Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-192"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-192"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señores Comisarios, señor Representante de la Presidencia del Consejo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer las palabras de nuestras autoridades, en relación con mantener una posición optimista ante la crisis que estamos viviendo. Pero, al tiempo, también quiero dotarles del mayor realismo posible en este debate, puesto que ocultar la gravedad de los hechos no lleva sino a la confusión a la hora de provocar soluciones. En primer lugar, estamos ante una crisis anunciada. No estamos ante una crisis sorpresiva. Se sabía que esto iba a ocurrir por lo menos un año antes y ha faltado cintura, ha faltado capacidad de reacción. En segundo lugar, estamos ante una crisis grave. El propio Presidente del lo decía hace poco más de tres días. Podemos estar en la antesala de una crisis bancaria clásica de retirada de confianza. En tercer lugar, el contagio europeo viene precisamente de instituciones financieras colocadas en países que, al no encontrar rentabilidad porque sus economías estaban relativamente estancadas, han buscado rentabilidades más arriesgadas y, en ese sentido, también ha habido —digamos— un fallo por parte de las autoridades de supervisión, de los autoridades prudenciales europeas, a la hora de prevenir este planteamiento. Y, por ello, es el Banco Central Europeo el primero que interviene en la crisis, el que más dinero inyecta, precisamente porque es en Europa, en el corazón de Europa, que ahora se está recuperando en términos económicos, donde realmente puede ser más grave esta crisis. Y, a esos efectos, necesitaríamos más claridad a la hora de conocer cuál es la auténtica repercusión, la auténtica intensidad de esta crisis. La cuarta, sin duda alguna, característica de lo que estamos viviendo, de la circunstancia que estamos viviendo, está en definitiva en la reacción de nuestras autoridades monetarias, en la reacción del Banco Central Europeo. En mi opinión, ha actuado correctamente cuando ha hecho estas inyecciones de liquidez, porque estábamos ante una retirada de la liquidez. Pero también es verdad que es paradójico que esto se produzca precisamente cuando en Europa están subiendo los tipos de interés para restringir la liquidez del sistema, para restringir el crédito. Eso es una gran paradoja que hay que explicar bien y no con la confusión que se ha derivado de esas explicaciones durante todo el mes de agosto. La clarificación es fundamental porque estamos hablando del endeudamiento de millones de familias y estamos hablando del endeudamiento de millones de pequeñas y medianas empresas, que dependen de los tipos de interés variables en Europa y, por tanto, clarificar ese escenario de tipos de interés, pedir prudencia a las subidas de tipos de interés en Europa es fundamental, a la hora de reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo que tanto necesitamos en esta etapa de construcción de la Unión Europea."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, úřadující předsedo Rady, páni komisaři, především bych chtěl poděkovat našim autoritám za slova o udržení optimistického postoje, pokud jde o krizi, kterou procházíme. Zároveň bych však chtěl do této rozpravy vnést co nejvíce realismu, neboť utajování závažnosti skutečností povede jen ke zmatku při hledání řešení. V první řadě čelíme krizi, která byla předvídána. Tato krize pro nás není překvapením. Vědělo se o ní minimálně rok předem, přičemž neexistoval dostatek zájmu a dostatečná schopnost reagovat. V druhé řadě čelíme vážné krizi. Prezident to sám před třemi dny oznámil. Můžeme být na pokraji klasické bankovní krize související se ztrátou důvěry. Za třetí, Evropa je zamořená finančními institucemi v zemích, které nejsou schopné produkovat zisk, neboť jejich ekonomiky relativně stagnovaly, a proto se snažily o zisk za cenu většího rizika. Proto můžeme říci, že kontrolní orgány, evropské orgány pro obezřetný dohled, nebyly schopné této krizi zabránit. Evropská centrální banka je proto první, kdo zasahuje v krizi, je bankou, která vkládá největší objemy finančních prostředků, právě proto, že je v Evropě, v srdci Evropy, jehož hospodářství se v současnosti vzpamatovává, kde se tato krize mohla stát krizí nejzávažnější. Proto potřebujeme větší transparentnost v oblasti konkrétních následků a skutečného rozměru této krize. Bezpochyby čtvrtou charakteristikou situace, jíž čelíme, okolnostem, ve kterých se nacházíme, je ve zkratce reakce našich měnových orgánů, reakce Evropské centrální banky. Podle mého názoru se zachovala správně, když vložila likviditu, protože jsme svědky ztráty likvidity. Také je však pravda, že je paradoxní, že se to stalo přesně ve chvíli, kdy Evropa zvyšuje úrokové sazby s cílem omezit likviditu systému a s cílem omezit půjčky. Jde o největší paradox, který je potřeba pořádně objasnit bez zmatků, jež vznikly v důsledku vysvětlení poskytnutých v srpnu. Objasnění je nezbytné, protože hovoříme o zadlužení milionů rodin a milionů malých a středních podniků, které jsou závislé na různých úrokových sazbách v Evropě. Proto je nevyhnutelné, abychom objasnili vývoj úrokových sazeb a požádali o obezřetnost, pokud jde o růst úrokových sazeb v Evropě s cílem posílit hospodářský růst a vytváření pracovních míst, která tolik v tomto stadiu integrace EU potřebujeme."@cs1
"Hr. formand! Kommissærer, repræsentanter for Rådet, jeg vil begynde med at takke for Deres ord om, at vi skal fastholde en positiv holdning til den aktuelle krise. Men jeg vil også bede Dem at være så realistiske som muligt i denne forhandling, for hvis man skjuler situationens alvor, fører det kun til forvirring, når der skal findes løsninger. For det første var vi blevet advaret om krisen. Krisen har ikke taget os på sengen. Vi har vidst, at det ville ske i mindst et år, og vi har ikke forstået at reagere i tide. For det andet drejer det sig om en alvorlig krise. Formanden for den tyske nationalbank sagde for godt tre dage siden, at vi kan stå over for en klassisk bankkrise, hvor tilliden forsvinder. For det tredje bliver Europa netop berørt, fordi finansielle institutioner i lande der, fordi de ikke har kunnet opnå rentabilitet, fordi deres økonomier var mere eller mindre stagnerede, har søgt at opnå mere risikobetonede fortjenester, og i denne forbindelser har de europæiske overvågningsmyndigheder også - om jeg så må sige -svigtet forebyggelsen af dette problem. Derfor er Den Europæiske Centralbank den første, der intervenerer i krisen, og den, der tilfører flest penge, netop fordi det er i Europa, i hjertet af Europa, som nu er ved at komme sig økonomisk set, hvor denne krise kan blive alvorligst. Derfor har vi brug for større klarhed, når vi får kendskab til, hvad der bliver de virkelige følger af denne krise, og hvor alvorlig den bliver. For det fjerde er der et særligt karakteristika ved den aktuelle situation, og det er vores pengemyndigheders reaktion, Den Europæiske Centralbanks reaktion. Efter min mening har den handlet korrekt ved at tilføre likviditet, for vi så, at der blev trukket likviditet ud af markedet. Men det er også korrekt, at det er paradoksalt, at dette finder sted netop nu, hvor renterne stiger i Europa for at begrænse likviditeten i systemet og for at begrænse långivningen. Det er et stort paradoks, som skal forklares ordentligt, og ikke med den forvirring, der er udsprunget af de forskellige forklaringer i løbet af august. Det er vigtigt at skabe klarhed, for vi taler om millioner af familiers gældsætning, og vi taler om gældsætningen i millioner af små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af variable rentesatser i Europa, og det er derfor afgørende at få klarhed over rentescenariet og anmode om forsigtighed med hensyn til rentestigningerne i Europa, når vi skal styrke den økonomiske vækst og jobskabelse, som vi har så hårdt brug for i forbindelse med opbygningen af EU."@da2
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren Kommissare! Zunächst möchte ich unseren Autoritäten meinen Dank dafür aussprechen, dass sie an uns appellieren, angesichts der Krise, die wir im Moment durchleben, weiterhin optimistisch zu bleiben. Doch gleichzeitig möchte ich auch so viel Realismus wie möglich in diese Debatte tragen, denn den Ernst der Lage zu verschleiern, führt nur zu Verwirrung, wenn es um die Suche nach Lösungen geht. Zum Ersten stehen wir vor einer Krise, die vorhergesagt worden war. Sie kam nicht überraschend. Mindestens ein Jahr vorher war bekannt, dass dies geschehen würde, und es mangelte an Umsicht, es fehlte an Reaktionsvermögen. Zum Zweiten haben wir es mit einer gravierenden Krise zu tun. Der Präsident der Bundesbank sagte dies selbst vor etwas mehr als drei Tagen. Es kann sein, dass wir uns an der Schwelle zu einer klassischen Bankenkrise mit einem Vertrauensverlust befinden. Zum Dritten wurde Europa von Finanzinstitutionen in Ländern infiziert, die keine Renditen erwirtschaften konnten, da sich ihre Wirtschaften in relativer Stagnation befanden, und die deshalb riskantere Gewinne suchten. Es könnte daher gesagt werden, dass es die Kontrollbehörden, die klugen europäischen Behörden, versäumt haben, vor dieser Möglichkeit zu warnen. Daher ist die Europäische Zentralbank die erste, die auf die Krise reagiert und das meiste Geld einschießt, gerade weil sich jetzt die Wirtschaft in Europa, im Herzen Europas, erholt und diese Krise dort besonders gravierende Folgen haben könnte. Deshalb brauchen wir mehr Klarheit darüber, welches die tatsächlichen Auswirkungen der Krise sind, welche Größenordnung sie wirklich hat. Das vierte Charakteristikum der gegenwärtigen Situation ist, kurz gesagt, die Reaktion unserer Währungsinstitutionen, die Reaktion der Europäischen Zentralbank. Meiner Ansicht nach hat sie richtig reagiert, als sie diese Liquiditätsstützung vornahm, denn was wir beobachten, ist ein Liquiditätsrückgang. Aber es ist tatsächlich paradox, dass dies gerade zu dem Zeitpunkt geschieht, da in Europa die Zinssätze angehoben werden, um die Liquidität des Systems zu begrenzen, den Kredit einzuschränken. Hier liegt ein großer Widerspruch, der gut erklärt werden muss, ohne dass eine ähnliche Verwirrung entsteht wie durch die Erläuterungen im August. Eine Klarstellung ist wichtig, denn es geht um Millionen von Familien und um Millionen von kleinen und mittleren Unternehmen, die von den variablen Zinssätzen in Europa abhängig sind und sich verschulden. Deshalb ist es erforderlich, das Szenarium der Zinssätze zu klären und Umsicht bei der Erhöhung der Zinsen in Europa zu fordern, um das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, die wir in dieser Etappe der EU-Integration so sehr benötigen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριοι Επίτροποι, καταρχάς θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τα λόγια των εκπροσώπων των αρχών μας σχετικά με τη διατήρηση μιας αισιόδοξης στάσης απέναντι στην κρίση που βιώνουμε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θέλω επίσης να φέρω όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλισμό σε αυτήν τη συζήτηση, καθώς η απόκρυψη της σοβαρότητας των γεγονότων θα οδηγήσει μόνο σε σύγχυση όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων. Καταρχάς, αντιμετωπίζουμε μια κρίση που είχε προβλεφθεί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια κρίση έκπληξη. Ήταν γνωστό ότι θα συνέβαινε αυτό τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, και υπήρξε μια έλλειψη μέριμνας, μια έλλειψη ικανότητας αντίδρασης. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της μόλις τρεις μέρες πριν. Μπορεί να είμαστε στα πρόθυρα μιας κλασικής τραπεζικής κρίσης απώλειας της εμπιστοσύνης. Τρίτον, η Ευρώπη έχει μολυνθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε χώρες που δεν ήταν σε θέση να έχουν κέρδη διότι οι οικονομίες τους ήταν σχετικά στάσιμες, και επομένως αναζήτησαν κέρδη με μεγαλύτερους κινδύνους. Συνεπώς, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι εποπτικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές προληπτικού ελέγχου απέτυχαν να αποτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι, επομένως, η πρώτη που παρεμβαίνει στην κρίση, εκείνη που διοχετεύει τα περισσότερα χρήματα, ακριβώς επειδή αυτή η κρίση θα μπορούσε να γίνει πιο σοβαρή στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, η οποία ανακάμπτει τώρα οικονομικά. Επομένως, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια ως προς το ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις και πόσο μεγάλη είναι πραγματικά αυτή η κρίση. Αναμφισβήτητα, το τέταρτο χαρακτηριστικό της κατάστασης που βιώνουμε, των συνθηκών που αντιμετωπίζουμε είναι, συνοπτικά, η αντίδραση των νομισματικών αρχών μας, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη γνώμη μου, ενήργησε σωστά όταν έκανε αυτές τις ενέσεις ρευστότητας, διότι αυτό που διαπιστώνουμε είναι μια απόσυρση ρευστότητας. Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς όταν η Ευρώπη αυξάνει τα επιτόκια προκειμένου να περιορίσει τη ρευστότητα του συστήματος, να περιορίσει τις πιστώσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράδοξο που πρέπει να εξηγηθεί σωστά, χωρίς τη σύγχυση που προέκυψε από τις εξηγήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Η διασαφήνιση είναι σημαντική, διότι μιλάμε για εκατομμύρια οικογένειες και εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από κυμαινόμενα επιτόκια στην Ευρώπη και χρεώνονται. Επομένως, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το σενάριο των επιτοκίων και να ζητήσουμε σύνεση στις αυξήσεις των επιτοκίων στην Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης που χρειαζόμαστε τόσο πολύ σε αυτό το στάδιο της ολοκλήρωσης της ΕΕ."@el10
"Mr President, President-in-Office of the Council, Commissioners, I would first of all like to express my thanks for the words of our authority figures regarding maintaining an optimistic stance in the face of the crisis that we are experiencing. At the same time, however, I would also like to bring as much realism as possible to this debate, as concealing the seriousness of the facts will only lead to confusion when it comes to seeking solutions. Firstly, we are facing a crisis that was predicted. We are not facing a surprise crisis. It was known that this would happen at least one year before, and there has been a lack of care, a lack of capacity to react. Secondly, we are facing a serious crisis. The President of the said so himself just over three days ago. We may be on the verge of a classic banking crisis of withdrawal of confidence. Thirdly, Europe has been infected by financial institutions in countries that have been unable to make profits because their economies were relatively stagnant, and have therefore sought profit at a greater risk. It could therefore be said that the supervisory authorities, the European prudential authorities, have failed to prevent this from happening. The European Central Bank is therefore the first to intervene in the crisis, the one that is injecting the most money, precisely because it is in Europe, in the heart of Europe, which is now recovering economically, where this crisis could become most serious. We therefore need more clarity as to what the actual repercussions are and how major this crisis really is. Undoubtedly the fourth characteristic of what we are experiencing, the circumstances that we are in, is, in short, the reaction of our monetary authorities, the reaction of the European Central Bank. In my opinion, it acted correctly when it made these injections of liquidity, because what we are seeing is a withdrawal of liquidity. However, it is also true that it is paradoxical that this should happen precisely when Europe is raising interest rates in order to restrict the liquidity of the system, to restrict credit. This is a major paradox that needs to be explained properly, without the confusion that arose from the explanations given throughout August. Clarification is essential, because we are talking about millions of families and millions of small and medium-sized enterprises, which depend on variable interest rates in Europe, getting into debt. Therefore, it is essential that we clarify the interest rate scenario and ask for caution in interest rate rises in Europe, in order to strengthen the economic growth and job creation that we need so much at this stage of EU integration."@en4
"Härra juhataja, nõukogu eesistuja, volinikud, esmalt sooviksin avaldada tänu meie võimuesindajatele, kes on kriisiga silmitsi seistes säilitanud optimistliku hoiaku. Siiski, samal ajal sooviksin tuua käesolevasse arutellu nii palju realismi kui võimalik, sest asjaolude tõsisuse varjamine viib meid ainult segadusse, kui tuleb aeg lahendusi otsida. Esiteks, me oleme kriisis, mida võis ette näha. Käesolev kriis ei ole üllatuslik. Selle juhtumine oli teada vähemalt aasta varem ja siin on tegemist hoolimatusega, puuduliku reaktsioonivõimega. Teiseks, me seisame silmitsi tõsise kriisiga. president ise ütles seda just kolm päeva tagasi. Me võime seista klassikalise usalduse kaotusest tingitud panganduskriisi veerel. Kolmandaks, Euroopa on nakatunud nende riikide rahandusinstitutsioonide tegevusest, mis tingituna nende majanduste suhtelisest paigalseisust, ei ole võimelised kasumlikult tegutsema ja peavad seetõttu taotlema kasumit suurema riskiga. Sellest järelduvalt võib öelda, et järelevalveorganite, Euroopa ettenägelike võimuorganite, tegevus kriisi tekkimise ennetamisel on läbi kukkunud. Seetõttu sekkus kriisi kulgemisse esimesena Euroopa Keskpank, mis teeb suurimaid rahasüste, peamiselt sellepärast, et see asub Euroopas, otse Euroopa südames, mis on majandusliku taastumise faasis, kus käesolev kriis võib muutuda kõige tõsisemaks. Seepärast vajame rohkem selgust selles suhtes, millised on tegelikud tagasilöögid ja kui tõsine see kriis tegelikult on. Kahtlemata neljas näitaja, millest me praegustel asjaoludel omandame kogemusi, on lühidalt öeldes meie riiklike finantsorganite reaktsioon, Euroopa Keskpanga reaktsioon. Minu arvates tegutses keskpank õigesti, tehes rahasüsti likviidsuse parandamiseks, sest praegu me näeme maksevalmiduse vähenemist. Siiski on tõsi ka see, et paradoksaalsel viisil pidi see juhtuma just siis, kui Euroopa tõstab süsteemi likviidsuse piiramiseks ja laenude ohjeldamiseks intressimäärasid. See on peamine vastuolu, mis nõuab asjakohast selgitust, mitte selliseid segadusseajavaid selgitusi, mida anti terve augustikuu jooksul. Selgituste andmine on väga oluline, sest kõne all on miljonid perekonnad ja miljonid väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mis sõltuvad erinevatest intressimääradest Euroopas ja satuvad võlgadesse. Seetõttu on oluline, et me selgitame intressimäärade liikumise kulgu ja palume olla ettevaatlikud intressimäärade tõstmisel Euroopas, et tugevdada majanduskasvu ja luua uusi töökohti, sest praeguses ELi integratsiooni staadiumis on see meile hädavajalik."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää arvovaltaisia henkilöitämme heidän sanoistaan optimismin säilyttämiseksi tässä kriisissä. Haluaisin kuitenkin samalla tuoda mahdollisimman paljon realismia tähän keskusteluun, sillä tosiasioiden vakavuuden peittely saa aikaan vain sekaannusta ratkaisuja etsittäessä. Ensinnäkin kriisi oli ennustettavissa, se ei tullut yllätyksenä. Sen tulo oli tiedossa ainakin vuotta aiemmin, mutta asiaan ei haluttu kiinnittää huomiota tai reagoida. Toiseksi kriisi on vakava. Näin totesi pääjohtaja vasta kolme päivää sitten. Saatamme olla luottamuksen häviämisestä johtuvan perinteisen pankkikriisin partaalla. Kolmanneksi Eurooppaan kriisi levisi juuri niiden maiden rahoituslaitoksista, jotka eivät ole kyenneet tekemään voittoja, koska talous on pysynyt suhteellisen paikallaan, minkä vuoksi kyseiset rahoituslaitokset ovat pyrkineet voittoihin riskejä kasvattamalla. Näin ollen voidaan sanoa, että valvontaviranomaiset ja vakavaraisuutta valvovat Euroopan viranomaiset epäonnistuivat kriisin estämisessä. Euroopan keskuspankki puuttui siten kriisiin ensimmäisenä ja pumppasi eniten rahaa juuri siksi, että se sijaitsee Euroopan sydämessä, Euroopassa, joka on toipumassa taloudellisesti ja minne kriisi olisi voinut iskeä kovimmin. Sen vuoksi tarvitaan selvyyttä kriisin todellisista vaikutuksista ja todellisesta laajuudesta. Rahapolitiikasta vastaavien viranomaistemme ja Euroopan keskuspankin reagointi on eittämättä neljäs tekijä, joka kuvaa hyvin kokemaamme ja tämänhetkistä tilannettamme. Minusta Euroopan keskuspankki teki oikein pumpatessaan markkinoille likviditeettiä, sillä siitä on nyt pulaa. On kuitenkin myös totta, että on paradoksaalista, että tämän piti sattua juuri nyt, kun Eurooppa on nostamassa korkokantaa rajoittaakseen järjestelmän likviditeettiä. Tämä on suuri paradoksi, joka on selvitettävä kunnolla ilman elokuussa annettujen selvitysten aiheuttamaa sekaannusta. Selvennykset ovat välttämättömiä, sillä kriisi koskettaa miljoonia perheitä ja miljoonia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia Euroopassa vaihtuvista koroista ja jotka velkaantuvat. Siksi on tärkeää tehdä selvyyttä korkokannan näkymistä ja vaatia varovaisuutta koron nostamisessa Euroopassa, jotta voidaan lujittaa talouskasvua ja parantaa työllisyyttä, joita tarvitsemme kipeästi EU:n yhdentymisen tässä vaiheessa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le président en exercice du Conseil, Messieurs les commissaires, je voudrais tout d’abord exprimer mes remerciements à nos responsables pour leurs déclarations optimistes face à la crise à laquelle nous sommes confrontés. Toutefois, je souhaite également profiter de l’occasion pour recadrer autant que possible les débats. En effet, dissimuler la gravité des faits ne servirait qu'à semer le désordre à un moment où nous sommes en quête de solutions. Premièrement, nous faisons face à une crise à laquelle il fallait s’attendre. Elle ne nous prend pas au dépourvu. Il y a un an au moins, nous savions que cela se produirait mais rien n’a été fait et nous avons été incapables de réagir à temps. Deuxièmement, il faut prendre cette crise au sérieux. C’est ce que le président de la en personne a déclaré, il y a trois jours. Nous sommes à l’aube d’une crise classique de confiance et de liquidité du secteur bancaire. Troisièmement, l’Europe s’est retrouvée gangrénée par des institutions financières situées dans des pays dans l'incapacité de dégager des bénéfices en raison de la stagnation de l’économie locale. Ces pays ont ainsi cherché la rentabilité en prenant davantage de risques. Ne pouvant empêcher cette crise, nous pouvons donc affirmer que les autorités de surveillance, à savoir les autorités prudentielles européennes, ont échoué dans leur mission. La Banque centrale européenne est effectivement la première institution à intervenir en cas de crise de ce genre, en injectant le plus de liquidités possibles, car c’est dans une Europe en reprise économique, en son cœur, que la crise pourrait s'avérer être la plus grave. Nous devons donc clarifier les répercussions actuelles et l’importance de cette crise. Quatrièmement, il ne fait aucun doute que la situation et les circonstances que nous connaissons actuellement sont dues en fin de compte à l'intervention des autorités monétaires, notamment à l'action de la Banque centrale européenne. À mon humble avis, elle a réagi dans le bon sens en injectant des liquidités car nous faisons face à un retrait des liquidités; toutefois, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est vrai que cela se produit précisément lorsque les taux d’intérêts européens augmentent afin de restreindre les liquidités du système financier et le crédit. Il faut donc élucider ce paradoxe majeur, sans se laisser emporter par la confusion des explications fournies pendant le mois d'août. Il est essentiel de clarifier la situation car des millions de familles et de petites et moyennes entreprises (PME) dépendent de la variation des taux d'intérêt européens et vont se retrouver endettées. Il est donc également essentiel de clarifier les stratégies en matière de taux d’intérêt et d’appeler à davantage de prudence quant à l’augmentation de ces derniers, afin de soutenir la croissance économique et la création d'emplois, deux éléments cruciaux à cette étape du processus d'intégration de l’Union européenne (UE)."@fr8
"Elnök úr, tanácsi soros elnök úr, biztos urak! Mindenek előtt szeretném megköszönni a körünkben lévő, szaktekintéllyel rendelkező személyek arra vonatkozó szavait, hogy fenntartsák az általunk tapasztalt válság ellenére az optimista hozzáállásunkat. Ugyanakkor azonban szeretnék ebbe a vitába a lehető legtöbb realizmust is belevinni, mivel a tények komolyságának elfedése csak zavarhoz fog vezetni a megoldások keresése közben. Először is: olyan válsággal nézünk szembe, amelyet előre jeleztek. Nem meglepetésválsággal állunk szemben. Már legalább egy éve tudtuk, hogy ez be fog következni, de senkit sem érdekelt és hiányzott a reakcióképesség is. Másodsorban: komoly válsággal állunk szemben. Maga a elnöke alig három napja mondta ezt. Egy, a bizalommegvonás miatt kialakuló, klasszikus bankválság határán lehetünk. Harmadsorban Európát olyan országokban lévő pénzügyi intézmények fertőzték meg, amelyek azért nem képesek nyereséget termelni, mert gazdaságaik relatíve stagnálnak, és ennélfogva nagyobb kockázat mellett próbáltak profitot keresni. Ezért kimondható, hogy a felügyeleti hatóságok, az európai prudenciális hatóságok ezt nem akadályozták meg. Az Európai Központi Bank volt tehát az első, aki beavatkozott a válságba, az egyetlen, aki a legtöbb pénzt injektálta be, pont azért, mert Európában, Európa szívében van, amely most áll talpra gazdaságilag és ahol ez a válság a legsúlyosabbra fordulhat. Ezért nagyobb mértékű egyértelműségre van szükségünk a tekintetben, hogy melyek az utóhatások és hogy valójában mekkora ez a válság. A negyedik jellemvonása annak, amit tapasztalunk, azon körülményeknek, amelyek körülvesznek minket, az kétségkívül – röviden – a monetáris hatóságaink reakciója, az Európai Központi Bank reakciója. Véleményem szerint a Központi Bank helyesen cselekedett, amikor likviditást biztosított, mert amit itt láthatunk az a likviditás kivonása. Az is igaz azonban, hogy ellentmondásos az, hogy erre épp akkor kerül sor, amikor Európa növeli a kamatlábakat azért, hogy korlátozza a rendszer likviditását, hogy korlátozza a hitelt. Ez olyan hatalmas ellentmondás, amelyek megfelelően meg kell magyarázni, az ahhoz hasonló zavarok nélkül, amelyek az egész augusztusban adott magyarázatokból eredtek. A pontosítás létfontosságú, mert családok millióiról és kis- és középvállalkozások millióiról van szó, amelyek változó kamatlábaktól függnek Európa-szerte, és eladósodnak. Ezért létfontosságú, hogy egyértelművé tegyük a kamatlábbal kapcsolatos helyzetet és gondosságra intsünk a kamatláb-emelésekkel kapcsolatban Európában annak érdekében, hogy megerősítsük azt a gazdasági növekedés és munkahely-teremtést, amelyre annyira nagy szükségünk van az uniós integrációnak e szakaszában."@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signori Commissari, vorrei innanzi tutto ringraziare le nostre autorità per avere pronunciato parole di ottimismo di fronte alla crisi che stiamo attraversando. Allo stesso tempo, tuttavia, vorrei anche dare a questa discussione un contributo quanto più possibilmente improntato al realismo, perché nascondere la gravità dei fatti porterebbe solo confusione per quanto riguarda la ricerca di soluzioni. In primo luogo, stiamo attraversando una crisi che era stata prevista, non si tratta di una sorpresa. Sapevamo da almeno un anno ciò sarebbe successo, e vi è stata una mancanza di attenzione, una mancanza di capacità di reazione. In secondo luogo, ci troviamo di fronte a una grave crisi. Il presidente della lo ha ribadito solo poco più di tre giorni fa. Potremmo essere all’inizio di una classica crisi bancaria dove i consumatori non si fidano più delle banche. In terzo luogo, l’Europa è stata contagiata dalle istituzioni finanziarie di paesi che non sono stati in grado di far registrare degli utili perché le loro economie erano relativamente stagnanti, e hanno quindi cercato di perseguire l’utile ad un rischio più alto. E’ quindi possibile dire che le autorità di controllo, le autorità prudenziali europee, non sono riuscite a impedire che ciò si verificasse. La Banca centrale europea è pertanto la prima a intervenire nella crisi, è stata lei ad apportare la maggiore quantità di capitale, proprio perché si trova in Europa, nel cuore dell’Europa, che si sta riprendendo dal punto di vista economico, ed è qui che la crisi potrebbe colpire più duramente. Vi è quindi bisogno di maggiore chiarezza su quali sono le ripercussioni reali e sull’entità effettiva di questa crisi. Indubbiamente la quarta caratteristica di quanto stiamo attraversando, le circostanze in cui ci troviamo, è rappresentata, in breve, dalla reazione delle nostre autorità monetarie, ovvero la reazione della Banca centrale europea. A mio avviso, la BCE ha agito correttamente quando ha effettuato questi apporti di liquidità, giacché stiamo assistendo a un ritiro di liquidità. Tuttavia, è anche vero che è paradossale che ciò debba accadere proprio quando l’Europa è in procinto di alzare i tassi d’interesse al fine di limitare la liquidità del sistema e di limitare il credito. Si tratta di un paradosso importante che deve essere spiegato con chiarezza, senza la confusione che è sorta in seguito alle spiegazioni fornite nel mese di agosto. Chiarire la situazione è fondamentale, perché stiamo parlando dell’indebitamento di milioni di famiglie e milioni di piccole e medie imprese, che dipendono dai tassi d’interesse variabili in Europa. E’ pertanto fondamentale chiarire la situazione relativa ai tassi d’interesse e chiamare alla cautela in materia di aumenti del tasso d’interesse in Europa, allo scopo di consolidare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, cose di cui abbiamo estremamente bisogno a questo punto dell’integrazione europea."@it12
"Pone Pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisarai, pirmiausia noriu išreikšti padėką mūsų autoritetingoms figūroms už pasakytus žodžius, raginančius išsaugoti optimistinę laikyseną dabartinėmis krizės sąlygomis. Tačiau tuo pat metu noriu šiems debatams suteikti kuo daugiau realumo, nes faktų rimtumo slėpimas tik apsunkins sprendimų paieškas. Pirmiausia, susidūrėme su krize, kuri buvo prognozuota. Tai nėra netikėta krizė. Apie jos grėsmę buvo žinoma ne mažiau kaip prieš metus, tačiau pritrūko atsargumo ir gebėjimo reaguoti. Antra, tai sunki krizė. „Bundesbank“ pirmininkas pats tai pripažino kiek daugiau nei prieš tris dienas. Gali būti, kad mes atsidūrėme ties klasikinė bankų krize dėl pasitikėjimo praradimo. Trečia, Europa daug finansinių institucijų, veikiančių tose šalyse, kurios nesugebėjo uždirbti pelno, nes jų ekonomikos buvo santykinai stagnacijos būklės, todėl jos siekė pelno, prisiimdamos daugiau rizikos. Todėl galima teigti, kad priežiūros institucijos ir Europos valdžios institucijos, atsakingos už sveiku protu pagrįstos veiklos priežiūrą, neužkirto tam kelio. Europos centrinis bankas pirmasis įsikišo į krizę, jis skiria didžiausias pinigų injekcijas būtent todėl, kad jis įsikūręs Europoje, pačioje Europos širdyje, kuri dabar ekonomiškai atsigauna, ir kur krizė galėjo tapti sunkiausia. Štai kodėl mums reikia daugiau aiškumo dėl faktinių pasekmių ir informacijos apie tikrąją krizės apimtį. Nekyla abejonių, kad ketvirtoji dabartinės mūsų padėties ypatybė – tai susidariusios aplinkybės, trumpai tariant, mūsų monetarinių institucijų reakcija ir Europos centrinio banko reakcija. Mano manymu, reakcija buvo teisinga, kai ECB atliko šias injekcijas likvidumui pagerinti, nes matyti likvidumo mažėjimas. Tačiau taip pat aišku, jog yra paradoksalu, kad tai vysta būtent tuo metu, kai Europa didina palūkanų normas, siekdama apriboti sistemos likvidumą, riboti kreditus. Tai didelis paradoksas, kurį būtina tinkamai paaiškinti, išvengiant painiavos, kurią sukėlė visą rugpjūčio mėnesį teikti paaiškinimai. Labai svarbu pateikti paaiškinimų, nes kalbame apie milijonus šeimų bei milijonus smulkių ir vidutinių įmonių, kurios yra priklausomos nuo kintamų palūkanų normų Europoje ir lenda į skolas. Todėl labai svarbu, kad paaiškintume palūkanų normų scenarijų ir paragintume atsargiai didinti palūkanų normas Europoje, siekiant sustiprinti ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, kurio mums taip reikia šio ES integracijos laikotarpio metu."@lt14
". - ( Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs , komisāri, vispirms es vēlētos izteikt savu pateicību mūsu iestādēm saistībā ar optimistiska viedokļa saglabāšanu redzot krīzi, kuru mēs piedzīvojam. Tajā pašā laikā, es arī vēlētos ienest šajās debatēs tik daudz reālisma cik iespējams, jo faktu nopietnības noklusēšana tikai novedīs pie apjukuma tad, kad būs jāmeklē risinājumi. Pirmkārt, mēs piedzīvojam prognozētu krīzi. Mēs nepiedzīvojam negaidītu krīzi. To, ka tā būs, zināja jau vismaz gadu iepriekš, un tad trūka atbildības un spējas reaģēt. Otrkārt, mēs piedzīvojam nopietnu krīzi. Bundesbakas ( ) prezidents tika pirms dažām dienām teica: Mēs varam nonākt uz klasisko banku krīzes pie uzticēšanās zaudēšanas sliekšņa. Treškārt, Eiropu saindēja to valstu finanšu institūcijas, kas nespēj gūt peļņu, jo viņu ekonomika ir samērā lēna un tādēļ tām ir jāmeklē peļņas iespējas vairāk riskējot. Tāpēc es varu teikt, ka uzraudzības iestādes, Eiropas stingrās uzraudzības iestādes nespēja novērst šo notikumu. Eiropas Centrālā banka tāpēc ir pirmā, kam jāiejaucas šajā krīzē, tai ir jāiegulda visvairāk naudas, tieši tāpēc, ka tas ir Eiropā, Eiropas sirdī, kura pašlaik ekonomiski atveseļojas, šeit krīze varētu kļūt visnopietnākā. Tādēļ mums ir vairāk jāpaskaidro kāda ir krīzes patiesā ietekme un cik liela šī krīze patiesībā ir. Neapšaubāmi ceturtkārt apstākļi kādos mēs esam ir tas, kas raksturo, ko mēs piedzīvojam, īsumā tas ir mūsu monetāro iestāžu reakcija, Eiropas Centrālās bankas reakcija. Pēc manām domām tā darbojās pareizi, kad veica šīs likviditātes injekcijas tādēļ, ka mēs novērojām likviditātes samazināšanos. Tomēr ir taisnība, ka ir paradoksāli, ka tam ir jānotiek tieši tad, kad Eiropa palielina procentu likmes, lai ierobežotu sistēmas likviditāti, lai ierobežotu kredītus. Pats galvenais ir paradokss, kas ir jāizskaidro precīzi, bez neskaidrībām, kas radās pēc augustā sniegtajiem paskaidrojumiem. Izskaidrošana ir svarīga tāpēc, ka mēs runājam par miljoniem ģimeņu, par miljoniem mazu un vidēju uzņēmumu, kas ir atkarīgi no dažādām Eiropas procentu likmēm, iekļūstot parādos. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs izskaidrotu procentu likmes procesu un palūgtu uzmanīties no procentu likmju pieauguma Eiropā, lai stiprinātu ekonomisko izaugsmi un darba vietu, kuras mums ir ļoti vajadzīgas šajā ES integrācijas pakāpē, radīšanu."@lv13
"Señor Presidente, señores Comisarios, señor Representante de la Presidencia del Consejo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer las palabras de nuestras autoridades, en relación con mantener una posición optimista ante la crisis que estamos viviendo. Pero, al tiempo, también quiero dotarles del mayor realismo posible en este debate, puesto que ocultar la gravedad de los hechos no lleva sino a la confusión a la hora de provocar soluciones. En primer lugar, estamos ante una crisis anunciada. No estamos ante una crisis sorpresiva. Se sabía que esto iba a ocurrir por lo menos un año antes y ha faltado cintura, ha faltado capacidad de reacción. En segundo lugar, estamos ante una crisis grave. El propio Presidente del lo decía hace poco más de tres días. Podemos estar en la antesala de una crisis bancaria clásica de retirada de confianza. En tercer lugar, el contagio europeo viene precisamente de instituciones financieras colocadas en países que, al no encontrar rentabilidad porque sus economías estaban relativamente estancadas, han buscado rentabilidades más arriesgadas y, en ese sentido, también ha habido —digamos— un fallo por parte de las autoridades de supervisión, de los autoridades prudenciales europeas, a la hora de prevenir este planteamiento. Y, por ello, es el Banco Central Europeo el primero que interviene en la crisis, el que más dinero inyecta, precisamente porque es en Europa, en el corazón de Europa, que ahora se está recuperando en términos económicos, donde realmente puede ser más grave esta crisis. Y, a esos efectos, necesitaríamos más claridad a la hora de conocer cuál es la auténtica repercusión, la auténtica intensidad de esta crisis. La cuarta, sin duda alguna, característica de lo que estamos viviendo, de la circunstancia que estamos viviendo, está en definitiva en la reacción de nuestras autoridades monetarias, en la reacción del Banco Central Europeo. En mi opinión, ha actuado correctamente cuando ha hecho estas inyecciones de liquidez, porque estábamos ante una retirada de la liquidez. Pero también es verdad que es paradójico que esto se produzca precisamente cuando en Europa están subiendo los tipos de interés para restringir la liquidez del sistema, para restringir el crédito. Eso es una gran paradoja que hay que explicar bien y no con la confusión que se ha derivado de esas explicaciones durante todo el mes de agosto. La clarificación es fundamental porque estamos hablando del endeudamiento de millones de familias y estamos hablando del endeudamiento de millones de pequeñas y medianas empresas, que dependen de los tipos de interés variables en Europa y, por tanto, clarificar ese escenario de tipos de interés, pedir prudencia a las subidas de tipos de interés en Europa es fundamental, a la hora de reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo que tanto necesitamos en esta etapa de construcción de la Unión Europea."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, commissarissen, ik wil eerst mijn dank uitspreken voor de woorden van onze autoriteiten inzake het handhaven van een optimistisch standpunt ten overstaan van de crisis die we ervaren. Tegelijkertijd wil ik echter graag ook zoveel mogelijk realisme in dit debat brengen, aangezien het verbergen van de ernst van de feiten alleen tot verwarring zal leiden wanneer het aankomt op het zoeken naar oplossingen. Ten eerste staan we voor een crisis die was voorspeld. We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam. Het was ten minste een jaar van tevoren bekend dat dit zou gaan gebeuren, en het heeft ontbroken aan zorg, aan het vermogen om te reageren. Ten tweede staan we voor een ernstige crisis. De president van de zei dit zelf nog maar drie dagen geleden. We staan mogelijk op de rand van een klassieke crisis in de bankwereld met een wegvallend vertrouwen. Ten derde is Europa besmet door financiële instellingen in landen die niet in staat waren winst te maken, omdat hun economieën relatief stagneerden, en daarom probeerden winst te maken tegen grotere risico’s. Daarom zou kunnen worden gezegd dat de toezichthoudende autoriteiten, de Europese prudentiële autoriteiten, er niet in zijn geslaagd te voorkomen dat dit gebeurde. De Europese Centrale Bank is daarom de eerste om te interveniëren in de crisis, degene die het meeste geld injecteert, precies omdat zij zich in Europa, in het hart van Europa bevindt, dat zich nu economisch aan het herstellen is, waar de crisis het ernstigst zou kunnen worden. We hebben daarom meer helderheid nodig over wat de actuele repercussies zijn en hoe groot deze crisis in werkelijkheid is. Ongetwijfeld het vierde kenmerk van wat we ervaren, de omstandigheden waarin we ons bevinden, is in het kort de reactie van onze monetaire autoriteiten, de reactie van de Europese Centrale Bank. Naar mijn mening handelde de bank correct toen zij deze liquiditeitsinjecties gaf, omdat we een terugval in liquiditeit zien. Maar het is ook waar dat het paradoxaal is dat dit moet plaatsvinden precies op het moment dat Europa de rentevoet verhoogt om de liquiditeit van het stelsel te beperken, om de kredietverlening te beperken. Dit is een belangrijke paradox die op de juiste manier moet worden uitgelegd, zonder de verwarring die ontstond uit de verklaringen die de hele maand augustus werden gegeven. Verheldering is essentieel, omdat we spreken over miljoenen gezinnen en miljoenen kleine en middelgrote bedrijven die afhankelijk zijn van een variabele rentevoet in Europa en in de schulden raken. Daarom is het essentieel dat we het rentevoetscenario verhelderen en om voorzichtigheid vragen bij het verhogen van de rentevoet in Europa ter versterking van de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid die we in dit stadium van EU-integratie zo nodig hebben."@nl3
"Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady, panowie komisarze! Chciałbym zacząć od wyrażenia moich podziękowań za słowa naszych specjalistów dotyczące zachowywania optymistycznego podejścia wobec kryzysu, którego doświadczamy. Równocześnie jednak chciałbym wnieść do tej debaty jak najwięcej realizmu, ponieważ ukrywanie powagi faktów będzie prowadzić jedynie do zamieszania przy poszukiwaniu rozwiązań. Po pierwsze mamy do czynienia z kryzysem, który był oczekiwany. Nie jest to kryzys z zaskoczenia. Wiadomo było, że to się stanie co najmniej rok wcześniej i zabrakło staranności i zdolności reagowania. Po drugie, stanęliśmy przed poważnym kryzysem. Powiedział tak sam prezes zaledwie trzy dni temu. Możliwe, że znajdujemy się na skraju klasycznego bankowego kryzysu wycofania zaufania. Po trzecie Europa została zalana instytucjami bankowymi w krajach niezdolnych do osiągnięcia zysków, ponieważ ich gospodarki znajdowały się w relatywnej stagnacji, i dlatego szukały zysków przy podwyższonym ryzyku. Można zatem powiedzieć, że władze nadzorcze, europejskie władze ostrożnościowe, nie zdołały temu zapobiec. Europejski Bank Centralny zainterweniował więc jako pierwszy podczas tego kryzysu jako bank przeznaczający najwięcej pieniędzy, właśnie dlatego, że znajduje się w Europie, w sercu Europy, która obecnie odradza się gospodarczo, tam gdzie ten kryzys mógł okazać się najbardziej poważny. Potrzebujemy więc większej jasności co do rzeczywistych reperkusji i prawdziwych rozmiarów tego kryzysu. Bez wątpienia czwartą cechą sytuacji, której doświadczamy, i warunków, w jakich się znajdujemy, jest krótko mówiąc reakcja naszych władz walutowych – reakcja Europejskiego Banku Centralnego. Moim zdaniem EBC postąpił słusznie, dokonując tego zastrzyku kapitału, ponieważ mamy do czynienia z wycofaniem płynności. Jednak prawdą jest również, że paradoksalnie zdarza się to dokładnie wtedy, gdy Europa podnosi stopy procentowe w celu ograniczenia płynności systemu, w celu ograniczenia kredytów. To wielki paradoks, który należy odpowiednio wyjaśnić, bez zamieszania związanego z wyjaśnieniami przekazywanymi przez cały sierpień. Wyjaśnienia są niezbędne, bo mówimy o zadłużających się milionach rodzin, milionach małych i średnich przedsiębiorstw zależnych od zmiennych stóp procentowych w Europie. Dlatego koniecznie musimy wyjaśnić scenariusz działania stóp procentowych i poprosić o ostrożność w podwyższaniu stop procentowych w Europie w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, tak bardzo potrzebnych na tym etapie integracji UE."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhores Comissários, antes de mais, gostaria de agradecer as palavras das nossas autoridades sobre a forma de manter uma postura optimista perante a crise que estamos a viver. Ao mesmo tempo, contudo, gostaria também de trazer o maior realismo possível a este debate, pois esconder a gravidade dos factos apenas irá criar confusão quando chegar a altura de procurar soluções. Em primeiro lugar, enfrentamos uma crise que foi prevista. Não estamos perante uma crise inesperada. Já se sabia que ela estava para vir pelo menos um anos antes de ela se materializar, e houve falta de cuidado, houve falta de capacidade para reagir. Em segundo lugar, estamos perante uma crise grave. Foi o próprio Presidente do quem o disse há pouco mais de três dias. Podemos estar à beira de uma crise bancária clássica de quebra de confiança. Em terceiro lugar, a Europa foi contaminada por instituições financeiras em países que não conseguiram gerar lucros em virtude da relativa estagnação das suas economias, e que por isso procuraram gerar lucros assumindo riscos mais elevados. Poder-se-ia dizer, portanto, que as autoridades de supervisão, as autoridades prudenciais europeias, não conseguiram impedir que isto acontecesse. Por conseguinte, o Banco Central Europeu é o primeiro a intervir na crise, o que mais dinheiro está a injectar, precisamente porque é na Europa, no coração da Europa, que está agora em fase de recuperação económica, que a crise poderia tornar-se mais séria. Precisamos, pois, de mais clareza sobre as verdadeiras repercussões e a verdadeira magnitude desta crise. Não há dúvida que a quarta característica da situação que estamos a viver, das circunstâncias em que nos encontramos, consiste, resumidamente, na reacção das nossas autoridades monetárias, a reacção do Banco Central Europeu. Do meu ponto de vista, o BCE agiu acertadamente quando procedeu a estas injecções de liquidez, pois aquilo a que estamos a assistir é justamente a uma quebra de liquidez. Também é verdade, contudo, que é paradoxal que isto aconteça precisamente na altura em que a Europa está a aumentar as taxas de juro para restringir a liquidez do sistema, para restringir o crédito. Este é um grande paradoxo que tem de ser devidamente explicado, sem a confusão gerada pelas explicações que foram dadas durante todo o mês de Agosto. É fundamental que isto seja esclarecido, pois estamos a falar do endividamento de milhões de famílias e de milhões de pequenas e médias empresas que dependem de taxas de juro variáveis na Europa. É fundamental, portanto, que clarifiquemos o cenário das taxas de juro e apelemos à prudência no que se refere ao aumento das taxas de juro na Europa, a fim de consolidar o crescimento económico e a criação de emprego de que tanto necessitamos nesta fase do processo de integração da UE."@pt17
"Señor Presidente, señores Comisarios, señor Representante de la Presidencia del Consejo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer las palabras de nuestras autoridades, en relación con mantener una posición optimista ante la crisis que estamos viviendo. Pero, al tiempo, también quiero dotarles del mayor realismo posible en este debate, puesto que ocultar la gravedad de los hechos no lleva sino a la confusión a la hora de provocar soluciones. En primer lugar, estamos ante una crisis anunciada. No estamos ante una crisis sorpresiva. Se sabía que esto iba a ocurrir por lo menos un año antes y ha faltado cintura, ha faltado capacidad de reacción. En segundo lugar, estamos ante una crisis grave. El propio Presidente del lo decía hace poco más de tres días. Podemos estar en la antesala de una crisis bancaria clásica de retirada de confianza. En tercer lugar, el contagio europeo viene precisamente de instituciones financieras colocadas en países que, al no encontrar rentabilidad porque sus economías estaban relativamente estancadas, han buscado rentabilidades más arriesgadas y, en ese sentido, también ha habido —digamos— un fallo por parte de las autoridades de supervisión, de los autoridades prudenciales europeas, a la hora de prevenir este planteamiento. Y, por ello, es el Banco Central Europeo el primero que interviene en la crisis, el que más dinero inyecta, precisamente porque es en Europa, en el corazón de Europa, que ahora se está recuperando en términos económicos, donde realmente puede ser más grave esta crisis. Y, a esos efectos, necesitaríamos más claridad a la hora de conocer cuál es la auténtica repercusión, la auténtica intensidad de esta crisis. La cuarta, sin duda alguna, característica de lo que estamos viviendo, de la circunstancia que estamos viviendo, está en definitiva en la reacción de nuestras autoridades monetarias, en la reacción del Banco Central Europeo. En mi opinión, ha actuado correctamente cuando ha hecho estas inyecciones de liquidez, porque estábamos ante una retirada de la liquidez. Pero también es verdad que es paradójico que esto se produzca precisamente cuando en Europa están subiendo los tipos de interés para restringir la liquidez del sistema, para restringir el crédito. Eso es una gran paradoja que hay que explicar bien y no con la confusión que se ha derivado de esas explicaciones durante todo el mes de agosto. La clarificación es fundamental porque estamos hablando del endeudamiento de millones de familias y estamos hablando del endeudamiento de millones de pequeñas y medianas empresas, que dependen de los tipos de interés variables en Europa y, por tanto, clarificar ese escenario de tipos de interés, pedir prudencia a las subidas de tipos de interés en Europa es fundamental, a la hora de reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo que tanto necesitamos en esta etapa de construcción de la Unión Europea."@ro18
"Pán predsedajúci, úradujúci predseda Rady, páni komisári, v prvom rade by som chcel poďakovať našim autoritám za slová o udržaní optimistického postoja, pokiaľ ide o krízu, ktorou prechádzame. Zároveň by som chcel však do tejto diskusie priniesť čo najviac realizmu, keďže utajovanie závažnosti skutočností povedie len ku zmätku pri hľadaní riešení. V prvom rade čelíme kríze, ktorá bola predpovedaná. Táto kríza pre nás nie je prekvapením. Vedelo sa o nej minimálne rok vopred, pričom neexistoval dostatok záujmu a dostatočná schopnosť reagovať. V druhom rade čelíme vážnej kríze. Prezident to sám pred tromi dňami vyhlásil. Môžeme byť na okraji klasickej bankovej krízy súvisiacej s ústupom dôvery. Po tretie Európa je zamorená finančnými inštitúciami v krajinách, ktoré nie sú schopné produkovať zisk, keďže ich hospodárstva relatívne stagnovali, a preto sa snažili o zisk za cenu väčšieho rizika. Preto je možné povedať, že orgány dohľadu, európske orgány obozretného dohľadu boli neschopné tejto kríze zabrániť. Európska centrálna banka je preto prvou, ktorá zasahuje v kríze, je bankou, ktorá vkladá najväčšie objemy finančných prostriedkov, presne preto, že je v Európe, v srdci Európy, ktorého hospodárstvo sa v súčasnosti spamätáva, kde sa táto kríza mohla stať najzávažnejšou. Preto potrebujeme väčšiu jasnosť v oblasti konkrétnych následkov a skutočného rozmeru tejto krízy. Bezpochyby štvrtou charakteristikou situácie, ktorej čelíme, okolností, v ktorých sa nachádzame je v skratke reakcia našich menových orgánov, reakcia Európskej centrálnej banky. Podľa môjho názoru sa zachovala správne, keď vložila likviditu, pretože sme svedkami straty likvidity. Tiež je však pravdou, že je paradoxné, že sa to stalo presne vo chvíli, keď Európa zvyšuje úrokové sadzby, s cieľom obmedziť likviditu systému, s cieľom obmedziť požičiavanie. Ide o najväčší paradox, ktorý je potrebné poriadne vysvetliť bez zmätkov, ktoré vznikli v dôsledku vysvetlení poskytnutých v auguste. Objasnenie je nevyhnutné, pretože hovoríme o zadlžení miliónov rodín a miliónov malých a stredných podnikov, ktoré sú závislé od rôznych úrokových sadzieb v Európe. Preto je nevyhnutné, aby sme objasnili vývoj úrokových sadzieb a požiadali o opatrnosť, pokiaľ ide o rast úrokových sadzieb v Európe, s cieľom posilniť hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, ktoré tak veľmi v tomto štádiu integrácie EÚ potrebujeme."@sk19
"Gospod predsednik, predsedujoči Svetu, komisarji, najprej se želim zahvaliti za besede, ki jih oblast oblikuje za ohranjanje optimizma vpričo krize, ki jo doživljamo. Vendar hkrati želim vnesti čim več realizma v to razpravo, ker bo prikrivanje pomembnosti dejstev povzročilo le zmedo glede iskanja rešitev. Prvič, srečujemo se s krizo, ki je bila napovedana. To ni kriza, ki je presenetila. Vedeli smo vsaj eno leto prej, da se bo to zgodilo, pri čemer se za to nismo zanimali in se nismo odzvali. Drugič, to je resna kriza. Predsednik banke je tako sam dejal pred tremi dnevi. Morda smo tik pred običajno klasično bančno krizo pomanjkanja zaupanja. Tretjič, na Evropo so vplivale finančne institucije v državah, ki niso uspele ustvariti dobička, ker so njihova gospodarstva sorazmerno stagnirala, in so zato iskale dobiček z večjim tveganjem. Zato je mogoče reči, da nadzorni organi, evropski organi za bonitetni nadzor, tega niso uspeli preprečiti. Zato je Evropska centralna banka prva posegla v krizo in je vložila največ denarja, zlasti ker bi lahko v Evropi, v središču Evrope, ki se zdaj gospodarsko izboljšuje, kriza postala najhujša. Zato potrebujemo večjo jasnost v zvezi z dejanskimi posledicami in kako globoka je zares ta kriza. Nedvomno je četrta značilnost tega, kar doživljamo, razmere v katerih smo, na kratko, odziv monetarnih organov in odziv Evropske centralne banke. Menim, da je ukrepala pravilno, ko je prispevala dodatke k likvidnosti, ker je to, kar se dogaja, pomanjkanje likvidnosti. Vendar je res, da je presenetljivo, da se mora to zgoditi ravno takrat, ko Evropa dviga obrestne mere za omejitev likvidnosti sistema, za omejitev posojil. To je glavni nesmisel in ga je treba ustrezno razložiti brez zmede, ki je nastala zaradi razlag iz avgusta. Pojasnilo je bistveno, ker govorimo o milijonih družin in milijonih malih in srednje velikih podjetij, ki so odvisna od spremenljive obrestne mere v Evropi in se zadolžujejo. Zato je bistveno, da pojasnimo razvoj dogodkov glede obrestne mere in pozovemo k previdnosti pri zvišanju obrestne mere v Evropi, da se okrepi gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest, kar na tej stopnji povezovanja EU močno potrebujemo."@sl20
"Herr talman, herr rådsordförande, herrar kommissionsledamöter! Först och främst vill jag tacka för vad våra auktoriteter sagt om att behålla en optimistisk inställning när vi nu upplever en kris. Samtidigt vill jag emellertid tillföra så mycket realism som möjligt i debatten, eftersom det bara leder till förvirring i fråga om lösningar om vi döljer situationens allvar. För det första är det en förutsedd kris vi står inför. Krisen kommer inte som någon överraskning. Vi visste att detta skulle hända minst ett år i förväg, men vi har inte brytt oss tillräckligt mycket om det och saknat förmåga att reagera. För det andra är det en allvarlig kris vi står inför. ordförande sa det själv för bara drygt tre dagar sedan. Kanske är vi nära en klassisk bankkris med en förtroendeförlust. För det tredje har EU nedlusats med finansinstitut i länder där man inte kunnat göra några vinster eftersom ekonomierna varit i viss stagnation. Man har därför sökt vinster till större risk. Det kan således sägas att de europeiska tillsynsmyndigheterna har misslyckats med att förhindra detta. ECB är därför först med att ingripa i krisen och skjuter till mest pengar, just därför att den finns i hjärtat av EU där en ekonomisk återhämtning nu sker men där krisen hade kunnat bli allvarligast. Vi behöver därför mer klarhet i vilka de faktiska följderna är och hur omfattande krisen egentligen är. Den fjärde faktor som utmärker det vi upplever och den situation vi befinner oss i är utan tvekan, kort sagt, reaktionen från våra monetära myndigheter, från Europeiska centralbanken. Enligt min mening var likviditetstillskottet en riktig åtgärd, för det vi ser är ett likviditetsutflöde. Det stämmer emellertid också att det är paradoxalt att detta händer just när EU höjer räntorna för att begränsa likviditeten i systemet och begränsa krediterna. Det är en stor paradox som måste förklaras ordentligt, utan det kaos som uppstod till följd av de förklaringar som gavs under hela augusti månad. Ett klargörande är nödvändigt, för det handlar om miljontals familjer och miljontals små och medelstora företag, som är beroende av rörliga räntor i EU och som nu skuldsätter sig. Vi måste därför bringa klarhet i ränteläget och uppmana till försiktighet när det gäller räntehöjningar i EU, så att den ekonomiska tillväxten stärks och vi kan skapa de arbetstillfällen som vi är i så stort behov av i detta skede av den europeiska integrationen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bundesbank"18,20,15,1,11,3,10,13,4,21,17,12,8
"Bundesbanki"5
"Bundesbanks"22
"Cristobal Montoro Romero, (PPE-DE )"13
"Spolkovej banky"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph