Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signora Presidente, onorevoli deputati, grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito così importante. Alcuni hanno detto che il terrorismo persegue una strategia politica. Io sono d’accordo, onorevole Mayor Oreja. Il terrorismo deve essere affrontato con una strategia politica globale. Avete parlato molto della prevenzione, della lotta alla radicalizzazione violenta. Nella mia introduzione avevo dato delle indicazioni concrete su alcune proposte. Posso dirvi che sulla radicalizzazione violenta c’è un’iniziativa importante. Tra poco più di un mese, il 16 e 17 ottobre si organizzerà per la prima volta una conferenza europea sul ruolo dell’educazione e della scuola per sradicare la radicalizzazione violenta tra i più giovani. Abbiamo fatto appello al mondo dell’educazione in Europa e invito ovviamente gli osservatori del Parlamento europeo che vorranno partecipare. Sarà un’occasione per dire con chiarezza che vogliamo sostituire la cultura del male e della violenza con una cultura della tolleranza e della cooperazione. Stiamo conducendo una mappatura di tutte le iniziative avviate negli Stati membri per contrastare la radicalizzazione e prevenire il reclutamento dei terroristi. I risultati e le buone pratiche di tale mappatura saranno naturalmente messi a disposizione del Parlamento. Abbiamo molto parlato di diffusione e di scambio di dati e informazioni. Spesso, onorevoli deputati, disponiamo di molti dati, addirittura di un’overdose di dati, ma senza un’adeguata analisi dei dati stessi. Per questo occorre potenziare Europol. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il potenziamento di Europol, tra cui l’onorevole Pirker. Lo scorso dicembre ho presentato una proposta al Consiglio in proposito e mi auguro che la Presidenza portoghese sosterrà l’adozione entro quest’anno del potenziamento del ruolo di analisi di Europol. A luglio è stata presentata un’iniziativa sul bioterrorismo. Abbiamo indicato con grande chiarezza quali sono i settori vulnerabili e dove occorre una maggiore cooperazione europea - mi rivolgo all’onorevole Borghezio che ha sollevato il problema. Alcuni hanno parlato dell’inadempienza degli Stati membri. Io sono favorevole ai cosiddetti “ ”. Nel giugno scorso ho pubblicato un documento in cui si evidenzia molto chiaramente quali sono gli Stati membri inadempienti anche nell’attuazione della normativa in vigore contro il terrorismo. Ciò dimostra, mi rivolgo in particolare all’onorevole Cambó, che io sono pronto ad indicare le responsabilità, ma gli esercizi serviranno se tutti gli Stati membri ed il Consiglio prenderanno l’indicazione dell’inadempienza come un suggerimento e un incoraggiamento ad andare avanti. Molti hanno parlato dei rapporti transatlantici. Io credo, onorevoli deputati, che occorra una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti d’America e al tempo stesso occorra più Europa. Ringrazio, tra gli altri, l’onorevole Cashman per avere espresso questo principio. Non possiamo essere in ritardo sull’elaborazione e sullo sviluppo di un modello europeo e rimproverare al tempo stesso gli Stati Uniti perché loro invece un modello ce l’hanno. Ritengo che sia necessaria più Europa, più collaborazione con gli Stati Uniti, ma non bisogna dire che il problema dell’Europa sono gli Stati Uniti. Il problema sono i terroristi e la loro azione nel cuore dell’Europa. Questo è il punto da tener presente. Un’ultima riflessione: io sono certo che il nuovo trattato europeo ci darà maggiori strumenti, che darà uno strumento per lavorare insieme con il Parlamento e per creare infine tra i tre attori istituzionali una corresponsabilità. Ciò darà forza anche a noi, alla Commissione e al Consiglio. Credo che a quel momento tutti i cittadini potranno capire e vedere, con trasparenza, chi ha sbagliato, chi si è comportato correttamente e chi non ha agito quando avrebbe dovuto farlo. Quindi, l’auspicio è che questo trattato intervenga, che sia finalmente concordato e che questo Parlamento diventi con noi un attore istituzionale a pieno titolo nella lotta al terrorismo."@it12
lpv:translated text
". Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat všem, kdo přispěli k této důležité diskusi. Někteří tvrdí, že terorismus je výrazem politické strategie. Souhlasím s tím, pane Mayore Orejo. Proti terorismu musíme bojovat prostřednictvím globální politické strategie. Hodně jste hovořili o prevenci a boji proti násilné radikalizaci. Ve svém prvním příspěvku jsem uvedl některé zvláštní charakteristiky jistých návrhů. Mohu vám říci, že je mezi nimi i důležitá iniciativa týkající se násilné radikalizace. Sotva za měsíc, ve dnech 16. a 17. října, se bude poprvé konat Evropská konference týkající se úlohy vzdělávání ve školách při odstraňování násilné radikalizace mezi nejmladšími členy naší společnosti. Vyzvali jsme odborníky z oblasti vzdělávání v Evropě a samozřejmě zvu pozorovatele z Evropského parlamentu, aby se jí zúčastnili. Tato konference bude příležitostí k jasnému prohlášení, že hodláme kulturu zla a násilí nahradit kulturou tolerance a spolupráce. Mapujeme všechny iniciativy, které přijaly členské státy s cílem bojovat proti radikalizaci a předcházet náboru teroristů. Výsledky a osvědčené postupy, k nimž se díky tomuto průzkumu dopracujeme, budou přirozeně Parlamentu k dispozici. Hovořili jsme hodně o šíření a výměně údajů a informací. Dámy a pánové, často máme k dispozici množství údajů, ve skutečnosti až příliš velké množství údajů, chybí nám však přiměřená analýza těchto údajů. Proto potřebujeme, aby Europol hrál výraznější úlohu. Děkuji všem, kdo podpořili posílení úlohy Europolu, včetně pana Pirkera. V prosinci minulého roku jsem předložil Radě návrh týkající se záležitosti rozšířené analytické úlohy Europolu a doufám, že portugalské předsednictví podpoří jeho přijetí do konce tohoto roku. V červenci byla předložena iniciativa týkající se bioterorismu. Velmi jasně jsme určili nejcitlivější sektory a oblasti, v nichž je nevyhnutelná užší evropská spolupráce – hovořím nyní k panu Borgheziovi, který tento problém nastolil. Někteří připomínali neschopnost členských států jednat. Jsem zastáncem postupu označení a zahanbení. V červenci minulého roku jsem zveřejnil dokument, v němž velmi jasně zdůrazňuji, které členské státy se opožďují již ve fázi výkonu platných právních předpisů v oblasti terorismu. To dokazuje, a v tomto případě se obracím přímo na pana Guardanse Cambó, že jsem připraven přijmout pravomoci, avšak takové postupy budou užitečné jen tehdy, když budou všechny členské státy a Rada považovat prohlášení o neplnění povinností za návrh a povzbuzení na cestě kupředu. Mnozí hovořili o transatlantických vztazích. Dámy a pánové, domnívám se, že větší spolupráce se Spojenými státy je nevyhnutelná, avšak zároveň zde v Evropě potřebujeme vyšší angažovanost. Mimo jiné bych chtěl poděkovat panu Cashmanovi za to, že tuto zásadu vyslovil. Nemá pro nás smysl, abychom byli pomalí v přípravě a rozvoji evropského modelu, a zároveň abychom něco vyčítali Spojeným státům, protože oni model ve skutečnosti mají. Domnívám se, že ze strany Evropy je potřeba vyšší investice a užší spolupráce se Spojenými státy, avšak nesmíme říkat, že problémem Evropy jsou Spojené státy. Problémem jsou teroristé a činnost, které se věnují v srdci Evropy. To je důležité mít na zřeteli. Poslední poznámka. Jsem si jist tím, že Evropská smlouva nám poskytne lepší nástroje, že nám poskytne nástroj, prostřednictvím něhož budeme spolupracovat s Parlamentem, s cílem zavést konečně spoluodpovědnost tří orgánů. Nás v Komisi a v Radě to posílí. Domnívám se, že v tom okamžiku budou všichni občané schopni pochopit a transparentně vnímat, kdo udělal chybu, kdo se zachoval správně a kdo ne, když to bylo potřeba. A proto doufejme, že smlouva se stane skutečností, že bude konečně schválena a že se z tohoto Parlamentu společně s námi stane kompletně vyzbrojený institucionální subjekt v oblasti potírání terorismu."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke alle dem, der deltog i denne vigtige forhandling. Nogle sagde, at terrorisme forfølger en politisk strategi. Jeg er enig, hr. Mayor Oreja. Terrorisme skal imødegås med en global politisk strategi. De talte meget om forebyggelse og om bekæmpelse af stærk radikalisering. I min indledende tale gav jeg Dem nogle konkrete oplysninger om en række forslag. Jeg kan fortælle Dem, at der er et vigtigt initiativ med hensyn til stærk radikalisering. Om lidt mindre end en måned, nemlig den 16. og 17. oktober, bliver der for første gang afholdt en europæisk konference om undervisningens og skolens rolle, når det gælder om at undgå stærk radikalisering blandt de yngste. Vi har henvendt os til folk fra undervisningsmiljøet i Europa, og jeg vil naturligvis invitere de observatører fra Europa-Parlamentet, der ønsker at deltage. Det bliver en mulighed for klart at sige, at vi ønsker at erstatte en kultur med ondskab og vold med en kultur med tolerance og samarbejde. Vi er ved at kortlægge alle de initiativer, der er iværksat i medlemsstaterne for at bekæmpe radikalisering og hindre rekruttering af terrorister. Resultater og bedste praksis fra denne kortlægning bliver naturligvis stillet til rådighed for Parlamentet. Vi talte meget om udbredelse og udveksling af data og informationer. Vi råder ofte over mange data - nogle gange alt for mange data - men uden en tilstrækkelig analyse af disse data. Derfor er det nødvendigt at styrke Europol. Jeg vil gerne takke alle dem, der gik ind for en styrkelse af Europol, bl.a. hr. Pirker. I december sidste år forelagde jeg et forslag for Rådet i den forbindelse, og jeg håber, at det portugisiske formandskab støtter vedtagelsen af en styrkelse af Europols analyserolle inden årets udgang. I juli blev der fremlagt et initiativ, som vedrører bioterrorisme. Vi har angivet meget klart, hvilke områder der er sårbare, og hvor det er nødvendigt med et større europæisk samarbejde - det siger jeg henvendt til hr. Borghezio, som rejste dette spørgsmål. Nogle var inde på, at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres forpligtelser. Jeg er tilhænger af den såkaldte "naming and shaming"-praksis. I juni offentliggjorde jeg et dokument, hvoraf det klart fremgår, hvilke medlemsstater der ikke har gennemført bestemmelserne, heller ikke den gældende lovgivning mod terrorisme. Det viser - og det siger jeg navnlig til hr. Cambó - at jeg er rede til at placeret ansvaret, men denne praksis er hensigtsmæssig, hvis alle medlemsstaterne og Rådet betragter angivelsen af den manglende gennemførelse som et forslag og en opfordring til at gøre noget ved det. Der var mange, der tale om de transatlantiske forbindelser. Efter min mening er det nødvendigt med et større samarbejde med USA, og samtidig er det nødvendigt med mere Europa. Jeg vil gerne takke bl.a. hr. Cashman for, at han nævnte dette princip. Vi må ikke komme bagud med at udarbejde og udvikle en europæisk model og samtidig kritisere USA, fordi de til gengæld har en model. Jeg mener, at vi har brug for mere Europa og mere samarbejde med USA, men vi kan ikke sige, at det er USA, der er Europas problem. Problemet er terroristerne og deres attentater lige midt i Europa. Det er det, vi skal huske. Til sidst vil jeg sige, at jeg er sikker på, at den nye europæiske traktat giver os nogle bedre instrumenter, og at den giver os et instrument til at samarbejde med Parlamentet og endelig skabe et fælles ansvar mellem de tre institutioner. Dette vil også give os i Kommissionen og Rådet mere styrke. Jeg tror, at alle borgerne så klart vil kunne se og forstå, hvem der har begået en fejl, hvem der har opført sig korrekt, og hvem der ikke handlede, da de skulle. Jeg håber således, at denne traktat bliver en realitet, at den langt om længe bliver vedtaget, og at Parlamentet sammen med os bliver en fuldgyldig institutionel aktør, når det gælder bekæmpelse af terrorisme."@da2
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte all jenen, die sich in dieser so wichtigen Aussprache zu Wort gemeldet haben, meinen Dank aussprechen. Einige haben gesagt, der Terrorismus verfolge eine politische Strategie. Ich stimme Ihnen zu, Herr Mayor Oreja. Der Terrorismus muss mit einer politischen Gesamtstrategie angegangen werden. Sie haben ausführlich über Prävention und über die Bekämpfung der gewalttätigen Radikalisierung gesprochen. Ich meiner Einführungsrede hatte ich konkrete Hinweise zu einigen Vorschlägen gegeben. Ich kann Ihnen sagen, dass es eine wichtige Initiative zur gewalttätigen Radikalisierung gibt. In etwas mehr als einem Monat, am 16. und 17. Oktober, wird erstmals eine europäische Konferenz über die Rolle von Bildung und Schule bei der Bekämpfung der gewalttätigen Radikalisierung unter den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft veranstaltet. Wir haben die Erzieher in Europa dazu eingeladen, und selbstverständlich fordere ich auch die Beobachter des Europäischen Parlaments zur Teilnahme daran auf. Das wird eine Gelegenheit sein, um offen zu erklären, dass wir die Kultur des Bösen und der Gewalt durch eine Kultur der Toleranz und Zusammenarbeit ersetzen wollen. Wir sind dabei, eine Übersicht über alle Maßnahmen zu erstellen, die die Mitgliedstaaten eingeleitet haben, um gegen die Radikalisierung vorzugehen und die Rekrutierung von Terroristen zu verhindern. Die Ergebnisse dieser Zusammenstellung und die bewährten Verfahren werden dem Parlament selbstverständlich zugeleitet. Wir haben viel über Verbreitung und Austausch von Daten und Informationen gesprochen. Oft ist es so, meine Damen und Herren, dass wir über viele Daten, ja sogar Daten im Überfluss verfügen, jedoch nicht über eine entsprechende Analyse derselben. Deshalb muss Europol gestärkt werden. Ich danke all denen, die sich für die Stärkung von Europol ausgesprochen haben, darunter Herr Pirker. Im Dezember vorigen Jahres habe ich dem Rat hierzu einen Vorschlag vorgelegt, und ich hoffe auf die Unterstützung des portugiesischen Vorsitzes, wenn es darum geht, noch in diesem Jahr einer Stärkung der Rolle von Europol bei den Analysen zuzustimmen. Im Juli wurde eine Initiative zum Bioterrorismus vorgestellt. Wir haben klar und deutlich darauf hingewiesen, welches die verwundbaren Bereiche sind und wo eine stärkere Zusammenarbeit erforderlich ist – das als Antwort an Herrn Borghezio, der dieses Problem aufgeworfen hat. Einige haben von der Untätigkeit der Mitgliedstaaten gesprochen. Ich befürworte die so genannten Naming-and-Shaming-Verfahren. Im Juni habe ich ein Dokument veröffentlicht, in dem die Mitgliedstaaten, die ihre Pflichten, u. a. im Zusammenhang mit der Umsetzung der geltenden Antiterrorgesetze, nicht erfüllt haben, offen beim Namen genannt werden. Das zeigt, und hiermit wende ich mich an Herrn Cambó, dass ich bereit bin, die Verantwortlichen zu nennen, doch diese Verfahren werden nur etwas bringen, wenn alle Mitgliedstaaten und der Rat den Hinweis auf die Pflichtverletzung als Empfehlung und Ermutigung begreifen, weiter voranzuschreiten. Viele sind auf die transatlantischen Beziehungen eingegangen. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass eine stärkere Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika und zugleich auch eine stärkere Beteiligung Europas vonnöten sind. Ich danke u. a. Herrn Cashman, dass er diesen Grundsatz zum Ausdruck brachte. Es geht nicht an, dass wir bei der Ausarbeitung und Entwicklung eines europäischen Modells in Verzug geraten und zugleich den USA vorwerfen, dass sie ein Modell haben. Wir brauchen meines Erachtens einen stärkeren Beitrag Europas und mehr Zusammenarbeit mit den USA, doch zu behaupten, das Problem Europas seien die USA, führt zu nichts. Das Problem sind die Terroristen und ihre Aktionen im Herzen Europas. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Gestatten Sie mir eine letzte Überlegung: Ich bin mir sicher, dass uns der neue EU-Vertrag zu besseren Instrumenten verhelfen wird, dass er uns ein Instrument für die Zusammenarbeit mit dem Parlament in die Hand geben wird, um endlich auch die Mitverantwortung zwischen den drei Organen einzuführen. Das wird auch uns, der Kommission und dem Rat, mehr Kraft geben. Ich glaube, dann werden alle Bürgerinnen und Bürger klar verstehen und sehen können, wer sich geirrt hat, wer sich richtig verhalten hat und wer nicht so gehandelt hat, wie er hätte handeln müssen. Mein Wunsch ist daher, dass dieser Vertrag kommen möge, dass er endlich vereinbart werden möge und dass dieses Parlament mit uns zusammen ein vollberechtigter institutioneller Akteur bei der Bekämpfung des Terrorismus werden möge."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν σε αυτήν τη συζήτηση, που είναι τόσο σημαντική. Ορισμένοι είπανε ότι η τρομοκρατία επιδιώκει μια πολιτική στρατηγική. Συμφωνώ με αυτό, κύριε Mayor Oreja. Η τρομοκρατία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια παγκόσμια πολιτική στρατηγική. Είπατε πολλά για την πρόληψη και για την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Στην εισαγωγική μου ομιλία έκανα ορισμένες συγκεκριμένες επισημάνσεις για ορισμένες προτάσεις. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Σε έναν μήνα και κάτι, στις 16 και 17 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για πρώτη φορά σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης και των σχολείων στην εκρίζωση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νεότερων μελών της κοινωνίας. Καλέσαμε τον κόσμο της εκπαίδευσης στην Ευρώπη και, προφανώς, καλώ παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία να πούμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε την κουλτούρα του κακού και της βίας με μια κουλτούρα ανοχής και συνεργασίας. Καταγράφουμε όλες τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στα κράτη μέλη με στόχο την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και την πρόληψη της στρατολόγησης τρομοκρατών. Τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές που θα αποκαλυφθούν μέσω αυτής της καταγραφής θα είναι, φυσικά, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήσαμε πολύ περί διάδοσης και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών. Συχνά, κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά στοιχεία, μάλιστα υπερεπάρκεια στοιχείων, ανεπαρκή όμως ανάλυση των στοιχείων. Γι’ αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο της Europol . Ευχαριστώ όλους όσοι στήριξαν την ενίσχυση της Europol , μεταξύ άλλων τον κ. Pirker. Τον περασμένο Δεκέμβριο, υπέβαλα πρόταση στο Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα και ελπίζω ότι η πορτογαλική Προεδρία θα υποστηρίξει την έγκριση, πριν από το τέλος του χρόνου, ενός αυξημένου ρόλου της Europol σε ό,τι αφορά την ανάλυση στοιχείων. Τον Ιούλιο παρουσιάστηκε μια πρωτοβουλία για τη βιοτρομοκρατία. Επισημάναμε με μεγάλη σαφήνεια ποιοι είναι οι ευάλωτοι τομείς και πού απαιτείται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία – απευθύνομαι στον κ. Borghezio που έθεσε το ζήτημα. Ορισμένοι μίλησαν για παραλείψεις των κρατών μελών να ενεργήσουν. Είμαι υπέρ των πρακτικών τύπου «κατονομάζω και επιπλήττω». Τον περασμένο Ιούνιο δημοσίευσα ένα έγγραφο όπου επισημαινόταν με μεγάλη σαφήνεια ποια κράτη μέλη δεν έχουν καν προχωρήσει στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δείχνει, και απευθύνομαι εδώ κυρίως στον κ. Guardans Cambó, ότι είμαι έτοιμος να αποδώσω ευθύνες, αυτές όμως οι πρακτικές θα είναι χρήσιμες μόνο αν τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο θεωρήσουν μια δήλωση παράλειψης δράσης ως πρόταση και ενθάρρυνση για περαιτέρω ενέργειες. Πολλοί μίλησαν σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι την ίδια στιγμή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάμειξη της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Cashman που εξέφρασε αυτήν την αρχή. Δεν έχει νόημα να σημειώνουμε βραδεία πρόοδο στην προπαρασκευή και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου και την ίδια στιγμή να επικρίνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες διότι, όντως, διαθέτουν ένα μοντέλο. Νομίζω ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμβολή και μεγαλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει όμως λόγος να λέμε ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι οι τρομοκράτες και οι δραστηριότητές τους στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να έχουμε υπόψη. Μια τελευταία σκέψη: είμαι βέβαιος ότι η νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη θα μας δώσει καλύτερα μέσα, θα μας δώσει ένα μέσο για να εργαστούμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε τελικά να δημιουργήσουμε συνυπευθυνότητα μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτό θα μας δώσει, επίσης, μεγαλύτερη δύναμη στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή όλοι οι πολίτες θα μπορέσουν να αντιληφθούν και να δουν, ξεκάθαρα, ποιος διέπραξε σφάλμα, ποιος ενήργησε σωστά και ποιος δεν ενήργησε όταν θα έπρεπε. Επομένως, ελπίζουμε ότι αυτή η Συνθήκη θα γίνει πραγματικότητα, ότι θα συμφωνηθεί, τελικά, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταστεί, με εμάς, ένας πλήρως ανεπτυγμένος θεσμικός παράγοντας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank all those who have spoken in this debate, which is so important. Some have said that terrorism pursues a political strategy. I agree with this, Mr Mayor Oreja. Terrorism must be tackled with a global political strategy. You have said a lot about prevention, and the fight against violent radicalisation. In my introduction I gave some specific indications about some proposals. I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation. In a little over a month, on 16 and 17 October, a European conference will be held for the first time on the role of education and schools in eradicating violent radicalisation among the youngest members of society. We have called upon the world of education in Europe and, obviously, I invite observers from the European Parliament who would like to participate. This will be an opportunity to say clearly that we want to replace the culture of evil and violence with a culture of tolerance and cooperation. We are mapping all the initiatives launched in the Member States to combat radicalisation and prevent the recruitment of terrorists. The results and the good practices revealed by this mapping will naturally be made available to Parliament. We have talked a lot about dissemination and exchange of data and information. Often, ladies and gentlemen, we have a lot of data, in fact an overdose of data, but no adequate analysis of the data. This is why we need to give Europol a stronger role. I thank all those who supported the strengthening of Europol, including Mr Pirker. Last December I put a proposal before Council on this subject and I hope that the Portuguese Presidency will support the adoption, before the end of this year, of an increased analytical role for Europol. In July an initiative on bioterrorism was presented. We indicated very clearly what the vulnerable sectors are and where greater European cooperation is required – I am addressing Mr Borghezio who raised the issue. Some have spoken of failures by the Member States to act. I am in favour of ‘naming and shaming exercises’. Last June I published a document highlighting very clearly which Member States are in default even in implementing the legislation in force against terrorism. This shows, and here I am addressing Mr Guardans Cambó in particular, that I am ready to point out responsibilities, but these exercises will only be useful if all the Member States and the Council regard a statement of failure to act as a suggestion and encouragement to move forward. Many have spoken about transatlantic relations. I believe, ladies and gentlemen, that greater collaboration with the United States is required, and, at the same time that we need more involvement by Europe. Among others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle. It does not make sense for us to be slow in preparing and developing a European model and at the same time to reproach the United States because they, in fact, do have a model. I think that more European input is needed, and more collaboration with the United States, but there is no need to say that Europe’s problem is the United States. The problem is the terrorists and their activities in the heart of Europe. This is the point to bear in mind. One last thought: I am certain that the new European Treaty will give us better instruments, that it will give us an instrument with which to work together with Parliament in order finally to create co-responsibility between the three institutions. This will also give us in the Commission and the Council more strength. I think that at that moment all citizens will be able to understand and see, transparently, who has made a mistake, who has acted correctly and who has not acted when they should have done. Thus, the hope is that this treaty will become a reality, that it will be agreed, finally, and that this Parliament will become, with us, a fully-fledged institutional actor in the fight against terrorism."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han intervenido en este debate tan importante. Algunos han declarado que el terrorismo persigue una estrategia política. Estoy de acuerdo con esto, señor Mayor Oreja. El terrorismo debe abordarse con una estrategia política global. Usted ha hablado mucho sobre la prevención y la lucha contra la radicalización violenta. En mi introducción propuse algunas indicaciones específicas sobre algunas propuestas. Puedo asegurarle que existe una iniciativa importante sobre la radicalización violenta. Dentro de poco más de un mes, el 16 y 17 de octubre, se celebrará por primera vez una conferencia europea sobre la función de la educación y los colegios en la erradicación de la radicalización violenta entre los integrantes más jóvenes de la sociedad. Hemos convocado al mundo de la educación de Europa y, evidentemente, yo invito a que también lo hagan los observadores del Parlamento Europeo que estén interesados en participar. Será una oportunidad de decir claramente que deseamos sustituir la cultura del mal y la violencia por una cultura de tolerancia y cooperación. Estamos diseñando todas las iniciativas lanzadas en los Estados miembros para combatir la radicalización y prevenir el reclutamiento de terroristas. Los resultados y las buenas prácticas que revela esta planificación se pondrán a disposición del Parlamento, evidentemente. Hemos hablando mucho sobre la difusión e intercambio de datos e información. Señorías, a menudo disponemos de muchos datos, de hecho, tenemos una sobredosis de datos, pero no un análisis adecuado de los mismos. Por esto, necesitamos conferir a Europol una función más contundente. Manifiesto mi agradecimiento a todos aquellos que respaldaron el fortalecimiento de Europol, incluido el señor Pirker. El pasado diciembre presenté una propuesta al Consejo sobre esta materia y confío en que la Presidencia portuguesa apruebe la adopción de una función más analítica de Europol antes de finales de año. En julio, se presentó una iniciativa sobre bioterrorismo. Explicamos con gran claridad cuáles son los sectores más vulnerables y en los que se requiere una mayor cooperación europea —me dirijo al señor Borghezio, que planteó la cuestión—. Algunos diputados han hablado sobre los errores de los Estados miembros a la hora de actuar. Estoy a favor de los ejercicios de «denuncia nominal». El pasado junio publiqué un documento en el que se destacaba muy claramente qué Estados miembros no están ni siquiera aplicando la legislación en vigor en materia de lucha contra el terrorismo. Ello demuestra, y me refiero en concreto al señor Guardans Cambó, que estoy dispuesto a señalar las responsabilidades, pero tal ejercicio sólo será útil si todos los Estados miembros y el Consejo consideran una declaración de su inacción como sugerencia e incentivo para avanzar. Muchos de los oradores se han referido a las relaciones trasatlánticas. Considero, Señorías, que se precisa una mayor colaboración con los Estados Unidos y que, al mismo tiempo, necesitamos una mayor participación por parte de Europa. Me gustaría dar las gracias, entre otros, al señor Cashman por haber manifestado este principio. No nos parece lógico ser lentos en la elaboración y desarrollo de un modelo europeo y, al mismo tiempo, reprochárselo a los Estados Unidos porque, de hecho, ellos sí tienen un modelo. Creo que se necesita una mayor aportación comunitaria y una mayor colaboración con los Estados Unidos, pero no es necesario decir que el problema de Europa son los Estados Unidos. El problema son los terroristas y sus actividades en el centro de Europa. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Un último comentario: Estoy convencido de que el nuevo Tratado europeo nos concederá mejores instrumentos, nos proporcionará un instrumento con el que poder trabajar conjuntamente con el Parlamento para finalmente crear una corresponsabilidad entre las tres instituciones. Esto nos dará una mayor fuerza en la Comisión y en el Consejo. Creo que, entonces, todos los ciudadanos podrán comprender y ver, de forma transparente, quién se ha equivocado, quién ha actuado correctamente y quién no ha actuado cuando debería haberlo hecho. Por tanto, la esperanza subyace en que este tratado se haga realidad y que finalmente se adopte y que este Parlamento se convierta, con nosotros, en un actor institucional de pleno derecho en la lucha contra el terrorismo."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada kõiki, kes on sõna võtnud käesolevas arutelus, mis on nii tähtis. Mõned on öelnud, et terrorism nõuab poliitilist strateegiat. Ma nõustun selles osas, härra Mayor Oreja. Terrorismi vastu tuleb võidelda ülemaailmse poliitilise strateegiaga. Te olete rääkinud väga palju ennetamisest ja võitlusest vägivaldse radikaliseerumise vastu. Oma sissejuhatuses andsin ma mõned konkreetsed vihjed mõnede ettepanekute kohta. Ma võin teile öelda, et on olemas tähtis vägivaldse radikaliseerumise alane algatus. Natuke enam kui kuu aja pärast, 16. ja 17. oktoobril, leiab aset Euroopa konverents, kus esimest korda käsitletakse hariduse ja koolide rolli vägivaldse radikaliseerumise väljajuurimises noorimate ühiskonnaliikmete hulgas. Me oleme kutsunud üles haridusmaailma Euroopas, ning loomulikult kutsun ma vaatlejaid Euroopa Parlamendist, kes sooviksid konverentsil osaleda. See on võimalus selgelt välja öelda, et me tahame asendada kurjusekultuuri ja vägivalla sallivuskultuuri ja koostööga. Me kaardistame kõik liikmesriikides esitatud algatused, et võidelda radikaliseerumisega ja ennetada terroristide värbamist. Selle kaardistamisega selgunud tulemused ja head praktikad tehakse parlamendile loomulikult kättesaadavaks. Me oleme rääkinud palju andmete ja teabe levitamisest ning vahetamisest. Sageli, daamid ja härrad, on meil palju andmeid, isegi andmete üledoos, kuid mitte piisavat andmeanalüüsi. See on põhjus, miks peame andma Europolile tugevama rolli. Ma tänan kõiki, kes toetasid Europoli tugevdamist, sealhulgas härra Pirkerit. Eelmise aasta detsembris esitasin ma nõukogu ees selleteemalise ettepaneku ning ma loodan, et eesistujariik Portugal toetab Europoli suurema analüütilise rolli vastuvõtmist enne selle aasta lõppu. Juulis esitleti bioterrorismi alast algatust. Me näitasime väga selgelt ära, millised on haavatavad sektorid ja kus on vaja suuremat Euroopa koostööd – see on suunatud härra Borgheziole, kes selle teema tõstatas. Mõned on kõnelenud liikmesriikide ebaõnnestumisest tegutseda. Ma olen „nimeta ja häbista” harjutuste poolt. Juunikuus avaldasin ma dokumendi, mis toob väga selgelt välja, millised liikmesriigid ei ole rakendanud isegi jõus olevaid terrorismivastaseid õigusakte. See näitab, ja siinkohal kõnetan ma eelkõige härra Guardans Cambó`d, et ma olen valmis juhtima tähelepanu kohustustele, kuid need harjutused on kasulikud üksnes siis, kui kõik liikmesriigid ja nõukogu mõistavad avaldust tegutsemise ebaõnnestumise kohta kui soovitust ja julgustust edasi liikuda. Paljud on rääkinud atlandiülestest suhtest. Ma usun, daamid ja härrad, et on vaja suuremat koostööd Ameerika Ühendriikidega, ning samal ajal on meil vaja suuremat kaasatust Euroopa poolt. Teiste hulgas tahaksin ma tänada härra Cashmani, et ta seda põhimõtet väljendas. Meile ei tundu olevat mõttekas aeglaselt ette valmistada ja arendada Euroopa mudelit ning samal ajal läheneda Ameerika Ühendriikidele, sest neil tõesti on mudel olemas. Ma arvan, et on vaja enam Euroopa sisendit ja enam koostööd Ameerika Ühendriikidega, kuid pole vaja öelda, et Euroopa probleemiks on Ameerika Ühendriigid. Probleemiks on terroristid ja nende tegevus Euroopa südames. See on asi, mida meeles pidada. Veel viimane mõte: ma olen kindel, et uus Euroopa alusleping annab meile paremad vahendid, et see annab meile vahendi, mille abil töötada koos parlamendiga, et lõpuks luua kolme institutsiooni vaheline kaasvastutus. See annab ka meile komisjonis ja nõukogus enam jõudu. Ma arvan, et sel hetkel on kõik kodanikud võimelised nägema läbipaistvalt, kes on teinud vea, kes on tegutsenud korrektselt ja kes ei ole tegutsenud siis, kui oleks pidanud seda tegema. Seega lootus on, et see leping saab reaalsuseks, et selles lepitakse lõpuks kokku, ja et parlamendist saab koos meiega küps institutsiooniline osaleja terrorismivastases võitluses."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän kaikkia jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä kovin tärkeässä keskustelussa. Jotkut jäsenet ovat todenneet, että terrorismi noudattaa poliittista strategiaa. Olen samaa mieltä, hyvä Jaime Mayor Oreja. Terrorismi on nujerrettava maailmanlaajuisen poliittisen strategian avulla. Olette puhuneet paljon ennaltaehkäisystä ja taistelusta väkivaltaista radikalisoitumista vastaan. Annoin avauspuheenvuorossani muutamia erityistietoja joistakin ehdotuksista. Voin sanoa, että väkivaltaisesta radikalisoitumisesta on tehty eräs tärkeä aloite. Hieman yli kuukauden kuluttua, 16. ja 17. lokakuuta, järjestetään ensimmäistä kertaa eurooppalainen konferenssi, jossa käsitellään kasvatuksen ja koulun roolia väkivaltaisen radikalisoitumisen kitkemisessä nuorten keskuudesta. Olemme vedonneet eurooppalaisiin kouluihin ja kutsuneet konferenssiin luonnollisesti myös ne Euroopan parlamentin tarkkailijat, jotka haluavat osallistua siihen. Konferenssi antaa tilaisuuden todeta selkeästi, että haluamme korvata pahuuteen ja väkivaltaan perustuvan kulttuurin suvaitsevaisuuteen ja yhteistyöhön perustuvalla kulttuurilla. Laadimme parhaillamme kartoitusta kaikista jäsenvaltioissa käynnistetyistä aloitteista, joilla pyritään ehkäisemään radikalisoitumista ja terroristien värväystoimintaa. Kartoituksen tulokset ja siitä ilmenneet hyvät käytänteet toimitetaan luonnollisesti parlamentille. Olemme puhuneet paljon myös tietojen levityksestä ja vaihdosta. Arvoisat jäsenet, meillä on paljon tietoa, jopa liiallisuuteen asti, mutta niitä ei ole kuitenkaan analysoitu riittävästi. Tämän vuoksi Europolin roolia on vahvistettava. Kiitän kaikkia Europolin aseman vahvistamista tukeneita jäseniä, kuten Hubert Pirkeriä. Esittelin viime joulukuussa aihetta koskevan ehdotuksen neuvostolle, ja toivon, että puheenjohtajavaltio Portugali antaa tukensa Europolin tutkimusroolin kehittämisehdotukselle, joka hyväksytään ennen vuoden loppua. Heinäkuussa esiteltiin bioterrorismia koskeva aloite. Olemme ilmoittaneet hyvin selkeästi riskialttiit alat, joilla EU:n yhteistyötä on lisättävä – osoitan tässä sanani jäsenelle Mario Borgheziolle, joka otti esille tämän ongelman. Jotkut jäsenet ovat puhuneet jäsenvaltioiden laiminlyönneistä. Kannatan niin sanottua ” ” -menetelmää. Julkaisin viime kesäkuussa asiakirjan, josta käy hyvin selkeästi ilmi, mitkä jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet jopa voimassa olevan terrorismin vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon. Tämä osoittaa – tämä on tarkoitettu erityisesti jäsenelle Guardans Cambólle – että olen valmis osoittamaan vastuualueet, mutta menetelmästä on hyötyä vain, jos kaikki jäsenvaltiot ja neuvosto kokevat laiminlyöntien esille tuomisen kehotuksena ja kannustuksena mennä eteenpäin. Moni on puhunut transatlanttisista suhteista. Arvoisat jäsenet, minusta suhteita Yhdysvaltoihin on syytä tiivistää, mutta samaan aikaan myös Euroopan osallisuutta kaivataan nykyistä enemmän. Haluan kiittää muun muassa jäsentä Michael Cashmania tämän periaatteen mainitsemisesta. Emme voi jäädä jälkeen eurooppalaisen mallin laatimisessa ja kehittämisessä ja moittia samaan aikaan Yhdysvaltoja siitä, että sillä on tuo malli. Euroopan panosta on minun mielestäni lisättävä, ja meidän on lisättävä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, mutta ei ole tarpeen sanoa, että Euroopan ongelma on Yhdysvallat. Ongelmana ovat terroristit ja terroristien teot keskellä Eurooppaa. Tätä ei pidä unohtaa. Vielä viimeinen pohdinnan aihe: olen varma, että EU:n uusi sopimus antaa meille entistä tärkeämpiä välineitä ja että saamme välineen, jonka ansiosta voimme työskennellä yhdessä parlamentin kanssa ja luoda lopulta yhteisvastuullisuutta kolmen toimielimen välille. Tämä vahvistaisi myös meitä komissiossa ja neuvostoa. Uskon, että tällöin kaikki kansalaiset ymmärtävät ja näkevät avoimesti, ketkä ovat tehneet virheitä, ketkä ovat toimineet oikein tai jättäneet toimimatta silloin, kun olisi pitänyt. Näin ollen on toivoa siitä, että EU:n sopimus saadaan lopulta tehtyä, jolloin parlamentista tulee kanssamme täysivaltainen institutionaalinen toimija taistelussa terrorismia vastaan."@fi7
"Madame la Présidente, Chers collègues, je tiens à remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce débat, qui revêt tant d'importance. Certains ont affirmé que le terrorisme poursuit une stratégie politique. J’abonde dans ce sens, M. Mayor Oreja. Nous devons lutter contre le terrorisme à l'aide d'une stratégie politique globale. Vous avez beaucoup parlé de prévention, et de la lutte contre la radicalisation violente. Dans mon introduction, j’ai donné certaines indications spécifiques quant à certaines propositions. Je peux vous dire qu’il y a une initiative importante en matière de radicalisation violente. Dans un peu moins d’un mois, les 16 et 17 octobre, une conférence européenne sur le rôle de l'éducation et des écoles au niveau de l’éradication de la radicalisation violente parmi les membres les plus jeunes de la société aura lieu pour la première fois. Nous avons lancé un appel au secteur européen de l'éducation et, bien entendu, j'invite les observateurs du Parlement européen qui souhaiteraient y participer. Ce sera l’occasion d’affirmer clairement que nous voulons substituer la culture du mal et de la violence par une culture de tolérance et de coopération. Nous établissons la liste de toutes les initiatives lancées dans les États membres afin de lutter contre la radicalisation et de prévenir le recrutement de terroristes. Les résultats et les bonnes pratiques qui ressortiront de cet exercice seront bien entendu mis à la disposition du Parlement. Nous avons beaucoup parlé de la dissémination et de l’échange de données et d’informations. Il n’est pas rare, Chers collègues, que nous ayons une masse de données, un surplus de données à vrai dire, mais aucune analyse assez détaillée de celles-ci. C’est pourquoi il faut que nous renforcions le rôle d’Europol. Je remercie tous ceux qui ont soutenu le renforcement d’Europol, y compris M. Pirker. En décembre dernier, j’ai soumis une proposition au Conseil à cet égard et je nourris l’espoir que la présidence portugaise apportera son soutien à l’adoption, avant la fin de cette année, d’un rôle analytique accru pour Europol. Une initiative sur le bioterrorisme a été présentée en juillet dernier. Nous avons indiqué avec clarté quels sont les secteurs vulnérables et à quels niveaux nous devons renforcer la coopération européenne – je m’adresse à M. Borghezio qui a soulevé la question. Certains ont parlé de l’absence d’action des États membres. Je suis en faveur de «nommer et de critiquer les exercices». En juin dernier, j’ai publié un document qui met clairement le doigt sur les États membres qui sont en défaut, même au niveau de la mise en œuvre de la législation en vigueur contre le terrorisme. Cela témoigne, et je m’adresse ici en particulier à M. Guardans Cambó, de ma volonté de souligner les responsabilités, mais cet exercice ne sera utile qu'à condition que tous les États membres et le Conseil considèrent une absence d’action comme une opportunité et un encouragement pour aller de l’avant. Vous avez été nombreux à aborder la question des relations transatlantiques. J’estime, Chers collègues, qu’il faut que nous renforcions la collaboration avec les États-Unis et, dans le même temps, davantage impliquer l’Europe. Je souhaite remercier, entre autres, M. Cashman pour avoir exprimé ce principe. Il est insensé que nous soyons lents à formuler et développer un modèle européen et que, dans le même temps, nous fassions des reproches aux États-Unis qui, eux, ont un modèle. Je pense qu'une contribution plus grande de l’Europe est nécessaire, ainsi qu’un renforcement de la collaboration avec les États-Unis, mais le problème de l'Europe n'est certainement pas à imputer aux États-Unis. Le problème vient des terroristes et de leurs activités au cœur de l'Europe. Ne perdons pas cela de vue. Une dernière réflexion: je suis convaincu que le nouveau traité européen nous dotera de meilleurs instruments, d’instruments avec lesquels nous pourrons collaborer avec le Parlement pour enfin établir une co-responsabilité entre les trois institutions. Cela renforcera également la Commission et le Conseil. Je pense qu’à ce moment-là tous les citoyens seront en mesure de comprendre et de voir, en toute transparence, qui a commis une erreur, qui a agi correctement et qui n'a pas agi lorsque cela s'imposait. Aussi espérons-nous que ce traité se matérialisera, qu'il sera approuvé, finalement, et que ce Parlement deviendra, à nos côtés, un acteur institutionnel à part entière dans la lutte contre le terrorisme."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felszólaltak ebben az olyannyira fontos vitában. Néhányan azt mondták, hogy a terrorizmus politikai stratégiát követ. Ezzel egyetértek, Oreja polgármester úr. A terrorizmussal szemben globális politikai stratégiával kell küzdeni. Sokat beszélt a megelőzésről és az erőszakos radikalizmus elleni küzdelemről. Bevezetőmben néhány konkrét jelzést adtam bizonyos javaslatokról. Arról tájékoztathatom Önöket, hogy van egy fontos kezdeményezés az erőszakos radikalizmusról. Valamivel több mint egy hónap múlva, október 16-án és 17-én első ízben tartanak európai konferenciát az oktatás és az iskolák által az erőszakos radikalizmusnak a társadalom legfiatalabbjai körében való felszámolásában játszott szerepéről. Meghívtuk az európai oktatási világot, és természetesen meghívtuk olyan megfigyelőket is az Európai Parlamentből, akik szeretnének ott részt venni. Itt lehetőség lesz egyértelműen kimondani azt, hogy a gonosz és erőszak kultúráját a tolerancia és az együttműködés kultúrájával kívánjuk felváltani. Feltérképezzük a radikalizmus elleni küzdelem és a terroristák toborzásának megelőzése céljából a tagállamokban elindított valamennyi kezdeményezést. Az e feltérképezés során feltárt eredményeket és helyes gyakorlatokat természetesen a Parlament rendelkezésére bocsátjuk. Sokat beszéltünk az adatok és információk terjesztéséről és cseréjéről. Hölgyeim és uraim, gyakran rengeteg adattal rendelkezünk, valójában „adat-túladagolással” szembesülünk, de nincs megfelelő adatelemzésünk. Ezért kell erőteljesebb szerepet adnunk az Europolnak. Köszönöm mindazoknak – többek között Pirker úrnak –, akik támogatták az Europol megerősítését. Tavaly decemberben e tárgyban javaslatot terjesztettem a Tanács elé, és remélem, hogy a portugál elnökség még az idén támogatni fogja az Europol elemző szerepének megerősítését. Júliusban előterjesztettek egy biológiai terrorizmusról szóló kezdeményezést. Igen egyértelműen tüntettük fel, hogy melyek a sérülékeny szektorok, valamint azt, hogy hol van szükség nagyobb mértékű európai együttműködésre, most Borghezio úrhoz szólok, aki felvetette a kérdést. Néhányan arról beszéltek, hogy a tagállamok elmulasztottak cselekedni. Támogatom a „megnevezni és megszégyeníteni” alapon működő gyakorlatokat. Tavaly júniusban közzétettem egy dokumentumot, amely igen egyértelműen rávilágít arra, hogy mely tagállamok nem tették meg még azt sem, hogy végrehajtsák a terrorizmus elleni hatályos jogszabályokat. Ez azt bizonyítja – és itt különösen Guardans Cambó úrhoz szólok –, hogy kész vagyok kiemelni a felelősségeket, de e gyakorlatok csak akkor lesznek hasznosak, ha a tettek elmulasztását valamennyi tagállam és a Tanács is javaslatnak és az előrelépésre való ösztönzésnek tekinti. Sokan beszéltek a transzatlanti kapcsolatokról. Hölgyeim és uraim, úgy vélem, hogy szükség van az Egyesült Államokkal folytatott kiterjedtebb együttműködésre és – ugyanakkor – Európa nagyobb részvételére is. Szeretném többek között Cashman úrnak megköszönni, hogy kifejtette ezt az elvet. Nincs értelme, hogy lassítsuk az európai modell előkészítését és fejlesztését, ugyanakkor pedig szemrehányást tegyünk az Egyesült Államoknak, mert nekik van ilyen modelljük. Azt hiszem, hogy több európai tettre van szükség, és jobban együtt kell működni az Egyesült Államokkal, de semmi szükség arra, hogy azt mondjuk: Európa problémája az Egyesült Államok. A problémát a terroristák és Európa szívében végzett tevékenységeik jelentik. Ezt szem előtt kell tartani. Még egy zárógondolat: biztos vagyok benne, hogy az új Európai Szerződés jobb eszközöket fog nekünk adni, hogy olyan eszközt fog adni, amelyet alkalmazva együtt lehet működni a Parlamenttel, hogy végre megteremthessük a társfelelősséget e három intézmény között. Ez nekünk a Bizottságban, de a Tanácsban is több erőt fog biztosítani. Úgy vélem, hogy pillanatnyilag valamennyi polgár meg tudja majd érteni és valóban látni tudja, hogy ki hibázott, ki járt el helyesen és ki nem cselekedett, mikor kellett volna. Reményeim szerint tehát ez a Szerződés valósággá válik, hogy arról végül megállapodnak, ez a Parlament pedig velünk együtt teljes jogú intézményi szereplővé válik a terrorizmus elleni küzdelemben."@hu11,11
". Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems šiose labai svarbiose diskusijose. Kai kas sakė, kad terorizmo atveju būtina politinė strategija. Aš su tuo sutinku, pone Mayor Oreja. Terorizmo problemą būtina spręsti turint globalią politinę strategiją. Jūs daug kalbėjote apie prevenciją ir kovą su smurtiniu radikalėjimu. Įžangoje aš pateikiau keletą konkrečių nuorodų dėl kai kurių pasiūlymų. Galiu jums pasakyti, kad yra svarbi iniciatyva dėl smurtinio radikalėjimo. Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui, spalio 16 ir 17 dienomis pirmą kartą įvyks Europos konferencija, skirta švietimo ir mokyklų vaidmeniui užkertant kelią smurtiniam radikalėjimui tarp jauniausių visuomenės narių. Mes kreipėmės į Europos švietimo bendruomenę ir, be abejo, aš kviečiu Europos Parlamento stebėtojus, kurie norėtų dalyvauti. Ten bus proga aiškiai pasakyt, kad mes norime blogio kultūrą pakeisti tolerancijos ir bendradarbiavimo kultūra. Mes kaupiame visas valstybių narių iniciatyvas, skirtas kovoti su radikalėjimu ir užkirsti kelią teroristų verbavimui. Be abejo, Parlamentui pateiksime sukauptą informaciją apie rezultatus ir gerą praktiką. Mes daug kalbėjome apie duomenų ir informacijos sklaidą ir apsikeitimą duomenimis ir informacija. Dažnai, ponios ir ponai, mes turime daug duomenų, iš tikrųjų duomenų perteklių, bet neturime tinkamos duomenų analizės. Štai kodėl Europolui reikia suteikti daugiau funkcijų. Aš dėkoju visiems, įskaitant poną Pirker, kas pritarė Europolo stiprinimui. Praeitą gruodžio mėnesį aš pateikiau Tarybai pasiūlymą dėl didesnio Europolo analitinio darbo vaidmens ir tikiuosi, pirmininkaujančioji Portugalija pritars jo priėmimui iki šių metų pabaigos. Liepos mėnesį buvo pateikta iniciatyva dėl biologinio terorizmo. Mes labai aiškiai nurodėme pažeidžiamus sektorius ir kur reikia glaudesnio Europos bendradarbiavimo – aš kreipiuosi į poną Borghezio, kuris iškėlė šią problemą. Kai kas kalbėjo apie valstybių narių nesugebėjimą veikti. Aš palaikau idėją, kad reikia „įvardinti ir sugėdinti“. Praeitą birželį aš paskelbiau dokumentą, labai aiškiai nurodantį, kurios valstybės narės atsilieka įgyvendindamos net galiojančius įstatymus dėl kovos su terorizmu. Tai rodo, čia aš kreipiuosi visų pirma į poną Guardans Cambó, kad esu pasirengęs priminti apie pareigas, bet tai bus naudinga tik tuo atveju, jeigu visos valstybės narės ir Taryba vertins pastabą apie neatliktą veiksmą kaip į pasiūlymą ir skatinimą eiti pirmyn. Daugelis kalbėjo apie transatlantinius ryšius. Aš įsitikinęs, ponios ir ponai, kad glaudesnis bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis yra reikalingas, bet tuo pat metu reikia didesnio Europos aktyvumo. Tarp kitų norėčiau padėkoti ponui Cashman už šio principo suformulavimą. Mums nėra prasmės delsti rengti ir tobulinti Europos modelį ir tuo pačiu metu priekaištauti Jungtinėms Amerikos Valstijoms dėl to, kad jos faktiškai turi modelį. Aš manau, kad reikia didesnio Europos indėlio ir glaudesnio bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, bet nėra reikalo sakyti, kad Europos problema yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Problema yra teroristai ir jų veikla Europos širdyje. Tai būtina turėti omenyje. Paskutinė mintis: esu tikras, kad nauja Europos sutartis suteiks mums geresnius įrankius, kad ji mums suteiks įrankį darbui kartu su Parlamentu, kad galiausiai būtų sukurta trijų institucijų bendra atsakomybė. Tai taip pat suteiks mums, dirbantiems Komisijoje ir Taryboje daugiau jėgų. Aš manau, kad šiuo metu visi piliečiai sugebės tai suprasti ir aiškiai pamatys, kas padarė klaidą, kas veikė teisingai ir kas nieko neveikė, kai turėjo veikti. Taigi yra viltis, kad ši sutartis taps realybe, kad galiausiai ji bus priimta ir kad šis Parlamentas, kartu su mumis, taps pilnaverčiu instituciniu veikėju kovoje su terorizmu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, vēlos pateikties visiem, kas runāja šajās svarīgajās debatēs. Daži minēja, ka teroristi darbojas pēc politiskas stratēģijas. Es piekrītu . Terorisms ir jāapkaro ar globālu politisku stratēģiju. Jūs esat daudz runājuši par vardarbīga radikālisma novēršanu un cīņu pret to. Savā ievadrunā es norādīju uz dažiem priekšlikumiem. Vēlos informēt jūs par kādu svarīgu iniciatīvu attiecībā uz vardarbīgu radikālismu. Pēc nedaudz vairāk nekā mēneša, 16. un 17. oktobrī, pirmo reizi notiks Eiropas konference par izglītības un skolu nozīmi vardarbīga radikālisma izskaušanā jaunāko sabiedrības locekļu vidū. Mēs esam aicinājuši izglītības jomas pārstāvjus Eiropā un aicinu arī novērotājus no Eiropas Parlamenta, ka vēlētos piedalīties. Tā būtu iespēja skaidri pateikt , ka mēs vēlamies nomainīt ļaunuma un vardarbības kultūru ar iecietības un sadarbības kultūru. Mēs atzīmējam visas dalībvalstu uzsāktās iniciatīvas radikālisma apkarošanai un cilvēku vervēšanas terorisma kustībā novēršanai. Eiropas Parlaments tiks informēts par šo iniciatīvu rezultātiem un labāko praksi. Mēs esam daudz runājuši par datu un informācijas izplatīšanu un apmaiņu. Bieži, dāmas un kungi, mūsu rīcībā ir ļoti daudz datu, pat pārāk daudz, bet nav pietiekamas datu analīzes. Tāpēc ir nepieciešams pastiprināt lomu. Vēlos pateikties visiem, kas atbalstīja stiprināšanu, tajā skaitā kungu. Decembrī es Padomē izteicu priekšlikumu par šo jautājumu, un es ceru, ka prezidentvalsts Portugāle līdz šī gada beigām atbalstīs lēmuma pieņemšanu par lomas stiprināšanu. Jūlijā tiks iesniegta iniciatīva attiecībā uz bioloģisko terorismu. Mēs skaidri norādījām, kuri ir jutīgākie sektori un kur visvairāk ir nepieciešama Eiropas valstu sadarbība – es vēršos pie kunga, kurš izvirzīja šo jautājumu. Daži ir runājuši par dalībvalstu nespēju rīkoties. Es atbalstu „vārdos saukšanas un kaunināšanas” praksi. Jūnijā es publicēju dokumentu, kurā skaidri norādīts, kuras dalībvalstis kavējas pat ar tiesību aktu ieviešanu saistībā ar cīņu pret terorismu. Tas parāda, un šeit es vēršos konkrēti pie ka esmu gatavs norādīt uz atbildību, taču šāda rīcība būs lietderīga tikai tad, ja dalībvalstis un Padome uztvers paziņojumu par nespēju rīkoties kā ieteikumu un stimulu kustībai uz priekšu. Daudzi ir runājuši par transatlantiskām attiecībām. Es ticu, dāmas un kungi, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar Savienotajām Valstīm, bet tajā paša laikā mums ir nepieciešama arī aktīvāka Eiropas iesaistīšanās. Citu starpā vēlos pateikties arī kungam par šī principa ierosināšanu. Nav jēgas, ja mēs lēnām veidojam un attīstām Eiropas modeli un tajā pašā laikā pārmetam Savienotajām Valstīm, jo tām tomēr ir modelis. Es domāju, ka ir nepieciešama aktīvāka Eiropas iesaistīšanās un ciešāka sadarbība ar Savienotajām Valstīm, taču nav nepieciešamības teikt, ka Eiropas problēma ir Savienotās Valstis. Problēma ir teroristi un to darbības Eiropas sirdī. Tas jāpatur prātā. Pēdējā doma: es esmu pārliecināts, ka jauns Eiropas Līgums sniegtu mums labākus instrumentus, kas sniegtu mums instrumentu ar, kuru strādāt kopā ar Eiropas Parlamentu, lai dalītu atbildību starp trim iestādēm. Tas Komisijai un Padomei dotu vairāk spēka. Es domāju, ka šobrīd iedzīvotāji varētu saprast un skaidri redzēt, kurš ir pieļāvis kļūdu, kurš ir rīkojies pareizi un kurš nav rīkojies, kad tas bija nepieciešams. Tādējādi ir cerība, ka šis līgums kļūs par realitāti, ka tas beidzot tiks noslēgts un ka Parlaments kopā ar mums kļūs par pilntiesīgu dalībnieku cīņā ar terorismu."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli deputati, grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito così importante. Alcuni hanno detto che il terrorismo persegue una strategia politica. Io sono d'accordo, onorevole Mayor Oreja. Il terrorismo deve essere affrontato con una strategia politica globale. Avete parlato molto della prevenzione, della lotta alla radicalizzazione violenta. Nella mia introduzione avevo dato delle indicazioni concrete su alcune proposte. Posso dirvi che sulla radicalizzazione violenta c'è un'iniziativa importante. Tra poco più di un mese, il 16 e 17 ottobre si organizzerà per la prima volta una conferenza europea sul ruolo dell'educazione e della scuola per sradicare la radicalizzazione violenta tra i più giovani. Abbiamo fatto appello al mondo dell'educazione in Europa e invito ovviamente gli osservatori del Parlamento europeo che vorranno partecipare. Sarà un'occasione per dire con chiarezza che vogliamo sostituire la cultura del male e della violenza con una cultura della tolleranza e della cooperazione. Stiamo conducendo una mappatura di tutte le iniziative avviate negli Stati membri per contrastare la radicalizzazione e prevenire il reclutamento dei terroristi. I risultati e le buone pratiche di tale mappatura saranno naturalmente messi a disposizione del Parlamento. Abbiamo molto parlato di diffusione e di scambio di dati e informazioni. Spesso, onorevoli deputati, disponiamo di molti dati, addirittura di un'overdose di dati, ma senza un'adeguata analisi dei dati stessi. Per questo occorre potenziare Europol. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il potenziamento di Europol, tra cui l'onorevole Pirker. Lo scorso dicembre ho presentato una proposta al Consiglio in proposito e mi auguro che la Presidenza portoghese sosterrà l'adozione entro quest'anno del potenziamento del ruolo di analisi di Europol. A luglio è stata presentata un'iniziativa sul bioterrorismo. Abbiamo indicato con grande chiarezza quali sono i settori vulnerabili e dove occorre una maggiore cooperazione europea - mi rivolgo all'onorevole Borghezio che ha sollevato il problema. Alcuni hanno parlato dell'inadempienza degli Stati membri. Io sono favorevole ai cosiddetti " ". Nel giugno scorso ho pubblicato un documento in cui si evidenzia molto chiaramente quali sono gli Stati membri inadempienti anche nell'attuazione della normativa in vigore contro il terrorismo. Ciò dimostra, mi rivolgo in particolare all'onorevole Cambó, che io sono pronto ad indicare le responsabilità, ma gli esercizi serviranno se tutti gli Stati membri ed il Consiglio prenderanno l'indicazione dell'inadempienza come un suggerimento e un incoraggiamento ad andare avanti. Molti hanno parlato dei rapporti transatlantici. Io credo, onorevoli deputati, che occorra una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti d'America e al tempo stesso occorra più Europa. Ringrazio, tra gli altri, l'onorevole Cashman per avere espresso questo principio. Non possiamo essere in ritardo sull'elaborazione e sullo sviluppo di un modello europeo e rimproverare al tempo stesso gli Stati Uniti perché loro invece un modello ce l'hanno. Ritengo che sia necessaria più Europa, più collaborazione con gli Stati Uniti, ma non bisogna dire che il problema dell'Europa sono gli Stati Uniti. Il problema sono i terroristi e la loro azione nel cuore dell'Europa. Questo è il punto da tener presente. Un'ultima riflessione: io sono certo che il nuovo trattato europeo ci darà maggiori strumenti, che darà uno strumento per lavorare insieme con il Parlamento e per creare infine tra i tre attori istituzionali una corresponsabilità. Ciò darà forza anche a noi, alla Commissione e al Consiglio. Credo che a quel momento tutti i cittadini potranno capire e vedere, con trasparenza, chi ha sbagliato, chi si è comportato correttamente e chi non ha agito quando avrebbe dovuto farlo. Quindi, l'auspicio è che questo trattato intervenga, che sia finalmente concordato e che questo Parlamento diventi con noi un attore istituzionale a pieno titolo nella lotta al terrorismo."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik dank al degenen die in dit zo belangrijke debat hebben gesproken. Sommigen hebben gezegd dat terrorisme een politieke strategie nastreeft. Ik ben het hier mee eens, mijnheer Mayor Oreja. Terrorisme moet worden aangepakt met een mondiale politieke strategie. U hebt veel gezegd over preventie en strijd tegen gewelddadige radicalisering. In mijn inleiding gaf ik wat specifieke aanwijzingen over sommige voorstellen. Ik kan u vertellen dat er een belangrijk initiatief is inzake gewelddadige radicalisering. Over iets meer dan een maand, op 16 en 17 oktober, wordt er voor de eerste keer een Europese conferentie gehouden over de rol van onderwijs en scholen bij het uitbannen van gewelddadige radicalisering onder de jongste leden van de samenleving. We hebben een oproep gedaan aan de onderwijswereld in Europa en ik nodig waarnemers van het Europees Parlement uit die graag willen participeren. Dit zal een gelegenheid zijn om duidelijk te zeggen dat we de cultuur van kwaad en geweld willen vervangen door een cultuur van tolerantie en samenwerking. We inventariseren alle initiatieven die in de lidstaten zijn gelanceerd om radicalisering te bestrijden en de rekrutering van terroristen te voorkomen. De resultaten en de goede praktijkervaringen die uit deze inventarisatie naar voren komen, zullen we natuurlijk aan het Parlement beschikbaar stellen. We hebben veel gesproken over verspreiding en uitwisseling van gegevens en informatie. Vaak, dames en heren, beschikken we over veel gegevens, feitelijk een overdaad aan gegevens, maar geen adequate analyse van gegevens. Daarom moeten we Europol een wat krachtiger rol geven, Ik dank al degenen die versterking van Europol steunden, waaronder de heer Pirker. Vorig jaar december deed ik een voorstel aan de Raad over dit onderwerp en ik hoop dat het Portugese voorzitterschap voor het einde van dit jaar de aanvaarding zal steunen van een grotere analytische rol van Europol. In juli werd er een initiatief over bioterrorisme gepresenteerd. We gaven zeer duidelijk aan wat de kwetsbare sectoren zijn en waar grotere Europese samenwerking is vereist. Ik richt mij tot de heer Borghezio die het vraagstuk aan de orde stelde. Sommigen hebben gesproken van het onvermogen van de lidstaten om op te treden. Ik ben voor een “schandpaaloefening”. Afgelopen juni publiceerde ik een document waarin zeer duidelijk werd benadrukt welke lidstaten in gebreke zijn om zelfs maar de wetgeving inzake de strijd tegen terrorisme ten uitvoer te leggen. Dit toont aan, en hier richt ik mij in het bijzonder tot de heer Guardans Cambó, dat ik klaar sta om op verantwoordelijkheden te wijzen, maar deze oefeningen zijn alleen zinvol als alle lidstaten en de Raad een verklaring van onvermogen om tot daden over te gaan, beschouwen als een suggestie en een aanmoediging om voortgang te boeken. Velen van u hebben gesproken over transatlantische betrekkingen. Dames en heren, ik vind dat er een grotere samenwerking met de Verenigde Staten vereist is, en tegelijkertijd dat we meer betrokkenheid van Europa nodig hebben. Ik wil naast anderen ook de heer Cashman bedanken voor het uitspreken van dit principe. Het is voor ons onbegrijpelijk om langzaam te zijn bij de voorbereiding en ontwikkeling van een Europees model en tegelijkertijd de Verenigde Staten een verwijt te maken omdat zij feitelijk wel een model hebben. Ik denk dat er meer Europese input nodig is en meer samenwerking met de Verenigde Staten, maar er bestaat geen noodzaak om te zeggen dat het probleem van Europa de Verenigde Staten heet. Het probleem bestaat uit de terroristen en hun activiteiten in het hart van Europa, Dit punt moet u in gedachten houden. Een laatste gedachte: Ik weet zeker dat het nieuw Europees Verdrag ons betere instrumenten zal geven, dat het ons een instrument geeft waarmee we samen met het Parlement werken om uiteindelijk te komen tot een medeverantwoordelijkheid tussen de drie instellingen. Het zal ons ook in de Commissie en de Raad meer macht geven. Ik denk dat op dat moment alle burgers in staat zullen zijn te begrijpen en op een transparante wijze te zien wie een vergissing heeft gemaakt, wie correct heeft gehandeld en wie niet heeft gehandeld toen hij zou moeten handelen. Ik hoop dus dat dit verdrag werkelijkheid zal worden, dat het ten slotte zal worden goedgekeurd, en dat dit Parlement samen met ons een volwaardige institutionele participant zal worden in de strijd tegen het terrorisme."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pragnę podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w tej tak ważnej debacie. Niektórzy twierdzili, że terroryzm podąża za strategią polityczną. Zgadzam się z tym, panie pośle Mayor Oreja. Terroryzm należy zwalczać w ramach globalnej strategii politycznej. Wiele mówili państwo o zapobieganiu i zwalczaniu brutalnej radykalizacji. We wstępie przedstawiłem pewne konkretne wskazówki dotyczące niektórych wniosków. Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji. W niedługim czasie, w dniach 16 i 17 października, po raz pierwszy odbędzie się europejska konferencja dotycząca roli edukacji i szkół w eliminowaniu brutalnego radykalizmu wśród najmłodszych członków społeczeństwa. Zaprosiliśmy europejski świat nauki, zapraszamy też oczywiście obserwatorów z Parlamentu Europejskiego, którzy chcieliby w konferencji uczestniczyć. Będzie to okazja, by wyraźnie powiedzieć, że pragniemy zastąpić kulturę zła i przemocy kulturą tolerancji i współpracy. Lokalizujemy wszystkie wdrożone w państwach członkowskich inicjatywy mające na celu zwalczanie radykalizacji i zapobieganie rekrutacji terrorystów. Wyniki i dobre praktyki ujawnione w ramach tego procesu zostaną oczywiście udostępnione Parlamentowi. Dużo mówiliśmy o rozpowszechnianiu i wymianie danych i informacji. Panie i panowie! Często mamy dużo danych, a tak naprawdę zbyt dużo, ale nie dysponujemy żadną adekwatną analizą. To dlatego powinniśmy zwiększyć rolę Europolu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poparli wzmocnienie Europolu, w tym panu posłowi Pirkerowi. W grudniu minionego roku przedłożyłem Radzie wniosek dotyczący tej sprawy i mam nadzieję, że prezydencja portugalska poprze zatwierdzenie jeszcze przed końcem bieżącego roku zwiększonej analitycznej roli Europolu. W lipcu przedstawiono inicjatywę dotyczącą bioterroryzmu. Bardzo wyraźnie wskazywaliśmy sektory wrażliwe i obszary, w których konieczna jest ściślejsza europejska współpraca – zwracam się do pana posła Borghezio, który poruszył tę kwestię. Niektórzy wspominali o niemożności podjęcia działań po stronie państw członkowskich. Opowiadam się za „metodą wskazywania i piętnowania”. W lipcu ubiegłego roku opublikowałem dokument i bardzo wyraźnie wskazałem, które państwa członkowskie nawet nie wprowadziły w życie prawodawstwa w zakresie zwalczania terroryzmu. Pokazuje to, i zwracam się tu w szczególności do pana posła Guardansa Cambó, że jestem gotów określić odpowiedzialność, jednak działania te odniosą skutek tylko wówczas, gdy państwa członkowskie i Rada potraktują stwierdzenie o niewykonaniu zadania jako sugestię i zachętę do dalszych działań. Wiele osób mówiło o stosunkach transatlantyckich. Panie i panowie! Wyrażam przekonanie, że konieczna jest ściślejsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, a także, że jednocześnie potrzebujemy większego zaangażowania ze strony Europy. Pragnę podziękować między innymi panu posłowi Cashmanowi za podkreślenie tej zasady. Nie ma sensu, byśmy przygotowywali i rozwijali model europejski i jednocześnie czynili zarzuty Stanom Zjednoczonym, ponieważ one już taki model mają. Uważam, że potrzebny jest większy wkład europejski i bardziej ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie trzeba twierdzić, że Europa jest problemem Stanów Zjednoczonych. Problemem są terroryści i ich działalność w sercu Europy. O tej kwestii musimy pamiętać. I ostatnia uwaga: jestem pewien, że traktat europejski wyposaży nas w lepsze instrumenty, da nam instrument współpracy z Parlamentem tak, aby w końcu doprowadzić do współodpowiedzialności trzech instytucji. Umocni to też Komisję i Radę. Uważam, że teraz wszyscy obywatele będą mogli zrozumieć i w sposób przejrzysty zobaczyć, kto popełnił błąd, kto postępował prawidłowo, a kto nie podjął działań w odpowiednim czasie. Jest zatem nadzieja, że Traktat stanie się rzeczywistością, zostanie w końcu przyjęty, a ten Parlament stanie się wraz z nami instytucją w pełni dojrzałą do walki z terroryzmem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, desejo agradecer a todos os que intervieram neste debate, que se reveste de uma enorme importância. Houve quem afirmasse que o terrorismo persegue uma estratégia política. Estou de acordo, Senhor Deputado Mayor Oreja. O terrorismo deve ser combatido com uma estratégia política global. Os senhores deputados referiram-se longamente à prevenção e à luta contra as formas de extremismo violento. Na minha intervenção inicial dei algumas indicações concretas sobre algumas propostas. Posso dizer-lhes que existe uma iniciativa importante sobre as formas de extremismo que recorrem à violência. Dentro de pouco mais de um mês, nos dias 16 e 17 de Outubro, realizar-se-á pela primeira vez uma conferência europeia sobre o papel da educação e das escolas na erradicação do extremismo violento entre os elementos mais jovens da sociedade. Lançámos um apelo ao mundo da educação na Europa e lançamos, obviamente, um convite aos observadores do Parlamento Europeu que queiram participar. A conferência constituirá uma oportunidade para afirmar claramente que queremos substituir a cultura do mal e da violência por uma cultura da tolerância e da cooperação. Estamos a compilar todas as iniciativas lançadas nos Estados-Membros para combater as formas de extremismo e para prevenir o recrutamento de terroristas. Os resultados e as boas práticas reveladas por esse trabalho serão, naturalmente, colocados à disposição do Parlamento. Falou-se muito da difusão e do intercâmbio de dados e de informação. Senhoras e Senhores Deputados, dispomos frequentemente de muitos dados, inclusivamente de um excesso de dados, mas não dispomos de nenhuma análise adequada dos mesmos. É por esta razão que é necessário reforçar o papel da Europol. Agradeço a todos os que apoiaram o reforço da Europol, incluindo o senhor deputado Pirker. Em Dezembro último apresentei uma proposta ao Conselho sobre este tema e espero que a Presidência portuguesa apoie a adopção, até ao final do ano, do reforço de um papel de análise da Europol. Em Julho foi apresentada uma iniciativa sobre o bioterrorismo. Indicámos muito claramente quais são os sectores vulneráveis e onde é necessária uma maior cooperação europeia - dirijo-me ao senhor deputado Borghezio que suscitou esta questão. Alguns referiram falhas de intervenção por parte dos Estados-Membros. Sou a favor da prática do " ", ou seja, de expor publicamente nomes. Em Junho passado publiquei um documento no qual se indicavam com toda a clareza quais os Estados-Membros que estavam em situação de incumprimento, inclusivamente em relação à implementação da legislação em vigor contra o terrorismo. Isto revela, e agora dirijo-me em particular ao senhor deputado Guardans Cambó, que estou preparado para especificar responsabilidades, mas esta prática só será útil se todos os Estados-Membros e o Conselho considerarem uma declaração de incumprimento como uma sugestão e como um incentivo a registar progressos. Muitos de vós referiram-se às relações transatlânticas. Penso, Senhoras e Senhores Deputados, que é necessária uma maior colaboração com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, que é necessário um maior envolvimento na Europa. Gostaria de agradecer, entre outros, ao senhor deputado Cashman por ter manifestado este princípio. Pensamos que não faz sentido que preparemos e desenvolvamos um modelo europeu de forma lenta, quando, simultaneamente, recriminamos os Estados Unidos porque eles, efectivamente, dispõem de um modelo. Penso que é necessário mais Europa, mais colaboração com os Estados Unidos, mas não é necessário dizer que o problema da Europa são os Estados Unidos. O problema são os terroristas e as suas actividades no coração da Europa. É isto que é preciso reter. Uma última observação: estou convicto de que o novo Tratado Europeu nos dotará de melhores instrumentos, que nos propiciará um instrumento para trabalharmos conjuntamente com o Parlamento para criarmos, por fim, uma co-responsabilidade entre as três instituições. Isto dará mais força também à Comissão e ao Conselho. Penso que nesse momento todos os cidadãos poderão compreender e ver, com transparência, quem cometeu um erro, quem agiu correctamente e quem não interveio quando o deveria ter feito. Por conseguinte, o que se espera é que este Tratado venha a ser uma realidade, que seja finalmente acordado e que este Parlamento se transforme, connosco, num verdadeiro actor institucional na luta contra o terrorismo."@pt17
"Signora Presidente, onorevoli deputati, grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito così importante. Alcuni hanno detto che il terrorismo persegue una strategia politica. Io sono d'accordo, onorevole Mayor Oreja. Il terrorismo deve essere affrontato con una strategia politica globale. Avete parlato molto della prevenzione, della lotta alla radicalizzazione violenta. Nella mia introduzione avevo dato delle indicazioni concrete su alcune proposte. Posso dirvi che sulla radicalizzazione violenta c'è un'iniziativa importante. Tra poco più di un mese, il 16 e 17 ottobre si organizzerà per la prima volta una conferenza europea sul ruolo dell'educazione e della scuola per sradicare la radicalizzazione violenta tra i più giovani. Abbiamo fatto appello al mondo dell'educazione in Europa e invito ovviamente gli osservatori del Parlamento europeo che vorranno partecipare. Sarà un'occasione per dire con chiarezza che vogliamo sostituire la cultura del male e della violenza con una cultura della tolleranza e della cooperazione. Stiamo conducendo una mappatura di tutte le iniziative avviate negli Stati membri per contrastare la radicalizzazione e prevenire il reclutamento dei terroristi. I risultati e le buone pratiche di tale mappatura saranno naturalmente messi a disposizione del Parlamento. Abbiamo molto parlato di diffusione e di scambio di dati e informazioni. Spesso, onorevoli deputati, disponiamo di molti dati, addirittura di un'overdose di dati, ma senza un'adeguata analisi dei dati stessi. Per questo occorre potenziare Europol. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il potenziamento di Europol, tra cui l'onorevole Pirker. Lo scorso dicembre ho presentato una proposta al Consiglio in proposito e mi auguro che la Presidenza portoghese sosterrà l'adozione entro quest'anno del potenziamento del ruolo di analisi di Europol. A luglio è stata presentata un'iniziativa sul bioterrorismo. Abbiamo indicato con grande chiarezza quali sono i settori vulnerabili e dove occorre una maggiore cooperazione europea - mi rivolgo all'onorevole Borghezio che ha sollevato il problema. Alcuni hanno parlato dell'inadempienza degli Stati membri. Io sono favorevole ai cosiddetti " ". Nel giugno scorso ho pubblicato un documento in cui si evidenzia molto chiaramente quali sono gli Stati membri inadempienti anche nell'attuazione della normativa in vigore contro il terrorismo. Ciò dimostra, mi rivolgo in particolare all'onorevole Cambó, che io sono pronto ad indicare le responsabilità, ma gli esercizi serviranno se tutti gli Stati membri ed il Consiglio prenderanno l'indicazione dell'inadempienza come un suggerimento e un incoraggiamento ad andare avanti. Molti hanno parlato dei rapporti transatlantici. Io credo, onorevoli deputati, che occorra una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti d'America e al tempo stesso occorra più Europa. Ringrazio, tra gli altri, l'onorevole Cashman per avere espresso questo principio. Non possiamo essere in ritardo sull'elaborazione e sullo sviluppo di un modello europeo e rimproverare al tempo stesso gli Stati Uniti perché loro invece un modello ce l'hanno. Ritengo che sia necessaria più Europa, più collaborazione con gli Stati Uniti, ma non bisogna dire che il problema dell'Europa sono gli Stati Uniti. Il problema sono i terroristi e la loro azione nel cuore dell'Europa. Questo è il punto da tener presente. Un'ultima riflessione: io sono certo che il nuovo trattato europeo ci darà maggiori strumenti, che darà uno strumento per lavorare insieme con il Parlamento e per creare infine tra i tre attori istituzionali una corresponsabilità. Ciò darà forza anche a noi, alla Commissione e al Consiglio. Credo che a quel momento tutti i cittadini potranno capire e vedere, con trasparenza, chi ha sbagliato, chi si è comportato correttamente e chi non ha agito quando avrebbe dovuto farlo. Quindi, l'auspicio è che questo trattato intervenga, che sia finalmente concordato e che questo Parlamento diventi con noi un attore istituzionale a pieno titolo nella lotta al terrorismo."@ro18
". Pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí do tejto dôležitej diskusie prispeli. Niektorí tvrdia, že terorizmus napĺňa politickú stratégiu. Súhlasím s tým, pán Mayor Oreja. Proti terorizmu musíme bojovať prostredníctvom globálnej politickej stratégie. Veľa ste hovorili o prevencii a boji proti násilnej radikalizácii. Vo svojom prvom príspevku som uviedol niektoré osobitné charakteristiky niektorých návrhov. Môžem vám povedať, že je medzi nimi aj dôležitá iniciatíva týkajúca sa násilnej radikalizácie. Ani nie o mesiac 16. a 17. októbra sa bude konať po prvýkrát Európska konferencia týkajúca sa úlohy vzdelávania v školách pri odstraňovaní násilnej radikalizácie medzi najmladšími členmi našej spoločnosti. Vyzvali sme odborníkov z oblasti vzdelávania v Európe a samozrejme pozývam pozorovateľov z Európskeho parlamentu, ktorí by sa na nej chceli zúčastniť. Táto konferencia bude príležitosťou jasne vyhlásiť, že hodláme kultúru zla a násilia nahradiť kultúrou tolerancie a spolupráce. Mapujeme všetky iniciatívy, ktoré prijali členské štáty s cieľom bojovať proti radikalizácii a predchádzať náboru teroristov. Výsledky a osvedčené postupy, ku ktorým sa vďaka tomuto prieskumu dopracujeme, budú prirodzene Parlamentu k dispozícii. Hovorili sme veľa o šírení a výmene údajov a informácií. Dámy a páni, často máme k dispozícii množstvo údajov, v skutočnosti príliš veľké množstvo údajov, chýba nám však primeraná analýza týchto údajov. Preto potrebujeme, aby Europol zohrával výraznejšiu úlohu. Ďakujem všetkým, ktorí podporili posilnenie úlohy Europolu vrátane pána Pirkera. Vlani v decembri som Rade predložil návrh týkajúci sa záležitosti rozšírenej analytickej úlohy Europolu a dúfam, že portugalské predsedníctvo podporí jeho prijatie do konca tohto roka. V júli bola predložená iniciatíva týkajúca sa bioterorizmu. Veľmi jasne sme určili najcitlivejšie sektory a oblasti, v ktorých je nevyhnutná užšia európska spolupráca, hovorím teraz k pánovi Borgheziovi, ktorý tento problém nastolil. Niektorí spomínali neschopnosť členských štátov konať. Som zástancom postupu označenia a zahanbenia. Vlani v júni som uverejnil dokument, v ktorom veľmi jasne zdôrazňujem, ktoré členské štáty sa oneskorujú už len s vykonávaním platných právnych predpisov v oblasti terorizmu. Toto dokazuje a v tomto prípade sa priamo obraciam na pána Guardansa Cambó, že som pripravený prijať zodpovednosti, avšak takéto postupy budú užitočné len vtedy, ak všetky členské štáty a Rada budú považovať vyhlásenie o neplnení povinností za návrh a povzbudenie na ceste vpred. Mnohí rozprávali o transatlantických vzťahoch. Dámy a páni, domnievam sa, že väčšia spolupráca so Spojenými štátmi je nevyhnutná, avšak zároveň tu v Európe potrebujeme väčšiu zaangažovanosť. Medzi inými by som chcel poďakovať pánovi Cashmanovi ta to, že túto zásadu vyslovil. Nemá pre nás zmysel, aby sme boli pomalí v príprave a rozvoji európskeho modelu, a zároveň aby sme niečo Spojeným štátom vyčítali, pretože oni model v skutočnosti majú. Domnievam sa, že zo strany Európy je potrebná väčšia investícia a užšia spolupráca so Spojenými štátmi, avšak nesmieme hovoriť, že problémom Európy sú Spojené štáty. Problémom sú teroristi a činnosť, ktorej sa venujú v srdci Európy. Toto je dôležité mať na zreteli. Posledná poznámka. Som si istý, že Európska zmluva nám poskytne lepšie nástroje, že nám poskytne nástroj, prostredníctvom ktorého budeme spolupracovať s Parlamentom, s cieľom konečne zaviesť spoluzodpovednosť troch inštitúcií. Nás v Komisii a v Rade to posilní. Domnievam sa, že v tej chvíli budú všetci občania schopní pochopiť a transparentne vnímať, kto urobil chybu, kto sa zachoval správne a kto nie, keď to bolo potrebné. A preto dúfajme, že zmluva sa stane skutočnosťou, že bude konečne schválená a že sa z tohto Parlamentu spolu s nami stane kompletne vyzbrojený inštitucionálny subjekt v boji proti terorizmu."@sk19
". Gospa predsednica, gospe in gospodje, zahvaljujem se vsem, ki so govorili v tej zelo pomembni razpravi. Nekateri so dejali, da za terorizem potrebujemo politično strategijo. Gospod Mayor Oreja, s tem se strinjam. Terorizem je treba odpraviti z globalno politično strategijo. Veliko ste govorili o preprečevanju in boju proti nasilni radikalizaciji. V svojem uvodu sem v zvezi z nekaterimi predlogi navedel nekaj posebnosti. Lahko vam povem, da v zvezi z nasilno radikalizacijo obstaja pomembna pobuda. Čez malo več kot mesec dni, 16. in 17. oktobra, bo prvič potekala evropska konferenca o vlogi izobraževanja in šol pri izkoreninjanju nasilne radikalizacije med najmlajšimi člani družbe. Pozvali smo svet izobraževanja v Evropi in seveda vabim opazovalce iz Evropskega parlamenta, ki želijo sodelovati. To bo priložnost, da jasno povemo, da želimo kulturo zla in nasilja zamenjati s kulturo strpnosti in sodelovanja. Načrtujemo vse pobude, ki so bile sprožene v državah članicah za boj proti radikalizaciji in preprečevanju novačenja teroristov. Rezultati in dobre prakse, ki jih bomo razkrili s tem načrtovanjem, bodo seveda Parlamentu na voljo. Veliko smo govorili o razširjanju ter izmenjavi podatkov in informacij. Gospe in gospodje, pogosto imamo veliko podatkov, dejansko preveč podatkov, vendar nobene ustrezne analize teh podatkov. Zato moramo Europolu zagotoviti močnejšo vlogo. Zahvaljujem se vsem, ki so podprli krepitev Europola, vključno z gospodom Pirkerjem. Lanskega decembra sem vložil predlog Svetu o tej temi in upam, da bo portugalsko predsedstvo pred koncem tega leta podprlo sprejetje okrepljene analitične vloge Europola. Julija je bila predstavljena pobuda o biološkem terorizmu. Zelo jasno smo navedli ranljive dele in kje je potrebno večje evropsko sodelovanje, pri čemer se sklicujem na gospoda Borghezia, ki je izpostavil vprašanje. Nekateri so govorili o neuspešnem ukrepanju držav članic. Strinjam se z izvajanjem poimenovanja in izpostavljanja. Lanskega junija sem objavil dokument, ki zelo jasno poudarja, katere države članice zamujajo tudi pri izvajanju veljavne zakonodaje proti terorizmu. To pomeni, pri čemer nagovarjam zlasti gospoda Guardansa Cambója, da sem pripravljen poudariti odgovornosti, vendar bo to izvajanje koristno le, če vse države članice in Svet upoštevajo izjavo o opustitvi ukrepanja kot predlog in spodbudo za napredek. Več poslancev je govorilo o čezatlantskih odnosih. Gospe in gospodje, verjamem, da je večje sodelovanje z Združenimi državami Amerike nujno in da hkrati potrebujemo več vključevanja Evrope. Med drugim se zahvaljujem gospodu Cashmanu, da je izrazil to načelo. Zato nima smisla, da smo pri pripravi in razvoju evropskega modela počasni ter hkrati kritiziramo Združene države Amerike, ker dejansko imajo model. Menim, da je nujen večji vložek Evrope in več sodelovanja z Združenimi državami, vendar ne moremo reči, da Združene države Amerike pomenijo težave za Evropo. Težava so teroristi in njihove dejavnosti v središču Evrope. To je treba upoštevati. Moja zadnja misel je: prepričan sem, da bo nova evropska pogodba uvedla boljše instrumente, ki nam bodo omogočili instrument za sodelovanje s Parlamentom za končno vzpostavitev soodgovornosti med tremi institucijami. Prav tako nam bo v Komisiji in Svetu omogočila večjo moč. Menim, da bodo zdaj vsi državljani lahko razumeli in jasno ugotovili, kdo je ravnal napačno in kdo prav ter kdo ni ukrepal, ko bi moral. Zato upajmo, da bo ta pogodba postala resnična, da se bomo o njej končno sporazumeli in da bo ta parlament postal celovit institucionalni dejavnik v boju proti terorizmu."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka alla som talat i denna viktiga debatt. Vissa har sagt att terrorismen följer en politisk strategi. Jag håller med om det, herr Mayor Oreja. Terrorismen måste hanteras med en global politisk strategi. Ni har talat mycket om förebyggande och kampen mot våldsam radikalisering. I mitt inledande anförande tillkännagav jag några specifika förslag. Jag kan berätta att det finns ett viktigt initiativ som gäller våldsam radikalisering. Om lite mer än en månad, den 16–17 oktober, kommer man för första gången att anordna en europeisk konferens om utbildningens och skolornas roll för att utrota våldsam radikalisering bland samhällets yngsta medlemmar. Vi har bjudit in den europeiska utbildningssektorn och jag bjuder självfallet in observatörer från Europaparlamentet som vill delta. Detta blir ett tillfälle att tydligt säga att vi vill ersätta ondskans och våldets kultur med en kultur som präglas av tolerans och samarbete. Just nu kartlägger vi alla initiativ som inletts i medlemsstaterna för att bekämpa radikalisering och förhindra nyrekrytering av terrorister. Resultaten och de goda metoder som identifieras under denna kartläggning kommer naturligtvis att göras tillgängliga för Europaparlamentet. Vi har talat mycket om spridning och utbyte av data och information. Ofta har vi en mängd data, för mycket faktiskt, men ingen ordentlig analys av uppgifterna. Därför måste Europols roll stärkas. Jag vill tacka alla som gett sitt stöd till Europols förstärkning, inklusive Hubert Pirker. I december förra året lade jag fram ett förslag i ämnet för rådet, och jag hoppas att det portugisiska ordförandeskapet före årsskiftet ger sitt stöd för en förstärkning av Europols analytiska roll. I juli presenterades ett initiativ avseende bioterrorism. Vi angav mycket tydligt vilka de sårbara sektorerna är och var ett ökat EU-samarbete är nödvändigt – jag vänder mig till Mario Borghezio som tog upp frågan. Vissa har talat om medlemsstaternas underlåtenhet att agera. Jag är för ett utpekande av syndabockar. I juni offentliggjorde jag ett dokument där det klart och tydligt framgår vilka medlemsstater som inte ens har genomfört den befintliga lagstiftningen mot terrorism. Det visar – och här vänder jag mig särskilt till Ignasi Guardans Cambó – att jag är beredd att peka ut ansvarsområden, men det blir bara meningsfullt om alla medlemsstater och rådet ser ett påpekande om underlåtenhet att agera som ett förslag och en maning att gå framåt. Många har talat om de transatlantiska förbindelserna. Jag menar att ett ökat samarbete med Förenta staterna är nödvändigt och att vi samtidigt behöver ett större engagemang från EU:s sida. Jag vill tacka bland andra Michael Cashman för att han gett uttryck för denna princip. Vi får inte halka efter i insatserna för att ta fram och utveckla en europeisk modell och samtidigt klandra Förenta staterna för att de faktiskt har en modell. Jag anser att EU måste bidra mer och att det behövs mer samordning med Förenta staterna, men det är fel att påstå att EU:s problem är Förenta staterna. Det är terroristerna och deras verksamhet i hjärtat av Europa som är problemet. Det är det vi måste komma ihåg. En sista tanke: jag är övertygad om att det nya EU-fördraget kommer att ge oss bättre instrument som gör att vi kan samarbeta med parlamentet för att till slut få till stånd ett delat ansvar mellan de tre institutionerna. Det kommer att göra både kommissionen och rådet starkare. Jag tror att alla medborgare då kommer att kunna förstå och tydligt se vem som gjort fel, vem som agerat korrekt och vem som inte agerat när de borde ha gjort det. Förhoppningen är alltså att detta fördrag blir verklighet, att man äntligen kan nå enighet om det och att parlamentet tillsammans med oss blir en fullfjädrad institutionell aktör i kampen mot terrorismen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applausi)"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph