Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-124"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A criação de condições de vida seguras para os cidadãos europeus é uma das obrigações e responsabilidades básicas da UE. Ora, o volume dos transportes terrestres no seio da UE está em constante progressão e, a par desse aumento, o volume das mercadorias perigosas transportadas tem também vindo a crescer. É assim necessário garantir a simplificação e a clareza da legislação aplicável ao transporte de mercadorias perigosas. O intuito de incluir no âmbito de uma só Directiva o transporte de mercadorias perigosas por via ferroviária, rodoviária e fluvial, através das vias navegáveis interiores, pode contribuir para a co-modalidade e garantir, através das regras estabelecidas, uma maior segurança e celeridade mediante a adopção de novos critérios de rapidez na entrega dos bens e na prestação de serviços associados. Pressupõe-se, assim, uma segurança cada vez maior nos transportes efectuados em todo o território da UE – incluindo o transporte de mercadorias perigosas -, o que considero ser possível com a concretização das medidas desta directiva."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jednou ze základních povinností a odpovědností EU je vytvořit podmínky k bezpečnému životu evropských občanů. Objem pozemní přepravy zboží v rámci EU neustále vzrůstá a v rámci tohoto nárůstu se zvyšuje také objem přepravy nebezpečných věcí. Proto potřebujeme zajistit, aby byly právní předpisy vztahující se na přepravu nebezpečných věcí zjednodušeny a vyjasněny. Záměr sloučit do jediné směrnice přepravu nebezpečných věcí železniční a silniční dopravou a dopravou po vnitrozemských vodních cestách by mohl podpořit kombinovanou dopravu prostřednictvím uplatňování stanovených pravidel, zlepšení bezpečnosti a rychlosti, vycházející z přijetí nových kritérií rychlé přepravy zboží a ustanovení pro příslušné služby. Předpokladem této situace je proto stále vyšší bezpečnost přepravy na území EU včetně přepravy nebezpečných věcí. Věřím, že to bude umožněno prostřednictvím uplatnění opatření stanovených touto směrnicí."@cs1
"Et af EU's grundlæggende ansvars- og indsatsområder går ud på at skabe sikre levevilkår for de europæiske borgere. Omfanget af den indenlandske transport i EU er konstant stigende, og samtidig øges også mængden af farligt gods. Vi er derfor nødt til at sikre, at den lovgivning, der gælder for transport af farligt gods, forenkles og præciseres. Forslaget om at samle bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej, med jernbane og på indre vandveje i et enkelt direktiv kan fremme sammodalitet og gennem anvendelsen af fastsatte regler øge sikkerheden og hastigheden på grundlag af vedtagelsen af nye kriterier for fremsendelse af varer og udveksling af tjenesteydelser. Det kræver, at der hersker sikre transportforhold på hele EU's område - også for transport af farligt gods. Jeg mener, at dette vil være muligt med gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv."@da2
". − Zu den grundlegenden Pflichten und Zuständigkeiten der EU gehört es, sichere Lebensbedingungen für die europäischen Bürger zu gewährleisten. Der Umfang der Güterbeförderung innerhalb der EU nimmt ständig zu und damit auch der Umfang der Beförderung gefährlicher Güter. Deshalb müssen wir die für die Beförderung gefährlicher Güter geltenden Rechtsvorschriften vereinfachen und präzisieren. Die Absicht, die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn, auf der Straße und in der Binnenschifffahrt in einer Richtlinie zusammenzufassen, könnte die Ko-Modalität fördern und bei Einhaltung der geltenden Vorschriften die Sicherheit erhöhen. Gleichzeitig könnte durch die Annahme neuer Kriterien über die Expresslieferung und Bestimmungen zu den entsprechenden Diensten die Güterbeförderung beschleunigt werden. Voraussetzung dafür ist noch mehr Sicherheit bei der Beförderung innerhalb der EU, einschließlich der Beförderung gefährlicher Güter. Meines Erachtens wird die Umsetzung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen dies ermöglichen."@de9
"Μία από τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες της ΕΕ είναι η δημιουργία ασφαλών συνθηκών διαβίωσης για τους ευρωπαίους πολίτες. Οι εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ διογκούνται συνεχώς και, ανάλογα με αυτή την αύξηση, αυξάνεται επίσης ο όγκος των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πρέπει, επομένως, να διασφαλίσουμε την απλοποίηση και την αποσαφήνιση της νομοθεσίας που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η επιδίωξη να συμπεριληφθεί σε μια ενιαία οδηγία η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς, οδικώς και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ενδέχεται να ενθαρρύνει τη συνδυασμένη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφορών και, μέσω της εφαρμογής θεσπισμένων κανόνων, να βελτιώσει την ασφάλεια και την ταχύτητα, με βάση τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την ταχεία παράδοση εμπορευμάτων και την παροχή των συναφών υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του πράγματος είναι, επομένως, η ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των μεταφορών εντός της επικράτειας της ΕΕ, περιλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων• πιστεύω ότι αυτό θα είναι δυνατό με την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται σε αυτήν την οδηγία."@el10
"One of the EU’s basic obligations and responsibilities is to create safe living conditions for European citizens. The volume of inland goods transport within the EU is constantly expanding and, in line with that increase, the volume of dangerous goods transported has also been rising. We therefore need to ensure that the legislation applicable to the transportation of dangerous goods is simplified and clarified. The intention to include under a single directive the transportation of dangerous goods by rail, road and inland waterways might encourage co-modality and, by the application of established rules, improve safety and speed based on the adoption of new criteria on fast delivery of goods and provision of the relevant services. A prerequisite for that is, therefore, ever greater safety in transportation throughout the territory of the EU, including the transportation of dangerous goods; I believe that will be possible with the implementation of the measures contained in this directive."@en4
"Una de las obligaciones y responsabilidades básicas de la UE consiste en crear condiciones de vida seguras para los ciudadanos comunitarios. El volumen del transporte de mercancías en el interior de la UE aumenta constantemente y, en consonancia con dicho aumento, el volumen de las mercancías peligrosas transportadas también ha ido aumentando. Por tanto, necesitamos garantizar que la legislación aplicable al transporte de mercancías peligrosas se simplifique y aclare. La intención de incluir en una sola Directiva el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, carretera y vías navegables interiores podría incentivar el enfoque comodal y, mediante la aplicación de normas establecidas, mejorar la seguridad y velocidad basadas en la adopción de nuevos criterios sobre la entrega rápida de mercancías y la provisión de los servicios pertinentes. Un requisito previo para ello es, por tanto, una mayor seguridad en el transporte por el territorio de la UE, incluido el transporte de mercancías peligrosas. Creo que será posible con la aplicación de las medidas incluidas en esta Directiva."@es21
"Üks ELi põhilisi kohustusi ja vastutusalasid on luua Euroopa kodanikele turvalisi elutingimusi. Sisemaise kaubaveo maht ELi piires on pidevalt suurenenud ning koos selle kasvuga on suurenenud ka ohtlike kaupade vedu. Seepärast peame me tagama, et ohtlike kaupade veo suhtes kohaldatavaid õigusakte lihtsustatakse ja muudetakse selgemaks. Kavatsus võtta ühteainsasse direktiivi kokku ohtlike ainete vedu raudteel, maanteel ja siseveeteel võib ergutada ühendatud vedu ning parandada kehtestatud eeskirjade kohaldamise kaudu turvalisust ja kiirust. Need põhinevad kaupade kiire kohaletoimetamise kriteeriumidel ja asjakohaste teenuste osutamisel. Selle nõutavaks eeltingimuseks on seepärast veelgi suurem turvalisus transpordis kogu ELi territooriumil, sealhulgas ohtlike ainete veos; ma usun, et see on võimalik käesolevas direktiivis sisalduvate meetmete rakendamisel."@et5
". EU:n keskeisempänä velvollisuutena ja vastuuna on luoda turvalliset elinolot EU:n kansalaisille. Tavaroiden sisämaaliikenteen volyymi EU:ssa kasvaa jatkuvasti, ja kasvun myötä myös vaarallisten aineiden kuljetukset lisääntyvät. Näin ollen on varmistettava, että vaarallisten aineiden kuljetuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja selkiytetään. Aikomus sisällyttää yhteen direktiiviin vaarallisten aineiden rautatie-, maantie- ja sisävesikuljetukset saattaa rohkaista liikennemuotojen yhteiskäyttöä, ja vahvistettujen sääntöjen soveltamisella voitaisiin parantaa turvallisuutta ja nopeutta tavaroiden nopeita toimituksia ja palvelujen tarjoamista koskevien uusien kriteereiden pohjalta. Tämä edellyttää EU:n alueella tapahtuvien kuljetusten, myös vaarallisten aineiden kuljetusten, turvallisuuden lisäämistä. Uskon, että tämä on mahdollista, jos kyseisen direktiiviehdotuksen sisältämät toimenpiteet pannaan täytäntöön."@fi7
"Une des obligations et responsabilités basiques de l’Union européenne est de créer des conditions de vie sûres pour les citoyens européens. Le volume du transport intérieur de marchandises au sein de l’Union européenne ne cesse de gonfler et, en phase avec cette augmentation, le volume de marchandises dangereuses transportées a également suivi une courbe ascendante. Aussi devons-nous veiller à la simplification et à la clarification de la législation en matière de transport de marchandises dangereuses. Il se peut que l’inclusion sous une directive unique du transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (rail-route) et voies navigables intérieures encourage la co-modalité et que l’application de règles établies, améliore la sécurité et la vitesse grâce à l’adoption de nouveaux critères en matière de livraison rapide de marchandises et de prestation des services y afférents. Pour ce faire, la condition préalable est l’amélioration constante de la sécurité des transports à travers le territoire de l'Union européenne, y compris du transport des marchandises dangereuses; j’estime que la mise en œuvre des mesures contenues dans cette directive rendra cela possible."@fr8
"Az EU egyik alapvető kötelessége és felelőssége az európai polgárok biztonságos életfeltételeinek megteremtése. Az EU-ban a szárazföldi áruszállítás volumene folyamatosan nő, és e növekedéssel együtt a szállított veszélyes áruk mennyisége is emelkedik. Ezért biztosítanunk kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok egyszerűsítését és egyértelművé tételét. Az a szándék, hogy egyetlen irányelv szabályozza a veszélyes áruk vasúti, közúti és belvízi szállítását, talán ösztönözheti a különböző közlekedési módok hatékony alkalmazását, és – a megállapított szabályok alkalmazása révén – javíthatja a biztonságot és a sebességet az áruk gyorsszállításával és a vonatkozó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos új kritériumok elfogadása alapján. Ezért ennek egyik előfeltétele az egész EU területén a szállítás – beleértve a veszélyes áruk szállítását is – sokkal nagyobb biztonságossága; úgy vélem, hogy ez az ebben az irányelvben szereplő intézkedések végrehajtásával lehetséges lesz."@hu11
"− Uno degli obblighi e delle responsabilità principali dell’Unione europea è quello di creare delle condizioni di vita sicure per i cittadini europei. Il volume del trasporto interno di merci della comunità è in continua espansione e, di pari passo con tale crescita, il volume del trasporto di merci pericolose. E’ necessario pertanto garantire che la normativa sul trasporto di merci pericolose sia semplificata e resa più chiara. L’intenzione di includere in un’unica direttiva il trasporto di merci pericolose per ferrovia, sulle strade e sulle vie di navigazione interna potrebbe fare da stimolo alla comodalità e, applicando le norme esistenti, migliorare la sicurezza e la rapidità, nel caso in cui siano adottati dei nuovi criteri sulla consegna rapida di merci e sulla fornitura dei relativi servizi. Una precondizione al riguardo è pertanto che sia garantita una sempre maggiore sicurezza nel trasporto su tutto il territorio dell’Unione europea, ivi incluso il trasporto di merci pericolose; credo che ciò sarà possibile attuando le misure contenute nella presente direttiva."@it12
"Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos įsipareigojimų ir prievolių yra sukurti Europos piliečiams saugias gyvenimo sąlygas. ES vidaus keliais vežamų krovinių apimtis nuolat didėja ir kartu auga gabenamų pavojingų krovinių apimtis. Taigi mums reikia užtikrinti, kad teisės aktai, reglamentuojantys pavojingų krovinių vežimą, būtų supaprastinti ir patikslinti. Viena direktyva reglamentuojant pavojingų krovinių vežimą geležinkeliu, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais sudarytų galimybes taikyti su skirtingomis vežimo rūšimis susijusį bendradarbiavimo organizavimą ir, taikant nustatytas taisykles, pagerinti saugumą ir padidinti greitį, taikant naujus greito krovinių pristatymo kriterijus ir teikiant atitinkamas paslaugas. Tam, kad tai būtų pasiekta, yra būtinas didesnis vežimo, įskaitant pavojingų krovinių vežimą, saugumas visoje ES teritorijoje; aš manau, kad tai bus įmanoma įgyvendinus šioje direktyvoje numatytas priemones."@lt14
"Viens no Eiropas Savienības pamatpienākumiem un saistībām ir radīt Eiropas pilsoņiem drošus dzīves apstākļus. Kravu iekšzemes pārvadājumu apjoms Eiropas Savienībā pastāvīgi palielinās, un attiecīgi pieaug arī pārvadāto bīstamo kravu daudzums. Tādēļ ir jānodrošina bīstamo kravu pārvadājumiem piemērojamo tiesību aktu vienkāršošana un precizēšana. Nodoms vienā direktīvā ietvert bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu, ceļu un iekšzemes ūdensceļiem var veicināt komodalitāti un, piemērojot paredzētos noteikumus, uzlabot drošību un darbības ātrumu, balstoties uz pieņemtiem jauniem kritērijiem par kravu ātru piegādi un atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanu. Tādēļ svarīgs priekšnoteikums ir vēl lielāka Eiropas Savienībā notiekošo pārvadājumu, tostarp bīstamo kravu pārvadājumu, drošība; es uzskatu, ka, īstenojot šajā direktīvā iekļautos pasākumus, tas būs iespējams."@lv13
". A criação de condições de vida seguras para os cidadãos europeus é uma das obrigações e responsabilidades básicas da UE. Ora, o volume dos transportes terrestres no seio da UE está em constante progressão e, a par desse aumento, o volume das mercadorias perigosas transportadas tem também vindo a crescer. É assim necessário garantir a simplificação e a clareza da legislação aplicável ao transporte de mercadorias perigosas. O intuito de incluir no âmbito de uma só Directiva o transporte de mercadorias perigosas por via ferroviária, rodoviária e fluvial, através das vias navegáveis interiores, pode contribuir para a co-modalidade e garantir, através das regras estabelecidas, uma maior segurança e celeridade mediante a adopção de novos critérios de rapidez na entrega dos bens e na prestação de serviços associados. Pressupõe-se, assim, uma segurança cada vez maior nos transportes efectuados em todo o território da UE – incluindo o transporte de mercadorias perigosas -, o que considero ser possível com a concretização das medidas desta directiva."@mt15
"Een van de elementaire verplichtingen en verantwoordelijkheden van de EU is het scheppen van veilige levensomstandigheden voor Europese burgers. De omvang van goederenvervoer over land binnen de EU breidt zich voortdurend uit en in het verlengde van die toename neemt ook de omvang van het vervoer van gevaarlijke goederen toe. We moeten er daarom voor zorgen dat de wetgeving die van toepassing is op het transport van gevaarlijke goederen wordt vereenvoudigd en verduidelijkt. Het voornemen om in een enkele richtlijn het vervoer van gevaarlijke goederen via spoor, weg en binnenvaart op te nemen, kan een stimulans vormen voor gemeenschappelijke modaliteiten en, door toepassing van vastgestelde regels, tot verbetering leiden van de veiligheid en snelheid op basis van de vaststelling van nieuwe criteria inzake snelle bezorging van goederen en de levering van de betreffende diensten. Eerste vereiste daarvoor is daarom een steeds grotere veiligheid in het vervoer door het hele gebied van de EU, met inbegrip van het vervoer van gevaarlijke goederen; dat zal naar mijn mening mogelijk worden met de tenuitvoerlegging van de maatregelen die in de richtlijn staan."@nl3
"Jednym z podstawowych zobowiązań UE jest stworzenie bezpiecznych warunków życia obywateli Europy. Natężenie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w UE ciągle wzrasta i, zgodnie z tym wzrostem, powiększa się także liczba przewożonych towarów niebezpiecznych. Tak więc musimy dopilnować, aby stosowane do transportu towarów niebezpiecznych prawodawstwo było uproszczone i przejrzyste. Zamiar, by w jednej dyrektywie uwzględnić transport drogowy, kolejowy i wodami śródlądowymi niebezpiecznych towarów może sprzyjać współmodalności i, poprzez zastosowanie przyjętych zasad, poprawić bezpieczeństwo i szybkość opartą na przyjęciu nowych kryteriów szybkiej dostawy towarów i zapewniania odpowiednich usług. Tak więc warunkiem wstępnym jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu na terytorium UE, w tym także transportu towarów niebezpiecznych; uważam, że będzie to możliwe wraz z wdrożeniem środków zawartych w tej dyrektywie."@pl16
". A criação de condições de vida seguras para os cidadãos europeus é uma das obrigações e responsabilidades básicas da UE. Ora, o volume dos transportes terrestres no seio da UE está em constante progressão e, a par desse aumento, o volume das mercadorias perigosas transportadas tem também vindo a crescer. É assim necessário garantir a simplificação e a clareza da legislação aplicável ao transporte de mercadorias perigosas. O intuito de incluir no âmbito de uma só Directiva o transporte de mercadorias perigosas por via ferroviária, rodoviária e fluvial, através das vias navegáveis interiores, pode contribuir para a co-modalidade e garantir, através das regras estabelecidas, uma maior segurança e celeridade mediante a adopção de novos critérios de rapidez na entrega dos bens e na prestação de serviços associados. Pressupõe-se, assim, uma segurança cada vez maior nos transportes efectuados em todo o território da UE – incluindo o transporte de mercadorias perigosas -, o que considero ser possível com a concretização das medidas desta directiva."@ro18
"Jednou zo základných povinností a zodpovedností EÚ je vytvoriť podmienky na bezpečný život pre Európskych občanov. Objem vnútrozemskej prepravy tovaru v rámci EÚ neustále narastá a v rámci tohto nárastu sa rozrastá aj objem prepravy nebezpečného tovaru. Preto potrebujeme zabezpečiť, aby právne predpisy vzťahujúce sa na prepravu nebezpečného tovaru boli zjednodušené a vyjasnené. Zámer zlúčiť do jedinej smernice prepravu nebezpečného tovaru železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou by mohol podporiť komodalitnú dopravu prostredníctvom uplatňovania stanovených pravidiel, zlepšenia bezpečnosti a rýchlosti vychádzajúceho z prijatia nových kritérií o rýchlej dodávke tovaru a ustanovení pre príslušné služby. Predpokladom tejto situácie je preto čoraz väčšia bezpečnosť prepravy na území EÚ vrátane prepravy nebezpečného tovaru. Verím, že to bude umožnené prostredníctvom vykonávania opatrení tejto smernice."@sk19
"Ena od osnovnih obveznosti in odgovornosti EU je ustvariti varne življenjske pogoje za evropske državljane. Količina notranjega prevoza blaga v EU se nenehno povečuje in v skladu s tem povečanjem se povečuje tudi količina prevoza nevarnega blaga. Zato moramo zagotoviti, da se veljavna zakonodaja za prevoz nevarnega blaga poenostavi in razjasni. Namera o vključitvi prevoza nevarnega blaga po cesti, železnici in notranjih plovnih poteh v eno samo direktivo bi lahko spodbudila somodalnost in z uporabo uveljavljenih pravil izboljšala varnost in hitrost, na podlagi sprejetja novih meril za hitro dobavo blaga in zagotavljanja zadevnih storitev. Pogoj za to je vedno večja varnost prevoza na ozemlju EU, vključno s prevozom nevarnega blaga; verjamem, da bo to mogoče z izvajanjem ukrepov iz te direktive."@sl20
"EU har som grundläggande skyldighet och ansvar att skapa säkra levnadsförhållanden för EU-medborgarna. Landtransporterna ökar konstant inom EU, och volymen farligt gods som transporteras har ökat i motsvarande utsträckning. Vi måste därför se till att lagstiftningen om transport av farligt gods blir enklare och tydligare. Att låta transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar omfattas av ett och samma direktiv kan främja sammodalitet. Om fastställda regler tillämpas kan dessutom säkerheten förbättras och hastigheten öka när nya kriterier antas för snabba varuleveranser och tillhandahållande av relevanta tjänster. En förutsättning för det är därför ännu bättre säkerhet vid transport på hela EU:s territorium, även av farligt gods. Jag anser att det kommer att bli möjligt i och med genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph