Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"JuniBevægelsen støtter advarselsmærkning på alkohol. Når disse forslag kommer tilbage til Parlamentet, vil vi arbejde for minimumsregler for mærkningen, så medlemsstaterne kan lovgive efter forsigtighedsprincippet."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Strana Junilistan podporuje označování alkoholických nápojů varováními. Až se tyto návrhy vrátí do Parlamentu, měli bychom vypracovat minimální pravidla označování, aby členské státy mohly přijímat právní předpisy v souladu se zásadou prevence."@cs1
"Die Junibewegung unterstützt Warnhinweise auf alkoholischen Getränken. Wenn diese Vorschläge an das Parlament zurückgehen, sollten wir an einer Mindestregelung für die Kennzeichnung arbeiten, damit die Mitgliedstaaten nach dem Vorsorgeprinzip gesetzgeberisch tätig werden können."@de9
"Το Κίνημα του Ιουνίου υποστηρίζει τις προειδοποιητικές αναγραφές στα οινοπνευματώδη ποτά. Όταν αυτές οι προτάσεις επιστραφούν στο Κοινοβούλιο, θα εργαστούμε για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τις προειδοποιητικές αναγραφές, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να νομοθετήσουν σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης."@el10
"The June Movement supports warning labels on alcoholic beverages. When these proposals return to Parliament, we shall work towards minimum labelling rules, so that Member States can legislate in line with the precautionary principle."@en4
"El Movimiento de Junio está a favor de las etiquetas de advertencia respecto de las bebidas alcohólicas. Una vez que estas propuestas vuelvan al Parlamento, trabajaremos para lograr unas normas mínimas sobre el etiquetado de forma que los Estados miembros puedan legislar según el principio de precaución."@es21
"Juuniliikumine toetab hoiatavaid silte alkoholijookidel. Kui need ettepanekud jõuavad tagasi parlamenti, peame me töötama minimaalse sildistamise eeskirjade suunas, nii et liikmesriigid saavad luua seadusi kooskõlas ettevaatuspõhimõttega"@et5
". JuniBevægelsen-puolue kannattaa alkoholijuomien varoitusmerkintöjä. Kun ehdotukset tulevat uudelleen parlamentin käsiteltäväksi, aiomme pyrkiä merkintöjä koskevien vähimmäissääntöjen laatimiseen, jotta jäsenvaltiot voivat säätää lakeja varovaisuusperiaatteen pohjalta."@fi7
"Le Mouvement de juin soutient l’étiquetage des boissons alcoolisées. Lorsque ces propositions seront redéposées au Parlement, nous travaillerons à l’établissement de règles minimales d’étiquetage, afin que les États membres puissent légiférer conformément au principe de précaution."@fr8
"A Júnusi Mozgalom támogatja az alkoholtartalmú italokon a figyelmeztető címkék elhelyezését. Amikor e javaslatok ismét a Parlament elé kerülnek, ki kell dolgoznunk a minimális címkézési szabályokat, hogy a tagállamok az elővigyázatosság elvével összhangban alkothassanak jogszabályokat."@hu11
"Il Movimento di giugno sostiene le etichette di avvertenza da applicare sulle bevande alcoliche. Se tali proposte torneranno al Parlamento, lavoreremo a delle norme minime di etichettatura, così che gli Stati membri potranno legiferare in conformità al principio precauzionale."@it12
"Partija ‚June Movement“ pritaria alkoholinių gėrimų ženklinimui pateikiant įspėjamuosius užrašus. Kai šis pasiūlymas pateks į Parlamentą, mes rengsime minimalias ženklinimo taisykles, kad valstybės narės galėtų rengti teisinius aktus, atsižvelgiant į šį įspėjimo principą."@lt14
"Jūnija kustība atbalsta brīdinājuma zīmes uz alkoholisko dzērienu etiķetēm. Kad šos priekšlikumus Parlaments izskatīs atkārtoti, mums jāturpina darbs pie marķēšanas noteikumu minimuma noteikšanas, lai dalībvalstis varētu pieņemt tiesību aktus atbilstoši piesardzības principam."@lv13
"JuniBevægelsen støtter advarselsmærkning på alkohol. Når disse forslag kommer tilbage til Parlamentet, vil vi arbejde for minimumsregler for mærkningen, så medlemsstaterne kan lovgive efter forsigtighedsprincippet."@mt15
"De Junibeweging is voorstander van waarschuwingsetiketten op alcoholische dranken. Wanneer deze voorstellen terugkomen in het Parlement zullen wij minimale regelgeving voor etikettering nastreven, zodat de lidstaten regelgeving kunnen opstellen in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel."@nl3
"Ruch Czerwcowy popiera oznakowanie ostrzegawcze na opakowaniach napojów alkoholowych. Gdy propozycje te wrócą do Parlamentu, będziemy dążyć do ustalenia zasad minimalnego oznakowania, tak aby państwa członkowskie mogły wprowadzać przepisy zgodnie z zasadą ostrożności."@pl16
"o Movimento de Junho apoia a utilização das etiquetas de aviso nas bebidas alcoólicas. Quando as propostas regressarem ao Parlamento, iremos trabalhar com vista ao estabelecimento de regras mínimas aplicáveis à rotulagem, para que os Estados-Membros possam legislar segundo o princípio da precaução."@pt17
"JuniBevægelsen støtter advarselsmærkning på alkohol. Når disse forslag kommer tilbage til Parlamentet, vil vi arbejde for minimumsregler for mærkningen, så medlemsstaterne kan lovgive efter forsigtighedsprincippet."@ro18
"Strana Junilistan podporuje označovanie alkoholických nápojov varovaniami. Keď sa tieto návrhy vrátia do Parlamentu, mali by sme vypracovať minimálne pravidlá označovania, aby členské štáty mohli prijímať právne predpisy v súlade so zásadou prevencie."@sk19
"Gibanje June Movement podpira oznake z opozorili na alkoholnih pijačah. Ko bodo predlogi ponovno v Parlamentu si moramo prizadevati za minimalne predpise označevanja, da lahko države članice sprejemajo zakone v skladu s previdnostnim načelom."@sl20
"Junirörelsen stöder varningsmärkning av alkoholhaltiga drycker. När dessa förslag kommer tillbaka till parlamentet kommer vi att arbeta för minimiregler om märkning, så att medlemsstaterna kan lagstifta i enlighet med försiktighetsprincipen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph