Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-120"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Refere o relatório que na UE são transportados, por ano, cerca de 110 mil milhões de toneladas/km de mercadorias perigosas - para as populações e meio ambiente -, representando cerca de 8 % do transporte total de mercadorias. Destas, 58% são transportadas por via ferroviária, 25% por via aérea e 17% por via navegável interior. O transporte internacional de mercadorias perigosas é regulado por acordos internacionais. Neste contexto, consideramos que a necessária e útil cooperação ao nível da UE deverá salvaguardar a plena soberania dos Estados-Membros quanto ao transporte de mercadorias (perigosas) no seu território, por exemplo, através do direito de regulamentar, de emitir autorizações individuais e de proibir a circulação do transporte de mercadorias perigosas por razões, nomeadamente, de segurança nacional ou de protecção ambiental. Uma questão de princípio que assume ainda maior importância no quadro da desenfreada liberalização dos transporte promovida pela UE."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Ve zprávě se uvádí, že ročně se v EU přepraví přibližně 110 miliard tun/km nebezpečných věcí, tedy věcí nebezpečných pro obyvatele a životní prostředí; toto množství představuje téměř 8 % z celkové přepravy věcí. Z toho se 58 % přepravuje železniční dopravou, 25 % leteckou dopravou a 17 % vnitrozemskou vodní dopravou. Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je upravena mezinárodními dohodami. V této souvislosti se domníváme, že užitečná a potřebná spolupráce na úrovni EU musí zaručit úplnou svrchovanost členských států, pokud jde o přepravu (nebezpečných) věcí na jejich území, například prostřednictvím práva regulovat, vydávat jednotlivá povolení a zákazy přepravy nebezpečných věcí, zejména z důvodů vnitrostátní bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Jde o zásadní záležitost, která je stále důležitější v souvislosti s neomezenou liberalizací přepravy, kterou prosazuje EU."@cs1
". Det fremgår af betænkningen, at der årligt transporteres omkring 110 milliarder t/km farligt gods - farligt for befolkningen og miljøet - i EU svarende til næsten 8 % af den samlede godstransport. 58 % transporteres med jernbane, 25 % med fly og 17 % ad indre vandveje. Den internationale transport af farligt gods reguleres af internationale aftaler. Vi mener i denne forbindelse, at det nyttige og nødvendige samarbejde på EU-plan skal sikre medlemsstaternes fulde suverænitet med hensyn til transport af (farligt) gods inden for deres territorium, f.eks. gennem retten til at regulere, at udstede individuelle godkendelser og forbyde transport af farligt gods, navnlig af hensyn til den nationale sikkerhed eller beskyttelse af miljøet. Det er et spørgsmål om principper, der navnlig er vigtigt i lyset af den uhæmmede liberalisering af transportsektoren, der fremmes af EU."@da2
". − Im Bericht wird festgestellt, dass jährlich annähernd 110 Milliarden Tonnen gefährliche Güter – die für die Bevölkerung und die Umwelt eine Gefahr darstellen – je Kilometer innerhalb der EU transportiert werden, was fast 8 % des gesamten Frachtverkehrs ausmacht. Davon entfallen 58 % auf den Schienenverkehr, 25 % auf den Luftverkehr und 17 % auf den Transport auf Binnengewässern. Der internationale Transport von gefährlichen Gütern wird durch internationale Abkommen geregelt. Wir sind in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass im Rahmen der nützlichen und notwendigen Zusammenarbeit auf EU-Ebene beim Transport (gefährlicher) Güter innerhalb des Territoriums der einzelnen Mitgliedstaaten deren volle Souveränität gewahrt werden muss, beispielsweise durch das Recht, den Transport gefährlicher Güter aus Gründen der nationalen Sicherheit oder des Umweltschutzes zu regeln und zu verbieten bzw. entsprechende Einzelgenehmigungen zu erteilen. Das ist eine Grundsatzfrage, die vor allem in Anbetracht der durch die EU geförderten ungebremsten Liberalisierung des Verkehrs ganz besondere Bedeutung erlangt."@de9
"Στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά προσέγγιση 110 δισεκατομμύρια τόνοι/χλμ. επικίνδυνων εμπορευμάτων –επικίνδυνων για τους πληθυσμούς και για το περιβάλλον– μεταφέρονται ετησίως εντός της ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 8% του συνολικού όγκου των εμπορευματικών μεταφορών. Από αυτά, το 58% μεταφέρεται σιδηροδρομικώς, το 25% αεροπορικώς και το 17% μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. Η διεθνής μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ρυθμίζεται από διεθνείς συμφωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η χρήσιμη και αναγκαία συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη κυριαρχία των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μεταφορά (επικίνδυνων) εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους, για παράδειγμα μέσω του δικαιώματός τους να ρυθμίζουν, να εκδίδουν ατομικές άδειες και να απαγορεύουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρωτίστως για λόγους εθνικής ασφάλειας ή περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό είναι ζήτημα αρχής που καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό στο πλαίσιο της αχαλίνωτης απελευθέρωσης των μεταφορών που προωθεί η ΕΕ."@el10
"The report states that approximately 110 billion tonnes/km of dangerous goods – dangerous for the population and the environment – are transported annually within the EU, accounting for almost 8% of total transportation of goods. Of those, 58% are transported by rail, 25% by air and 17% by inland waterways. The international transportation of dangerous goods is regulated by international agreements. In that context, we believe that the useful and necessary cooperation at EU level must safeguard the full sovereignty of the Member States as regards the transportation of (dangerous) goods within their territory, for example by means of the right to regulate, to issue individual authorisations and forbid the transportation of dangerous goods, notably for reasons of national security or environmental protection. This is a matter of principle that is all the more important in the context of the unbridled liberalisation of transportation promoted by the EU."@en4
"El informe afirma que cada año se transportan unos 110 000 millones de toneladas/kilómetro de mercancías —peligrosas para la población y el medio ambiente —dentro de la UE, lo que supone casi un 8 % del transporte total de mercancías. De éstas, el 58 % se transporta por ferrocarril, el 25 % por transporte aéreo y el 17 % por vías navegables interiores. El transporte internacional de mercancías peligrosas está regulado por acuerdos internacionales. En dicho contexto, consideramos que la cooperación práctica y necesaria debe salvaguardar la plena soberanía de los Estados miembros por lo que respecta al transporte de mercancías (peligrosas) dentro de su territorio, por ejemplo, a través del derecho a regular, emitir autorizaciones individuales y prohibir el transporte de sustancias peligrosas, sobre todo, por motivos de seguridad nacional o protección medioambiental. Se trata de un asunto de principio que adquiere mayor importancia en el contexto de la liberalización desenfrenada del transporte promovida por la UE."@es21
"Raport sedastab, et ELi piires veetakse igal aastal ligikaudu 110 miljardit tonn/km ohtlikke kaupu – ohtlikke rahvastiku ja keskkonna jaoks – ning see moodustab ligi 8% kogu kaubaveost. Neist 58% veetakse rongiga, 25% õhu kaudu ja 17% siseveekogudel. Ohtlike kaupade rahvusvahelist vedu reguleerivad rahvusvahelised lepingud. Selles kontekstis usume me, et kasulik ja vajalik koostöö ELi tasandil peab kindlustama liikmesriikide täieliku suveräänsuse (ohtlike) kaupade veo suhtes nende territooriumi piires, näiteks õiguse kaudu reguleerida, välja anda individuaalseid volitusi ja keelata ohtlike kaupade vedu, eriti rahvusliku julgeoleku või keskkonna kaitsmise põhjustel. See on põhimõtte küsimus, mis on seda enam tähtis ELi edendatud veo ohjeldamatu liberaliseerumise kontekstis."@et5
". Mietinnössä todetaan, että Euroopan unionissa kuljetetaan vuosittain noin 110 miljardia tonnia kilometriä kohti ihmisille ja ympäristölle vaarallisia aineita, mikä on lähes 8 prosenttia tavaroiden kokonaiskuljetuksista. Niistä 58 prosenttia kuljetetaan rautateitse, 25 prosenttia ilmateitse ja 17 prosenttia sisävesillä. Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia säännellään kansainvälisin sopimuksin. Tältä osin uskomme, että hyödyllinen ja tarpeellinen yhteistyö EU:ssa turvaa jäsenvaltioiden täysivaltaisen suvereniteetin vaarallisten aineiden kuljetuksissa jäsenvaltioiden alueella, kun jäsenvaltioilla on esimerkiksi oikeus antaa säännöksiä, myöntää yksittäisiä lupia ja kieltää vaarallisten aineiden kuljetus erityisesti kansalliseen turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä. Tämä on periaatekysymys, joka on entistäkin tärkeämpi EU:n suosiman kuljetusten hillitsemättömän vapauttamisen takia."@fi7
"Selon ce rapport, 110 milliards de tonnes/km de marchandises dangereuses, pour les populations et l’environnement, sont transportées chaque année au sein de l’Union européenne, représentant quasi 8 % du transport total de marchandises. De ces 8 %, 58 % sont transportées par train, 25 % par avion et 17 % par voies navigables intérieures. Le transport international de marchandises dangereuses est réglementé par des accords internationaux. Dans ce contexte, nous estimons que l’utile et nécessaire coopération européenne doit sauvegarder la pleine souveraineté des États membres en matière de transport de marchandises (dangereuses) sur leur territoire, par le biais, par exemple, du droit de réglementer, d’émettre des autorisations individuelles et d’interdire le transport de marchandises dangereuses, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou de protection environnementale. Il s’agit d'une question de principe qui est d'autant plus importante dans le contexte de la libéralisation débridée des transports promue par l'Union européenne."@fr8
"The jelentés kimondja, hogy évente megközelítőleg 110 milliárd tonna/km veszélyes – a lakosságra és a környezetre veszélyes – árut szállítanak az EU-ban, ami a teljes áruszállítás csaknem 8%-át teszi ki. Ezek 58%-át vasúti, 25%-át légi, 17%-át pedig belvízi közlekedéssel szállítják. A veszélyes áruk nemzetközi szállítását nemzetközi megállapodások szabályozzák. Ezzel összefüggésben úgy véljük, hogy a hasznos és szükséges uniós szintű együttműködésnek óvnia kell a tagállamoknak a (veszélyes) áruk területükön belüli szállítása tekintetében meglévő teljes szuverenitását, például a jog szabályozási eszközével, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó egyedi engedélyek és – különösen nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi okok miatti – tilalmak kiadásával. Ez olyan elvi kérdés, ami a szállításnak az EU által támogatott zabolázatlan liberalizálásával összefüggésben egyre fontosabb."@hu11
"La relazione afferma che ogni anno all’interno dell’Unione europea vengono trasportate circa 110 miliardi di tonnellate/km di merci pericolose per la popolazione e l’ambiente , per un totale di quasi l’8 per cento del trasporto complessivo di merci. Di queste, il 58 per cento è trasportato per ferrovia, il 25 per cento per via aerea e il 17 per cento sulle vie di navigazione interna. Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali. In questo contesto, riteniamo che vi sia sì bisogno di una cooperazione adeguata a livello europeo, ma che questa non infici la piena sovranità degli Stati membri per quanto riguarda il trasporto di merci (pericolose) sul loro territorio, ad esempio mediante il diritto di regolamentare, rilasciare autorizzazioni individuali e vietare il trasporto di merci pericolose, per questioni di sicurezza nazionale e tutela ambientale. Si tratta di una questione di principio che è tanto più importante se contemplata sullo sfondo della liberalizzazione sfrenata del settore dei trasporti promossa dall’Unione europea."@it12
"Pranešimas teigia, kad apie 110 milijardų tonkilometrių pavojingų krovinių – pavojingų gyventojams ir aplinkai – kiekvienais metais yra vežami ES teritorijoje, o tai sudaro beveik 8% visų vežamų krovinių. Iš jų 58% vežami geležinkeliu, 25% oro transportu ir 17% vidaus vandenų keliais. Tarptautinį pavojingų krovinių vežimą reglamentuoja tarptautiniai susitarimai. Atsižvelgiant į tai, mes manome, kad naudingas ir būtinas bendradarbiavimas ES lygmeniu turi išsaugoti visišką valstybių narių suverenitetą jų teritorijoje vežamų (pavojingų) krovinių atžvilgiu, kuris pasireikštų, pavyzdžiui, teise reglamentuoti, suteikti atskirus leidimus ir uždrausti pavojingų krovinių vežimą, ypač dėl nacionalinio saugumo ir aplinkos pasaugos motyvų. Tai principo reikalas, kuris yra dar svarbesnis, kai ES skatina besaikį krovinių vežimo liberalizavimą."@lt14
"Ziņojumā teikts, ka Eiropas Savienībā katru gadu tiek pārvadāti aptuveni 110 miljardi bīstamo (cilvēkiem un videi bīstamu) kravu tonnu/km, un šis daudzums veido gandrīz 8% no visām pārvadātajām kravām. 58% no tām pārvadā pa dzelzceļu, 25% pārvadā pa gaisu un 17% – pa iekšzemes ūdensceļiem. Bīstamo kravu starptautiskos pārvadājumus reglamentē starptautiski nolīgumi. Šajā kontekstā mēs uzskatām, ka noderīgai un vajadzīgai sadarbībai Eiropas Savienības līmenī ir jānodrošina pilnīga dalībvalstu suverenitāte attiecībā uz kravu (bīstamo) pārvadājumiem to teritorijā, piemēram, izmantojot tiesības reglamentēt, piešķirt individuālas atļaujas un aizliegt bīstamo kravu pārvadāšanu, īpaši valsts drošības un vides aizsardzības iemeslu dēļ. Šis ir principa jautājums un vēl jo svarīgāks tas ir Eiropas Savienībā veicinātajā neierobežotās pārvadājumu liberalizācijas kontekstā."@lv13
". Refere o relatório que na UE são transportados, por ano, cerca de 110 mil milhões de toneladas/km de mercadorias perigosas - para as populações e meio ambiente -, representando cerca de 8 % do transporte total de mercadorias. Destas, 58% são transportadas por via ferroviária, 25% por via aérea e 17% por via navegável interior. O transporte internacional de mercadorias perigosas é regulado por acordos internacionais. Neste contexto, consideramos que a necessária e útil cooperação ao nível da UE deverá salvaguardar a plena soberania dos Estados-Membros quanto ao transporte de mercadorias (perigosas) no seu território, por exemplo, através do direito de regulamentar, de emitir autorizações individuais e de proibir a circulação do transporte de mercadorias perigosas por razões, nomeadamente, de segurança nacional ou de protecção ambiental. Uma questão de princípio que assume ainda maior importância no quadro da desenfreada liberalização dos transporte promovida pela UE."@mt15
"Het verslag stelt dat ongeveer 110 miljard tonkilometer aan gevaarlijke goederen – gevaarlijk voor de bevolking en het milieu – jaarlijks binnen de EU wordt getransporteerd, dat is een aandeel van bijna 8 procent van het totale goederenvervoer. Hiervan wordt 58 procent per spoor, 25 procent per luchtvracht en 17 procent via de binnenvaart vervoerd. Het internationale vervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door internationale overeenkomsten. In dat verband vinden we dat de nuttige en noodzakelijke samenwerking op EU-niveau de volledige soevereiniteit van de lidstaten met betrekking tot het vervoer van (gevaarlijke) goederen binnen hun territoir moet waarborgen, bijvoorbeeld door middel van het recht op reglementering, op verstrekking van individuele vergunningen en verbod op vervoer van gevaarlijke goederen, met name om redenen van nationale veiligheid en bescherming van het milieu. Dit is een principiële zaak die nog belangrijker is in verband met de ongebreidelde liberalisatie van vervoer die door de EU wordt gestimuleerd."@nl3
"Sprawozdanie stwierdza, że w przybliżeniu 110 miliardów ton/km towarów niebezpiecznych - niebezpiecznych dla ludności i dla środowiska naturalnego - jest rocznie transportowanych w UE, co stanowi prawie 8% wszystkich transportowanych towarów. Około 58% z nich jest przewożonych koleją, 25% drogą powietrzną i 17% drogą wodną śródlądową. Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych jest regulowany przez umowy międzynarodowe. W tym kontekście wierzymy, że pożyteczna i konieczna współpraca na szczeblu UE musi strzec pełnej suwerenności państw członkowskich w kwestii transportu (niebezpiecznych) towarów na ich terytorium, na przykład poprzez prawo do regulowania, do wydawania pozwoleń w poszczególnych przypadkach i do zabraniania transportu niebezpiecznych towarów, szczególnie z powodu bezpieczeństwa państwa czy ochrony środowiska naturalnego. Jest to kwestia zasad, które stają się coraz bardziej istotne w kontekście nieokiełznanej liberalizacji transportu promowanie przez Unię Europejską."@pl16
". Refere o relatório que na UE são transportados, por ano, cerca de 110 mil milhões de toneladas/km de mercadorias perigosas - para as populações e meio ambiente -, representando cerca de 8 % do transporte total de mercadorias. Destas, 58% são transportadas por via ferroviária, 25% por via aérea e 17% por via navegável interior. O transporte internacional de mercadorias perigosas é regulado por acordos internacionais. Neste contexto, consideramos que a necessária e útil cooperação ao nível da UE deverá salvaguardar a plena soberania dos Estados-Membros quanto ao transporte de mercadorias (perigosas) no seu território, por exemplo, através do direito de regulamentar, de emitir autorizações individuais e de proibir a circulação do transporte de mercadorias perigosas por razões, nomeadamente, de segurança nacional ou de protecção ambiental. Uma questão de princípio que assume ainda maior importância no quadro da desenfreada liberalização dos transporte promovida pela UE."@ro18
". V správe sa uvádza, že ročne sa v EÚ prepraví približne 110 miliárd ton/km nebezpečného tovaru, tovaru nebezpečného pre obyvateľstvo a životné prostredie, pričom predstavuje takmer 8 % z celkovej prepravy tovaru. Z tohto sa 58 % prepravuje železničnou dopravou, 25 % leteckou dopravou a 17 % vnútrozemskou vodnou dopravou. Medzinárodná preprava nebezpečného tovaru je upravená v medzinárodných dohodách. V tejto súvislosti sa domnievame, že užitočná a potrebná spolupráca na úrovni EÚ musí zaručiť úplnú suverenitu členských štátov, pokiaľ ide o prepravu (nebezpečného) tovaru na ich území, napríklad prostredníctvom práva regulovať, vydávať jednotlivé povolenia a zákazy na prepravu nebezpečného tovaru, najmä z dôvodov vnútroštátnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Ide o principiálnu záležitosť, ktorá je čoraz dôležitejšia v súvislosti s neviazanou liberalizáciou prepravy, ktorú presadzuje EÚ."@sk19
". Poročilo navaja, da se v EU na leto opravi prevoz približno 110 milijard ton/km blaga, ki je nevarno za ljudi in okolje, kar pomeni skoraj 8 % celotnega prevoza blaga. Od tega se 58 % prevoza opravi z železnico, 25 % po zračnih poteh in 17 % po celinskih plovnih poteh. Mednarodni prevoz nevarnega blaga urejajo mednarodni sporazumi. V zvezi s tem verjamemo, da mora koristno in nujno sodelovanje na ravni EU zaščititi polno suverenost držav članic v zvezi s prevozom (nevarnega) blaga na njihovem ozemlju, na primer s pomočjo pravice do urejanja, izdaje posameznih dovoljenj in prepovedjo prevoza nevarnega blaga, zlasti zaradi nacionalne varnosti ali zaščite okolja. To je stvar načela, ki je vse bolj pomembno v smislu nenadzorovane liberalizacije prevoza, ki ga pospešuje EU."@sl20
"Av betänkandet framgår att omkring 110 miljarder tonkilometer farligt gods – som innebär risker för befolkningen och miljön – transporteras inom EU varje år, vilket motsvarar nästan 8 procent av alla godstransporter. Av dessa transporter sker 58 procent på järnväg, 25 procent med flyg och 17 procent på inre vattenvägar. Internationell transport av farligt gods regleras i internationella avtal. I det sammanhanget anser vi att medlemsstaternas fulla suveränitet i fråga om transport av (farligt) gods på deras territorium måste skyddas i samband med det värdefulla och nödvändiga samarbetet på EU-nivå, t.ex. genom rätten att lagstifta, utfärda individuella tillstånd och förbjuda transport av farligt gods, bl.a. av skäl med anknytning till nationell säkerhet eller miljöskydd. Det här är en principfråga som är av ännu större betydelse i samband med den otyglade liberalisering av transportsektorn som EU förespråkar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph