Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"After tobacco and high blood pressure, alcohol abuse is the third most important cause of ill-health and early death in the EU, costing millions to our heath service. Related road accidents continue to claim lives while related public order offences and underage drinking are on the rise across all of Europe. The greatest tool of efficiency in decreasing alcohol-related harm is awareness combined with enforcement. education in the home and in school from primary school up is paramount. Women and men should be better informed about the risks of alcohol during pregnancy and about FASD in particular and I support the original language of the report emphasising the appropriate warning on the package of alcoholic beverages which may prevent women from drinking alcohol before and during pregnancy. I call on the Irish government to examine mandatory labelling on alcoholic beverages targeting this syndrome. I am very much in favour of asking the Commission to take steps to facilitate an independent study of the performance of innovative communication means, including labelling, as a way of reducing hazardous and harmful alcohol consumption."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Po kouření a vysokém krevním tlaku je zneužívání alkoholu třetí nejdůležitější příčinou zdravotních potíží a předčasného úmrtí v EU a naše zdravotnictví připravuje o miliony. Dopravní nehody způsobené požíváním alkoholu si nadále žádají lidské životy a případy porušování veřejného pořádku a požívání alkoholu nezletilými osobami jsou v celé Evropě na vzestupu. Nejúčinnějším nástrojem snižování škod způsobených alkoholem je úplná informovanost spolu s prosazováním zákona. Nejdůležitější je účinná výchova doma a ve škole již od základní školy. Ženy a muži by měli být více informováni o rizicích požívání alkoholu během těhotenství a o fetálních poruchách alkoholového spektra (FASD). Podporuji původní charakter zprávy, která zdůrazňovala nutnost používání přiměřeného upozornění na obalu alkoholických nápojů, což může zabránit ženám v požívání alkoholu před otěhotněním a během těhotenství. Vyzývám irskou vládu, aby prošetřila povinné označování alkoholických nápojů, které mohou způsobit tento syndrom. Souhlasím s tím, aby Komise podnikla opatření, jejichž cílem je podpora nezávislé studie dopadu inovačních komunikačních prostředků včetně označování výrobků, které může být nástrojem pro snižování nebezpečné a škodlivé konzumace alkoholu."@cs1
"Efter tobak og højt blodtryk er misbrug af alkohol den vigtigste årsag til dårligt helbred og tidlig død i EU og koster vores sundhedstjeneste millioner. Færdselsulykker, der kan sættes i forbindelse hermed, kræver stadig menneskeliv, og andre overtrædelser af den offentlige orden samt druk blandt mindreårige er stigende i hele Europa. Det største redskab til effektivitet, når man skal bekæmpe skaderne fra alkohol, er en virkelig opmærksomhed i forening med håndhævelse. Effektiv uddannelse i hjemmet og i skolen fra grundskolen og opefter er af afgørende betydning. Folk bør informeres bedre om risikoen ved alkohol under svangerskab og i særdeleshed om FASD (føtale alkoholskader), og jeg støtter, at betænkningen i sin oprindelige sproglige version understregede, at der burde findes passende advarsler på emballagen for alkoholiske drikke, hvilket kunne forhindre kvinder i at drikke alkohol før og under svangerskabet. Jeg opfordrer den irske regering til at se på tvungen mærkning af alkoholiske drikke, som tager fat på dette syndrom. Jeg går stærkt ind for at opfordre Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der kan lette en uafhængig undersøgelse af gennemførelsen af innovative kommunikationsmetoder, herunder mærkning, som en måde, hvorpå man kan reducere farligt og skadeligt forbrug af alkohol."@da2
". Neben Tabakkonsum und Bluthochdruck ist der Alkoholmissbrauch in der EU die dritthäufigste Ursache für Erkrankungen und vorzeitige Todesfälle, durch die unsere Gesundheitssysteme jedes Jahr mit Millionen belastet werden. Alkoholbedingte Verkehrsunfälle fordern weiterhin zahlreiche Menschenleben und in allen europäischen Ländern nehmen die Straftaten, die unter Alkoholeinwirkung begangen werden, ebenso zu wie der Alkoholkonsum unter Jugendlichen. Das wirksamste Instrument zur Verringerung alkoholbedingter Schäden ist eine umfassende Aufklärung in Verbindung mit strengen gesetzlichen Regelungen. Eine wirksame Aufklärung in den Familien und in der Schule, die schon in der Grundschule beginnt, ist äußerst wichtig. Frauen und Männer sollten besser über die Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft und insbesondere über fetale Alkohol-Spektrumsstörungen (FASD) informiert werden. Ich unterstütze die ursprüngliche Formulierung des Berichts, in dem betont wird, dass entsprechende Warnhinweise auf der Verpackung alkoholischer Getränke Frauen vom Alkoholkonsum vor und während der Schwangerschaft abhalten könnten. Ich fordere die irische Regierung auf, die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auf der Verpackung alkoholischer Getränke dahingehend zu überprüfen, ob ein entsprechender Hinweis auf dieses Syndrom aufgenommen werden kann. Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Kommission aufgefordert wird, Schritte zu unternehmen, um die Durchführung einer unabhängigen Studie zu ermöglichen, die untersucht, inwieweit innovative Kommunikationsmittel, einschließlich der Kennzeichnung, zur Verringerung eines gefährlichen und schädlichen Alkoholkonsums beitragen können."@de9
"Μετά τον καπνό και την υψηλή πίεση, η κατάχρηση οινοπνεύματος είναι η τρίτη πιο σημαντική αιτία ασθενειών και πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, κοστίζοντας εκατομμύρια στις υπηρεσίες υγείας. Τα οδικά ατυχήματα που σχετίζονται με αυτό συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές, ενώ οι παραβιάσεις της δημόσιας τάξης που σχετίζονται με το αλκοόλ και η κατανάλωσή του από ανηλίκους αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέσο αποτελεσματικότητας για τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με το αλκοόλ είναι η ενημέρωση σε συνδυασμό με την επιβολή. Η εκπαίδευση στο σπίτι και στο σχολείο από τις τάξεις του δημοτικού είναι σημαντική. Οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τους κινδύνους του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και, ιδιαίτερα, σχετικά με το φάσμα διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυϊκό αλκοολισμό (FASD), και στηρίζω την αρχική γλώσσα της έκθεσης η οποία δίνει έμφαση στην κατάλληλη προειδοποίηση στη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών, η οποία μπορεί να εμποδίσει τις γυναίκες να πίνουν αλκοόλ πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Καλώ την ιρλανδική κυβέρνηση να εξετάσει την υποχρεωτική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με στόχο αυτό το σύνδρομο. Είμαι υπέρ του να ζητηθεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την ανεξάρτητη μελέτη της απόδοσης καινοτόμων μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, ως έναν τρόπο μείωσης της επικίνδυνης και βλαβερής κατανάλωσης αλκοόλ."@el10
"Después del tabaco y la hipertensión, el abuso del alcohol es la tercera causa de problemas de salud y mortalidad prematura en la UE y cuesta millones a nuestro servicio de salud. Los accidentes de tráfico siguen cobrándose vidas, mientras que los delitos de orden público relacionados y el consumo de alcohol en menores de edad están aumentando en toda Europa. La herramienta más eficiente para reducir los daños causados por el alcohol es una sensibilización, sumada a la vigilancia policial. Una educación en la familia y en la escuela desde la enseñanza primaria tiene la máxima importancia. Hombres y mujeres deben estar mejor informados de los riesgos del alcohol durante el embarazo y, en particular, del síndrome del alcoholismo fetal (SAF), y yo apoyo el texto original del informe que insiste en la inclusión de la correspondiente advertencia sanitaria en el etiquetado de las bebidas alcohólicas para evitar que las mujeres beban alcohol antes y durante el embarazo. Insto al Gobierno irlandés a que examine el etiquetado obligatorio de las bebidas alcohólicas con relación a este síndrome. Estoy totalmente a favor de pedir a la Comisión que adopte las medidas necesarias para facilitar un estudio independiente de la utilización de medios de comunicación innovadores, entre ellos el etiquetado, como una forma de reducir el consumo peligroso y nocivo de alcohol."@es21
"Pärast tubakat ja kõrget vererõhku on alkoholi kuritarvitamine kolmas kõige olulisem põduruse ja varase surma põhjus ELis, mis läheb meie terviseteenistustele maksma miljoneid. Alkoholist põhjustatud liiklusõnnetused nõuavad jätkuvalt inimelusid, ning alkoholist põhjustatud avaliku korra rikkumised ja alaealiste joomine on tõusuteel kogu Euroopas. Tõhusaim vahend alkoholiga seotud kahjude vähendamiseks on teadlikkuse ja maksmapaneku kombinatsioon. harimine kodus ja koolis alates algklassidest on ülimalt tähtis. Naised ja mehed peaksid olema paremini teavitatud alkoholist tingitud riskidest raseduse ajal ja eelkõige alkoholist põhjustatud sünnidefektidest ning ma toetan raporti algset sõnastust, mis rõhutas vajalikku hoiatamist alkohoolsete jookide pudelitel, mis võib hoida ära naiste alkoholijoomise enne rasedust ja selle ajal. Ma kutsun Iirimaa valitsust üles uurima alkoholijookide kohustuslikku sildistamist seda sündroomi silmas pidades. Ma olen väga selle poolt, et paluda komisjonil astuda samme, et hõlbustada sõltumatut uuringut uuenduslike teavitusvahendite, sealhulgas sildistamise, toimimisest, ühe võimalusena ohtliku ja kahjuliku alkoholitarbimise vähendamiseks."@et5
". Alkoholin väärinkäyttö on tupakan ja korkean verenpaineen jälkeen kolmanneksi yleisin syy huonoon terveyteen ja ennenaikaiseen kuolemaan EU:ssa, ja se maksaa miljoonia euroja terveydenhuoltojärjestelmällemme. Alkoholista aiheutuvat tieliikenneonnettomuudet vaativat edelleen ihmishenkiä. Alkoholin käyttöön liittyvät yleiseen järjestykseen kohdistuvat rikkomukset ja alkoholinkäyttö alaikäisten keskuudessa ovat yleistyneet kaikkialla Euroopassa. Alkoholiin liittyviä haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin valistuksella yhdessä valvontatoimien kanssa. koti- ja koulukasvatus ala-asteelta lähtien on ensiarvoisen tärkeää. Naisille ja miehille suunnattua tiedotusta alkoholin aiheuttamista vaaroista raskauden aikana sekä erityisesti sikiön alkoholioireyhtymästä FASDista olisi parannettava. Näin ollen kannatan mietinnön alkuperäisversiota, jossa korostetaan alkoholijuomien pakkauksiin liitettävää asianmukaista varoitusmerkintää, joka saattaisi estää naisia juomasta alkoholia ennen raskautta ja sen aikana. Kehotankin Irlannin hallitusta tutkimaan FASD-oireyhtymästä varoittavien pakollisten merkintöjen mahdollisuutta. Kannatan voimakkaasti myös sitä, että komissiota kehotetaan ryhtymään toimiin, joilla helpotetaan riippumattoman tutkimuksen käynnistämistä vaarallista ja haitallista alkoholinkäyttöä vähentämään tarkoitettujen erilaisten tiedotus- ja viestintätapojen, mukaan lukien pakkausmerkintöjen, toimivuudesta."@fi7
". Après le tabac et la tension artérielle, l’abus d’alcool est la troisième cause la plus importante de problème de santé et de décès prématuré dans l’UE, coûtant des millions à notre sécurité sociale. Les accidents de la route dus à l’alcool continuent de causer des victimes tandis que les troubles de l’ordre public et l’absorption d’alcool chez les mineurs sont en augmentation à travers l’Europe. Le meilleur moyen de diminuer les dommages causés par l’alcool consiste en une prise de conscience couplée à mise en application. Une éducation à la maison et à l’école, dès l’école primaire est primordiale. Les femmes et les hommes devraient être mieux informés des risques de l’alcool pendant la grossesse et de l’ETCAF en particulier et je soutiens les propositions du rapport qui soulignent la nécessité d’apposer la mention de mise en garde sur les emballages de boissons alcoolisées qui peuvent inciter les femmes à ne pas consommer d’alcool avant et pendant la grossesse. Je demande au gouvernement irlandais d’examiner la question des étiquetages obligatoires ciblant ce syndrome sur les boissons alcoolisées. Je suis réellement partisan de demander à la Commission de prendre des mesures afin de faciliter une étude indépendante de la performance des moyens de communication innovants, y compris l’étiquetage, comme un moyen permettant de réduire la consommation d’alcool dangereux et à risques."@fr8
"A dohányzás és a magas vérnyomás után az alkoholfogyasztás a harmadik legfontosabb megbetegedési és korai elhalálozási ok az EU-ban, amely egészségügyi szolgálatainknak milliókba kerül. Az ezzel kapcsolatos közúti balesetek továbbra is életeket követelnek, míg a kapcsolódó közrendi bűncselekmények száma és a törvényes életkor alatti italozás Európa-szerte nő. Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésének leghatékonyabb eszköze a végrehajtással párosuló tudatosság. a otthoni és az alapfokú iskolában kezdődő iskolai oktatás kiemelkedő fontosságú. A nőket és a férfiakat jobban kellene tájékoztatni a terhesség alatti alkoholfogyasztás kockázatairól és különösen a magzati alkoholspektrum-zavarokról (FASD), én pedig támogatom a jelentés eredeti nyelvezetét, amely hangsúlyozza a megfelelő figyelmeztetést az alkoholtartalmú italok csomagolásán, amely esetleg megakadályozhatja a terhes nőket abban, hogy a terhesség előtt és alatt alkoholt igyanak. Felkérem az ír kormányt, hogy vizsgálja meg az alkoholtartalmú italok e szindrómára irányuló kötelező címkézését. Erőteljesen támogatom, hogy fel kell kérni a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a veszélyes és káros alkoholfogyasztás csökkentésének egyik módjaként az innovatív kommunikációs eszközök – többek között a címkézés – hatékonyságával kapcsolatos független tanulmány elkészítésének elősegítése érdekében."@hu11
". − Dopo il tabacco e l’ipertonia, il consumo eccessivo di alcol è la terza causa di malattia e di morte precoce nell’Unione europea, con un costo di milioni di euro per la nostra sanità. Gli incidenti stradali dovuti all’alcol continuano a mietere vittime, mentre i reati contro l’ordine pubblico legati al consumo di alcol e il consumo di alcol fra i minorenni sono in crescita in tutta Europa. Lo strumento più efficace nel ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol è rappresentato da una vera consapevolezza unita all’applicazione della normativa. E’ di fondamentale importanza educare a casa e a scuola, a cominciare dalla scuola elementare. I cittadini devono essere meglio informati sui rischi legati all’alcol durante la gravidanza e in particolare sulla sindrome fetale da alcol. Sostengo inoltre la lettera della relazione in cui si evidenzia che la presenza di avvertenze adeguate sulle bevande alcoliche potrebbe far sì che le donne non bevano alcol prima e durante la gravidanza. Mi rivolgo al governo irlandese affinché valuti l’introduzione sulle bevande alcoliche di etichette obbligatorie relative a tale sindrome. Ritengo sia opportuno chiedere alla Commissione di affidare uno studio indipendente sull’efficacia di mezzi di comunicazione innovativi, fra cui l’etichettatura, come uno strumento per ridurre il consumo pericoloso e nocivo di alcol."@it12
"Po tabako ir hipertenzijos nesaikingas alkoholio vartojimas yra trečia iš svarbiausių prastos sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių ES; sveikatos apsaugai tai atsieina milijonus. Eismo įvykiai dėl alkoholio nusineša gyvybes, o su alkoholio vartojimu susijusių viešosios tvarkos pažeidimų ir atvejų, kai alkoholį vartoja nepilnamečiai, daugėja visoje Europoje. Veiksmingiausia priemonė mažinant alkoholio daromą žalą yra sąmoningumas kartu su nustatytais reikalavimais. Svarbiausias yra ugdymas namuose ir mokykloje pradedant pradinėje mokykloje ir tęsiant toliau. Reikia, kad moterys ir vyrai būtų geriau informuoti apie alkoholio riziką nėštumo laikotarpiu ir ypač apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą (FASD); aš pritariu kalbos prasme originaliam pranešimui, pabrėžiančiam, kad ant alkoholinių gėrimų pakuotės būtų atitinkami įspėjimai, kurie paskatintų moteris negerti alkoholio prieš nėštumą ir jo metu. Aš raginu Airijos Vyriausybė apsvarstyti klausimą dėl privalomų alkoholinių gėrimų pakuočių ženklinimo, kad būtų išvengta minėto sindromo (FASD). Labai prašau Komisiją imtis priemonių paremti nepriklausomą tyrimą siekiant nustatyti inovacinių komunikacijos priemonių ženklinimo poveikį, kaip pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimo mažinimo būdą."@lt14
"Pēc tabakas lietošanas un augsta asinspiediena, alkohola lietošana ir trešais svarīgākais sliktas veselības un pāragras nāves iemesls ES, kas mūsu veselības aprūpes sistēmai izmaksā miljonus. Ar to saistītie ceļu satiksmes negadījumi turpina prasīt dzīvības, savukārt sabiedriskās kārtības pārkāpumu skaits un dzeršana nepilngadīgo personu vidū pieaug visā Eiropā. Efektīvākais ierocis cīņā par alkohola radītā kaitējuma samazināšanu ir informētība apvienojumā ar izpildi. Sevišķi svarīga ir izglītība mājās un skolā, sākot jau ar pamatskolu. Sievietēm un vīriešiem ir jābūt labāk informētiem par riskiem, ko alkohols rada grūtniecības laikā un it īpaši par alkohola izraisītām plaša spektra fetopātijām. Es atbalstu ziņojuma oriģinālo valodu, kas uzsver, cik svarīgi ir atbilstoši brīdinājumi uz alkoholisko dzērienu iepakojuma, kas sievietes varētu atturēt no alkohola dzeršanas pirms grūtniecības un tās laikā. Es aicinu Īrijas valdību apsvērt obligātu uzrakstu ieviešanu uz alkoholisko dzērienu iepakojuma par šo sindromu. Es ļoti atbalstu to, ka Komisijai tiek prasīts spert nepieciešamos soļus, lai veicinātu neatkarīga pētījuma uzsākšanu par inovatīvo komunikācijas līdzekļu, tostarp etiķešu, veikumu bīstamā un kaitīgā alkohola patēriņa samazināšanā."@lv13
"After tobacco and high blood pressure, alcohol abuse is the third most important cause of ill-health and early death in the EU, costing millions to our heath service. Related road accidents continue to claim lives while related public order offences and underage drinking are on the rise across all of Europe. The greatest tool of efficiency in decreasing alcohol-related harm is awareness combined with enforcement. education in the home and in school from primary school up is paramount. Women and men should be better informed about the risks of alcohol during pregnancy and about FASD in particular and I support the original language of the report emphasising the appropriate warning on the package of alcoholic beverages which may prevent women from drinking alcohol before and during pregnancy. I call on the Irish government to examine mandatory labelling on alcoholic beverages targeting this syndrome. I am very much in favour of asking the Commission to take steps to facilitate an independent study of the performance of innovative communication means, including labelling, as a way of reducing hazardous and harmful alcohol consumption."@mt15
"− Na tabak en hoge bloeddruk staat alcoholmisbruik op de derde plaats van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsstoornissen en voortijdige sterfgevallen in de EU, die miljoenen aan gezondheidszorg kosten. Met alcohol verband houdende verkeersongevallen blijven levens eisen, terwijl met alcohol verband houdende delicten op het gebied van openbare orde en het alcoholgebruik door minderjarigen in heel Europa toenemen. Het beste instrument voor een efficiënt terugdringen van schade die verband houdt met alcoholgebruik is een besef ervan in combinatie met handhaving. voorlichting thuis en op school vanaf het basisonderwijs dient voorop te staan. Mannen en vrouwen dienen beter te worden voorgelicht over het risico van alcohol tijdens de zwangerschap en over FASD in het bijzonder. Ik steun de oorspronkelijke bewoordingen van het rapport waarin nadruk wordt gelegd op een geschikte waarschuwing op de verpakking van alcoholhoudende dranken die vrouwen ervan zou kunnen weerhouden voor en tijdens de zwangerschap alcohol te drinken. Ik roep de Ierse regering op om onderzoek in te stellen naar een verplichte etikettering van alcoholhoudende drank om dit syndroom aan te pakken. Ik ben er een groot voorstander van de Commissie te vragen een onafhankelijk onderzoek te bevorderen naar de resultaten van innovatieve communicatiemiddelen, waaronder etikettering als manier om riskante en nadelige alcoholconsumptie te verminderen."@nl3
"Nadużywanie alkoholu jest trzecią po paleniu tytoniu i nadciśnieniu najczęstszą przyczyną chorób i przedwczesnych zgonów w UE i kosztuje nasz system opieki zdrowotnej miliony. Wypadki drogowe związane ze spożyciem alkoholu nadal prowadzą do wielu ofiar, a naruszenia porządku publicznego i spożywanie alkoholu przez nieletnich rozpowszechnia się w całej Europie. Najbardziej skutecznym narzędziem w ograniczaniu szkód związanych ze spożywaniem alkoholu jest świadomość w połączeniu z egzekwowaniem. Kluczowe znaczenie ma edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej. Kobiety i mężczyźni powinni być lepiej informowani o ryzyku związanym ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży, a w szczególności o FASD i popieram oryginalne sformułowanie sprawozdania, w którym podkreśla się wagę odpowiedniego ostrzegania na opakowaniach napojów alkoholowych, mogącego powstrzymać kobiety w ciąży przed spożywaniem alkoholu przed ciążą i w trakcie jej trwania. Wzywam rząd irlandzki do rozważenia obowiązkowego oznakowania na opakowaniach napojów alkoholowych w związku z tym zespołem. Zdecydowanie popieram pomysł zwrócenia się do Komisji, by podjęła kroki mające na celu przeprowadzenie niezależnego badania skuteczności innowacyjnych sposobów informowania, w tym oznakowania, w ograniczaniu ryzykowanego i szkodliwego spożywania alkoholu."@pl16
"Após o tabaco e a tensão alta, o abuso de álcool é a terceira causa de morbilidade e mortalidade precoce na UE, o que custa milhões de euros aos nossos serviços de saúde. Os acidentes rodoviários relacionados com o abuso de álcool continuam a ceifar vidas e as infracções à ordem pública e o consumo por menores aumentam em toda a Europa. O instrumento mais eficaz para diminuir os danos decorrentes do consumo de álcool consiste numa sensibilização, conjugada com o cumprimento da lei. Uma educação em casa e na escola, desde os primeiros anos, é fundamental. Tanto as mulheres como os homens deviam receber informação mais rigorosa sobre os riscos do consumo de álcool durante a gravidez e sobre as Perturbações do Espectro do Alcoolismo Fetal (FASD) em particular, e subscrevo a linguagem original do relatório quando salienta a necessidade de as embalagens de bebidas alcoólicas conterem avisos adequados para impedir as mulheres de consumirem álcool antes e durante a gravidez. Insto o Governo irlandês a estudar a obrigatoriedade de a rotulagem das bebidas alcoólicas visar este síndroma. Sou plenamente a favor de solicitar à Comissão que tome medidas no sentido de permitir um estudo independente sobre o desempenho de meios de comunicação inovadores, incluindo a rotulagem, como forma de reduzir o consumo de risco e nocivo de álcool."@pt17
"After tobacco and high blood pressure, alcohol abuse is the third most important cause of ill-health and early death in the EU, costing millions to our heath service. Related road accidents continue to claim lives while related public order offences and underage drinking are on the rise across all of Europe. The greatest tool of efficiency in decreasing alcohol-related harm is awareness combined with enforcement. education in the home and in school from primary school up is paramount. Women and men should be better informed about the risks of alcohol during pregnancy and about FASD in particular and I support the original language of the report emphasising the appropriate warning on the package of alcoholic beverages which may prevent women from drinking alcohol before and during pregnancy. I call on the Irish government to examine mandatory labelling on alcoholic beverages targeting this syndrome. I am very much in favour of asking the Commission to take steps to facilitate an independent study of the performance of innovative communication means, including labelling, as a way of reducing hazardous and harmful alcohol consumption."@ro18
"Po tabaku a vysokom krvnom tlaku je zneužívanie alkoholu treťou najdôležitejšou príčinou zdravotných problémov a predčasnej smrti v EÚ, ktoré stoja naše zdravotníctvo milióny. Dopravné nehody súvisiace s alkoholom si naďalej vyžadujú ľudské životy, kým prípady porušovania verejného poriadku a požívanie alkoholu neplnoletými osobami sú v celej Európe na vzostupe. Najúčinnejším nástrojom znižovania škôd spôsobených alkoholom je úplná informovanosť spolu s presadzovaním zákona. Najdôležitejšia je účinná výchova doma a v škole od základnej školy. Ženy a muži by mali byť viac informovaní o rizikách používania alkoholu počas tehotenstva a o fetálnych poruchách alkoholového spektra (FASD). Podporujem pôvodný charakter správy, ktorá zdôrazňovala používanie primeraného upozornenia na obale alkoholických nápojov, čím je možné zabrániť ženám, aby pili alkohol pred a počas tehotenstva. Vyzývam írsku vládu, aby prešetrila povinné označovanie alkoholických nápojov, ktoré útočí na tento syndróm. Súhlasím s tým, aby Komisia podnikla opatrenia, ktorých cieľom je podpora nezávislej štúdie vplyvu inovačných komunikačných prostriedkov vrátane označovania produktov, ako nástroja znižovania nebezpečnej a škodlivej konzumácie alkoholu."@sk19
"Alkohol je za tobakom in visokim krvnim pritiskom najpomembnejši povzročitelj bolezni in prezgodnje smrti v EU in našo zdravstveno službo stane več milijonov EUR. Alkohol v prometnih nesrečah še vedno zahteva človeške žrtve, po vsej Evropi pa so vedno pogostejši primeri kršitev javnega reda pod vplivom alkohola in uživanje alkohola pri mladoletnikih. Najučinkovitejše orodje pri zmanjševanju škode, povezane z alkoholom, je ozaveščanje skupaj z izvrševanjem. Najpomembnejša je vzgoja doma in v šoli od osnovne šole naprej. Menim, da bi morali biti ženske in moški bolje obveščeni o tveganjih uživanja alkohola med nosečnostjo in zlasti o motnjah fetalnega alkoholnega spektra, pri čemer podpiram izvirno besedilo v poročilu, ki izpostavlja ustrezna opozorila na embalaži alkoholnih pijač, s katerimi bi se lahko preprečilo uživanje alkohola pred ali med nosečnostjo. Pozivam irsko vlado, da preuči obvezno označevanje na alkoholnih pijačah v zvezi s tem sindromom. Zelo sem naklonjen pozivanju Komisije, da sprejme ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno študijo učinkovitosti inovativnih komunikacijskih sredstev, vključno z označevanjem, kot enega od načinov za zmanjšanje nevarnega in škodljivega uživanja alkohola."@sl20
"Efter tobak och högt blodtryck är alkoholmissbruk den tredje största orsaken till ohälsa och för tidig död i EU, och kostar miljoner för våra sjuk- och hälsovårdssystem. Trafikolyckor i samband med alkoholkonsumtion fortsätter att kräva liv och störningarna av den allmänna ordningen och alkoholkonsumtionen bland minderåriga ökar i hela EU. Det mest effektiva verktyget för att minska alkoholrelaterade skador är en medvetenhet kombinerat med genomdrivande av åtgärder på detta område. uppfostran i hemmet och informationskampanjer i skolan från lågstadienivå är ytterst viktiga aspekter. Både kvinnor och män bör informeras bättre om riskerna med alkoholkonsumtion under graviditeten och särskilt om FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorders), och jag stöder betänkandets ursprungliga formulering om lämpliga varningstexter på alkoholhaltiga drycker, som kan förhindra att kvinnor dricker alkohol före och under graviditeten. Jag uppmanar den irländska regeringen att överväga obligatorisk märkning av alkoholhaltiga drycker för att inrikta sig på detta syndrom. Jag är mycket positivt inställd till att kommissionen uppmanas att vidta åtgärder för att underlätta en oberoende undersökning av hur innovativa kommunikationsmedel, inklusive märkning, har fungerat för att minska riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Effectieve"3
"Liam Aylward (UEN ),"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4
"Tehokas"7
"Verklig"22
"efektīva"13
"efficace"8
"hatékony"11
"praktično"20
"prawdziwa"16
"real"18,15,4
"réelle"8
"skuteczna"16
"tikras"14
"todellisella"7
"tényleges"11
"učinkovita"20
"veiksmingas"14
"verdadeira"17
"αποτελεσματική"10
"πραγματική"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph