Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-187"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-187"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to ask the Commissioners for their response. The events that took place in August in the sub-prime market highlighted a number of issues for all of us. First of all, the globalised nature of the financial markets which we are now dealing with, and the issue of how quickly regulation or supervision can keep pace with the way new products are being developed and new ideas are being developed. But it also brings to mind something an old farmer in West Cork in the south-west of Ireland once said to me: there is no such thing as an oil that can make your hair grow – apologies to those folically challenged within the Chamber; there is no such thing as a pair of glasses that can let you see through clothes and, also, there is a fool born every day. The reality is that the products made available were high risk, and no matter what anybody says, the idea of is one that should have been at the very core of any decisions with regard to banks or other funds that we were going to invest in these high-risk products. It brings starkly into contrast the role of the credit-ratings agencies and their responsibility, not only with regard to the advice they give, but, in particular, regarding their informing us in a transparent manner as to whether they are representing these funds themselves or whether they are actually giving clear, independent advice. Colleagues will remember that, a number of years ago, we discussed a directive on consumer credit, and the whole area of transparency and of having independent advice available to the consumers was one key element. Now, it is laughable that some of the biggest financial institutions in the world – and some in Europe – who are the people who spend so much money on buying-in expertise and telling us in Europe how we should run our economies, can be the ones who are now caught because of their bad investment policy. I congratulate Commissioner McCreevy on his willingness to take on this issue and to tackle some of these areas. I also think it is essential now, not only in looking at credit-rating agencies, but also with regard to the risk that European banks are being exposed to because of the policies of some of those investments, and next week ..."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, chtěl bych požádat komisaře o jejich odpověď. Události, ke kterým v srpnu došlo na trhu s rizikovými hypotékami, nám všem odhalily několik problémů. Především jde o globalizovaný charakter finančních trhů, kterým se teď zabýváme, a o otázku, do jaké míry dokáže kontrola a řízení držet krok s vývojem nových produktů a myšlenek. Také mi to však připomíná něco, co mi jednou řekl jeden starý farmář ze západního Corku na jihozápadě Irska: neexistuje olejíček, po kterém vám narostou vlasy (omlouvám se všem v zasedací síni, kterým vypadaly vlasy), ani brýle, pomocí nichž vidíte pod šaty; a také, každý den se narodí jeden hlupák. Pravdou je, že produkty, které se dostaly na trh, měly vysokou míru rizika, a ať si říká kdo chce co chce, právní koncept (ať kupující nese odpovědnost za kvalitu kupovaného) měl být samou podstatou všech rozhodnutí týkajících se bank nebo finančních prostředků, které jsme se chystali investovat do těchto vysoce rizikových produktů. To staví do ostrého kontrastu úlohu agentur pro hodnocení úvěrové spolehlivosti a jejich odpovědnost nejen s ohledem na rady, které poskytují, ale zvláště vzhledem k tomu, že by nás měly transparentně informovat o tom, zda zastupují samotné fondy nebo zda skutečně poskytují čisté, nezávislé poradenství. Kolegové si pamatují, že jsme před několika lety hovořili o směrnici o spotřebitelských úvěrech a celá oblast týkající se transparentnosti a nezávislého poradenství dostupného spotřebitelům byla klíčovým prvkem rozpravy. Je směšné, že některé z největších světových finančních institucí (a některých evropských), které utrácejí tolik peněz, aby si zaplatily obrovské množství posudků a aby nás v Evropě mohly poučovat, jak máme řídit naše hospodářství, patří k těm, které byly přistiženy, že vedou špatnou investiční politiku. Gratuluji komisaři McCreevymu za jeho ochotu zabývat se touto otázkou a řešit některé z těchto oblastí. Také si myslím, že je nevyhnutelné, nejen vzhledem k agenturám hodnotícím úvěrovou spolehlivost, ale i v souvislosti s rizikem, kterému byly evropské banky vystavené z důvodu politiky některých investicí, a příští týden... ( )"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne spørge kommissærerne om, hvad de vil svare. De begivenheder, der fandt sted i august på subprime-markedet, satte fokus på en række spørgsmål for os alle. Først og fremmest globalisering af finansmarkederne, som vi nu har at gøre med, og spørgsmålet om, hvor hurtigt regulering og overvågning kan holde trit med den måde, de nye produkter og de nye idéer bliver udviklet på. Men det minder også om noget, en gammel landmand i West Cork i det sydvestlige Irland engang sagde til mig: "Der findes ingen olie, der kan få håret til at vokse - med undskyldning til dem i salen, der mangler hår på hovedet. Der findes ikke nogen briller, der kan lade én se gennem tøj. Og der fødes et fjols hver dag." Realiteten er, at de produkter, der blev stillet til rådighed, var højrisikoprodukter, og ligegyldigt hvad folk siger, så er idéen om caveat emptor - lad køberen tage sig i agt - noget, der burde have været centralt for alle beslutninger med hensyn til banker eller andre fonde, som ville investere i disse meget risikable produkter. Det sætter skarpt fokus på den rolle, kreditvurderingsbureauerne spillede og det ansvar, de havde, ikke alene med hensyn til deres rådgivning, men i særdeleshed når det gælder på en overskuelig måde at informere os om, hvorvidt de repræsenterer disse fonde selv, eller om de faktisk giver klare og uafhængige råd. Kollegerne vil erindre, at vi for nogle år siden drøftede et direktiv om forbrugerkredit, og hele området med gennemskuelighed og at have uafhængig rådgivning til rådighed for forbrugerne var et afgørende element. Men det er latterligt, at nogle af de største finansielle institutioner i verden - og nogle i Europa - der er dem, der bruger så mange penge på at hyre eksperter og fortælle os i Europa, hvordan vi skal drive vores økonomi, kan være dem, der nu bliver fanget på grund af deres dårlige investeringspolitik. Jeg komplimenterer hr. McCreevy fordi han er villig til at tage fat på dette spørgsmål og gøre noget ved nogle af disse områder. Jeg mener også, at det er afgørende nu, ikke bare når man skal se på kreditvurderingsbureauerne, men også med hensyn til den risiko europæiske banker i øjeblikket udsættes for på grund af nogle af disse politikker omkring investeringer, og i næste uge ..."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte die Mitglieder der Kommission um eine Stellungnahme bitten. Die Ereignisse, die sich im August im Markt für zweitklassige Hypothekarkredite abspielten, haben uns allen einige Dinge klar vor Augen geführt. Erstens die Globalisierung der Finanzmärkte, mit der wir es heute zu tun haben, und die Frage, ob Regulierungsmaßnahmen oder Aufsichtsmechanismen mit der schnellen Entwicklung neuer Produkte oder neuer Ideen Schritt halten können. Dabei kommt mir ein Gespräch mit einem alten Landwirt aus West Cork im Nordwesten Irlands in den Sinn, der mir einmal Folgendes sagte: Es gibt kein Mittel, das die Haare wieder sprießen lässt – die Betroffenen hier im Parlament mögen mir verzeihen; es gibt keine Brille, mit der man durch Kleider hindurchsehen kann und es gibt keinen Tag, an dem nicht ein Dummer auf die Welt kommt. Tatsache ist, dass die angebotenen Produkte hoch riskant waren, ganz gleich, was darüber gesagt wurde. Der Grundsatz des Gewährleistungsausschlusses hätte bei allen Entscheidungen in Bezug auf Banken oder andere Fonds, die die Absicht hatten, in diese hoch riskanten Produkte zu investieren, angewandt werden sollen. Dies wirft ein grelles Licht auf die Rolle der Kredit-Ratingagenturen und ihre Verantwortung, nicht nur, was die von ihnen ausgesprochenen Empfehlungen betrifft, sondern auch, was die Frage angeht, ob sie uns offen und ehrlich darüber informieren, ob sie selbst diese Fonds vertreten oder ob sie eine klare und unabhängige Beratung anbieten. Die Kollegen werden sich daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren über eine Richtlinie über Verbraucherkredite beraten haben und dass dabei der gesamte Bereich der Transparenz, ebenso wie die Gewährleistung einer unabhängigen Beratung der Verbraucher eine Schlüsselrolle spielten. Es ist absurd, dass nun einige der größten Finanzinstitute der Welt – aber auch in Europa –, diejenigen also, die so viel Geld für fachliche Beratung ausgeben und die uns in Europa sagen, wie wir unsere Volkswirtschaften führen sollten, wegen ihrer unprofessionellen Investitionspolitik plötzlich selbst in Bedrängnis geraten. Ich gratuliere Kommissar McCreevy zu seiner Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und einige dieser Probleme in Angriff zu nehmen. Ich halte es jetzt auch für sehr wichtig, sich nicht nur die Kredit-Ratingagenturen, sondern auch die Risiken genauer anzusehen, denen europäische Banken aufgrund der Taktiken einiger dieser Kapitalanlagen ausgesetzt sind, und nächste Woche …"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους Επιτρόπους να απαντήσουν. Τα γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου τόνισαν ορισμένα θέματα που μας αφορούν όλους. Καταρχάς, την παγκοσμιοποιημένη φύση των χρηματοπιστωτικών αγορών με τις οποίες ασχολούμαστε τώρα, και το πόσο γρήγορα η ρύθμιση ή η εποπτεία μπορούν να συμβαδίσουν με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται νέα προϊόντα και νέες ιδέες. Όμως, μου φέρνει επίσης κατά νου κάτι που μου είπε κάποτε ένας ηλικιωμένος αγρότης στο West Cork της νοτιοδυτικής Ιρλανδίας: δεν υπάρχει κάποιο έλαιο που να μεγαλώνει τα μαλλιά – ζητώ συγγνώμη από όσους έχουν πρόβλημα τριχόπτωσης σε αυτήν την Αίθουσα· δεν υπάρχουν γυαλιά για να μπορείς να βλέπεις τι υπάρχει κάτω από τα ρούχα και, επίσης, κάθε μέρα γεννιέται και ένας ανόητος. Είναι αλήθεια ότι τα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα ήταν προϊόντα υψηλού κινδύνου, και ό,τι και να λέει κανείς, η ιδέα του θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων όσον αφορά τραπεζικά ή άλλα κεφάλαια που επρόκειτο να επενδύσουμε σε αυτά τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Φέρνει σε δριμεία αντίθεση τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και την ευθύνη τους, όχι μόνο όσον αφορά τις συμβουλές που παρέχουν αλλά, ιδιαίτερα, όσον αφορά τις πληροφορίες που μας δίνουν με διαφανή τρόπο ως προς το εάν εκπροσωπούν οι ίδιοι αυτά τα κεφάλαια ή εάν στην πραγματικότητα παρέχουν σαφείς, ανεξάρτητες συμβουλές. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι, πριν από αρκετά χρόνια, συζητήσαμε μια οδηγία για την καταναλωτική πίστη, και το θέμα της διαφάνειας και της διάθεσης ανεξάρτητων συμβουλών προς τους καταναλωτές ήταν βασικό στοιχείο. Τώρα, είναι αστείο ότι ορισμένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο –και ορισμένα στην Ευρώπη– που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δαπανούν τόσα πολλά χρήματα για την αγορά εμπειρογνωμοσύνης και μας λένε στην Ευρώπη πώς θα πρέπει να χειριζόμαστε τις οικονομίες μας, μπορούν να είναι αυτοί που τώρα παγιδεύτηκαν εξαιτίας της κακής επενδυτικής πολιτικής τους. Συγχαίρω τον Επίτροπο McCreevy για την προθυμία του να ασχοληθεί με το θέμα και να αντιμετωπίσει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα. Φρονώ επίσης ότι είναι τώρα σημαντικό, όχι μόνο εξετάζοντας τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά επίσης όσον αφορά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω των πολιτικών ορισμένων εξ αυτών των επενδύσεων, και την ερχόμενη εβδομάδα…"@el10
"Señor Presidente, quiero pedir a los Comisarios una respuesta. Los sucesos producidos en agosto en el mercado de las hipotecas de alto riesgo han puesto de manifiesto una serie de cuestiones que nos atañen a todos. Primero, la naturaleza globalizada de los mercados financieros de los que nos estamos ocupando ahora, y la cuestión de la rapidez con que la regulación o supervisión puede adaptarse a la forma en que se desarrollan productos nuevos y surgen ideas nuevas. Pero me trae también a la memoria algo que un viejo agricultor de West Cork, en el sudoeste de Irlanda, me dijo en cierta ocasión: no hay ningún ungüento que haga crecer el pelo, y pido disculpas a los que tienen problemas de alopecia en esta Cámara; no hay gafas que permitan ver a través de la ropa y todos los días nace un tonto. La realidad es que los productos ofrecidos tenían un elevado riesgo y, digan lo que digan, la idea del tendría que haber estado en el centro de cualquier decisión tomada en relación con los bancos o con los fondos que íbamos a invertir en esos productos de alto riesgo. Esto se contradice claramente con el papel de las agencias de calificación crediticia y con su responsabilidad, no sólo en lo que respecta a las recomendaciones que formulan, sino sobre todo a su obligación de informarnos con transparencia sobre si ellas mismos representan a esos fondos o si sus recomendaciones son claras e independientes. Sus Señorías recordarán que hace unos años debatimos una directiva sobre créditos al consumo, y un elemento fundamental fue todo el aspecto de la transparencia y de un asesoramiento independiente a los consumidores. Ahora, es gracioso que algunas de las mayores instituciones financieras del mundo − algunas de ellas, europeas −, que tanto dinero gastan en adquirir conocimientos especializados y en decirnos en Europa cómo debemos administrar nuestras economías, puedan verse atrapadas por su mala política inversora. Felicito al Comisario McCreevy por estar dispuesto a ocuparse de esta cuestión y abordar algunos de sus aspectos. Pienso también que es fundamental hacerlo ahora, no sólo para examinar a las agencias de calificación crediticia, sino también por el riesgo al que están expuestos los bancos europeos por las políticas de algunas de estas inversiones, y la semana que viene ... ( )"@es21
"Härra juhataja, sooviksin volinikelt vastust. Augustis rämpslaenuturul toimunud sündmused valgustasid meile kõigile mitut küsimust. Esiteks finantsturgude, millega meil tegemist teha tuleb, globaalne iseloom ja küsimus sellest kui kiiresti reguleerimine või järelevalve suudab sammu pidada uute toodete ja uute ideede väljatöötamisega. Kuid samuti tuletab see meelde midagi, mida üks vana farmer Lääne Corkis Edela-Iirimaal mulle kunagi ütles: pole olemas sellist õli, mis su juuksed kasvama paneks, – vabandan nende ees saalis, kellel karvu puudu on; pole olemas prille, mis laseksid läbi riiete näha, ja samuti, iga päev sünnib üks loll. Reaalsus on see, et tooted mida pakuti, olid väga riskantsed ja vaatamata sellele, mida võidakse öelda, oleks ostja ettevaatlikkuse põhimõte pidanud olema otsuste keskmes, mida langetasid pangad või muud fondid, kes kavatsesid neisse riskantsetesse toodetesse investeerida. See toob süngelt esile reitinguagentuuride rolli ja nende vastutuse, mitte ainult seoses nõuannetega, mida nad jagasid, vaid eriti seoses nendepoolse läbipaistva teavitamisega selle kohta, kas nad esindasid neid fonde või jagasid tegelikult selgeid, sõltumatuid nõuandeid. Kolleegid kindlasti mäletavad, et mitu aastat tagasi arutasime me tarbijakrediidi direktiivi ja kogu valdkond, mis puudutas läbipaistvust ja sõltumatute nõuannete kättesaadavust tarbija jaoks, oli üks võtmetähtsusega elemente. Nüüd on see küll naeruväärne, et mõned maailma suurimad finantsasutused – ja mõned neist Euroopas – inimesed, kes kulutavad nii palju raha asjatundjate sisseostmiseks ja selleks, et meid Euroopas õpetada, kuidas me oma riikide majandust peaks juhtima, võivad ühtäkki olla need, kes jäid vahele oma halva investeerimispoliitika tõttu. Õnnitlen volinik McCreevyt tema soovi puhul see küsimus käsile võtta ja mõne asjaomase valdkonnaga tegeleda. Samuti arvan, et nüüd on väga tähtis, mitte ainult reitinguagentuure silmas pidades, vaid ka Euroopa pankade riskidega seoses, mis tulenevad poliitikast seoses mõnede nende investeeringutega ja järgmisel nädalal..."@et5
". Arvoisa puhemies, pyytäisin vastausta komission jäseniltä. Elokuiset tapahtumat subprime-lainamarkkinoilla toivat esiin monia asioita meille kaikille: ensinnäkin nykyisten rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuisen luonteen sekä sen, kuinka sääntely tai valvonta pysyy uusien tuotteiden ja ideoiden kehittämisen vauhdissa. Tapahtumat tuovat mieleeni myös erään Länsi-Corkissa Lounais-Irlannissa asuvan iäkkään maanviljelijän, joka totesi kerran minulle, ettei ole olemassa öljyä, joka saa hiukset kasvamaan – anteeksi vain harvahiuksisille jäsenille – ja ettei ole olemassa silmälaseja, joilla voi nähdä vaatteiden läpi, ja että höynäytettäviä löytyy aina. Totuus on, että kyseiset rahoitustuotteet olivat hyvin riskialttiita ja että ”ostaja pitäköön varansa” -periaatteen olisi pitänyt olla kaikkien niiden päätösten pohjana, jotka koskivat pankkeja tai muita rahastoja, joihin halusimme sijoittaa näitä suuren riskin tuotteita. Tämä on räikeässä ristiriidassa riskiluokituslaitosten roolin ja niiden vastuun kanssa niiden tarjoaman neuvonnan ja erityisesti sen suhteen, että niiden tehtävänä on tiedottaa avoimesti siitä, edustavatko ne näitä rahastoja itse vai toimivatko ne todellisuudessa selkeiden ja riippumattomien neuvojen antajina. Kollegat varmasti muistavat meidän keskustelleen vuosia sitten kulutusluottodirektiivistä, jolloin keskusteluissa keskeisellä sijalla olivat avoimuus ja se, että kuluttajille on oltava tarjolla riippumatonta neuvontaa. On naurettavaa, että jotkin maailman suurimmista rahoituslaitoksista ja jotkin eurooppalaiset rahoituslaitokset, joissa käytetään paljon rahaa asiantuntemuksen ostamiseen ja eurooppalaisten neuvomiseen taloudenhoidossa, ovat juuri niitä, jotka ovat tänä päivänä jääneet kiinni huonon sijoituspolitiikan hoidosta. Onnittelen komission jäsentä McCreevyä siitä, että hän halusi nostaa esiin tämän asian ja käydä käsiksi muutamiin ongelma-aloihin. Minusta on myös tärkeää pohtia paitsi riskiluokituslaitoksia myös niitä riskejä, joita eurooppalaiset pankit kohtaavat huonon sijoituspolitiikan vuoksi, ja ensi viikolla…"@fi7
". Monsieur le Président, je souhaiterais obtenir la réponse des commissaires. Les événements qui ont eu lieu en août sur le marché du crédit immobilier ont mis en avant un certain nombre de problèmes pour nous tous. Tout d’abord, l’aspect international des marchés financiers auxquels nous devons maintenant faire face ainsi que la question de savoir comment les régulations et contrôles peuvent suivre les nouveaux produits et nouvelles idées sont à l’étude. Mais cela me rappelle par ailleurs une phrase qu’un vieux fermier à l’ouest de Cork, dans le sud-ouest de l’Irlande, m’a un jour lancée: «il n’y a rien de tel qu’une huile pour faire pousser les cheveux» –mes excuses pour ceux qui tentent de remédier à leur problème de calvitie dans cette Assemblée; il n’y a rien de tel qu’une paire de lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements et aussi, chaque jour, un idiot voit le jour. La réalité, c’est que les produits disponibles étaient hautement risqués, et peu importe ce que dit chacun, la règle selon laquelle seul l’acheteur est responsable de son achat ( ) aurait dû prévaloir dans toute décision concernant les banques ou autre fonds sur le point d’investir dans ces produits à risques. Cela fait clairement ressortir, par contraste, le rôle des agences de notation et leur responsabilité, non seulement en ce qui concerne les avis qu’elles émettent, mais en particulier en ce qui concerne les informations qu’elles nous véhiculent de manière transparente à savoir si elles représentent ces fonds eux-mêmes ou si elles donnent des avis clairs et indépendants. Mes collègues se souviendront que, voici quelques années, nous avions examiné une directive portant sur le crédit à la consommation, et la section relative à la transparence globale ainsi que l’accès, par le consommateur, à des informations indépendantes étaient un élément clé. Maintenant, il est risible que les institutions financières les plus importantes dans le monde –et certaines en Europe– qui dépensent tant d’argent en termes d’achats de rapports d’expertise et qui nous disent, en Europe, comment diriger nos économies, soient celles qui sont épinglées en raison d’une mauvaise politique d’investissement. Je félicite le commissaire McCreevy lorsqu’il indique qu’il souhaite étudier cette question et s’atteler à certains domaines en la matière. Je pense qu’il est par ailleurs essentiel, non seulement de s’attarder sur les agences de notation, mais aussi sur le risque auquel sont exposées les banques européennes devant de telles politiques en matière d’investissement de ce type et la semaine prochaine ..."@fr8
"Elnök úr! Szeretném megkérni a biztos urakat, hogy válaszoljanak. Az augusztusban a másodrendű piacon történt események számos kérdésre világítottak rá mindannyiunk előtt. Először is a pénzügyi piacok globalizált jellegére, amellyel most foglalkozunk, valamint arra a kérdésre, hogy milyen ütemben tud a szabályozás vagy a felügyelet lépést tartani az új termékek és új elgondolások kifejlesztésének módjával. De arra is emlékeztet, amit egyszer Írország délnyugati részén egy idős Nyugat-Cork megyei mezőgazdasági termelő mondott nekem: nincs hajnövesztő olaj – elnézést a teremben helyet foglaló személyektől, akik hajhullási problémákkal küzdenek; nincs varázsszemüveg, amellyel át lehet látni a ruhákon, és mindennap születik egy bolond. A valóság az, hogy a rendelkezésre bocsátott termékeknek magas volt a kockázatuk és – bármit is mondanak – a (Fogyasztó, védd magad!) elgondolás olyasvalami, aminek az ilyen magas kockázati termékekbe majdan befektető bankokkal vagy más alapokkal kapcsolatos bármely döntés középpontjában kellett volna állnia. Ez élesen ellentétbe állítja a hitelminősítő intézetek szerepét és felelősségét nemcsak az általuk adott tanács, hanem különösen a tekintetben is, hogy átláthatóan tájékoztatnak minket arra vonatkozóan, hogy maguk képviselik-e ezeket az alapokat, vagy hogy tényleg egyértelmű és független tanácsot adnak-e. A kollégák emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt tárgyaltuk a fogyasztói hitelről szóló irányelvet, az átláthatóság és a fogyasztók számára független tanács rendelkezésre állásának kérdése pedig az egyik kulcsfontosságú elem volt. Most nevetséges, hogy a világ – és Európa – néhány legnagyobb pénzügyi intézménye, akik azok az emberek, akik olyan sok pénz költenek arra, hogy szakértelmet vásároljanak és megmondják nekünk itt Európában, hogy hogyan kellene gazdaságunkat működtetni, most ők lehetnek azok, akiket rossz befektetési politikájuk miatt elkapnak. Gratulálok McCreevy biztos úrnak, amiért hajlandó felvállalni ezt a kérdést és foglalkozni néhány ilyen területtel. Úgy vélem továbbá, hogy ez most nemcsak a hitelminősítő intézetek vizsgálata tekintetében létfontosságú, hanem azon kockázat tekintetében is, amelynek az európai bankok az említett befektetések némelyikével kapcsolatos politikák miatt vannak kitéve, jövő héten pedig ..."@hu11
". Signor Presidente, sarei grato ai Commissari se fornissero la loro risposta. Gli avvenimenti che si sono verificati in agosto sul mercato hanno evidenziato a noi tutti una serie di problemi. Innanzi tutto, la natura globalizzata dei mercati finanziari, e la questione della rapidità con cui le autorità di regolamentazione o le autorità di controllo riusciranno a tenere il passo dello sviluppo di nuovi prodotti e nuove idee. Tuttavia, tutto ciò mi riporta alla mente una cosa che mi disse una volta un vecchio contadino di West Cork nell’Irlanda sudoccidentale: non esiste olio che faccia crescere i capelli – le mie scuse a chi nell’Aula ha problemi con i propri follicoli –, non esistono occhiali che rendano i vestiti trasparenti e, inoltre, la madre degli imbecilli è sempre incinta. La realtà è che i prodotti disponibili erano ad alto rischio, e per quanto se ne possa dire, l’idea del avrebbe dovuto essere al centro di ogni decisione relativa alle banche o altri fondi nei cui prodotti ad alto rischio avevamo intenzione di investire. Ciò stride col ruolo delle agenzie di del credito e con la loro responsabilità, non solo relativamente ai consigli che danno, ma soprattutto per quanto riguarda il loro informarci in modo trasparente sul fatto se siano loro stesse a rappresentare questi fondi oppure se ci diano consigli chiari e indipendenti. I colleghi si ricordano probabilmente che, diversi anni fa, abbiamo discusso una direttiva sul credito al consumo, e l’intero ambito della trasparenza e della necessità che i consumatori possano rivolgersi a consulenti indipendenti era un elemento centrale. E’ ridicolo che alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo – alcune di queste in Europa – che poi spendono così tanto denaro per consulenze sugli acquisti e ci dicono come dobbiamo gestire le nostre economie, siano adesso in cattive acque a causa delle loro scelte di investimento sbagliate. Mi congratulo con il Commissario McCreevy per la sua disponibilità ad affrontare questa tematica e alcuni di questi settori. Ritengo inoltre che sia fondamentale adesso, non solo per quanto riguarda le agenzie di valutazione del credito, bensì anche in relazione al rischio che corrono le banche europee a causa delle politiche di alcuni di questi investimenti, e la settimana prossima ..."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau paprašyti Komisarų atsakyti į klausimus. Įvykiai, prasidėję rugpjūčio mėnesį rizikingų busto paskolų rinkoje, išryškino mums keletą problemų. Pirmiausiai paaiškėjo globalinis finansų rinkų pobūdis ir iškilo klausimas, ar gali reglamentai ir priežiūra spėti paskui naujų produktų ir idėjų srautą. Tačiau tai primena ir tai, ką vieną kartą man pasakė senas ūkininkas Vest Korke, pietvakarių Airijoje: nėra tokio aliejaus, kuris ataugintų tau plaukus – atsiprašau tų, kas šioje salėje pagalvojo, kad tai jiems; nėra tokio dalyko kaip akiniai, kuriuos užsidėję matytumėte per drabužius; be to juk kvailys gimsta kiekvieną dieną. Tiesa yra ta, kad pasiūlyti produktai buvo labai rizikingi ir nesvarbu, kas ką sako idėja yra ta, kuria turėtų remtis kiekvienas sprendimas dėl bankų ar fondų, jeigu mes ruošiamės investuoti į didelės rizikos produktus. Čia labai išryškėja kreditų reitingo agentūrų vaidmuo ir jų atsakomybė, ne tik dėl jų duodamų patarimų, bet, svarbiausia, dėl to, ar jos skaidriai mus informuoja apie tai, ar jos pačios atstovauja tuos fondus, ar jos iš tikrųjų duoda skaidrų, nepriklausomą patarimą. Kolegos prisimena, kad prieš keletą metų mes svarstėme direktyvą dėl vartotojų kreditų ir ten vienas svarbiausių elementų buvo skaidrumas ir galimybė vartotojui gauti nepriklausomą patarimą. Dabar juokinga, kad keletas didžiausių finansų institucijų pasaulyje – kai kurios Europoje – , kurios išleido didžiules sumas, supirkdamos ekspertizes, sakančios JAV in Europai, kaip jos turi tvarkyti savo ekonomiką, gali būti daba įkliuvusios dėl savo prastos investicijų politikos. Sveikinu komisaro McCreevy pasiryžimą imtis šios problemos ir tvarkyti kai kurias sritis. Manau, kad tai dabar svarbu, ne dėl kreditų reitingų agentūrų, bet ir dėl rizikos, su kuria susiduria Europos bankai ir kuri yra susijusi su kai kurių investicijų politika, o sekančią savaitę ..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos lūgt komisārus sniegt atbildi. Augusta notikumi paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu tirgū mums visiem izvirzīja vairākus jautājumus. Pirmkārt, finanšu tirgu globālais raksturs, ar kuru pašlaik saskaramies, un jautājums par to, cik ātri regulācija vai pārraudzība var tikt līdzi jaunu produktu izstrādei un jaunu ideju izstrādei. Taču tas liek atcerēties arī to, ko man reiz teica kāds vecs zemnieks Īrijas dienvidrietumos: nav tādas eļļiņas, kas varētu likt jūsu matiem augt – atvainojos plenārsēžu zālē klātesošajiem, kam ir problēmas šajā jomā; nav tādu briļļu, kas jums ļautu redzēt cauri apģērbam, un vēl – katru dienu piedzimst kāds muļķis. Realitāte ir tāda, ka piedāvātie produkti bija ar augstu riska pakāpi, un neskatoties uz to, ko kāds varbūt saka idejai, ka mēs investēsim šajos augsta riska produktos, bija jābūt visu lēmumu pamatā attiecībā uz bankām vai citiem fondiem. Tas starp kredītreitinga aģentūrām un to atbildību rada pretrunas ne tikai attiecībā uz to sniegtajām konsultācijām, bet īpaši attiecībā uz mums atklāti sniegto informāciju par to, vai tās pašas pārstāv šos fondus un vai tās patiesi sniedz skaidras un neatkarīgas konsultācijas. Kolēģi atcerēsies, ka pirms vairākiem gadiem mēs apspriedām direktīvu par patēriņa kredītiem, un toreiz viens no galvenajiem elementiem bija atklātība un patērētājiem pieejamas neatkarīgas konsultācijas. Ir smieklīgi, ka dažas no lielākajām finanšu institūcijām pasaulē un dažas arī Eiropā, kas pārstāv cilvēkus, kuri tik daudz naudas tērē eksperta slēdziena saņemšanai, un kas mums Eiropā saka, kā mums būtu jāvada savas ekonomikas, tagad var izrādīties tās, kuras tiks pieķertas sliktās investīciju politikas dēļ. Es apsveicu komisāru ar viņa vēlēšanos uzņemties šī jautājuma risināšanu dažās no šīm jomām. Es arī uzskatu, ka tas ir būtiski tieši pašlaik ne tikai attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām, bet arī attiecībā uz risku, ar ko Eiropas bankas saskaras dažu šādu instrumentu politikas dēļ, un nākamnedēļ…"@lv13
"Mr President, I should like to ask the Commissioners for their response. The events that took place in August in the sub-prime market highlighted a number of issues for all of us. First of all, the globalised nature of the financial markets which we are now dealing with, and the issue of how quickly regulation or supervision can keep pace with the way new products are being developed and new ideas are being developed. But it also brings to mind something an old farmer in West Cork in the south-west of Ireland once said to me: there is no such thing as an oil that can make your hair grow – apologies to those folically challenged within the Chamber; there is no such thing as a pair of glasses that can let you see through clothes and, also, there is a fool born every day. The reality is that the products made available were high risk, and no matter what anybody says, the idea of is one that should have been at the very core of any decisions with regard to banks or other funds that we were going to invest in these high-risk products. It brings starkly into contrast the role of the credit-ratings agencies and their responsibility, not only with regard to the advice they give, but, in particular, regarding their informing us in a transparent manner as to whether they are representing these funds themselves or whether they are actually giving clear, independent advice. Colleagues will remember that, a number of years ago, we discussed a directive on consumer credit, and the whole area of transparency and of having independent advice available to the consumers was one key element. Now, it is laughable that some of the biggest financial institutions in the world – and some in Europe – who are the people who spend so much money on buying-in expertise and telling us in Europe how we should run our economies, can be the ones who are now caught because of their bad investment policy. I congratulate Commissioner McCreevy on his willingness to take on this issue and to tackle some of these areas. I also think it is essential now, not only in looking at credit-rating agencies, but also with regard to the risk that European banks are being exposed to because of the policies of some of those investments, and next week ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de commissarissen om hun reactie vragen. De gebeurtenissen die augustus in de subprime markt plaatsvonden, brachten voor ons allemaal een aantal vraagstukken voor het voetlicht. Om te beginnen, de mondiale aard van de financiële markten waar we nu mee te maken hebben, en de kwestie van hoe snel regelgeving of toezicht gelijke voet kan houden met het tempo waarin nieuwe producten en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Maar het doet ook denken aan wat een oude boer in West Cork in zuidwestelijk Ierland ooit tegen me zei: “Er bestaat niet zoiets al een wondermiddel voor haargroei.” Dit met excuus aan degenen in dit Parlement met een follikelprobleem. Er bestaat niet zoiets als een bril waarmee je door kleding kunt kijken, en ook wordt er elke dag wel een dwaas geboren. De werkelijkheid is dat de beschikbaar gestelde producten een hoog risico meebrachten. Ongeacht wat iemand ook zegt: de gedachte achter (de onderzoeksplicht van de koper) zou centraal moeten staan bij iedere beslissing over banken of andere fondsen waarbij we gaan beleggen in deze producten met hoge risico’s. Dit staat in schril contrast met de rol van de kredietbeoordelingsbureaus en hun verantwoordelijkheid, niet alleen wat betreft hun adviezen, maar in het bijzonder voor wat betreft de transparantie van hun informatie aan ons, ongeacht of ze zelf deze fondsen vertegenwoordigen of dat ze feitelijk helder en onafhankelijk advies geven. Collega’s zullen zich herinneren dat we een aantal jaar geleden een richtlijn inzake consumentenkrediet bespraken. Een belangrijk element daarbij was het hele gebied van transparantie en de beschikbaarheid van onafhankelijk advies voor consumenten. Het is lachwekkend dat enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld – waarvan sommige zich in Europa bevinden – zo veel geld besteden aan het inkopen van expertise en ons in Europa vertellen hoe we onze economieën moeten leiden, nu juist degenen zijn die in de knel zitten vanwege hun slechte beleggingsbeleid. Ik complimenteer commissaris McCreevy met zijn bereidheid om met dit vraagstuk aan de slag te gaan en enkele van deze aspecten aan te pakken. Ik denk ook dat het nu noodzakelijk is, om niet alleen te kijken naar kredietbeoordelingsbureaus, maar ook naar het risico waaraan Europese banken blootstaan vanwege de polissen van enkele van deze beleggingen, en volgende week..."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym poprosić panów komisarzy o odpowiedź. Wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu na rynku kredytów typu uzmysłowiły nam wszystkim kilka kwestii. Po pierwsze globalny charakter rynków finansowych, z którym mamy obecnie do czynienia, oraz w jakim stopniu uregulowania lub nadzór mogą nadążyć za tempem tworzenia nowych produktów i pomysłów. Jednak przywodzi to również na myśl to, co powiedział mi niegdyś stary farmer z West Cork w południowo-wschodniej Irlandii: nie istnieje olejek mogący sprawić, że zaczną nam rosnąć włosy – przepraszam tu posłów walczących ze swymi mieszkami włosowymi; nie istnieją okulary umożliwiające patrzenie przez ubranie, a codziennie rodzi się głupiec. Prawda jest taka, że udostępniane produkty niosły ze sobą podwyższone ryzyko i cokolwiek się mówi, zasada powinna była leżeć u podstaw wszelkich decyzji związanych z bankami lub innymi funduszami, które planowaliśmy inwestować w te produkty wysokiego ryzyka. Kwestionuje to zdecydowanie rolę agencji ratingowych i ich odpowiedzialność nie tylko w odniesieniu do udzielanych przez nie porad, ale w szczególności w odniesieniu do informowania nas w sposób przejrzysty, czy reprezentują same fundusze czy też udzielają rzeczywiście jasnych niezależnych porad. Pamiętają państwo zapewne, że kilka lat temu dyskutowaliśmy nad dyrektywą o kredytach konsumenckich, nad całą kwestią przejrzystości i niezależne doradztwo dostępne dla klientów było wtedy jednym z kluczowych elementów. Teraz śmieszne jest, że największe instytucje finansowe na świecie i niektóre w Europie, czyli ci, którzy wydają ogromne sumy pieniędzy na nabycie wiedzy specjalistycznej i doradzają nam w Europie, jak zarządzać naszą gospodarką, same wpadły w pułapkę w wyniku złej polityki inwestycyjnej. Gratuluję panu komisarzowi McCreevy’emu chęci zajęcia się tym tematem i rozwiązania części z tych problemów. Uważam również, że niezbędne jest teraz, byśmy przyjrzeli się nie tylko agencjom ratingowym, ale również ryzyku, na które narażone są europejskie banki w związku z polityką części z tych inwestycji, a w przyszłym tygodniu ..."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de pedir aos senhores Comissários que apresentassem as suas respostas. Os acontecimentos que tiveram lugar em Agosto no mercado (de alto risco) chamaram a atenção de todos nós para uma série de questões. Em primeiro lugar, a natureza globalizada dos mercados financeiros com que estamos a lidar e, depois, a que velocidade a regulamentação ou supervisão pode acompanhar o desenvolvimento de novos produtos e ideias. Mas tudo isto também me faz lembrar o que um velho agricultor de West Cork, no sudoeste da Irlanda, me disse uma vez: não há nada como um óleo que faça o teu cabelo crescer – as minhas desculpas ao que têm falta de ácido fólico nesta Assembleia; não há nada como um par de óculos que te deixe ver através da roupa e também, todos os dias nasce um maluco. A realidade é que os produtos disponibilizados eram de alto risco, e diga-se o que se disser, a ideia de (por conta e risco do comprador) é uma das que deveria ter estado no centro de qualquer decisão com respeito a bancos ou outros fundos que íamos investir nestes produtos de alto risco. Esta situação põe claramente em evidência o papel das agência de notação de risco e as suas responsabilidades, não só com respeito à sua actividade de consultadoria, como também, e muito especialmente, à transparência da informação que nos transmitem sobre a posição que ocupam, ou seja, se são as próprias os representantes destes fundos ou se são, efectivamente, consultores transparentes e independentes. Os colegas lembrar-se-ão de que, há uns anos atrás, debatemos uma directiva relativa ao crédito ao consumo, e que toda a questão da transparência e de um serviço de consultadoria independente prestado aos consumidores constitua um elemento chave. É bizarro que neste momento algumas das maiores instituições financeiras no mundo – e algumas na Europa – que são precisamente as pessoas que despendem tanto dinheiro na aquisição de conhecimento especializado e que nos dizem como devemos, na Europa, gerir as nossas economias, possam ser aquelas que estão agora em apuros pelos seus maus investimentos. Felicito o Senhor Comissário McCreevy pela sua disponibilidade em se empenhar nesta questão e trabalhar na resolução de algumas destas áreas. Penso também que, neste momento, é essencial, não só no que toca à apreciação das agências de notação de riscos de crédito, como também ao risco a que os bancos europeus estão a ser expostos dadas as políticas de alguns desses investimentos, e na próxima semana..."@pt17
"Mr President, I should like to ask the Commissioners for their response. The events that took place in August in the sub-prime market highlighted a number of issues for all of us. First of all, the globalised nature of the financial markets which we are now dealing with, and the issue of how quickly regulation or supervision can keep pace with the way new products are being developed and new ideas are being developed. But it also brings to mind something an old farmer in West Cork in the south-west of Ireland once said to me: there is no such thing as an oil that can make your hair grow – apologies to those folically challenged within the Chamber; there is no such thing as a pair of glasses that can let you see through clothes and, also, there is a fool born every day. The reality is that the products made available were high risk, and no matter what anybody says, the idea of is one that should have been at the very core of any decisions with regard to banks or other funds that we were going to invest in these high-risk products. It brings starkly into contrast the role of the credit-ratings agencies and their responsibility, not only with regard to the advice they give, but, in particular, regarding their informing us in a transparent manner as to whether they are representing these funds themselves or whether they are actually giving clear, independent advice. Colleagues will remember that, a number of years ago, we discussed a directive on consumer credit, and the whole area of transparency and of having independent advice available to the consumers was one key element. Now, it is laughable that some of the biggest financial institutions in the world – and some in Europe – who are the people who spend so much money on buying-in expertise and telling us in Europe how we should run our economies, can be the ones who are now caught because of their bad investment policy. I congratulate Commissioner McCreevy on his willingness to take on this issue and to tackle some of these areas. I also think it is essential now, not only in looking at credit-rating agencies, but also with regard to the risk that European banks are being exposed to because of the policies of some of those investments, and next week ..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som požiadať Komisárov o ich odpoveď. Udalosti, ku ktorým došlo v auguste na trhu s rizikovými hypotékami, nám všetkým odhalili niekoľko problémov. Predovšetkým ide o globalizovaný charakter finančných trhov, ktorým sa teraz zaoberáme, a o otázku do akej miery dokáže kontrola a riadenie držať krok s vývojom nových produktov a myšlienok. Tiež mi to ale pripomína niečo, čo mi raz povedal jeden starý farmár zo západného Corku na juhozápade Írska: neexistuje olejček, po ktorom vám narastú vlasy (ospravedlňujem sa všetkým v rokovacej sále, ktorým vypadali vlasy), ani okuliare, pomocou ktorých vidíte pod šaty; a tiež, každý deň sa narodí jeden hlupák. Pravdou je, že produkty, ktoré sa dostali na trh, mali vysokú mieru rizika a nech si hovorí, kto chce čo chce, právny koncept (nech kupujúci nesie zodpovednosť za kvalitu kupovaného) mal byť samou podstatou všetkých rozhodnutí týkajúcich sa bánk alebo finančných prostriedkov, ktoré sme sa chystali investovať do týchto vysoko rizikových produktov. To ostro stavia do kontrastu úlohu agentúr pre hodnotenie úverovej spoľahlivosti a ich zodpovednosť nie len s ohľadom na rady, ktoré poskytujú, ale najmä vzhľadom na to, žeby nás mali informovať transparentne o tom, či zastupujú samotné fondy alebo či naozaj poskytujú čisté, nezávislé poradenstvo. Kolegovia si pamätajú, že sme pred niekoľkými rokmi hovorili o smernici o spotrebiteľských úveroch a celá oblasť týkajúca sa transparentnosti a nezávislého poradenstva dostupného spotrebiteľom bola kľúčovým prvkom diskusie. Je smiešne, že niektoré z najväčších svetových finančných inštitúcií (a niektorých európskych), ktoré míňajú toľko peňazí, aby si zaplatili obrovské množstvo posudkov a aby nás v Európe mohli poučovať, ako máme riadiť naše hospodárstvo, patria k tým, ktoré boli pristihnuté za zlú investičnú politiku. Gratulujem komisárovi McCreevymu za jeho ochotu zaoberať sa touto otázkou a riešiť niektoré z týchto oblastí. Tiež si myslím, že je nevyhnutné, nielen vzhľadom na agentúry hodnotiace úverovú spoľahlivosť, ale aj v súvislosti s rizikom, ktorému boli európske banky vystavené z dôvodu politiky niektorých investícií, a nasledujúci týždeň... ( )"@sk19
"Gospod predsednik, pozivam komisarje, da se odzovejo. Z avgustovskim razvojem dogodkov na trgu drugorazrednih posojil so se zastavila številna vprašanja za vse nas. Predvsem se razvija globalizirana narava finančnih trgov, ki jih zdaj obravnavamo, in vprašanje, kako hitro lahko pravna ureditev ali nadzor sledi načinu razvoja novih produktov, pri čemer se razvijajo tudi nove zamisli. Pri tem se spomnim na besede starega kmeta iz zahodnega Corka na jugozahodu Irske: olje, ki bi povzročilo rast las, ne obstaja – opravičujem se tistim v parlamentu, ki imajo težave z izpadanjem las – očala, s katerimi bi videli skozi oblačila, ne obstajajo in norci se rojevajo vsak dan. Dejansko so bili produkti, ki so bili na voljo, visoko tvegani, in ne glede na mnenje kogar koli, bi morala biti zamisel, da kupec prevzema odgovornost za kupljeno blago ( ), v ospredju vseh odločitev, povezanih z bankami ali drugimi skladi, pri katerih naj bi se vlagalo v te visoko tvegane proizvode. S tem se jasno razlikuje med vlogo bonitetnih agencij in njihovo odgovornostjo, ne le v zvezi z njihovimi nasveti, ampak zlasti v zvezi z njihovim preglednim obveščanjem, ali zastopajo te sklade same ali dejansko zagotavljajo jasen, neodvisen nasvet. Kolegi se boste spomnili, da smo pred več leti obravnavali direktivo o potrošniških posojilih, pri čemer je bilo celotno področje preglednosti in zagotavljanje neodvisnih nasvetov javnosti eden od ključnih sestavnih delov. Smešno je, da je za nekatere največje finančne ustanove na svetu – in nekatere v Evropi – ki porabijo veliko denarja za pridobivanje strokovnega znanja in ki nam govorijo, kako bi morali v Evropi upravljati naše gospodarstvo, zdaj značilna slaba politika vlaganja. Čestitam komisarju McCreevyju, ker je pripravljen prevzeti to vprašanje in obravnavati ta področja. Prav tako menim, da je zdaj bistveno, ne le pri obravnavi bonitetnih agencij, ampak tudi v zvezi s tveganjem, kateremu so izpostavljene evropske banke zaradi politike nekaterih naložb, in naslednji teden ..."@sl20
"Herr talman! Jag vill be kommissionsledamöterna att besvara några frågor. Händelserna på subprime-marknaden i augusti belyste ett antal frågor för oss alla. För det första att dagens finansmarknader är globaliserade, och frågan om hur snabbt regleringen eller tillsynen kan hålla takten med de nya produkter och koncept som utvecklas. Men jag kommer även att tänka på något som en gammal jordbrukare i västra Cork i sydvästra Irland en gång sade till mig: det finns ingen olja som får håret att växa – jag ber om ursäkt till de tunnhåriga i kammaren, det finns inga glasögon som gör att man kan se genom kläder och det föds en dåre varje dag. Verkligheten är att de produkter som tillhandahölls var högriskprodukter och det spelar ingen roll vad man säger, konceptet köparens undersökningsplikt, skulle ha legat till grund för de beslut som banker eller andra fonder fattade om att investera i dessa högriskprodukter. Detta står i skarp kontrast till kreditvärderingsföretagens roll och deras ansvar, inte bara när det gäller deras rådgivning, utan framför allt när det gäller det faktum att de öppet måste informera oss om huruvida de representerar dessa fonder själva eller om de faktiskt ger klara, oberoende råd. Kollegerna minns säkert att vi för ett antal år sedan diskuterade ett direktiv om konsumentkrediter. I den diskussionen var hela insynsfrågan och vikten av oberoende rådgivning till konsumenterna en nyckelfaktor. Det är faktiskt skrattretande att några av de största finansinstitutionerna i världen – och några i Europa –, som är de personer som har lagt ned så mycket pengar på att köpa in expertis och tala om för oss i Europa hur vi ska sköta våra ekonomier nu är de som har överraskats på grund av sin dåliga investeringspolitik. Jag gratulerar kommissionsledamot Charlie McCreevy till att han är villig att ta upp denna fråga och gripa sig an dessa områden. Jag anser också att det är viktigt nu, inte bara när det gäller kreditvärderingsföretagen, utan även den risk som europeiska banker exponeras för på grund av denna investeringspolicy, och nästa vecka …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Le Président interrompt l’intervenant…)"8
"Brian Crowley,"18,5,20,15,14,16,11,13,21,4
"West Cork"13
"caveat emptor"18,20,15,1,19,14,16,11,22,3,10,13,4,21,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph