Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-071"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Comissário, julgo que este debate foi um debate extremamente útil, interessante e muito oportuno, quanto mais não seja também à luz dos recentes acontecimentos, quer na Dinamarca, quer na Alemanha, que aqui foram referidos. Quero-vos dizer que serei porta-voz, no Conselho, de muitas das vossas sugestões, preocupações e conselhos – é esse o meu dever, assim farei – como também vos quero garantir que a Presidência portuguesa está, naturalmente no respeito do que são as disposições legais que nos regem, aberta à cooperação e ao diálogo com este Parlamento. Este é, naturalmente, um debate difícil e um debate complexo. Uns entendem que devemos avançar mais; outros, entendem que já avançámos muito e que precisamos, porventura, de recuar. Uns criticam, outros aplaudem; uns condenam, outros encorajam. Mas todos estamos, naturalmente, de acordo que temos de combater firme e determinadamente este novo flagelo que se chama terrorismo e que não devemos, de forma alguma, dar tréguas nesse combate. Este é, para nós, também um processo de aprendizagem, um processo contínuo de aperfeiçoamento. Esta é uma ameaça nova, que não conhecíamos, e com a qual não estávamos habituados a lidar e a confrontar. Isto exige de nós, naturalmente, permanente aperfeiçoamento, permanente aprendizagem e permanente acção para que atentados como aqueles a que temos assistido não mais se repitam. Temos feito muito trabalho, temos cooperado e colaborado muito com países terceiros, tal como deve ser. Esta é uma luta internacional. Nenhum Estado-Membro, por si só, poderá fazer face, eficazmente, ao combate que temos pela frente, à ameaça que temos pela frente, como nenhuma organização, por si própria, ou nenhum conjunto de países, por si próprio, o poderá também fazer. Precisamos de uma cooperação internacional muito reforçada. Ao preparar-me para este debate, tive ocasião de notar o conjunto de medidas e de acções que temos feito no domínio da prevenção, da protecção, da perseguição e também da resposta a atentados terroristas. Concluí que, se mais há que fazer, muito já foi feito e que teremos de aperfeiçoar, naquilo que temos feito, aquilo que possamos, nalguns casos, não ter feito tão bem como devíamos. Nesta perspectiva, é absolutamente necessário destacar os mecanismos de avaliação que temos instituído, exactamente para que possamos, depois de algum período da aplicação das medidas, chegar a conclusões que nos permitam o aperfeiçoamento das medidas tomadas. Gostaria de vos dizer que, para a Presidência portuguesa, como para o Conselho, o combate ao terrorismo só pode fazer-se e só se fará, posso assegurar-vos, no quadro do respeito do que são os nossos valores e os nossos princípios fundamentais, que é isso que está em causa quando combatemos o terrorismo: é a defesa desses princípios e desses valores. Mal seria que nós próprios, quando o combatêssemos, os esquecêssemos e os ignorássemos. A Presidência portuguesa estará particularmente atenta a este ponto e sobre este não transigirá. Gostaria de vos dizer, para terminar - e foi aqui o ponto muito focado e por mim referido na minha primeira intervenção - que a Presidência está a trabalhar em estreita coordenação com o Secretário-Geral do Conselho no exame da questão do coordenador da luta contra o terrorismo, isto é, como poderemos melhorar as suas capacidades, as suas competências, para que possa, efectivamente, desempenhar o papel para o qual esta figura foi originariamente constituída. Reconheço que pode haver aqui algum atraso. A Presidência portuguesa compromete-se a acelerar este debate nas instâncias próprias do Conselho e, na altura própria, a anunciar um novo coordenador da luta contra o terrorismo. Como vos disse, naturalmente, deste debate retiro conselhos, retiro sugestões, retiro preocupações. Não somos nem seremos indiferentes aos vossos pontos de vista, não temos, nem nunca tivemos, a pretensão de sermos perfeitos, de dizermos que tudo o que fizemos foi bem feito, é inatacável, é não criticável. Pelo contrário, o nosso esforço será sempre um esforço de aperfeiçoamento no sentido de assegurarmos que as nossas sociedades permaneçam sempre sociedades livres, abertas e democráticas, contra aqueles que assim não o desejam. Muito obrigado."@pt17
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, domnívám se, že toto byla velmi podnětná, zajímavá a velmi příhodná diskuse, tím spíše s ohledem na události v Dánsku a Německu, které byly uvedeny. Je mou povinností tlumočit mnohé z vašich návrhů, obav a doporučení Radě a chtěl bych vás ubezpečit, že portugalské předsednictví je přirozeně nakloněno spolupráci a dialogu s Parlamentem s ohledem na právní ustanovení, která naše vztahy upravují. Diskuse o terorismu je samozřejmě složitá a komplexní. Někteří jsou toho názoru, že bychom měli zajít dále, jiní si myslí, že jsme již zašli příliš daleko a měli bychom možná mírně ustoupit. Někdo kritizuje, zatímco jiný chválí. Někdo naše jednání odsuzuje, jiný jej podporuje. Všichni se však samozřejmě shodneme na tom, že musíme vést stabilní a odhodlaný boj proti této epidemii známé jako terorismus, a že v tomto boji nelze přistoupit na žádné ústupky. Představuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování. Jde o novou hrozbu, s níž jsme zatím neměli zkušenosti a s níž jsme nebyli zvyklí bojovat, o otázku, kterou jsme nebyli zvyklí řešit. Proto se přirozeně musíme zlepšovat, učit se a povzbuzovat se k činnosti, s cílem zajistit, aby se útoky, jichž jsme byli svědky, neopakovaly. Tvrdě jsme pracovali a zcela správně jsme spolupracovali se třetími zeměmi a ve velké míře jsme v nich působili. Jde o mezinárodní boj. Žádný členský stát se nedokáže sám účinně postavit tomuto boji nebo hrozbě, která na nás čeká, a nedokáže to žádná organizace ani skupina zemí, které by pracovaly samostatně. Potřebujeme velmi úzkou mezinárodní spolupráci. Při přípravě na tuto rozpravu jsem si poznamenal řadu opatření a činností, které jsme vykonali v oblasti prevence teroristických útoků, ochrany před nimi, jejich sledování a reakce na ně. Dospěl jsem k závěru, že přestože je toho ještě mnoho potřeba udělat, hodně jsme již vykonali a musíme se snažit zlepšit v těch oblastech, v nichž nebyly dosažené výsledky tak uspokojivé, jak by měly být. V této souvislosti je zásadní připomenout nástroje hodnocení, které jsme zavedli zvláště proto, aby nám umožnily poté, co budou opatření na jistou dobu zavedena do praxe, vyvodit závěry, které by nám měly pomoci přijatá opatření zkvalitnit. Chtěl bych vám říci, že portugalské předsednictví i Rada jsou toho názoru, že boj proti terorismu lze vést pouze, a ujišťuji vás, že tomu tak i bude, v rámci dodržování našich základních hodnot a zásad, které jsou v našem boji proti terorismu nejohroženější, to znamená v rámci prosazování těchto zásad a těchto hodnot. Nebylo by dobré, kdybychom na ně v našem boji proti terorismu zapomínali nebo je nedodržovali. Portugalské předsednictví bude v tomto ohledu zvláště bdělé a nepřistoupí na žádný kompromis. Závěrem bych rád řekl, vzhledem k tomu, že tato otázka zde vzbudila velikou pozornost a já sám jsem ji uvedl ve svém prvním příspěvku, že předsednictví pracuje v úzké koordinaci s generálním tajemníkem Rady na přezkoumání otázky koordinátora pro potírání terorismu, tedy na přezkoumání způsobu, jak rozšířit jeho pravomoci a schopnosti, s cílem umožnit mu účinné plnění úkolu, k němuž byla jeho funkce původně vytvořena. Uvědomuji si, že to může trvat trochu déle. Portugalské předsednictví se zavázalo urychlit diskuse v rámci orgánů Rady a v příhodné době oznámit jmenování nového koordinátora pro potírání terorismu. Jak jsem již uvedl, budu v každém případě zohledňovat vaše rady, návrhy a obavy, které jste vyjádřili v této rozpravě. Nejsme a nikdy nesmíme být lhostejní k vašim stanoviskům. Netvrdíme a nikdy jsme netvrdili, že jsme dokonalí, nebo že všechno, co jsme udělali, jsme udělali správně a bezchybně a že to nelze kritizovat. Právě naopak, naše úsilí bude vždy zaměřeno na zlepšení, s cílem zajistit, aby byly naše společnosti svobodné, otevřené a demokratické a aby se dokázaly postavit těm společnostem, které si nepřejí, aby tomu tak bylo. Velice vám děkuji."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg mener, at denne debat har været yderst nyttig, interessant og meget relevant, navnlig i lyset af de seneste begivenheder i Danmark og Tyskland, som jeg var inde på tidligere. Jeg vil viderebringe mange af Deres forslag, bekymringer og råd til Rådet - hvilket jeg har pligt til - og jeg vil gerne forsikre Dem om, at det portugisiske formandskab naturligvis er villigt til at indgå i et samarbejde og en dialog med Parlamentet inden for rammerne af de juridiske bestemmelser, som vi er underlagt. Denne debat er naturligvis vanskelig og kompleks. Nogle mener, at vi bør gå videre endnu, og andre mener, at vi er gået for vidt og måske burde træde et skridt tilbage. Nogle kritiserer os, mens andre bifalder vores tilgang. Nogle fordømmer og andre tilskynder. Vi er imidlertid naturligvis alle enige om, at vi skal sætte hårdt og beslutsomt ind over for denne plage, terrorismen, og at der overhovedet ikke kan være tale om at erklære våbentilstand under denne kamp. Det er også en læringsproces for os, en stadig udviklingsproces. Der er tale om en ny trussel, som vi ikke har kendt til tidligere, og som vi ikke var vant til at bekæmpe og imødegå. Vi er derfor naturligvis nødt til at blive bedre, lære og være aktive hele tiden for at sikre, at der ikke sker en gentagelse af de angreb, vi har været vidne til. Vi har arbejdet hårdt og ganske rigtigt i vidt omfang samarbejdet med tredjelande. Denne kamp er international. En medlemsstat, der står alene, kan ikke effektivt føre den kamp eller imødegå den trussel, som ligger forude, og det samme gælder for en organisation eller en gruppe af lande, der står alene. Vi har brug for et meget stærkt internationalt samarbejde. I forbindelse med forberedelsen til denne debat udarbejdede jeg et notat om de forskellige foranstaltninger og tiltag, som vi har truffet med hensyn til forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse og reaktion på terrorangreb. Jeg konkluderede, at selv om der stadig er lang vej igen, er der allerede blevet gjort en hel del, og vi er nødt til at forsøge at forbedre indsatsen på de områder, hvor vi ikke har gjort det så godt, som vi burde. Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne de evalueringsmekanismer, som vi har indført specifikt med det formål at drage konklusioner, der kan hjælpe os med at forbedre de trufne foranstaltninger, når de har fungeret et stykke tid. Jeg vil gerne forsikre Dem om, at det portugisiske formandskab og Rådet mener, at kampen mod terrorisme kun kan og kun vil blive ført under overholdelse af vores grundlæggende værdier og principper. Det er netop disse grundlæggende værdier og principper der er i fare i vores kamp mod terrorisme, som vi således skal forsvare. Vi må ikke se bort fra disse principper og værdier i vores kamp mod terrorisme. Det portugisiske formandskab vil stå helt fast på dette punkt og vil ikke gå på kompromis. Endelig vil jeg gerne understrege - dette punkt har fået stor opmærksom her, og jeg kom selv ind på det i mit første indlæg - at formandskabet undersøger spørgsmålet om antiterrorkoordinatoren i tæt samarbejde med Rådets generalsekretær, dvs. spørgsmålet om, hvordan hans beføjelser og kapacitet kan udvides, således at han rent faktisk kan spille den rolle, som oprindelig var tiltænkt med oprettelsen af denne stilling. Jeg er klar over, at der muligvis er visse forsinkelser. Det portugisiske formandskab garanterer, at det vil fremskynde debatten i Rådets organer og udpege en ny antiterrorkoordinator, når tiden er inde. Som understreget vil jeg naturligvis viderebringe de råd, forslag, bekymringer, der er blevet givet udtryk for under denne debat. Vi er ikke og vil aldrig være ligeglade med Parlamentets synspunkter. Vi påstår ikke, og har aldrig påstået, at vi er perfekte, eller at alle vores tiltag har været vellykkede og upåklagelige, og at de ikke kan kritiseres. Vi vil tværtimod altid bestræbe os på at gøre det bedre for at sikre, at vores samfund altid vil være frie, åbne og demokratiske, og forsvare os over for de samfund, der ikke ønsker en sådan udvikling."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Das war meines Erachtens eine sehr nützliche, interessante und hochaktuelle Aussprache, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Ereignisse in Deutschland und Dänemark. Ich werde – wie es meine Pflicht ist – viele Ihrer Vorschläge, Bedenken und Ratschläge an den Rat weiterleiten, und ich möchte Ihnen versichern, dass der portugiesische Ratsvorsitz auf der Grundlage der für uns geltenden Rechtsvorschriften selbstverständlich zur Zusammenarbeit und zum Dialog mit dem Parlament bereit ist. Dies ist natürlich eine schwierige und komplexe Debatte. Einige meinen, wir sollten weitergehen; andere glauben, wir seien zu weit gegangen und sollten vielleicht einen Schritt zurücktreten. Einige kritisieren, während andere applaudieren; einige verurteilen, andere ermutigen. Wir sind uns jedoch alle darin einig, dass wir einen energischen und entschlossenen Kampf gegen diese neue Geißel des Terrorismus führen müssen und dass wir uns in diesem Kampf auf keinen Waffenstillstand einlassen dürfen. Das ist auch für uns ein Lernprozess, ein Prozess der ständigen Vervollkommnung. Das ist eine neue Gefahr, die wir bisher noch nicht kannten und mit deren Bekämpfung wir noch nicht vertraut sind. Deshalb müssen wir natürlich ständig dazulernen und aktiv bleiben, damit sich Anschläge wie in der Vergangenheit nicht wiederholen können. Wir haben hart gearbeitet und, wie es sich gehört, umfassend mit Drittstaaten zusammengearbeitet. Das ist ein internationaler Kampf. Kein Mitgliedstaat könnte sich dem Kampf oder der Gefahr, der wir uns gegenübersehen, allein stellen, und eine Organisation oder Gruppe von Ländern könnte das ebenso wenig. Wir brauchen eine intensive internationale Zusammenarbeit. Bei der Vorbereitung auf diese Aussprache habe ich mir einen Überblick über das Paket von Maßnahmen und Aktivitäten, die wir im Bereich der Prävention und der Verfolgung von Terroranschlägen, des Schutzes vor ihnen und der Reaktion darauf, ergriffen haben, verschafft. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass zwar noch viel getan werden muss, dass wir aber bereits sehr viel erreicht haben, und wir müssen versuchen, in jenen Bereichen, in denen wir noch nicht so gut vorangekommen sind, aufzuholen. An dieser Stelle muss der Evaluierungsmechanismus erwähnt werden, den wir eingerichtet haben, damit wir die eingeleiteten Maßnahmen nach einiger Zeit überprüfen und Verbesserungen vornehmen können. Ich möchte feststellen, dass der Kampf gegen den Terrorismus aus der Sicht des portugiesischen Ratsvorsitzes wie aus der Sicht des Rates jetzt und in Zukunft – das kann ich Ihnen versichern – nur unter Achtung unserer Grundwerte und Prinzipien geführt wird, also der Dinge, die im Kampf gegen den Terrorismus in Gefahr sind: die Verteidigung jener Prinzipien und Werte. Es kann nicht angehen, dass wir sie in unserem Kampf gegen den Terrorismus vernachlässigen oder ignorieren. Der portugiesische Ratsvorsitz wird in diesem Punkt besonders wachsam sein und keine Kompromisse eingehen. Abschließend möchte ich feststellen – dieser Punkt wurde verschiedentlich hervorgehoben, und ich habe ihn selbst in meinem einleitenden Beitrag erwähnt –, dass der Ratsvorsitz bei der Prüfung der Frage des Koordinators für die Terrorismusbekämpfung, also hinsichtlich der Erweiterung seiner Befugnisse und Kompetenzen, eng mit dem Generalsekretär des Rates zusammenarbeitet, damit der Koordinator die Rolle, für die diese Position ursprünglich geschaffen wurde, effektiv spielen kann. Mir ist klar, dass es hier möglicherweise zu einer Verzögerung gekommen ist. Der portugiesische Ratsvorsitz verpflichtet sich, die Debatte in den Ratsgremien anzuschieben und zum gegebenen Zeitpunkt die Ernennung eines neuen Koordinators für Terrorismusbekämpfung bekannt zu geben. Wie ich bereits sagte, werden wir Ratschläge, Vorschläge und Bedenken, die im Verlaufe der Aussprache geäußert wurden, mitnehmen. Ihre Ansichten sind uns nicht gleichgültig und werden es auch künftig nicht sein; wir behaupten nicht und haben nie behauptet, dass wir vollkommen sind, dass wir alles richtig und einwandfrei gemacht haben und über Kritik erhaben wären. Im Gegenteil, wir haben immer Verbesserungen angestrebt, damit unsere Gesellschaften auch künftig frei, offen und demokratisch sind und sich gegen jene Gesellschaften behaupten können, die ihnen das verwehren wollen. Recht herzlichen Dank."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και άκρως επίκαιρη συζήτηση, πόσο δε μάλλον αν λάβουμε υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στη Δανία και στη Γερμανία, όπως προαναφέρθηκε. Θα διαβιβάσω πολλές από τις προτάσεις, τις ανησυχίες και τις συμβουλές σας προς το Συμβούλιο –όπως έχω την υποχρέωση– και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πορτογαλική Προεδρία είναι, φυσικά, ανοικτή στη συνεργασία και στον διάλογο με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις νομικές διατάξεις που μας διέπουν. Πρόκειται, φυσικά, για μια δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα• άλλοι πιστεύουν ότι προχωρήσαμε υπερβολικά μακριά και ότι ενδεχομένως χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ορισμένοι επικρίνουν, ενώ άλλοι επικροτούν• ορισμένοι καταδικάζουν, ενώ άλλοι ενθαρρύνουν. Ωστόσο, όλοι, βεβαίως, συμφωνούμε ότι πρέπει να διεξαγάγουμε έναν σθεναρό και αποφασιστικό αγώνα κατά της νέας αυτής μάστιγας που ακούει στο όνομα τρομοκρατία και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητήσουμε ανακωχές σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό αποτελεί και για εμάς μια μαθησιακή διαδικασία, μια αδιάλειπτη διαδικασία βελτίωσης. Πρόκειται για μια νέα απειλή, η οποία δεν μας ήταν γνωστή από πριν και την οποία δεν ήμασταν συνηθισμένοι να καταπολεμούμε και να αντιμετωπίζουμε. Επομένως, χρειάζεται φυσικά να βελτιωνόμαστε, να μαθαίνουμε και να επιδεικνύουμε ενεργητικότητα σε σταθερή βάση, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν επιθέσεις όπως αυτές που είδαμε. Εργαστήκαμε σκληρά και, πολύ σωστά, συμπράξαμε και συνεργαστήκαμε ευρέως με τρίτες χώρες. Αυτός είναι ένας διεθνής αγώνας. Κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αγώνα ή την απειλή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως επίσης δεν θα το κατάφερνε καμία οργάνωση ή ομάδα χωρών από μόνη της. Χρειαζόμαστε πολύ ισχυρή διεθνή συνεργασία. Κατά την προετοιμασία αυτής της συζήτησης, σημείωσα μια σειρά από μέτρα και δράσεις που αναλάβαμε στον τομέα της πρόληψης, της προστασίας, της δίωξης και της αντίδρασης έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, μολονότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, ήδη έγιναν πολλά πράγματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε εκείνους τους τομείς όπου δεν τα καταφέραμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Εδώ είναι βασικό να αναφέρουμε τους μηχανισμούς αξιολόγησης που δημιουργήσαμε ειδικά για να μας δώσουν τη δυνατότητα να αντλήσουμε συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα ειλημμένα μέτρα, αφού πρώτα δούμε την εφαρμογή τους για ένα διάστημα. Θέλω να πω ότι για την πορτογαλική Προεδρία και για το Συμβούλιο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί και θα διεξαχθεί μόνο, και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό, στο πλαίσιο του σεβασμού των θεμελιωδών αξιών και αρχών μας, αυτών ακριβώς που διακυβεύονται στον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας: δηλαδή, της προάσπισης αυτών των αρχών και αυτών των αξιών. Δεν μας αρκεί να τις αμελήσουμε ή να τις αγνοήσουμε στον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας. Η πορτογαλική Προεδρία θα επιδεικνύει ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε αυτό το σημείο και δεν θα συμβιβαστεί. Τέλος, θέλω να πω –αυτό το σημείο επισημάνθηκε ιδιαιτέρως εδώ και το ανέφερα και εγώ στην αρχική μου ομιλία– ότι η Προεδρία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για την εξέταση του θέματος του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης, με ποιον δηλαδή τρόπο θα διευρυνθούν οι εξουσίες και οι δυνατότητές του, ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει αποτελεσματικά τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε καταρχήν αυτή η θέση. Αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν, εν προκειμένω, κάποιες καθυστερήσεις. Η πορτογαλική Προεδρία αναλαμβάνει να επιταχύνει τη συζήτηση στα όργανα του Συμβουλίου και να ανακοινώσει, σε εύθετο χρόνο, τον ορισμό ενός νέου συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης. Όπως είπα, θα διαβιβάσω βεβαίως τις συμβουλές, τις προτάσεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Δεν είμαστε και ούτε πρόκειται ποτέ να είμαστε αδιάφοροι στις απόψεις σας• δεν ισχυριζόμαστε και ούτε ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε τέλειοι ή δεν λέμε πως ό,τι πράξαμε ήταν καλώς καμωμένο, άμεμπτο και δεν επιδεχόταν κριτικής. Τουναντίον, οι προσπάθειές μας θα στοχεύουν πάντα στη βελτίωση, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνίες μας θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερες, ανοικτές και δημοκρατικές, αντιστεκόμενες σε εκείνες τις κοινωνίες που δεν θέλουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I think this has been an extremely useful, interesting and highly opportune debate, all the more so in the light of recent events in Denmark and Germany, as mentioned previously. I shall relay many of your suggestions, concerns and advice to the Council – as is my duty – and I should like to assure you that the Portuguese Presidency is, naturally, open to cooperation and dialogue with Parliament, having regard to the legal provisions by which we are governed. This is naturally a difficult and complex debate. Some people think that we should go further; others think we have gone too far and should perhaps take a step back. Some people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage. However, we all, of course, agree that we must wage a firm and determined fight against this new scourge known as terrorism and that we must in no way call any truces in this fight. This is for us too a learning process, a continuous process of improvement. This is a new threat which was not known to us before and which we were not used to fighting and tackling. We therefore naturally need to be constantly improving, learning and active to ensure that there is no repetition of attacks such as those we have witnessed. We have worked hard and, quite rightly, cooperated and collaborated widely with third countries. This is an international fight. No Member State standing alone could effectively face either the struggle or the threat which lie ahead of us and neither could any organisation or any group of countries standing alone. We need very strong international cooperation. In preparing for this debate, I made a note of the set of measures and actions we have taken in the field of prevention, protection, pursuit and response to terrorist attacks. I concluded that, although there is still much to be done, a great deal has already been done and we shall have to try to improve in those areas where we have not done as well as we should have. Here it is essential to mention the evaluation mechanisms which we have set up specifically to enable us, after the measures have been in operation for some time, to draw conclusions to help us to improve the measures taken. I should like to say that for the Portuguese Presidency as for the Council, the fight against terrorism can only be waged and will only be waged, I can assure you, within the framework of respect for our fundamental values and principles, the very points at risk in our fight against terrorism: that is, the defence of those principles and those values. It would not do for us to neglect or disregard them in our fight against terrorism. The Portuguese Presidency will be particularly vigilant on that point and will not compromise. Finally, I should like to say – this point has received great attention here and I mentioned it myself in my first speech – that the Presidency is working in close coordination with the Secretary-General of the Council in examining the issue of the counter-terrorism coordinator, that is, how to extend his powers and capabilities to enable him effectively to play the role for which the position was originally created. I realise that there might be some delay here. The Portuguese Presidency undertakes to speed up the debate within the Council’s bodies and, at the appropriate time, announce the appointment of a new counter-terrorism coordinator. As I said, I will of course take away advice, suggestions and concerns from this debate. We are not and never shall be indifferent to your points of view; we do not claim, and never have claimed, to be perfect or to say that all we have done was well done, irreproachable or not open to criticism. On the contrary, our efforts will always be directed towards improvement in order to ensure that our societies always remain free, open and democratic societies, standing up to those societies who do not want that to be the case. Thank you very much."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, Señorías, creo que éste ha sido un debate muy útil, interesante y conveniente, sobre todo, a la luz de los recientes acontecimientos sucedidos en Dinamarca y Alemania, como ya he dicho anteriormente. Transmitiré muchas de sus sugerencias, preocupaciones y consejos al Consejo —como es mi obligación— y me gustaría asegurarles que la Presidencia está, evidentemente, abierta a la cooperación y el diálogo con el Parlamento, con respecto a las disposiciones legislativas por las que se rigen. Se trata, evidentemente, de un debate complejo y difícil. Algunos consideran que deberíamos ir más lejos; otros, creen que hemos ido demasiado lejos y que quizás deberíamos retroceder un paso. Algunos critican, mientras que otros aplauden; algunos condenan y otros alientan. Sin embargo, todos, evidentemente, estamos de acuerdo en que debemos mantener una lucha firme y decidida contra este nuevo azote conocido como terrorismo y que no debemos de ningún modo aceptar treguas en esta lucha. Esto representa también para nosotros un proceso de aprendizaje, un proceso continuo de mejora. Se trata de una nueva amenaza desconocida hasta ahora y a la que no estábamos acostumbrados a combatir y atacar. Por tanto, necesitamos, evidentemente, mejorar constantemente, aprender y obrar activamente para garantizar que no se repitan ataques tales como aquéllos de los que hemos sido testigos. Hemos trabajado duro y, muy acertadamente, cooperado y colaborado ampliamente con terceros países. Esto es una lucha internacional. Ningún Estado miembro que permanezca solo podría hacer frente de forma efectiva a la lucha o a la amenaza que tenemos delante ni tampoco podría hacerlo ninguna organización ni grupo de países que estén solos. Necesitamos una cooperación internacional muy sólida. Durante la preparación de este debate, tomé nota de la creación de medidas y acciones que hemos adoptado en el ámbito de la prevención, protección, persecución y respuesta a los ataques terroristas. Llegué a la conclusión de que, a pesar de que todavía queda mucho por hacer, ya se ha hecho mucho y de que tendremos que intentar mejorar en aquellos aspectos en los que no lo hemos hecho tan bien como deberíamos. En este sentido, resulta fundamental mencionar los mecanismos de evaluación que hemos establecido de forma específica para nos permitan que, una vez que las medidas hayan sido puestas en funcionamiento durante algún tiempo, podamos elaborar conclusiones que nos ayuden a mejorar las medidas adoptadas. Me gustaría decirle a la Presidencia portuguesa y al Consejo que la lucha contra el terrorismo sólo puede ser sostenida y sólo será sostenida, puedo asegurárselo, dentro del marco del respeto de nuestros valores y principios fundamentales, los principales puntos que se encuentran en peligro en nuestra lucha contra el terrorismo: es decir, la defensa de dichos principios y dichos valores. No lo conseguiremos rechazando u obviándolos en nuestra lucha contra el terrorismo. La Presidencia portuguesa prestará especial atención a este punto y no habrá cesiones. Por último, me gustaría decir que —este punto ha acaparado una gran atención aquí y yo mismo me referí a él en mi primera intervención— la Presidencia está trabajando en estrecha coordinación con el Secretario General del Consejo en el análisis de la cuestión del Coordinador para la lucha contra del terrorismo, es decir, en la forma de ampliar sus poderes y capacidades para que pueda desempeñar de forma eficiente la función para la que originariamente fue concebido. Soy consciente de que es posible que este aspecto se retrase. La Presidencia portuguesa se compromete a agilizar el debate con los órganos del Consejo y, llegado el momento, anunciar la designación de un nuevo Coordinador para la lucha contra el terrorismo. Como ya dije, trasladaré, evidentemente, los consejos, sugerencias y preocupaciones manifestadas en este debate. No somos, y nunca seremos, indiferentes a sus puntos de vista; no aseguramos, ni nunca aseguraremos, ser perfectos ni declararemos que todo lo que hemos hecho estaba bien hecho, resultaba irreprochable ni abierto a críticas. Por el contrario, nuestros esfuerzos siempre se dirigirán a mejorar con el fin de garantizar que nuestras sociedades sigan siendo siempre sociedades libres, abiertas y democráticas, destacando entre aquellas sociedades que no desean que así sea. Muchas gracias."@es21
"Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, ma arvan, et see on olnud äärmiselt kasulik, huvitav ja väga kohane arutelu, eriti, nagu varem mainitud, hiljutisi sündmusi Taanis ja Saksamaal silmas pidades. Ma kannan üle mitmed teie ettepanekud, mured ja soovituse nõukogule – nagu on minu kohus – ning ma tahaksin teile kinnitada, et eesistujariik Portugal on loomulikult avatud koostööks ja dialoogiks parlamendiga, võttes arvesse õiguslikke sätteid, millest me juhindume. See on loomulikult keeruline ja kompleksne arutelu. Mõned inimesed arvavad, et me peaksime minema edasi, teised arvavad, et oleme läinud liiga kaugele ja peaks ehk astuma sammu tagasi. Mõned inimesed kritiseerivad samal ajal, kui teised aplodeerivad, mõned mõistavad hukka, teised julgustavad. Ometi, me kõik muidugi nõustume, et me peame pidama kindlat ja otsustavat võitlust selle uue nuhtlusega, mida teatakse terrorismina, ning et me igal juhul peame nõudma mis tahes vaherahu selles võitluses. See on ka meile õppeprotsessiks, pidevaks paremaks muutumise protsessiks. See on uus oht, mida me varem ei tundnud ning millega me ei olnud harjunud võitlema ja tegelema. Seepärast peame me loomulikult pidevalt edusamme tegema, õppima ja olema aktiivsed, tagamaks, et enam ei kordu sellised rünnakud, mille tunnistajateks oleme olnud. Me oleme teinud palju tööd, üsna õiges suunas, teinud ulatuslikult koostööd kolmandate riikidega. See on rahvusvaheline võitlus. Liikmesriik, kes seisab üksi, ei suudaks tõhusalt seista silmitsi võitluse või ohuga, mis lasub meie ees, ning seda ei suudaks ka ükski organisatsioon ega eraldiseisvate riikide grupp. Meil on vaja väga tugevat rahvusvahelist koostööd. Käesolevaks aruteluks ette valmistudes märkisin ma üles meetmeid ja tegevusi, mida oleme selles valdkonnas võtnud terroriaktide ennetamiseks, nende vastu kaitsmiseks, seiramiseks ja neile vastamiseks. Ma tegin järelduse, et kuigi veel palju on vaja ära teha, on suur osa juba tehtud, ning me peaksime püüdma teha edusamme nendel aladel, kus ei oli siiani väga hästi läinud. Siin on oluline mainida hindamismehhanisme, mille me oleme sisse seadnud konkreetselt selleks, et võimaldada meil pärast seda, kui meetmed on mõnda aega käigus olnud, teha järeldusi, et aidata võetud meetmeid parandada. Ma tahaksin öelda, et nii eesistujariik Portugali kui nõukogu jaoks võib terrorismivastast võitlust pidada üksnes, ja ma kinnitan teile, et seda ka järgitakse, meie põhiväärtuste ja aluspõhimõtete raames; just need punktid satuvad terrorismivastases võitluses ohtu: see tähendab me kaitseme neid põhimõtteid ja väärtusi. Meile ei piisa sellest, kui neid oma võitluses terrorismiga ignoreerime või need ära põlgame. Eesistujariik Portugal on selle punkti suhtes eriti valvas ja ei tee mingeid kompromisse. Lõpetuseks tahaksin ma öelda – see punkt on siin pälvinud suurt tähelepanu ja mainisin seda ise oma esimeses sõnavõtus –, et eesistujariik teeb tihedat koostööd nõukogu peasekretäriga terrorismivastase tegevuse koordinaatori küsimuse uurimises, seega selles osas, kuidas laiendada tema volitusi ja võimekust, et võimaldada tal tõhusalt etendada rolli, mille jaoks see ametikoht algselt loodi. Ma mõistan, et siin võib olla mõningane viivitus. Eesistujariik Portugal võtab ette arutelu kiirendamise nõukogu organite piires ja sobival ajahetkel teeb teatavaks uue terrorismivastase tegevuse koordinaatori nimetamise. Nagu ma ütlesin, võtan ma siit arutelust muidugi kaasa teie soovituse, ettepanekud ja mured. Me ei ole ega hakka kunagi olema ükskõiksed teie arvamusavalduste suhtes; me ei väida ega ole kunagi väitnud, et oleksime täiuslikud või et kõik, mis me oleme teinud, oli hästi tehtud; me ei väida, et oleksime veatud või mitte avatud kriitikale. Vastupidi, meie jõupingutused on alati suunatud parandamisele, tagamaks, et meie ühiskonnad jäävad alati vabaks, avatuks ja demokraatlikeks, ning seisavad vastu nendele ühiskondadele, kes seda kõike ei taha. Suur tänu teile."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tämä keskustelu on ollut mielestäni äärimmäisen hyödyllinen, mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen varsinkin Tanskan ja Saksan viimeaikaisten tapahtumien vuoksi, kuten täällä on mainittu aiemmin. Aion välittää monet ehdotuksenne, huolenaiheenne ja neuvonne neuvostolle velvollisuuteni mukaisesti ja haluan vakuuttaa, että puheenjohtajavaltio Portugali on luonnollisesti avoin parlamentin kanssa harjoitettavalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle ottamalla huomioon toimintaamme sääntelevät säännökset. Keskustelu on luonnollisesti vaikea ja monisäikeinen. Osa on sitä mieltä, että meidän olisi mentävä eteenpäin, osa taas on sitä mieltä, että olemme menneet liian pitkälle ja että olisi kenties syytä ottaa askel taaksepäin. Jotkut kritisoivat, jotkut kiittelevät, jotkut tuomitsevat, jotkut rohkaisevat. Me kaikki olemme kuitenkin toki yhtä mieltä siitä, että tätä uutta, terrorismiksi kutsuttua vitsausta vastaan on taisteltava tinkimättömästi ja päättäväisesti, ja ettei taistelussa saa missään nimessä pitää lepotaukoa. Tämä on meillekin oppimisprosessi, jatkuva parannustentekoprosessi. Kyse on aiemmin tuntemattomasta uhasta, jota vastaan emme ole tottuneet taistelemaan. Siksi meidän on luonnollisesti kehityttävä ja opittava jatkuvasti sekä oltava aktiivisia, jotta kokemamme iskut eivät toistuisi. Olemme tehneet lujasti töitä ja harjoittaneet aivan oikein laajaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Taistelu on kansainvälinen. Yksikään jäsenvaltio ei yksinään kykenisi kohtaamaan edessämme olevaa taistelua tai uhkaa, eikä siihen kykenisi yksikään järjestö tai maiden ryhmittymä yksinään. Tarvitsemme hyvin lujaa kansainvälistä yhteistyötä. Valmistellessani tätä puhetta tein muistiinpanoja toimista, joita olemme toteuttaneet terroritekojen estämiseksi, niiltä suojautumiseksi ja niihin vastaamiseksi. Päätelmäni oli, että vaikka tehtävää on vielä paljon, paljon on jo saatu aikaan, ja että on yritettävä kehittyä aloilla, joilla ei ole tehty tarpeeksi. Tältä osin on tärkeää mainita kehittämämme arviointimekanismit, joiden tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa päätelmät, joiden avulla voimme parantaa toteutettuja toimia sen jälkeen, kun ne ovat olleet jonkin aikaa käynnissä. Haluan sanoa, että puheenjohtajavaltio Portugalin ja neuvoston mielestä terrorismin vastaista taistelua voidaan käydä vain ja käydään, vakuutan teille, noudattamalla perusarvojamme ja -periaatteitamme, jotka ovat juuri niitä, jotka ovat vaarassa tässä taistelussa, toisin sanoen vaarassa on näiden periaatteiden ja arvojen suojelu. Meidän ei pidä unohtaa tai laiminlyödä niitä taistelussamme terrorismia vastaan. Puheenjohtajavaltio Portugali on erityisen tarkkana tässä asiassa eikä tee kompromisseja. Lopuksi haluaisin sanoa – tämä kysymys on saanut suurta huomiota täällä, ja mainitsin siitä ensimmäisessä puheenvuorossani – että puheenjohtajavaltio toimii läheisessä yhteistyössä neuvoston pääsihteerin kanssa terrorismin torjunnan koordinaattoria koskevassa asiassa ja pohtii, miten koordinaattorin toimivaltuuksia ja valmiuksia voitaisiin laajentaa niin, että hän voisi hoitaa tehokkaasti alkuperäisen tehtävän mukaisen roolinsa. Viivästyksiä tulee käsittääkseni tapahtumaan. Puheenjohtajavaltio Portugali yrittää nopeuttaa keskusteluja neuvoston elimissä ja ilmoittaa sopivana ajankohtana uuden terrorismin torjunnan koordinaattorin nimittämisestä. Kuten sanoin, välitän eteenpäin tässä keskustelussa esitetyt neuvot, ehdotukset ja huolenaiheet. Emme suhtaudu nyt emmekä tulevaisuudessa välinpitämättömästi näkemyksiinne. Emme väitä emmekä ole koskaan väittäneet, että olisimme täydellisiä tai että olisimme tehneet kaiken hyvin ja moitteettomasti ja ettemme halua ottaa vastaan kritiikkiä. Päinvastoin, pyrimme aina parantamaan toimintaamme, jotta varmistetaan, että yhteiskuntamme pysyisivät aina vapaina, avoimina ja demokraattisina – sellaisina, joissa vastustetaan yhteiskuntia, joissa tämä ei ole tavoitteena. Kiitos paljon."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Chers collègues, ce débat a été pour ma part extrêmement utile, intéressant et opportun, d'autant plus à la vue des récents événements au Danemark et en Allemagne, mentionnés précédemment. Je ferai part de nombreuses suggestions, inquiétudes et conseils au Conseil, tel qu’il m’appartient, et je souhaite vous assurer que la présidence portugaise est, bien évidemment, ouverte à la coopération et au dialogue avec le Parlement, conformément aux dispositions juridiques qui nous régissent. C’est un débat difficile et complexe par essence. Certains estiment que nous devons aller plus loin; d’autres que nous sommes allés trop loin et que nous devrions faire marche arrière. Certains critiquent tandis que d’autres applaudissent; certains condamnent, d’autres encouragent. Cependant, nous nous accordons tous sur le fait que nous devons mener une lutte ferme et déterminée contre ce nouveau fléau qu’est le terrorisme et qu'il est hors de question que nous appelions à une trêve. Il s’agit pour nous également d’un processus d’apprentissage et d’amélioration continue. Il s’agit d’une nouvelle menace que nous ne connaissions pas et que nous n’avons pas l’habitude de combattre et d’écarter. Aussi avons-nous naturellement besoin de nous améliorer, d’apprendre et d’agir constamment afin d’éviter que des attaques telles que celles dont nous avons été témoins ne se reproduisent. Nous avons travaillé d’arrache-pied et, à juste titre, largement coopéré et collaboré avec les pays tiers. Il s’agit là d’une lutte internationale Aucun État membre ne peut à lui seul efficacement faire face à la lutte ou à la menace qui nous attend, pas plus qu’une organisation ou un groupe de pays isolé. La lutte contre le terrorisme requiert une coopération internationale extrêmement étroite. En vue de ce débat, j’ai inscrit l'ensemble de mesures et d'actions que nous avons prises en matière de prévention, de protection, de poursuite et de réponse aux attaques terroristes. J’en ai conclu que quoiqu’il reste beaucoup à faire, nous avons déjà pris pas mal de mesures et nous devons essayer de nous améliorer dans les domaines où nous n'avons pas été aussi productifs que nous aurions dû. Il est essentiel ici de mentionner le mécanisme d'évaluation qui a été spécifiquement mis en place pour nous permettre, après que les mesures ont été appliquées depuis un certain temps, de tirer des conclusions afin de nous aider à les améliorer. Je souhaite préciser que pour la présidence portugaise, au même titre que le Conseil, la lutte contre le terrorisme ne peut être et ne sera menée, je peux vous assurer, que dans le cadre du respect de nos valeurs et principes fondamentaux, les éléments mêmes en péril dans cette lutte, à savoir la protection des ces principes et valeurs. Nous ne permettrons pas que ceux-ci soient négligés dans notre lutte contre le terrorisme. La présidence portugaise sera particulièrement vigilante et inflexible à cet égard. Enfin, je souhaite dire – ce point a fait ici l’objet de beaucoup d’attention et je l'ai moi-même mentionné au cours de ma première intervention – que la présidence travaille en étroite coordination avec le Secrétaire général du Conseil à l’examen de la question du coordinateur antiterrorisme, à savoir comment étendre ses compétences et capacités afin de lui permettre de remplir efficacement la fonction pour laquelle cette position a été initialement créée. Je suis conscient que nous avons sans doute pris du retard à cet égard. La présidence portugaise s’engage à accélérer le débat au sein des organes du Conseil et, au moment opportun, d’annoncer la nomination d’un nouveau coordinateur antiterrorisme. Comme je l’ai dit, j’emporterai bien entendu des conseils, des suggestions et des inquiétudes de ce débat. Nous ne sommes et ne serons jamais indifférents à vos points de vue; nous ne prétendons pas, et n’avons jamais prétendu, être parfaits ni que tout que nous avons fait a été bien fait, est irréprochable ou incritiquable. Au contraire, nos efforts seront toujours orientés vers l’amélioration afin d’assurer que nos sociétés demeurent libres, ouvertes et démocratiques, faisant front aux sociétés qui veulent empêcher cela. Merci beaucoup."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szerintem ez igen hasznos, érdekes és erősen időszerű vita, és még inkább az a korábban említett, nemrégiben történt dániai és németországi események miatt. Kötelességemnek megfelelően továbbítom a Tanácshoz intézett számos javaslatukat, aggályukat és tanácsukat, és biztosíthatom Önöket, hogy a portugál elnökség természetesen nyitott a Parlamenttel folytatott együttműködésre és párbeszédre, tekintettel a ránk vonatkozó jogi rendelkezésekre. Ez természetesen egy nehéz és összetett vita. Némelyek azt gondolják, hogy tovább kell mennünk, mások úgy vélik, hogy túl messzire mentünk, és talán egyet hátra kellene lépnünk. Némelyek bírálnak, mások dicsérnek; néhányan elítélnek, mások bátorítanak. Természetesen mindannyian egyetértünk azonban abban, hogy szilárd és elkötelezett küzdelmet kell folytatnunk ezen új, terrorizmusként ismert veszedelem ellen, és hogy semmiképpen nem alkudhatunk meg ebben a küzdelemben. Ez számunkra is tanulási folyamat, egy folyamatos javulási folyamat. Ez új fenyegetés, amely számunkra eddig ismeretlen volt, és az ezzel szembeni küzdelemhez és ennek kezeléséhez nem voltuk hozzászokva. Ezért természetesen folyamatosan javulnunk, tanulnunk kell, és tevékenyen kell biztosítanunk, hogy nem ismétlődnek meg az olyan támadások, amelyeknek tanúi voltunk. Keményen dogoztunk és – igen helyesen – együttműködtünk harmadik országokkal. Ez nemzetközi küzdelem. Önállóan egyetlen tagállam sem tudna hatékonyan szembenézni sem a küzdelemmel, sem pedig az előttünk álló fenyegetéssel, és ezt egyik önálló szervezet vagy országok egyetlen csoportja sem tudná megtenni. Nagyon erős nemzetközi együttműködésre van szükségünk. Erre a vitára való felkészülés során készítettem egy jegyzetet az általunk a terrortámadások megelőzése, az azok elleni védekezés, azok üldözése és az azokra adott válaszok terén tett intézkedésekről és fellépésekről. Arra a következtetésre jutottam, hogy – noha még mindig sok a tennivaló – már igen sokat tettünk, és meg kell próbálnunk azokon a területeken javításokat végezni, ahol nem értünk el olyan jó eredményeket, mint kellett volna. Itt muszáj megemlíteni azt az értékelési mechanizmust, amelyet kifejezetten azért hoztunk létre, hogy lehetővé váljon számunkra olyan következtetéseket levonni – miután az intézkedések már egy ideje működnek –, amelyek segíthetnek a megtett intézkedések javításában. Szeretném elmondani, hogy úgy a portugál elnökség, mint a Tanács számára a terrorizmus elleni küzdelem csak és kizárólag alapvető jogaink és elveink tiszteletben tartásával folyhat, és – erről biztosíthatom Önöket – így is fog folyni; ez éppen a legveszélyeztetettebb pont a terrorizmus ellen folytatott küzdelmünkben: azaz ezen elvek és értékek védelme. Semmi jót nem tenne a számunkra, ha elhanyagolnánk vagy figyelmen kívül hagynánk ezeket a terrorizmus elleni küzdelemben. A portugál elnökség különösen körültekintő lesz ebben a témában, és nem fog kompromisszumot kötni. Végül szeretném elmondani, hogy – és ez a kérdés óriási figyelmet kapott itt, és jómagam is említettem azt az első beszédemben – az elnökség szoros koordináció mellett dolgozik együtt a Tanács főtitkárságával a terrorizmusellenes koordinátor kérdésének vizsgálata terén, azaz hogy miként terjesszék ki jogköreit és képességeit, hogy lehetővé váljon számára hatékonyan betölteni azt a szerepet, amelyre pozícióját eredetileg létrehozták. Elismerem, hogy itt lehet némi késlekedés. A portugál elnökség vállalja, hogy felgyorsítja a vitát a Tanács szervein belül, és a megfelelő időben bejelenti majd az új terrorizmusellenes koordinátor kinevezését. Amint már mondtam, természetesen magammal viszem az e vitából származó tanácsokat, javaslatokat és aggályokat. Nem vagyunk és soha nem is leszünk közömbösek az Önök véleményét illetően; nem állítjuk és soha nem is állítottuk, hogy tökéletesek lennénk, vagy hogy minden, amit tettünk, az jó, feddhetetlen vagy minden kritika felett álló volt. Épp ellenkezőleg: erőfeszítéseink mindenkor a javulás irányába fognak mutatni annak biztosítása érdekében, hogy társadalmaink mindig szabad, nyílt és demokratikus társadalmak maradjanak, és szembe tudjanak szállni azokkal a társadalmakkal, amelyek ezt nem akarják. Nagyon köszönöm."@hu11
"− Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli deputati, penso che sia stata una discussione estremamente utile, interessante e opportuna, tanto più alla luce dei recenti avvenimenti in Danimarca e Germania, come è stato accennato in precedenza. Riferirò, come è mio dovere, molte delle vostre proposte, preoccupazioni e suggerimenti al Consiglio, e desidero assicurarvi che la Presidenza portoghese è ovviamente aperta, nel rispetto delle norme che ci governano, alla cooperazione e al dialogo col Parlamento. Si tratta naturalmente di una discussione difficile e complessa. Alcuni pensano che dobbiamo andare oltre, altri ritengono che ci siamo spinti troppo in là e che dovremmo forse fare un passo indietro. Alcuni ci muovono critiche, mentre altri ci incoraggiano. Concordiamo tutti però sul fatto che dobbiamo portare avanti una lotta determinata nei confronti di questa nuova calamità che va sotto il nome di terrorismo e che dobbiamo farlo senza tregua. Questo anche per noi è un processo di apprendimento, un processo di continuo miglioramento. Si tratta di una nuova minaccia che non ci era nota prima e che non eravamo abituati a combattere e affrontare. Dobbiamo pertanto perseguire un costante miglioramento, perseguire l’apprendimento ed essere attivi, in modo da non consentire che si ripetano degli attacchi come quelli di cui siamo stati testimoni. Abbiamo lavorato con profondo impegno, e abbiamo collaborato con i paesi terzi, come è giusto che sia. Ci troviamo di fronte a una lotta su scala globale. Nessuno Stato membro può affrontare da solo la lotta o la minaccia che ci attende, né è in grado di farlo alcuna organizzazione o gruppo di paesi isolatamente. E’ necessaria una cooperazione molto forte a livello internazionale. Preparandomi a questa discussione, mi sono annotato l’insieme delle misure e azioni che abbiamo preso nel campo della prevenzione, della protezione, del perseguimento e della risposta agli attacchi terroristici, traendone la conclusione che, benché vi sia ancora molto da fare, molto è già stato fatto e dobbiamo cercare di migliorare nei settori in cui le nostre prestazioni non sono state al livello delle aspettative. A questo riguardo è fondamentale ricordare i meccanismi di valutazione che abbiamo ideato proprio per permetterci, dopo un po’ di tempo che le misure sono in vigore, di trarre delle conclusioni al fine di migliorare le misure adottate. Vorrei dire che sia per la Presidenza portoghese che per il Consiglio la lotta contro il terrorismo può essere condotta e verrà condotta soltanto, ve lo assicuro, nel quadro del rispetto dei nostri valori e principi fondamentali, che sono il bene più a rischio nella lotta al terrorismo: ovvero la difesa di questi stessi valori e principi. Non andrebbe a nostro vantaggio ignorarli o violarli nella lotta al terrorismo. La Presidenza portoghese sarà particolarmente vigile a tale riguardo e non scenderà a compromessi. Vorrei infine ribadire – questo punto ha ottenuto grande risalto ed è stato da me menzionato nel mio intervento iniziale – che la Presidenza lavora a stretto contatto col Segretario generale del Consiglio, valutando la questione del coordinatore antiterrorismo, ovvero la questione su come ampliare i suoi poteri efficacemente, in modo che possa rivestire il ruolo per il quale questa posizione è stata inizialmente creata. Sono consapevole che a tale riguardo potrebbe trascorrere del tempo. La Presidenza portoghese si impegna ad accelerare la discussione all’interno degli organi del Consiglio e, al momento opportuno, annunciare la nomina di un nuovo coordinatore antiterrorismo. Come ho già fatto presente, farò tesoro dei consigli, delle proposte e delle preoccupazioni espresse nel corso di questa discussione. Non siamo indifferenti alle vostre opinioni, né mai lo saremo; non crediamo, né mai abbiamo creduto, di essere perfetti o di dire che tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto bene, in modo impeccabile e senza possibilità di essere criticato. Al contrario, il nostro impegno sarà sempre rivolto a ottenere dei miglioramenti, al fine di garantire che le nostre società rimangano sempre libere, aperte e democratiche, opponendoci a quelle società che non vogliono che sia così. Grazie molte."@it12
"Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, mano nuomone, tai labai naudingos, įdomios ir itin savalaikės diskusijos, juo labiau po įvykių Danijoje ir Vokietijoje, kaip jau buvo minėta. Aš perduosiu Tarybai – tai mano pareiga – daugelį jūsų pasiūlymų, pastabų ir patarimų ir norėčiau jus užtikrinti, kad pirmininkaujančioji Portugalija, be abejo, yra pasirengusi bendradarbiauti ir kalbėtis su Parlamentu, atsižvelgiant į įstatymų nuostatas, kurios mums taikomos. Suprantama, kad tai sunkios ir sudėtingos diskusijos. Kai kurie žmonės mano, kad reikia eiti toliau; kiti mano, kad nuėjome per toli ir gal reikia pasitraukti žingsnį atgal. Kai kurie žmonės kritikuoja, tuo tarpu kiti giria; kai kurie smerkia, kiti drąsina. Tačiau mes visi, be abejo, sutiksime, kad reikia tvirtai ir ryžtingai kovoti su šia nauja nelaime, žinoma terorizmo pavadinimu, ir kad šioje kovoje mes negalima sudaryti jokių paliaubų. Be to, tai ir mokymosi procesas, nuolatinis tobulinimo procesas. Tai nauja grėsmė, kurios anksčiau nežinojome, ir esame nepratę su ja kovoti ir spręsti susijusių problemų. Tad mums reikia nuolat tobulinti, mokytis ir aktyviai veikti, kad tokie išpuoliai, kaip tie, kokius mes patyrėme, nepasikartotų. Mes daug dirbome ir, visai pagrįstai, plačiai sąveikavome ir bendradarbiavome su trečiosiomis šalimis. Tai tarptautinė kova. Nė viena valstybė narė pavieniui ir nė viena organizacija ar šalių grupė atskirai negalėtų sėkmingai kovoti ar atremti grėsmę. Mums reikia labai glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo. Rengdamasis šioms diskusijoms aš peržiūrėjau, kokių priemonių ir veiksmų buvo imtasi prevencijos, apsaugos, baudžiamojo persekiojimo ir atsako į teroristų išpuolius srityse. Priėjau išvados, kad nors dar daug ką reikia padaryti, bet nemažai yra padaryta, o mes stengsimės pagerinti padėtį tose srityse, kur ne viskas padaryta, kaip reikėtų. Čia itin svarbu paminėti vertinimo mechanizmus, kuriuos specialiai numatėme, kad priemones įgyvendinus po kurio laiko galėtume padaryti išvadas, galinčias padėti tas priemones dar patobulinti. Norėčiau pažymėti, kad tiek pirmininkaujančioji Portugalija, tiek Taryba laikosi nuostatos, kad ši kova gali būti ir bus vykdoma tik gerbiant mūsų pagrindines vertybes ir principus, kuriems kaip tik kovos su terorizmu metu kyla pavojus – ginant tuo pačius principus ir vertybes. Kovodami su terorizmu mes negalime sau leisti juos pamiršti ar jų nepaisyti. Šiuo atžvilgiu pirmininkaujančioji Portugalija bus itin reikli ir nesileis į kompromisus. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad – šiam klausimui čia buvo skirta daug dėmesio ir aš pats jį paminėjau savo pirmojoje kalboje – pirmininkaujančioji valstybė narė glaudžiai bendradarbiauja su Tarybos generaliniu sekretoriumi kovos su terorizmu koordinatoriaus klausimu; tai yra, dėl to, kaip praplėsti jo galias ir įgaliojimus, kad jis galėtų efektyviai atlikti vaidmenį, dėl kurio šis postas ir buvo sukurtas. Aš suprantu, kad tai gali kiek užtrukti. Pirmininkaujančioji Portugalija įsipareigoja paspartinti derybas su Tarybos padaliniais ir atitinkamu laiku paskelbti apie naujo kovos su terorizmu koordinatoriaus paskyrimą. Kaip jau sakiau, aš tikrai pasinaudosiu šiose diskusijose išsakytais patarimais, pasiūlymais ir pastabomis. Mes nesame ir niekada nebūsime abejingi jūsų nuomonėms; mes neteigiame ir niekada neteigėme, kad esame tobuli, ir nesakome, kad viskas, ką padarėme, yra padaryta gerai, nepriekaištinga ar nekritikuotina. Priešingai, visada stengsimės tobulinti priemones, kad mūsų visuomenės visada būtų laisvos, atviros ir demokratinės, galinčios drąsiai pasipriešinti toms visuomenėms, kurios tokiomis būti nenori. Labai dėkoju."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, es domāju, ka šīs ir ļoti lietderīgas, interesantas un ļoti piemērotas debates, turklāt arī iepriekšminēto neseno Dānijas un Vācijas notikumu kontekstā. Es atbalstu daudzus jūsu ieteikumus, bažas un padomus Padomei – kas ir mans pienākums – un vēlos apliecināt, ka prezidentvalsts Portugāle ir atvērta sadarbībai un dialogam ar Eiropas Parlamentu, ņemot vērā mūsu darbību regulējošās tiesību normas. Šīs ir grūtas un sarežģītas debates. daži cilvēki uzskata, ka mēs varētu darīt vairāk, citi domā, ka esam aizgājuši par tālu un ka mums, iespējams, būtu jāsper solis atpakaļ. Daži cilvēki kritizē, citi aplaudē, daži nosoda, savukārt citi iedrošina. Tomēr mēs visi, protams, piekrītam, ka mums ir stingri un pārliecināti jācīnās pret šo jauno postu, kas zināms kā terorisms, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam noslēgt pamieru šajā cīņā. Arī mēs šajā procesā mācāmies un nepārtraukti attīstāmies. Tas ir jauns drauds, kas nebija zināms iepriekš un kas nav iepriekš apkarots un bloķēts. Tāpēc ir tikai dabīgi, ka mums ir nepieciešams nepārtraukti attīstīties, mācīties un būt aktīviem, lai nodrošinātu, ka vairs neatkārtosies tādi uzbrukumi, kuru liecinieki mēs esam bijuši. Mēs esam smagi strādājuši un diez gan pienācīgā veidā plaši sadarbojušies ar trešajām valstīm. Tā ir starptautiska cīņa. Neviena dalībvalsts atsevišķi nevar efektīvi stāties pretī cīņai un apdraudējumam, ar ko saskaramies mēs. To nevarētu arī neviena atsevišķa organizācija vai organizāciju grupa. Mums ir nepieciešama ļoti spēcīga starptautiska sadarbība. Gatavojoties šīm debatēm, es atzīmēju vairākus pasākumus un aktivitātes, ko mēs esam veikuši, lai novērstu teroristu uzbrukumus, aizsargātos pret tiem, vajātu teroristus un atbildētu uz to uzbrukumiem. Es secināju, ka, lai arī vēl ir daudz darāmā, daudz kas jau ir izdarīts, un mums ir jāmēģina uzlabot jomas, kurās mēs neesam izdarījuši tik daudz, cik varējām. Ir svarīgi pieminēt novērtēšanas mehānismus, kas ir speciāli izstrādāti, lai pēc kāda laika, kad pasākumi ir ieviesti, mēs izdarītu secinājumus, kas mums palīdzētu uzlabot veicamos pasākumus. Es gribētu pateikt, ka prezidentvalsts Portugāle tāpat kā Padome var cīnīties un cīnīsies pret terorismu tikai atbilstīgi mūsu pamatvērtībām un principiem, riskantākajiem punktiem mūsu cīņā pret teroristiem: šo principu un vērtību aizsardzībai. Mūsu cīņā pret terorismu mēs nedrīkstam izturēties pret tiem nevērīgi vai neņemt tos vērā. Prezidentvalsts Portugāle īpaši piesardzīgi izturēsies pret šo jautājumu un nepieļaus kompromisus. Visbeidzot, es vēlos pateikt – šim jautājumam šeit tika pievērsta liela uzmanība, un es to pieminēju savā pirmajā runā – ka prezidentvalsts smagi strādā sadarbībā ar ģenerālsekretariāta padomi, risinot jautājumu saistībā ar pretterorisma koordinatoru, tas ir, kā paplašināt tā pilnvaras un potenciālās iespējas, lai būtu iespējams efektīvi pildīt tos pienākumus, kuri sākotnēji šim amatam bija noteikti. Es apzinos, ka šajā jautājumā varētu būt zināma kavēšanās. Prezidentvalsts Portugāle apņemas paātrināt debates ar Padomes iestādēm un piemērotā brīdī nosaukt jauno pretterorisma koordinatoru. Kā jau teicu, es, protams, ņemšu vērā šajā debatē izskanējušos padomus, ieteikumus un bažas. Mēs neesam un nekad nebūsim vienaldzīgi pret jūsu viedokļiem, mēs neapgalvojam un nekad neesam apgalvojuši, ka esam perfekti, kā arī neesam teikuši, ka, tas ko esam izdarījuši, ir izdarīts ļoti labi, nevainojami un nav apspriežams, Gluži pretēji, mūsu pūles vienmēr būs vērstas uz uzlabojumiem, lai nodrošinātu, ka mūsu sabiedrības vienmēr būtu brīvas, atvērtas un demokrātiskas, kā arī stātos pretī tām sabiedrībām, kas tā neuzskata. Liels paldies!"@lv13
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Comissário, julgo que este debate foi um debate extremamente útil, interessante e muito oportuno, quanto mais não seja também à luz dos recentes acontecimentos, quer na Dinamarca, quer na Alemanha, que aqui foram referidos. Quero-vos dizer que serei porta-voz, no Conselho, de muitas das vossas sugestões, preocupações e conselhos – é esse o meu dever, assim farei – como também vos quero garantir que a Presidência portuguesa está, naturalmente no respeito do que são as disposições legais que nos regem, aberta à cooperação e ao diálogo com este Parlamento. Este é, naturalmente, um debate difícil e um debate complexo. Uns entendem que devemos avançar mais; outros, entendem que já avançámos muito e que precisamos, porventura, de recuar. Uns criticam, outros aplaudem; uns condenam, outros encorajam. Mas todos estamos, naturalmente, de acordo que temos de combater firme e determinadamente este novo flagelo que se chama terrorismo e que não devemos, de forma alguma, dar tréguas nesse combate. Este é, para nós, também um processo de aprendizagem, um processo contínuo de aperfeiçoamento. Esta é uma ameaça nova, que não conhecíamos, e com a qual não estávamos habituados a lidar e a confrontar. Isto exige de nós, naturalmente, permanente aperfeiçoamento, permanente aprendizagem e permanente acção para que atentados como aqueles a que temos assistido não mais se repitam. Temos feito muito trabalho, temos cooperado e colaborado muito com países terceiros, tal como deve ser. Esta é uma luta internacional. Nenhum Estado-Membro, por si só, poderá fazer face, eficazmente, ao combate que temos pela frente, à ameaça que temos pela frente, como nenhuma organização, por si própria, ou nenhum conjunto de países, por si próprio, o poderá também fazer. Precisamos de uma cooperação internacional muito reforçada. Ao preparar-me para este debate, tive ocasião de notar o conjunto de medidas e de acções que temos feito no domínio da prevenção, da protecção, da perseguição e também da resposta a atentados terroristas. Concluí que, se mais há que fazer, muito já foi feito e que teremos de aperfeiçoar, naquilo que temos feito, aquilo que possamos, nalguns casos, não ter feito tão bem como devíamos. Nesta perspectiva, é absolutamente necessário destacar os mecanismos de avaliação que temos instituído, exactamente para que possamos, depois de algum período da aplicação das medidas, chegar a conclusões que nos permitam o aperfeiçoamento das medidas tomadas. Gostaria de vos dizer que, para a Presidência portuguesa, como para o Conselho, o combate ao terrorismo só pode fazer-se e só se fará, posso assegurar-vos, no quadro do respeito do que são os nossos valores e os nossos princípios fundamentais, que é isso que está em causa quando combatemos o terrorismo: é a defesa desses princípios e desses valores. Mal seria que nós próprios, quando o combatêssemos, os esquecêssemos e os ignorássemos. A Presidência portuguesa estará particularmente atenta a este ponto e sobre este não transigirá. Gostaria de vos dizer, para terminar - e foi aqui o ponto muito focado e por mim referido na minha primeira intervenção - que a Presidência está a trabalhar em estreita coordenação com o Secretário-Geral do Conselho no exame da questão do coordenador da luta contra o terrorismo, isto é, como poderemos melhorar as suas capacidades, as suas competências, para que possa, efectivamente, desempenhar o papel para o qual esta figura foi originariamente constituída. Reconheço que pode haver aqui algum atraso. A Presidência portuguesa compromete-se a acelerar este debate nas instâncias próprias do Conselho e, na altura própria, a anunciar um novo coordenador da luta contra o terrorismo. Como vos disse, naturalmente, deste debate retiro conselhos, retiro sugestões, retiro preocupações. Não somos nem seremos indiferentes aos vossos pontos de vista, não temos, nem nunca tivemos, a pretensão de sermos perfeitos, de dizermos que tudo o que fizemos foi bem feito, é inatacável, é não criticável. Pelo contrário, o nosso esforço será sempre um esforço de aperfeiçoamento no sentido de assegurarmos que as nossas sociedades permaneçam sempre sociedades livres, abertas e democráticas, contra aqueles que assim não o desejam. Muito obrigado."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik vind dat dit een uiterst nuttig, belangrijk en hoogst opportuun debat is, vooral in het licht van recente gebeurtenissen in Denemarken en Duitsland, zoals eerder is opgemerkt. Ik zal veel van uw suggesties, zorgen en adviezen aan de Raad doorgeven, zoals het mijn taak is, en ik moet u verzekeren dat het Portugese voorzitterschap natuurlijk openstaat voor samenwerking en dialoog met het Parlement, met in achtneming van de wettelijke bepalingen waaraan wij zijn onderworpen. Dit is natuurlijk een lastig en complex debat. Sommigen vinden dat we verder moeten gaan; anderen vinden dat we te ver zijn gegaan en misschien een stap terug moeten doen. Sommigen hebben kritiek, terwijl anderen applaudisseren; sommigen veroordelen, anderen moedigen aan. Mar we zijn het natuurlijk allemaal erover eens dat we een vastberaden strijd moeten voeren tegen deze nieuwe gesel die bekend staat als terrorisme en dat we geen enkel tijdelijk bestand in deze strijd moeten uitroepen. Dit is ook voor ons een leerproces, een voortdurend proces van verbeteringen. Dit is een nieuwe dreiging die we tevoren niet kenden en die we niet gewend waren te bestrijden en aan te pakken. We moeten daarom natuurlijk voortdurend voortgang boeken, leren en actief ervoor zorgen dat er geen herhaling komt van de aanslagen zoals die waarvan we getuigen zijn geweest. We hebben hard gewerkt en heel terecht op veel gebieden ook uitgebreid met derde landen samengewerkt. Dit is een internationale strijd. Geen lidstaat kan afzonderlijk effectief de worsteling aangaan of de dreiging die voor ons ligt en dat geldt ook voor elke organisatie of groep landen afzonderlijk. We hebben een zeer sterke internationale samenwerking nodig. Bij de voorbereiding van dit debat maakte ik een notitie over het pakket maatregelen dat en activiteiten die we hebben getroffen en ondernomen op het gebied van preventie en bescherming tegen, vervolging van en reactie op terroristische aanslagen. Ik concludeerde dat, hoewel er nog veel te doen is, er al een groot deel is gedaan en dat we verbeteringen moeten aanbrengen op die gebieden waar we het niet zo goed hebben gedaan als we zouden willen. Hier is het van belang om de evaluatiemethoden te noemen die we specifiek hebben opgesteld om nadat de maatregelen enige tijd van kracht zijn geweest, ons in staat te stellen conclusies te trekken die ons helpen de getroffen maatregelen te verbeteren. Ik moet zeggen dat zowel voor het Portugese voorzitterschap als voor de Raad de strijd tegen het terrorisme uitsluitend kan worden gevoerd en ook alleen zal worden gevoerd, dat verzeker ik u, binnen het kader van de eerbiediging van onze fundamentele waarden en beginselen, juist die punten die in gevaar zijn in onze strijd tegen het terrorisme: dat wil zeggen, de verdediging van die beginselen en die waarden. Het zou niet goed voor ons zijn om deze te verwaarlozen of te veronachtzamen in onze strijd tegen het terrorisme. Het Portugese voorzitterschap zal extra waakzaam zijn op dat punt en niet schipperen. Ten slotte wil ik opmerken – dit punt heeft hier veel aandacht gehad en ik noemde het zelf in mijn eerste bijdrage – dat het voorzitterschap nauw samenwerkt met de secretaris-generaal van de Raad bij het onderzoek naar de kwestie van de coördinator voor terrorismebestrijding, dat wil zeggen, op welke wijze zijn volmacht en bevoegdheden hem in staat stellen de rol die oorspronkelijk voor die positie was gecreëerd, effectief te vervullen. Ik besef dat hier mogelijk sprake is van enige vertraging. Het Portugese voorzitterschap stelt alles in het werk om het debat binnen de lichamen van de Raad te versnellen en op het juiste moment de benoeming van een nieuwe coördinator voor terrorismebestrijding aan te kondigen. Zoals gezegd zal ik natuurlijk adviezen, suggesties en bezwaren uit dit debat meenemen. We staan niet onverschillig tegenover uw standpunten en zullen dat nooit doen; we stellen niet, en hebben ook nooit gesteld dat we perfect zijn en we zeggen ook niet dat alles wat we hebben gedaan goed was, onberispelijk en niet ontvankelijk voor kritiek. Integendeel, onze inspanningen zullen altijd op verbeteringen gericht zijn om ervoor te zorgen dat onze samenlevingen altijd vrije, open en democratische samenlevingen blijven en die samenlevingen trotseren die niet willen dat dit het geval is. Dank u wel."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Uważam, że jest to wyjątkowo pożyteczna, interesująca i wysoce aktualna debata, szczególnie, jak już o tym wspomniano, w świetle ostatnich wydarzeń w Danii i w Niemczech. Wiele z państwa sugestii, obaw i wskazówek przekażę Radzie, ponieważ jest to mój obowiązek. Pragnę państwa zapewnić, że prezydencja portugalska jest naturalnie otwarta na dialog i współpracę z Parlamentem, przy uwzględnieniu przepisów prawnych, jakim podlegamy. Jest to oczywiście trudna i złożona debata. Niektórzy uważają, że powinniśmy pójść dalej; inni, że już posunęliśmy się za daleko i zapewne powinniśmy wykonać krok wstecz. Niektórzy krytykują, inni zaś przyklaskują; niektórzy potępiają, inni zachęcają. Jednak wszyscy zgadzamy się, że trzeba prowadzić zdecydowaną walkę z nową plagą zwaną terroryzmem. W żadnym wypadku nie wolno nam nawoływać do zawieszenia broni. Dla nas jest to również proces uczenia się, ciągły proces usprawniania. To nowe zagrożenie, którego wcześniej nie znaliśmy, nie byliśmy też przyzwyczajeni do zwalczania go i stawiania mu czoła. Dlatego ciągle musimy wprowadzać usprawnienia, uczyć się i podejmować działania w celu zapewnienia, że nie dojdzie już do takich ataków, jakich byliśmy świadkami. Ciężko pracujemy i, co jest dość wskazane, szeroko współpracujemy z krajami trzecimi. Jest to walka międzynarodowa. Żadne państwo członkowskie działające w pojedynkę nie może skutecznie podjąć walki lub stawić czoła zagrożeniom, które na nas czekają. Nie może tego uczynić również żadna organizacja czy grupa krajów. Bardzo potrzebujemy silnej współpracy międzynarodowej. Przygotowując się do tej debaty, zapoznałem się z zestawem środków i działań podjętych w dziedzinie zapobiegania, ochrony, wykrywania i reagowania na ataki terrorystyczne. Doszedłem do wniosku, że choć nadal jest wiele do zrobienia, dużo już zdziałaliśmy i powinniśmy starać się osiągać postęp w tych dziedzinach, w których nie poradziliśmy sobie tak dobrze, jak w innych. Należy tutaj wspomnieć o mechanizmach oceny, które stworzono specjalnie, by po pewnym okresie funkcjonowania środków umożliwić nam wyciągnięcie wniosków i usprawnienie przedsięwziętych środków. Pragnę powiedzieć, że dla prezydencji portugalskiej, jak i dla Rady terroryzm może i będzie zwalczany tylko przy poszanowaniu naszych fundamentalnych wartości i zasad, które są zagrożone: chodzi tu o ochronę tych wartości i zasad. O tym mogę Państwa zapewnić. Na naszą korzyść nie działałoby lekceważenie czy pomijanie ich w walce z terroryzmem. Prezydencja portugalska wykaże się tu wyjątkową czujnością i nie będzie szła na kompromisy. Na koniec chciałbym powiedzieć – a kwestia ta zwracała tu wielką uwagę i ja sam wspominałem o niej w moim pierwszym przemówieniu – że prezydencja ściśle współpracuje z Sekretariatem Generalnym przy analizowaniu kwestii koordynatora ds. zwalczania terroryzmu, czyli tego, jak poszerzyć jego kompetencje i uprawnienia i umożliwić efektywne odgrywanie roli, z myślą o której pierwotnie utworzono to stanowisko. Zdaję sobie sprawę, że może tu dojść do pewnych opóźnień. Prezydencja portugalska podejmuje się przyśpieszyć debatę w ramach organów Rady i we właściwym czasie ogłosi mianowanie nowego koordynatora ds. zwalczania terroryzmu. Jak już powiedziałem, zapamiętam uwagi, sugestie i obawy wyrażane w trakcie tej debaty. Nie jesteśmy i nigdy nie powinniśmy stać się obojętni na państwa punkt widzenia; nie twierdzimy i nigdy nie twierdziliśmy, że jesteśmy idealni, ani że wszystko, co robiliśmy, robiliśmy dobrze. Nie jesteśmy niedostępni ani głusi na krytykę. Wprost przeciwnie, nasze wysiłki zawsze będą ukierunkowane na zagwarantowanie, by nasze społeczeństwa zawsze były wolne, otwarte i demokratyczne, sprzeciwiające się tym społeczeństwom, które tego nie chcą. Bardzo państwu dziękuję."@pl16
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Comissário, julgo que este debate foi um debate extremamente útil, interessante e muito oportuno, quanto mais não seja também à luz dos recentes acontecimentos, quer na Dinamarca, quer na Alemanha, que aqui foram referidos. Quero-vos dizer que serei porta-voz, no Conselho, de muitas das vossas sugestões, preocupações e conselhos – é esse o meu dever, assim farei – como também vos quero garantir que a Presidência portuguesa está, naturalmente no respeito do que são as disposições legais que nos regem, aberta à cooperação e ao diálogo com este Parlamento. Este é, naturalmente, um debate difícil e um debate complexo. Uns entendem que devemos avançar mais; outros, entendem que já avançámos muito e que precisamos, porventura, de recuar. Uns criticam, outros aplaudem; uns condenam, outros encorajam. Mas todos estamos, naturalmente, de acordo que temos de combater firme e determinadamente este novo flagelo que se chama terrorismo e que não devemos, de forma alguma, dar tréguas nesse combate. Este é, para nós, também um processo de aprendizagem, um processo contínuo de aperfeiçoamento. Esta é uma ameaça nova, que não conhecíamos, e com a qual não estávamos habituados a lidar e a confrontar. Isto exige de nós, naturalmente, permanente aperfeiçoamento, permanente aprendizagem e permanente acção para que atentados como aqueles a que temos assistido não mais se repitam. Temos feito muito trabalho, temos cooperado e colaborado muito com países terceiros, tal como deve ser. Esta é uma luta internacional. Nenhum Estado-Membro, por si só, poderá fazer face, eficazmente, ao combate que temos pela frente, à ameaça que temos pela frente, como nenhuma organização, por si própria, ou nenhum conjunto de países, por si próprio, o poderá também fazer. Precisamos de uma cooperação internacional muito reforçada. Ao preparar-me para este debate, tive ocasião de notar o conjunto de medidas e de acções que temos feito no domínio da prevenção, da protecção, da perseguição e também da resposta a atentados terroristas. Concluí que, se mais há que fazer, muito já foi feito e que teremos de aperfeiçoar, naquilo que temos feito, aquilo que possamos, nalguns casos, não ter feito tão bem como devíamos. Nesta perspectiva, é absolutamente necessário destacar os mecanismos de avaliação que temos instituído, exactamente para que possamos, depois de algum período da aplicação das medidas, chegar a conclusões que nos permitam o aperfeiçoamento das medidas tomadas. Gostaria de vos dizer que, para a Presidência portuguesa, como para o Conselho, o combate ao terrorismo só pode fazer-se e só se fará, posso assegurar-vos, no quadro do respeito do que são os nossos valores e os nossos princípios fundamentais, que é isso que está em causa quando combatemos o terrorismo: é a defesa desses princípios e desses valores. Mal seria que nós próprios, quando o combatêssemos, os esquecêssemos e os ignorássemos. A Presidência portuguesa estará particularmente atenta a este ponto e sobre este não transigirá. Gostaria de vos dizer, para terminar - e foi aqui o ponto muito focado e por mim referido na minha primeira intervenção - que a Presidência está a trabalhar em estreita coordenação com o Secretário-Geral do Conselho no exame da questão do coordenador da luta contra o terrorismo, isto é, como poderemos melhorar as suas capacidades, as suas competências, para que possa, efectivamente, desempenhar o papel para o qual esta figura foi originariamente constituída. Reconheço que pode haver aqui algum atraso. A Presidência portuguesa compromete-se a acelerar este debate nas instâncias próprias do Conselho e, na altura própria, a anunciar um novo coordenador da luta contra o terrorismo. Como vos disse, naturalmente, deste debate retiro conselhos, retiro sugestões, retiro preocupações. Não somos nem seremos indiferentes aos vossos pontos de vista, não temos, nem nunca tivemos, a pretensão de sermos perfeitos, de dizermos que tudo o que fizemos foi bem feito, é inatacável, é não criticável. Pelo contrário, o nosso esforço será sempre um esforço de aperfeiçoamento no sentido de assegurarmos que as nossas sociedades permaneçam sempre sociedades livres, abertas e democráticas, contra aqueles que assim não o desejam. Muito obrigado."@ro18
"Pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, domnievam sa, že toto bola veľmi podnetná, zaujímavá a veľmi príhodná diskusia, o to viac v súvislosti s udalosťami v Dánsku a Nemecku, ktoré boli spomenuté. Je mojou povinnosťou tlmočiť mnohé z vašich návrhov, obáv a rád Rade a chcel by som vás ubezpečiť, že portugalské predsedníctvo je prirodzene otvorené spolupráci a dialógu s Parlamentom s ohľadom na právne ustanovenia, ktoré naše vzťahy upravujú. Samozrejme diskusia o terorizme je zložitá a komplexná. Niektorí sa domnievajú, že by sme mali zájsť ďalej, iní si myslia, že sme zašli priďaleko a mali by sme možno mierne ustúpiť. Niektorí kritizujú, zatiaľ čo iní chvália. Niektorí naše konanie odsudzujú, iní ho podporujú. Všetci sa však samozrejme zhodneme na tom, že musíme viesť stabilný a odhodlaný boj proti tejto epidémii známej ako terorizmus a že v tomto boji nemôžeme pristúpiť na žiadne ústupky. Predstavuje to pre nás proces učenia sa, postupný proces zlepšovania. Ide o novú hrozbu, s ktorou sme doteraz nemali skúsenosti a s ktorou sme neboli zvyknutí bojovať, o otázku, ktorú sme neboli zvyknutí riešiť. Preto sa prirodzene potrebujeme zlepšovať, učiť sa a aktivovať sa, s cieľom zabezpečiť, aby sa útoky, ktorých sme boli svedkami, neopakovali. Tvrdo sme pracovali a celkom správne sme spolupracovali s tretími krajinami a vo veľkej miere sme v nich pôsobili. Ide o medzinárodný boj. Žiadny členský štát samotný sa nedokáže efektívne postaviť ani len tomuto boju alebo hrozbe, ktorá na nás čaká a nedokáže to nijaká organizácia alebo skupina krajín, ktoré by pracovali samostatne. Potrebujeme veľmi úzku medzinárodnú spoluprácu. Pri príprave na túto rozpravu som si poznamenal sériu opatrení a činností, ktoré sme vykonali v oblasti prevencie teroristických útokov, ochrany pred nimi, ich sledovania a reakcie na ne. Dospel som k záveru, že napriek tomu, že je toho treba ešte urobiť veľa, mnoho z toho sme už vykonali a musíme sa snažiť zlepšiť v tých oblastiach, v ktorých dosiahnuté výsledky neboli také uspokojivé, ako by mali byť. V tejto súvislosti je zásadné spomenúť mechanizmy hodnotenia, ktoré sme zaviedli osobitne na to, aby nám umožnili po tom, ako sa opatrenia zavedú do praxe na istý čas, vyvodiť závery, ktoré by nám mali pomôcť skvalitniť prijaté opatrenia. Chcel by som povedať, že portugalské predsedníctvo, ako aj Rada, sa domnievajú, že boj proti terorizmu sa dá viesť jedine a bude sa viesť jedine, o tom vás uisťujem, v rámci dodržiavania našich základných hodnôt a zásad, ktoré sú najohrozenejšími v našom boji proti terorizmu, to znamená v rámci presadzovania týchto zásad a týchto hodnôt. Nebolo by dobré, keby sme ich v našom boji proti terorizmu opomínali alebo ich nedodržiavali. Portugalské predsedníctvo bude osobitne ostražité v tomto ohľade a nepristúpi na žiadny kompromis. Na záver by som chcel povedať, keďže táto otázka tu vzbudila veľkú pozornosť a ja sám som ju spomenul vo svojom prvom príspevku, že predsedníctvo pracuje v úzkej koordinácii s Generálnym tajomníkom Rady na preskúmaní otázky súvisiacej s koordinátorom pre boj proti terorizmu, teda na preskúmaní spôsobu, akým rozšíriť jeho právomoci a schopnosti, s cieľom umožniť mu plniť efektívne úlohu, na ktorú bol jeho post pôvodne vytvorený. Uvedomujem si, že to môže trvať trochu dlhšie. Portugalské predsedníctvo sa zaviazalo urýchliť diskusie v rámci orgánov Rady a v príhodnom čase oznámiť vymenovanie nového koordinátora pre boj proti terorizmu. Ako som povedal, budem v každom prípade zohľadňovať vaše rady, návrhy a obavy, ktoré ste vyjadrili v tejto rozprave. Nie sme a nikdy nesmieme byť ľahostajní k našim stanoviskám. Netvrdíme a nikdy sme netvrdili, že sme dokonalí alebo, že všetko, čo sme urobili, sme urobili správne, bezchybne a že to nie je možné kritizovať. Práve naopak naše úsilie bude vždy zamerané na zlepšenie, s cieľom zabezpečiť, že naše spoločnosti budú slobodné, otvorené a demokratické, ktoré sa dokážu postaviť tým spoločnostiam, ktoré si neprajú, aby to takto vyzeralo. Veľmi pekne vám ďakujem."@sk19
". Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, menim, da je bila to zelo koristna, zanimiva in izjemno primerna razprava, toliko bolj glede na že omenjene nedavne dogodke na Danskem in v Nemčiji. Svetu bom posredoval veliko vaših predlogov, skrbi in nasvetov, kot je moja dolžnost, ter vam zagotavljam, da je portugalsko predsedstvo seveda pripravljeno na sodelovanje in dialog s Parlamentom, ob upoštevanju pravnih določb, ki so za nas veljavne. To je seveda težka in zapletena razprava. Nekateri menijo, da moramo nadaljevati, drugi menijo, da smo že šli predaleč in bi se morda morali vrniti. Nekateri kritizirajo, medtem ko drugi odobravajo, nekateri obsojajo, drugi pa spodbujajo. Vendar se vsi strinjamo, da moramo voditi trd in odločen boj proti tej novi nadlogi, torej terorizmu, ter pri tem boju nikakor ne smemo pozivati k premirju. Tudi za nas je to proces učenja, stalen proces izboljševanja. To je nova grožnja, ki nam prej ni bila znana in proti kateri se nismo bili navajeni boriti in jo odpravljati. Zato se moramo nenehno izpopolnjevati, učiti in ukrepati za zagotavljanje, da se taki napadi, kot smo jim bili priča, ne ponovijo. Trdo smo delali in povsem upravičeno na splošno sodelovali s tretjimi državami. To je mednarodni boj. Nobena država članica, prav tako nobena organizacija ali skupina držav, se ne more sama učinkovito soočiti z bojem ali grožnjo, ki je pred nami. Potrebujemo zelo močno mednarodno sodelovanje. V pripravah na to razpravo sem upošteval niz ukrepov in dejanj, ki smo jih sprejeli na področju preprečevanja, zaščite, pregona in odzivanja na teroristične napade. Ugotovil sem, da smo, čeprav je še veliko dela, že veliko naredili in si moramo prizadevati za izboljšanje na tistih področjih, kjer nismo bili tako uspešni, kot bi lahko bili. Tukaj je bistveno omeniti ocenjevalne mehanizme, ki smo jih vzpostavili posebej za možnost oblikovanja sklepov, kot pomoč za izboljšanje sprejetih ukrepov, potem ko so se ukrepi že nekaj časa izvajali. Želim povedati, da je za portugalsko predsedstvo in za Svet boj proti terorizmu mogoče voditi in ga bomo vodili, to vam zagotavljam, le v okviru spoštovanja temeljnih vrednot in načel, kar sta v boju proti terorizmu ogroženi točki: torej, obramba teh načel in vrednot. Zapostavljanje ali neupoštevanje teh načel in vrednot bi nam v boju proti terorizmu škodilo. Portugalsko predsedstvo bo zlasti previdno pri tej točki in ne bo sklepalo kompromisov. Končno, želim povedati, da je bilo tej točki posvečeno veliko pozornosti, pri čemer sem jo sam omenil v prvem govoru, in da predsedstvo tesno sodeluje z generalnim sekretarjem Sveta pri preučevanju vprašanja o koordinatorju za boj proti terorizmu, torej, kako razširiti njegove pristojnosti in sposobnosti ter mu omogočiti učinkovito izvajanje vloge, za katero je bil položaj prvotno oblikovan. Zavedam se, da lahko pride do zamude. Portugalsko predsedstvo si prizadeva za pospešitev razprave v okviru organov Sveta in da ob primernem času objavi imenovanje novega koordinatorja za boj proti terorizmu. Kot sem dejal, bom upošteval nasvete, predloge in skrbi iz te razprave. Nismo in nikoli ne bomo ravnodušni do vaših stališč; ne trdimo in nikoli nismo trdili, da smo popolni ali da je bilo vse naše delo dobro, brezhibno ali nedostopno za kritiko. Nasprotno, naša prizadevanja bodo vedno usmerjena k izboljšanju za zagotavljanje, da bo naša družba vedno ostala svobodna, odprta in demokratična ter se bo uprla družbam, ki si želijo nasprotno. Najlepša hvala."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag tycker att det har varit en oerhört värdefull, intressant och mycket läglig debatt, särskilt mot bakgrund av de senaste händelserna i Danmark och Tyskland, som tidigare nämnts. Jag kommer att framföra många av era förslag, farhågor och rekommendationer till rådet – det är jag skyldig att göra – och jag försäkrar er om att det portugisiska ordförandeskapet givetvis är öppet för samarbete och dialog med parlamentet inom ramen för de rättsliga bestämmelser som reglerar vårt arbete. Det här är naturligtvis en svår och komplex debatt. Vissa menar att vi bör gå längre, medan andra anser att vi har gått för långt och kanske borde backa ett steg. Vissa kritiserar medan andra applåderar; vissa fördömer och andra berömmer. Vi är dock alla givetvis eniga om att vi måste föra en resolut och beslutsam kamp mot detta nya gissel som vi kallar terrorism, och att vi aldrig får utlysa några vapenvilor i striden. Det handlar för vår del också om en läroprocess, en ständig förbättringsprocess. Det här är ett nytt hot som tidigare varit okänt för oss och som vi inte varit vana vid att bekämpa och hantera. Vi måste därför självfallet ständigt förbättra oss, dra lärdomar och arbeta aktivt för att se till att det inte sker några nya attacker av det slag vi fått bevittna. Vi har arbetat hårt och, helt riktigt, i stor utsträckning samarbetat och samordnat med tredjeländer. Detta är en internationell kamp. Ingen medlemsstat kan på egen hand klara vare sig den strid eller det hot vi står inför, och det kan inte heller någon organisation eller någon grupp av länder på egen hand. Vi behöver ett verkligt starkt internationellt samarbete. När jag förberedde mig för denna debatt gjorde jag en anteckning om de åtgärder och insatser vi har gjort för att förebygga, skydda, förfölja och agera i samband med terroristattacker. Min slutsats var att mycket redan har gjorts – även om en hel del fortfarande återstår att göra – och att vi måste försöka bli bättre på de områden där vi inte presterat som vi borde. Här är det viktigt att nämna de utvärderingsmekanismer som vi har inrättat särskilt för att vi, när åtgärderna har tillämpats en tid, ska kunna dra slutsatser som hjälper oss att förbättra de befintliga åtgärderna. Jag vill påpeka att kampen mot terrorismen, som det portugisiska ordförandeskapet och rådet ser det, endast kan föras och – det försäkrar jag er – endast kommer att föras med respekt för våra grundläggande värden och principer, just det som står på spel i kampen mot terrorismen. Det handlar alltså om att försvara dessa principer och värden. Vi får inte försumma eller bortse från dem i vår kamp mot terrorismen. Det portugisiska ordförandeskapet kommer att vara synnerligen vaksamt på denna punkt, och vi kommer inte att kompromissa. Till sist vill jag ta upp en fråga som redan getts stor uppmärksamhet här och som jag själv nämnde i mitt inledande anförande. Ordförandeskapet samordnar nära sitt arbete med rådets generalsekretariat för att undersöka frågan om samordnaren mot terrorismen, dvs. hur denna persons befogenheter och kapacitet ska utökas så att han eller hon verkligen kan spela den roll som avsågs när posten först inrättades. Jag inser att det kan bli en viss försening här. Det portugisiska ordförandeskapet har för avsikt att påskynda diskussionen inom rådets organ och vid en lämplig tidpunkt tillkännage utnämningen av en ny samordnare mot terrorismen. Jag kommer som sagt givetvis att ta med mig råd, förslag och farhågor från den här debatten. Vi är inte och kommer aldrig att vara likgiltiga inför era synpunkter. Vi hävdar inte och har aldrig hävdat att vi är fulländade eller att allt vi gjort har varit bra, oklanderligt eller inte möjligt att kritisera. Tvärtom, våra insatser kommer alltid att inriktas på förbättring för att vi ska kunna se till att våra samhällen förblir fria, öppna och demokratiska och trotsar de samhällen som inte vill att det ska vara så. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph