Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Considero que a ameaça à segurança do transporte aéreo é um facto real e que os riscos envolvidos são de enorme monta. Creio ainda que há proporcionalidade entre o incómodo imposto aos passageiros e o bem protegido e que não está aqui em causa qualquer violação de direitos, liberdades ou garantias, mas tão-só uma medida técnica que se tem mostrado eficaz, pelo que entendo que o Parlamento Europeu se está a precipitar e a exorbitar das suas competências ao pedir o abandono da aplicação do regulamento sobre a introdução de líquidos em aviões, caso não sejam apresentadas novas provas em favor da sua aplicação. O princípio da precaução aconselha a que se prefira um pequeno incómodo a uma catástrofe. O princípio da segurança manda que não se facilite sem ter a certeza dos riscos envolvidos. Por estas razões votei contra a proposta de resolução relativa ao estabelecimento de medidas de aplicação das normas de base comuns sobre a segurança da aviação (introdução de líquidos em aeronaves)."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnívám se, že ohrožení bezpečnosti letecké dopravy je skutečné a že rizika, která představuje, jsou obrovská. Proto si myslím, že nepříjemnosti způsobované cestujícím jsou přiměřené cíli, který chráníme, a že problémem v žádném případě není porušování práv, svobod a záruk, jde pouze o technické opatření, které se projevuje jako účinné. Proto se domnívám, že Evropský parlament jedná unáhleně a překračuje svou pravomoc, žádá-li, aby se nařízení o převážení tekutin na palubě letadla přestalo uplatňovat, dokud nebude předložen nový důkaz podporující jeho uplatnění. Zásada prevence hovoří, že je lepší podstoupit malou nepříjemnost než katastrofu. Zásada bezpečnosti hovoří, abychom věci nezjednodušovali, dokud si nejsme jisti tím, jaká rizika zjednodušení přináší. Proto jsem hlasoval proti návrhu usnesení o ustanovení opatření k uplatnění společných základních norem bezpečnostní ochrany civilního letectva (přítomnost tekutin na palubě letadla)."@cs1
"Jeg mener, at truslen mod luftfartssikkerheden er reel, og at risiciene er enorme. Jeg mener derfor, at det besvær, som passagererne udsættes for, er rimeligt i forhold til det, vi beskytter, og at der på ingen måde er tale om en krænkelse af rettigheder, friheder eller garantier, men blot om en teknisk foranstaltning, der har vist sig at være effektiv. Jeg mener derfor, at Parlamentet handler overilet og overskrider sin kompetence ved at anmode om, at forordningen om medbringelse af væsker på fly ikke gennemføres, medmindre der fremlægges ny dokumentation til støtte for en sådan gennemførelse. Ud fra forsigtighedsprincippet er det bedre at blive udsat for lidt besvær end en katastrofe. Ud fra sikkerhedsprincippet bør vi ikke gøre det nemmere, medmindre vi er sikre på de hermed forbundne risici. Jeg stemte derfor imod beslutningsforslaget om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (medbringelse af væsker på fly)."@da2
"Meines Erachtens haben wir es hier mit einer sehr realen Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs zu tun, die mit enormen Risiken verbunden ist. Deshalb glaube ich, dass die Unannehmlichkeiten für die Passagiere in einem proportionalen Verhältnis zur Gewährleistung der Sicherheit stehen und dass von einer Verletzung von Rechten, Freiheiten oder Garantien keine Rede sein kann, sondern dies ist einfach eine technische Maßnahme, die sich als wirksam erwiesen hat. Deshalb reagiert das Europäische Parlament meiner Meinung nach übereilt und geht mit seiner Forderung, dass die Verordnung über das Mitführen von Flüssigkeiten im Flugzeug nicht umgesetzt werden sollte, solange keine neuen Erkenntnisse vorliegen, die eine solche Umsetzung unterstützen, zu weit. Das Vorsorgeprinzip gebietet, dass ein gewisses Maß an Unannehmlichkeiten besser ist, als eine Katastrophe zu riskieren. Der Grundsatz der Sicherheit gebietet, dass wir keine Vorschriften lockern sollten, solange wir uns nicht über die damit verbundenen Risiken im Klaren sind. Deshalb habe ich gegen den Entschließungsantrag zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit (Mitführen von Flüssigkeiten im Flugzeug) gestimmt."@de9
"Πιστεύω ότι η απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών είναι πραγματική και ότι οι κίνδυνοι που αυτή ενέχει είναι τεράστιοι. Πιστεύω, επομένως, ότι η αναστάτωση για τους επιβάτες είναι αναλογική με αυτό που προστατεύουμε και εδώ δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα παραβίασης δικαιωμάτων, ελευθεριών ή εγγυήσεων, αλλά πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό μέσο που αποδείχτηκε αποτελεσματικό. Θεωρώ, επομένως, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδεικνύει υπερβολική βιασύνη και εκφεύγει του ρόλου του όταν ζητεί να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός για την εισαγωγή υγρών στα αεροσκάφη, μέχρις ότου προσκομιστούν νέες αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτήν την εφαρμογή. Η αρχή της προφύλαξης υπαγορεύει ότι είναι καλύτερο να υφίσταται κανείς μια ελαφρά αναστάτωση παρά μια καταστροφή. Η αρχή της ασφάλειας υπαγορεύει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα πράγματα απλούστερα, παρά μόνο εφόσον είμαστε βέβαιοι για τους κινδύνους που υφίστανται. Ψήφισα, επομένως, κατά της πρότασης ψηφίσματος με την οποία θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή κοινών βασικών προδιαγραφών στην αεροπορική ασφάλεια (εισαγωγή υγρών στα αεροσκάφη)."@el10
"I think that the threat to the security of air transport is a real one and that the risks involved are enormous. I therefore believe that the inconvenience to passengers is proportional to what we are protecting and that the issue here is in no way a violation of rights, freedoms or guarantees, but simply a technical measure that has proved effective. I therefore consider that the European Parliament is being too hasty and over-stepping its brief in asking that the Regulation on the introduction of liquids onto aircraft should not be implemented unless new proof is produced in support of such implementation. The precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster. The security principle dictates that we should not make things easier unless we are sure of the risks involved. I therefore voted against the motion for a resolution laying down measures for the implementation of common basic standards on aviation security (introduction of liquids onto aircraft)."@en4
"Creo que la amenaza contra la seguridad del transporte aéreo es real y que los riesgos que entraña son enormes. Por tanto, considero que las molestias que se ocasionen a los pasajeros son proporcionales al riesgo frente al que los estamos protegiendo y que la cuestión no constituye de ningún modo una violación de derechos, libertades o garantías, sino una mera medida técnica que ha demostrado ser efectiva. Considero, por tanto, que el Parlamento Europeo se ha precipitado y ha pedido demasiado rápido que no se aplique el Reglamento sobre la introducción de líquidos en aeronaves si no se obtienen nuevas pruebas que respalden la aplicación del mismo. El principio de precaución sugeriría que es mejor sufrir una ligera molestia antes que un desastre. El principio de seguridad dictamina que no deberíamos facilitar las cosas si no estamos seguros de los riesgos que se corren. En consecuencia, voté en contra de la propuesta de resolución por la que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea (introducción de líquidos en las aeronaves)."@es21
"Ma arvan, et oht õhutranspordi julgeolekule on tõeline ja sellega seonduvad riskid tohutud. Seepärast olen ma veendunud, et ebamugavus reisijate jaoks on proportsioonis sellega, mida kaitseme, ning et küsimus siinkohal ei ole mitte õiguste, vabaduste ja tagatiste rikkumine, vaid lihtsalt tehniline meede, mis on tõestanud oma tõhusust. Seepärast leian ma, et Euroopa Parlament on olnud liiga rutakas ja astunud üle talle ettenähtud eeskirjadest, väites, et määrust vedelike õhusõidukisse toomise kohta ei tuleks rakendada ilma, et oleks toodud uusi tõendeid rakendamise toetuseks. Ettevaatuslik põhimõte teataks, et on parem kannatada mõningaid tühiseid ebamugavusi kui suurt õnnetust. Julgeolekupõhimõte ütleb, et me ei peaks muutma asju lihtsamaks, välja arvatud siis, kui oleme kindlad kaasnevatest ohtudest. Seepärast hääletasin ma resolutsiooni ettepaneku, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (vedelike toomine õhusõidukisse), vastu."@et5
". Lentokenttien turvallisuusuhka on mielestäni todellinen, ja siihen liittyvät riskit ovat huomattavat. Sen vuoksi matkustajien kokema vaiva on minun mielestäni suhteessa siihen, miltä suojaudumme, eikä kyse ole millään muotoa oikeuksien, vapauksien tai takeiden rikkomisesta vaan pelkästään teknisestä toimesta, joka on osoittautunut tehokkaaksi. Siksi Euroopan parlamentti on minusta ollut liian hätäinen ja ylittänyt valtuutensa vaatiessaan, ettei nesteiden viemistä koneeseen koskevaa asetusta pidä panna täytäntöön, ellei uusia todisteita voida esittää täytäntöönpanon tueksi. Varovaisuusperiaatteen mukaan olisi parempi kärsiä pienestä vaivasta kuin suuronnettomuudesta. Turvallisuusperiaatteen mukaista olisi, ettemme helpottaisi elämää, ellemme ole varmoja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän vuoksi äänestin lentoliikenteen turvallisuutta koskevien yhteisten perusnormien täytäntöönpanosta (nesteiden vieminen ilma-alukseen) annettua päätöslauselmaesitystä vastaan."@fi7
"J'estime que la menace posée à la sécurité des transports aériens est réelle et que les risques impliqués sont gigantesques. Je considère ainsi que les inconvénients causés aux passagers sont proportionnels à ce que nous protégeons et qu’il n’est pas question de violation des droits, des libertés ou des garanties, mais tout simplement de mesures techniques qui ont prouvé leur efficacité. J’estime ainsi que la demande du Parlement européen de ne plus mettre en œuvre le règlement sur l’introduction des liquides dans les aéronefs à moins que des faits concluants supplémentaires ne soient présentés n'est pas assez réfléchie et sort de son champ de compétences. Selon le principe de sécurité, mieux vaut subir quelques légers inconvénients qu’un désastre. En vertu du principe de sécurité, nous ne devons pas leur faciliter la tâche à moins que les risques impliqués ne soient établis. Aussi ai-je voté contre la proposition de résolution définissant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (introduction de liquides dans les aéronefs)."@fr8
"Úgy vélem, hogy a légi közlekedés biztonságára irányuló fenyegetés valós, és hogy az ezzel járó veszélyek óriásiak. Ezért úgy gondolom, hogy az utasok kényelmetlensége arányban áll azzal, amit védünk, valamint hogy itt semmiképpen nem a jogok, szabadságok vagy garanciák megsértése a kérdés, hanem egy, a hatékonyságát már bizonyító technikai intézkedés. Ezért úgy vélem, hogy az Európai Parlament túlságosan meggondolatlan és túllép megbízatásán, amikor azt kéri, hogy a folyadékok repülőgépekre való felviteléről szóló rendeletet csak akkor hajtsák végre, ha olyan új bizonyíték merül fel, amely alátámasztja annak végrehajtását. Az elővigyázatosság elve azt diktálná, hogy jobb egy kevés kényelmetlenséget elszenvedni, mint egy katasztrófát. A biztonság elve azt diktálja, hogy csak akkor szabad könnyebbé tenni a dolgokat, ha biztosak vagyunk az ezzel járó kockázatokban. Ezért az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról (a folyadékok repülőgépekre való felvitele) szóló állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztam."@hu11
"A mio avviso la minaccia alla sicurezza del trasporto aereo è reale e i relativi rischi sono enormi. Ritengo pertanto che gli inconvenienti causati ai passeggeri sono proporzionati a quello che proteggiamo, e sono convinto che ciò non costituisca assolutamente una violazione dei diritti umani, delle libertà o delle garanzie, ma semplicemente una misura tecnica che si è rivelata efficace. Credo quindi che il Parlamento europeo sia troppo affrettato e si stia spingendo oltre il proprio mandato quando chiede di non applicare il regolamento sull’introduzione dei liquidi sugli aerei a meno che non emergano nuove prove che corroborino tale applicazione. Il principio precauzionale suggerirebbe che è meglio sopportare qualche inconveniente piuttosto che essere vittima di una catastrofe. Il principio della sicurezza suggerisce che non dobbiamo rendere le cose più facili a meno che non siamo certi dei rischi associati. Ho votato pertanto contro la proposta di risoluzione che prevede misure per l’applicazione di di base comuni nel campo della sicurezza aerea (introduzione di liquidi negli aeromobili)."@it12
"Aš manau, kad grėsmė oro transporto saugumui yra reali ir rizika šioje srityje yra didžiulė. Todėl, mano nuomone, tie keleivių patiriami nepatogumai yra proporcingi tam, ką siekiam apsaugoti, ir čia jokiu būdu nėra teisių, laisvių ir garantijų pažeidimas, bet tiesiog techninė priemonė, kuri pasiteisino kaip. Taigi aš manau, kad Europos Parlamentas per daug skuba ir persistengia, reikalaudamas, kad Reglamentas dėl skysčių įsinešimo į lėktuvą apribojimo nebūtų įgyvendinamas, kol nėra naujų įrodymų dėl įgyvendinimo netikslingumo. Atsargumo principas sako, kad geriau patirti nedidelių nepatogumų, negu nelaimę. Saugumo principas sako, kad mes neturėtume silpninti kontrolės, jeigu nežinome kokia yra su tuo susijusi rizika. Todėl aš balsavau prieš pasiūlytą Rezoliuciją dėl reglamento, nustatančio priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (skysčių patekimas į orlaivius)."@lt14
"Es uzskatu, ka draudi gaisa transporta drošībai ir reāli un ka iespējamais risks ir milzīgs. Tādēļ esmu pārliecināts, ka pasažieru neērtības ir proporcionālas tam, ko mēs aizsargājam, un ka šeit nekādā ziņā nav jautājums par tiesību, brīvību vai garantiju pārkāpumu, bet vienkārši par tehnisku pasākumu, kas ir izrādījies efektīvs. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Parlaments ir pārsteidzīgs un pārkāpj savas pilnvaras prasot, lai netiktu pildīta regula par šķidrumu ienešanu lidmašīnu salonos, ja nav jaunu pierādījumu, kas atbalsta tās izpildi. Piesardzības princips nosaka, ka labāk ir pārciest nelielas neērtības kā nelaimi. Drošības princips nosaka, ka mums nevajadzētu vienkāršot lietas, ja mēs apzināmies iespējamo risku. Tādēļ es balsoju pret rezolūcijas priekšlikumu, kas pazemina kopējos pamata standartus, kas jāievieš aviācijas drošībā (šķidrumu ienešana lidmašīnu salonos)."@lv13
". Considero que a ameaça à segurança do transporte aéreo é um facto real e que os riscos envolvidos são de enorme monta. Creio ainda que há proporcionalidade entre o incómodo imposto aos passageiros e o bem protegido e que não está aqui em causa qualquer violação de direitos, liberdades ou garantias, mas tão-só uma medida técnica que se tem mostrado eficaz, pelo que entendo que o Parlamento Europeu se está a precipitar e a exorbitar das suas competências ao pedir o abandono da aplicação do regulamento sobre a introdução de líquidos em aviões, caso não sejam apresentadas novas provas em favor da sua aplicação. O princípio da precaução aconselha a que se prefira um pequeno incómodo a uma catástrofe. O princípio da segurança manda que não se facilite sem ter a certeza dos riscos envolvidos. Por estas razões votei contra a proposta de resolução relativa ao estabelecimento de medidas de aplicação das normas de base comuns sobre a segurança da aviação (introdução de líquidos em aeronaves)."@mt15
"Ik vind dat er sprake is van een reële bedreiging van de veiligheid in het luchtvervoer en dat de daarmee gepaard gaande risico’s enorm zijn. Daarom ben ik van mening dat het ongemak voor passagiers in verhouding staat tot datgene wat we beschermen en dat er in de kwestie hier geen sprake is van schending van rechten, vrijheden of waarborgen, maar eenvoudigweg van een technische maatregel die bewezen heeft effectief te zijn. Ik ben daarom van oordeel dat het Europees Parlement te gehaast is en zijn bevoegdheid overschrijdt door te vragen dat de Verordening inzake vloeistoffen die aan boord van een vliegtuig worden gebracht, niet moet worden ten uitvoer gelegd tenzij er nieuwe aanwijzingen zijn die een dergelijke tenuitvoerlegging steunen. Het voorzorgsbeginsel zou voorschrijven dat het beter is enig licht ongemak te ondervinden dan met een ramp te maken te krijgen. Het veiligheidsbeginsel schrijft voor dat we de dingen niet gemakkelijker moeten maken, tenzij we zeker zijn van de eraan verbonden risico’s. Ik stemde tegen de ontwerpresolutie waarin maatregelen worden vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (meebrengen van vloeistoffen aan boord van een vliegtuig)."@nl3
"Uważam, że zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym jest realne i że związane z tym ryzyko jest ogromne. Dlatego sądzę, że niedogodności, z jakimi zmagają się pasażerowie, są proporcjonalne do tego, co chronimy i że w żadnym wypadku nie ma tu miejsca naruszenie praw, wolności czy gwarancji, ale jest to po prostu środek techniczny, który okazał się skuteczny. Dlatego uważam, że Parlament Europejski postępuje zbyt pochopnie i przekracza swoje kompetencje, proponując, by rozporządzenie w sprawie wnoszenia płynów na pokład statku powietrznego nie zostało wdrożone, jeśli nie zostaną przedstawione nowe dowody popierające takie wdrożenie. Zasada ostrożności mówi, że lepiej jest znosić nieznaczne niegodności, niż doprowadzić do katastrofy. Zasada bezpieczeństwa mówi, że nie powinniśmy niczego upraszczać, jeśli nie jesteśmy pewni co do możliwych niebezpieczeństw. Dlatego głosowałem przeciwko przyjęciu projektu rezolucji ustanawiającej środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (wnoszenie płynów na pokład statku powietrznego)."@pl16
". Considero que a ameaça à segurança do transporte aéreo é um facto real e que os riscos envolvidos são de enorme monta. Creio ainda que há proporcionalidade entre o incómodo imposto aos passageiros e o bem protegido e que não está aqui em causa qualquer violação de direitos, liberdades ou garantias, mas tão-só uma medida técnica que se tem mostrado eficaz, pelo que entendo que o Parlamento Europeu se está a precipitar e a exorbitar das suas competências ao pedir o abandono da aplicação do regulamento sobre a introdução de líquidos em aviões, caso não sejam apresentadas novas provas em favor da sua aplicação. O princípio da precaução aconselha a que se prefira um pequeno incómodo a uma catástrofe. O princípio da segurança manda que não se facilite sem ter a certeza dos riscos envolvidos. Por estas razões votei contra a proposta de resolução relativa ao estabelecimento de medidas de aplicação das normas de base comuns sobre a segurança da aviação (introdução de líquidos em aeronaves)."@ro18
"Menim, da je grožnja varnosti zračnega prometa resnična in da je vpleteno tveganje veliko. Zato verjamem, da so neprijetnosti za potnike sorazmerne s tem, kar varujemo, in da to vprašanje nikakor ni kršenje pravic, svoboščin ali jamstev, ampak preprosto tehnični ukrep, ki se je izkazal kot učinkovit. Zato menim, da je Evropski parlament prenagljen in presega svoje poročanje z zahtevo, da se uredba o vnosu tekočin na letala ne izvaja, razen v primeru novih dokazov v podporo takšnemu izvajanju. Previdnostno načelo narekuje, da je bolje potrpeti malo neprijetnosti kot doživeti katastrofo. Varnostno načelo narekuje, da stvari ne smemo olajšati, razen če smo prepričani o vpletenih tveganjih. Zato sem glasoval proti predlogu resolucije o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (vnos tekočin na letala)."@sl20
"Jag menar att hotet mot luftfarten är reellt och att riskerna är enorma. Därför anser jag att olägenheterna för passagerarna står i proportion till vad vi vill skydda och att det inte alls handlar om någon kränkning av rättigheter, friheter eller garantier utan endast om en teknisk åtgärd som har visat sig vara effektiv. Som jag ser det går Europaparlamentet därför alltför snabbt fram och för långt när man begär att förordningen om medförande av vätskor på flygplan inte ska tillämpas om inte nya belägg läggs fram till stöd för tillämpningen. Försiktighetsprincipen säger oss att det är bättre att drabbas av en del lindriga olägenheter än av en katastrof. Enligt säkerhetsprincipen bör vi inte underlätta saker och ting om vi inte är säkra på vilka risker det innebär. Jag röstade därför mot resolutionsförslaget om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (medförande av vätskor ombord på flygplan)."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph