Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nixtieq nispjega li mas-sigurtà m'għandux ikun hemm l-ebda kompromess. Aħna rridu napprezzaw dwar li tieħu l-affarijiet ta' natura likwida fuq ajruplan, veru hija ċertu skumdità, veru min-naħa l-oħra wieħed mill-affarijiet li jiddejjaq meta jkollu jarmi l-affarijiet li jkun qed iġorr miegħu, imma min-naħa l-oħra s-sigurtà hija ‘paramount’, is-sigurtà hija l-aħjar ħaġa. Jekk għandna waħda mis-sikurezzi sigrieti ta' pajjiż ta' l-Ingilterra, qegħdin igħidulna li l-periklu għadu jezisti, il-periklu qiegħed hemm. Wieħed ma jistax jagħmel l-ebda kompromess, u għalhekk wieħed irid joqgħod attent ħafna qabel ma jgħaddi riżoluzzjonijiet, mozzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' din in-natura li ma nidhrux b'xi mod jew ieħor dgħajfa jew fjakki fl-atteġġjament tagħna."@mt15
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Chtěl bych vysvětlit, že v případě bezpečnosti bychom neměli přistupovat na žádné kompromisy. Musíme ocenit, že pokud jde o omezení týkající se převážení tekutin v letadle, je pravda, že se jedná o nepohodlí, je mrzuté, že musíme vždy zahodit tekutiny, které s sebou neseme, avšak na druhé straně je naší prioritou bezpečnost. Bezpečnost je to nejdůležitější. Pokud nás britské informační služby varují před neustálou hrozbou, pak tato hrozba stále existuje. Nemůžeme přistupovat na žádné kompromisy a proto musíme být velice opatrní při přijímání usnesení a při schvalování návrhů týkajících se této otázky, aby náš přístup v žádném případě nepůsobil slabošsky nebo neprůbojně."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne understrege, at vi ikke bør gå på kompromis med sikkerheden. Vi er nødt til at forstå, at med hensyn til restriktioner for væsker, der må medbringes i fly, er det rigtigt, at de skaber besvær. Det er rigtigt, at det er irriterende at skulle smide medbragte ting væk, men sikkerhed er på den anden side af afgørende betydning. Sikkerhed frem for alt. Hvis Storbritanniens efterretningstjeneste fortæller os, at der stadig er en trussel, så er der stadig en trussel. Vi kan ikke gå på kompromis, og derfor er vi nødt til at være meget forsigtige, når vi vedtager beslutninger og godkender forslag på dette område, således at vi ikke udviser nogen form for svaghed."@da2
"Ich möchte unterstreichen, dass es keine Kompromisse geben sollte, wenn es um die Sicherheit geht. Daran sollten wir denken, wenn es Einschränkungen bei der Mitnahme von Flüssigkeiten im Flugzeug gibt. Natürlich ist es unbequem, natürlich ist es ärgerlich, wenn man etwas wegwerfen muss, doch die Sicherheit hat oberste Priorität, Sicherheit ist der beste Weg. Wenn die britischen Geheimdienste erklären, dass es noch immer eine Bedrohung gibt, dann gibt es noch eine Bedrohung. Wir dürfen keine Kompromisse eingehen, deshalb müssen wir besonders vorsichtig sein, wenn wir Entschließungsanträge zu diesem Thema annehmen, damit wir in unserer Haltung nicht schwach oder kläglich wirken."@de9
"Θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθόλου συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι, όταν η συζήτηση έρχεται στους περιορισμούς στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη, είναι αλήθεια ότι αυτό δεν είναι κάτι βολικό, είναι αλήθεια ότι είναι ενοχλητικό να πρέπει να πετάξει κάποιος αυτά που κουβαλά, από την άλλη πλευρά, όμως, η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας• η ασφάλεια είναι ο καλύτερος τρόπος. Αν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μας λένε ότι υφίσταται απειλή, τότε εξακολουθεί να υφίσταται απειλή. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εγκρίνουμε ψηφίσματα και ψηφίζουμε υπέρ προτάσεων που αφορούν αυτό το θέμα, ούτως ώστε να μην φαινόμαστε κατά κανέναν τρόπο αδύναμοι ή λιπόψυχοι στη στάση μας."@el10
"I would like to explain that there should not be any compromises as far as security is concerned. We have to appreciate that when it comes to the restrictions on taking liquids on an aeroplane, it is true that it is an inconvenience, it is true that it is annoying to have to throw away what you are carrying, but on the other hand, security is paramount; security is the best way. If the British secret services are telling us that there is still a threat, then there is still a threat. We cannot make any compromises, and that is why we have to be very careful when adopting resolutions and approving motions relating to this matter so that we do not appear in any way weak or feeble in our attitude."@en4
"Me gustaría aclarar que no debería existir ningún compromiso por lo que respecta a la seguridad. Tenemos que apreciar que cuando se trata de las restricciones de líquidos en un avión, aunque es cierto que se trata de una molestia, que es indignante tener que tirar lo que se lleva, por otro lado, la seguridad es primordial. La seguridad es el mejor medio. Si los servicios secretos británicos nos están diciendo que todavía existe amenaza, entonces, es que todavía existe. No podemos llegar a ningún acuerdo y por eso tenemos que ser muy cautos a la hora de adoptar resoluciones y aprobar propuestas sobre esta materia de forma que no demos la sensación de ser débiles o flojos en nuestra actitud."@es21
"Ma tahaksin teha selgeks, et julgeoleku puhul ei ole kohta mis tahes kompromissidele. Me peame mõistma, et mis puutub piirangutesse vedelike lennukipardale viimise osas, siis on tõsi, et see tähendab ebamugavusi, on tõsi, et tekitab pahameelt visata ära midagi endaga kaasas olnut, kuid teiselt poolt on julgeolek ülima tähtsusega; julgeolek on parim tee. Kui Ühendkuningriigi salateenistused räägivad meile, et oht on endiselt olemas, siis oht on endiselt olemas. Me ei saa teha mingeid kompromisse ning seepärast peame me olema väga ettevaatlikud selle küsimusega seotud resolutsioonide vastuvõtmisel ja ettepanekute heakskiitmisel nii, et me ei paistaks oma suhtumises mingil moel nõrga või võimetuna."@et5
"Haluan tehdä selväksi, ettei turvallisuudessa pidä tehdä kompromisseja. Meidän on ymmärrettävä, että nesteiden viemistä koneeseen koskevat rajoitukset aiheuttavat toki hankaluuksia ja että on rasittavaa joutua heittämään pois mukana olevia tavaroita, mutta toisaalta turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, se on paras keino. Kun kerran Yhdistyneen kuningaskunnan salainen palvelu kertoo, että uhka on yhä olemassa, silloin se on totta. Emme voi tehdä kompromisseja, minkä vuoksi meidän on oltava hyvin tarkkoina antaessamme päätöslauselmia ja hyväksyessämme ehdotuksia aiheesta, jottei asenteemme vaikuta ponnettomalta tai vaimealta."@fi7
"Je souhaite préciser qu’aucun compromis n'est possible en matière de sécurité. S'il est vrai que les restrictions sur les matières liquides sont un véritable inconvénient, et qu'il est ennuyeux de devoir jeter ce que vous transportez, la sécurité arrive en priorité; la sécurité est la voie à suivre. Si les services secrets britanniques nous indiquent que la menace n’est pas écartée, c’est qu’il y a menace. Nous ne pouvons pas faire de compromis. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents lors de l'adoption de résolutions et de motions en la matière afin que nous ne donnions pas une quelconque impression de faiblesse."@fr8
"Szeretném kifejteni, hogy nem szabad semmiféle kompromisszumot kötni a biztonság tekintetében. Meg kell becsülnünk azt, hogy korlátozzák a folyadékok repülőgépekre való felvitelét. Igaz ugyan, hogy ez kényelmetlen, igaz, hogy idegesítő, amikor ki kell dobni, ami nálunk van; másfelől azonban a biztonság kulcsfontosságú; a biztonság a legjobb. Ha a brit titkosszolgálat azt mondja, hogy még mindig fenyegetés van, akkor még mindig fenyegetés van. Nem hozhatunk kompromisszumot, és ezért kell igen óvatosnak lennünk az e témával kapcsolatos állásfoglalások elfogadásakor és az indítványok jóváhagyásakor, hogy viselkedésünk semmiképp se tűnjön gyengének vagy erőtlennek."@hu11
"Vorrei spiegare che non vi devono essere compromessi per quanto riguarda la sicurezza. Dobbiamo comprendere che quando ci troviamo di fronte a restrizioni sui liquidi da portare a bordo di un aereo, è vero che si tratta di un inconveniente, è vero che è fastidioso dover gettare quello che si ha con sé, ma dall’altro lato la sicurezza è di importanza fondamentale; la sicurezza è la via da seguire. Se i servizi segreti ci dicono che esiste ancora una minaccia, allora vuol dire che c’è ancora una minaccia. Non possiamo scendere a compromessi, ed è per questo motivo che dobbiamo essere molto cauti quando adottiamo delle risoluzioni e approviamo delle proposte attinenti a questa tematica, così da non mostrarci deboli nella nostra attitudine."@it12
"Norėčiau paaiškinti, kad saugumo klausimais neturi būti daroma jokių kompromisų. Mes turima pripažinti, kad apribojimai dėl skysčių įsinešimo į lėktuvą tikrai sudaro nepatogumus ir tikrai gaila išmesti tai, ką pasiėmei, bet, kita vertus, saugumas yra svarbiausias dalykas; saugumas yra geriausias būdas. Jeigu Britanijos slaptosios tarnybos sako JAV, kad yra grėsmė, tai reiškia, kad dar yra grėsmė. Mes negalime daryti jokių nuolaidų; štai kodėl turime būti atidūs priimdami su šia problema susijusias rezoliucijas ir pritardami pasiūlymams, kad mūsų pozicija jokiais atžvilgiais nebūtų silpna ar neryžtinga."@lt14
"Es vēlos paskaidrot, ka nav pieļaujami nekādi kompromisi attiecībā uz drošību. Mums jāatzīst, ka sastopoties ar ierobežojumiem šķidrumu ienešanai lidmašīnu salonos, ir taisnība, ka tās ir neērtības, ir taisnība, ka ir aizvainojoši izmest to, kas jums ir bagāžā, bet no otras puses, drošība ir pats svarīgākais, drošība ir vislabākā izvēle. Ja Britu slepenie dienesti saka mums, ka draudi joprojām pastāv, tad tie joprojām pastāv. Mēs nevaram pieļaut nekādus kompromisus, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, pieņemot rezolūcijas un atbalstot ierosinājumus šajā jautājumā, lai mēs nekļūstam kaut kādā ziņā vāji vai bezspēcīgi savā attieksmē."@lv13
"Ik wil graag uitleggen dat er geen enkel compromis mag worden gesloten als het om de veiligheid gaat. We moeten begrip tonen voor beperkingen als het meenemen van vloeistoffen in een vliegtuig. Het is waar dat het een ongemak vormt, het is waar dat het vervelend is om de dingen die je bij je hebt weg te moeten gooien, maar aan de andere kant staat de veiligheid voorop; veiligheid is de beste weg. Als de Britse geheime diensten ons vertellen dat er nog steeds een dreiging is, dan is er nog steeds een dreiging. We kunnen geen enkel compromis sluiten. Daarom moeten we zeer zorgvuldig zijn als we resoluties aannemen en moties aanvaarden die op deze zaak betrekking hebben, zodat we niet in enig opzicht zwak of lafhartig in onze houding lijken te zijn."@nl3
"Chciałbym wyjaśnić, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie może być kompromisów. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku ograniczeń dotyczących wnoszenia płynów na pokład samolotu, to prawda, że to niedogodność, to prawda, że to irytujące, gdy trzeba wyrzucić to, co się niesie, ale z drugiej strony bezpieczeństwo jest najważniejsze, bezpieczeństwo jest kluczowe. Jeśli brytyjskie służby specjalne mówią nam, że wciąż istnieje zagrożenie, to znaczy, że wciąż istnieje zagrożenie. Nie możemy iść na żadne ustępstwa i dlatego musimy być bardzo uważni, gdy przyjmujemy rezolucje i wnioski z tym związane, abyśmy w żaden sposób nie wydali się w naszym podejściu słabi lub niezdecydowani."@pl16
"Gostaria de esclarecer que, quando se trata de segurança, não pode haver compromissos. Há que o ter em conta a propósito das restrições ao transporte de líquidos a bordo de aeronaves: é certo que são um incómodo, é certo que é bastante aborrecido ter de deitar fora aquilo que levamos connosco mas, por outro lado, a segurança é fundamental; a segurança é a melhor solução. Se os serviços secretos britânicos nos dizem que a ameaça se mantém, é porque a ameaça se mantém. Não podemos ceder a quaisquer compromissos, razão pela qual temos de agir com a maior prudência ao adoptar resoluções e propostas sobre o assunto, de forma a não deixarmos transparecer uma atitude fraca ou tíbia."@pt17
"Nixtieq nispjega li mas-sigurtà m'għandux ikun hemm l-ebda kompromess. Aħna rridu napprezzaw dwar li tieħu l-affarijiet ta' natura likwida fuq ajruplan, veru hija ċertu skumdità, veru min-naħa l-oħra wieħed mill-affarijiet li jiddejjaq meta jkollu jarmi l-affarijiet li jkun qed iġorr miegħu, imma min-naħa l-oħra s-sigurtà hija ‘paramount’, is-sigurtà hija l-aħjar ħaġa. Jekk għandna waħda mis-sikurezzi sigrieti ta' pajjiż ta' l-Ingilterra, qegħdin igħidulna li l-periklu għadu jezisti, il-periklu qiegħed hemm. Wieħed ma jistax jagħmel l-ebda kompromess, u għalhekk wieħed irid joqgħod attent ħafna qabel ma jgħaddi riżoluzzjonijiet, mozzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' din in-natura li ma nidhrux b'xi mod jew ieħor dgħajfa jew fjakki fl-atteġġjament tagħna."@ro18
"Chcel by som vysvetliť, že v prípade bezpečnosti by sme nemali pristupovať na žiadne kompromisy. Musíme oceniť, že pokiaľ ide o obmedzenia na prevážanie tekutín v lietadle, je pravdivým tvrdenie, že ide o nepohodlie, je mrzutým, že vždy musíme zahodiť tekutiny, ktoré so sebou nesieme, avšak na druhej strane je bezpečnosť našou prioritou. Bezpečnosť je to najdôležitejšie. Ak nás britské informačné služby varujú pred neustálou hrozbou, potom táto hrozba stále existuje. Nemôžeme pristupovať na žiadne kompromisy, a preto musíme byť veľmi opatrní pri prijímaní uznesení a schvaľovaní návrhov týkajúcich sa tejto otázky, aby náš prístup v žiadnom prípade nepôsobil slabošsky alebo nepriebojne."@sk19
"Želim pojasniti, da v zvezi z varnostjo ne sme biti nobenih kompromisov. Upoštevati moramo, da je primer omejitev o vnosu tekočin na letala res neprijetna in je zoprno, da moramo odvreči svojo prtljago, vendar je na drugi strani zaščita najpomembnejša; zaščita je najboljši način. Če nas britanske obveščevalne službe opozarjajo, da še vedno obstaja nevarnost, potem še vedno obstaja nevarnost. Ne smemo sklepati nobenih kompromisov in zato moramo biti zelo previdni pri sprejemanju resolucij in potrjevanju predlogov, ki zadevajo to temo, da naše ravnanje v nobenem primeru ne bo šibko ali slabo."@sl20
"Jag vill påpeka att vi inte får kompromissa i säkerhetsfrågor. Vi måste inse att begränsningarna när det gäller vätskor som får medföras på flygplan visserligen är en olägenhet – visst är det irriterande att tvingas kasta bort det man har med sig – men å andra sidan är säkerheten viktigast. Det är bäst att vara på den säkra sidan. Om de brittiska säkerhetstjänsterna säger att det fortfarande finns ett hot så finns det fortfarande ett hot. Vi får inte kompromissa, och därför måste vi vara mycket försiktiga när vi antar resolutioner och godkänner förslag på det här området, så att vi inte på något sätt framstår som svaga eller halvhjärtade i vår inställning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph