Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Membros da Comissão Europeia, Senhores Deputados, como imaginam é ainda cedo para se fazer uma avaliação dos recentes episódios de turbulência nos mercados financeiros. Haverá que esperar por dados mais concretos da economia e, como sabem, o Conselho ainda não se reuniu desde finais de Julho, mas faço, entretanto, minhas as palavras do Presidente do Eurogrupo, o Senhor Jean-Claude Juncker, isto é, até ao momento não é observável um impacto visível sobre as perspectivas de crescimento na zona euro como um todo. A economia europeia tem continuado a apresentar um crescimento forte alicerçado em fundamentos sólidos. Com efeito, têm-se registado resultados altamente positivos este ano no que se refere à redução dos défices orçamentais, à estabilidade do euro, ao crescimento económico e ao emprego. É neste contexto que devem ser enquadrados os recentes episódios de turbulência financeira a que me referi anteriormente. É para já o que se me oferece dizer sobre este assunto. Estou certo de que a reunião informal dos Ministros ECOFIN, que terá lugar em 14 e 15 de Setembro, na cidade portuguesa do Porto, analisará, como é hábito nestes Conselhos, a situação económica e financeira da União em maior detalhe e com base num conjunto mais complexo e actualizado de dados. Gostaria, também, de vos dizer que a Presidência portuguesa prosseguirá com os esforços de consolidação de um mercado único para os serviços financeiros. Também o facto de se continuar a investir fortemente na convergência das práticas de supervisão e no melhoramento contínuo da arquitectura prudencial mostra, com clareza, que não temos subvalorizado a importância de um enquadramento promotor da estabilidade financeira. Finalmente, em termos gerais, a Presidência está empenhada em continuar a implementar a Agenda de Lisboa. Esta implementação constitui o nosso melhor contributo para reforçar o potencial de crescimento da economia europeia e manter fundamentos sólidos, e a Presidência portuguesa permanece fortemente empenhada neste domínio."@pt17
lpv:translated text
"Pane předsedající, páni komisaři, dámy a pánové, jak si jistě dokážete představit, je stále příliš předčasné hodnotit nedávné otřesy na finančních trzích. Musíme počkat na podrobnější ekonomické údaje, a jak víte, Rada od minulého července ještě nezasedala. Souhlasím však s panem Jeanem-Claudem Junckerem, předsedou Euroskupiny, který prohlásil, že v tomto okamžiku nepozorujeme žádný vliv na prognózy růstu v eurozóně jako takové. Evropské hospodářství nadále vykazuje intenzivní růst založený na pevných základech. V tomto roce jsme dospěli k velmi pozitivním výsledkům, pokud jde o snižování rozpočtových schodků, stabilitu eura, hospodářský růst a zaměstnanost. Na tomto základě musíme hodnotit nedávné finanční otřesy, které jsem zmínil. To je všechno, co bych k této záležitosti teď poznamenal. Jsem si jistý, že na neformálním zasedání ministrů financí v rámci Rady ECOFIN, které se bude konat 14. a 15. září v portugalském městě Porto, bude, jak bývá zvykem na takovýchto zasedáních Rady, podrobněji analyzována hospodářská a finanční situace Evropské unie na základě mnohem ucelenějších aktuálních údajů. Chtěl bych vás ubezpečit, že portugalské předsednictví bude pokračovat v činnosti zaměřené na upevňování jednotného trhu s finančními službami. Stejně tak pokračující vysoké investice do konvergence postupů dohledu a neustálé zlepšování obezřetnostního rámce bank jasně dokazují, že nepodceňujeme význam rámce, který podporuje finanční stabilitu. A na závěr: Předsednictví je všeobecně zavázáno k pokračování realizace lisabonského programu. Realizace tohoto programu je nejlepším příspěvkem, jaký můžeme poskytnout pro posilování potenciálu růstu v evropském hospodářství a udržení pevných základů, a portugalské předsednictví je velmi odhodlané v této oblasti pokračovat."@cs1
"Hr. formand, kommissærer, mine damer og herrer! Som De kan tænke Dem, er det stadig for tidligt at vurdere den seneste uro på de finansielle markeder. Vi må afvente mere specifikke økonomiske data, og som bekendt har Rådet ikke afholdt møde siden ultimo juli, men jeg er enig med Jean-Claude Juncker, formanden for Eurogruppen, i, at der indtil videre ikke er nogen synlig indvirkning på vækstprognoserne for euroområdet som helhed. Den europæiske økonomi er fortsat i stærk vækst baseret på et solidt grundlag. Resultaterne i år har rent faktisk været meget positive med hensyn til nedbringelse af det offentlige underskud, en stabil euro, økonomisk vækst og beskæftigelse. Vi skal se den seneste finansielle uro, som jeg nævnte tidligere, på denne baggrund. Jeg har ikke andet at tilføje i denne forbindelse indtil videre. Jeg er sikker på, at Økofin-ministrene under deres uformelle møde, der skal afholdes den 14. og 15. september i den portugisiske by Porto, som de normalt gør under disse rådsmøder, vil analysere den økonomiske og finansielle situation i EU på grundlag af langt mere fuldstændige og ajourførte oplysninger. Jeg vil også gerne forsikre Dem om, at det portugisiske formandskab vil fortsætte arbejdet med at opbygge et indre marked for finansielle tjenesteydelser. De fortsatte omfattende investeringer i konvergens af tilsynspraksis og den stadige forbedring af tilsynsrammen viser klart, at vi ikke har undervurderet betydningen af et retsgrundlag, der fremmer finansiel stabilitet. Endelig lægger formandskabet generelt stor vægt på at fortsætte gennemførelsen af Lissabondagsordenen. Gennemførelsen af denne dagsorden er det bedste bidrag, som vi kan yde med henblik på at styrke vækstpotentialet i den europæiske økonomi og fastholde et solidt grundlag, og det portugisiske formandskab er fortsat stærkt engageret i disse mål."@da2
"Herr Präsident, verehrte Kommissionsmitglieder, meine Damen und Herren! Wie Sie sich vorstellen können, ist es für eine Evaluierung der jüngsten Turbulenzen am Finanzmarkt noch zu früh. Wir müssen konkretere Wirtschaftsdaten abwarten. Bekanntlich hat seit Juli keine Ratstagung stattgefunden, aber ich stimme Herrn Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der Eurogruppe, zu, der sagte, dass im Moment keine spürbaren Auswirkungen auf die Wachstumsprognosen im Euro-Währungsgebiet insgesamt festzustellen sind. Die europäische Wirtschaft weist nach wie vor ein kräftiges Wachstum auf solider Grundlage auf. In diesem Jahr konnten sogar sehr positive Ergebnisse in Bezug auf die Senkung von Haushaltsdefiziten, die Stabilität des Euro, das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung verbucht werden. Das ist der Hintergrund, vor dem wir die eben von mir erwähnten jüngsten Finanzturbulenzen betrachten müssen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Ich bin sicher, dass das informelle Treffen der ECOFIN-Minister, das am 14./15. September in der portugiesischen Stadt Porto stattfinden wird, wie auf solchen Ratstagungen üblich die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Europäischen Union auf der Grundlage vollständigerer und aktuellerer Daten eingehender analysieren wird. Ich möchte Ihnen versichern, dass der portugiesische Ratsvorsitz die Arbeiten zur Konsolidierung eines Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen fortsetzen wird. Außerdem beweisen die anhaltend hohen Investitionen in die Konvergenz der Aufsichtspraktiken und die kontinuierliche Verbesserung des aufsichtsrechtlichen Rahmens, dass wir die Bedeutung eines Rahmens, der die finanzielle Stabilität fördert, nicht unterschätzt haben. Zusammenfassend möchte ich abschließend feststellen, dass sich der Ratsvorsitz für die weitere Umsetzung der Lissabon-Agenda einsetzen wird. Die Umsetzung dieser Agenda ist der beste Beitrag, den wir zur Stärkung des Wachstumspotenzials der europäischen Wirtschaft und der Erhaltung solider Grundlagen leisten können. Der portugiesische Ratsvorsitz wird auch künftig engagiert auf dieses Ziel hinarbeiten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε την πρόσφατη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πρέπει να περιμένουμε πιο συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο έχει να συγκληθεί από τον περασμένο Ιούλιο, συμφωνώ όμως με τον κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της Ευρωομάδας, που είπε ότι επί του παρόντος δεν διαφαίνεται κάποιος ορατός αντίκτυπος στις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην περιοχή του ευρώ συνολικά. Η ευρωπαϊκή οικονομία συνέχισε να σημειώνει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, στηριζόμενη σε γερές βάσεις. Φέτος, μάλιστα, σημειώθηκαν πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τη σταθερότητα του ευρώ, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε την πρόσφατη χρηματοπιστωτική αστάθεια, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω για το θέμα, προς το παρόν. Είμαι βέβαιος ότι στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, που προγραμματίζεται για τις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, στην πορτογαλική πόλη του Porto, ως είθισται σε αυτές τις συναντήσεις του Συμβουλίου, θα αναλυθούν η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο εμπεριστατωμένα με βάση πολύ πιο πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι η πορτογαλική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της εδραίωσης της ενιαίας αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, οι συνεχιζόμενες υψηλές επενδύσεις για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και της συνεχούς βελτίωσης του εποπτικού πλαισίου δείχνουν ότι δεν υποτιμήσαμε τη σημασία ενός πλαισίου που προωθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τέλος, σε γενικές γραμμές, η Προεδρία δεσμεύεται να συνεχίσει την εφαρμογή της ατζέντας της Λισαβόνας. Η εφαρμογή αυτής της ατζέντας αποτελεί την καλύτερη συμβολή που μπορούμε να κομίσουμε στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη διατήρηση γερών βάσεων, και η πορτογαλική Προεδρία μένει πιστή στην ισχυρή της δέσμευση σε αυτόν τον τομέα."@el10
"Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, as you would imagine, it is still too soon to evaluate the recent turbulence in the financial markets. We must await more specific economic data and, as you know, the Council has not met since late July, but I agree with Mr Jean-Claude Juncker, President of the Eurogroup, when he said that for the moment there is no perceptible impact on the growth forecasts in the euro area as a whole. The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations. In fact this year has shown very positive results in terms of reducing budget deficits, stability of the euro, economic growth and employment. It is against that background that we must view the recent financial turbulence that I mentioned earlier. That is all I have to say on the matter for now. I am sure that the informal meeting of the Ecofin Ministers, to be held on 14 and 15 September, in the Portuguese city of Porto, will, as is customary at those Council meetings, analyse the economic and financial situation of the European Union in greater detail on the basis of much more complete and up-to-date data. I should also like to assure you that the Portuguese Presidency will continue the work of consolidating a single market for financial services. Also the continuing high investment in convergence of supervisory practices and constant improvement of the prudential framework clearly shows that we have not underestimated the importance of a framework which promotes financial stability. Finally, in general terms, the Presidency is committed to continuing implementation of the Lisbon Agenda. Implementation of that agenda is the best contribution we can make to strengthening the potential for growth in the European economy and maintaining solid foundations and the Portuguese Presidency remains strongly committed in that field."@en4
"Señor Presidente, Comisarios, Señorías, como podrán imaginar, todavía es demasiado pronto para evaluar las recientes turbulencias de los mercados financieros. Debemos esperar datos económicos más específicos y, como saben, el Consejo no se ha reunido desde el pasado julio, pero estoy de acuerdo con el señor Jean-Claude Juncker, Presidente del Eurogrupo, cuando afirma que por el momento no hay un impacto perceptible en conjunto en las previsiones de crecimiento de la zona del euro. La economía europea ha seguido demostrando un gran crecimiento basado en sólidos fundamentos. De hecho, este año ha demostrado tener resultados muy positivos por lo que se refiere a la reducción de déficits presupuestarios, la estabilidad del euro, el crecimiento económico y el empleo. Debemos ver la reciente turbulencia financiera que mencionaba anteriormente con respecto a los antecedentes. Es todo lo que tengo que decir al respecto por el momento. Estoy convencido de que la reunión informal de los ministros Ecofin que se celebrará los días 14 y 15 de septiembre en la ciudad portuguesa de Oporto, analizará con mayor detenimiento, como suele hacerse en estas reuniones del Consejo, la situación económica y financiera de la Unión Europea basándose en datos mucho más completos y actualizados. Me gustaría asimismo garantizarles que la Presidencia portuguesa continuará la tarea de consolidar el mercado único para los servicios financieros. De igual modo, la continua inversión elevada en convergencia de las prácticas de supervisión y la mejora constante del marco prudente demuestra claramente que no hemos subestimado la importancia de un marco que promueve la estabilidad financiera. Por último, en términos generales, la Presidencia está decidida a continuar la aplicación de la Agenda de Lisboa. La aplicación de dicha Agenda es la mejor contribución que podemos hacer para reforzar el potencial para el crecimiento de la economía europea y mantener unos fundamentos sólidos y la Presidencia portuguesa sigue firmemente comprometida en dicho ámbito."@es21
"(PT) Härra juhataja, volinikud, daamid ja härrad, nagu võite arvata, on veel liiga vara hinnata hiljutist tormi finantsturgudel. Peame ootama rohkem täpsemaid majandusandmeid ja, nagu teate, pole nõukogu koos käinud alates juuli lõpust, kuid nõustun Jean-Claude Junckeri, Eurogroup'i presidendi sõnadega, kui ta ütles, et esialgu puudub tajutav mõju kasvuennustustele eurotsoonis tervikuna. Euroopa majandus on jätkuvalt näidanud kindlal vundamendil põhinevat tugevat kasvu. Tegelikult oleme sellel aastal näinud väga positiivseid tulemusi eelarvepuudujääkide vähenemise, euro stabiilsuse, majanduskasvu ja tööhõive osas. Just sellel taustal peame me vaatama finantssektori ebastabiilsust, millest ma varem rääkisin. See on kõik, mis mul asja kohta praegu öelda on. Olen kindel, et 14. ja 15. septembril Portugalis Portos peetaval majandus- ja rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel analüüsitakse, nagu nõukogu istungjärkudel tavaks, Euroopa Liidu majanduslikku ja rahalist olukorda üksikasjalikumalt palju täielikumate ja uuemate andmete alusel. Samuti soovin teile kinnitada, et Portugali eesistumisel jätkub töö finantsteenuste siseturu tugevdamiseks. Ka näitab jätkuv tugev panustamine järelvalvepraktika ühtlustamisse ja ohutusraamistiku pidev parandamine selgelt, et me pole alahinnanud finantssektori stabiilsust edendava raamistiku tähtsust. Lõpuks, üldises plaanis on eesistujariik pühendunud Lissaboni strateegia jätkuvale rakendamisele. Kõnealuse strateegia rakendamine on parim, mis me saame anda selleks, et tugevdada Euroopa majanduse kasvupotentsiaali ja säilitada selle tugev alus ning Portugal eesistujariigina on sellele valdkonnale jätkuvalt tugevalt pühendunud."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, kuten varmasti ymmärrätte, vielä on liian aikaista arvioida rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisia mullistuksia. On odotettava tarkkoja taloudellisia tietoja, ja, kuten tiedätte, neuvosto ei ole kokoontunut heinäkuun lopun jälkeen. Olen kuitenkin yhtä mieltä Euroryhmän puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa, kun hän totesi, ettei kriisillä ole toistaiseksi havaittu olevan vaikutuksia euroalueen kasvuennusteisiin yleisesti. Euroopan talous on antanut edelleen merkkejä voimakkaasta kasvusta, jolla on vankka pohja. Kuluvan vuoden tulos on ollut itse asiassa hyvin myönteinen budjettivajeiden vähentämisen, euron vakauden, talouskasvun ja työllisyyden osalta. Meidän on tältä pohjalta arvioitava aiemmin mainitsemiani rahoitusmaailman mullistuksia. Tältä erää minulla ei ole muuta sanottavaa aiheesta. Olen varma, että Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa, joka on tarkoitus järjestää 14. ja 15. syyskuuta, analysoidaan yksityiskohtaisesti, kuten noissa kokouksissa on tapana, Euroopan unionin taloudellista ja rahataloudellista asemaa kattavien ja tuoreiden tietojen pohjalta. Haluan myös vakuuttaa, että puheenjohtajavaltio Portugali jatkaa työtään rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden lujittamisen parissa. Jatkuvat mittavat panostukset valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi sekä vakavaraisuuskehyksen jatkuva parantaminen osoittavat niin ikään, ettemme ole aliarvioineet rahataloudellista vakautta edistävän kehyksen merkitystä. Yleisesti ottaen puheenjohtajavaltio on sitoutunut jatkamaan Lissabonin toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Se on paras tapa antaa oma panoksemme Euroopan talouden kasvupotentiaalin lujittamiseen ja kestävän kasvupohjan säilyttämiseen. Portugali on puheenjohtajavaltiona sitoutunut tähän vahvasti."@fi7
"président en exercice du Conseil. Monsieur le Président, Chers commissaires, Chers collègues, tel que vous pouvez l’imaginer, il est encore trop tôt pour évaluer les récentes turbulences des marchés financiers. Nous devons attendre des données économiques plus spécifiques et, comme vous le savez, le Conseil ne s’est pas réuni depuis la fin du mois de juillet dernier, mais j’abonde dans le sens de M. Jean-Claude Juncker, Président de l’Eurogroupe: pour l’heure, il n’y pas d’impact perceptible sur les prévisions de croissance de la zone euro dans son ensemble. L’économie européenne a enregistré une forte croissance basée sur de solides fondations. À vrai dire, cette année est marquée par des résultats très positifs en termes de réduction des déficits budgétaires, de stabilité de l’euro, de croissance économique et d’emploi. C’est dans ce contexte que nous devons analyser les récentes turbulences financières dont j’ai parlé. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant à ce sujet. Je suis persuadé que la réunion informelle des ministres ECOFIN, qui se tiendra les 14 et 15 septembre dans la ville portugaise de Porto, analysera tel que de coutume la situation économique et financière de l’Union européenne de façon plus détaillée sur la base de données nettement plus complètes et à jour. Je souhaite également préciser que la présidence portugaise continuera d’œuvrer à la consolidation d’un marché unique pour les services financiers. Par ailleurs, l’investissement élevé et continu dans des pratiques de surveillance et l’amélioration continue du cadre prudentiel démontre clairement que nous n’avons pas sous-estimé l’importance d’un cadre visant à promouvoir la stabilité financière. Enfin, de manière générale, la présidence est engagée à poursuivre la mise en œuvre de l’agenda de Lisbonne. La mise en œuvre de cet agenda est la meilleure contribution que nous puissions apporter au renforcement du potentiel de croissance de l’économie européenne et au maintien de fondations solides, et l’engagement fort de la présidence portugaise à cet égard demeure entier."@fr8
"Elnök úr, biztos urak, hölgyeim és uraim! Mint azt gondolhatják, még túl korai értékelni a pénzügyi piacokon bekövetkezett legújabb zavart. Specifikusabb gazdasági adatokra várunk még, és – mint tudják, a Tanács tavaly július óta nem ülésezett –, de egyetértek az Eurogroup elnökével, Jean-Claude Juncker úrral akkor, amikor azt mondja, hogy pillanatnyilag nincs a növekedési előrejelzésekre gyakorolt érezhető hatás az euroövezet egészében. Az európai gazdaság továbbra is szilárd alapokon nyugvó, erőteljes növekedést mutat. Valójában az idén igen pozitív eredményeket mutatott a költségvetési hiányok csökkentése, az euro stabilitása, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás terén. Ennek tükrében kell az általam korábban említett legújabb pénzügyi zavart szemlélni. Ez ügyben most csak ennyit tudok mondani. Biztos vagyok benne, hogy az Ecofin miniszterek szeptember 14-én és 15-én a portugáliai Portóban tartandó informális ülésén nagyobb részletességgel és sokkal teljesebb és aktuálisabb adatok alapján elemzik majd az Európai Unió gazdasági és pénzügyi helyzetét – ahogyan az a tanácsi üléseken szokott lenni. Arról is szeretném biztosítani Önöket, hogy a portugál elnökség folytatja a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megszilárdítása terén végzett munkát. A felügyeleti gyakorlatok konvergenciájával kapcsolatos folyamatos, magas ráfordítások és a prudenciális keret folyamatos javulása is egyértelműen azt mutatja, hogy nem becsültük alá a pénzügyi stabilitást előmozdító keret fontosságát. Végül pedig – általánosságban – az elnökség elkötelezett a lisszaboni menetrend folytatódó végrehajtása mellett. A menetrend végrehajtása a legmegfelelőbb hozzájárulás, amit csak tehetünk az európai gazdaság növekedési potenciáljának megerősítéséhez, valamint a szilárd alapok fenntartásához, a portugál elnökség pedig továbbra is erőteljesen elkötelezett e területen."@hu11
"Signor Presidente, signori Commissari, onorevoli deputati, come potete immaginare, è ancora troppo presto per valutare le recenti turbolenze sui mercati finanziari. Dobbiamo attendere dati economici più specifici e, come sapete, il Consiglio non si riunisce dalla fine di luglio, ma concordo con Jean-Claude Juncker, Presidente dell’Eurogruppo, quando dice che per il momento non si avverte alcun effetto sulle previsioni di crescita nell’area dell’euro nel suo complesso. L’economia europea ha continuato a evidenziare una forte crescita che si basa su fondamenta solide. Infatti l’anno in corso ha fatto registrare risultati molto positivi dal punto di vista della riduzione dei di bilancio, della stabilità dell’euro, della crescita economica e dell’occupazione. E’ su queste premesse che dobbiamo considerare le recenti turbolenze finanziarie cui accennavo. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento per adesso. Sono certo che la riunione informale dei ministri ECOFIN, prevista per il 14 e 15 settembre nella città portoghese di Porto, analizzerà, come di consueto durante le riunioni del Consiglio, la situazione economica e finanziaria dell’Unione europea più dettagliatamente, sulla base di dati più completi e aggiornati. Vorrei anche rassicurarvi sul fatto che la Presidenza portoghese continuerà a lavorare per consolidare il mercato unico dei servizi finanziari. Inoltre, il costante alto livello di investimenti nella convergenza delle pratiche di vigilanza e nel continuo miglioramento del quadro prudenziale mostra chiaramente che non abbiamo sottovalutato l’importanza di un quadro che promuova la stabilità finanziaria. Infine, in termini generali, la Presidenza è impegnata a portare avanti l’attuazione dell’Agenda di Lisbona, che costituisce il miglior contributo che possiamo dare al consolidamento del potenziale di crescita dell’economia europea e al mantenimento di basi solide, campo in cui la Presidenza portoghese continua ad essere fortemente impegnata."@it12
"Pone Pirmininke, Komisares, ponios ir ponai, jūs suprantate, kad dar per anksti vertinti neseniai vykusią sumaištį finansinėse rinkose. Turime sulaukti konkretesnių ekonominių duomenų; be to, kaip žinote, nuo liepos pabaigos Taryba neposėdžiavo, bet aš sutinku su Eurogroup pirmininko Jean-Claude Juncker nuomone, kad šiuo metu nėra pastebimo poveikio augimui euro zonoje. Europos ekonomikoje vis dar stebimas stabilus augimas, kuris turi tvirtus pagrindus. Faktiškai šiais metais turime labai gerus rezultatus: mažas biudžeto deficitas, euro stabilumas, ekonominis augimas ir užimtumas. Mano anksčiau minėta finansinę sumaištį reiktų vertinti atsižvelgiant į šį kontekstą. Tai yra viskas, ką šiuo metu galiu apie tai. Neabejoju, kad neformaliame Ecofin ministrų susitikime, kuris turi įvykti rugsėjo 14–15 d. Porto mieste (Portugalija) bus, kaip paprastai šios Tarybos susitikimuose, nuodugniai analizuojama ekonominė ir finansinė Europos Sąjungos padėtis, remiantis daug išsamesniais ir naujesniais duomenimis. Taip pat norėčiau užtikrinti jus, kad pirmininkaujančioji Portugalija tęs darbą konsoliduojant bendrąją finansinių paslaugų rinką. Toliau tęsiamas intensyvus darbas suvienodinant priežiūros tvarkas ir nuolatinis pagrįsto stabilumo sistemos tobulinimas aiškiai rodo, kad mes tinkamai įvertinome finansinį stabilumą užtikrinančios sistemos svarbą. Apibendrintai sakant, pirmininkaujančioji valstybė narė yra pasiryžusi toliau įgyvendinti Lisabonos darbotvarkę. Šios darbotvarkės įgyvendinimas yra geriausias įnašas, kokį mes galime padaryti stiprindami Europos ekonomikos augimo potencialą ir išsaugodami tvirtą pagrindą – pirmininkaujančioji Portugalija pasirengusi aktyviai veikti šia kryptimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Kā jūs to varētu iedomāties, vēl joprojām ir par agru novērtēt nesenās svārstības finanšu tirgos. Mums jāsagaida konkrētāki ekonomiskie dati un, kā jūs jau zināt, Padomei nav bijusi neviena tikšanās kopš jūlija beigām, bet es piekrītu kungam, Eiro grupas priekšsēdētājam, kad viņš teica, ka pagaidām nav nekādas jūtamas ietekmes uz ekonomiskā pieauguma prognozēm eiro zonā kopumā. Eiropas Savienības ekonomika ir turpinājusi uzrādīt spēcīgu izaugsmi, kurai ir stabils pamats. Patiesībā šis gads ir parādījis ļoti pozitīvus rezultātus attiecībā uz budžeta deficīta samazināšanu, eiro stabilitāti, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Šajā kontekstā mums ir jālūkojas uz tām nesenajām finanšu svārstībām, kuras es minēju iepriekš. Tas šobrīd ir viss, kas man sakāms par šo jautājumu. Es esmu pārliecināts, ka Finanšu ministru padomes ( ) neformālajā sanāksmē, kas notiks 14 un 15. septembrī Portugāles pilsētā Porto, analizēs sīkāk Eiropas Savienības ekonomisko un finansiālo situāciju, kā tas ierasts šajās padomes sanāksmēs, pamatojoties uz daudz pilnīgākiem un precizētiem datiem. Es gribētu jums arī apliecināt, ka Portugāles prezidentūra turpinās darbu pie finanšu pakalpojumu vienota tirgus konsolidēšanas. Arī lielu ieguldījumu turpināšana uzraudzības prakses un uzraudzības noteikumu pastāvīgo uzlabojumu konverģences panākšanā skaidri parāda, ka mēs nenovērtējam par zemu tāda regulējuma nozīmi, kas veicina finanšu stabilitāti. Visbeidzot, Prezidentūra kopumā ir uzņēmusies turpināt Lisabonas stratēģijas īstenošanu. Šīs stratēģijas īstenošana ir vislabākais ieguldījums, ko mēs varam veikt, lai nostiprinātu Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes potenciālu un saglabātu stabilus pamatus, un Portugāles prezidentūra joprojām ir stingri apņēmusies turpināt darbu šajā jomā."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Membros da Comissão Europeia, Senhores Deputados, como imaginam é ainda cedo para se fazer uma avaliação dos recentes episódios de turbulência nos mercados financeiros. Haverá que esperar por dados mais concretos da economia e, como sabem, o Conselho ainda não se reuniu desde finais de Julho, mas faço, entretanto, minhas as palavras do Presidente do Eurogrupo, o Senhor Jean-Claude Juncker, isto é, até ao momento não é observável um impacto visível sobre as perspectivas de crescimento na zona euro como um todo. A economia europeia tem continuado a apresentar um crescimento forte alicerçado em fundamentos sólidos. Com efeito, têm-se registado resultados altamente positivos este ano no que se refere à redução dos défices orçamentais, à estabilidade do euro, ao crescimento económico e ao emprego. É neste contexto que devem ser enquadrados os recentes episódios de turbulência financeira a que me referi anteriormente. É para já o que se me oferece dizer sobre este assunto. Estou certo de que a reunião informal dos Ministros ECOFIN, que terá lugar em 14 e 15 de Setembro, na cidade portuguesa do Porto, analisará, como é hábito nestes Conselhos, a situação económica e financeira da União em maior detalhe e com base num conjunto mais complexo e actualizado de dados. Gostaria, também, de vos dizer que a Presidência portuguesa prosseguirá com os esforços de consolidação de um mercado único para os serviços financeiros. Também o facto de se continuar a investir fortemente na convergência das práticas de supervisão e no melhoramento contínuo da arquitectura prudencial mostra, com clareza, que não temos subvalorizado a importância de um enquadramento promotor da estabilidade financeira. Finalmente, em termos gerais, a Presidência está empenhada em continuar a implementar a Agenda de Lisboa. Esta implementação constitui o nosso melhor contributo para reforçar o potencial de crescimento da economia europeia e manter fundamentos sólidos, e a Presidência portuguesa permanece fortemente empenhada neste domínio."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissarissen, dames en heren, zoals u zich kunt voorstellen, is het nog te vroeg om de recente onrust op de financiële markten te evalueren. We moeten wachten op specifiekere economische gegevens en, zoals u weet, is de Raad sinds afgelopen juli niet bijeengekomen, maar ik ben het eens met de voorzitter van de Eurogroep, de heer Jean-Claude Juncker, als hij zegt dat op dit moment er geen merkbaar effect is op de groeivoorspellingen in het eurogebied als geheel. De Europese economie blijft haar sterke groei gebaseerd op solide fundamenten vertonen. Feitelijk heeft dit jaar zeer positieve resultaten laten zien op een aantal punten: vermindering van begrotingstekorten, stabiliteit van de euro, economische groei en werkgelegenheid. Het is tegen deze achtergrond dat we de recente financiële onrust die ik eerder noemde, moeten beschouwen. Dat is alles wat ik over deze kwestie voor dit moment kan zeggen. Ik weet zeker dat de informele bijeenkomst van de Ecofin-ministers op 14 en 15 september in de Portugese stad Porto, zoals gebruikelijk bij deze bijeenkomsten van de Raad, de economische en financiële situatie van de Europese Unie meer in detail zal analyseren op basis van veel completere en geactualiseerde gegevens. Ik wil u ook verzekeren dat het Portugese voorzitterschap doorgaat met het consolideren van een enkele markt voor financiële diensten. Ook de voortgaande hoge investering in convergentie van toezichthoudende praktijken en constante verbetering van het beleidskader tonen duidelijk aan dat we het belang van een kader dat de financiële stabiliteit bevordert, niet onderschatten. Tot slot, meer in het algemeen: het voorzitterschap staat volledig achter voortzetting van de tenuitvoerlegging van de agenda van Lissabon. Tenuitvoerlegging van die agenda is de beste bijdrage die we kunnen leveren aan de versterking van het groeipotentieel in de Europese economie en de handhaving van solide fundamenten. Het Portugese voorzitterschap blijft sterk gecommitteerd op dat terrein."@nl3
"Panie przewodniczący, członkowie Komisji, panie i panowie! Jak państwo wiedzą, jeszcze za wcześnie, by ocenić ostatnie niepokoje na rynkach finansowych. Musimy poczekać na bardziej konkretne dane ekonomiczne a, jak państwo wiedzą, Rada nie odbyła posiedzenia od końca lipca, ale zgadzam się z panem Jean-Claudem Junckerem, przewodniczącym Eurogroup, że w tej chwili nie istnieje widoczny wpływ na prognozy wzrostowe w strefie euro jako całości. Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach. W tym roku osiągnięto bardzo pozytywne wyniki w dziedzinie zmniejszania deficytu budżetowego, stabilności euro, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. To na tym tle musimy rozważyć ostatnie niepokoje finansowe, o których mówiłem wcześniej. To wszystko, co mam w tej chwili do powiedzenia na ten temat. Jestem przekonany, że podczas nieformalnego posiedzenia ministrów Ecofin, które odbędzie się 14. i 15. września w Porto w Portugalii, sytuacja ekonomiczna i finansowa Unii Europejskiej zostanie przeanalizowana bardziej szczegółowo, jak zwykle w przypadku tych posiedzeń Rady, w oparciu o pełniejsze i bardziej aktualne dane. Pragnę również zapewnić państwa, że prezydencja portugalska będzie nadal dążyć do utworzenia wspólnego rynku usług finansowych. Ponadto ciągłe znaczące inwestycje na rzecz konwergencji praktyk nadzorczych i stałe usprawnianie ram ostrożnościowych jasno dowodzą, że nie zaniedbaliśmy znaczenia systemu wspierającego stabilność finansową. Wreszcie prezydencja jest ogólnie zaangażowana w kontynuację wdrażania agendy lizbońskiej. Wdrożenie agendy to najlepsze, co możemy zrobić dla wzmocnienia potencjału rozwojowego gospodarki europejskiej i utrzymania jej solidnych podstaw. Prezydencja portugalska jest nadal silnie zaangażowana w te działania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Membros da Comissão Europeia, Senhores Deputados, como imaginam é ainda cedo para se fazer uma avaliação dos recentes episódios de turbulência nos mercados financeiros. Haverá que esperar por dados mais concretos da economia e, como sabem, o Conselho ainda não se reuniu desde finais de Julho, mas faço, entretanto, minhas as palavras do Presidente do Eurogrupo, o Senhor Jean-Claude Juncker, isto é, até ao momento não é observável um impacto visível sobre as perspectivas de crescimento na zona euro como um todo. A economia europeia tem continuado a apresentar um crescimento forte alicerçado em fundamentos sólidos. Com efeito, têm-se registado resultados altamente positivos este ano no que se refere à redução dos défices orçamentais, à estabilidade do euro, ao crescimento económico e ao emprego. É neste contexto que devem ser enquadrados os recentes episódios de turbulência financeira a que me referi anteriormente. É para já o que se me oferece dizer sobre este assunto. Estou certo de que a reunião informal dos Ministros ECOFIN, que terá lugar em 14 e 15 de Setembro, na cidade portuguesa do Porto, analisará, como é hábito nestes Conselhos, a situação económica e financeira da União em maior detalhe e com base num conjunto mais complexo e actualizado de dados. Gostaria, também, de vos dizer que a Presidência portuguesa prosseguirá com os esforços de consolidação de um mercado único para os serviços financeiros. Também o facto de se continuar a investir fortemente na convergência das práticas de supervisão e no melhoramento contínuo da arquitectura prudencial mostra, com clareza, que não temos subvalorizado a importância de um enquadramento promotor da estabilidade financeira. Finalmente, em termos gerais, a Presidência está empenhada em continuar a implementar a Agenda de Lisboa. Esta implementação constitui o nosso melhor contributo para reforçar o potencial de crescimento da economia europeia e manter fundamentos sólidos, e a Presidência portuguesa permanece fortemente empenhada neste domínio."@ro18
"Pán predsedajúci, páni komisári, dámy a páni, ako si iste dokážete predstaviť je stále príliš predčasné hodnotiť nedávne otrasy na finančných trhoch. Musíme počkať na špecifickejšie hospodárske údaje a, ako viete, Rada od minulého júla ešte nezasadala. Súhlasím však s pánom Jeanom-Claudom Junckerom, predsedom Euroskupiny, ktorý vyhlásil, že v tejto chvíli nepozorujeme žiadny dosah na rastové prognózy v eurozóne ako takej. Európske hospodárstvo naďalej preukazuje silný rast založený na pevných základoch. V tomto roku sme dospeli k veľmi pozitívnym výsledkom, pokiaľ ide o znižovanie rozpočtových schodkov, stabilitu eura, hospodársky rast a zamestnanosť. Na tomto základe musíme hodnotiť nedávne finančné otrasy, ktoré som spomínal. To je všetko, čo by som k tejto záležitosti nateraz povedal. Som si istý, že na neformálnom zasadnutí ministrov financií v rámci Rady ECOFIN, ktoré sa bude konať 14. a 15. septembra v portugalskom meste Porto, bude, ako býva zvykom na týchto zasadnutiach Rady, podrobnejšie analyzovaná hospodárska a finančná situácia Európskej únie na základe oveľa kompletnejších a aktuálnych údajov. Chcel by som vás ubezpečiť, že portugalské predsedníctvo bude pokračovať v činnosti zameranej na upevňovanie jednotného trhu s finančnými službami. Rovnako aj pokračujúce vysoké investície do konvergencie postupov dohľadu a neustále zlepšovanie zaopatrovacieho rámca jasne dokazujú, že nepodceňujeme význam rámca, ktorý podporuje finančnú stabilitu. A na záver predsedníctvo je vo všeobecnosti zaviazané k pokračovaniu realizácie lisabonského programu. Realizácia tohto programu je najlepším príspevkom, aký môžeme poskytnúť posilňovaniu potenciálu rastu v európskom hospodárstve a udržaniu pevných základov a portugalské predsedníctvo je v tejto oblasti veľmi odhodlané pokračovať."@sk19
". Gospod predsednik, komisarji, gospe in gospodje, kot si verjetno mislite, je še vedno prezgodaj za oceno nedavnih pretresov na finančnih trgih. Počakati moramo na bolj natančne ekonomske podatke, pri čemer, kot veste, se Svet od lanskega julija še ni sestal, vendar se strinjam z gospodom Jean-Claudom Junckerjem, predsednikom Euroskupine, ko je dejal, da ta trenutek ni vidnega vpliva na napovedi o rasti v območju eura v celoti. Evropsko gospodarstvo še naprej kaže močno rast na podlagi trdnih temeljev. Dejansko so se v tem letu pokazali zelo pozitivni rezultati glede zmanjšanja proračunskega primanjkljaja, stabilnosti eura, gospodarske rasti in zaposlovanja. Nedavne finančne pretrese, ki sem jih prej omenil, moramo obravnavati na tej podlagi. To je vse, kar lahko za zdaj povem o tej temi. Prepričan sem, da bo neuradno srečanje ministrov Sveta za ekonomske in finančne zadeve, ki bo potekalo 14. in 15. septembra v portugalskem Portu, kot je običajno na teh srečanjih Sveta, bolj podrobno analiziralo gospodarske in finančne razmere Evropske unije na podlagi veliko bolj popolnih in posodobljenih podatkov. Prav tako želim zagotoviti, da bo portugalsko predsedstvo nadaljevalo delo krepitve enotnega trga za finančne storitve. Prav tako nadaljevanje velikih naložb v zbliževanje nadzornih praks in stalnega izboljševanja okvira skrbnosti jasno kaže, da nismo podcenjevali pomena okvira, ki spodbuja finančno stabilnost. Končno, je na splošno predsedstvo predano nadaljevanju izvrševanja programa lizbonske strategije. Izvrševanje tega programa je naš najboljši prispevek h krepitvi možnosti za rast evropskega gospodarstva in ohranjanje trdnih temeljev, pri čemer je portugalsko predsedstvo na tem področju še vedno močno predano."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Som ni förstår är det ännu för tidigt att utvärdera den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna. Vi måste avvakta mer detaljerade ekonomiska uppgifter, och som ni vet har rådet inte sammanträtt sedan i slutet av juli. Jag håller dock med eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker om att man i nuläget inte kan se någon inverkan på tillväxtprognoserna i euroområdet som helhet. Den europeiska ekonomin har fortsatt att uppvisa en stark och väl underbyggd tillväxt. I år har resultaten faktiskt varit mycket goda när det gäller minskning av budgetunderskott, eurons stabilitet, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Den oro på finansmarknaden som jag nyss nämnde måste ses mot denna bakgrund. Det är allt jag kan säga i frågan just nu. Jag är övertygad om att Ekofinministrarnas informella möte den 14–15 september i den portugisiska staden Porto såsom är brukligt vid dessa rådsmöten kommer att ägnas åt en närmare analys av EU:s ekonomiska och finansiella läge, på grundval av mycket mer fullständiga och aktuella uppgifter. Jag kan också försäkra er om att det portugisiska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med att konsolidera den inre marknaden för finansiella tjänster. De fortsatt stora satsningarna på enhetliga övervakningsmetoder och den ständiga förbättringen av tillsynsramarna visar också tydligt att vi inte har underskattat vikten av ramar som främjar finansiell stabilitet. Slutligen är ordförandeskapet generellt sett fast beslutet att gå vidare med genomförandet av Lissabonagendan. Genomförandet av agendan är det bästa bidrag vi kan ge för att öka den europeiska ekonomins tillväxtpotential och se till att den är väl underbyggd, och det portugisiska ordförandeskapet är fortsatt starkt engagerat på det området."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph