Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-121"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Dem Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der europäischen Rechtsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ist in vollem Umfang zuzustimmen, auch im Sinne von „better regulation“. Erst am 31.8.2007 habe ich die Verkehrsmanagementzentrale von 7 Straßentunneln, darunter dem längsten Tunnel Deutschlands, besucht und bin auf die Notwendigkeit der Harmonisierung, besonders von Vorschriften zu Gefahrguttransporten in Tunnels, aufmerksam gemacht worden. Nicht nur der Transport von Waren schlechthin, sondern auch der Transport von gefährlichen Gütern nimmt rasant zu. Und das weltweit, so dass selbst der Zuwachs nicht mehr von einem einzelnen Verkehrsmittel aufgefangen werden kann. Deshalb ist es sinnvoll, entsprechende Vorschriften nicht nur für den Straßen- und Schienenverkehr zu erlassen, sondern den Binnenschiffverkehr mit einzubeziehen. Damit verbessern sich die Chancen zur Umsetzung des komodalen Ansatzes bei der Lösung unserer Transportaufgaben. Dass der vorliegende Rechtsakt die besonderen Empfehlungen der Vereinten Nationen berücksichtigt und gleichzeitig den Subsidiaritätsanspruch der Mitgliedstaaten der EU beachtet, ist für das Verständnis bei unseren MitbürgerInnen besonders erwähnenswert. Indem die Richtlinie 4 „alte“ Richtlinien zusammenfasst und 2 000 Seiten Gesetzestext einspart, ist sie ein Beispiel dafür, wie Bürokratieabbau funktioniert. Die Mitgliedstaaten werden auch künftig, z. B. aus Gründen der nationalen Sicherheit oder des Umweltschutzes, die innerstaatliche Beförderung bestimmter gefährlicher Güter regeln oder sogar versagen können. Im Ergebnis können die BürgerInnen durch diese Richtlinie gleichzeitig einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs- und der Umweltsicherheit erwarten."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Návrh Komise na zjednodušení a sjednocení evropských právních předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí by měl být v plném rozsahu schválen v zájmu zlepšení právní úpravy. Teprve nedávno, 31. srpna 2007, jsem navštívil centrály řízení přepravy sedmi silničních tunelů, mimo jiné i nejdelšího tunelu v Německu, a uvědomil jsem si potřebu harmonizace, zejména pokud jde o ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí tunely. Přeprava věcí, ať již nebezpečných či nikoli, vzrůstá rychlým tempem a tento trend lze pozorovat na celém světě; takový nárůst již nelze zvládat prostřednictvím jediného způsobu přepravy. Je proto smysluplné, aby byla přijata pravidla pro přepravu nejen silniční a železniční, ale i přepravu po vnitrozemských vodních cestách. Zvyšuje to naději, že k řešení problému našich požadavků na přepravu bude používán přístup využívající kombinovanou dopravu. Je zvlášť vhodné připomenout, pokud jde o pochopení ze strany našich spoluobčanů, že tento právní akt nezohledňuje pouze zvláštní doporučení OSN, ale i požadavky členských států na subsidiaritu. Skutečnost, že ve směrnici jsou shrnuty čtyři „staré“ směrnice, čímž se ušetří 2 000 stran legislativního textu, z ní dělá příklad snižování byrokratické zátěže. Členským státům bude ponecháno právo regulovat nebo dokonce zakázat přepravu určitých nebezpečných věcí v rámci jejich území, například z důvodů vnitrostátní bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí. Podle závěrečné analýzy může veřejnost očekávat, že tato směrnice přispěje ke zlepšení bezpečnosti přepravy i k bezpečnosti životního prostředí."@cs1
"Kommissionens forslag om forenkling og harmonisering af de europæiske retsforskrifter om transport af farligt gods kan fuldt ud godkendes, også med henblik på "better regulation". Den 31. august 2007 besøgte jeg trafikstyringscentralerne for syv vejtunneller, herunder Tysklands længste tunnel, og blev gjort opmærksom på nødvendigheden af en harmonisering, især af forskrifterne om transport af farligt gods i tunneller. Ikke kun transport af varer slet og ret, men også transport af farligt gods tiltager hurtigt. Og det gælder globalt, således at selve væksten ikke længere kan opfanges af et enkelt transportmiddel. Derfor er det fornuftigt at udstede forskrifter ikke kun for vej- og jernbanetransport, men også at medtage skibsfart på indre vandveje. Dermed forbedres mulighederne for en gennemførelse af det komodale initiativ ved løsningen af vores transportopgaver. At der med den foreliggende retsakt tages højde for FN's særlige anbefalinger, og at EU-medlemsstaternes subsidiaritetskrav samtidig opfyldes, er særligt værd at nævne af hensyn til forståelsen blandt borgerne. Idet direktiv 4 sammenfatter "gamle" direktiver og sparer 2.000 siders lovtekst, er det et eksempel på, hvordan mindskelsen af bureaukratiet fungerer. Medlemsstaterne vil også fremover, f.eks. af hensyn til den nationale sikkerhed eller miljøbeskyttelsen, kunne regulere den nationale transport af særligt farligt gods eller endda give afkald på den. Som følge heraf kan borgerne med dette direktiv samtidig forvente et bidrag til en forbedring af transport- og miljøsikkerheden."@da2
". Η πρόταση της Επιτροπής για απλούστευση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων πρέπει να επιδοκιμαστεί απόλυτα, και προς το συμφέρον της βελτίωσης της νομοθεσίας. Μόλις στις 31 Αυγούστου 2007 επισκέφθηκα το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας 7 οδικών σηράγγων, στις οποίες συγκαταλέγεται και η μακρύτερη σήραγγα της Γερμανίας, και συνειδητοποίησα ότι είναι αναγκαία η εναρμόνιση, ιδίως των διατάξεων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σήραγγες. Ταχύτατα δεν αυξάνονται μόνο γενικά οι μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά και η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, και μάλιστα παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η αύξηση αυτή να μην μπορεί να απορροφηθεί πλέον από ένα μόνο μεταφορικό μέσον. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ανάλογες διατάξεις όχι μόνο για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Έτσι θα βελτιωθούν οι δυνατότητες εφαρμογής της συντροπικής προσέγγισης του προβλήματος των μεταφορικών αναγκών μας. Το γεγονός ότι η παρούσα νομοθετική πράξη λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συστάσεις του ΟΗΕ και ταυτόχρονα την αξίωση των κρατών μελών της ΕΕ για επικουρικότητα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα με στόχο την κατανόηση των συμπολιτών μας. Καθώς η οδηγία συνοψίζει 4 «παλαιές» οδηγίες και μας γλιτώνει από 2 000 σελίδες νομικού κειμένου την καθιστά υπόδειγμα για το πώς γίνεται η μείωση της γραφειοκρατίας. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ρυθμίζουν ή και να απαγορεύουν τις μεταφορές ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους, π.χ. για λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Τελικά, οι πολίτες θα μπορούν να περιμένουν ότι αυτή η οδηγία θα συμβάλει στη βελτίωση τόσο της ασφάλειας των μεταφορών και όσο της περιβαλλοντικής ασφάλειας."@el10
"The Commission proposal on the simplification and unification of European legislation on the transport of dangerous goods should be endorsed in its entirety, including in the interests of better regulation. As recently as 31 August 2007 I visited the traffic management headquarters for seven road tunnels, among them the longest tunnel in Germany, and became aware of the need for harmonisation, particularly of the provisions on the transport of dangerous goods in tunnels. The transport not only of goods but also of dangerous goods, is growing rapidly – and this is happening worldwide so that even the increase can no longer be absorbed by a single mode of transport. It makes sense, therefore, to adopt the relevant rules for transport not only by road and rail, but also by inland waterway. This improves the chances of applying the co-modal approach to the problem of our transport needs. It is particularly worthy of mention in terms of the understanding of our fellow citizens that the present legal act takes account not only of the specific recommendations of the United Nations but also of Member States’ subsidiarity requirements. The fact that the directive summarises four ‘old’ directives and saves 2 000 pages of legislative text makes it an example of bureaucracy reduction in action. Member States will retain the right to regulate or even prohibit the transport of certain dangerous goods within their territory, for example, for reasons of national security or of environmental protection. In the final analysis, the public can expect this directive to make a contribution to improving both transport safety and environmental safety."@en4
"La propuesta de la Comisión sobre la simplificación y unificación de la legislación comunitaria sobre el transporte de mercancías peligrosas debería apoyarse íntegramente, incluidos los intereses de una reglamentación más adecuada. El pasado del 31 de agosto de 2007 visité las sedes de gestión del tráfico de siete túneles, entre los cuales se encontraba el más largo de Alemania, y fui consciente de la necesidad de la armonización, sobre todo, de las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en túneles. El transporte, no sólo de las mercancías en sí, sino también de las mercancías peligrosas, está creciendo rápidamente a escala mundial, por lo que el aumento ya no puede ser absorberlo un único modo de transporte. Por tanto, resulta lógico adoptar las normativas pertinentes para el transporte no sólo por carretera o ferrocarril sino también por vías navegables interiores. Esto mejora las posibilidades de aplicar el enfoque comodal al problema de nuestras necesidades de transporte. Merece la pena destacar especialmente, por lo que respecta al entendimiento de nuestros ciudadanos, que la actual legislación tiene en cuenta no sólo las recomendaciones específicas de las Naciones Unidas, sino también los requisitos de subsidiariedad de los Estados miembros. El hecho de que la Directiva compendie cuatro directivas antiguas y ahorre 2 000 páginas de texto legislativo constituye un ejemplo de reducción burocrática en acción. Los Estados miembros mantienen el derecho a regular, o incluso prohibir, el transporte de determinadas mercancías peligrosas dentro de su territorio, por ejemplo, por motivos de seguridad nacional o de protección del medio ambiente. En el análisis final, los ciudadanos pueden esperar que esta Directiva contribuya a mejorar la seguridad del transporte y la seguridad del medioambiente."@es21
"Komisjoni ettepanekut ohtlike kaupade vedu käsitlevate Euroopa õigusaktide lihtsustamise ja ühtlustamise kohta tuleks toetada tervikuna, sealhulgas parema reguleerimise huvides. Just hiljuti, 31. augustil 2007 külastasin ma seitsme maanteetunneli, sealhulgas ka Saksamaa pikima tunneli, liikluskorralduse peakorterit ning mõistsin vajadust harmoniseerimise järele, eelkõige tunnelites ohtlike kaupade vedu käsitlevate sätete osas. Mitte üksnes lihtsalt kaupade, vaid ka ohtlike kaupade vedu on pidevalt kasvav – ja see toimub üle maailma, nii et isegi kasv ei saa olla haaratud vaid ühest veoliigist. Seepärast on arukas võtta vastu asjakohased veoeeskirjad lisaks maantee- ja raudteeveole ka siseveeteede kohta. See parandab võimalusi ühendatud vedude kohaldamiseks meie veovajaduste probleemi lahendamiseks. Eelkõige meie kaaskodanike mõistmise mõttes on väärt mainimist, et praeguses õigusaktis ei võeta arvesse mitte üksnes Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni konkreetseid soovitusi, vaid ka liikmesriikide subsidiaarsusnõudeid. Asjaolu, et direktiiv võtab kokku neli vana direktiivi ja hoiab ära 2000 lehekülge õiguslikku teksti, teeb sellest näite toimiva bürokraatia vähendamise kohta. Liikmesriigid säilitavad õiguse reguleerida või isegi keelata teatavate ohtlike kaupade vedu oma territooriumi piires, näiteks rahvusliku julgeoleku või keskkonna kaitsmise põhjustel. Kokkuvõttes võib avalikkus eeldada, et käesolev direktiiv aitab kaasa nii veo turvalisuse kui keskkonnakaitse parandamisele."@et5
". Komission ehdotus vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan EU:n lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä olisi syytä hyväksyä kokonaisuudessaan myös sääntelyn parantamisen vuoksi. Kävin hiljattain, 31. elokuuta 2007, seitsemän tietunnelin (joista yksi on Saksan pisin) liikennehallintokeskuksessa. Vakuutuin tarpeesta yhtenäistää lainsäädäntöä ja erityisesti säännöksiä, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetuksia tunnelien kautta. Tavaroiden kuljetukset jo sinänsä mutta myös vaarallisten aineiden kuljetukset lisääntyvät nopeasti koko maailmassa, joten kasvuun ei voida enää vastata yhdellä kuljetusmuodolla. Sen vuoksi on järkevää ottaa käyttöön asianmukaiset kuljetussäännöt sekä maantie- ja rautatiekuljetuksille että sisävesiliikenteelle. Tämä lisäisi mahdollisuuksia suhtautua yhtenäisesti kuljetustarpeiden ongelmaan. Kansalaisten ymmärryksen kannalta on syytä mainita erityisesti, että nykyisessä säädöksessä otetaan huomioon paitsi YK:n erityissuositukset myös jäsenvaltioiden toissijaisuusperiaatetta koskevat vaatimukset. Se, että direktiivissä esitetään yhteenveto neljästä ”vanhasta” direktiivistä, millä näin ollen säästetään 2000 sivua lainsäädäntötekstiä, on hyvä esimerkki byrokratian vähentämisestä. Jäsenvaltiot varaavat itselleen oikeuden säännellä tai jopa kieltää tiettyjen vaarallisten aineiden kuljetukset alueellaan esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä. Lopputuloksena kansalaiset voivat odottaa, että tällä direktiivillä parannetaan sekä kuljetusten turvallisuutta että ympäristönsuojelua."@fi7
"− (DE) La proposition de la Commission sur la simplification et l’unification de la législation européenne en matière de transport de marchandises dangereuses doit être soutenue dans son entièreté, également dans un but d'amélioration des réglementations. Pas plus tard que le 31 août 2007, j’ai visité les centres de gestion du trafic de quatre tunnels automobiles, dont celui du plus long tunnel d’Allemagne. Je me suis ainsi rendu compte du besoin d'harmonisation, notamment des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les tunnels. Le transport non seulement des marchandises en soi, mais également de marchandises dangereuses, enregistre une croissance rapide. Ce phénomène est mondial. Aussi cette croissance ne peut-elle plus être absorbée par un seul mode de transport. Il convient ainsi d’adopter les règles appropriées non seulement en matière de transport routier et ferroviaire, mais également en matière de transport par voies navigables intérieures. Cela améliore les chances d’appliquer l’approche co-modale au problème de nos besoins de transport. Quant à la compréhension de nos citoyens, il convient particulièrement de mentionner que cet acte juridique prend non seulement en compte les recommandations spécifiques des États-Unis, mais également les exigences de subsidiarité des États membres. Le fait que la directive résume quatre «vieilles» directives et économise 2 000 pages de texte législatif en fait un exemple de la réduction bureaucratique à l’œuvre. Les États membres conserveront le droit de réglementer ou même d’interdire le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, pour des raisons de sécurité nationale ou de protection environnementale, par exemple. Au final, le public peut s'attendre à ce que la directive contribue à l'amélioration de la sécurité tant des transports que de l'environnement."@fr8
"A veszélyes áruk szállításáról szóló európai jogszabályok egyszerűsítésére és egységesítésére vonatkozó bizottsági javaslatot többek között a jobb szabályozás érdekében teljes egészében jóvá kellene hagyni. Nemrégiben, 2007. augusztus 31-én hét közúti alagút közlekedésirányítási központjába látogattam el, köztük a leghosszabb németországi alagút irányítási központjába is, és rájöttem, hogy különösen a veszélyes áruk alagutakban történő szállítása terén harmonizációra van szükség. Nemcsak maguknak az áruknak, hanem a veszélyes áruknak a szállítása is gyorsan nő, és ez tapasztalható az egész világon is, tehát még a növekedést sem tudja már egyetlen közlekedési mód felszívni. Ezért van értelme elfogadni nemcsak a közúti és vasúti, de a belvízi szállításra vonatkozó szabályokat is. Ez javítja az együttes modális megközelítés szállítási igényeink problémájára való alkalmazásának esélyeit. Különösen érdemes megemlíteni – hogy polgártársaink is megértsék –, hogy a jelenlegi jogi aktus nem csupán az Egyesült Nemzetek különös ajánlásait, hanem a tagállamok szubszidiaritással kapcsolatos követelményeit is figyelembe veszi. Az a tény, hogy az irányelv négy „régi” irányelvet foglal össze és megspórol 2000 oldal jogalkotási szöveget, a bürokrácia folyamatban lévő csökkentésének jó példájává is teszi azt. A tagállamoknak továbbra is joguk lesz szabályozni vagy akár tiltani bizonyos veszélyes áruk területükön belüli szállítását, például nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi okokból. Végeredményben a nyilvánosság azt várhatja, hogy ez az irányelv hozzájárul mind a közlekedésbiztonság, mind pedig a környezeti biztonság javításához."@hu11
"− La proposta della Commissione sulla semplificazione e unificazione della normativa europea sul trasporto di merci pericolose deve essere sostenuta nella sua interezza, nell’interesse anche di una migliore regolamentazione. Il 31 agosto 2007 ho visitato le autorità che gestiscono il traffico di sette trafori stradali, fra cui il traforo più lungo della Germania, e mi sono convinto di quanto vi sia bisogno di armonizzare, soprattutto delle norme riguardanti il trasporto di merci pericolose nei trafori. Il trasporto non solo di semplici merci, ma anche di merci pericolose, sta crescendo rapidamente, e ciò avviene a livello mondiale, motivo per cui l’aumento non può più essere assorbito da un singolo modo di trasporto. E’ ragionevole pertanto adottare le relative norme per il trasporto non soltanto per ferrovia e sulle strade, ma anche per il trasporto sulle vie di navigazione interna. Con questo si migliorano le possibilità di applicare un approccio comodale al problema delle nostre esigenze di trasporto. E’ in particolare degno di menzione, per facilitare la comprensione da parte dei nostri concittadini, il fatto che il presente strumento giuridico tenga conto non soltanto delle raccomandazioni specifiche delle Nazioni Unite, bensì anche delle norme in materia di sussidiarietà degli Stati membri. Il fatto che la direttiva riunisce in sé quattro direttive precedenti e faccia risparmiare 2 000 pagine di testo legislativo ne fa un esempio di riduzione della burocrazia. Gli Stati membri manterranno il diritto di regolamentare o perfino proibire il trasporto di determinate merci pericolose sul loro territorio, ad esempio per ragioni di sicurezza nazionale o di tutela ambientale. In ultima analisi, l’opinione pubblica può essere certa che la presente direttiva contribuirà a migliorare sia la sicurezza dei trasporti sia la sicurezza ambientale."@it12
"Visam Komisijos pasiūlymui dėl Europos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, supaprastinimo ir suvienodinimo turėtų būti pritarta taip pat ir dėl to, kad būtų geresnis reglamentavimas. Visai neseniai, 2007 m. rugpjūčio 31 d., lankiausi septynių kelių tunelių (tarp jų ilgiausio Vokietijos tunelio) eismo valdymo būstinėje ir įsitikinau, kad yra reikalingas teisinių aktų, ypač nuostatų dėl pavojingų krovinių vežimo tuneliais, suderinimas. Vežimas ne tik krovinių bet ir pavojingų krovinių, sparčiai auga – ir tai vyksta visame pasaulyje, o padidėjimo jau nebegali absorbuoti viena transporto rūšis. Taigi prasminga priimti atitinkamas taisykles, reglamentuojančias vežimą ne tik keliais ir geležinkeliu, bet ir vidaus vandenų keliais. Tai padidintų galimybes taikyti su skirtingomis vežimo rūšimis susijusį bendradarbiavimo organizavimą sprendžiant vežimo poreikio problemą. Kalbant apie piliečių supratimą, verta paminėti, kad šis teisinis aktas atsižvelgia ne tik į Jungtinių Tautų konkrečias rekomendacijas, bet ir į valstybių narių subsidiarumo reikalavimus. Tas faktas, kad direktyva apibendrina keturias ‚senas“ direktyvas ir 2 000 puslapių teisinio teksto, parodo jį kaip veikiančio biurokratijos mažinimo pavyzdį. Valstybės narės tebeturės teisę reglamentuoti ir netgi uždrausti kai kurių pavojingų krovinių vežimą per jų teritoriją, pavyzdžiui, dėl nacionalinio saugumo ir aplinkos apsaugos motyvų. Apibendrintai pasakytina, kad visuomenė gali tikėtis, kad ši direktyva prisidės tiek prie vežimo saugumo, tiek prie aplinkos apsaugos gerinimo."@lt14
"Komisijas priekšlikums Eiropas tiesību aktu par bīstamo kravu pārvadājumiem vienkāršošanai un apvienošanai ir pilnībā jāatbalsta, tas jādara arī labākas reglamentēšanas interesēs. 2007. gada 31. augustā es apmeklēju satiksmes pārvaldības galveno mītni septiņiem ceļu tuneļiem, tostarp garākajam tunelim Vācijā, un sapratu, ka ir nepieciešama saskaņošana, jo īpaši noteikumu par bīstamo kravu pārvadājumiem tuneļos saskaņošana. Strauji attīstās ne tikai kravu bet arī bīstamo kravu pārvadāšanas nozare; un tas notiek visā pasaulē, tāpēc šo pieaugumu vairs nevar apmierināt tikai viens pārvadāšanas veids. Tādēļ ir saprātīgi pieņemt pārvadāšanas noteikumus ne tikai pārvadājumiem pa ceļu un dzelzceļu, bet arī pa iekšējiem ūdensceļiem. Tādējādi tiks uzlabotas iespējas izmantot vairākveidu pieeju ar mūsu pārvadāšanas vajadzībām saistītajām problēmām. Attiecībā uz mūsu līdzpilsoņu izpratni ir īpaši lietderīgi pieminēt, ka pašreizējais tiesību akts ņem vērā ne tikai konkrētus ANO ieteikumus, bet arī dalībvalstu subsidiaritātes prasības. Tas, ka direktīvā ir apkopotas četras „vecās” direktīvas un aiztaupīti 2 000 normatīva teksta lappušu, padara to par reālu birokrātijas samazināšanas piemēru. Dalībvalstis saglabās tiesības savā teritorijā reglamentēt un pat aizliegt pārvadāt atsevišķas bīstamas kravas, piemēram, valsts drošības vai vides aizsardzības iemeslu dēļ. Visbeidzot, sabiedrība var rēķināties, ka šī direktīva palīdzēs uzlabot gan pārvadāšanas, gan vides drošību."@lv13
". Dem Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der europäischen Rechtsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ist in vollem Umfang zuzustimmen, auch im Sinne von „better regulation“. Erst am 31.8.2007 habe ich die Verkehrsmanagementzentrale von 7 Straßentunneln, darunter dem längsten Tunnel Deutschlands, besucht und bin auf die Notwendigkeit der Harmonisierung, besonders von Vorschriften zu Gefahrguttransporten in Tunnels, aufmerksam gemacht worden. Nicht nur der Transport von Waren schlechthin, sondern auch der Transport von gefährlichen Gütern nimmt rasant zu. Und das weltweit, so dass selbst der Zuwachs nicht mehr von einem einzelnen Verkehrsmittel aufgefangen werden kann. Deshalb ist es sinnvoll, entsprechende Vorschriften nicht nur für den Straßen- und Schienenverkehr zu erlassen, sondern den Binnenschiffverkehr mit einzubeziehen. Damit verbessern sich die Chancen zur Umsetzung des komodalen Ansatzes bei der Lösung unserer Transportaufgaben. Dass der vorliegende Rechtsakt die besonderen Empfehlungen der Vereinten Nationen berücksichtigt und gleichzeitig den Subsidiaritätsanspruch der Mitgliedstaaten der EU beachtet, ist für das Verständnis bei unseren MitbürgerInnen besonders erwähnenswert. Indem die Richtlinie 4 „alte“ Richtlinien zusammenfasst und 2 000 Seiten Gesetzestext einspart, ist sie ein Beispiel dafür, wie Bürokratieabbau funktioniert. Die Mitgliedstaaten werden auch künftig, z.B. aus Gründen der nationalen Sicherheit oder des Umweltschutzes, die innerstaatliche Beförderung bestimmter gefährlicher Güter regeln oder sogar versagen können. Im Ergebnis können die BürgerInnen durch diese Richtlinie gleichzeitig einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs- und der Umweltsicherheit erwarten."@mt15
". Het voorstel van de Commissie om de Europese regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen te vereenvoudigen en te harmoniseren, verdient – ook in het kader van “ ” – ten volle onze goedkeuring. Nog op 31 augustus 2007 bezocht ik de centrale waar het verkeer wordt geregeld voor zeven wegtunnels, waaronder de langste tunnel van Duitsland. Daarbij werd ik gewezen op de noodzaak van harmonisatie, met name van voorschriften op het gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen door tunnels. Niet alleen het goederenvervoer als zodanig, maar ook het vervoer van gevaarlijke goederen neemt zeer snel toe. Het gaat om een wereldwijde trend, zodat zelfs de aanwas niet meer door één bepaald vervoermiddel kan worden opgevangen. Daarom is het zinvol om niet alleen regelgeving uit te vaardigen voor het weg- en spoorvervoer, maar ook de binnenscheepvaart erbij te betrekken. Dat vergroot de kansen voor een co-modaal vervoerssysteem als oplossing voor onze vervoersproblemen. Dat het voorliggende besluit rekening houdt met de specifieke aanbevelingen van de Verenigde Naties en tegelijkertijd het subsidiariteitsvereiste van de lidstaten in acht neemt, is met het oog op het begrip bij de burgers bijzonder vermeldenswaard. Doordat de richtlijn vier „oude” richtlijnen samenvoegt en tweeduizend pagina’s aan wetsteksten uitspaart, geldt zij als voorbeeld voor de wijze waarop de bureaucratie kan worden verminderd. De lidstaten kunnen ook in de toekomst, bijvoorbeeld uit het oogpunt van nationale veiligheid of milieubescherming, het binnenlandse vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen aan regels onderwerpen of zelfs verbieden. Alles bij elkaar genomen mogen de burgers ervan uitgaan dat deze richtlijn tevens zal bijdragen aan de vervoers- en milieuveiligheid."@nl3
"Wniosek dotyczący uproszczenia i unifikacji prawodawstwa europejskiego w sprawie transportu niebezpiecznych towarów powinien być zatwierdzony w całości, także pod względem lepszych regulacji. W dniu 31 sierpnia 2007 r. odwiedziłem główną siedzibę zarządzania ruchem siedmiu tuneli drogowych, między innymi najdłuższym tunelem w Niemczech, i uświadomiłem sobie szczególną potrzebę ujednolicenia warunków transportu towarów niebezpiecznych w tunelach. Transport nie tylko towarów ale także towarów niebezpiecznych, gwałtownie się zwiększa - i dzieje się to na całym świecie, tak więc wzrost ten nie może być dłużej zaspokojony przez jeden środek transportu. Tak więc znacznie bardziej sensowne jest przyjęcie odpowiednich zasad transportu nie tylko drogowego i kolejowego, ale także drogą wodną śródlądową. Wtedy znacznie wzrastają szanse na zastosowanie podejścia współmodalnego do problemu potrzeb transportowych. W odniesieniu do naszych współobywateli, szczególnie warto wspomnieć o tym, że obecny akt prawny nie bierze pod uwagę nie tylko konkretnych zaleceń ONZ, ale także wymagań subsydiarności państw członkowskich. Fakt, że dyrektywa streszcza cztery „stare” dyrektywy i oszczędza 2 000 stron tekstu prawodawczego, sprawia, że staje się ona przykładem redukcji biurokracji. Państwa członkowskie zatrzymają prawo do regulowania czy nawet zakazywania transportu pewnych towarów niebezpiecznych na ich terytorium, na przykład z powodu bezpieczeństwa państwa czy ochrony środowiska naturalnego. W końcowej analizie społeczeństwo może oczekiwać, że dyrektywa ta przyczyni się do poprawienia zarówno bezpieczeństwa transportu, jak i ochrony środowiska naturalnego."@pl16
"A proposta da Comissão sobre a simplificação e unificação da legislação europeia relativa ao transporte de mercadorias perigosas deverá ser apoiada na sua totalidade, inclusive no interesse de uma melhor regulamentação. Ainda recentemente, em 31 de Agosto de 2007, visitei a sede da gestão do tráfego de sete túneis rodoviários, entre os quais o túnel mais longo da Alemanha, e fiquei consciente da necessidade de harmonização, em especial das disposições relativas ao transporte de mercadorias perigosas em túneis. Não apenas o transporte de mercadorias mas também o transporte de mercadorias perigosas, está a aumentar rapidamente - e isto acontece em todo o mundo, de tal forma que esse aumento já não consegue sequer ser absorvido por um único modo de transporte. Daí que faça sentido adoptar as regras pertinentes para o transporte não só rodoviário e ferroviário, mas também por vias navegáveis interiores. Isto vem melhorar as possibilidades de aplicação da abordagem co-modal ao problema das nossas necessidades de transporte. Vale a pena referir, em particular, em termos da compreensão dos nossos concidadãos, que o presente acto jurídico leva em conta não apenas as recomendações específicas das Nações Unidas, mas também os requisitos dos Estados-Membros que se inscrevem no domínio da subsidiariedade. O facto de a directiva resumir quatro "velhas" directivas e poupar 2 000 páginas de texto legislativo faz dela um exemplo de redução da burocracia em acção. Os Estados-Membros manterão o direito de regulamentar ou mesmo de proibir o transporte de determinadas mercadorias perigosas no seu território, por exemplo, por motivos de segurança nacional ou de protecção do ambiente. Em última análise, a opinião pública pode contar que esta directiva contribua para melhorar tanto a segurança dos transportes como a segurança do ambiente."@pt17
". Dem Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der europäischen Rechtsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ist in vollem Umfang zuzustimmen, auch im Sinne von „better regulation“. Erst am 31.8.2007 habe ich die Verkehrsmanagementzentrale von 7 Straßentunneln, darunter dem längsten Tunnel Deutschlands, besucht und bin auf die Notwendigkeit der Harmonisierung, besonders von Vorschriften zu Gefahrguttransporten in Tunnels, aufmerksam gemacht worden. Nicht nur der Transport von Waren schlechthin, sondern auch der Transport von gefährlichen Gütern nimmt rasant zu. Und das weltweit, so dass selbst der Zuwachs nicht mehr von einem einzelnen Verkehrsmittel aufgefangen werden kann. Deshalb ist es sinnvoll, entsprechende Vorschriften nicht nur für den Straßen- und Schienenverkehr zu erlassen, sondern den Binnenschiffverkehr mit einzubeziehen. Damit verbessern sich die Chancen zur Umsetzung des komodalen Ansatzes bei der Lösung unserer Transportaufgaben. Dass der vorliegende Rechtsakt die besonderen Empfehlungen der Vereinten Nationen berücksichtigt und gleichzeitig den Subsidiaritätsanspruch der Mitgliedstaaten der EU beachtet, ist für das Verständnis bei unseren MitbürgerInnen besonders erwähnenswert. Indem die Richtlinie 4 „alte“ Richtlinien zusammenfasst und 2 000 Seiten Gesetzestext einspart, ist sie ein Beispiel dafür, wie Bürokratieabbau funktioniert. Die Mitgliedstaaten werden auch künftig, z.B. aus Gründen der nationalen Sicherheit oder des Umweltschutzes, die innerstaatliche Beförderung bestimmter gefährlicher Güter regeln oder sogar versagen können. Im Ergebnis können die BürgerInnen durch diese Richtlinie gleichzeitig einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs- und der Umweltsicherheit erwarten."@ro18
"Návrh Komisie na zjednodušenie a zjednotenie európskych právnych predpisov týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru by mal byť schválený vo svojej celistvosti v záujme lepšej regulácie. Len nedávno, 31. augusta 2007, som navštívil centrály riadenia prepravy siedmich cestných tunelov, medzi nimi aj najdlhšieho tunela v Nemecku a uvedomil som si potrebu harmonizácie, najmä ustanovení týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru tunelmi. Preprava nielen tovaru ako takého, ale tiež nebezpečného tovaru, rýchlym tempom narastá a tento trend je pozorovateľný na celom svete, a tento nárast teda už nemôže zvládať jediný spôsob prepravy. Je preto zmysluplné prijať príslušné pravidlá pre prepravu nielen cestnou a železničnou dopravou, ale aj vnútrozemskou vodnou dopravou. Zvyšuje to šance na uplatňovanie prístupu komodalitnej dopravy na naše potreby prepravy. Je osobitne vhodné spomenúť, pokiaľ ide o pochopenie našich spoluobčanov, že tento právny akt nezohľadňuje len osobitné odporúčania OSN, ale aj požiadavky členských štátov na subsidiaritu. Skutočnosť, že v smernici sa zhŕňajú štyri „staré“ smernice a šetrí sa ňou 2 000 strán legislatívneho textu z nej robí príklad znižovania byrokratickej záťaže. Členským štátom bude ponechané právo regulovať či dokonca zakázať prepravu určitého nebezpečného tovaru v rámci ich územia napríklad z dôvodov vnútroštátnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia. V záverečnej analýze verejnosť môže očakávať, že táto smernica prispeje k zlepšeniu bezpečnosti prepravy, ako aj k bezpečnosti životného prostredia."@sk19
"Predlog Komisije o poenostavitvi in poenotenju evropske zakonodaje o prevozu nevarnega blaga je treba v celoti potrditi, vključno v interesu za boljšo pravno ureditev. 31. avgusta 2007 sem obiskal sedež za upravljanje prometa zaradi sedmih cestnih predorov, med njimi je tudi najdaljši predor v Nemčiji, in spoznal potrebo po usklajevanju, zlasti določb o prevozu nevarnega blaga v predorih. Prevoz ne le blaga kot takega, ampak tudi nevarnega blaga, hitro narašča, kar se dogaja povsod po svetu, zato tudi tega povečanja ne more prevzeti le en način prevoza. Zato je smiselno sprejeti zadevna pravila ne le za cestni in železniški prevoz, ampak tudi prevoz po celinskih plovnih poteh. To izboljšuje možnosti za uporabo somodalnega pristopa k težavi v zvezi s potrebami prevoza. V zvezi z razumevanjem sodržavljanov je zlasti koristno omeniti, da veljavni pravni akt upošteva ne le posebna priporočila Združenih narodov, ampak tudi zahteve subsidiarnosti držav članic. Dejstvo, da direktiva povzema štiri „stare“ direktive in prihrani 2 000 strani zakonodajnega besedila, je primer dejavnega zmanjševanja birokracije. Države članice bodo ohranile pravico do urejanja ali celo prepovedi prevoza nekaterega nevarnega blaga na svojem ozemlju zaradi nacionalne varnosti ali zaščite okolja. V končni analizi lahko javnost pričakuje, da bo ta direktiva prispevala k izboljšanju varnosti prevoza in okolja."@sl20
"Kommissionens förslag om att förenkla EU:s lagstiftning om transport av farligt gods och göra den mer enhetlig bör stödjas i sin helhet, även för att främja bättre lagstiftning. Så sent som den 31 augusti 2007 besökte jag trafikledningscentralerna för sju vägtunnlar, bl.a. Tysklands längsta tunnel, och blev medveten om behovet av harmonisering, särskilt av bestämmelserna om transport av farligt gods i tunnlar. Transporterna av varor i allmänhet och även av farligt gods ökar snabbt. Denna utveckling sker över hela världen, vilket innebär att ökningen inte längre kan absorberas av ett enda transportsätt. Därför är det vettigt att anta lämpliga bestämmelser för transport inte bara på väg och järnväg, utan också på inre vattenvägar. Detta ökar möjligheterna att tillämpa en sammodal lösning på problemet med våra transportbehov. När det gäller att öka medborgarnas förståelse bör det särskilt nämnas att den gällande rättsakten inte bara beaktar FN:s specifika rekommendationer utan även medlemsstaternas krav på subsidiaritet. Eftersom direktivet utgör en sammanfattning av fyra ”gamla” direktiv innebär det en besparing på 2 000 sidor lagtext, vilket gör det till ett konkret exempel på minskad byråkrati. Medlemsstaterna kommer även fortsättningsvis att ha rätt att reglera eller till och med förbjuda transport av visst farligt gods på sitt territorium, av skäl med anknytning till nationell säkerhet eller miljöskydd. I slutändan kan allmänheten förvänta sig att detta direktiv kommer att bidra till en förbättring av säkerheten i både transport- och miljöhänseende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"jako takich"16
"per se"14,13,4,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph