Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-149"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-149"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The current, mindless airport and aviation security measures are an unfortunate and constant reminder of terrorism. They do not instil public confidence. There have to be security checks – both on the public side and airside. But these should make sense and be flexible. Above all, they should be targeted more effectively. This means ‘profiling’, a key measure that is avoided for fear of a ‘discrimination’ accusation. It is curious that the European Commission thinks it has to give the green light to new security measures for Europe’s airports. Governments of EU countries should co-ordinate their response – but this must not be an excuse to extend the competence of the Commission into new areas. Certainly the British Government must resist any further attempt to remove our national veto on justice and policing matters. The International Civil Aviation Organisation, with its global reach, is the appropriate body to ensure that airports around the world meet security needs. We abstained on the resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Současná nesmyslná opatření na letištích a v leteckém průmyslu nešťastně a neustále připomínají terorismus. Veřejnosti to nepřidává důvěru. Bezpečnostní prohlídky musí být nejen v prostorech určených pro cestující veřejnost, ale i v provozních prostorech letiště. Musí však být smysluplné a flexibilní. Především by měly být účinněji zaměřeny. Znamená to tzv. profilování, tj. klíčové opatření, které není využíváno z obavy před obviňováním z diskriminace. Je zvláštní, že si Evropská komise myslí, že musí dát novým bezpečnostním opatřením pro evropská letiště zelenou. Vlády zemí EU by měly sladit své reakce, ale nesmí se to stát záminkou pro rozšíření pravomoci Komise do nových oblastí. Britská vláda nepochybně musí vzdorovat dalšímu pokusu o odstranění svého vnitrostátního práva veta v oblasti spravedlnosti a policejní kontroly. Mezinárodní organizace pro civilní letectvo, která má celosvětový dosah, je vhodným orgánem pro zajištění toho, aby světová letiště naplňovala bezpečnostní potřeby. Zdrželi jsme se hlasování o tomto usnesení."@cs1
"De nuværende tåbelige luftfarts- og lufthavnssikkerhedsforanstaltninger er noget, der på sørgelig vis konstant minder os om terrorisme. De indgyder ikke offentligheden tillid. Der må være sikkerhedskontrol - både fra offentligheden og luftfarten. Men de bør være fornuftige og fleksible. Frem for alt bør de målrettes mere effektivt. Dette indebærer profilering, en afgørende foranstaltning, som man undgår af frygt for anklager om at diskriminere. Det er mærkeligt, at Kommissionen mener, at den skal give grønt lys for nye sikkerhedsforanstaltninger i Europas lufthavne. Regeringerne i EU's medlemslande bør koordinere deres reaktion - men det skal ikke være en undskyldning for at udstrække Kommissionens kompetence til nye områder. Den britiske regering må i hvert fald modsætte sig ethvert yderlige forsøg på at fjerne vores nationale veto i retlige og politimæssige anliggender. Den Internationale Civile Luftfartsorganisation er med sit globale format et passende organ til at sikre, at lufthavnene i hele verden lever op til sikkerhedsbehovene. Vi har afholdt os fra at stemme om denne beslutning."@da2
". Die derzeitigen sinnlosen Flughafen- und Luftsicherheitsmaßnahmen sind eine beängstigende und ständige Erinnerung an terroristische Bedrohungen. Sie sind nicht geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Sicherheitskontrollen sind unverzichtbar, sowohl von öffentlicher als auch von Luftfahrtseite. Doch diese Kontrollen sollten sinnvoll und flexibel sein. Vor allen Dingen aber sollten sie gezielter vorgenommen werden. Damit ist die Konzentration auf bestimmte Personengruppen gemeint, eine sehr wichtige Maßnahme, auf die aus Angst vor Diskriminierungsvorwürfen verzichtet wird. Es ist sonderbar, dass die Europäische Kommission glaubt, grünes Licht für neue Sicherheitsmaßnahmen für europäische Flughäfen geben zu müssen. Die Regierungen der EU-Länder sollten ihre Maßnahmen abstimmen, aber dies darf von der Kommission nicht als Vorwand benutzt werden, um ihre Zuständigkeit auf neue Bereiche auszudehnen. Die britische Regierung muss jedem weiteren Versuch entgegentreten, der auf die Abschaffung unseres nationalen Vetorechts in Belangen der Justiz und der Polizei abzielt. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation mit ihrem weltweiten Wirkungsbereich ist die geeignete Stelle, um dafür zu sorgen, dass die Flughäfen in allen Ländern der Welt die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Wir haben uns bei der Abstimmung über den Entschließungsantrag der Stimme enthalten."@de9
"Τα ισχύοντα, ανόητα μέτρα για την ασφάλεια των αεροδρομίων και των αερομεταφορών αποτελούν μια ατυχή και συνεχή υπενθύμιση της τρομοκρατίας. Δεν εμπνέουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας – τόσο του κοινού όσο και του χώρου του αερολιμένα. Όμως, αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να έχουν νόημα και να είναι ευέλικτοι. Πάνω από όλα, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά στοχοθετημένοι. Αυτό σημαίνει «καταγραφή χαρακτηριστικών», ένα βασικό μέτρο που αποφεύγεται διότι υπάρχει ο φόβος για κατηγορία «διακρίσεων». Είναι περίεργο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως πρέπει να δώσει το πράσινο φως για νέα μέτρα ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να συντονίσουν την απάντησή τους – αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε νέους τομείς. Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει, βεβαίως, να αντισταθεί σε περαιτέρω προσπάθειες για άρση του εθνικού μας βέτο όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης και αστυνόμευσης. Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, με την παγκόσμια εμβέλειά της, είναι το κατάλληλο όργανο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αεροδρόμια σε όλον τον κόσμο πληρούν τις ανάγκες ασφαλείας. Απείχαμε από το ψήφισμα."@el10
"Las medidas de seguridad actuales y desmesuradas en los aeropuertos y aeronaves son un recordatorio desgraciado y constante del terrorismo. No inspiran confianza a los ciudadanos. Tiene que haber controles de seguridad, tanto en lo que respecta al público como a los aeropuertos. Pero esos controles deben estar justificados y ser flexibles. Y, sobre todo, deben orientarse más eficazmente a sus fines. Ello implica una «elaboración de perfiles», medida clave que se evita por miedo a una acusación de «discriminación». Es curioso que la Comisión Europea piense que tiene que dar luz verde a nuevas medidas de seguridad para los aeropuertos de Europa. Los gobiernos de los países de la UE deben coordinar sus respuestas, lo cual no tiene que ser una excusa para ampliar las competencias de la Comisión a nuevos ámbitos. Ciertamente, el Gobierno británico tiene que resistirse a cualquier nuevo intento de suprimir nuestro veto nacional sobre los asuntos judiciales y policiales. La Organización Internacional de la Aviación Civil, dado su ámbit mundial, es el órgano adecuado para garantizar que los aeropuertos de todo el mundo satisfagan las necesidades de seguridad. Me he abstenido en la votación de esta resolución."@es21
"Kehtivad lennujaama ja lennunduse julgeoleku meetmed on kahetsusväärseks ja pidevaks terrorismi meeldetuletuseks. Nad ei sisenda avalikkusele usaldust. Turvakontrollid peavad olema – nii avatud kui reisijatele mõeldud poolel. Kuid sel peaks olema mõtet ja nad peaksid olema paindlikud. Eelkõige peaks nende sihtrühm olema otstarbekam. See tähendab „profiilimist”, peamist meedet, mida välditakse hirmust diskrimineerimissüüdistuste suhtes. On imelik, et Euroopa Komisjon arvab, et peab andma rohelise tule uutele julgeolekumeetmetele Euroopa lennujaamades. ELi riikide valitsused peaksid kooskõlastama oma vastused – kuid see ei tohi olla ettekäändeks laiendada komisjoni pädevust uuele alale. Kindlasti peab Ühendkuningriigi valitsus vältima edasisi katsetusi eemaldada meie riiklikku vetot õigluse ja korrapidamise küsimustelt. Rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon oma ülemaailmse haardega on sobiv organ, tagamaks, et lennujaamad üle kogu maailma vastavad julgeolekunõuetele. Me loobusime selle resolutsiooni hääletamisest."@et5
". Älyttömät lentokenttä- ja lentoturvallisuustoimet ovat ikävä ja jatkuva muistutus terrorismista eivätkä ruoki kansalaisten luottamusta. Turvatarkastuksia on tehtävä sekä julkisella alueella että lähtöporttialueella. Tarkastusten olisi kuitenkin oltava järkeviä ja joustavia. Ne olisi ennen kaikkea suunnattava aiempaa tehokkaammin. Tämä tarkoittaa profilointia, joka on avaintoimi ja jota nyt vältetään syrjinnästä syyttämisen pelossa. On aika erikoista, että Euroopan komission mielestä sen on näytettävä vihreää valoa Euroopan lentoasemien uusille turvatoimille. EU:n jäsenvaltioiden hallitusten olisi koordinoitava toimensa, mutta se ei saa olla tekosyynä komission toimivaltuuksien ulottamiselle uusille aloille. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen on todellakin vastustettava uusia yrityksiä ulottaa kansallinen veto-oikeutemme oikeus- ja menettelykysymyksiin. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on maailmanlaajuisen ulottuvuutensa takia sovelias elin varmistamaan, että lentoasemat kaikkialla maailmassa täyttävät turvallisuustarpeet. Pidättäydyimme äänestämästä päätöslauselmasta."@fi7
". – (EN) Les mesures actuelles déraisonnées en matière de sécurité aérienne sont un rappel malheureux et constant du terrorisme. Elles n’incitent pas à la confiance générale. Il doit y avoir des contrôles de sécurité, que ce soit dans les zones autorisées ou non autorisées au public. Mais cela doit être raisonnable et souple. Par-dessus tout, elles devraient être ciblées avec davantage d’efficacité. Cela veut dire «profiler», une mesure clé qui est évitée de crainte d’être taxée de «discriminatoire». Il est curieux que la Commission européenne estime qu’elle doit donner le feu vert à de nouvelles mesures de sécurité en ce qui concerne les aéroports européens. Les gouvernements des pays de l’UE devraient coordonner leur réponse –mais ceci ne doit pas donner lieu à une excuse permettant l’élargissement des compétences de la Commission dans de nouveaux domaines. Il est certain que le gouvernement britannique doit résister à la nouvelle tentative qui vise le retrait de notre véto national s’agissant de questions de justice et de politique. L’Organisation de l’aviation civile internationale, de par sa dimension mondiale, est l’organisme compétent pour faire en sorte que les besoins en matière de sécurité des aéroports à travers le monde soient assurés. Nous nous sommes abstenus sur la résolution."@fr8
"A jelenlegi esztelen repülőtéri és légi biztonsági intézkedések szerencsétlenül és folyamatosan emlékeztetnek a terrorizmusra. Nem segítenek a közbizalomban. Biztonsági ellenőrzéseknek lenniük kell – mind a lakossági, mind pedig a légi oldalon. Ezeknek azonban ésszerűnek és rugalmasnak kell lenniük. Mindenekelőtt pedig hatékonyabban kell a céljukat szolgálniuk. Ez azt jelenti, hogy a profilalkotás kulcsfontosságú intézkedés, amelyet a megkülönböztetés vádja miatt kerülnek. Különös, hogy az Európai Bizottság azt gondolja, zöld utat kell engednie az európai repülőterekre vonatkozó új biztonsági intézkedések előtt. Az uniós országok kormányainak koordinálniuk kellene reakciójukat, de ez nem szolgálhat ürügyként a Bizottság hatáskörének új területekre való kiterjesztésére. A brit kormánynak minden bizonnyal ellen kell állnia bármilyen további, arra irányuló kísérletnek, hogy az igazságügyi és rendfenntartási ügyekben meglévő nemzeti vétójogunkat elvegyék. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet – globális hatóköre miatt – a megfelelő szerv annak biztosítására, hogy a világon valamennyi repülőtér megfeleljen a biztonsági igényeknek. Tartózkodtunk az állásfoglalásról való szavazásban."@hu11
". − Le attuali misure per la sicurezza aerea, misure dissennate, ci ricordano purtroppo a ogni piè sospinto il terrorismo, mentre non contribuiscono alla fiducia del pubblico. I controlli di sicurezza sono necessari, sia dal punto di vista del pubblico che dal punto di vista del trasporto aereo, ma essi devono essere ragionevoli e flessibili. Innanzi tutto, devono essere mirati in modo più efficace. Ciò significa fare “profilazione”, una misura di importanza fondamentale che viene evitata per paura di essere accusati di discriminazioni. E’ curioso che la Commissione europea ritenga di dover dare il suo benestare alle nuove misure di sicurezza per gli aeroporti europei. I governi degli Stati membri della Comunità devono coordinare la loro risposta, ma ciò non deve essere una scusa per ampliare i poteri della Commissione in modo da includere nuovi ambiti. Il governo britannico dovrebbe opporsi a qualsiasi ulteriore tentativo di eliminare il nostro potere di veto nel campo giudiziario e della polizia. L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile è un’organizzazione di respiro globale, adeguata pertanto a garantire che gli aeroporti di tutto il mondo soddisfino gli di sicurezza. Ci siamo astenuti sulla presente risoluzione."@it12
"Dabartinės neapgalvotos oro uostų ir aviacijos saugumo priemonės yra nevykęs ir nuolatinis priminimas apie terorizmą. Jos nesukelia visuomenės pasitikėjimo. Saugumo kontrolė turi būti – tiek keleivių, tiek oro uosto pusėje, bet ji turi būti prasminga ir lanksti. Ir svarbiausia, ji turi būti efektyviau nukreipta į tikslinio tipo asmenis. Tam reikia pagrindinės priemonės – „teroristų profilio modeliavimo“, kurio vengiama baiminantis kaltinimo „diskriminacija“. Įdomu tai, kad Europos Komisija mano uždegusi žalią šviesą naujoms saugumo priemonėms Europos oro uostuose. ES valstybės narės turėtų suderinti savo atsaką – bet tai neturi tapti pretekstu išplėsti Komisijos kompetenciją į naujas sritis. Be abejo, Britanijos Vyriausybė turi pasipriešinti bet kokiam mėginimui atimti šalies veto teisę dėl teisminių ir policijos dalykų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, veikianti pasauliniu mastu, galėtų užtikrinti, kad viso pasaulio oro uostai atitiktų saugumo poreikius. Dėl balsavimo už Rezoliuciją mes susilaikėme."@lt14
"Pašreizējie bezjēdzīgie lidostu un aviācijas drošības pasākumi ir neveiksmīgs un nepārtraukts atgādinājums par terorismu. Tie sabiedrībai neiedveš uzticību. Drošības pārbaudēm ir jābūt – gan publiskajā, gan slēgtajā lidostas telpā. Taču tiem ir jābūt saprātīgiem un elastīgiem. Pirmkārt, tiem ir jābūt efektīvāk nomērķētiem. Tas nozīmē „profilēšanos”, kas ir galvenais pasākums, no kā pašlaik mēs izvairāmies, baidoties no apsūdzībām par „diskrimināciju”. Ir interesanti, ka Eiropas Komisija domā, ka tai Eiropas lidostām ir jādod zaļā gaisma jauniem drošības pasākumiem. ES valstu valdībām būtu jāsaskaņo sava reakcija, taču tas nedrīkst būt attaisnojums, lai Komisijas kompetenci paplašinātu jaunās jomās. Lielbritānijas valdībai noteikti ir jāpretojas visiem turpmākajiem mēģinājumiem atcelt mūsu valsts veto tiesības tieslietu un politikas veidošanas jautājumos. Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ar tās globālo redzesloku ir piemērota iestāde, kas varētu nodrošināt, ka lidostas visā pasaulē ievēro drošības prasības. Mēs atturējāmies no balsošanas par rezolūciju."@lv13
"The current, mindless airport and aviation security measures are an unfortunate and constant reminder of terrorism. They do not instil public confidence. There have to be security checks – both on the public side and airside. But these should make sense and be flexible. Above all, they should be targeted more effectively. This means ‘profiling’, a key measure that is avoided for fear of a ‘discrimination’ accusation. It is curious that the European Commission thinks it has to give the green light to new security measures for Europe’s airports. Governments of EU countries should co-ordinate their response – but this must not be an excuse to extend the competence of the Commission into new areas. Certainly the British Government must resist any further attempt to remove our national veto on justice and policing matters. The International Civil Aviation Organisation, with its global reach, is the appropriate body to ensure that airports around the world meet security needs. We abstained on the resolution."@mt15
"− De huidige, ondoordachte beveiligingsmaatregelen op luchthavens en in vliegtuigen zijn een ongelukkige en voortdurende herinnering aan het terrorisme. Ze zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de burger. Er moeten beveiligingscontroles zijn – zowel aan de publieke kant als aan de luchtzijde ( ). Maar deze zouden zinvol en flexibel moeten zijn. Boven alles, zouden ze effectiever moeten worden. Dit houdt “profilering” in, een kernmaatregel die wordt vermeden uit angst voor een beschuldiging van “discriminatie”. Het is merkwaardig dat de Europese Commissie denkt groen licht te hebben gegeven aan nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de Europese luchthavens. Regeringen van EU-landen dienen hun maatregelen te coördineren, maar dit dient geen voorwendsel te zijn om de competentie van de Commissie naar nieuwe gebieden uit te breiden. Zeker, de Britse regering dient zich te verzetten tegen elke verdere poging om ons nationale veto op het gebied van justitie en politie op te heffen. De International Civil Aviation Organisation, met haar mondiale bereik is het geschikte lichaam om ervoor te zorgen dat de luchthavens overal ter wereld voldoen aan de veiligheidseisen. We onthielden ons van stemming over de resolutie."@nl3
"Obecne bezsensowne środki bezpieczeństwa na lotniskach i w lotnictwie są niefortunnym i ciągłym przypominaniem o terroryzmie. Nie wzbudzają powszechnego poczucia bezpieczeństwa. Muszą być dokonywane kontrole bezpieczeństwa - zarówno w strefie przeznaczonej dla pasażerów, jak i w strefie operacyjnej lotniska. Ale powinny być one sensowne i elastyczne. Przede wszystkim powinny być skuteczniej ukierunkowane. Oznacza to „profilowanie”, kluczowy środek, którego unika się z obawy przed oskarżeniem o „dyskryminację”. To ciekawe, że Komisja Europejska myśli, że musi dać zielone światło dla nowych środków bezpieczeństwa na europejskich lotniskach. Rządy państw UE powinny koordynować swoją odpowiedź - ale nie może to być wymówka, by rozszerzać kompetencje Komisji o nowe dziedziny. Z pewnością rząd brytyjski musi sprzeciwiać się każdej nowej próbie odrzucenia naszego weta w sprawach związanych ze sprawiedliwością i porządkiem publicznym. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, mająca globalny zasięg, jest odpowiednim organem, którego zadaniem jest zapewnienie, by lotniska na świecie spełniały potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Wstrzymaliśmy się od głosowania nad rezolucją."@pl16
"As insensatas medidas de segurança actualmente aplicadas nos aeroportos e aviões recordam-nos, constante e infelizmente, o terrorismo. Não instilam confiança aos cidadãos. Os controlos de segurança são necessários - tanto do lado-terra como do lado-ar. Têm no entanto, de fazer sentido e ser flexíveis. Sobretudo, deviam ser mais dirigidos a alvos específicos. Isto exige traçar perfis ( uma medida fundamental que tem sido evitada com receio de acusações de "discriminação". É bizarro a Comissão Europeia pensar que tem de dar luz verde a novas medidas de segurança nos aeroportos europeus. Os governos dos países da UE deviam coordenar a sua acção – mas esta afirmação não deve ser tomada como pretexto para alargar a competência da Comissão a novas áreas. O Governo britânico tem de resistir a quaisquer novas tentativas de levantar o nosso veto nacional nos domínios da justiça e polícia. A Organização de Aviação Civil Internacional, cujo âmbito é global, é o órgão adequado para garantir que os aeroportos em todo o mundo cumprem as necessidades de segurança. Abstivemo-nos na votação desta resolução."@pt17
"The current, mindless airport and aviation security measures are an unfortunate and constant reminder of terrorism. They do not instil public confidence. There have to be security checks – both on the public side and airside. But these should make sense and be flexible. Above all, they should be targeted more effectively. This means ‘profiling’, a key measure that is avoided for fear of a ‘discrimination’ accusation. It is curious that the European Commission thinks it has to give the green light to new security measures for Europe’s airports. Governments of EU countries should co-ordinate their response – but this must not be an excuse to extend the competence of the Commission into new areas. Certainly the British Government must resist any further attempt to remove our national veto on justice and policing matters. The International Civil Aviation Organisation, with its global reach, is the appropriate body to ensure that airports around the world meet security needs. We abstained on the resolution."@ro18
"Aktuálne, nezmyselné opatrenia na letiskách a v leteckom priemysle nešťastne a neustále pripomínajú terorizmus. Verejnosti to nepridáva dôvery. Bezpečnostné prehliadky musia byť nielen v priestoroch pre cestujúcu verejnosť, ale i v prevádzkových priestoroch letiska. Musia však byť zmysluplné a flexibilné. Predovšetkým by mali byť účinnejšie zacielené. Znamená to tzv. profilovanie, t. j. kľúčové opatrenie, ktoré sa nevyužíva z obavy pred obviňovaním z diskriminácie. Je zvláštne, že si Európska komisia myslí, že musí dať novým bezpečnostným opatreniam pre európske letiská zelenú. Vlády krajín EÚ by mali zladiť svoju reakciu, ale to sa nesmie stať výhovorkou na rozšírenie právomocí Komisie do nových oblastí. Britská vláda nepochybne musí vzdorovať ďalšiemu pokusu o odstránenie svojho národného práva veta v oblasti spravodlivosti a policajnej kontroly. Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo, ktorá má celosvetový dosah, je vhodným orgánom na zabezpečenie toho, aby letiská vo svete spĺňali bezpečnostné potreby. Pri tomto uznesení sme sa zdržali."@sk19
"Sedanji nespametni ukrepi za zagotavljanje varnosti na letališčih in letalih so neustrezni ter nas stalno opominjajo na terorizem. Javnost jim ne zaupa. Varnostni pregledi so potrebni na nadzorovanem in javnem delu letališča. Vendar morajo biti smiselni in prilagodljivi. Zlasti morajo biti učinkoviteje ciljno usmerjeni. To pomeni „profiliranje“ tj. ključni ukrep, ki se mu izogibamo zaradi strahu pred obtožbami v zvezi z diskriminacijo. Zanimivo je, da Evropska komisija meni, da mora odobriti nove varnostne ukrepe za evropska letališča. Vlade držav EU morajo uskladiti svoje odzive, vendar to ne sme biti izgovor za razširitev pristojnosti Komisije na nova področja. Britanska vlada se mora zagotovo upreti vsem nadaljnjim poskusom za odpravo nacionalnega veta na področju pravosodja in policijskih zadev. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo je zaradi svojega nadnacionalnega značaja primeren organ za zagotavljanje, da letališča po svetu izpolnjujejo potrebe glede varnosti. Vzdržali smo se glasovanja o tej resoluciji."@sl20
"De nuvarande kortsynta säkerhetsåtgärderna för flygplatser och flygplan är en beklaglig och ständig påminnelse om terrorismen. Åtgärderna inger inte allmänheten förtroende. Det måste finnas säkerhetskontroller – både i de utrymmen där allmänheten får vistas och innanför säkerhetskontrollerna. Men kontrollerna måste vara förnuftiga och flexibla. Framför allt bör de utformas på ett mer effektivt sätt. Detta innebär att man måste ”profilera” ett nyckelbudskap, vilket undviks av rädsla för anklagelser om diskriminering. Det är underligt att det är kommissionens uppgift att ge grönt ljus för nya säkerhetsåtgärder för EU:s flygplatser. EU-ländernas regeringar bör samordna sitt svar – men detta får inte vara en ursäkt för att utöka kommissionens befogenheter till att omfatta nya områden. Den brittiska regeringen måste absolut motstå eventuella ytterligare försök att upphäva vårt nationella veto om rättsliga frågor och övervakningsfrågor. Internationella luftfartsorganisationen (ICAO) är med sin globala räckvidd det lämpliga organet för att garantera att flygplatserna runtom i världen uppfyller säkerhetskraven. Vi lade ned våra röster om resolutionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Geoffrey Van Orden (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph