Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-186"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-186"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Aš norėčiau iš karto atsakyti ponui Goebbels į klausimą, kodėl Europos centrinis bankas paskyrė daugiau pinigų negu Amerikos centrinis bankas. Todėl, kad dabar Europos Sąjungos ekonomika yra didžiausia pasaulyje. Tai didelis iššūkis mums visiems. Kas mane nustebino ir nuliūdino, tai, kad tą pačią dieną OECD ir Europos Komisija faktiškai skirtingai įvertino galimas finansinių problemų rinkoje pasekmes. Tai reiškia, kad Europos Komisija tikriausiai turėtų patikslinti savo ekonomikos vertinimo modelius, ypatingai, kadangi jie greičiausiai paremti matematiniais metodais. Tai neramina, nes prognozuoti ekonominę politiką yra sudėtingas dalykas ir tie instrumentai turi būti labai lankstūs. O dabar ką mes turime daryti susidurdami su naujais iššūkiais? Aš nenorėčiau dabar komentuoti atsiradusių problemų, ką jau gerai padarė mano draugai ir kolegos. Norėčiau tik pabrėžti tokį dalyką. Visų pirma, kad krizė atsirado dėl agresyvios monetarinės politikos už Europos Sąjungos ribų, kai buvo bandoma išspręsti internetinio burbulo problemas. Vadinasi, mes negalime įtakoti daugelio sprendimų trečiose šalyse. Mes galime stiprinti dialogą, bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis, tačiau mums, kaip Europos Sąjungai, iškyla tokia dilema: šiuo metu vyksta globalus finansinių institucijų jungimasis ir gali būti, kad mūsų rinka jau nebus vieninga. Mes turėsime transatlantinę rinką vertybinių popierių srityje; galbūt draudimo srityje turėsime kokią kitokią rinką. Tai reiškia, ar mes žiūrime į Europą kaip į vieningą rinką, turime nuspręsti ir reikalaujame, kad visos sutartys būtų pasirašomos Europos mastu. Ar galime sutikti su pilotiniais projektais kai viena iš mūsų rinkų savarankiškai dalyvauja globaliame žaidime. Dėl šito mums visiems reikia susitarti. Kitaip krizių valdymą bus labai sudėtinga įgyvendinti. Noriu pabrėžti ir kitą dalyką. Finansų rinkos pergyvena pertvarką. Mes patys SEPA direktyvoje pripažinome nebankinių institucijų vaidmenį. Reikia sutikti su tuo, kad atsiranda islamiški bankai, įvairūs fondai, galų gale prekybos tinklai įeina į finansų rinką. Vadinasi, mums reikia reguliavimo ir nebankinėms institucijoms. Bendro reguliavimo, kuris sudarytų lygias žaidimo taisykles bankinėms ir nebankinėms institucijoms. Tokia yra šios dienos realybė. Trečias dalykas, kurį aš noriu pabrėžti – man kelia nerimą tai, kad mes remiamės vien rizika paruoštais modeliais. Tas rizikos vertinimo principas kaip pasirodė yra labai subjektyvus, todėl aš turiu abejonių dėl Solvency II ir „Bazelis II“ direktyvų. Mes negalime pasikliauti reitingų agentūromis, mes galime jas kritikuoti, bet ši problema visada bus. Mūsų pagrindinis dalykas turi būti, kad mes turime pasikliauti rinkos instrumentais, tai yra, likvidumu. Jeigu kažkokį vertybinį popierių negalime parduoti rinkoje, ar juo mažai prekiaujama, tai jokia reitingo agentūra negali jo įvertinti. Šitą reikia žinoti aiškiai ir mažinti mūsų įstatymų priklausomybę nuo reitingų agentūrų nuomonių. Na ir pabaigai aš aišku noriu pasakyti, kad tikrai nereikia gelbėti finansinių institucijų. Iš savo patirties įvykus Lietuvos bankų krizei aš galiu pasakyti: kai bankininkai porą savaičių pasėdi kalėjime, jie labai greitai supranta, kaip reikia valdyti bankus."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". V první řadě bych chtěla odpovědět na otázku pana Goebbelse týkající se důvodu, proč Evropská centrální banka vyčlenila větší objem finančních prostředků než centrální banka USA. Je to proto, že ekonomika EU je v současnosti největší na světě. Představuje to pro nás všechny velkou výzvu. Skutečnost, že Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropská komise zhodnotily možné důsledky finančních problémů na trhu různým způsobem tentýž den, mě překvapila a zarmoutila. Znamená to, že Evropská komise by pravděpodobně měla upravit své modely hodnocení ekonomiky, a to zvláště proto, že se pravděpodobně zakládají na matematických metodách. Je to znepokojující, že plánování hospodářské politiky je komplikovanou záležitostí, a nástroje, které se na toto plánování využívají, musí být flexibilní. Co bychom měli vědět, když čelíme novým výzvám? Nechci hovořit o problémech, které se objevily, mí kolegové vše vyjádřili zcela přesně. Chtěla bych jen zdůraznit jeden bod. Krize nastala především kvůli agresivní měnové politice v rámci EU, když jsme se snažili řešit problémy internetové bubliny. Proto nemůžeme ovlivňovat různá rozhodnutí, která přijímají třetí země. Můžeme posílit dialog a spolupráci s kontrolními orgány, jenže Evropská unie čelí dilematu: v současnosti probíhá globální fúze finančních institucí a je možné, že jednotný trh přestane existovat. Budeme mít transatlantický trh v oblasti cenných papírů, možná budeme mít nějaký jiný trh v oblasti pojištění. Znamená to, že se musíme rozhodnout, zda Evropu považujeme za jednotný trh, a vyžadovat, aby se všechny dohody přijímaly na evropské úrovni. Můžeme souhlasit s pilotními projekty, když jeden z našich trhů vstupuje nezávisle na světovou scénu? Potřebujeme se na tomto dohodnout, jinak bude velmi těžké zvládnout tuto krizi. Chtěla bych zdůraznit ještě jednu skutečnost. Finanční trhy se obnovují. Sami jsme uznali úlohu nebankovních institucí ve směrnici o jednotném evropském platebním prostoru. Musíme připustit, že se objevují různé islámské banky či nadace a v konečném důsledku obchodní sítě vstupují na finanční trh. Proto je také potřebná úprava týkající se nebankovních institucí, společná úprava, prostřednictvím níž se zavedou stejná pravidla pro bankovní i nebankovní instituce. Taková je dnešní realita. Třetí skutečností, kterou bych chtěla zdůraznit, je fakt, že jsem znepokojena tím, že jako základ používáme jen rizikové modely. Tato zásada hodnocení rizika se prokázala jako velmi subjektivní, a proto mám pochybnosti o směrnicích Solventnost II a Basilej II. Nemůžeme důvěřovat ratingovým agenturám. Můžeme je kritizovat, avšak problém neodstraníme. Měli bychom důvěřovat nástrojům trhu, tedy likviditě. Pokud nedokážeme prodat konkrétní cenné papíry na trhu nebo pokud se s nimi jen zřídka obchoduje, nemůže je zhodnotit žádná ratingová agentura. Měli jsme to správně pochopit a snížit závislost našich právních předpisů na stanoviscích ratingových agentur. Na závěr bych chtěla určitě dodat, že není nutné zachraňovat finanční instituce. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že po finanční krizi v Litvě, když bankéři strávili několik týdnů ve vězení, velmi rychle pochopili, jakým způsobem je třeba řídit banky."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne besvare hr. Goebbels spørgsmål om, hvorfor Den Europæiske Centralbank pumpede flere penge ud end den amerikanske centralbank. Der er, fordi EU's økonomi nu er den største i verden. Det er en stor udfordring for os alle. Det forhold, at OECD og Kommissionen vurderede de mulige følger af de økonomiske problemer på markedet forskelligt på samme dag overraskede mig og gjorde mig trist. Det betyder, at Kommissionen formentlig bør justere sine økonomiske vurderingsmodeller, især fordi de sandsynligvis er baseret på matematiske metoder. Det er bekymrende, idet prognoser over den økonomiske politik er et kompliceret anliggende, og de anvendte instrumenter skal være fleksible. Hvad skal vi gøre nu for at tage nye udfordringer op? Jeg skal ikke nu og her kommentere de problemer, der opstår. Det har mine kolleger allerede gjort på bedste vis. Jeg vil gerne understrege en enkelt ting. For det første opstod krisen på grund af den aggressive finanspolitik inden for EU's grænser, da man forsøgte at løse problemerne med internetboblen. Det betyder, at vi ikke kan påvirke forskellige beslutninger i tredjelande. Vi kan styrke dialogen og samarbejde med tilsynsorganer, men EU står over for et dilemma: Der er i øjeblikket en global fusion af finansielle institutioner undervejs, og det er muligt, at vi ikke længere vil have et fælles marked. Vi får et transatlantisk marked på værdipapirområdet; måske får vi en anden form for marked på forsikringsområdet. Det betyder, at vi må beslutte, hvorvidt vi betragter Europa som et fælles marked, og kræver, at alle aftaler skal indgås på europæisk plan. Kan vi acceptere pilotprojekter, når et af vores markeder går ind på verdensscenen alene? Vi har brug for en aftale om dette, ellers bliver det meget vanskeligt at administrere denne krise. Jeg vil gerne understrege endnu en ting. De finansielle markeder er under rekonstruktion. Vi anerkendte selv den rolle, som andre institutioner end bankerne spiller, i direktivet om et fælles betalingsområde. Vi må indrømme, at islamiske banker og fonde dukker op, og at handelsnetværk er på vej ind på det finansielle marked. Derfor er det også nødvendigt at regulere institutioner, der ikke er banker - en fælles forordning, der vil betyde ens spilleregler for både banker og institutioner, der ikke er banker. Sådan er virkeligheden i dag. Det tredje spørgsmål, jeg gerne vil understrege, er, at jeg er bekymret over, at vi kun anvender risikable modeller som grundlag. Dette risikovurderingsprincip har vist sig at være meget subjektivt, og derfor har jeg mine tvivl om solvens II- og Basel II-direktiverne. Vi kan ikke stole på kreditvurderingsinstitutterne; vi kan kritisere dem, men problemet vil vare ved. Vi bør stole på instrumenterne på markedet - dvs. likviditet. Hvis vi ikke kan sælge bestemte værdipapirer på markedet, eller hvis de kun handles sjældent, kan ingen kreditvurderingsinstitutter vurdere dem. Det skal vi forstå rigtigt, og vi må begrænse lovgivningens afhængighed af kreditvurderingsinstitutternes meninger. Afslutningsvis vil jeg bestemt gerne sige, at der ikke er noget behov for at redde finansielle institutioner. Af egen erfaring kan jeg sige, at efter den finansielle krise i Litauen, at når bankfolkene tilbringer et par uger i fængsel, forstår de meget hurtigt, hvordan man skal styre en bank."@da2
". Als Erstes möchte ich die Frage von Herrn Goebbels beantworten, warum von der Europäischen Zentralbank mehr Geld kam als von der US-Notenbank. Das liegt daran, dass die EU-Wirtschaft inzwischen die größte der Welt ist. Das ist für uns alle eine riesige Herausforderung. Die Tatsache, dass die OECD und die Europäische Kommission die zu erwartenden Auswirkungen der Finanzprobleme am gleichen Tag mit unterschiedlichem Ergebnis beurteilt haben, hat mich überrascht und betrübt. Das bedeutet, dass die Europäische Kommission ihre ökonomischen Bewertungsmodelle wahrscheinlich überarbeiten muss, vor allem, da sie doch wohl auf rechnerischen Methoden beruhen. Es ist beunruhigend, denn wirtschaftspolitische Prognosen sind eine komplizierte Angelegenheit und die dabei eingesetzten Mittel müssen flexibel sein. Was sollten wir nun tun, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen? Ich möchte die entstehenden Probleme hier nicht erwähnen; meine Kollegen haben das schon zur Genüge getan. Ich möchte nur eine Sache betonen. Erstens wurde die Krise durch die aggressive Währungspolitik innerhalb der EU ausgelöst, als versucht wurde, die Probleme der Internetblase zu lösen. Also können wir bestimmte Entscheidungen von Drittstaaten nicht beeinflussen. Wir können zwar den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsgremien stärken, aber die Europäische Union steckt dennoch in einem Dilemma: Wir erleben derzeit die globale Verschmelzung von Finanzinstitutionen, und es ist durchaus möglich, dass wir bald keinen Binnenmarkt mehr haben. Wir haben dann einen transatlantischen Markt, wenn es um Wertpapiere geht und vielleicht einen ganz anderen Markt, wenn es um Versicherungen geht. Das heißt, dass wir entscheiden müssen, ob wir Europa als Binnenmarkt betrachten und die Forderung stellen, dass alle Vereinbarungen auf EU-Ebene getroffen werden müssen. Können wir Pilotprojekte akzeptieren, wenn einer unserer Märkte selbstständig auf der Weltbühne agiert? Wir müssen da eine Einigung finden, sonst wird es schwierig, diese Krise zu bewältigen. Ich möchte noch eine Sache betonen. Die Finanzmärkte befinden sich im Umbau. Wir selbst haben die Rolle der Nichtbanken in der SEPA-Richtlinie bestätigt. Wir müssen uns damit abfinden, dass islamische Banken und Stiftungen auftauchen und dass auch Handelsnetze den Finanzmarkt erobern. Die Regulierung der Nichtbanken ist also ebenso notwendig – durch ganz normale Vorschriften, damit die Spielregeln für Banken und Nichtbanken dieselben sind. Denn das ist heute die Realität. Drittens möchte ich erwähnen, dass es mich mit Sorge erfüllt, wenn wir nur riskante Modelle als Grundlage verwenden. Das Prinzip der Risikobewertung hat sich als sehr subjektiv erwiesen, und ich habe daher Zweifel an den Richtlinien Solvency II und Basel II. Wir dürfen der Einschätzung von Ratingagenturen nicht trauen. Wir können sie kritisieren, aber das Problem wird bleiben. Wir sollten uns auf Marktinstrumente stützen – d. h. auf Liquidität. Wenn wir bestimmte Wertpapiere auf dem Markt nicht verkaufen können oder wenn sie zu selten gehandelt werden, kann sie auch keine Ratingagentur bewerten. Das muss klar sein. Wir müssen uns in unserer Gesetzgebung stärker von den Einschätzungen der Ratingagenturen lösen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es keinen Grund gibt, Finanzinstitutionen zu retten. Ich kann nach der Finanzkrise in Litauen aus eigener Erfahrung sagen, dass Banker ganz schnell begreifen, wie man eine Bank führt, wenn sie erst einmal ein paar Wochen im Gefängnis gesessen haben."@de9
"Καταρχάς, θέλω να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Goebbels για τον λόγο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέθεσε περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό έγινε διότι η οικονομία της ΕΕ είναι πλέον η μεγαλύτερη στον κόσμο. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Το γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησαν τις πιθανές εκβάσεις των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων στην αγορά με διαφορετικό τρόπο την ίδια ημέρα με εξέπληξε και με λύπησε. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ενδεχομένως να προσαρμόσει τα οικονομετρικά της μοντέλα, ιδίως αφού είναι πιθανόν να βασίζονται σε μαθηματικές μεθόδους. Είναι ανησυχητικό, καθώς η πρόβλεψη της οικονομικής πολιτικής είναι περίπλοκο θέμα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ευέλικτα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, όταν αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις; Δεν θέλω να σχολιάσω εδώ τα προβλήματα που προκύπτουν• οι συνάδελφοί μου το έπραξαν πολύ καλά. Θέλω να υπογραμμίσω μόνο ένα σημείο. Καταρχάς, η κρίση συνέβη λόγω της επιθετικής νομισματικής πολιτικής εντός των συνόρων της ΕΕ, όταν επιχειρήθηκε να επιλυθούν τα προβλήματα της φούσκας του Διαδικτύου. Επομένως, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε διάφορες αποφάσεις τρίτων χωρών. Μπορούμε να ενισχύσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία με εποπτικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει όμως ένα δίλημμα: στην παρούσα φάση πραγματοποιείται μια παγκόσμια συγχώνευση χρηματοπιστωτικών θεσμών και είναι πιθανόν ότι δεν θα έχουμε πλέον ενιαία αγορά. Θα έχουμε μια διατλαντική αγορά στον τομέα των χρεογράφων• ενδεχομένως να έχουμε μια άλλη αγορά στον τομέα των ασφαλειών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσουμε αν θεωρούμε την Ευρώπη ενιαία αγορά και να απαιτήσουμε να γίνουν όλες οι συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να δεχθούμε πιλοτικά προγράμματα, όταν μία από τις αγορές μας εισέρχεται στην παγκόσμια σκηνή ανεξάρτητα; Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό, ειδάλλως θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε αυτήν την κρίση. Θέλω να τονίσω με έμφαση ένα ακόμη πράγμα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι υπό ανασυγκρότηση. Εμείς οι ίδιοι αναγνωρίσαμε τον ρόλο των μη τραπεζικών θεσμών στην οδηγία για τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι εμφανίζονται διάφορες ισλαμικές τράπεζες και ιδρύματα και ότι τελικά δίκτυα εμπορίας εισέρχονται στη χρηματοπιστωτική αγορά. Επομένως, είναι επίσης αναγκαία η ρύθμιση των μη τραπεζικών θεσμών – κοινή ρύθμιση, που θα εξομοιώνει τους κανόνες παιχνιδιού τόσο για τους τραπεζικούς όσο και για τους μη τραπεζικούς θεσμούς. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Το τρίτο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ανησυχώ που χρησιμοποιούμε μόνο παρακινδυνευμένα μοντέλα ως βάση. Αυτή η αρχή της αξιολόγησης του κινδύνου αποδείχτηκε λίαν υποκειμενική, και γι’ αυτό διατηρώ αμφιβολίες σχετικά με τις οδηγίες Solvency II και Βασιλεία ΙΙ. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας• μπορούμε να τους ασκούμε κριτική, το πρόβλημα όμως θα παραμείνει. Πρέπει να εμπιστευτούμε τα εργαλεία της αγοράς – όπερ σημαίνει, τη ρευστότητα. Αν δεν μπορούμε να πουλήσουμε συγκεκριμένα χρεώγραφα στην αγορά ή αν σπανίως τίθενται σε διαπραγμάτευση, κανένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν μπορεί να τους αξιολογήσει. Αυτό πρέπει να γίνει δεόντως κατανοητό και πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση της νομοθεσίας μας από τις γνώμες των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Εν κατακλείδι, σαφώς και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να διασώσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μπορώ να πω εξ ιδίας πείρας μετά τη χρηματοοικονομική κρίση στη Λιθουανία ότι όταν κάποιοι τραπεζίτες πέρασαν δυο βδομάδες στη φυλακή, πολύ γρήγορα κατάλαβαν πώς πρέπει να διαχειρίζονται τις τράπεζές τους."@el10
"Firstly, I would like to answer Mr Goebbels’s question about why the European Central Bank allocated more money than the US Central Bank. It is because the EU economy is now the largest in the world. This is a great challenge for us all. The fact that the OECD and the European Commission assessed the potential outcomes of the financial problems in the market differently on the same day surprised and saddened me. This means that the European Commission should probably adjust its economic assessment models, especially since they are likely to be based on mathematical methods. It is worrying, as forecasting economic policy is a complicated matter and the instruments used must be flexible. What should we do now when we meet new challenges? I would not like to comment here on the problems that arise; my fellow members have done this so well. I would just like to emphasise one point. Firstly, the crisis occurred because of the aggressive monetary policy within the EU’s boundaries when it was attempted to solve the problems of the Internet bubble. Thus we cannot influence various decisions of third countries. We can strengthen the dialogue and cooperation with supervisory bodies, but the European Union faces a dilemma: a global merger of financial institutions is currently taking place and it is possible that we will no longer have a single market. We will have a transatlantic market in the area of securities; perhaps we will have some other market in the area of insurance. This means that we need to decide whether we consider Europe to be a single market and require all agreements to be made at European level. Can we accept pilot projects when one of our markets enters the world stage independently? We need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis. I would like to emphasise one more thing. Financial markets are under reconstruction. We ourselves acknowledged the role of non-banking institutions in the SEPA Directive. We need to admit that various Islamic banks and foundations are appearing and finally that trading networks are entering the financial market. Thus the regulation of non-banking institutions is also necessary – common regulation, which would make the rules of the game the same for both banking and non-banking institutions. This is today’s reality. The third issue that I would like to emphasise is that I am worried that we use only risky models as a basis. This principle of risk assessment has proved to be very subjective, and I therefore have doubts about the Solvency II and Basel II directives. We cannot trust rating agencies; we can criticise them, but the problem will remain. We should trust market instruments – that is, liquidity. If we cannot sell particular securities on the market or if they are rarely traded, no rating agency can evaluate them. This should be properly understood and we need to reduce the dependence of our legislation on the opinions of rating agencies. To conclude, I would certainly like to say that there is no need to rescue financial institutions. I can say from my own experience after the financial crisis in Lithuania that when bankers spend a couple of weeks in prison they very quickly understand how to manage banks."@en4
"En primer lugar, me gustaría responder a la pregunta del señor Goebbels sobre por qué el Banco Central Europeo asignó más fondos que la Reserva Federal de los EE.UU. Ello se debe a que la economía de la UE es actualmente la mayor del mundo. Se trata de un gran reto para todos nosotros. El hecho de que la OCDE y la Comisión Europea evaluaran los resultados potenciales de los problemas financieros del mercado de forma diferente el mismo día me sorprendió y entristeció. Esto significa que la Comisión Europea probablemente debería ajustar sus modelos económicos de evaluación, máxime ya que es probable que se basen en métodos matemáticos. Resulta preocupante, puesto que la previsión de la política económica es un asunto complicado y los instrumentos empleados deben ser flexibles. ¿Qué deberíamos hacer ahora que nos enfrentamos a nuevos retos? No me gustaría comentar aquí los problemas que surgen, ya que mis colegas diputados lo han hecho de forma excelente. Me gustaría únicamente hacer hincapié en un solo punto. En primer lugar, la crisis surgió como consecuencia de la agresiva política europea practicada dentro de las fronteras de la UE cuando se intentó solucionar los problemas de la burbuja de Internet. Por tanto, no podemos influir en las distintas decisiones de terceros países. Podemos reforzar el diálogo y la cooperación con órganos supervisores pero la Unión Europea se enfrenta a un dilema: actualmente se está produciendo una fusión de instituciones financieras y es posible que ya no tengamos un mercado único. Tendremos un mercado trasatlántico en el ámbito de los valores, tal vez algún otro mercado en el ámbito de los seguros. Esto significa que necesitamos decidir si consideramos que Europa debe ser un mercado único y exigir todos los acuerdos que deban ser alcanzados a escala comunitaria. ¿Podemos aceptar proyectos piloto cuando uno de nuestros mercados entra en el panorama internacional de forma independiente? Necesitamos llegar a un acuerdo en este sentido. De no ser así, resultará muy difícil gestionar esta crisis. Me gustaría destacar otro aspecto. Los mercados financieros están en reconstrucción. Nosotros mismos asumimos la función de instituciones no bancarias en la Directiva sobre la SEPA. Necesitamos admitir que están surgiendo diversos bancos y fundaciones islámicos y, por último, que ciertas redes de comercio están entrando en el mercado financiero. Por tanto, resulta asimismo necesaria la regulación de las instituciones no bancarias —reglamentación comunitaria encargada de establecer unas normas del juego que sean iguales tanto para las instituciones bancarias como para las no bancarias—. Es la realidad de hoy. La tercera cuestión que me gustaría destacar se refiere a que me preocupa que sólo usemos modelos de riesgo como base. El principio de la evaluación de riesgos ha resultado ser muy subjetivo y, por tanto, tengo dudas sobre las Directivas Solvencia II y Basilea II. No podemos fiarnos de las agencias de calificación crediticia, podemos criticarlas pero el problema seguirá existiendo. Deberíamos fiarnos de los instrumentos del mercado, es decir, liquidez. Si no podemos vender valores particulares en el mercado, o si apenas se comercia con ellos, ninguna agencia de calificación crediticia puede evaluarlos. Esto debería entenderse correctamente y necesitamos reducir la dependencia de nuestra legislación de los dictámenes de las agencias de calificación crediticia. Para concluir, me gustaría decir que, evidentemente, no hay necesidad de rescatar instituciones financieras. Puedo afirmar desde mi propia experiencia tras la crisis financiera de Lituania que cuando los banqueros pasan un par de semanas en la cárcel, enseguida aprenden a gestionar los bancos."@es21
"Esiteks sooviksin vastata härra Goebbelsi küsimusele, miks eraldas Euroopa Keskpank rohkem raha kui USA keskpank. Sellepärast, et ELi majandus on praegu maailma suurim. See on suureks väljakutseks meile kõigile. Asjaolu, et OECD ja Euroopa Komisjon samal päeval hindasid erinevalt turu finantsprobleemide võimalikke tulemusi, oli minu jaoks üllatav ja kurb. See tähendab, et Euroopa Komisjon peaks tõenäoliselt muutma oma majanduse hindamise mudeleid, eriti kuna need tõenäoliselt põhinevad matemaatilistel meetoditel. See teeb murelikuks, sest majanduspoliitika ennustamine on keeruline ja selleks kasutatavad instrumendid peavad olema paindlikud. Mida peaksime me nüüd uute väljakutsetega kohtudes tegema? Ma ei sooviks siinkohal tekkivaid probleeme kommenteerida – minu kolleegid on seda väga hästi teinud. Sooviksin lihtsalt rõhutada ühte asjaolu. Esiteks kriis tekkis ELis aetud agressiivse rahapoliitika tagajärjel, kui püüti lahendada internetimulli tekitatud probleeme. Seega ei saa me mõjutada kolmandate riikide mitmesuguseid otsuseid. Me saame tugevdada dialoogi ja koostööd järelevalveasutustega, kuid siin seisab Euroopa Liidu ees dilemma: praegu toimub finantsinstitutsioonide globaalne ühinemine ja on võimalik, et tulevikus pole meil enam ühtset turgu. Väärtpaberite valdkonnas on meil atlandiülene turg; võib-olla tekib kindlustuse vallas mingi teistsugune turg. See tähendab, et me peame otsustama, kas me käsitleme Euroopat ühtse turuna ja nõuame kõigi lepingute sõlmimist Euroopa tasandil. Kas me saame nõustuda pilootprojektidega, kui mõni meie turgudest astub maailmaareenile iseseisvalt? Me peame selles osas kokku leppima, vastasel korral on seda kriisi väga raske hallata. Sooviksin veel üht asja rõhutada. Finantsturge tehakse praegu ümber. Makseteenuste direktiivis me ise tunnustasime pangandusväliste asutuste rolli. Me peame tunnistama, et tekkimas on mitmesugused islamipangad ja fondid ja lõpuks, et finantsturule sisenevad kauplemisvõrgustikud. Seega vajame ka pangandusväliste asutuste reguleerimist – ühist reguleerimist, mis annaks nii pangandus- kui pangandusvälistele asutustele samad mängureeglid. Selline on tänapäeva reaalsus. Kolmas teema, mida ma rõhutada sooviksin, on see, et me võtame aluseks ainult riskantsed mudelid. See riskihinnangu põhimõte on osutunud väga subjektiivseks ja seepärast on mul kahtlusi Solvency II ja Basel II direktiivides. Me ei saa reitinguagentuure usaldada, me võime neid kritiseerida, kuid probleem jääb alles. Me peaksime usaldama turuinstrumente – s.o likviidsust. Kui me ei saa mõnda väärtpaberit turul müüa, või kui nendega kaubeldakse harva, siis ei saa ükski reitinguagentuur neid hinnata. Seda tuleks õigesti mõista ja me peame vähendama oma õigusaktide sõltuvust reitinguagentuuride arvamustest. Lõpetuseks sooviksin kindlasti öelda, et finantsasutusi päästa pole vaja. Võin öelda oma kogemustest pärast Leedu finantskriisi, et kui pankurid veedavad mõne nädala vanglas, siis mõistavad nad väga kiiresti, kuidas panku juhtida."@et5
"Haluaisin vastata jäsenen Robert Goebbelsin kysymykseen siitä, miksi Euroopan keskuspankki myönsi enemmän pääomaa kuin Yhdysvaltojen keskuspankki. Se teki sen siksi, että Euroopan talous on tällä hetkellä maailman suurin. Tämä on suuri haaste meille kaikille. Minua ihmetyttää ja surettaa se, että OECD ja Euroopan komissio arvioivat samana päivänä eri tavoin rahoituskriisin mahdollisia markkinavaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komission olisi kenties syytä mukauttaa talousennustemallejaan erityisesti siksi, että niillä on taipumus perustua matemaattisiin malleihin. Tämä on huolestuttavaa, sillä talouspolitiikan ennustaminen on monimutkaista, minkä vuoksi myös välineiden on oltava joustavia. Mitä meidän sitten olisi syytä tehdä uusien haasteiden edessä? En halua nyt puuttua esiin tulleisiin ongelmiin, muut jäsenet ovat sen jo tehneet niin hyvin. Haluaisin vain korostaa yhtä asiaa. Ensinnäkin kriisi syntyi EU:ssa harjoitetun aggressiivisen valuuttapolitiikan vuoksi EU:n yrittäessä ratkaista Internet-kuplan ongelmaa. Emme siis voi vaikuttaa kolmansien maiden päätöksiin. Voimme lujittaa vuoropuhelua ja yhteistyötä valvontaelinten kanssa, mutta Euroopan unioni on hankalan pulman edessä: rahoituslaitosten maailmanlaajuiset fuusiot ovat nykypäivää, ja on hyvin mahdollista, ettei meillä tulevaisuudessa ole yhtenäismarkkinoita. Tilalle tulevat arvopapereiden transatlanttiset markkinat. Vakuutusalalle saattaa kehittyä toiset markkinat. Tällöin on päätettävä, pidetäänkö Eurooppaa yhtenäismarkkinoina ja onko kaikki sopimukset tällöin tehtävä Euroopassa. Hyväksymmekö pilottihankkeet yhden markkina-alueen liittyessä maailmantalouteen itsenäisesti? Tästä on sovittava, sillä muutoin kriisin hoitaminen on erittäin vaikeaa. Haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Rahoitusmarkkinoita uudistetaan parhaillaan. Me itse tunnustimme muiden kuin pankkilaitosten roolin SEPA-direktiivissä. Meidän on tunnustettava islamilaisten pankkien ja laitosten ilmaantuminen sekä se, että kaupankäyntiverkostot ovat tulossa rahoitusmarkkinoille. Siten myös pankkitoiminnan ulkopuolisten laitosten sääntely on välttämätöntä, yhteiset säännökset, joilla pelin säännöistä tehdään samanlaiset sekä pankeille että muille laitoksille. Tämä on nykypäivää. Kolmanneksi haluaisin korostaa olevani huolissani siitä, että käytämme arviointien pohjana ainoastaan riskimalleja. Riskiarviointiperiaate on osoittautunut hyvin subjektiiviseksi, joten minulla on epäilykseni Solvenssi II- ja Basel II -direktiiveistä. Luokituslaitoksiin ei ole luottaminen. Voimme kritisoida niitä, mutta se ei poista ongelmaa. Sen sijaan olisi syytä panna luottamus markkinavälineisiin, toisin sanoen likviditeettiin. Jos tiettyjen arvopapereiden myynti markkinoilla ei onnistu tai jos niitä on harvoin kaupan, luokituslaitokset eivät voi arvioida niitä. Tämä olisi ymmärrettävä kunnolla, ja meidän on vähennettävä lainsäädäntömme riippuvuutta luokituslaitosten näkemyksistä. Lopuksi haluaisin sanoa, ettei rahoituslaitosten pelastaminen ole tarpeen. Voin sanoa omakohtaisesta kokemuksestani Liettuan rahoituskriisissä, että vietettyään muutaman viikon vankilassa pankkiirit oppivat nopeasti, miten pankkeja johdetaan."@fi7
"Tout d'abord, je souhaite répondre à la question de M. Goebbels sur la raison pour laquelle la Banque centrale européenne a alloué davantage de fonds que la Banque centrale américaine. Cela est dû au fait que l’économie de l’UE est actuellement la plus grande au monde. Il s’agit là d’un grand défi pour nous tous. Le fait que l’OCDE et la Commission européenne aient évalué les conséquences potentielles des problèmes financiers différemment le même jour m’a à la fois surpris et attristé. Il en ressort que la Commission doit probablement ajuster ses modèles d’évaluation économique, d’autant plus que ceux-ci sont probablement basés sur des méthodes mathématiques. C’est inquiétant: la politique économique est une matière compliquée et les instruments utilisés doivent être souples. Que devons-nous faire à présent lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis? Je ne désire pas commenter les problèmes qui sont survenus, mes collègues s'en sont si bien sortis. Je souhaite juste souligner un point. Premièrement, la crise est survenue en raison de la politique monétaire agressive au sein de l’UE visant à résoudre le problème de la bulle Internet. Nous ne pouvons pas influencer les différentes décisions prises par les pays tiers. Nous pouvons en revanche renforcer le dialogue et la coopération avec les organes de supervision, mais l’Union européenne est confrontée à un dilemme: une fusion mondiale des institutions financières est en cours et il est possible que nous n’ayons plus de marché unique. Nous aurons un marché transatlantique dans le domaine des valeurs boursières; nous aurons peut-être un autre marché dans le domaine des assurances. Cela signifie que nous devons décider si nous considérons l’Europe comme un marché unique et exigeons que tous les accords soient pris au niveau européen. Pouvons-nous accepter des projets pilotes lorsqu’un de nos marchés entre indépendamment sur la scène mondiale? Nous devons nous accorder sur ce point, sinon il sera extrêmement difficile de gérer cette crise. Je souhaite souligner encore un point. Les marchés financiers sont en cours de reconstruction. Nous reconnaissons nous-mêmes le rôle des institutions non bancaires dans la directive SEPA. Il faut que nous admettions que les différentes banques et fondations islamiques font leur apparition et enfin que les réseaux d’échange sont en train de pénétrer le marché financier. Aussi la réglementation des institutions non bancaires est-elle également nécessaire – des réglementations communes, qui établiraient des règles identiques pour les institutions bancaires et non bancaires. Telle est la réalité d’aujourd’hui. Le troisième point que je souhaite souligner est le suivant: nous ne nous basons que sur des modèles risqués. Ce principe d’évaluation du risque s'est avéré très subjectif. Je remets ainsi en question les directives Solvabilité II et Bâle II. Nous ne pouvons pas faire confiance aux agences de notation; nous pouvons les critiquer mais cela ne résoudra pas le problème. Nous devons nous fier aux instruments du marché, à savoir les liquidités. Si nous ne pouvons pas vendre des valeurs boursières sur le marché ou si elles sont rarement échangées, aucune agence de notation ne peut les évaluer. Il faut que nous comprenions bien cela et que nous réduisions la dépendance de notre législation à l’égard des évaluations des agences de notation. Pour conclure, j’aimerais définitivement dire qu’il n’y a nul besoin de secourir les institutions financières. Je peux dire de ma propre expérience de la crise financière en Lituanie que lorsque les banquiers passent plusieurs semaines en prison, ils ne tardent pas à comprendre comment les banques doivent être gérées."@fr8
"Először is szeretnék válaszolni Goebbels úr arra vonatkozó kérdésére, hogy az Európai Központi Bank miért osztott ki több pénzt, mint az USA Központi Bankja. Ez azért történt, mert most az EU gazdasága a legnagyobb a világon. Ez mindannyiunk számára óriási kihívás. Meglepett és elszomorított az a tény, hogy az OECD és az Európai Bizottság ugyanaznap egymástól eltérően értékelte a piacon észlelhető pénzügyi problémák kimenetelét. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak valószínűleg ki kell igazítania gazdaságértékelési modelljeit, különösen azért, mert valószínű, hogy azok matematikai módszereken alapulnak. Ez aggasztó, mivel a gazdaságpolitikai előrejelzés bonyolult ügy, az alkalmazott eszközöknek pedig rugalmasnak kell lenniük. Mit tegyünk most, mikor új kihívásokkal találkozunk? Nem szeretném most kommentálni a felmerülő problémákat; képviselőtársaim ezen már túlvannak. Csupán egy dolgot hangsúlyoznék. Először is a válság az EU határain belül akkor alkalmazott agresszív monetáris politika miatt merült fel, amikor megkísérelték megoldani az internetes buborék problémáit. Tehát nem tudjuk harmadik országok különféle döntéseit befolyásolni. Megerősíthetjük a felügyeleti szervekkel folytatott párbeszédet és együttműködést, de az Európai Unió egy dilemmával néz szembe: jelenleg zajlik a pénzügyi intézmények globális összeolvadása, és lehet, hogy már nem lesz egységes piacunk. Transzatlanti piacunk lesz az értékpapírok területén; talán másmilyen piacunk lesz a biztosítások területén. Ez azt jelenti, hogy el kell döntenünk, egységes piacnak tartjuk-e Európát és megköveteljük-e azt, hogy valamennyi megállapodást európai szinten kössenek meg? Elfogadhatunk-e kísérleti projekteket akkor, amikor egyik piacunk önállóan lép be a világ színterébe? Erről meg kell állapodnunk, máskülönben igen nehéz lesz kezelni ezt a válságot. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. A pénzügyi piacok szerkezetének átalakítása jelenleg zajlik. Az egységes euro-pénzforgalmi övezetről (SEPA) szóló irányelvben mi magunk ismertük el a nem banki intézmények szerepét. Be kell vallanunk, hogy különböző iszlám bankok és alapok tűnnek fel, és végső soron azt, hogy kereskedelmi hálózatok lépnek be a pénzpiacra. Így a nem banki intézmények szabályozására is szükség van – közös szabályozásra, amely azonossá tenné a játékszabályokat mind a banki, mind a nem banki intézmények számára. Ez a mai valóság. A harmadik kérdés, amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy aggódom amiatt, hogy csak kockázati modelleket használunk fel alapként. A kockázati értékelésnek ez az elve igen szubjektívnek bizonyult és ezért kétségeim vannak a Szolvencia II. és a Bázel II. irányelvek felől. Nem bízhatunk a hitelminősítő intézetekben; bírálhatjuk ugyan őket, de attól a probléma még megmarad. A piaci eszközökben – azaz a likviditásban – kellene megbíznunk. Ha bizonyos értékpapírokat nem tudunk eladni a piacon vagy ha azokkal alig-alig kereskednek, akkor egyetlen intézet sem tudja értékelni azokat. Ezt fel kell fogni és csökkentenünk kell azt a mértéket, amennyire a jogszabályaink a hitelminősítő intézetektől függnek. Zárásként mindenképpen szeretném elmondani, hogy nincs szükség mentő pénzintézetekre. Saját tapasztalatból mondom, a litvániai pénzügyi válság után, hogy amikor a bankárok egypár hetet börtönben töltenek, igen hamar megértik, hogy hogyan is kell a bankokat igazgatni."@hu11
"Innanzi tutto, vorrei rispondere alla domanda dell’onorevole Goebbels sul perché la Banca centrale europea abbia stanziato più denaro della banca centrale statunitense. E’ perché l’economia europea è ormai la più grande del mondo. Si tratta di un’enorme sfida per tutti noi. Il fatto che l’OCSE e la Commissione europea abbiano valutato nello stesso giorno i risultati potenziali dei problemi finanziari sul mercato in modo diverso mi sorprende e rattrista. Ciò significa che la Commissione europea deve probabilmente adattare i propri modelli di valutazione economica, soprattutto perché probabilmente sono basati su metodi matematici. Ciò è preoccupante, poiché pronosticare le politiche economiche è una questione complicata e gli strumenti devono essere flessibili. Cosa dobbiamo fare ora di fronte alle nuove sfide? Preferirei non commentare i problemi che emergono; i miei colleghi lo hanno già fatto esaurientemente. Vorrei evidenziare solo un punto. In primo luogo, la crisi si è verificata per via della politica monetaria aggressiva all’interno della Comunità quando venne fatto un tentativo di risolvere i problemi della bolla di . Per tale motivo non possiamo influenzare le varie decisioni dei paesi terzi. Possiamo rafforzare il dialogo e la cooperazione con gli organi di controllo, ma l’Unione europea è alle prese con un dilemma: attualmente assistiamo a una fusione globale di istituzioni finanziarie ed è possibile che non avremo più un mercato unico, bensì avremo un mercato transatlantico dei titoli; forse avremo un qualche altro mercato nel campo delle assicurazioni. Ciò significa che dobbiamo decidere se concepiamo l’Europa come un mercato unico e se vogliamo che gli accordi siano presi a livello europeo. Possiamo accettare progetti pilota se uno dei nostri mercati figura sullo scenario internazionale in modo indipendente? Dobbiamo trovare un accordo al riguardo, altrimenti sarà molto difficile gestire questa crisi. Vorrei sottolineare un’altra cosa. I mercati finanziari sono in fase di ricostruzione. Noi stessi abbiamo riconosciuto il ruolo delle istituzioni non bancarie nella direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Dobbiamo riconoscere che stanno facendo la loro comparsa diverse banche e fondazioni islamiche, e che le reti di scambio stanno finalmente facendo il loro ingresso sui mercati finanziari. E’ inoltre necessario disciplinare le istituzioni non bancarie, con una regolamentazione comune, che renda le regole del gioco uguali sia per le istituzioni bancarie che per quelle non bancarie. Questa è l’attuale realtà. La terza questione sulla quale vorrei soffermarmi è che sono preoccupato dal fatto che utilizziamo solo modelli rischiosi come base. Questo principio di valutazione del rischio si è rivelato molto soggettivo, e pertanto ho dei dubbi sulle direttive “Solvibilità II” e “Basilea II”. Possiamo non fidarci delle agenzie di valutazione, possiamo criticarle, ma il problema rimane. Dobbiamo fidarci degli strumenti di mercato, ovvero della liquidità. Se non possiamo vendere dei determinati titoli sul mercato, oppure se sono scambiati raramente, nessuna agenzia di valutazione le può valutare. Ciò deve essere compreso appieno ed è necessario ridurre la dipendenza della nostra normativa dalle opinioni delle agenzie di valutazione. In conclusione, vorrei dire che non vi è alcun bisogno di salvare le istituzioni finanziarie. Posso dire sulla base della mia esperienza successiva alla crisi finanziaria in Lituania che, quando trascorrono qualche settimana in prigione, i banchieri imparano alla svelta a gestire le banche."@it12
"Pirmkārt, es vēlētos atbildēt uz jautājumu kāpēc Eiropas Centrālajā banka piešķīra vairāk naudas nekā ASV Centrālā Banka. Tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienības ekonomika pašlaik ir lielākā pasaulē. Tas mums visiem ir liels izaicinājums. Fakts, ka (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) un Eiropas Komisija vienā dienā atšķirīgi izvērtēja finanšu tirgus problēmu iespējamos rezultātus, mani pārsteidza un apbēdināja. Tas nozīmē, ka Eiropas Komisijai iespējams ir jākoriģē tās ekonomikas novērtēšanas modeļi, īpaši tāpēc, ka tie šķiet balstās uz matemātiskām metodēm. Tas ir satraucoši, jo ekonomiskā politikas prognozēšana ir sarežģīta lieta un izmantotajiem instrumentiem ir jābūt elastīgiem. Kas mums tagad jādara ja mums ir jauni izaicinājumi? Es šeit negribētu komentēt problēmas, kādas ir radušās, citi deputāti to ir izdarījuši tik labi. Es tikai vēlētos uzsvērt vienu punktu. Pirmkārt, krīze radās agresīvas monetārās politikas Eiropas Savienības teritorijā dēļ, jo bija mēģinājums atrisināt „Interneta burbuļa” problēmas. Tādējādi mēs nevaram ietekmēt trešo valstu dažādos lēmumus. Mēs varam pastiprināt dialogu un sadarbību ar uzraudzības iestādēm, bet Eiropas Savienība ir dilemmas priekšā: pašlaik notiek finanšu iestāžu globālā apvienošanās un iespējams, ka mums drīz vairs nebūs vienots tirgus. Vērtspapīru jomā mums būs transatlantiskais tirgus, un iespējams apdrošināšanas jomā mums būs kāds cits tirgus. Tas nozīmē, ka mums vajag izlemt vai mēs uzskatām Eiropu par vienotu tirgu un prasām, lai visi nolīgumi būtu sagatavoti Eiropas līmenī. Vai mēs varam pieņemt pilot projektus, kad viens no mūsu tirgiem patstāvīgi iekaro pasauli? Mums vajag vienošanos par to, citādi būs ļoti grūti pārvarēt krīzi. Es vēlētos uzsvērt vēl vienu lietu. Finanšu tirgi tiek atjaunoti. Mēs atzīstam nebanku institūcijas (Eiropas vienotā maksājumu zona) direktīvā. Mums jāatzīst, ka parādās dažādas islāma bankas un fondi, un beidzot tirdzniecības tīkli iekļaujas finanšu tirgū. Tādējādi ir nepieciešamas nebanku institūciju regulas, kopējas regulas, kas radītu vienādus spēles noteikumus gan bankām, gan nebanku institūcijām. Tāda ir šodienas realitāte. Trešais jautājums, kuru es vēlētos uzsvērt ir tāds, ka es esmu noraizējusies, ka mēs kā pamatu izmantojam tikai riskantos modeļus. Ir pierādījies, ka riska novērtējuma princips ir ļoti subjektīvs, un man tādēļ ir šaubas par Maksātnespējas II ( ) un Bāzeles II direktīvu. Mēs nevaram uzticēties vērtējuma aģentūrām, mēs varam tās kritizēt, bet problēma paliek. Mums ir jāuzticas tirgus instrumentiem, tas ir, likviditātei. Ja mēs tirgū nevaram pārdot noteiktus vērtspapīrus vai arī tos reti tirgo, neviena vērtējuma aģentūra nevar tos novērtēt. Tas ir pareizi jāsaprot, un mums vajag samazināt mūsu likumdošanas atkarību no vērtējuma aģentūru viedokļiem. Noslēgumā, es noteikti vēlos pateikt, ka nav vajadzība glābt finansu institūcijas. No savas pieredzes par finanšu krīzi Lietuvā es varu teikt, ka tad, kad baņķieri pavadīs pāris nedēļas cietumā, viņi ātri sapratīs kā vadīt bankas. ("@lv13
"Aš norėčiau iš karto atsakyti ponui Goebbelsui į klausimą, kodėl Europos centrinis bankas paskyrė daugiau pinigų negu Amerikos centrinis bankas. Todėl, kad dabar Europos Sąjungos ekonomika yra didžiausia pasaulyje. Tai didelis iššūkis mums visiems. Kas mane nustebino ir nuliūdino, tai, kad tą pačią dieną OECD ir Europos Komisija faktiškai skirtingai įvertino galimas finansinių problemų rinkoje pasekmes. Tai reiškia, kad Europos Komisija tikriausiai turėtų patikslinti savo ekonomikos vertinimo modelius, ypatingai, kadangi jie greičiausiai paremti matematiniais metodais. Tai neramina, nes prognozuoti ekonominę politiką yra sudėtingas dalykas ir tie instrumentai turi būti labai lankstūs. O dabar ką mes turime daryti susidurdami su naujais iššūkiais? Aš nenorėčiau dabar komentuoti atsiradusių problemų, ką jau gerai padarė mano draugai ir kolegos. Norėčiau tik pabrėžti tokį dalyką. Visų pirma, kad krizė atsirado dėl agresyvios monetarinės politikos už Europos Sąjungos ribų, kai buvo bandoma išspręsti internetinio burbulo problemas. Vadinasi, mes negalime įtakoti daugelio sprendimų trečiose šalyse. Mes galime stiprinti dialogą, bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis, tačiau mums, kaip Europos Sąjungai, iškyla tokia dilema: šiuo metu vyksta globalus finansinių institucijų jungimasis ir gali būti, kad mūsų rinka jau nebus vieninga. Mes turėsime transatlantinę rinką vertybinių popierių srityje; galbūt draudimo srityje turėsime kokią kitokią rinką. Tai reiškia, ar mes žiūrime į Europą kaip į vieningą rinką, turime nuspręsti ir reikalaujame, kad visos sutartys būtų pasirašomos Europos mastu. Ar galime sutikti su pilotiniais projektais kai viena iš mūsų rinkų savarankiškai dalyvauja globaliame žaidime. Dėl šito mums visiems reikia susitarti. Kitaip krizių valdymą bus labai sudėtinga įgyvendinti. Noriu pabrėžti ir kitą dalyką. Finansų rinkos pergyvena pertvarką. Mes patys SEPA direktyvoje pripažinome nebankinių institucijų vaidmenį. Reikia sutikti su tuo, kad atsiranda islamiški bankai, įvairūs fondai, galų gale prekybos tinklai įeina į finansų rinką. Vadinasi, mums reikia reguliavimo ir nebankinėms institucijoms. Bendro reguliavimo, kuris sudarytų lygias žaidimo taisykles bankinėms ir nebankinėms institucijoms. Tokia yra šios dienos realybė. Trečias dalykas, kurį aš noriu pabrėžti – man neramu dėl to, kad mes remiamės vien rizika paruoštais modeliais. Tas rizikos vertinimo principas kaip pasirodė yra labai subjektyvus, todėl aš turiu abejonių dėl Solvency II ir Basel II direktyvų. Mes negalime pasikliauti reitingų agentūromis, mes galime jas kritikuoti, bet ši problema visada bus. Mūsų pagrindinis dalykas turi būti, kad mes turime pasikliauti rinkos instrumentais, tai yra, likvidumu. Jeigu kažkokį vertybinį popierių negalime parduoti rinkoje, ar juo mažai prekiaujama, tai jokia reitingo agentūra negali jo įvertinti. Šitą reikia žinoti aiškiai ir mažinti mūsų įstatymų priklausomybę nuo reitingų agentūrų nuomonių. Na ir pabaigai aš aišku noriu pasakyti, kad tikrai nereikia gelbėti finansinių institucijų. Iš savo patirties įvykus Lietuvos bankų krizei aš galiu pasakyti: kai bankininkai porą savaičių pasėdi kalėjime, jie labai greitai supranta, kaip reikia valdyti bankus."@mt15
"Ten eerste wil ik graag antwoord geven op de vraag van de heer Goebbels waarom de Europese Centrale Bank meer geld beschikbaar stelde dan de centrale bank van de VS. Dat komt omdat de economie van de EU nu de grootste van de wereld is. Dit is een grote uitdaging voor ons allemaal. Ik was verrast en bedroefd vanwege het feit dat de OESO en de Europese Commissie de potentiële gevolgen van de financiële problemen in de markt op dezelfde dag verschillend inschatten. Dit betekent dat de Europese Commissie waarschijnlijk haar economische analysemodellen moet bijstellen, vooral omdat deze waarschijnlijk gebaseerd zijn op wiskundige methoden. Het is verontrustend, aangezien het voorspellen van economisch beleid een gecompliceerde aangelegenheid is en de gebruikte instrumenten flexibel behoren te zijn. Wat moeten we nu doen als we nieuwe uitdagingen tegenkomen? Ik wil hier geen commentaar geven op de problemen die zich voordoen; mijn collega’s hebben dit al zo goed gedaan. Ik wil graag een punt benadrukken. Ten eerste vond de crisis plaats vanwege het agressieve monetaire beleid binnen de grenzen van de EU toen er inspanningen werden gedaan om de problemen van de internetzeepbel op te lossen. We kunnen dus niet de uiteenlopende besluiten van derde landen beïnvloeden. We kunnen de dialoog en de samenwerking met toezichthoudende lichamen versterken, maar de Europese Unie staat voor een dilemma: op dit moment vindt er een wereldwijde fusie van financiële instellingen plaats en het is mogelijk dat we niet langer een enkele markt hebben. We zullen een transatlantische markt krijgen op het gebied van aandelen; misschien krijgen we nog een andere markt op het gebied van verzekeringen. Dit betekent dat we moeten besluiten of we Europa als een enkele markt beschouwen en eisen dat alle overeenkomsten op Europees niveau worden gesloten. Accepteren we pilotprojecten als een van onze markten zich onafhankelijk op het wereldpodium begeeft? We moeten hier overeenstemming over hebben, anders zal het moeilijk zijn om deze crisis te beheersen. Ik wil nog een punt benadrukken. Financiële markten worden gereorganiseerd. Wijzelf erkenden de rol van niet-bancaire instellingen in de SEPA-richtlijn (Single Euro Payments Area – gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro). We moeten toelaten dat verschillende islamitische banken en fondsen verschijnen en ten slotte dat handelsnetwerken de financiële markt betreden. De reglementering van niet-bancaire instellingen is dus ook noodzakelijk: een gemeenschappelijke reglementering met dezelfde spelregels voor zowel bankinstellingen en niet-bancaire instellingen. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Het derde punt dat ik wil benadrukken is dat ik bezorgd ben dat we alleen riskante modellen als basis gebruiken. Dit beginsel van risicobeoordeling is gebleken zeer subjectief te zijn en daarom heb ik twijfels over de richtlijnen Solvabiliteit II en Basel II. We kunnen de kredietbeoordelingsbureaus niet vertrouwen; we bekritiseren ze, maar het probleem zal blijven bestaan. We moeten vertrouwen op marktinstrumenten, dat wil zeggen op liquiditeit. Als we bepaalde aandelen niet op de markt kunnen verkopen of als deze zelden worden verhandeld, kan geen kredietbeoordelingsbureau ze evalueren. Dit moet goed begrepen worden en we moeten de afhankelijkheid van onze regelgeving over de inzichten van kredietbeoordelingsbureaus verminderen. Ter afronding wil ik zeker zeggen dat er geen noodzaak bestaat om financiële instellingen te hulp te komen. Uit eigen ervaring met de financiële crisis in Letland zeg ik dat toen de bankiers een aantal weken in de gevangenis hadden doorgebracht, ze heel snel begrepen hoe ze banken moesten beheren."@nl3
"Po pierwsze chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana posła Goebbelsa o to, dlaczego Europejski Bank Centralny przeznaczył większe kwoty niż Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Stało się tak dlatego, że gospodarka UE jest teraz największą gospodarką świata. To dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Fakt, że tego samego dnia OECD i Komisja Europejska inaczej oceniły możliwe skutki rynkowych problemów finansowych, zaskoczył mnie i zasmucił. Oznacza to, że Komisja Europejska powinna prawdopodobnie dostosować swoje modele oceny, zwłaszcza że najczęściej są one oparte na modelach matematycznych. Jest to niepokojące, ponieważ prognozowanie polityki gospodarczej jest kwestią skomplikowaną i niezbędne narzędzia muszą być elastyczne. Co powinniśmy zrobić wobec nowych wyzwań? Nie chciałabym teraz wypowiadać się na temat pojawiających się problemów, inni posłowie doskonale to poruszyli. Pragnę tylko podkreślić jedną kwestię. Po pierwsze, do kryzysu doszło w związku z agresywną polityką monetarną w ramach UE, gdy próbowano rozwiązać problem bańki internetowej. Nie możemy wpływać na różne decyzje państw trzecich. Możemy rozwijać dialog i współpracę z instytucjami nadzorczymi, ale Unia Europejska stoi przed dylematem: obecnie dochodzi do globalnej fuzji instytucji międzynarodowych i możliwe, że nie będziemy już mieli do czynienia ze wspólnym rynkiem. Będziemy mieć w dziedzinie papierów wartościowych rynek transatlantycki, być może jakiś inny rynek w dziedzinie ubezpieczeń. Oznacza to, że musimy zdecydować, czy postrzegamy Europę jako wspólny rynek i wymagamy, by wszystkie porozumienia zawierane były na szczeblu europejskim. Czy możemy zaakceptować projekty pilotażowe, w ramach których jeden z naszych rynków wchodzi na arenę światową w sposób niezależny? Niezbędne jest nam porozumienie w tej sprawie, inaczej trudno będzie poradzić sobie z tym kryzysem. Chciałabym podkreślić jeszcze jedno. Rynki finansowe podlegają przeobrażeniu. Sami uznaliśmy rolę instytucji bankowych w Dyrektywie SEPA. Musimy przyznać, że pojawiają się liczne banki i fundacje islamskie i wreszcie że sieci handlowe wchodzą na rynek finansowy. Dlatego niezbędne jest uregulowanie działania także instytucji niebankowych – uregulowanie wspólne, które wprowadzi identyczne zasady dla instytucji bankowych i niebankowych. Tak wygląda dziś rzeczywistość. Trzecią kwestią, na którą pragnę zwrócić uwagę, jest moje zaniepokojenie, że stosujemy jako podstawę wyłącznie modele ryzyka. Ta zasada oceny ryzyka okazała się bardzo subiektywna, i w związku z tym mam wątpliwości co do Solvency II i Basel II. Możemy nie ufać agencjom ratingowym, możemy je krytykować, ale problem nie zniknie. Powinniśmy ufać instrumentom rynkowym, czyli płynności. Jeśli nie możemy sprzedać jakiegoś rodzaju papierów na rynku lub jeśli rzadko się nimi handluje, żadna agencja ratingowa nie będzie w stanie ich ocenić. Trzeba to w pełni zrozumieć i musimy ograniczyć zależność naszego ustawodawstwa od opinii agencji ratingowych. Podsumowując, chcę zdecydowanie powiedzieć, że nie ma potrzeby ratowania instytucji finansowych. Z własnego doświadczenia po kryzysie finansowym na Litwie mogę powiedzieć, że gdy bankierzy spędzili parę tygodni w więzieniu, szybko nauczyli się zarządzać bankami."@pl16
"Gostaria de começar por responder à pergunta do senhor deputado Goebbels sobre o que levou o Banco Central Europeu a libertar mais fundos do que a Reserva Federal dos Estados Unidos. Acontece que a economia da UE é, neste momento, a maior do mundo, o que constitui um desafio para todos nós. O facto de a OCDE e a Comissão Europeia terem, no mesmo dia, previsto potenciais soluções bastante diferentes para os problemas do mercado não só me surpreendeu como entristeceu. Esse desvio significa que, provavelmente, a Comissão Europeia devia ajustar os seus modelos de avaliação económica, em especial porque, provavelmente, se baseiam em métodos matemáticos. Penso que se trata de uma constatação preocupante, já que as medidas de previsão económica são um assunto complicado e convém recorrer a instrumentos flexíveis. O que fazer agora quando depararmos com novos desafios? Não é minha intenção comentar aqui os problemas que estão a surgir, os meus colegas já o fizeram, e muito bem. Queria apenas salientar um aspecto. Primeiro, a crise ocorreu devido à política monetária agressiva dentro das fronteiras da UE, quando se tentou resolver os problemas da chamada Não podemos, portanto, influenciar diversas decisões de países terceiros. Embora possamos reforçar o diálogo e a cooperação com os órgãos de controlo, a União Europeia enfrenta um dilema: neste momento estamos a assistir a uma fusão global das instituições financeiras e é possível que deixemos de ter um mercado único. Teremos um mercado transatlântico na área dos valores mobiliários; talvez se assista a outro mercado desse tipo nos seguros. Quer isto dizer que temos de decidir se consideramos a Europa um mercado único e exigir que todos os acordos sejam celebrados a nível europeu. Podemos aceitar projectos-piloto quando um dos nossos mercados está a entrar de forma independente no cenário mundial? Impõe-se chegar a acordo quanto a este ponto ou será muito difícil gerir a crise. Salientaria mais um aspecto. Os mercados financeiros estão em reconstrução. Nós próprios, na Directiva relativa aos Serviços de Pagamento (SEPA), reconhecemos o papel das instituições não bancárias. Há que tomar em consideração o aparecimento de diversos bancos e instituições islâmicas e, finalmente, que as redes de transacções começam a entrar no mercado financeiro. Consequentemente, torna-se também necessário regular as instituições não bancárias, através de uma legislação comum que estabeleça regras do jogo iguais para as instituições bancárias e não bancárias. É esta a realidade em que vivemos. O terceiro ponto para o qual queria chamar a atenção prende-se com a preocupação que sinto por utilizarmos apenas modelos de risco como base. Trata-se de um princípio de avaliação do risco que já demonstrou ser muito subjectivo, o que me leva a alimentar dúvidas quanto às directivas Solvência II e Basileia II. Não podemos confiar nas sociedades de notação de risco; podemos criticá-las, mas o problema manter-se-á. Devíamos confiar em instrumentos do mercado – isto é, na liquidez. Se não conseguirmos vender determinados títulos no mercado ou se apenas raramente forem transaccionados, nenhuma sociedade de notação de risco poderá avaliá-los. É importante compreender bem este facto e reduzir a dependência da nossa legislação das opiniões das sociedades de notação. Para terminar, diria que não vejo necessidade de salvar instituições financeiras. Com base na minha própria experiência após a crise financeira na Lituânia, posso afirmar que quando um banqueiro passa algum tempo na prisão aprende muito rapidamente como gerir bancos."@pt17
"Aš norėčiau iš karto atsakyti ponui Goebbelsui į klausimą, kodėl Europos centrinis bankas paskyrė daugiau pinigų negu Amerikos centrinis bankas. Todėl, kad dabar Europos Sąjungos ekonomika yra didžiausia pasaulyje. Tai didelis iššūkis mums visiems. Kas mane nustebino ir nuliūdino, tai, kad tą pačią dieną OECD ir Europos Komisija faktiškai skirtingai įvertino galimas finansinių problemų rinkoje pasekmes. Tai reiškia, kad Europos Komisija tikriausiai turėtų patikslinti savo ekonomikos vertinimo modelius, ypatingai, kadangi jie greičiausiai paremti matematiniais metodais. Tai neramina, nes prognozuoti ekonominę politiką yra sudėtingas dalykas ir tie instrumentai turi būti labai lankstūs. O dabar ką mes turime daryti susidurdami su naujais iššūkiais? Aš nenorėčiau dabar komentuoti atsiradusių problemų, ką jau gerai padarė mano draugai ir kolegos. Norėčiau tik pabrėžti tokį dalyką. Visų pirma, kad krizė atsirado dėl agresyvios monetarinės politikos už Europos Sąjungos ribų, kai buvo bandoma išspręsti internetinio burbulo problemas. Vadinasi, mes negalime įtakoti daugelio sprendimų trečiose šalyse. Mes galime stiprinti dialogą, bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis, tačiau mums, kaip Europos Sąjungai, iškyla tokia dilema: šiuo metu vyksta globalus finansinių institucijų jungimasis ir gali būti, kad mūsų rinka jau nebus vieninga. Mes turėsime transatlantinę rinką vertybinių popierių srityje; galbūt draudimo srityje turėsime kokią kitokią rinką. Tai reiškia, ar mes žiūrime į Europą kaip į vieningą rinką, turime nuspręsti ir reikalaujame, kad visos sutartys būtų pasirašomos Europos mastu. Ar galime sutikti su pilotiniais projektais kai viena iš mūsų rinkų savarankiškai dalyvauja globaliame žaidime. Dėl šito mums visiems reikia susitarti. Kitaip krizių valdymą bus labai sudėtinga įgyvendinti. Noriu pabrėžti ir kitą dalyką. Finansų rinkos pergyvena pertvarką. Mes patys SEPA direktyvoje pripažinome nebankinių institucijų vaidmenį. Reikia sutikti su tuo, kad atsiranda islamiški bankai, įvairūs fondai, galų gale prekybos tinklai įeina į finansų rinką. Vadinasi, mums reikia reguliavimo ir nebankinėms institucijoms. Bendro reguliavimo, kuris sudarytų lygias žaidimo taisykles bankinėms ir nebankinėms institucijoms. Tokia yra šios dienos realybė. Trečias dalykas, kurį aš noriu pabrėžti – man neramu dėl to, kad mes remiamės vien rizika paruoštais modeliais. Tas rizikos vertinimo principas kaip pasirodė yra labai subjektyvus, todėl aš turiu abejonių dėl Solvency II ir Basel II direktyvų. Mes negalime pasikliauti reitingų agentūromis, mes galime jas kritikuoti, bet ši problema visada bus. Mūsų pagrindinis dalykas turi būti, kad mes turime pasikliauti rinkos instrumentais, tai yra, likvidumu. Jeigu kažkokį vertybinį popierių negalime parduoti rinkoje, ar juo mažai prekiaujama, tai jokia reitingo agentūra negali jo įvertinti. Šitą reikia žinoti aiškiai ir mažinti mūsų įstatymų priklausomybę nuo reitingų agentūrų nuomonių. Na ir pabaigai aš aišku noriu pasakyti, kad tikrai nereikia gelbėti finansinių institucijų. Iš savo patirties įvykus Lietuvos bankų krizei aš galiu pasakyti: kai bankininkai porą savaičių pasėdi kalėjime, jie labai greitai supranta, kaip reikia valdyti bankus."@ro18
". V prvom rade by som chcela odpovedať na otázku pána Goebbelsa týkajúcu sa dôvodu, prečo Európska centrálna banka vyčlenila väčší objem finančných prostriedkov ako centrálna banka USA. Je to preto, že hospodárstvo EÚ je v súčasnosti najväčším na svete. Predstavuje to pre nás všetkých veľkú výzvu. Skutočnosť, že OECD a Európska komisia zhodnotili možné dôsledky finančných problémov na trhu rôznym spôsobom v ten istý deň, ma prekvapilo a zarmútilo. Znamená to, že Európska komisia by pravdepodobne mala upraviť svoje modely hodnotenia hospodárstva, najmä pretože sú pravdepodobne založené na matematických metódach. Je to znepokojujúce, keďže plánovanie hospodárskej politiky je komplikovanou záležitosťou a nástroje, ktoré sa na toto plánovanie využívajú, musia byť flexibilné. Čo by sme mali vedieť, keď čelíme novým výzvam? Nechcem vyjadrovať stanoviská k problémom, ktoré sa objavili, moji kolegovia to vyjadrili úplne presne. Chcela by som len zdôrazniť jeden bod. V prvom rade kríza nastala kvôli agresívnej menovej politike v rámci EÚ, keď sme sa snažili riešiť problémy internetovej bubliny. Preto nemôžeme ovplyvňovať rôzne rozhodnutia, ktoré prijímajú tretie krajiny. Môžeme posilniť dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu, ale Európska únia čelí dileme: v súčasnosti prebieha globálna fúzia finančných inštitúcií a je možné, že jednotný trh prestane existovať. Budeme mať transatlantický trh v oblasti cenných papierov, možno budeme mať nejaký iný trh v oblasti poistenia. Znamená to, že sa musíme rozhodnúť, či Európu považujeme za jednotný trh a vyžadovať, aby sa všetky dohody prijímali na európskej úrovni. Môžeme akceptovať pilotné projekty, keď jeden z našich trhov vstupuje nezávisle na svetovú úroveň? Potrebujeme sa na tomto dohodnúť, inak bude veľmi ťažké zvládnuť túto krízu. Chcela by som zdôrazniť ešte jednu skutočnosť. Finančné trhy sa obnovujú. Sami sme uznali úlohu nebankových inštitúcií v smernici o jednotnom európskom platobnom priestore. Musíme pripustiť, že sa objavujú rôzne islamské banky a nadácie a v konečnom dôsledku obchodné siete vstupujú na finančný trh. Preto je tiež potrebná úprava týkajúca sa nebankových inštitúcií, spoločná úprava, prostredníctvom ktorej sa zavedú rovnaké pravidlá pre bankové aj nebankové inštitúcie. Toto je dnešná realita. Treťou skutočnosťou, ktorú by som chcela zdôrazniť je fakt, že som znepokojená tým, že ako základ používame len rizikové modely. Táto zásada hodnotenia rizika sa preukázala ako veľmi subjektívna, a preto mám pochybnosti o smerniciach Solventnosť II a Bazilej II. Nemôžeme dôverovať ratingovým agentúram. Môžeme ich kritizovať, avšak problém neodstránime. Mali by sme dôverovať nástrojom trhu, teda likvidite. Ak nedokážeme predať konkrétne cenné papiere na trhu alebo ak sa s nimi len zriedkavo obchoduje, nemôže ich zhodnotiť žiadna ratingová agentúra. Mali sme to správne pochopiť a znížiť závislosť našich právnych predpisov od stanovísk ratingových agentúr. Na záver by som chcela určite dodať, že nie je nutné zachraňovať finančné inštitúcie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že po finančnej kríze v Litve, keď bankári strávili niekoľko týždňov vo väzení, veľmi rýchlo pochopili, akým spôsobom treba riadiť banky."@sk19
"Prvič, odgovoriti želim na vprašanje gospoda Goebblsa, zakaj je Evropska centralna banka dodelila več denarja kot centralna banka ZDA. To je bilo zato, ker je zdaj gospodarstvo EU največje na svetu. To je za nas velik izziv. Dejstvo, da sta Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Evropska komisija na isti dan različno ocenila možne rezultate finančnih težav na trgu, me je presenetilo in užalostilo. To pomeni, da mora Evropska komisija verjetno prilagoditi svoje modele za gospodarsko vrednotenje, zlasti zato, ker verjetno temeljijo na matematičnih metodah. Zaskrbljujoče je, ker je napovedovanje gospodarske politike zapleteno in morajo biti uporabljeni instrumenti prilagodljivi. Kaj moramo storiti zdaj, ko se srečujemo z novimi izzivi? Ne želim komentirati težav, ki se pojavljajo; moji kolegi so to že prav dobro opravili. Poudariti želim eno točko. Prvič, kriza se je pojavila zaradi napadalne monetarne politike v okviru meja EU, ko se je poskušalo rešiti težave internetnega mehurčka. Tako ne moremo vplivati na različne odločitve tretjih držav. Dialog in sodelovanje z nadzornimi organi lahko okrepimo, vendar je Evropska unija v zadregi: zdaj poteka svetovna združitev finančnih institucij in mogoče je, da ne bomo imeli več enotnega trga. Imeli bomo čezatlantski trg na področju vrednostnih papirjev; morda bomo imeli kakšen drug trg na področju zavarovalništva. To pomeni, da se moramo odločiti, ali obravnavamo Evropo kot enotni trg in zahtevamo, da se vsi dogovori sklenejo na evropski ravni. Ali lahko odobrimo pilotne projekte, če eden od naših trgov samostojno vstopi na svetovni trg? O tem moramo doseči dogovor, sicer bo zelo težko obvladati to krizo. Poudariti želim še eno točko. Finančni trgi se prenavljajo. Sami smo priznali vlogo nebančnih institucij v direktivi o SEPA. Priznati moramo, da se pojavljajo različne islamske banke in ustanove ter končno, da tržna omrežja vstopajo na finančni trg. Zato je pravna ureditev nebančnih institucij prav tako nujna, pri čemer bi skupna ureditev poenotila predpise delovanja za bančne in nebančne institucije. Takšno je danes dejansko stanje. Tretje vprašanje, ki ga želim poudariti, je, da sem zaskrbljena zaradi uporabe le tveganih modelov kot podlage. To načelo ocene tveganja se je izkazalo kot zelo subjektivno in zato dvomim o direktivah Solventnost II in Basel II. Bonitetnim agencijam ne moremo zaupati, lahko jih kritiziramo, vendar problem ostaja. Zaupati moramo tržnim instrumentom, to je likvidnosti. Če ne moremo prodati posebnih vrednostnih papirjev na trgu ali če se z njimi redko trguje, jih ne more oceniti nobena bonitetna agencija. To je treba pravilno razumeti, pri čemer moramo zmanjšati odvisnost zakonodaje od mnenj bonitetnih agencij. Za zaključek želim omeniti, da ni potrebe po reševanju finančnih institucij. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so po finančni krizi v Litvi, ko so nekaj tednov preživeli v zaporu, bankirji zelo hitro razumeli, kako voditi banke."@sl20
"Först och främst vill jag besvara Robert Goebbels fråga om varför ECB sköt till mer pengar än den amerikanska centralbanken. Det beror på att EU:s ekonomi nu är världens största. Det innebär en stor utmaning för oss alla. Jag blev både överraskad och bedrövad över att OECD och Europeiska kommissionen på samma dag gjorde olika bedömningar av följderna av de finansiella problemen på marknaden. Det betyder att kommissionen antagligen bör ändra sina ekonomiska bedömningsmodeller, särskilt som de sannolikt baseras på matematiska metoder. Det är oroväckande, eftersom förutsägelser om den ekonomiska politiken är ett komplicerat område och flexibla redskap måste användas. Hur ska vi nu hantera de nya utmaningarna? Jag vill inte här gå in på de svårigheter som uppstår – det har mina kolleger gjort på ett utmärkt sätt. Det är bara en sak jag vill framhålla. För det första inträffade krisen på grund av den aggressiva penningpolitiken inom EU:s gränser när det gjordes försök att lösa problemen med Internetbubblan. Vi kan alltså inte påverka de beslut som fattas av tredjeländer. Vi kan stärka dialogen och samarbetet med tillsynsorgan, men EU står inför ett dilemma: just nu sker en global fusion mellan finansinstitut, och det är möjligt att vi inte längre kommer att ha någon inre marknad. Vi kommer att få en transatlantisk marknad på värdepappersområdet och kanske någon annan marknad för försäkringar. Det betyder att vi måste avgöra om vi ser EU som en inre marknad och ska kräva att alla överenskommelser ska träffas på EU-nivå. Kan vi godta pilotprojekt när en av våra marknader självständigt ger sig in på den globala scenen? Vi måste komma överens om detta, annars blir det mycket svårt att hantera krisen. Jag vill framhålla en sak till. Finansmarknaderna är under återuppbyggnad. Vi har själva genom Sepa-direktivet erkänt rollen för finansinstitut utanför banksektorn. Vi måste inse att olika islamiska banker och stiftelser tillkommer och slutligen att nätverk för handelstjänster kommer in på finansmarknaden. Det är alltså nödvändigt att även införa gemensamma föreskrifter för finansinstitut utanför banksektorn, så att förutsättningarna blir desamma för banker och andra finansinstitut. Så ser det ut i dag. Den tredje punkt jag vill betona är att det bekymrar mig att vi enbart utgår från modeller med hög risk. Denna riskbedömningsprincip har visat sig vara mycket subjektiv, och jag har därför betänkligheter när det gäller direktiven om Solvens II och Basel II. Vi kan inte lita på kreditvärderingsinstituten. Vi kan kritisera dem, men problemet kvarstår. Vi bör lita på marknadsinstrumenten – dvs. likviditet. Värdepapper som inte kan säljas på marknaden eller som sällan handlas kan inte värderas av något kreditvärderingsinstitut. Det måste vi inse, och vi måste begränsa lagstiftningens beroende av kreditvärderingsinstituten åsikter. Avslutningsvis vill jag definitivt säga att finansinstituten inte behöver räddas. Mina egna erfarenheter av finanskrisen i Litauen säger mig att bankdirektörer som får tillbringa ett par veckor i fängelse mycket snabbt förstår hur banker ska skötas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""Internet bubble"."17
"(Pirmininkas nutraukė kalbėtojos pasisakymą)"14
"(předsedající přerušil řečnici)"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph