Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"British Conservatives fully support a review of the Regulation governing what liquids passengers can and cannot take on board aeroplanes. The way in which this Regulation has been applied across the EU has varied, giving rise to inconsistencies and manifest unfairness, and any review must address this aspect as a matter of urgency. However, we do not consider it would be right to call for a repeal of the regulations at this stage, since as a matter of principle the outcome of an expert review should not be pre-judged and protection of the public is paramount."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Britští konzervativci jednoznačně podporují přezkoumání nařízení, které upravuje, které tekutiny si cestující mohou s sebou vzít na palubu letadla a které ne. Způsob, jakým bylo toto nařízení v rámci EU uplatňováno, se různil, čímž vznikla nejednotnost a očividná nespravedlnost, každá revize musí tento aspekt naléhavě řešit. Nepovažujeme však v tomto ohledu za správné požadovat zrušení nařízení, neboť výsledek odborné revize by v zásadě neměl být předem stanoven a ochrana veřejnosti je prvořadou věcí."@cs1
"De britiske konservative støtter fuldt ud, at man reviderer forordningen, der styrer, hvilke væsker passagerer kan eller ikke kan tage med i fly. Denne forordning er blevet anvendt på forskellig måde forskellige steder i EU, hvilket har ført til inkonsekvens og åbenlys urimelighed, og ved en revision må man omgående tage fat på dette aspekt. Men vi mener ikke, at det kan være rigtigt at opfordre til tilbagekaldelse af forordningen på dette stadium, eftersom resultatet af en fornyet overvejelse ved eksperter principielt ikke bør foregribes, og beskyttelse af offentligheden er af afgørende betydning."@da2
". Die britischen Konservativen unterstützen eine Überprüfung der Verordnung betreffend Flüssigkeiten, die Passagiere in Flugzeugen mitführen können. Diese Verordnung wird in der EU nicht einheitlich angewandt und das hat zu unterschiedlichen Vorgehensweisen und offenkundigen Benachteiligungen geführt. Bei einer etwaigen Überprüfung muss diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wir halten es jedoch nicht für zweckmäßig, zum jetzigen Zeitpunkt die Aufhebung dieser Regelungen zu fordern, da das Ergebnis einer Überprüfung durch Sachverständige grundsätzlich nicht vorweggenommen werden sollte und der Schutz der Öffentlichkeit an erster Stelle steht."@de9
"Οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν πλήρως την αναθεώρηση του κανονισμού ο οποίος διέπει τα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο εν λόγω κανονισμός σε ολόκληρη την ΕΕ ποικίλει, προκαλώντας ασυνέπεια και επιδεικνύοντας αδικία, και τυχόν αναθεώρηση πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως αυτήν την πτυχή. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό να ζητήσουμε την κατάργηση του κανονισμού σε αυτό το στάδιο, καθώς καταρχήν το αποτέλεσμα μιας εξέτασης από ειδικούς δεν θα πρέπει να προκαταβάλλεται και είναι κυρίαρχη η προστασία του κοινού."@el10
"Los conservadores británicos apoyan plenamente una revisión del Reglamento que regula los líquidos que los pasajeros pueden llevar a bordo de los aviones. La aplicación de este Reglamento en la UE ha variado, dando lugar a incoherencias e injusticias manifiestas, por lo que cualquier revisión que se haga ha de tener en cuenta este aspecto con carácter urgente. Sin embargo, no consideramos conveniente solicitar la derogación del Reglamento en este momento, ya que, por principio, no se debe prejuzgar el resultado de una revisión realizada por expertos, y lo más importante es la protección de los ciudadanos."@es21
"Briti konservatiivid toetavad täielikult kõnealuse määruse läbivaatamist, mis reguleerib, milliseid vedelikke reisijad võivad ja milliseid mitte õhusõiduki pardale viia. Viis, kuidas käesolevat määrust on ELis kohaldatud, on varieerunud, tuues kaasa ebajärjekindluse ja ebaõigluse ning mis tahes ülevaatus peab seda aspekti käsitlema kiireloomulise küsimusena. Siiski, me ei pea õigeks nõuda määruste tühistamist praeguses seisus, kuna põhimõttelise küsimusena ei tohiks ekspertide poolse ülevaatamise tulemuse üle kohut mõista ning avalikkuse kaitsmine on kõige tähtsam."@et5
". Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit antavat täyden tukensa asetuksen tarkistamiselle. Asetuksella säädellään, mitä nesteitä matkustajat voivat tuoda koneeseen ja mitä eivät. Asetusta on sovellettu eri tavoin eri puolilla EU:ta, mikä on luonut ristiriitaisuuksia ja selvää epäoikeudenmukaisuutta. Näin ollen kaikissa tarkistuksissa on otettava huomioon tämä näkökohta kiireellisenä asiana. Meidän mielestämme ei kuitenkaan olisi tässä vaiheessa oikein vaatia asetusten kumoamista, koska asiantuntijan suorittaman selvityksen tuloksia ei periaatteessa pidä ennakoida ja koska kansalaisten suojelu on keskeisellä sijalla."@fi7
". Les conservateurs britanniques soutiennent totalement une révision du règlement régissant les matières liquides que les passagers sont autorisés à prendre et à ne pas prendre à bord d’un avion. Le mode d’application de ce règlement à travers l’UE a varié, donnant naissance à des contradictions et une injustice manifeste; toute révision doit s’attacher à examiner cet aspect comme étant une question urgente. Cependant, nous ne sommes pas d’avis qu’il serait judicieux de demander une abrogation des règlements à ce stade, dans la mesure où, par principe, le résultat d’une révision experte ne devrait pas être préjugé, et la protection du public est primordiale."@fr8
"A brit konzervatívok teljes mértékben támogatják annak a rendeletnek a felülvizsgálatát, amely azt szabályozza, hogy az utasok milyen folyadékokat vihetnek fel és milyeneket nem a repülőgépek fedélzetére. Igen eltérő az a mód, ahogyan ezt a rendeletet EU-szerte alkalmazzák, ez pedig következetlenségekhez és nyilvánvaló méltánytalansághoz vezet, és bármely felülvizsgálatnak sürgősen foglalkoznia kell ezzel az aspektussal. Szerintünk azonban nem volna helyes a rendeletek hatályon kívül helyezésére felszólítani ebben a szakaszban, mivel elvileg nem szabad előre megítélni egy szakértői felülvizsgálat eredményét, a nyilvánosság védelme pedig elsődleges."@hu11
". − I conservatori britannici sostengono appieno un riesame del regolamento su quali liquidi i passeggeri possono o non possono portare sugli aerei. Il regolamento nell’Unione europea è stato applicato in modo diverso, dando così adito a incoerenza e palesi iniquità, motivo per cui qualsiasi riesame deve affrontare urgentemente questo aspetto. Tuttavia, a nostro avviso, non sarebbe giusto invocare l’abrogazione della normativa a questo punto, poiché in linea di principio il risultato di un riesame effettuato da esperti non deve essere giudicato prematuramente, mentre la protezione dei cittadini è di importanza fondamentale."@it12
"Britanijos konservatoriai visiškai pritaria tam, kad reglamentas dėl skysčių, kuriuos keleiviai gali ar negali įsinešti į lėktuvą, būtų peržiūrėtas. ES šis reglamentas buvo taikomas įvairiai, prieštaringai ir akivaizdžiai neteisingai, tad šio aspekto peržiūra turi būti atlikta kuo skubiausiai. Tačiau, mūsų nuomone, nebūtų teisinga dabar reikalauti reglamentus atšaukti, kadangi iš principo negerai iš anksto nusiteikti, koks gali būti ekspertų atliktos peržiūros rezultatas, o visuomenės apsauga yra pirmaeilis dalykas."@lt14
"Lielbritānijas Konservatīvā partija pilnībā atbalsta regulas, kas nosaka, kādus šķidrumus pasažieri var un kādus nevar ienest lidmašīnu salonos, pārskatīšanu. Veids, kādā šī regula ir piemērota visā ES, atšķiras, rezultātā radot pretrunas un netaisnīgumu; pārskatīšanai nekavējoties ir jāatrisina šis jautājums. Tomēr, mēs neuzskatām, ka būtu pareizi šobrīd aicināt atcelt šīs regulas, jo principā nevajadzētu pāragri spriest par ekspertu veiktās pārskatīšanas rezultātiem un sabiedrības aizsardzība ir vissvarīgākā."@lv13
"British Conservatives fully support a review of the Regulation governing what liquids passengers can and cannot take on board aeroplanes.  The way in which this Regulation has been applied across the EU has varied, giving rise to inconsistencies and manifest unfairness, and any review must address this aspect as a matter of urgency.  However, we do not consider it would be right to call for a repeal of the regulations at this stage, since as a matter of principle the outcome of an expert review should not be pre-judged and protection of the public is paramount."@mt15
"− De Britse conservatieven staan geheel achter een herziening van de regeling inzake de vloeistoffen die passagiers wel of niet aan boord van vliegtuigen mogen meenemen. De manier waarop deze verordening binnen de EU is toegepast, is verschillend. Dat heeft geleid tot inconsistenties en onmiskenbare onbillijkheden. Iedere herziening dient dit aspect als een spoedkwestie behandelen. We vinden het echter niet juist om in dit stadium op te roepen tot een intrekking van de regelingen, gezien het beginsel dat niet vooruit dient te worden gelopen op de uitkomst van een onderzoek door deskundigen en dat de bescherming van het publiek voorop moet staan."@nl3
"Brytyjscy konserwatyści w pełni popierają dokonanie przeglądu rozporządzenia określającego, co pasażerowie mogą, a czego nie mogą wnosić na pokład samolotów. Rozporządzenie to było w różny sposób wdrażane w różnych częściach UE, co powodowało nieścisłości oraz niesprawiedliwość. Każdy przegląd musi pilnie zająć się tym aspektem. Jednakże nie uważamy, by słuszne było wzywanie do uchylenia rozporządzeń na tym etapie, gdyż z zasady wynik przeglądu dokonanego przez ekspertów nie powinien być przesądzany, a ochrona ludności jest najważniejsza."@pl16
"Os Conservadores britânicos apoiam plenamente uma revisão do Regulamento relativo aos líquidos que os passageiros podem ou não transportar consigo a bordo de aeronaves. A forma como este Regulamento foi aplicado em toda a UE não foi uniforme, dando azo a incoerências e manifestas injustiças, e qualquer reavaliação tem de se debruçar, urgentemente, sobre este aspecto. No entanto, não nos parece justo solicitar a revogação dos regulamentos nesta fase, visto que não podemos prever o resultado da avaliação dos peritos e a protecção dos cidadãos é da mais elevada importância."@pt17
"British Conservatives fully support a review of the Regulation governing what liquids passengers can and cannot take on board aeroplanes.  The way in which this Regulation has been applied across the EU has varied, giving rise to inconsistencies and manifest unfairness, and any review must address this aspect as a matter of urgency.  However, we do not consider it would be right to call for a repeal of the regulations at this stage, since as a matter of principle the outcome of an expert review should not be pre-judged and protection of the public is paramount."@ro18
"Britskí konzervatívci jednoznačne podporujú preskúmanie nariadenia, ktoré upravuje, ktoré tekutiny si cestujúci môžu a ktoré nemôžu vziať so sebou na palubu lietadla. Spôsob, akým sa toto nariadenie v rámci EÚ uplatňovalo, sa rôznil, čím vznikla nejednotnosť a očividná nespravodlivosť, každá revízia musí tento aspekt naliehavo riešiť. Nepovažujeme však za správne v tomto štádiu požadovať zrušenie nariadení, keďže výsledok odbornej revízie by v zásade nemal byť dopredu odsúdený a ochrana verejnosti je prvoradá."@sk19
"Britanski konservativci v celoti podpiramo pregled uredbe, ki določa, katere tekočine lahko potniki prinesejo na letalo in katerih ne smejo. Ta uredba se v EU izvaja na različne načine, kar povzroča neskladnost in očitno krivičnost, pri čemer je treba pri vsakem pregledu nujno obravnavati ta vidik. Vseeno menimo, da na tej stopnji ne bi bilo prav, da bi pozvali k razveljavitvi uredb, ker načeloma ne smemo prenagljeno napovedovati rezultata strokovnega pregleda, pri čemer je zaščita javnosti najpomembnejša."@sl20
"De brittiska konservativa stöder helhjärtat en översyn av förordningen om vilka vätskor som passagerare får och inte får ta med sig ombord på flygplan. Resolutionen har tillämpats på olika sätt inom EU, vilket har gett upphov till inkonsekvenser och uppenbara orättvisor, och denna aspekt måste behandlas som ett mycket brådskande ärende vid en eventuell översyn. Vi anser emellertid inte att det är rätt att begära att förordningen ska upphävas i det här skedet, eftersom det är en principsak att inte uttala sig för tidigt om resultatet av en expertgranskning och eftersom skyddet av allmänheten är viktigare än allt annat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Timothy Kirkhope (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph