Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pour moi, les problèmes liés à la consommation abusive d'alcool prennent des proportions inquiétantes dans l’ensemble des États membres de l'Union européenne. Au-delà de la consommation conviviale et traditionnelle de l'alcool qui varie d'une région et d'un État à l'autre, il faut rappeler que la consommation régulière et non modérée d'alcool est néfaste pour la santé et qu'elle a des incidences directes graves: accidents de la route, comportement asocial. Par conséquent, il est urgent de responsabiliser les producteurs et les distributeurs d'alcool, de solliciter le concours des exploitants du secteur, d’impliquer l’école et la famille, de lancer un message qui soit un exemple pour les jeunes et de sensibiliser les personnes les plus vulnérables aux risques de la consommation d'alcool."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podle mého názoru nabývají problémy, které souvisí s nadměrným požíváním alkoholu, ve všech členských státech rozměru, který vyvolává obavy. Kromě tradiční společenské konzumace alkoholu, která se mění v závislosti na regionu a členském státu, je potřeba mít na paměti, že pravidelná nadměrná konzumace alkoholu má škodlivý vliv na zdraví a vážné přímé následky, jimiž jsou dopravní nehody a asociální chování. V prvé řadě tedy musíme připomenout výrobcům alkoholu a jeho distributorům jejich odpovědnost, požádat subjekty působící v tomto odvětví, aby poskytly potřebnou podporu, zapojit školy a rodiny, vyslat poselství, které mladým lidem poskytne pozitivní příklad, a zvýšit povědomí zranitelnějších skupin společnosti o nebezpečích spojených s požíváním alkoholu."@cs1
"For mig at se er de problemer, der er forbundet med alkoholmisbrug, i alle EU-medlemsstater ved at antage proportioner, som giver anledning til bekymring. Ud over det traditionelle, selskabelige alkoholforbrug, som varierer fra region til region og fra medlemsstat til medlemsstat, er det nødvendigt at huske på, at et regelmæssigt, højt alkoholforbrug er sundhedsskadeligt og har alvorlige direkte konsekvenser i form af trafikulykker og asocial adfærd. Derfor er det vigtigt at minde producenter og distributører af alkohol om deres ansvar, at bede virksomhederne i branchen om at yde den nødvendige støtte, at inddrage skole og familie, at sende et budskab, der giver de unge positive eksempler, og øge bevidstheden om risiciene i de mere sårbare grupper i samfundet."@da2
". Meiner Meinung nach nehmen die Probleme im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beunruhigende Dimensionen an. Abgesehen von dem herkömmlichen Alkoholgenuss in Gesellschaft, der von Region zu Region und von Staat zu Staat andere Formen annimmt, ist anzumerken, dass regelmäßiger unkontrollierter Alkoholkonsum gesundheitsschädlich ist und schwerwiegende direkte Auswirkungen wie Verkehrsunfälle oder asoziales Verhalten hat. Daher ist es dringend geboten, die Hersteller und Vertreiber von Alkohol in die Verantwortung zu nehmen, von den Wirtschaftsteilnehmern der Branche die notwendige Hilfe einzufordern, Schulen und Familien einzubeziehen, Botschaften zu verbreiten, die Jugendlichen positive Beispiele vermitteln, sowie die Risiken für die durch Alkoholkonsum am stärksten gefährdeten Gruppen stärker zu verdeutlichen."@de9
"Κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση του αλκοόλ παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πέραν της παραδοσιακής, σε συντροφικό κλίμα, κατανάλωσης αλκοόλ, που ποικίλει από τη μια περιοχή στην άλλη και από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, είναι αναγκαίο να θυμόμαστε ότι η τακτική, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία και σοβαρές, άμεσες συνέπειες: τροχαία ατυχήματα και αντικοινωνική συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα να υπενθυμίσουμε στους παραγωγούς και στους διανομείς αλκοόλ τις ευθύνες τους, να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις του κλάδου να παρέχουν την αναγκαία στήριξη, να ευαισθητοποιήσουν τα σχολεία και τις οικογένειες, να στείλουμε ένα μήνυμα με το οποίο να προβάλουμε στους νέους θετικά παραδείγματα και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους στα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας."@el10
"In my opinion, the problems associated with alcohol abuse are taking on worrying proportions in all EU Member States. Beyond the traditional convivial consumption of alcohol, which varies from region to region and Member State to Member State, it is necessary to remember that regular, excessive consumption of alcohol has a harmful impact on health and serious, direct consequences: road accidents and antisocial behaviour. Consequently, as a matter of urgency we need to remind alcohol producers and distributors of their responsibilities, to ask operators in the sector to provide the necessary support, to involve schools and families, to send out a message providing young people with positive examples and to increase awareness of risks among the more vulnerable sections of society."@en4
"En mi opinión, los problemas asociados con el abuso de alcohol están tomando proporciones preocupantes en todos los Estados miembros de la UE. Aparte del consumo tradicional social, que varía de región en región y de Estado miembro en Estado miembro, es necesario recordar que el consumo habitual y excesivo de alcohol tiene efectos nocivos para la salud y consecuencias directas y graves: accidentes en las carreteras y comportamientos antisociales. Consecuentemente, debemos recordar urgentemente sus responsabilidades a los productores y distribuidores de alcohol, exigir a los operadores del sector que proporcionen el apoyo necesario, hacer participar a las escuelas y las familias, transmitir un mensaje que proporcione ejemplos positivos a los jóvenes y concienciar de los riesgos a los sectores más vulnerables de la sociedad."@es21
"Minu arust on alkoholi kuritarvitamisega seotud probleemid võtmas ELi liikmesriikides murettekitavaid mõõtmeid. Peale eri piirkondade ja liikmesriikide vahel varieeruva traditsioonilise seltskondliku alkoholitarbimise on vaja meeles pidada, et regulaarsel, ülemäärasel alkoholitarbimisel on kahjustav mõju tervisele ning tõsised, otsesed tagajärjed on järgmised: liiklusõnnetused ja asotsiaalne käitumine. Seega peame me kiireloomulise küsimusena meenutama alkoholitootjatele ja levitajatele nende kohustusi, paluma sektori ettevõtjatel anda vajalikku toetust, kaasata koolid ja perekonnad, et edastada sõnumit, mis annab noortele inimestele positiivseid eeskujusid, ning tõstma teadlikkust riskidest vähem kaitstud ühiskonnaosades."@et5
"Alkoholin väärinkäyttöön liittyvät ongelmat ovat saaneet mielestäni huolestuttavat mittasuhteet kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. On syytä muistuttaa, että ellei oteta huomioon alueittain ja maittain vaihtelevaa alkoholin perinteistä käyttöä seurajuomana, alkoholin säännöllinen ja liiallinen käyttö on haitallista terveydelle, ja että sillä on myös muita suoria ja vakavia vaikutuksia, kuten tieliikenneonnettomuudet ja epäsosiaalinen käyttäytyminen. Näin ollen alkoholintuottajia ja -jakelijoita on välittömästi muistutettava vastuustaan, vedottava alan toimijoiden tukeen, otettava mukaan koulut ja perheet, kerrottava nuorille myönteisistä esimerkeistä sekä tehostettava valistusta riskialttiiden väestöryhmien keskuudessa."@fi7
"Véleményem szerint az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémák aggasztó méreteket öltenek valamennyi uniós tagállamban. A régiónként és tagállamokként eltérő, hagyományos, ünnepi alkalmakkor történő alkoholfogyasztás mellett arra is emlékezni kell, hogy a rendszeres, túlzott mértékű alkoholfogyasztás káros hatással jár az egészségre és súlyos közvetlen következményei vannak: közúti balesetek és antiszociális magatartás. Következésképpen sürgősen emlékeztetnünk kell az alkoholtermelőket és -forgalmazókat saját felelősségeikre, meg kell kérnünk az ágazatban működő gazdasági szereplőket, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást, be kell vonnunk az iskolákat és a családokat, olyan üzenetet kell küldenünk a fiatalok számára, amely pozitív példákat tartalmaz, és növelnünk kell a kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot a társadalom legsérülékenyebb rétegei körében."@hu11
"A mio avviso, i problemi legati all’abuso di alcol stanno assumendo dimensioni preoccupanti in tutti gli Stati membri dell’Unione. Al di là del tradizionale consumo conviviale di alcol, che varia da regione a regione e da Stato membro a Stato membro, è necessario ricordare che il consumo regolare ed eccessivo di alcol ha effetti nocivi sulla salute e delle gravi conseguenze dirette, quali gli incidenti stradali e il comportamento antisociale. Pertanto, dobbiamo urgentemente ricordare ai produttori e ai distributori di alcol quali sono le loro responsabilità, nonché chiedere agli operatori del settore di fornire il sostegno necessario, coinvolgere le scuole e le famiglie, lanciare un messaggio che offra ai giovani esempi positivi e aumentare la consapevolezza dei rischi fra i gruppi più vulnerabili della società."@it12
"Mano nuomone, su nesaikingu alkoholio vartojimu susijusios problemos ES valstybėse narėse įgauna susirūpinimą keliantį mastą. Nekalbant alkoholį, tradiciškai vartojamą švenčių proga skirtingais kiekiais kiekviename regione ir valstybėje narėje, būtina prisiminti, kad reguliariai ir nesaikingai geriamas alkoholis daro žalą sveikatai ir sąlygoja rimtus ir tiesioginius padarinius: eismo avarijas ir asocialų elgesį. Atsižvelgiant į tai mes turime skubiai priminti alkoholio gamintojams ir platintojams jų pareigas, paprašyti sektoriaus operatorius suteikti reikiamą paramą, įtraukti mokyklas ir šeimas, pasiųsti žinią jauniems žmonėms pateikiant teigiamus pavyzdžius ir sustiprinti rizikos suvokimą labiausiai pažeidžiamose visuomenės grupėse."@lt14
"Manuprāt, ar alkohola kaitīgo patēriņu saistītās problēmas sasniedz satraucošus apmērus visās ES dalībvalstīs. Papildus tradicionālajam alkohola patēriņam svētku reizēs, kas atšķiras dažādos reģionos, ir jāatceras, ka regulāram, pārmērīgam alkohola patēriņam ir kaitīga ietekme uz veselību, kā arī nopietnas un tiešas sekas: ceļu satiksmes negadījumi un antisociāla uzvedība. Tātad mums steidzami ir nepieciešams atgādināt alkohola ražotājiem un izplatītājiem par to atbildību, aicināt nozares pārstāvjus nodrošināt nepieciešamo atbalstu, iesaistīt skolas un ģimenes, kā arī nodot ziņojumus, kas jauniešiem rādītu pozitīvus piemērus, un palielināt izpratni pat tiem riskiem, ar kuriem saskaras mazāk aizsargātie sabiedrības slāņi."@lv13
"Pour moi, les problèmes liés à la consommation abusive d'alcool prennent des proportions inquiétantes dans l’ensemble des États membres de l'Union européenne. Au-delà de la consommation conviviale et traditionnelle de l'alcool qui varie d'une région et d'un État à l'autre, il faut rappeler que la consommation régulière et non modérée d'alcool est néfaste pour la santé et qu'elle a des incidences directes graves: accidents de la route, comportement asocial. Par conséquent, il est urgent de responsabiliser les producteurs et les distributeurs d'alcool, de solliciter le concours des exploitants du secteur, d’impliquer l’école et la famille, de lancer un message qui soit un exemple pour les jeunes et de sensibiliser les personnes les plus vulnérables aux risques de la consommation d'alcool."@mt15
"Naar mijn mening nemen de problemen die samenhangen met alcoholmisbruik in alle EU-lidstaten zorgwekkende afmetingen aan. Naast het traditioneel uitbundige alcoholgebruik dat per regio en per lidstaat verschilt, is het noodzakelijk eraan te denken dat regelmatig, excessief alcoholgebruik een schadelijk effect op de gezondheid en ernstige, directe gevolgen heeft: verkeersongevallen en antisociaal gedrag. Daarom moeten we dringend alcoholproducenten en distributeurs aan hun verantwoordelijkheden herinneren, ondernemers in de sector vragen de noodzakelijke steun te verlenen, scholen en gezinnen erbij betrekken, een boodschap aan jonge mensen brengen met positieve voorbeelden en het bewustzijn voor risico’s vergroten onder de kwetsbare sectoren van de samenleving."@nl3
"Para mim, os problemas ligados ao consumo excessivo de álcool estão a tomar proporções inquietantes no conjunto dos Estados-Membros da UE. Independentemente do consumo social e tradicional de álcool, que varia de região para região e de Estado-Membro para Estado-Membro, recorde-se que o consumo regular e excessivo de álcool é nefasto para a saúde e tem consequências directas graves: acidentes rodoviários, comportamento anti-social. Assim, é urgente responsabilizar os produtores e os distribuidores de álcool, solicitar a colaboração dos exploradores do sector, implicar a escola e a família, lançar uma mensagem que constitua um exemplo para os jovens e sensibilizar as pessoas mais vulneráveis para os riscos do consumo de álcool."@pt17
"Pour moi, les problèmes liés à la consommation abusive d'alcool prennent des proportions inquiétantes dans l’ensemble des États membres de l'Union européenne. Au-delà de la consommation conviviale et traditionnelle de l'alcool qui varie d'une région et d'un État à l'autre, il faut rappeler que la consommation régulière et non modérée d'alcool est néfaste pour la santé et qu'elle a des incidences directes graves: accidents de la route, comportement asocial. Par conséquent, il est urgent de responsabiliser les producteurs et les distributeurs d'alcool, de solliciter le concours des exploitants du secteur, d’impliquer l’école et la famille, de lancer un message qui soit un exemple pour les jeunes et de sensibiliser les personnes les plus vulnérables aux risques de la consommation d'alcool."@ro18
"Podľa môjho názoru problémy súvisiace s nadmerným požívaním alkoholu naberajú vo všetkých členských štátoch rozmery spôsobujúce obavy. Okrem tradičnej spoločenskej konzumácie alkoholu, ktorá sa mení v závislosti od regiónu a členského štátu, je potrebné mať na pamäti, že pravidelná nadmerná konzumácia alkoholu má škodlivý vplyv na zdravie a vážne priame následky. Dopravné nehody a antisociálne správanie. Následne preto musíme prioritne pripomenúť výrobcom alkoholu a jeho distribútorom ich zodpovednosti, požiadať subjekty pôsobiace v tomto odvetví, aby poskytli potrebnú podporu, zapojiť školy a rodiny, vyslať posolstvo, ktoré mladým ľuďom poskytne pozitívny príklad a zvýšiť povedomie zraniteľnejších skupín spoločnosti o nebezpečenstvách konzumácie alkoholu."@sk19
"Menim, da težave, povezane z zlorabo alkohola, prevzemajo zaskrbljujoče razsežnosti v vseh državah članicah EU. Razen tradicionalnega družabnega uživanja alkohola, ki se glede na posamezno regijo in državo članico razlikuje, ne smemo pozabiti, da ima redno in pretirano uživanje alkohola škodljiv vpliv na zdravje ter resne, neposredne posledice: prometne nesreče in nedružabno vedenje. Posledično moramo nujno opozoriti proizvajalce in distributerje alkohola o odgovornosti, pozvati udeležence sektorja, da zagotovijo nujno podporo za vključitev šol in družin, pri čemer pošljejo sporočilo mladim o pozitivnih zgledih in za povečanje ozaveščenosti o tveganju v bolj ranljivih delih družbe."@sl20
"Som jag ser det börjar problemen i samband med alkoholmissbruk anta oroväckande proportioner i alla EU:s medlemsstater. Vid sidan av det traditionella sällskapsdrickandet av alkohol, som varierar mellan regioner och medlemsstater, måste man komma ihåg att regelbunden, överdriven alkoholkonsumtion har en skadlig inverkan på hälsan och allvarliga, direkta konsekvenser som trafikolyckor och antisocialt beteende. Vi måste därför snarast erinra alkoholproducenter och distributörer om deras ansvar, be aktörerna inom sektorn om nödvändigt stöd, engagera skolor och familjer, gå ut med ett budskap som kan ge ungdomarna positiva förebilder samt öka medvetenheten om riskerna för de mest utsatta samhällsgrupperna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph