Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids. The only people entitled to do so are security and technical experts. If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately. Nothing scares terrorists more than our ability to react. The threat of terrorism is built on our rigidity – the rigidity of settled, conservative systems – and our lack of ability to adapt to new dimensions in communication, flows of information, money transfers and flows of persons. The only way forward is to create floating structures, ad hoc teams, the horizontal, interoperable sharing of information and cross-agency and cross-state cooperation, and to empower Europol and Eurojust. The resignation of Mr de Vries was clearly a very bad sign. It was confirmation of the EU’s inability to overcome a stupid, old-fashioned, nation-based security approach. It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions. The Reform Treaty, on the other hand, sends a great and positive signal. Minimum rules on police cooperation, the approximation of criminal and civil codes, mutual recognition of criminal and civil judgments, as well as EU protection of evidence, victims of crimes and criminals themselves, are measures which state that with a lot of energy, money and political pain we can cope with terrorism and that we can be of some help to the European citizens of London, Glasgow and other threatened locations. Commissioner, Member States have until December 2007 to implement the third Money Laundering Directive. I call on the Commission to be clear and decisive in its push for implementation of the necessary security measures to control money laundering and the financing of terrorism. This will be of help to us and we have to help you. Then we can say clearly that we are ready to fight and to win."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, nemíním se účastnit této hloupé rozpravy o tekutinách. Jediní, kdo jsou oprávněni to učinit, jsou bezpečnostní a techničtí odborníci. Pokud dospějí k jasným závěrům, pak je jen naší povinností okamžitě reagovat. Nic nezastraší teroristy více než naše schopnost reagovat. Hrozba terorismu závisí na naší přísnosti, na přísnosti ustálených, konzervativních systémů, a na neschopnosti přizpůsobit se novým rozměrům v komunikaci, informačním tokům, bankovním převodům a pohybu osob. Jediným řešením je vytváření přechodných struktur, ad hoc týmů, horizontální mezioperační výměna informací a meziagenturní a mezistátní spolupráce, stejně jako udělení pravomocí Europolu a Eurojustu. Odstoupení pana de Vriese bylo očividně velice špatným znamením. Potvrdilo neschopnost EU překonat hloupý, staromódní a národně založený přístup k bezpečnosti. Velmi příznačné pro nedostatek schopnosti vyměňovat si informace a vykonávat rozhodnutí. Na druhou stranu však Reformní smlouva vysílá důležitý a přesvědčivý signál. Minimální pravidla policejní spolupráce, aproximace trestních a občanských zákoníků, vzájemné uznávání trestních a občanských rozsudků, stejně jako ochrana důkazů, obětí zločinů a samotných pachatelů trestných činů ze strany EU jsou opatřeními, která ukazují, že s dostatečnou energií, finančními prostředky a politickým úsilím se s terorismem můžeme vypořádat a že můžeme trochu pomoci evropským občanům Londýna, Glasgowa a dalších ohrožených oblastí. Pane komisaři, členské státy musí do prosince 2007 zavést třetí směrnici o praní špinavých peněz. Vyzývám Komisi, aby jednoznačně a rozhodně prosazovala uplatnění nevyhnutelných bezpečnostních opatření ke kontrole praní špinavých peněz a financování terorismu. To pomůže nám a my musíme pomoci vám. Potom budeme moci jasně prohlásit, že jsme připraveni bojovat a zvítězit."@cs1
"Fru formand! Jeg vil ikke deltage i denne dumme debat om væsker. De eneste, der har ret til at gøre det, er sikkerhedseksperterne og de tekniske eksperter. Hvis de når frem til klare konklusioner, så er det vores pligt at reagere øjeblikkeligt. Intet skræmmer terrorister mere end vores evne til at reagere. Terrortruslen bygger på vores mangel på fleksibilitet - den mangel, der findes i fastlåste, konservative systemer - og vores manglende evne til at tilpasse os nye dimensioner inden for kommunikation, informationsstrømme, pengeoverførsler og bevægelse for personer. Den eneste vej frem er at skabe flydende strukturer, ad hoc-grupper, horisontal og gensidig udveksling af informationer, samarbejde mellem organer og stater, samt at give Europol og Eurojust de fornødne beføjelser. Hr. de Vries' afgang fra jobbet var helt klart et meget dårligt tegn. Det var en bekræftelse af EU's manglende evne til at overvinde et dumt, gammeldags, nationsbaseret sikkerhedssystem. Det var sørgeligt symptomatisk på en manglende evne til at dele informationer og gennemføre beslutninger. Reformtraktaten sender på den anden side et godt og positivt signal. Minimumsregler for politisamarbejde, en tilnærmelse mellem den strafferetlige og den civile lovgivning, gensidig anerkendelse mellem afgørelser i strafferetlige og civile sager, såvel som beskyttelse fra EU af beviser, ofre for forbrydelser og forbryderne selv, er foranstaltninger, som forkynder, at vi med en masse energi, penge og politiske omkostninger kan håndtere terrorismen, og at vi kan være til hjælp for europæiske borgere i London, Glasgow og andre truede lokaliteter. Hr. kommissær! Medlemsstaterne har indtil december 2007 til at gennemføre det tredje hvidvaskningsdirektiv. Jeg opfordrer Kommissionen til at være klar og beslutsom i sine bestræbelser på at gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at få kontrol med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det vil være til hjælp for os. og vi må hjælpe Dem. Så kan vi klart sige, at vi er parate til at kæmpe og vinde."@da2
"Frau Präsidentin! Ich werde mich an dieser albernen Debatte über Flüssigkeiten nicht beteiligen. Die einzigen Menschen, denen es zusteht, dies zu tun, sind Sicherheitsexperten und andere Sachverständige. Wenn diese zu eindeutigen Ergebnissen kommen, ist es unsere Pflicht, sofort zu handeln. Nichts macht Terroristen mehr Angst als unsere Fähigkeit zu reagieren. Die Bedrohung durch den Terrorismus stützt sich auf unsere Starrheit – die Starrheit festgefahrener konservativer Systeme – und unser Unvermögen, uns an neue Dimensionen anzupassen, sei es im Bereich Kommunikation, Informationsfluss, Geldüberweisungen oder Personenströme. Der einzige Weg nach vorn besteht in der Schaffung mobiler Strukturen, der Einsetzung von Ad-hoc-Teams, im horizontalen und interoperablen Informationsaustausch, der behörden- und staatenübergreifenden Zusammenarbeit und der Stärkung von Europol und Eurojust. Der Rücktritt von Herrn de Vries war zweifellos ein sehr schlechtes Zeichen. Er bestätigte das Unvermögen der EU, ein dummes, altmodisches, auf einzelstaatliches Handeln aufgebautes Sicherheitskonzept zu überwinden. Er war leider bezeichnend für eine mangelnde Fähigkeit, Informationen auszutauschen und Entscheidungen umzusetzen. Der Reformvertrag setzt hingegen ein starkes, positives Zeichen. Mindestvorschriften für die polizeiliche Zusammenarbeit, die Annäherung des Straf- und Zivilrechts, die gegenseitige Anerkennung von Straf- und Zivilurteilen sowie der auf EU-Ebene zu gewährleistende Schutz von Beweisen, Opfern von Straftaten und Straftätern selbst sind Maßnahmen, die zeigen, dass es uns mit viel Energie, Geld und politischen Anstrengungen gelingen kann, den Terrorismus zu bekämpfen, und dass wir den EU-Bürgern in London, Glasgow und an anderen bedrohten Orten helfen können. Herr Kommissar! Die Mitgliedstaaten haben bis Dezember 2007 Zeit, die dritte Geldwäscherichtlinie umzusetzen. Ich appelliere an die Kommission, deutlich und entschlossen für die Umsetzung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu sorgen. Dies wird uns helfen, und wir müssen Ihnen helfen. Dann können wir klar und deutlich sagen, dass wir bereit sind zu kämpfen und zu gewinnen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε αυτήν την ανόητη συζήτηση σχετικά με τα υγρά. Οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να το κάνουν είναι οι εμπειρογνώμονες ασφαλείας και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Εάν καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα, τότε είναι απλά καθήκον μας να αντιδράσουμε άμεσα. Τίποτα δεν φοβίζει τους τρομοκράτες περισσότερο από την ικανότητά μας να αντιδράσουμε. Η απειλή της τρομοκρατίας βασίζεται στην ακαμψία μας –την ακαμψία των θεσπισμένων, συντηρητικών συστημάτων– και στην έλλειψη ικανότητάς μας να προσαρμοζόμαστε σε νέες διαστάσεις στην επικοινωνία, τη ροή πληροφοριών, τις μεταφορές χρημάτων και τη ροή ατόμων. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να δημιουργήσουμε μεταβατικές δομές, ομάδες οριζόντια, διαλειτουργική ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και μεταξύ των κρατών, καθώς και ενισχύσουμε την Europol και την Eurojust. Η παραίτηση του κ. de Vries ήταν σαφώς ένα πολύ κακό σημάδι. Επιβεβαίωσε την ανικανότητα της ΕΕ να ξεπεράσει μια ανόητη, παλιομοδίτικη, εθνική προσέγγιση για την ασφάλεια. Ήταν, δυστυχώς, ενδεικτική της έλλειψης ικανότητας για ανταλλαγή πληροφοριών και εκτέλεση αποφάσεων. Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, από την άλλη πλευρά, στέλνει ένα σημαντικό και θετικό μήνυμα. Οι ελάχιστοι κανόνες για την αστυνομική συνεργασία, η προσέγγιση των ποινικών και αστικών κωδίκων, η αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών και αστικών αποφάσεων, καθώς και η προστασία από την ΕΕ των στοιχείων, των θυμάτων εγκλημάτων και των ίδιων των εγκληματιών, είναι μέτρα που δηλώνουν ότι με πολύ ενέργεια, χρήματα και πολιτικό πόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους ευρωπαίους πολίτες του Λονδίνου, της Γλασκόβης και άλλων απειλούμενων τοποθεσιών. Κύριε Επίτροπε, τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007 προκειμένου να εφαρμόσουν την τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καλώ την Επιτροπή να είναι σαφής και αποφασιστική στην επιμονή της για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό θα βοηθήσει εμάς και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε εσάς. Θα μπορούμε τότε να πούμε κατηγορηματικά ότι είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να νικήσουμε."@el10
"Señora Presidenta, no voy a participar en este estúpido debate sobre los líquidos. Las únicas personas que pueden hacerlo son los expertos técnicos y en seguridad. Si ellos llegan a conclusiones claras, nuestra única obligación es reaccionar inmediatamente. Nada asusta más a los terroristas que nuestra capacidad de reacción. La amenaza del terrorismo se basa en nuestra rigidez – la rigidez de unos sistemas consolidados y conservadores − y nuestra incapacidad para adaptarnos a las nuevas dimensiones en la comunicación, en los flujos de información, en las transferencias de dinero y en los flujos de personas. Lo único que se pueda hacer es crear estructuras flexibles y equipos especiales, hacer un uso compartido de información horizontal e interoperativa, promover la cooperación entre agencias y Estados y ampliar las competencias de Europol y Eurojust. La renuncia del señor de Vries ha sido una señal claramente muy mala. Ha sido la confirmación de que la UE es incapaz de abandonar un concepto estúpido, obsoleto y nacionalista de la seguridad. Lamentablemente, es un síntoma de la incapacidad para compartir información y poner las decisiones en práctica. El Tratado de Reforma, en cambio, envía una señal buena y positiva. Las reglas mínimas en materia de cooperación policial, la aproximación de los códigos penales y civiles, el reconocimiento mutuo de los procesos penales y civiles, así como la protección europea de las pruebas, las víctimas de delitos y los propios delincuentes, son medidas que indican que, con mucha energía, dinero y sufrimiento político, podremos combatir el terrorismo y servir de ayuda a los ciudadanos europeos de Londres, de Glasgow y de otras poblaciones amenazadas. Señor Comisario, los Estados miembros tienen hasta diciembre de 2007 para incorporar a su legislación nacional la tercera Directiva sobre el blanqueo de dinero. Pido a la Comisión que sea clara y decisiva en sus esfuerzos por promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para controlar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Eso nos ayudará a nosotros y nosotros tenemos que ayudarles a ustedes. Entonces podremos decir claramente que estamos preparados para luchar y vencer."@es21
"Austatud juhataja, ma ei kavatse võtta osa mõttetust aruelust vedelike üle. Ainsad, kel on õigus seda teha, on julgeoleku- ja tehnikaeksperdid. Kui nad jõuavad selgete järeldusteni, siis on meie kohus koheselt reageerida. Miski ei hirmuta terroriste rohkem kui meie võime reageerida. Terrorismioht on üles ehitatud meie paindumatusele – kindlate konservatiivsete süsteemide paindumatusele – ning meie puudulikule võimele kohaneda uute mõõdetega kommunikatsioonis, teabevoogudes, rahaülekannetes ja inimvoogudes. Ainus tee edasi on luua vabalt liikuvad struktuurid, ajutised meeskonnad, horisontaalne, koostalitlusvõimeline teabe jagamine ning ametite ja riikide ülene koostöö, ning anda õigusi Europolile ja Eurojustile. Härra de Vries´i ametist lahkumine oli ilmselgelt väga halb märk. See oli kinnituseks ELi suutmatusest saada üle rumalast, vanamoodsast, riigil põhinevast julgeoleku lähenemisest. See oli kahjuks teabe jagamise ja otsuste teostamise võime puudumise tunnuseks. Reformileping teiselt poolt edastab suure ja positiivse signaali. Minimaalsed politseikoostöö reeglid, kriminaal- ja tsiviilkoodeksite lähendus, kriminaal- ja tsiviilasjade alaste kohtuotsuste vastastikune tunnustamine, samuti ELi tunnistajakaitse, kuriteoohvrid ja kurjategijad ise on mõõdupuud, mis näitavad, et suure energia, raha ja poliitilise vaevaga suudame me terrorismiga toime tulla, ning et me saame olla abiks Euroopa kodanikele Londonis, Glasgows ja teistes ohustatud paikades. Volinik, liikmesriikidel on kuni 2007. aasta detsembrini aega rakendada kolmandat rahapesu direktiivi. Ma kutsun komisjoni üles olema selgesõnaline ja otsustav oma pingutuses vajalike julgeolekumeetmete rakendamiseks, et kontrollida rahapesu ja terrorismi rahastamist. Sellest võib meile abi olla ja meie peame aitama teid. Siis võime selgelt öelda, et oleme valmis võitlema ja võitma."@et5
"Arvoisa puhemies, en aio ottaa osaa tähän typerään keskusteluun nesteistä. Ainoastaan turvallisuudesta vastaavat asiantuntijat ja tekniset asiantuntijat ovat oikeutettuja siihen. Jos he päätyvät selkeisiin johtopäätöksiin, meidän tehtävämme on reagoida välittömästi. Mikään ei säikäytä terroristeja yhtä paljon kuin kykymme reagoida. Terrorismin uhka rakentuu jäykkyytemme varaan, jäykkien, luutuneiden ja konservatiivisten järjestelmien sekä sen varaan, että olemme kyvyttömiä sopeutumaan viestinnän uusiin mittasuhteisiin, tiedontulvaan, rahansiirtoihin ja ihmisvirtoihin. Ainoa keino päästä eteenpäin on luoda joustavia rakenteita, ad hoc -ryhmiä sekä horisontaalista, yhteen toimivaa tiedonjakoon pohjautuvaa yhteistyötä virastojen ja jäsenvaltioiden välille, sekä antaa Europolille ja Eurojustille valtuudet toimia. De Vriesin eroaminen oli luonnollisesti hyvin huono merkki. Se kertoi EU:n kyvyttömyydestä päästä yli typerästä, vanhakantaisesta ja jäsenvaltiolähtöisestä turvallisuusnäkemyksestä. Se oli surullinen esimerkki kyvyttömyydestä jakaa tietoja ja toteuttaa päätöksiä. Toisaalta EU:n uudistussopimus lupaa hyvää. Vähimmäissääntöjen laatiminen poliisiyhteistyölle, rikos- ja siviililainsäädäntöjen lähentäminen, rikos- ja siviilituomioiden vastavuoroinen tunnustaminen sekä todistusaineiston, rikosten uhrien ja rikollisten oikeuksien suojaaminen EU:ssa ovat toimia, jotka osoittavat, että suurella tarmokkuudella, rahalla ja poliittisella vaivannäöllä voimme selviytyä terrorismista ja olla hyödyksi Euroopan kansalaisille Lontoossa, Glasgow’ssa ja muissa paikoissa, joita terrorismi uhkaa. Arvoisa komission jäsen, jäsenvaltioilla on joulukuuhun 2007 asti aikaa panna täytäntöön kolmas rahanpesudirektiivi. Kehotan komissiota selkeyteen ja päättäväisyyteen vaatimuksissaan panna täytäntöön turvallisuustoimet, jotka ovat tarpeen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen hillitsemiseksi. Siitä on apua meille, ja meidän täytyy auttaa teitä. Silloin voimme sanoa selvästi olevamme valmiit taistelemaan ja voittamaan."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, je ne vais pas prendre part à ce stupide débat sur les matières liquides. Les seules personnes habilitées à le faire sont les experts techniques et de la sécurité. S’ils arrivent à tirer des conclusions claires, alors c’est notre devoir de réagir immédiatement. Rien ne déroute plus les terroristes que notre capacité à réagir. La menace du terrorisme est construite sur notre rigidité – la rigidité de systèmes instaurés et conventionnels – ainsi que notre incapacité à s’adapter à de nouvelles dimensions en termes de communication, flux d’informations, transferts d’argent et flux de personnes. La seule façon d’avancer est de créer des structures souples, des équipes ad hoc, de partager horizontalement les informations inter-opérables ainsi qu’une coopération inter-organismes et interétatique; il faut par ailleurs donner du pouvoir à Europol et Eurojust. La démission de Monsieur de Vries était, clairement, un très mauvais signe. Cela confirmait l’incapacité de l’UE à vaincre une approche stupide, démodée et nationaliste de la sécurité. C’était, malheureusement révélateur de l’incapacité à partager les informations et exécuter les décisions. Le traité modificatif, d’un autre côté, envoie un signal important et positif. Les règles minimum en matière de coopération policière, l’estimation de codes civil et pénal, une reconnaissance mutuelle de procès au pénal et au civil, la protection européenne des preuves, des victimes de crimes et des criminels eux-mêmes, sont des mesures qui indiquent que, avec beaucoup d’énergie, de moyens financiers et d’efforts politiques, nous pouvons faire face au terrorisme et que nous pouvons apporter un soutien aux habitants de Londres, de Glasgow et autres endroits à risque. Monsieur le Commissaire, les États membres ont jusqu’en décembre 2007 pour mettre en place la troisième directive anti-blanchiment. Je demande à la Commission d’être claire et décisive quant à ses efforts pour la mise en place des mesures de sécurité nécessaires afin de contrôler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela nous sera précieux et nous devons vous aider. Ensuite, nous pouvons avancer clairement que nous sommes prêts à nous battre et gagner."@fr8
"Elnök asszony! Én nem fogok részt venni ebben a folyadékokról szóló idétlen vitában. Erre csak a biztonsági és műszaki szakértők jogosultak. Ha egyértelmű következtetéseket vonnak le, akkor kötelességünk haladéktalanul reagálni. Semmi nem ijeszti meg jobban a terroristákat reagálási képességünknél. A terrorizmus fenyegetése a merevségünkre – a bebetonozott, konzervatív rendszerek merevségére – és a kommunikáció, az információáramlás, a pénzátutalások és a személyek áramlása terén megjelenő új dimenziókhoz való alkalmazkodási képességünk hiányára épül. Az egyetlen előrevezető út változékony struktúrák, ad hoc csoportok létrehozása, az információmegosztás, valamint az ügynökségek közötti és az államok közötti horizontális és átjárható együttműködés megteremtése, továbbá az Europol és az Eurojust felhatalmazása. De Vries úr lemondása egyértelműen igen rossz jel volt. Megerősített, hogy az EU képtelen felülemelkedni egy ostoba, ódivatú, nemzeti alapú biztonsági megközelítésen. Sajnálatos módon ez az információk megosztására és a döntések végrehajtására irányuló képesség hiányának egyik tünete. A reformszerződés viszont nagyszerű és pozitív jelzést küld. A rendőrségi együttműködésre, a büntető- és polgári jogi törvénykönyvek közelítésére, a büntető- és polgári jogi ítéletek kölcsönös elismerésére, valamint a bizonyítékok, a bűncselekmények áldozatainak, valamint maguknak a bűnözőknek az uniós védelmére vonatkozó minimumszabályok olyan intézkedések, amelyek azt bizonyítják, hogy rengeteg energia, pénz és politikai kín árán meg tudunk birkózni a terrorizmussal, és tudunk némiképp segíteni London, Glasgow és más fenyegetett területek európai polgárainak. Biztos úr! A tagállamoknak 2007 decemberéig kellett végrehajtaniuk a harmadik pénzmosási irányelvet. Kérem a Bizottságot, hogy legyen egyértelmű és határozott, mikor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ellenőrzésére irányuló szükséges biztonsági intézkedések végrehajtását sürgeti. Ez segítség lesz a számunkra, nekünk pedig Önöket kell segítenünk. Akkor már világosan kimondhatjuk: készek vagyunk küzdeni és nyerni."@hu11
"Signora Presidente, non parteciperò a questa stupida discussione sui liquidi. Le uniche persone che hanno diritto di farlo sono gli esperti in materia di sicurezza e i tecnici. Se dovessero pervenire a conclusioni univoche, allora sarà nostro dovere reagire immediatamente. Niente spaventa i terroristi più della nostra capacità di reagire. La minaccia del terrorismo si basa sulla nostra rigidità, la rigidità tipica di sistemi consolidati, di tipo tradizionale, e sulla nostra mancanza di capacità nell’adattarci alle nuove dimensioni nel campo della comunicazione, dei flussi di informazioni, dei trasferimenti di denaro e dei flussi di persone. L’unica strada percorribile è creare strutture flessibili, gruppi uno scambio di informazioni orizzontale, interoperativo, la cooperazione fra agenzie e fra Stati, nonché mettere Europol e Eurojust nelle condizioni di lavorare. Le dimissioni di de Vries sono state chiaramente un segno molto negativo, poiché hanno confermato il fatto che l’Unione europea non è capace di andare oltre un’idea della sicurezza stupida, obsoleta e basata sull’azione e livello nazionale. Sono state sintomatiche di una mancanza di capacità di scambiare informazioni e attuare le decisioni. Il Trattato di riforma invece lancia un segnale importante, positivo. Le norme minime sulla cooperazione fra organi di polizia, l’armonizzazione dei codici penale e civile, il riconoscimento reciproco delle sentenze penali e civili, nonché la protezione da parte dell’Unione europea delle prove, delle vittime di delitti e dei criminali stessi, sono misure che confermano che con molta energia, denaro e impegno politico è possibile affrontare il terrorismo e che possiamo aiutare i cittadini europei che vivono a Londra, Glasgow e in altre località minacciate. Signor Commissario, gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2007 per attuare la terza direttiva sul riciclaggio. Invito la Commissione a essere chiara e decisa per quanto riguarda l’attuazione delle misure di sicurezza indispensabili per il controllo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Questo ci aiuterà e noi dovremo a nostra volta esservi di aiuto. Allora potremo dire che siamo pronti a lottare e a vincere."@it12
"Ponia Pirmininke, aš nedalyvausiu šioje kvailoje diskusijoje dėl skysčių. Vieninteliai žmonės, kurie turi teisę tai daryti, yra saugumo ir techniniai ekspertai. Jeigu jie pateiks aiškias išvadas, tada mūsų pareiga bus nedelsiant reaguoti. Niekas taip nebaugina teroristų, kaip mūsų gebėjimas reaguoti. Terorizmo grėsmė yra susijusi su mūsų nelankstumu – nusistovėjusių, konservatyvių sistemų nelankstumu – ir mūsų nesugebėjimu prisitaikyti prie naujų komunikacijos, informacijos srautų, pinigų pervedimo ir žmonių judėjimo sąlygų. Vienintelis kelias į priekį – tai naujos lanksčios struktūros komandos, horizontalus, operatyvus apsikeitimas informacija, tarpinstitucinis ir transnacionalinis bendradarbiavimas ir didesni Europolo ir Eurojusto įgaliojimai. Pono de Vries atsistatydinimas yra tikrai blogas ženklas. Tai patvirtino, kad Europos Sąjunga nesugeba įveikti pasenusio požiūrio į saugumą kaip į atskiros šalies reikalą. Tai buvo liūdinantis simptomas, kad nesugebama apsikeisti informacija ir įgyvendinti sprendimus. Kita vertus, Reformų sutartis siunčia svarbų ir teigiamą signalą. Minimalios taisyklės, reglamentuojančios policijos bendradarbiavimą, baudžiamojo ir civilinio kodeksų derinimas, abipusis baudžiamosiose ir civilinėse bylose priimtų sprendimų pripažinimas, ES teikiama apsauga įrodymams, aukoms ir patiems nusikaltėliams yra priemonės, kurios rodo, kad paaukoję daug energijos, pinigų ir politinių pastangų mes galime susidoroti su terorizmu ir kažkaip padėti Europos piliečiams Londone, Glazge ir kitose grėsmę patiriančiose vietose. Komisare, valstybės narės turi iki 2007 m. gruodžio mėnesio įgyvendinti trečią Pinigų plovimo direktyvą. Aš raginu Komisiją veikti aiškiai ir ryžtingai dedant pastangas, kad būtų įgyvendintos būtinos saugumo priemonės, skirtos kontroliuoti pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Tai bus naudinga mums ir mes turime padėti jums. Tada mes galėsime tvirtai pasakyti, kad esame pasirengę kovoti ir laimėti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es netaisos piedalīties šajās muļķīgajās debatēs par šķidrumiem. Vienīgie cilvēki, kam ir tiesības to darīt, ir drošības un tehniskie eksperti. Ja viņi nonāk pie skaidriem secinājumiem, tad mūsu uzdevums ir nekavējoties rīkoties. Nekas teroristus nebaida vairāk kā mūsu spēja reaģēt. Terorisma draudi tiek būvēti uz mūsu nekustīguma, uz mūsu nemainīgo, konservatīvo sistēmu nekustīguma, un uz mūsu nespējas piemēroties jauniem komunikācijas veidiem, informācijas plūsmām, naudas un cilvēku plūsmām. Vienīgais ceļš ir izveidot elastīgas struktūras komandas, horizontālu, sadarboties spējīgu informācijas apmaiņu un starpinstitūciju un pārrobežu sadarbību, kā arī palielināt Eiropola un pilnvaras. kunga atkāpšanās no amata noteikti bija ļoti slikta zīme. Tas bija apstiprinājums ES nespējai pārvarēt muļķīgu, vecmodīgu un uz atsevišķu valstu darbībām balstītu pieeju drošībai. Tas diemžēl bija simptoms, ka trūkst spējas dalīties informācijā un izpildīt lēmumus. Toties Reformu līgums dod lielisku un pozitīvu signālu. Minimāli noteikumi par policijas sadarbību, krimināllikumu un civillikumu tuvināšana, savstarpēja spriedumu atzīšana krimināllietās un civillietās, kā arī ES pierādījumu, noziegumu upuru un pašu noziedznieku aizsardzība ir pasākumi, kas norāda, ka ar lielu enerģiju, lieliem naudas līdzekļiem un politiskajiem centieniem mēs varam tikt galā ar terorismu un varam nedaudz palīdzēt Eiropas pilsoņiem Londonā, Glāzgovā un citās apdraudētajās vietās. Komisār, dalībvalstīm līdz 2007. gada decembrim ir jāizpilda trešā Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas direktīva. Es aicinu Komisiju būt noteiktai un izlēmīgai savā spiedienā attiecībā uz nepieciešamo drošības pasākumu ieviešanu, lai kontrolētu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tas palīdzēs mums, un mums ir jāpalīdz jums. Tad mēs varēsim skaidri teikt, ka esam gatavi cīnīties un uzvarēt."@lv13
"Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids. The only people entitled to do so are security and technical experts. If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately. Nothing scares terrorists more than our ability to react. The threat of terrorism is built on our rigidity – the rigidity of settled, conservative systems – and our lack of ability to adapt to new dimensions in communication, flows of information, money transfers and flows of persons. The only way forward is to create floating structures, ad hoc teams, the horizontal, interoperable sharing of information and cross-agency and cross-state cooperation, and to empower Europol and Eurojust. The resignation of Mr de Vries was clearly a very bad sign. It was confirmation of the EU’s inability to overcome a stupid, old-fashioned, nation-based security approach. It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions. The Reform Treaty, on the other hand, sends a great and positive signal. Minimum rules on police cooperation, the approximation of criminal and civil codes, mutual recognition of criminal and civil judgments, as well as EU protection of evidence, victims of crimes and criminals themselves, are measures which state that with a lot of energy, money and political pain we can cope with terrorism and that we can be of some help to the European citizens of London, Glasgow and other threatened locations. Commissioner, Member States have until December 2007 to implement the third Money Laundering Directive. I call on the Commission to be clear and decisive in its push for implementation of the necessary security measures to control money laundering and the financing of terrorism. This will be of help to us and we have to help you. Then we can say clearly that we are ready to fight and to win."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik doe niet mee aan dit onzinnige debat over vloeistoffen. De enige mensen die daartoe het recht hebben, zijn deskundigen op het gebied van veiligheid en techniek. Als zij tot heldere conclusies komen, is het slechts onze taak om onmiddellijk in actie te komen. Niets schrikt terroristen sterker af dan ons reactievermogen. De terrorismedreiging stoelt op onze starheid – de starheid van gevestigde, traditionele systemen – en ons gebrek aan aanpassingsvermogen aan nieuwe aspecten van communicatie, informatiestromen, betalingsverkeer en personenverkeer. De enige manier om vooruitgang te boeken, is het creëren van variabele structuren, ad hoc teams, horizontale, uitwisselbare informatie, van samenwerking tussen de instanties en tussen de staten, en het versterken van Europol en Eurojust. Het aftreden van de heer De Vries was duidelijk een heel slecht teken. Het was een bevestiging van het onvermogen van de EU om een onzinnige, ouderwetse en op nationale leest geschoeide aanpak van de beveiliging aan te pakken. Het was bedroevend symptomatisch voor een onvermogen om informatie te delen en beslissingen uit te voeren. Het Verdrag van Lissabon daarentegen, geeft een geweldig positief signaal af. Minimumregels over samenwerking binnen de politie, de harmonisatie van straf- en civielrechtelijke wetgeving, de erkenning van rechterlijke uitspraken op straf- en civielrechtelijk gebied, evenals de EU-bescherming van bewijs, slachtoffers van criminaliteit en van de criminelen zelf, zijn maatregelen die aangeven dat met veel energie, geld en politieke inspanning we het hoofd kunnen bieden aan het terrorisme en dat we enige bijstand kunnen bieden aan de Europese burgers in Londen, Glasgow en andere bedreigde locaties. Commissaris, de lidstaten hebben tot december 2007 de tijd om de derde witwasrichtlijn uit te voeren. Ik roep de Commissie op om helder en besluitvaardig te zijn in haar stimulans voor de uitvoering van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om wiswassen en de financiering van terrorisme te beteugelen. Dit zal ons helpen en wij moeten u helpen. Dan kunnen we duidelijk zeggen dat we klaar zijn voor de strijd en klaar om te winnen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów. Jedynymi osobami, które są uprawnione do zabrania w niej głosu, są eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i techniki. Jeżeli dojdą oni do jednoznacznych wniosków, wtedy naszym obowiązkiem będzie natychmiastowa reakcja. Nic nie wywołuje większej obawy terrorystów niż nasza zdolność do reagowania. Siatka terroryzmu wykorzystuje nasz brak elastyczności - brak elastyczności ustabilizowanych, konserwatywnych systemów - oraz nasz brak elastyczności w odniesieniu do dostosowywania się do nowego wymiaru komunikacji, przepływu informacji, przepływów pieniężnych i migrowania ludności. Jedyną postępową drogą jest tworzenie zmiennych struktur, zespołów ad hoc, horyzontalnych, interoperacyjnych metod dzielenia się informacjami oraz międzyagencyjnej i międzypaństwowej współpracy, a także nadawanie kompetencji Europolowi i Eurojustowi. Rezygnacja pana de Vriesa była wyraźnie złym znakiem. Było to potwierdzenie niemożności pokonania przez UE głupiego, przestarzałego i opartego na kryterium narodowym podejścia do bezpieczeństwa. Rezygnacja wskazała niestety na niemożność dzielenia się informacjami i wykonywania decyzji. Natomiast traktat reformujący wysyła silny i pozytywny sygnał. Minimalne zasady dotyczące współpracy policyjnej, zbliżenie kodeksów karnych i cywilnych, wzajemne uznawanie wyroków w sprawach karnych i cywilnych oraz ochrona dowodów, ofiar przestępstw i samych przestępców w UE to środki, które świadczą o tym, że przy energicznym działaniu, przy zaangażowaniu pieniędzy i wysiłku politycznego, możemy poradzić sobie z problemem terroryzmu i możemy zapewnić określoną pomoc mieszkańcom Londynu, Glasgow czy innych zagrożonych miast. Panie komisarzu, państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia trzeciej dyrektywy w sprawie prania pieniędzy w okresie do grudnia 2007 r. Wzywam Komisję do wyraźnych i decyzyjnych działań związanych z wdrażaniem koniecznych środków bezpieczeństwa, mających na celu kontrolowanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będzie to pomocą dla nas, natomiast my musimy pomóc Komisji. Wtedy będziemy mogli wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy gotowi do walki oraz do zwycięstwa."@pl16
"Senhora Presidente, não vou participar neste estúpido debate sobre líquidos. Os únicos com competência para o fazer são os peritos técnicos e de segurança. Se chegarem a conclusões definitivas, temos então obrigação de reagir imediatamente. Nada assusta mais os terroristas do que a nossa capacidade de reacção. A ameaça do terrorismo retira força da nossa rigidez – a rigidez de sistemas acomodados e conservadores – e da nossa incapacidade para nos adaptarmos a novas dimensões na comunicação, fluxos de informação, transferências de fundos e fluxos de pessoas. A única forma de avançarmos é criando estruturas flexíveis, equipas partilhando informação horizontal e interoperável, recorrendo à cooperação interestatal e conferindo poderes à Europol e ao Eurojust. A resignação de Gijs de Vries foi um sinal muito negativo. Veio confirmar a incapacidade da UE para ultrapassar uma abordagem da segurança estúpida, antiquada e baseada em cada país. Foi um infeliz sintoma da falta de capacidade para partilhar informação e executar decisões. Em contrapartida, o Tratado Reformador envia um sinal importante e positivo. Um mínimo de regras para a cooperação policial, a aproximação dos códigos civis e penais, o reconhecimento mútuo das sentenças penais e cíveis, bem como a protecção, a nível da UE, das provas, das vítimas de crimes e dos próprios criminosos são medidas que mostram que com energia, dinheiro e algum sofrimento político podemos lidar com o terrorismo e podemos dar alguma ajuda aos cidadãos europeus de Londres, Glasgow e outros locais sob ameaça. Senhor Comissário, os Estados-Membros têm até Dezembro de 2007 para aplicar a terceira Directiva sobre branqueamento de capitais. Insto a Comissão a ter uma atitude clara e decisiva para obrigar à aplicação das medidas de segurança necessárias para controlar o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Será uma ajuda para nós, mas temos também de o ajudar. Só então poderemos afirmar, claramente, que estamos prontos para lutar e vencer."@pt17
"Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids. The only people entitled to do so are security and technical experts. If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately. Nothing scares terrorists more than our ability to react. The threat of terrorism is built on our rigidity – the rigidity of settled, conservative systems – and our lack of ability to adapt to new dimensions in communication, flows of information, money transfers and flows of persons. The only way forward is to create floating structures, ad hoc teams, the horizontal, interoperable sharing of information and cross-agency and cross-state cooperation, and to empower Europol and Eurojust. The resignation of Mr de Vries was clearly a very bad sign. It was confirmation of the EU’s inability to overcome a stupid, old-fashioned, nation-based security approach. It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions. The Reform Treaty, on the other hand, sends a great and positive signal. Minimum rules on police cooperation, the approximation of criminal and civil codes, mutual recognition of criminal and civil judgments, as well as EU protection of evidence, victims of crimes and criminals themselves, are measures which state that with a lot of energy, money and political pain we can cope with terrorism and that we can be of some help to the European citizens of London, Glasgow and other threatened locations. Commissioner, Member States have until December 2007 to implement the third Money Laundering Directive. I call on the Commission to be clear and decisive in its push for implementation of the necessary security measures to control money laundering and the financing of terrorism. This will be of help to us and we have to help you. Then we can say clearly that we are ready to fight and to win."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, nemienim sa zúčastňovať tejto hlúpej rozpravy o tekutinách. Jediní oprávnení tak urobiť sú bezpečnostní a technickí odborníci. Ak dospejú k jasným záverom, potom je len našou povinnosťou okamžite reagovať. Nič nezastraší teroristov viac ako naša schopnosť reagovať. Hrozba terorizmu závisí na našej meravosti, na meravosti ustálených, konzervatívnych systémov, a na neschopnosti prispôsobiť sa novým rozmerom v komunikácii, tokom informácií, peňažným prevodom a pohybu osôb. Jediným riešením je vytváranie prechodných štruktúr, ad hoc tímov, horizontálna, medzioperačná výmena informácií a medziagentúrna a medzištátna spolupráca, ako aj udelenie právomocí Europolu a Eurojustu. Odstúpenie pána de Vriesa bolo očividne veľmi zlým znamením. Bolo potvrdením neschopnosti EÚ prekonať hlúpy, staromódny a národne založený prístup k bezpečnosti. Veľmi príznačné pre nedostatok schopnosti vymieňať si informácie a vykonávať rozhodnutia. Na druhú stranu, Reformná zmluva vysiela dôležitý a presvedčivý signál. Minimálne pravidlá policajnej spolupráce, aproximácia trestných a občianskych zákonníkov, vzájomné uznávanie trestných a občianskych rozsudkov, ako aj ochrana dôkazov, obetí zločinov a samotných páchateľov trestných činov zo strany EÚ sú opatreniami ukazujúcimi, že s dostatočnou energiou, peňažnými prostriedkami a politickým úsilím sa môžeme s terorizmom vysporiadať a že môžeme trochu pomôcť európskym občanom Londýna, Glasgowa a ďalších ohrozených oblastí. Pán komisár, členské štáty musia do decembra 2007 zaviesť tretiu smernicu o praní špinavých peňazí. Vyzývam Komisiu, aby jednoznačne a rozhodne presadzovala uskutočnenie nevyhnutných bezpečnostných opatrení na kontrolu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. To pomôže nám a my musíme pomôcť vám. Potom budeme môcť jasne vyhlásiť, že sme pripravení bojovať a zvíťaziť."@sk19
"Gospa predsednica, ne bom sodelovala v tej neumni razpravi o tekočinah. O tem lahko razpravljajo le strokovnjaki za varnost in tehnični strokovnjaki. Če bodo prišli do jasnih zaključkov, je naša dolžnost, da se takoj odzovemo. Nič ne prestraši teroristov bolj kot to, da smo se sposobni odzvati. Grožnja terorizma temelji na naši togosti, tj. togosti umirjenih, konzervativnih sistemov, in nezmožnosti prilagajanja novim načinom komunikacije, pretokom informacij, prenosom denarja in pretokom oseb. Napredek bomo dosegli le z vzpostavitvijo prilagodljivih struktur, začasnih skupin, horizontalno in interoperabilno izmenjavo informacij, sodelovanjem med agencijami in državami ter okrepitvijo Europola in Eurojusta. Odstop gospoda de Vriesa je bil jasno zelo slab znak. S tem se je potrdilo, da EU ne more preseči bedastega in zastarelega nacionalnega pristopa k varnosti. To je žal značilno za nezmožnost izmenjave informacij in izvrševanje odločitev. Reformna pogodba na drugi strani pomeni jasen in pozitiven odziv. Minimalna pravila o policijskem sodelovanju, približevanje kazenskih in civilnih zakonikov, vzajemno priznavanje sodb v kazenskih in civilnih postopkih ter varstvo dokazov v EU, žrtev kaznivih dejanj in zločincev samih so ukrepi, ki kažejo, da je mogoče z veliko energije, denarja in političnega prizadevanja obvladovati terorizem ter pomagati evropskim državljanom v Londonu, Glasgowu in drugih ogroženih krajih. Komisar, države članice imajo do decembra 2007 čas za izvršitev tretje direktive o pranju denarja. Pozivam komisijo, naj bo jasna in odločna pri zahtevanju izvajanja potrebnih varnostnih ukrepov za nadziranje pranja denarja in financiranje terorizma. To bo pomagalo nam, mi pa moramo pomagati vam. Potem bomo lahko jasno povedali, da smo pripravljeni na borbo in zmago."@sl20
"Fru talman! Jag tänker inte delta i den här löjliga debatten om flytande vätskor. De enda som har rätt att diskutera denna fråga är säkerhetsexperter och tekniska experter. Om de lägger fram tydliga slutsatser är det vår skyldighet att reagera omedelbart. Ingenting skrämmer terrorister så mycket som förmågan att reagera. Hotet från terrorismen bygger på våra stelbenta, oflexibla och konservativa system – och på vår bristande förmåga att anpassa oss till nya dimensioner av kommunikation, informationsflöden, penningöverföringar och personflöden. Den enda vägen framåt är att skapa rörliga strukturer, ad hoc-grupper, ett övergripande interoperabelt informationsutbyte, samarbete mellan organ samt mellanstatligt samarbete och förstärka Europol och Eurojust. Gijs de Vries avskedsansökan var helt klart ett dåligt tecken. Det var en bekräftelse av EU:s oförmåga att komma ifrån en dum, gammalmodig och nationsbaserad inställning till säkerhetsfrågor. Det var ett tråkigt symptom på en bristande förmåga att utbyta information och verkställa beslut. Reformfördraget bidrar däremot till att sända en stark och viktig signal. Minimiregler om polissamarbete, tillnärmning av de straff- och civilrättsliga systemen, ömsesidigt erkännande av brottmåls- och civilmålsdomar, samt skydd av bevis, brottsoffer och av brottslingarna själva på EU-nivå, är åtgärder som visar att vi, med en massa energi, pengar och politisk möda, kan bemöta terrorismen och vara till hjälp för EU-medborgarna i London, Glasgow och på andra hotade platser. Herr kommissionsledamot! Medlemsstaterna har till december 2007 på sig att genomföra det tredje direktivet om penningtvätt. Jag uppmanar kommissionen att tydligt och bestämt se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder genomförs för att kontrollera penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta kommer att vara till hjälp för oss och vi måste hjälpa er. Först då kan vi klart och tydligt förklara att vi är beredda att kämpa och vinna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"De Vries"13
"ad hoc"14,10,13,12
"ad-hoc,"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph