Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-123"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Der katastrophale Lastwagenbrand im Gotthardtunnel und ähnliche Vorfälle werden angesichts des kontinuierlichen Anstiegs des Güterverkehrs sicher nicht die letzten Horrormeldungen über LKW-Unfälle sein. Nicht zuletzt auch deshalb, da Lastwagen überproportional oft beim Zustandekommen von Unfällen auf Autobahnen beteiligt sind und aufgrund immer enger werdender Margen und des immer größeren Konkurrenzdrucks Ruhezeiten oft nicht eingehalten werden. Das Gefahrenpotential steigt auch durch schlecht ausgebaute Straßen und Kolonnenbildung. Ist nun ein Transporter gefährlicher Güter in einen derartigen Unfall verwickelt, sind die Folgen natürlich umso schwerwiegender. Auch finden immer wieder illegale Transporte radioaktiver, ätzender oder explosiver Fracht statt, sodass bei Unfällen für die Einsatzkräfte teilweise Lebensgefahr besteht. Es ist nur recht und billig, die Sicherheitsanforderungen zu aktualisieren, weshalb ich auch für den Bericht gestimmt habe, jedoch sind die Kontrollen ebenso entsprechend zu verschärfen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Katastrofální požár kamionu v tunelu Gotthard a podobné nehody určitě nejsou vzhledem k trvalému nárůstu nákladní přepravy posledními děsivými příběhy nehod kamionů. Jde zejména o tento problém, protože kamiony hrají až nepřiměřeně často úlohu při dopravních nehodách na dálnicích a protože kvůli neustále se snižujícím rezervám a neustále se zvyšujícímu konkurenčnímu tlaku nebývá dodržována povinná doba odpočinku. Špatná údržba silnic a vznik kolon také zvyšují možná nebezpečí. Pokud je účastníkem takové dopravní nehody vozidlo přepravující nebezpečné věci, její následky bývají samozřejmě mnohem vážnější. Kromě toho radioaktivní, korozivní nebo výbušné náklady bývají neustále přepravovány nelegálně, což znamená smrtelné nebezpečí pro pracovníky záchranné služby přijíždějící k dopravní nehodě. Je správné a rozumné, že bezpečnostní požadavky budou aktualizovány, a to je důvod, proč jsem i já osobně hlasoval ve prospěch této zprávy, a to přesto, že by měly být patřičně přizpůsobeny také kontroly."@cs1
"Den katastrofale lastvognsbrand i Gotthardttunnellen og lignende episoder vil sikkert ikke være de sidste skrækmeldinger om lastvognsulykker i betragtning af den konstant stigende godstransport. Ikke mindst også fordi lastvogne ofte er overproportionalt inddraget i ulykker på motorvejene, og fordi hvildetiderne ofte ikke bliver overholdt på grund af mindre og mindre margener og større og større konkurrencepres. Risikopotentialet vokser også på grund af dårligt udbyggede veje og kolonnedannelse. Hvis en transporter af farligt gods er indblandet i en sådan ulykke, er følgerne naturligvis så meget mere alvorlige. Igen og igen finder der også ulovlige transporter af radioaktivt, ætsende eller eksplosivt gods sted, således at der til dels er tale om livsfare for redningsmandskabet ved ulykker. Det er kun ret og rimeligt, at sikkerhedskravene ajourføres, hvorfor jeg også har stemt for betænkningen, imidlertid skal kontrollerne også skærpes tilsvarende."@da2
". Η καταστροφική φωτιά σε φορτηγό στη σήραγγα Gotthard και παρόμοια περιστατικά ασφαλώς δεν θα είναι, ενόψει της διαρκούς αύξησης των εμπορευματικών μεταφορών, οι τελευταίες τρομακτικές ειδήσεις που αφορούν δυστυχήματα με φορτηγά. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή τα φορτηγά συμμετέχουν σε πολύ μεγάλη αναλογία στην πρόκληση ατυχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, ενώ οι χρόνοι ανάπαυσης συχνά δεν τηρούνται εξαιτίας των ολοένα στενότερων περιθωρίων και της αυξανόμενης πίεσης του ανταγωνισμού. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος μεγαλώνει εξαιτίας των κακών δρόμων και του μποτιλιαρίσματος. Αν ένα όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλακεί σε ένα τέτοιο ατύχημα, φυσικά οι συνέπειες είναι ακόμα πιο σοβαρές. Επίσης, επανειλημμένα γίνονται παράνομες μεταφορές ραδιενεργών, καυστικών ή εκρηκτικών φορτίων, και έτσι κινδυνεύει και η ζωή των δυνάμεων άμεσης επέμβασης όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Είναι οπωσδήποτε σωστό να προσαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας στη σημερινή κατάσταση, και γι’ αυτό ενέκρινα την έκθεση, όμως πρέπει επίσης να γίνουν ανάλογα αυστηρότεροι οι έλεγχοι."@el10
"Given the continuous rise in freight transport, the catastrophic lorry fire in the Gotthard Tunnel and similar occurrences will certainly not be the last horror stories about lorry accidents. This is particularly the case since lorries play a disproportionately frequent role in accidents on motorways, and since rest periods are often not observed owing to ever decreasing margins and ever increasing competitive pressure. Poorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger. If a vehicle transporting dangerous goods is involved in such an accident, the consequences are, of course, all the more serious. In addition, time and again, radioactive, corrosive or explosive freight is transported illegally, putting the emergency services in mortal danger when accidents occur. It is only right and proper that the safety requirements be updated, which is why I, too, voted in favour of the report, although checks should also be reinforced accordingly."@en4
"Dado el continuo aumento del transporte de mercancías, el catastrófico incendio del camión del túnel de Gotthard y otros sucesos similares probablemente no sean las últimas historias terroríficas de accidentes de camiones. Éste es precisamente el caso puesto que los camiones protagonizan de forma desproporcionadamente frecuente los accidentes de las autovías y puesto que los períodos de descanso a menudo no se respetan debido a los márgenes cada vez menores y la presión competitiva cada vez mayor. Las carreteras antiguas y la formación de caravanas también incrementan el riesgo potencial de accidentes. Si un vehículo que transporta mercancías peligrosas se ve envuelto en un accidente de este tipo, las consecuencias son, evidentemente, muy graves. Además, una y otra vez, la mercancía radioactiva, corrosiva o explosiva se transporta de forma ilegal, poniendo en peligro de muerte a los servicios de urgencias cuando se producen los accidentes. Resulta justo y conveniente actualizar los requisitos de seguridad por lo que yo también voté a favor del informe, aunque también creo que deberían reforzarse los controles convenientemente."@es21
"Arvestades kaubaveo pidevat kasvu ei jää katastroofiline veoauto põleng Gotthardi tunnelis ja sarnased juhtumid kindlasti mitte viimasteks õudusjuttudeks veoautoõnnestuste kohta. See on eelkõige tõsi seetõttu, et veoautod etendavad ebaproportsionaalselt sagedast osa õnnetustes sõiduteedel ja kuna sõidukijuhid ei järgi tihtipeale neile ette nähtud puhkeperioode, mille põhjuseks on üha kahanevad kasuminäitajad ja kasvav konkurentsisurve. Viletsalt hooldatud teed ja veoautodest pikkade sabade moodustumine suurendavad samuti potentsiaalset ohtu. Kui ohtlikke kaupu vedav mootorsõiduk satub sellisesse õnnetusse, on tagajärjed loomulikult enam kui tõsised. Lisaks veetakse ikka ja jälle ebaseaduslikult radioaktiivseid, söövitavaid või plahvatusohtlikke laste, seades hädaabiteenistused õnnetuste korral eluohtlikku olukorda. On üksnes õige ja sobiv, et turvalisusnõudeid kaasajastatakse, mis on põhjuseks, miks ka mina hääletasin kõnealuse raporti poolt, kuigi kontrolli tuleks samuti vastavalt tugevdada."@et5
". Katastrofaalinen St. Gotthardin tunnelipalo-onnettomuus ja vastaavanlaiset onnettomuudet eivät varmastikaan jää viimeisiksi kauhukertomuksiksi kuorma-auto-onnettomuuksista, kun otetaan huomioon rahtiliikenteen jatkuva kasvu. Näin on varsinkin siksi, että kuorma-autot ovat suhteettoman usein osallisia tieliikenneonnettomuuksissa ja koska kuljettajat eivät aina noudata lepotaukoja katteiden pienentyessä ja kilpailupaineen kasvaessa koko ajan. Huonosti kunnostetut tiet ja autojonot lisäävät niin ikään vaaraa onnettomuuksiin. Seuraukset ovat luonnollisesti vieläkin vakavammat, jos onnettomuudessa on osallisena vaarallisia aineita kuljettava ajoneuvo. Lisäksi radioaktiivisten, syövyttävien tai räjähtävien aineiden laittomat rahtikuljetukset yleistyvät koko ajan ja altistavat pelastuspalvelun kuoleman vaaraan onnettomuuksien sattuessa. Turvallisuusvaatimusten ajantasaistaminen on aivan oikein ja perusteltua, minkä vuoksi myös minä äänestin mietinnön puolesta, vaikka myös valvontaa olisi syytä parantaa vastaavasti."@fi7
"Vu la croissance continue du transport de fret, il y a fort à parier que l'incendie catastrophique du camion dans le tunnel Gotthard et les événements similaires ne seront pas les seules histoires d’horreur liées à des accidents de camion. Cela est d’autant plus vrai que les camions sont disproportionnellement souvent impliqués dans les accidents sur les autoroutes et que les périodes de repos ne sont souvent pas respectées en raison de la baisse constante des marges bénéficiaires et de l'augmentation constante de la pression concurrentielle. Le manque d’entretien des routes et la formation d’embouteillages accentuent également le danger potentiel. Si un véhicule qui transporte des marchandises dangereuses est impliqué dans un tel accident, il va sans dire que les conséquences n’en sont que plus graves. En outre, des produits radioactifs, corrosifs ou explosifs sont sans cesse transportés illégalement. La vie des secouristes est ainsi mise en péril lorsque des accidents se produisent. Il n’est que juste et approprié que nous mettions les exigences de sécurité à jour. C’est pourquoi j’ai également voté en faveur du rapport, bien que les contrôles doivent également être renforcés en conséquence."@fr8
"A teherszállítás folyamatos növekedése miatt a Gotthard-alagútban történt katasztrofális teherautótűz és más hasonló események minden bizonnyal nem az utolsók a tehergépjárművekkel kapcsolatos borzalmas történetek sorában. Különösen azért igaz ez, mert a tehergépjárművek aránytalanul sokszor szereplői az autópályákon bekövetkező baleseteknek, és mivel az egyre csökkenő árrések és az egyre növekvő versenynyomás miatt a pihenőidőket gyakran nem tartják be. Az alig-alig korszerűsített utak és a torlódások kialakulása is növeli a potenciális veszélyt. Ha egy veszélyes árukat szállító jármű balesetet szenved, a következmények természetesen sokkal súlyosabbak. Ráadásul újra és újra előfordul, hogy illegálisan szállítanak radioaktív, maró vagy robbanóanyagot, életveszélybe sodorva a segélyhívó szolgálatokat a balesetek bekövetkezésekor. Igen helyes és megfelelő a biztonsági követelmények aktualizálása, és én is emiatt szavaztam a jelentés mellett, jóllehet ennek megfelelően az ellenőrzéseket is meg kellene erősíteni."@hu11
"− Alla luce del continuo aumento del traffico commerciale, il disastroso incendio di un autocarro nella galleria del Gottardo e incidenti analoghi non saranno le ultime drammatiche storie che sentiremo in fatto di incidenti che coinvolgono veicoli commerciali. Ciò è tanto più vero in quanto i veicoli commerciali rappresentano un fattore sproporzionato negli incidenti sulle autostrade, e poiché i periodi di riposo spesso non sono rispettati a causa dei margini sempre più ristretti e della sempre più forte pressione da parte della concorrenza. Lo stato carente delle strade e la formazione di code contribuiscono a aumentare il rischio potenziale. Se un veicolo che trasporta merci pericolose è coinvolto in un incidente del genere, le conseguenze sono ovviamente molto più gravi. Inoltre, di quando in quando, le sostanze radioattive, corrosive o gli esplosivi vengono trasportati illegalmente, mettendo a repentaglio la vita dei soccorritori in caso di incidente. E’ più che giusto aggiornare le norme sulla sicurezza, ed è per questo motivo che anch’io ho votato a favore della relazione, anche se i controlli dovrebbero essere anch’essi rinforzati."@it12
"Atsižvelgiant į tai, kad krovinių vežimo transportas nuolat auga, tragiškas sunkvežimių gaisras Gothardo tunelyje tikrai nebus paskutinės siaubo istorijos apie sunkvežimių avarijas. Juo labiau, kad sunkvežimiai neproporcingai dažnai patenka į eismo įvykius automobilių keliuose, o kadangi vairuotojai dažnai nesilaiko poilsio režimo dėl nuolat mažėjančio pelningumo ir didėjančios konkurencijos. Potencialus pavojus išauga ir dėl prastai suremontuotų kelių ir dėl kliūties kelyje susidarančių automobilių vorų. Jeigu pavojingą krovinį vežantis automobilis patenka į tokį įvykį, padariniai yra dar labiau rimtesni. Be to, vis pasitaiko, kad radioaktyviųjų, ėsdinančiųjų ir sprogstamųjų medžiagų kroviniai vežami nelegaliai, taigi avarijos atveju gelbėjimo tarnyboms kyla mirtinas pavojus. Labai gerai, kad saugos reikalavimai atnaujinami, todėl aš balsavau už pranešimą, nors dar reikėtų atitinkamai sustiprinti kontrolę."@lt14
"Ņemot vērā pastāvīgo kravu pārvadājumu apjoma pieaugumu, katastrofālais kravas automobiļu ugunsgrēks Gotharda tunelī un līdzīgi atgadījumi noteikti nebūs pēdējie ar kravas automobiļiem saistītie šausmu stāsti. Tas ir īpaši aktuāli, tādēļ, ka kravas automobiļi ir nesalīdzināmi biežāk iesaistīti nelaimes gadījumos uz autoceļiem un tādēļ, ka to atpūtas laiks bieži vien netiek ievērots, jo peļņa kļūst arvien mazāka, bet konkurences radītā spriedze arvien lielāka. Potenciālo risku palielina arī nekvalitatīvie ceļi un papildu braukšanas joslu izveide. Ja šādā nelaimes gadījumā ir iesaistīts transportlīdzeklis, kas pārvadā bīstamu kravu, sekas, protams, ir vēl jo nopietnākas. Turklāt bieži radioaktīva, kodīga vai sprāgstoša krava tiek pārvadāta nelikumīgi, tādējādi avārijas gadījumā pakļaujot nāves briesmām neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekus. Papildināt drošības prasības ir tikai pareizi un nepieciešami, tādēļ arī es balsoju par šo ziņojumu, lai arī attiecīgi būtu jāpastiprina arī pārbaudes."@lv13
". Der katastrophale Lastwagenbrand im Gotthardtunnel und ähnliche Vorfälle werden angesichts des kontinuierlichen Anstiegs des Güterverkehrs sicher nicht die letzten Horrormeldungen über LKW-Unfälle sein. Nicht zuletzt auch deshalb, da Lastwagen überproportional oft beim Zustandekommen von Unfällen auf Autobahnen beteiligt sind und aufgrund immer enger werdender Margen und des immer größeren Konkurrenzdrucks Ruhezeiten oft nicht eingehalten werden. Das Gefahrenpotential steigt auch durch schlecht ausgebaute Straßen und Kolonnenbildung. Ist nun ein Transporter gefährlicher Güter in einen derartigen Unfall verwickelt, sind die Folgen natürlich umso schwerwiegender. Auch finden immer wieder illegale Transporte radioaktiver, ätzender oder explosiver Fracht statt, sodass bei Unfällen für die Einsatzkräfte teilweise Lebensgefahr besteht. Es ist nur recht und billig, die Sicherheitsanforderungen zu aktualisieren, weshalb ich auch für den Bericht gestimmt habe, jedoch sind die Kontrollen ebenso entsprechend zu verschärfen."@mt15
". Gelet op de voortdurende toename van het goederenvervoer zal er met de rampzalige vrachtwagenbrand in de Gotthardtunnel en soortgelijke incidenten beslist geen einde zijn gekomen aan de afschuwelijke berichten over ongelukken met vrachtwagens. Dat geldt des te meer omdat vrachtauto’s onevenredig vaak bij ongelukken op snelwegen zijn betrokken en men zich door steeds smaller wordende marges en een steeds grotere concurrentiedruk vaak niet aan de rusttijden houdt. Ook door slecht wegdek en filevorming nemen de risico’s toe. Wanneer een vervoerder van gevaarlijke goederen bij een dergelijk ongeluk is betrokken, zijn de gevolgen natuurlijk des te ernstiger. Ook vinden er nog steeds illegale transporten van radioactieve, bijtende of explosieve stoffen plaats, zodat er bij sommige ongelukken voor hulpverleners een levensgevaarlijke situatie ontstaat. Daarom is het alleszins redelijk om de veiligheidseisen aan te passen. Om die reden heb ik voor het verslag gestemd, maar dan moeten ook de controles worden verscherpt."@nl3
"Biorąc pod uwagę ciągły wzrost przewozów frachtowych, katastrofalny w skutkach pożar ciężarówki w tunelu św. Gotharda i inne wydarzenia, na pewno usłyszymy więcej przerażających historii o wypadkach ciężarówek. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ciężarówki biorą udział w nieproporcjonalnie dużej liczbie wypadków na autostradach, i ponieważ ze względu na presję i współzawodnictwo nie są przestrzegane okresy postoju i odpoczynku. Słabo naprawione drogi i powstawanie korków drogowych zwiększają potencjalne ryzyko. Jeśli pojazd przewożący niebezpieczne towary bierze udział w wypadku, konsekwencje tego są znacznie poważniejsze. Ponadto ustawicznie nielegalnie przewożone są materiały radioaktywne, żrące i wybuchowe, co stawia w obliczu śmiertelnego zagrożenia służby ratownicze przybywające na miejsce, jeśli zdarzy się wypadek. Uaktualnienie wymogów bezpieczeństwa jest jedyną słuszną i odpowiednią decyzją, i dlatego ja także głosowałem za tym sprawozdaniem, pomimo że powinny zostać wzmocnione także kontrole."@pl16
"Dado o aumento contínuo do transporte de mercadorias, o incêndio catastrófico de um camião no Túnel de Gotthard e outras ocorrências semelhantes não serão decerto as últimas histórias de horror relacionadas com acidentes que envolvem camiões. Isto acontece em particular desde que os camiões desempenham um papel desproporcionadamente frequente em desastres ocorridos em auto-estradas e desde que os períodos de descanso não são respeitados devido ao decréscimo cada vez maior das margens e ao aumento crescente da pressão da concorrência. Estradas com baixos níveis de manutenção e a formação de longas filas de trânsito vêm aumentar também os perigos potenciais. Se um veículo que transporta mercadorias perigosas se vir envolvido num desses acidentes, as consequências são, como é evidente, tanto mais graves. Para além disso, é frequente o transporte ilegal de substâncias corrosivas ou explosivas, o que coloca em perigo mortal os serviços de emergência quando ocorrem acidentes. Faz todo o sentido que se proceda a uma actualização dos requisitos de segurança, e foi por esse motivo que também eu votei a favor do relatório, embora também seja necessário reforçar convenientemente os controlos."@pt17
". Der katastrophale Lastwagenbrand im Gotthardtunnel und ähnliche Vorfälle werden angesichts des kontinuierlichen Anstiegs des Güterverkehrs sicher nicht die letzten Horrormeldungen über LKW-Unfälle sein. Nicht zuletzt auch deshalb, da Lastwagen überproportional oft beim Zustandekommen von Unfällen auf Autobahnen beteiligt sind und aufgrund immer enger werdender Margen und des immer größeren Konkurrenzdrucks Ruhezeiten oft nicht eingehalten werden. Das Gefahrenpotential steigt auch durch schlecht ausgebaute Straßen und Kolonnenbildung. Ist nun ein Transporter gefährlicher Güter in einen derartigen Unfall verwickelt, sind die Folgen natürlich umso schwerwiegender. Auch finden immer wieder illegale Transporte radioaktiver, ätzender oder explosiver Fracht statt, sodass bei Unfällen für die Einsatzkräfte teilweise Lebensgefahr besteht. Es ist nur recht und billig, die Sicherheitsanforderungen zu aktualisieren, weshalb ich auch für den Bericht gestimmt habe, jedoch sind die Kontrollen ebenso entsprechend zu verschärfen."@ro18
"Keďže objem nákladnej dopravy neustále narastá, katastrofický požiar kamióna v tuneli Gotthard a podobné nehody určite nie sú poslednými hororovými príbehmi o nehodách kamiónov. Ide najmä o tento problém, keďže kamióny zohrávajú neprimerane často úlohu pri dopravných nehodách na diaľniciach a keďže obdobia na oddych nie sú dodržiavané kvôli neustále sa znižujúcim rezervám a neustále sa zvyšujúcemu konkurenčnému tlaku. Slabo udržiavané cesty a vytváranie kolón tiež zvyšujú možné nebezpečenstvo. Ak je účastníkom takejto dopravnej nehody vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar, jej následky sú samozrejme, oveľa vážnejšie. Okrem toho rádioaktívny, korozívny alebo výbušný náklad sa neustále prepravuje nelegálne, čím smrteľne ohrozuje pracovníkov služby prvej pomoci, keď dôjde k dopravnej nehode. Je správne a rozumné, že bezpečnostné požiadavky budú aktualizované a to je dôvod, prečo som aj ja osobne hlasoval v prospech tejto správy, napriek tomu, že by sa mali príslušne prispôsobiť aj kontroly."@sk19
". Glede na stalno rast tovornega prometa, katastrofalen požar tovornjaka v predoru Gotthard in podobni dogodki zagotovo ne bodo zadnje grozljive podobe nesreč tovornjakov. To zlasti velja, ker so tovornjaki nesorazmerno pogosto vpleteni v nesreče na avtocestah in se časi počitka pogosto ne upoštevajo zaradi vedno manjših marž in vedno večjega pritiska konkurence. Slaba nadgradnja cest in nastajanje zamaškov prav tako povečujejo potencialno nevarnost. Če je v takšno nesrečo vpleteno vozilo, ki prevaža nevarno blago, so posledice seveda veliko bolj resne. Razen tega se vedno znova tovor radioaktivnih, jedkih ali eksplozivnih snovi nezakonito prevaža, kar v primeru nesreč službe za ukrepanje ob nesrečah postavlja v smrtno nevarnost. Pravilno in primerno je posodobiti varnostne zahteve, zaradi česar sem tudi sam glasoval za poročilo, čeprav je prav tako treba ustrezno okrepiti preverjanje."@sl20
"Mot bakgrund av den kontinuerliga ökningen av godstransporterna kommer den katastrofala lastbilsbranden i Gotthardtunneln och liknande händelser knappast att vara de sista skräckhistorierna om lastbilsolyckor. Lastbilar är nämligen oproportionerligt ofta inblandade i motorvägsolyckor, och det händer ofta att bestämmelserna om viloperioder inte följs eftersom marginalerna ständigt minskar samtidigt som konkurrensen ökar. Dåligt underhållna vägar och trafikstockningar bidrar också till en ökad risk. Om ett fordon som transporterar farligt gods är inblandat i en sådan olycka blir konsekvenserna förstås ännu allvarligare. Dessutom är det vanligt med olagliga transporter av radioaktivt, frätande eller explosivt material, vilket innebär att räddningstjänsterna utsätts för livsfara när olyckor inträffar. Det är helt i sin ordning att säkerhetskraven uppdateras, och även jag röstade därför för betänkandet, även om kontrollerna också bör stärkas på motsvarande sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph