Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-127"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-127"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich habe für die Berichte Jeggle gestimmt, weil ich hoffe, dass damit das Überleben unserer Bauern erleichtert wird. Es hat ja eine Zeit gegeben, in der Bauern sehr gut von ihren Erzeugnissen leben konnten. Heute steigen die Lebensmittelpreise kontinuierlich, und während die Großunternehmen davon profitieren und satte Gewinnspannen einfahren, wird der einfache Bauer immer mehr in die Rolle eines Bittstellers gedrängt. Oft lässt sich der kleinbäuerliche Betrieb nur mehr im Nebenerwerb halten, wobei vor allem die Liebe zur Natur der einzige Grund ist, warum viele diese Doppelbelastung auf sich nehmen. Aber immer mehr werfen das Handtuch, was im Bereich Obst, Gemüse und Futtermittelproduktion schon in eine Importabhängigkeit geführt hat. Seit dem EU-Beitritt haben über 50 % der österreichischen Landwirte aufgegeben, also die Milchproduktion eingestellt. Wir nähern uns daher rasant jenem Punkt, ab dem unsere Selbstversorgungsfähigkeit mit Frischmilch und Frischmilchprodukten bedroht ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch zpráv zpravodajkyně Jeggleové, protože doufám, že ulehčí našim zemědělcům přežití. Koneckonců bývaly časy, kdy dokázali zemědělci velmi dobře přežít z toho, co vyprodukovali. Dnes ceny potravin neustále rostou, ale zatímco z nich velké podniky těží výhody a sbírají slušné ziskové marže, obyčejní zemědělci jsou stále více tlačeni do úlohy prosebníků. Drobní zemědělci často potřebují vedlejší příjem k tomu, aby přežili, a jediným a nejdůležitějším důvodem toho, proč se mnozí z nich pro tuto dvojí zátěž rozhodnou, je láska k přírodě. Avšak stále více z nich se vzdává, což vedlo již dnes k závislosti na dovozu v oblasti ovoce, zeleniny a výroby krmiv. Od přistoupení Rakouska k EU zanechalo svého podnikání více než 50 % rakouských zemědělců, což znamená zastavení produkce mléka. Blížíme se tedy velmi rychle k okamžiku, kdy bude naše soběstačnost v oblasti dodávek čerstvého mléka a výrobků z čerstvého mléka ohrožena."@cs1
"Hr. formand! Jeg har stemt for Jeggle-betænkningerne, fordi jeg håber, at det dermed gør det lettere for vores landmænd at overleve. Der har været en periode, hvor landmænd kunne leve rigtig godt af deres produkter. I dag stiger fødevarepriserne konstant, og mens store virksomheder nyder godt af det og opnår store avancer, bliver den almindelige landmand mere og mere presset ind i en ydmyg ansøgers rolle. Ofte kan den lille landbrugsbedrift kun køre som bibeskæftigelse, og i den forbindelse er især kærligheden til naturen den eneste grund til, at mange påtager sig denne dobbelte belastning. Flere og flere kaster imidlertid håndklædet i ringen, hvilket har ført til en importafhængighed, hvad angår frugt, grønt og foderproduktion. Siden tiltrædelsen af EU har over 50 % af de østrigske landmænd opgivet, dvs. indstillet mælkeproduktionen. Vi nærmer os derfor hurtigt det punkt, hvor vores selvforsyningsevne med frisk mælk og friske mejeriprodukter er truet."@da2
"− Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τις εκθέσεις Jeggle, διότι ελπίζω ότι έτσι θα διευκολυνθεί η επιβίωση των αγροτών μας. Υπήρξε, εξάλλου, μια εποχή όπου οι αγρότες μπορούσαν να ζουν πολύ καλά από τα προϊόντα τους. Σήμερα, οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται διαρκώς και, ενώ από αυτό ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις και αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, ο απλός αγρότης ωθείται ολοένα και πιο πολύ στον ρόλο του ικέτη. Πολλές φορές η μικρή γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να επιζήσει μόνο χάρη σε μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, και ο λόγος που πολλοί επωμίζονται αυτό το διπλό βάρος είναι πρωτίστως η αγάπη για τη φύση. Ωστόσο, όλο και πιο πολλοί είναι εκείνοι που τα παρατάνε, και αυτό οδήγησε ήδη σε εξάρτηση από τις εισαγωγές στον τομέα των φρούτων, των λαχανικών και των ζωοτροφών. Μετά από την ένταξη στην ΕΕ, περισσότεροι από το 50% των αυστριακών αγροτών εγκατέλειψαν τη δραστηριότητά τους, δηλαδή σταμάτησαν την παραγωγή γάλακτος. Επομένως, πλησιάζουμε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σημείο που θα απειλείται η αυτάρκειά μας ως προς τον εφοδιασμό με φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από φρέσκο γάλα."@el10
"− Mr President, I voted in favour of the Jeggle reports, because I hope they will facilitate the survival of our farmers. After all, there was a time when farmers could make a very good living from their produce. Nowadays, food prices are rising continuously but, whilst large enterprises benefit from this and harvest handsome profit margins, simple farmers are pushed increasingly into the role of supplicants. Often, smallholders need a supplementary source of income to survive, and the love of nature is the overriding and only reason many take on this dual burden. Increasing numbers are throwing in the towel, however, which has already led to a dependence on imports in the field of fruit, vegetables and feeding-stuff production. Since EU accession, over 50% of Austrian farmers have given up their businesses; that is, ceased milk production. Thus we are rapidly approaching the point at which our self-sufficiency in fresh milk and fresh-milk products is under threat."@en4
"− Señor Presidente, voté a favor de los informes Jeggle porque confío en que faciliten la supervivencia de nuestros productores de leche. Al fin y al cabo, hubo un tiempo en el que los productores de leche podían vivir de lo que producían. Actualmente, los precios de los alimentos suben constantemente pero, aunque las grandes empresas se benefician de esto y obtienen grandes márgenes de beneficios, los simples agricultores se ven, cada vez más, obligados que desempeñar el papel de suplicantes. A menudo, los pequeños agricultores necesitan una fuente de ingresos adicional para sobrevivir y el amor por la naturaleza es la única y primordial razón de que muchos asuman esta doble carga. La cifra de quienes arrojan la toalla es cada vez mayor, sin embargo, lo que ha dado lugar a una dependencia de las importaciones en el ámbito de la producción de frutas, verduras y alimentos. Desde la adhesión a la UE, más del 50 % de los agricultores austriacos ha abandonado sus explotaciones, es decir, han dejado de producir leche. De este modo, nos estamos acercando rápidamente al punto en el que la autosuficiencia de leche fresca y derivados de leche fresca se encuentra amenazada."@es21
"Härra juhataja, hääletasin Jeggle raportite poolt, kuna ma loodan, et need hõlbustavad meie talunike ellujäämist. Kunagi oli ju aeg, mil talunikud teenisid oma tootmisega väga head elatist. Tänasel päeval tõusevad toiduainete hinnad pidevalt, kuid sellal kui suured ettevõtted saavad sellest kasu ja teenivad kenasid kasuminäitajaid, on lihttalunikud järjest enam surutud paluja rolli. Sageli vajavad väikemaaomanikud ellujäämiseks täiendavat sissetulekuallikat ning loodusarmastus on peamine ja ainus põhjus, miks paljud selle koorma enda kanda võtavad. Kasvavad numbrid on siiski alla andmas, mis on puu-, köögivilja ja sööda valdkonnas juba viinud sõltumiseni sisseveost. Alates ELiga ühinemisest on üle 50% Austria talunikest loobunud oma ettevõtetest ehk lõpetanud piimatootmise. Nii oleme me kiirelt lähenemas punkti, kus omavarustatus värske piima ja värskete piimatoodetega on ohus."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin Elisabeth Jegglen mietintöjen puolesta, koska toivon niiden helpottavan viljelijöiden selviytymistä. Onhan ollut aika, jolloin viljelijät tulivat hyvin toimeen tuotteillaan. Nykyään ruoan hinta nousee jatkuvasti, mutta samaan aikaan kun suuret yritykset hyötyvät tästä ja keräävät melkoisia voittoja, tavalliset viljelijät joutuvat yhä useammin anomaan tukea. Pienviljelijät tarvitsevat usein lisätuloja turvatakseen elantonsa, ja rakkaus luontoon on monelle viljelijälle suurin ja ainoa syy siihen, että he ottavat harteilleen kaksinkertaisen taakan. Yhä suurempi osa kuitenkin luopuu leikistä, mikä on jo nyt johtanut riippuvuuteen hedelmien, kasvisten ja rehujen tuonnista. Yli puolet Itävallan viljelijöistä on luopunut elinkeinostaan eli maidontuotannosta maan liityttyä EU:hun. Siten lähestymme nopeasti pistettä, jossa omavaraisuutemme tuoreen maidon ja maitotuotteiden suhteen on uhattuna."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai voté en faveur des rapports Jeggle, car je nourris l’espoir que ceux-ci contribueront à la survie de nos agriculteurs. Après tout, il fut un temps où les fermiers pouvaient bien gagner leur vie avec leurs produits. De nos jours, alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent de croître et que les grandes entreprises en tirent parti et génèrent de plantureuses marges bénéficiaires, les simples fermiers sont eux de plus en plus relégués au rôle de suppliants. Il n’est pas rare que les petits propriétaires agricoles nécessitent une source de revenu supplémentaire pour survivre, et que l’amour de la nature soit la seule et unique raison pour laquelle nombre d'entre eux assument ce double fardeau. Ils sont toutefois de plus en plus nombreux à jeter l’éponge, ce qui a déjà entrainé une dépendance vis-à-vis des importations des fruits, des légumes et des denrées alimentaires. Depuis l’adhésion à l’Union européenne, plus de 50 % des agriculteurs autrichiens ont mis la clé sous le paillasson, à savoir cessé leur production laitière. Nous approchons à grand pas le point où notre autosuffisance en lait frais et en produits laitiers frais sera en péril."@fr8
"− Elnök úr! Azért szavaztam a Jeggle-jelentések mellett, mert remélem, hogy azok megkönnyítik mezőgazdasági termelőink fennmaradását. Végül is volt olyan idő, amikor a mezőgazdasági termelők igen jól meg tudtak élni a termelésükből. Manapság az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek, de – míg a nagyvállalatok részesülnek ennek előnyeiből és csinos haszonkulcsra tesznek szert – az egyszerű mezőgazdasági termelőket egyre inkább koldulásra kényszerítik. A mezőgazdasági kistermelőknek gyakran kiegészítő jövedelemforrásra van szükségük a megélhetéshez, és a természet szeretete az egyetlen és mindent felülíró oka annak, hogy sokan miért vállalják ezt a kettős terhet. Azonban egyre többen dobják be a törölközőt, ami a gyümölcs-, zöldség- és takarmánytermelés területén máris az importtól való függéshez vezetett. Az ország EU-hoz való csatlakozása óta az osztrák mezőgazdasági termelők 50%-a számolta fel vállalkozását; azaz fejezte be a tejtermelést. Így igen gyorsan haladunk afelé a pont felé, amikor már veszélyben van önellátásunk a friss tej és a friss tejtermékek terén."@hu11
"− Signor Presidente, ho votato a favore delle relazioni Jeggle perché mi auguro che facilitino la sopravvivenza dei nostri agricoltori. In fin dei conti, vi era un tempo in cui i coltivatori guadagnavano molto bene con quello che producevano. Attualmente, i prezzi dei generi alimentari non fanno che aumentare, ma mentre le grandi aziende ne traggono vantaggi e registrano notevoli margini di guadagno, i semplici agricoltori sono sempre più costretti a fare la questua. I piccoli coltivatori spesso hanno bisogno di una fonte aggiuntiva di reddito per sopravvivere, e l’amore per la natura è l’unica e preponderante ragione per cui molti si addossano questo doppio onere. Tuttavia, un numero sempre crescente di coltivatori getta la spugna, il che ha già causato una dipendenza dalle importazioni nel campo della frutta, delle verdure e della produzione di mangimi. Da quando l’Austria ha aderito all’Unione europea, oltre il 50 per cento dei suoi agricoltori ha abbandonato l’attività, ovvero ha cessato di produrre latte. Ci stiamo quindi rapidamente avvicinando al momento in cui la nostra autosufficienza nel campo del latte fresco e dei prodotti lattiero-caseari sarà messa a dura prova."@it12
"− Pone Pirmininke, aš balsavau už Jeggle pranešimus, nes tikiuosi, kad jie palengvins mūsų ūkininkų išgyvenimą. Šiaip ar taip, buvo laikas, kai ūkininkai galėjo labai gerai gyventi iš savo produkcijos. Šiais laikais maisto produktų kainos nuolat kyla, bet, nors didžiosios įmonės tuo naudojasi ir gauna gražų pelną, paprasti ūkininkai vis labiau verčiami tapti prašytojais. Mažo ūkio savininkams dažnai reikia papildomo pajamų šaltinio, kad išgyventų, ir tik iš meilės gamtai daugelis neša tokią dvigubą naštą. Tačiau vis daugiau yra tokių, kurie atsisako ūkininkavimo, ir tai sukėlė priklausomybę nuo importo vaisių, daržovių ir pašarų gamybos srityse. Po įstojimo į ES beveik 50% Austrijos ūkininkai nutraukė savo verslą; tai yra, nutraukė pieno gamybą. Taip mes sparčiai artėjame prie ribos, kur atsiranda pavojus, kad mes prarasime gebėjimą apsirūpinti šviežiu pienu ir šviežiais pieno produktais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es balsoju par kundzes ziņojumiem, jo ceru, ka tie veicinās mūsu lauksaimnieku izdzīvošanu. Galu galā kādreiz lauksaimnieki, pateicoties saražotajam, varēja ļoti labi dzīvot. Mūsdienās pārtikas cenas pastāvīgi palielinās, taču, lai arī lielie uzņēmumi no tā iegūst un saņem pievilcīgu peļņu, vienkāršie lauksaimnieki arvien vairāk tiek nostādīti lūdzēju lomā. Bieži sīksaimniekiem, lai izdzīvotu, ir vajadzīgs papildu ienākumu avots, un vienīgais iemesls uzņemties šo divējādo nastu ir mīlestība pret dabu. Arvien vairāk cilvēku padodas, taču tas jau tagad ir izraisījis atkarību no augļu, dārzeņu un barības importa. Kopš pievienošanās Eiropas Savienībai vairāk nekā 50% Austrijas lauksaimnieku ir likvidējuši savu uzņēmējdarbību, tas ir, pārtraukuši piena ražošanu. Tāpēc mēs strauji tuvojamies brīdim, kad tiks apdraudēta mūsu pašpietiekamība svaiga piena un svaiga piena produktu nozarē."@lv13
"Herr Präsident! Ich habe für die Berichte Jeggle gestimmt, weil ich hoffe, dass damit das Überleben unserer Bauern erleichtert wird. Es hat ja eine Zeit gegeben, in der Bauern sehr gut von ihren Erzeugnissen leben konnten. Heute steigen die Lebensmittelpreise kontinuierlich, und während die Großunternehmen davon profitieren und satte Gewinnspannen einfahren, wird der einfache Bauer immer mehr in die Rolle eines Bittstellers gedrängt. Oft lässt sich der kleinbäuerliche Betrieb nur mehr im Nebenerwerb halten, wobei vor allem die Liebe zur Natur der einzige Grund ist, warum viele diese Doppelbelastung auf sich nehmen. Aber immer mehr werfen das Handtuch, was im Bereich Obst, Gemüse und Futtermittelproduktion schon in eine Importabhängigkeit geführt hat. Seit dem EU-Beitritt haben über 50 % der österreichischen Landwirte aufgegeben, also die Milchproduktion eingestellt. Wir nähern uns daher rasant jenem Punkt, ab dem unsere Selbstversorgungsfähigkeit mit Frischmilch und Frischmilchprodukten bedroht ist."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de verslagen van mevrouw Jeggle gestemd, omdat ik hoop dat het daardoor voor onze boeren gemakkelijker wordt om het hoofd boven water te houden. Er is een tijd geweest dat boeren heel goed van hun opbrengsten konden leven. Tegenwoordig stijgen de prijzen van levensmiddelen voortdurend, maar terwijl de grote bedrijven daarvan profiteren en flinke winsten opstrijken, wordt de gewone boer steeds meer gedwongen zijn hand op te houden. Vaak is een klein boerenbedrijf alleen nog rendabel als nevenactiviteit. Daarbij is liefde voor de natuur vaak de enige reden waarom velen die dubbele taak op zich nemen. Steeds meer boeren gooien echter de handdoek in de ring, wat in de sectoren fruit, groenten en diervoeders al heeft geleid tot de situatie dat we van import afhankelijk zijn. Sinds de toetreding van Oostenrijk tot de EU is meer dan de helft van de Oostenrijkse boeren ermee opgehouden, dus met de melkproductie gestopt. We zullen daarom spoedig het moment bereiken waarop we niet meer zelf in onze behoefte aan verse melk en verse zuivelproducten kunnen voorzien."@nl3
"− Panie przewodniczący! Głosowałem za sprawozdaniami pani Jeggle, ponieważ mam nadzieję, że umożliwią one naszym rolnikom przetrwanie. Przecież był taki czas, kiedy rolnicy mogli dobrze zarobić na swoje utrzymanie. Obecnie ceny żywności ciągle rosną, ale zysk z tego czerpią duże przedsiębiorstwa nakładające duże marże, a zwykli rolnicy są spychani do roli suplikantów. Aby przetrwać, właściciele małych gospodarstw rolnych często potrzebują dodatkowych źródeł dochodu, a miłość do natury jest jedyną i nadrzędną przyczyną, dla której znoszą ten podwójny ciężar. Coraz więcej osób uznaje się za przegranych, co już doprowadziło do zależności od towarów importowanych, takich jak owoce, warzywa i produkcja karmy. Od wstąpienia do UE, ponad 50% austriackich rolników zrezygnowało z produkcji mleka. Tak więc szybko zbliżamy się do punktu, w którym nasza samowystarczalność w zakresie świeżego mleka i produktów mlecznych będzie zagrożona."@pl16
"Senhor Presidente, votei a favor dos relatórios Jeggle, porque espero que os mesmos venham a facilitar a sobrevivência dos nossos agricultores. Bem vistas as coisas, houve tempo em que os agricultores conseguiam viver muito bem com o rendimento daquilo que produziam. Hoje em dia os preços dos produtos alimentares aumentam continuamente, mas, enquanto as grandes empresas beneficiam desta situação e arrecadam belas margens de lucro, os simples agricultores são cada vez mais empurrados para o papel de requerentes de ajuda. É frequente os pequenos proprietários necessitarem de uma fonte de rendimento complementar para sobreviverem, e o amor à natureza é o principal e único motivo pelo qual muitos aceitam carregar este duplo fardo. É cada vez maior, porém, o número dos que se dão por vencidos, o que já se traduz numa dependência da importação nos sectores da fruta, dos produtos hortícolas e da produção dos alimentos para animais. Desde a adesão à União Europeia, mais de 50% dos agricultores austríacos abandonaram a sua actividade, ou seja, deixaram de se dedicar à produção de leite. Deste modo, estamos a aproximar-nos rapidamente do momento em que a nossa auto-suficiência no sector do leite fresco e dos produtos à base de leite fresco se encontra ameaçada."@pt17
"Herr Präsident! Ich habe für die Berichte Jeggle gestimmt, weil ich hoffe, dass damit das Überleben unserer Bauern erleichtert wird. Es hat ja eine Zeit gegeben, in der Bauern sehr gut von ihren Erzeugnissen leben konnten. Heute steigen die Lebensmittelpreise kontinuierlich, und während die Großunternehmen davon profitieren und satte Gewinnspannen einfahren, wird der einfache Bauer immer mehr in die Rolle eines Bittstellers gedrängt. Oft lässt sich der kleinbäuerliche Betrieb nur mehr im Nebenerwerb halten, wobei vor allem die Liebe zur Natur der einzige Grund ist, warum viele diese Doppelbelastung auf sich nehmen. Aber immer mehr werfen das Handtuch, was im Bereich Obst, Gemüse und Futtermittelproduktion schon in eine Importabhängigkeit geführt hat. Seit dem EU-Beitritt haben über 50 % der österreichischen Landwirte aufgegeben, also die Milchproduktion eingestellt. Wir nähern uns daher rasant jenem Punkt, ab dem unsere Selbstversorgungsfähigkeit mit Frischmilch und Frischmilchprodukten bedroht ist."@ro18
"− Pán predsedajúci hlasoval som v prospech správ spravodajkyne Jeggleovej, pretože dúfam, že uľahčia prežitie našim poľnohospodárom. Koniec koncov bývali časy, keď poľnohospodári dokázali veľmi dobre prežiť z toho, čo vyprodukovali. Dnes ceny potravín neustále rastú avšak, zatiaľ čo veľké podniky z nich ťažia výhody a zbierajú slušné ziskové marže, jednoduchí poľnohospodári sú čoraz viac tlačení do úlohy prosebníkov. Často malí poľnohospodári potrebujú vedľajší príjem na to, aby prežili a jediné a najdôležitejšie, prečo sa mnohí pre takéto dvojité zaťaženie rozhodnú, je láska k prírode. Avšak čoraz viac z nich sa vzdáva, čo viedlo už dnes k závislosti od dovozu v oblasti ovocia, zeleniny a výroby krmív. Od pristúpenia Rakúska k EÚ zanechalo svoje podnikanie viac než 50 % rakúskych poľnohospodárov, čo znamená zastavenie produkcie mlieka. A teda sa veľmi rýchlo blížime k momentu, kedy bude naša sebestačnosť v oblasti dodávok čerstvého mlieka a výrobkov z čerstvého mlieka ohrozená."@sk19
"Gospod predsednik, glasoval sem za poročila Jeggle, ker upam, da bodo omogočila preživetje naših kmetov. Nazadnje so nekoč kmetje s svojimi izdelki lahko ustvarili dober zaslužek. Danes se cene živil nenehno zvišujejo, vendar je preprostim kmetom vedno bolj vsiljena vloga prosilcev, medtem ko imajo velike družbe od tega koristi in pobirajo visoke stopnje dobička. Pogosto maloposestniki potrebujejo dodaten vir prihodka za preživetje, pri čemer je ljubezen do narave prevladujoč in edini razlog večine, da se odločijo za to dvojno breme. Vedno večje številke pomenijo priznavanje poraza, kar je že povzročilo odvisnost od uvoza na področju proizvodnje sadja, zelenjave in krme. Od pristopa k EU je več kot 50 % avstrijskih kmetov opustilo svoja podjetja, kar pomeni ustavitev proizvodnje mleka. Tako se hitro približujemo točki, ko bo naša samozadostnost v zvezi s svežim mlekom in proizvodi iz svežega mleka ogrožena."@sl20
"− Herr talman! Jag röstade för Jegglebetänkandena, eftersom jag hoppas att de kommer att underlätta våra jordbrukares överlevnad. Det har faktiskt funnits en tid då jordbrukare kunde leva gott på sina produkter. I dag stiger livsmedelspriserna kontinuerligt, men medan storföretagen utnyttjar detta och tar hem rejäla vinstmarginaler tvingas småjordbrukarna mer och mer in i en underordnad roll. Småbrukare behöver ofta en kompletterande inkomstkälla för att överleva, och kärleken till naturen är den dominerande och enda orsaken till att många tar på sig denna dubbla börda. Allt fler kastar emellertid in handduken, vilket redan har lett till ett importberoende av frukt, grönsaker och foder. Sedan EU-anslutningen har mer än 50 procent av de österrikiska bönderna lagt ned sin verksamhet, dvs. upphört med mjölkproduktion. Vi närmar oss alltså snabbt den punkt där vår självförsörjning på färskmjölk och färska mjölkprodukter är hotad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph