Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kallid kolleegid. Ma keskenduksin terrorismivastasest võitlusest rääkides sellele, mis puudutab Maastrichti lepingu kuuendat artiklit: see jutustab põhiõigustest ja -vabadustest. Minu tegevus Moldova delegatsiooni juhi ja sotsiaaldemokraadina on pühendatud Euroopa turvalisusele, meie väärtuste hoidmisele ning nende levitamisele naabruspoliitika maades. Me tahame, et Euroopa Liidu naabruses valitseks stabiilsus ja rahu. Terrorismivastases võitluses vajame me tuge ka sellistelt riikidelt, nagu Pakistan, Venemaa, isegi Iraan. Meie edu oma väärtuste kaitsel sõltub paljuski sellest, kuidas suudame kaasata partnereid. Iga põhivabaduste ning -õiguste kärpimine Euroopa Liidus peegeldab viieteistkordselt tagasi 15st naabruspoliitika riigist, rääkimata juba Venemaast ja Hiinast. Kolmandad riigid jälgivad meie tegusid, mitte sõnu. Komisjon ja nõukogu peavad aru andma, et ka meie endi kodanike toetus terrorismivastasele võitlusele kaob, kui me ei suuda austada oma aluslepingute põhiõiguste osa."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dámy a pánové, v diskusi o potírání terorismu bych se ráda zaměřila na článek 6 Maastrichtské smlouvy, který se týká základních práv a svobod. Moje práce vedoucí zastoupení v Moldavsku a zároveň sociální demokratky je věnována bezpečnosti v Evropě, ochraně našich hodnot a jejich šíření v zemích, na které se vztahuje naše sousedská politika. Přejeme si, aby v blízkém okolí Evropské unie zavládly mír a stabilita. Pro účely potírání terorismu potřebujeme podporu takových zemí, jako jsou Pákistán, Rusko a dokonce i Írán. Úspěšná ochrana našich hodnot závisí do velké míry na způsobu, jakým jsme schopni do ní začlenit naše partnery. Jakékoliv omezení základních práv a svobod v Evropské unii se patnáctkrát promítá do patnácti zemí, na něž se vztahuje sousedská politika, a to nehovořím o Rusku a Číně. Třetí země sledují, co děláme, ne to, co prohlašujeme. Komise a Rada musí pochopit, že podpora našich vlastních občanů při potírání terorismu bude ztracena, pokud nebudeme schopni ctít některá ze základních práv zakotvených v našich zakládajících smlouvách."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! I forbindelse med forhandlingen om bekæmpelse af terrorisme vil jeg gerne fokusere på Maastrichttraktatens artikel 6 om grundlæggende rettigheder og friheder. I mit arbejde som leder af delegationen til Moldova og som socialdemokrat har jeg beskæftiget mig med Europas sikkerhed, beskyttelse af vores værdier og udbredelse af disse værdier til landene omfattet af den europæiske naboskabspolitik. Jeg ønsker, at der hersker stabilitet og fred i landene omkring EU. Hvis vi skal bekæmpe terrorisme, er vi også nødt til at få støtte fra lande som Pakistan, Rusland, ja, selv Iran. Et vellykket forsvar af vores værdier afhænger i vidt omfang af vores evne til at inddrage partnere. Enhver indskrænkning af grundlæggende friheder og rettigheder i EU vil blive afspejlet 15 gange i de 15 lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik for slet ikke at tale om Rusland og Kina. Tredjelande ser, hvad vi gør, og ikke, hvad vi siger. Kommissionen og Rådet er nødt til at forstå, at borgernes opbakning om kampen mod terrorisme vil forsvinde, hvis vi ikke er i stand til at respektere nogen af de grundlæggende rettigheder, der er forankret i vores grundlæggende traktater."@da2
"Meine Damen und Herren! Wenn wir hier über den Kampf gegen den Terrorismus diskutieren, möchte ich Ihr Augenmerk auf Artikel F des Maastricht-Vertrags richten, in dem es um Grundrechte und –freiheiten geht. Als Leiterin der Delegation EU-Moldawien und als Sozialdemokratin widme ich mich der Sicherheit Europas sowie der Wahrung und Verbreitung unserer Werte in den Ländern der Nachbarschaftspolitik. Wir wollen, dass im Umfeld der Europäischen Union Frieden und Stabilität herrschen. Um den Terrorismus zu bekämpfen, brauchen wir die Unterstützung von Ländern wie Pakistan, Russland und sogar dem Iran. Die erfolgreiche Verteidigung unserer Werte hängt in starkem Maße davon ab, wie es uns gelingt, unsere Partner einzubeziehen. Jegliche Beschneidung der Grundrechte und –freiheiten in der Europäischen Union wird von den 15 Ländern der Nachbarschaftspolitik auch 15-mal wahrgenommen, ganz zu schweigen von Russland und China. Die Drittstaaten achten darauf, was wir tun, nicht was wir sagen. Die Kommission und der Rat müssen begreifen, dass die Unterstützung der eigenen Bürger im Kampf gegen den Terrorismus verpuffen wird, wenn es uns nicht gelingt, dabei einige der in unseren Gründungsverträgen verankerten Grundrechte zu wahren."@de9
"Κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θέλω να επικεντρώσω την προσοχή στο άρθρο 6 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Το έργο μου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Μολδαβία και ως σοσιαλδημοκράτισσας αφιερώθηκε στην ασφάλεια της Ευρώπης, στη διαφύλαξη των αξιών μας και στη διάδοσή τους στις χώρες της πολιτικής γειτονίας. Θέλουμε να κυριαρχούν η σταθερότητα και η ειρήνη γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία χρειαζόμαστε επίσης τη στήριξη χωρών, όπως είναι το Πακιστάν, η Ρωσία, ακόμη και το Ιράν. Η επιτυχής προάσπιση των αξιών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε εταίρους. Η οποιαδήποτε περιστολή θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αντίστοιχο αντίκτυπο σε κάθε μία από τις 15 χώρες της πολιτικής γειτονίας, για να μην πούμε τίποτα για τη Ρωσία και την Κίνα. Οι τρίτες χώρες παρατηρούν τις πράξεις μας, όχι τα λόγια μας. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβουν ότι η υποστήριξη που παρέχουν οι δικοί μας πολίτες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας θα εξανεμιστεί, αν δεν μπορέσουμε να τιμήσουμε ορισμένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις ιδρυτικές μας συνθήκες."@el10
"Ladies and gentlemen, in discussing combating terrorism I would like to focus on Article 6 of the Maastricht Treaty, which concerns fundamental rights and freedoms. My work as leader of the delegation to Moldova and as a social democrat has been dedicated to the security of Europe, safeguarding our values and disseminating them in the neighbourhood policy countries. We want stability and peace to reign in the vicinity of the European Union. To combat terrorism we also need support from countries such as Pakistan, Russia and even Iran. Our successful defence of our values depends to a great extent on how we are able to involve partners. Any curtailment of fundamental freedoms and rights in the European Union is reflected back fifteen-fold by the 15 neighbourhood policy countries, to say nothing of Russia and China. Third countries observe what we do, not what we say. The Commission and the Council must understand that the backing of our own citizens in the fight against terrorism will evaporate if we are unable to honour some of the fundamental rights enshrined in our founding treaties."@en4
"Señorías, en el debate sobre la lucha contra el terrorismo me gustaría centrarme en el artículo 6 del Tratado de Maastricht que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. Mi trabajo como jefe de la delegación a Moldova y como socialdemócrata se ha dedicado a la seguridad de Europa, a través de la salvaguardia de nuestros valores y del fomento de los mismos en los países de nuestra política de vecindad. Deseamos que en los países vecinos de la Unión Europea reine la estabilidad y la paz. Para combatir el terrorismo necesitamos asimismo el apoyo de países como Pakistán, Rusia e incluso Irán. El éxito de la defensa de nuestros valores depende en gran medida del modo en el que podamos implicar a nuestros socios. Todo recorte de los derechos y libertades de la Unión Europea lo reflejan multiplicado por quince los quince países que integran la política de vecindad, por no hablar de Rusia y China. Los terceros países observan lo que hacemos, no lo que decimos. La Comisión y el Consejo deben entender que el apoyo de nuestros propios ciudadanos en la lucha contra el terrorismo se esfumará si no somos capaces de respetar algunos de los derechos fundamentales consagrados en nuestros tratados constitutivos."@es21
"Hyvät parlamentin jäsenet, haluan keskittyä terrorismin torjunnasta käytävässä keskustelussa perusoikeuksia ja -vapauksia koskevaan Maastrichtin sopimuksen 6 artiklaan. Työni Moldovan valtuuskunnan puheenjohtajana ja sosiaalidemokraattina on omistettu Euroopan turvallisuudelle, arvojemme varjelulle ja niiden levittämiselle naapuruuspolitiikan maihin. Haluamme, että rauha ja vakaus vallitsevat Euroopan unionin lähiympäristössä. Tarvitsemme terrorismin torjumiseksi myös Pakistanin, Venäjän ja jopa Iranin kaltaisten maiden tuen. Arvojemme onnistunut puolustaminen on pitkälti sidoksissa siihen, miten kykenemme ottamaan siihen mukaan kumppaneita. Perusvapauksista tai -oikeuksista tinkiminen Euroopan unionissa heijastuu 15-kertaisena takaisin 15:ssa naapuruuspolitiikan maissa, Venäjästä tai Kiinasta puhumattakaan. Kolmannet maat ottavat vaarin tekemisistämme, ei puheistamme. Komission ja neuvoston on ymmärrettävä, että omien kansalaistemme tukeminen terrorismin vastaisessa taistelussa katoaa taivaan tuuliin, jos emme kykene kunnioittamaan perussopimuksissamme vahvistettuja perusoikeuksia."@fi7
"(ET) Chers collègues, dans le cadre de la discussion sur la lutte contre le terrorisme, je souhaite me pencher sur l'article 6 du traité de Maastricht, qui porte sur les droits et libertés fondamentaux. En ma qualité de dirigeante de la délégation moldave et de démocrate sociale, mon travail a été consacré à la sécurité de l’Europe, à la sauvegarde de nos valeurs et à leur dissémination dans les pays voisins. Nous voulons que la stabilité et la paix règnent dans les pays voisins de l'Union européenne. Pour combattre le terrorisme, nous avons également besoin du soutien de pays tels que le Pakistan, la Russie et même l'Iran. La protection efficace de nos valeurs repose dans une grande mesure sur la participation de partenaires. Toute limitation des libertés et droits fondamentaux dans l’Union européenne est répercutée quinze fois par les quinze pays voisins, sans parler de la Russie et de la Chine. Les pays tiers observent nos actes, non pas nos paroles. La Commission et le Conseil doivent comprendre que nous perdrons le soutien de nos propres citoyens en faveur de la lutte contre le terrorisme si nous ne sommes pas en mesure de respecter certains des droits fondamentaux consacrés dans nos traités fondateurs."@fr8
"Hölgyeim és uraim! A terrorizmus elleni küzdelem megvitatása során a Maastrichti Szerződés 6. cikkére szeretnék összpontosítani, amely az alapvető jogokra és szabadságokra vonatkozik. A moldovai küldöttség vezetőjeként és szociáldemokrataként munkámat Európa biztonságának, értékeink megóvásának és azoknak a szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országokban való terjesztésének szenteltem. Azt akarjuk, hogy az Európai Unió környékén stabilitás és béke uralkodjon. A terrorizmus elleni küzdelemhez olyan országok támogatására is szükségünk van, mint Pakisztán, Oroszország, vagy akár Irán. Értékeink sikeres védelme nagy mértékben függ attól, hogy hogyan tudjuk ebbe partnereinket bevonni. Az alapvető szabadságok és jogok bármiféle megcsorbítása az Európai Unióban tizenötszörösen tükröződik vissza a szomszédságpolitika 15 országában, hogy Oroszországot és Kínát ne is említsük. A harmadik országok azt nézik, amit teszünk és nem azt, amit mondunk. A Bizottságnak és a Tanácsnak meg kell értenie, hogy saját polgárainknak a terrorizmus elleni küzdelemben való támogatása elpárolog, ha nem vagyunk képesek tiszteletben tartani bizonyos, az alapító szerződéseinkbe belefoglalt alapvető jogokat."@hu11
"Onorevoli deputati, nel discutere la lotta contro il terrorismo vorrei soffermarmi sull’articolo 6 del Trattato di Maastricht, che concerne i diritti e le libertà fondamentali. Il mio lavoro in qualità di capo della delegazione in Moldova e di socialdemocratica è stato dedicato alla sicurezza dell’Europa, salvaguardando i nostri valori e diffondendoli nei paesi della politica di vicinato. Vogliamo pace e stabilità nei paesi confinanti con l’Unione europea. Per combattere il terrorismo abbiamo inoltre bisogno del sostegno di paesi quali il Pakistan, la Russia e perfino l’Iran. Il successo nella difesa dei nostri valori dipende in gran parte dalla nostra capacità di coinvolgere i nostri . Qualsiasi ridimensionamento delle libertà e dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione europea viene moltiplicato per quindici dai quindici paesi della politica di vicinato, per tacere della Russia e della Cina. I paesi terzi osservano quello che facciamo, e non cosa diciamo. La Commissione e il Consiglio devono comprendere che il sostegno da parte dei cittadini nella lotta contro il terrorismo si dileguerà in men che non si dica se non riusciremo a rispettare alcuni dei diritti fondamentali sanciti dai nostri Trattati istitutivi."@it12
"Ponios ir ponai, kalbėdama apie kovą su terorizmu aš norėčiau atkreipti dėmesį į Mastrichto sutarties 6 straipsnį, kuris kalba apie pagrindines teises ir laisves. Mano darbas vadovaujant ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitetui ir veikiant kaip socialdemokratei buvo susijęs su Europos saugumu, mūsų vertybių apsauga ir jų sklaida šalyse, kur vykdoma kaimynystės politika. Mes norime, kad stabilumas ir taika viešpatautų Europos Sąjungos kaimynystėje. Kovojant su terorizmu mums reikia ir tokių šalių kaip Pakistanas, Rusija ir netgi Iranas paramos. Mūsų sėkmė ginant vertybes dideliu mastu priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime pritraukti partnerius. Bet koks pagrindinių laisvių ir teisių apribojimas Europos Sąjungoje penkiolika kartų atsispindės 15-oje šalių, kur vykdoma kaimynystės politika, jau nekalbant apie Rusiją ir Kiniją. Trečiosioms šalims svarbu tai, ką mes darome, o ne tai, ką kalbame. Komisija ir Taryba turi suprasti, kad mūsų pačių piliečiai nustos remti kovą su terorizmu, jeigu mes nesugebėsime gerbti pagrindinių teisių, įtvirtintų mūsų steigimo sutartyse."@lt14
"Dāmas un kungi, diskusijā par cīņu pret terorismu es gribu koncentrēt uzmanību uz Māstrihtas līguma 6. punktu, kas attiecas uz pamattiesībām un brīvībām. Mans darbs, strādājot kā delegācijas vadītāja Moldovā un kā sociāldemokrāte, ir bijis veltīts Eiropas drošībai, mūsu vērtību sargāšanai un to izplatīšanai kaimiņattiecību politikas valstīs. Mēs gribam, lai valda stabilitāte un miers Eiropas Savienības tuvumā. Lai cīnītos pret terorismu, mums ir vajadzīgs arī tādu valstu atbalsts kā Pakistāna, Krievija un pat Irāna. Mūsu vērtību sekmīga aizsardzība ir atkarīga lielā mērā no tā, cik mēs spējam iesaistīt partnerus. Ikviens pamatbrīvību un pamattiesību samazinājums Eiropas Savienībā atspoguļojas piecpadsmit reižu 15 kaimiņattiecību politikas valstīs, nemaz nerunājot par Krieviju un Ķīnu. Trešās valstis vēro, ko mēs darām, nevis, ko mēs sakām. Komisijai un Padomei ir jāsaprot, ka mūsu pašu pilsoņu atbalsts cīņā pret terorismu izgaisīs, ja mēs nespēsim respektēt vairākas pamattiesības, kas noteiktas mūsu dibināšanas līgumos."@lv13
"Kallid kolleegid. Ma keskenduksin terrorismivastasest võitlusest rääkides sellele, mis puudutab Maastrichti lepingu kuuendat artiklit: see jutustab põhiõigustest ja -vabadustest. Minu tegevus Moldova delegatsiooni juhi ja sotsiaaldemokraadina on pühendatud Euroopa turvalisusele, meie väärtuste hoidmisele ning nende levitamisele naabruspoliitika maades. Me tahame, et Euroopa Liidu naabruses valitseks stabiilsus ja rahu. Terrorismivastases võitluses vajame me tuge ka sellistelt riikidelt, nagu Pakistan, Venemaa, isegi Iraan. Meie edu oma väärtuste kaitsel sõltub paljuski sellest, kuidas suudame kaasata partnereid. Iga põhivabaduste ning -õiguste kärpimine Euroopa Liidus peegeldab viieteistkordselt tagasi 15st naabruspoliitika riigist, rääkimata juba Venemaast ja Hiinast. Kolmandad riigid jälgivad meie tegusid, mitte sõnu. Komisjon ja nõukogu peavad aru andma, et ka meie endi kodanike toetus terrorismivastasele võitlusele kaob, kui me ei suuda austada oma aluslepingute põhiõiguste osa."@mt15
"Dames en heren, in de discussie over terrorismebestrijding wil ik de aandacht vestigen op artikel 6 van het Verdrag van Maastricht dat betrekking heeft op fundamentele rechten en vrijheden. Mijn werkzaamheden als leider van de delegatie naar Moldavië en als sociaaldemocraat zijn gewijd aan de veiligheid van Europa, het waarborgen van onze waarden en het verspreiden daarvan in de landen die onder het nabuurschapsbeleid vallen. We willen dat er stabiliteit en vrede in de nabijheid van de Europese Unie heerst. Voor terrorismebestrijding moeten we ook de steun hebben van landen zoals Pakistan, Rusland en ook van Iran. Onze succesvolle verdediging van onze waarden hangt in hoge mate af van de wijze waarop we in staat zijn partners hierbij te betrekken. Enige beknotting van fundamentele vrijheden en rechten in de Europese Unie vindt een vijftienvoudige weerklank in de vijftien landen die vallen onder het nabuurschapsbeleid, om nog maar niets te zeggen van Rusland en China. Derde landen nemen waar wat we doen, niet wat we zeggen. De Commissie en de Raad dienen te begrijpen dat de steun van onze eigen burgers bij terrorismebestrijding zal verdampen als we niet in staat zijn om enkele van de fundamentele rechten die zijn opgenomen in onze oprichtingsverdragen in ere te houden."@nl3
"Panie i panowie! W dyskusji poświęconej walce z terroryzmem chciałabym skupić się na art. 6 traktatu z Maastricht, który mówi o podstawowych prawach i wolnościach. Moja praca w charakterze przewodniczącej delegacji ds. Mołdawii oraz jako posłanki socjaldemokratycznej była poświęcona kwestii bezpieczeństwa w Europie, ochronie naszych wartości i ich rozpowszechnianiu w krajach objętych polityką sąsiedztwa. Zależy nam, aby w krajach sąsiadujących z Unią Europejską panował pokój i stabilizacja. W celu walki z terroryzmem potrzebne jest nam również wsparcie ze strony krajów, takich jak Pakistan, Rosja czy nawet Iran. Skuteczna obrona naszych wartości zależy w wielkim stopniu od tego, w jaki sposób umiemy zaangażować naszych partnerów. Wszelkie ograniczenie podstawowych wolności i praw w Unii Europejskiej znajduje odbicie w piętnastu krajach objętych polityką sąsiedztwa, nie mówiąc już o Rosji czy Chinach. Kraje trzecie śledzą nasze działania, a nie nasze słowa. Komisja i Rada muszą zrozumieć, że poparcie za strony naszych obywateli w walce z terroryzmem zniknie, jeżeli nie będziemy w stanie uszanować niektórych podstawowych praw zapisanych w naszych traktatach założycielskich."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, ao debater o combate ao terrorismo, gostaria de chamar a atenção para o artigo 6.º do Tratado de Maastricht, relativamente aos direitos e liberdades fundamentais. O meu trabalho enquanto presidente da Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Moldávia e enquanto social-democrata tem sido dedicado à segurança da Europa, preservando os nossos valores e difundindo-os nos países abrangidos pela Política de Vizinhança. Pretendemos que a estabilidade e a paz reinem nas proximidades da União Europeia. Para combater o terrorismo precisamos também de países como o Paquistão, a Rússia e inclusive o Irão. Sermos bem-sucedidos na defesa dos nossos valores depende também e em grande medida da forma como conseguirmos envolver os nossos parceiros. Qualquer cerceamento dos direitos e liberdades fundamentais na União Europeia tem repercussões, multiplicadas por 15, nos 15 países da Política Europeia de Vizinhança, já para não falar da Rússia e da China. Os países terceiros observam aquilo que fazemos, não o que dizemos. A Comissão e o Conselho têm de entender que o apoio dado pelos nossos cidadãos à luta contra o terrorismo se desvanecerá se não formos capazes de honrar alguns dos direitos fundamentais consagrados nos nossos Tratados fundadores."@pt17
"Kallid kolleegid. Ma keskenduksin terrorismivastasest võitlusest rääkides sellele, mis puudutab Maastrichti lepingu kuuendat artiklit: see jutustab põhiõigustest ja -vabadustest. Minu tegevus Moldova delegatsiooni juhi ja sotsiaaldemokraadina on pühendatud Euroopa turvalisusele, meie väärtuste hoidmisele ning nende levitamisele naabruspoliitika maades. Me tahame, et Euroopa Liidu naabruses valitseks stabiilsus ja rahu. Terrorismivastases võitluses vajame me tuge ka sellistelt riikidelt, nagu Pakistan, Venemaa, isegi Iraan. Meie edu oma väärtuste kaitsel sõltub paljuski sellest, kuidas suudame kaasata partnereid. Iga põhivabaduste ning -õiguste kärpimine Euroopa Liidus peegeldab viieteistkordselt tagasi 15st naabruspoliitika riigist, rääkimata juba Venemaast ja Hiinast. Kolmandad riigid jälgivad meie tegusid, mitte sõnu. Komisjon ja nõukogu peavad aru andma, et ka meie endi kodanike toetus terrorismivastasele võitlusele kaob, kui me ei suuda austada oma aluslepingute põhiõiguste osa."@ro18
"Dámy a páni, v diskusii o boji proti terorizmu by som sa rada zamerala na článok 6 Maastrichtskej zmluvy, ktorý sa týka základných práv a slobôd. Moja práca vedúcej delegácie v Moldavsku a sociálnej demokratky je venovaná bezpečnosti v Európe, ochrane našich hodnôt a ich šíreniu v krajinách, na ktoré sa vzťahuje naša susedská politika. Prajeme si, aby v blízkom okolí Európskej únie zavládli mier a stabilita. S cieľom bojovať proti terorizmu, potrebujeme podporu takých krajín, akými sú Pakistan, Rusko a dokonca aj Irán. Úspešná ochrana našich hodnôt závisí do veľkej miery od spôsobu, akým sme schopní do nej začleniť našich partnerov. Akékoľvek obmedzenie základných práv a slobôd v Európskej únii sa premieta pätnásťkrát do pätnástich krajín, na ktoré sa vzťahuje susedská politika, pričom nehovorím o Rusku a Číne. Tretie krajiny sledujú, čo robíme, nie to, čo vyhlasujeme. Komisia a Rada musia pochopiť, že podpora našich vlastných občanov v boji proti terorizmu sa stratí, ak nebudeme schopní ctiť si niektoré zo základných práv zakotvených v našich zakladajúcich zmluvách."@sk19
"Gospe in gospodje, ob razpravljanju o boju proti terorizmu se želim osredotočiti na člen 6 maastrichtske pogodbe, ki zadeva temeljne pravice in svoboščine. Moje delo, kot vodje delegacije v Moldavijo in kot socialne demokratke, je bilo posvečeno varnosti Evrope, ohranjanju naših vrednot in njihovo razširjanje v državah sosedske politike. Želimo, da v bližini Evropske unije prevladujeta stabilnost in mir. Za boj proti terorizmu potrebujemo podporo tudi iz držav, kot so Pakistan, Rusija in celo Iran. Naš uspeh pri varovanju vrednot je večinoma odvisen od uspešnega vključevanja partnerjev. Vsako okrnitev temeljnih svoboščin in pravic v Evropski uniji se petnajstkrat odbije iz 15 držav sosedske politike, brez omembe Rusije in Kitajske. Tretje države opazujejo, kaj delamo, in ne, kaj rečemo. Komisija in Svet morata razumeti, da bo podpora naših državljanov v boju proti terorizmu izginila, če ne bomo spoštovali nekaterih temeljnih pravic, ki jih vsebujejo ustanovne pogodbe."@sl20
"Mina damer och herrar! I diskussionen om terroristbekämpning vill jag koncentrera mig på artikel 6 i Maastrichtfördraget, som gäller grundläggande rättigheter och friheter. Jag har ägnat mitt arbete som ordförande för delegationen till Moldavien och som socialdemokrat åt Europas säkerhet, skyddet av våra värden och spridningen av dessa värden till de länder som omfattas av grannskapspolitiken. Vi vill att stabilitet och fred ska råda i EU:s närhet. I kampen mot terrorismen behöver vi också stöd från länder som Pakistan, Ryssland och även Iran. Om vi ska lyckas försvara våra värden beror i hög grad på hur vi lyckas engagera våra partner. Eventuella inskränkningar i de grundläggande friheterna och rättigheterna i EU kommer att avspeglas femtonfalt i de 15 länder som omfattas av grannskapspolitiken, för att inte tala om Ryssland och Kina. Tredjeländer lägger märke till vad vi gör, inte vad vi säger. Kommissionen och rådet måste inse att stödet för våra egna medborgare i kampen mot terrorismen kommer att gå upp i rök om vi inte kan leva upp till en del av de grundläggande rättigheter som fastställs i våra grundfördrag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph