Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have just come from a press conference calling for rigorous implementation of economic sanctions against the Iranian regime, a notorious sponsor of terrorism across the Middle East and beyond. I am alarmed to read that a woman who for many months knew the suspected terrorists currently on trial for terrorist offences in Glasgow and who apparently did not report his activities is now employed as an immigration ... I am sure we all welcome measures that genuinely help in combating terrorism, but I wonder how much of the long list of EU activity that we have heard about this morning falls into this category. The EU is very good at extending its competences and adding to its bureaucratic apparatus but has little to show for its activity and expenditure. We have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator. His title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate. To my mind, such a person should focus on the workings of the EU and on limited areas where there is clear added value from joint action. I have great respect for Commissioner Frattini but the EU really cannot claim credit for the actions of our national police and security services. It would be useful to carry out an independent audit of the EU’s so-called counter-terrorist measures. Counter-terrorism must remain a national responsibility and a matter of international cooperation. The EU should be concentrating on ways in which it can support that nationally-delivered counter-terrorism effort. One of the serious difficulties in our efforts to protect our citizens comes in the failure to control our borders; terrorists come and go and continued uncontrolled immigration is a major obstacle to the proper integration of our settled immigrants. This must be a key element in any counter-terrorist strategy. This problem also brings into question the whole principle of free movement of people and that is another area that should be examined again by an independent body. I mentioned the responsibility of our national authorities for these matters. I am sorry to say that the British authorities have failed disastrously to control our borders. Not only do we have little idea who enters and leaves our country but there are serious question marks over the Border and Immigration Agency, which is charged with implementing controls."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, právě jsem se vrátil z tiskové konference, která vyzývala k přísnému uvalení hospodářských sankcí vůči íránskému režimu, známému podporovateli terorismu na Středním východě a v jiných oblastech. Znepokojilo mne zjištění, že žena, která několik měsíců znala podezřelého teroristu, nyní stojícího před soudem za teroristické útoky v Glasgowě a která podle všeho o jeho činnosti nikoho neinformovala, je v současné době zaměstnána jako imigrační... ( ) Nepochybně všichni vítáme opatření, která skutečně pomáhají v boji proti terorismu, zaujímalo by mne však, kolik opatření z dlouhého seznamu činností EU, o nichž jsme dnes slyšeli, patří do této kategorie. EU vyniká v rozšiřování svých pravomocí a zvětšování byrokratického aparátu, avšak ze své činnosti a výdajů ukazuje jen málo. Hovořili jsme trochu o koordinátorovi EU pro potírání terorismu. Jeho titul naznačuje, že by měl jakousi dozorčí úlohu, a to je zcela neúčelné. Podle mne by se měla tato osoba zabývat postupy EU a vymezenými oblastmi, kde je zřejmá přidaná hodnota ze společné akce. Vysoce si vážím pana komisaře Frattiniho, ale EU skutečně nemůže přebírat zásluhy za jednání naší vnitrostátní policie a bezpečnostních služeb. Bylo by potřeba vykonat nezávislý audit takzvaných protiteroristických opatření EU. Boj proti terorismu musí být povinností státu a věcí mezinárodní spolupráce. EU by se měla zaměřit na způsob, jak podpořit úsilí směřující k potlačení terorismu na vnitrostátní úrovni. Jedna z vážných těžkostí projevujících se v našem úsilí o ochranu občanů pochází z neschopnosti kontrolovat naše hranice; teroristé přicházejí a odcházejí a pokračující nekontrolovatelná imigrace je hlavní překážkou řádné integrace usazených přistěhovalců. To musí být klíčovým prvkem každé protiteroristické strategie. Tento problém také vyvolává pochybnosti o zásadě volného pohybu osob jako takové, a to je další oblast, kterou by měl opět přezkoumat nezávislý orgán. Již jsem uvedl, že odpovědnost za tyto záležitosti nesou vnitrostátní orgány evropských zemí. S lítostí musím oznámit, že britské úřady při kontrole našich hranic katastrofálně selhaly. Nejen že ani netušíme, kdo do naší země přichází a kdo odchází, ale nad Agenturou pro kontrolu hranic a imigrace (Border and Immigration Agency), která je pověřena vykonáváním kontroly, visí vážné otazníky."@cs1
"Fru formand! Jeg er lige kommet fra en pressekonference, hvor der blev opfordret til streng gennemførelse af økonomiske sanktioner mod regimet i Iran, der notorisk støtter terrorisme i hele Mellemøsten og også derudover. Jeg er foruroliget over at læse, at en kvinde, der i mange måneder kendte de personer, der i øjeblikket er anklaget for terrorhandlinger i Glasgow, og som tilsyneladende ikke anmeldte de pågældendes aktiviteter, nu er ansat som indvandrings... Jeg er sikker på, at vi alle glæder os over foranstaltninger, som virkelig hjælper med til at bekæmpe terrorismen, men jeg spekulerer på, hvor meget af den lange liste over EU's aktiviteter, som vi har hørt om her til formiddag, der hører hjemme i denne kategori. EU er god til at udvide sine kompetencer og udbygge sit bureaukratiske apparat, men viser ikke mange resultater af sine aktiviteter og udgifter. Vi har haft nogle drøftelser med EU's antiterrorkoordinator. Hans titel indebærer en rolle som en slags opsynsmand, hvilket er helt forkert. Efter min mening bør en sådan person fokusere på, hvordan EU fungerer, og på begrænsede områder, hvor det klart er bedst at handle i fællesskab. Jeg har stor respekt for hr. Frattini, men EU kan virkelig ikke tage æren for det, som vores nationale politi og sikkerhedsstyrker har gjort. Det ville være nyttigt at foretage en uafhængig undersøgelse af EU's såkaldte antiterrorforanstaltninger. Terrorbekæmpelse må forblive et nationalt ansvar og noget, der hører ind under internationalt samarbejde. EU bør koncentrere sig om måder, hvorpå det kan støtte dette initiativ mod terrorismen på nationalt plan. En af de alvorlige vanskeligheder for vores bestræbelser på at beskytte vores borgere skyldes vores manglende evne til at kontrollere vores grænser. Terroristerne kommer og går, og fortsat ukontrolleret indvandring er en væsentlig hindring for en ordentlig integration af de indvandrere, vi allerede har. Det må være et nøgleelement i enhver antiterrorstrategi. Problemet sætter også spørgsmålstegn ved hele princippet om fri bevægelighed for personer, og det er et andet område, som et uafhængigt organ bør se på igen. Jeg nævnte vores nationale myndigheders ansvar for disse ting. Jeg er ked af at måtte sige, at de britiske myndigheder i katastrofal grad har svigtet, når det gælder kontrollen med vores grænser. Ikke alene har vi ikke megen idé om, hvem der kommer og går i vores land, men man kan sætte alvorlige spørgsmålstegn ved grænse- og indvandringsmyndighederne, som har ansvaret for kontrol med gennemførelsen."@da2
"Frau Präsidentin! Ich komme gerade von einer Pressekonferenz, bei der eine strenge Anwendung von Wirtschaftssanktionen gegen das iranische Regime gefordert wurde, das ein berüchtigter Sponsor des Terrorismus im Nahen Osten und darüber hinaus ist. Es beunruhigt mich zutiefst, dass eine Frau, der die mutmaßlichen Terroristen, die derzeit wegen terroristischer Straftaten in Glasgow vor Gericht stehen, monatelang bekannt waren und die anscheinend nicht über deren Aktivitäten Bericht erstattete, nun eingestellt wurde, um im Bereich Einwanderung... Ich bin sicher, dass wir alle solche Maßnahmen begrüßen, die für die Terrorismusbekämpfung wirklich hilfreich sind, aber ich frage mich, wie viel von der langen Liste der EU-Maßnahmen, von denen wir heute Morgen gehört haben, in diese Kategorie fällt. Die EU ist sehr gut, wenn es um die Ausweitung ihrer Zuständigkeiten und um die Vergrößerung ihres Verwaltungsapparats geht, hat aber wenig vorzuweisen, um ihre Tätigkeit und ihre Ausgaben zu rechtfertigen. Wir hatten einige Diskussionen über den EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung. Sein Titel deutet eine Art Kontrollfunktion an, die völlig unangemessen ist. Meines Erachtens sollte sich eine solche Person auf die Tätigkeiten der EU und auf beschränkte Bereiche konzentrieren, in denen durch gemeinsames Handeln ein eindeutiger Mehrwert geschaffen werden kann. Ich habe große Hochachtung vor Kommissionsmitglied Frattini, aber die EU kann die Lorbeeren für die Maßnahmen unserer nationalen Polizei- und Sicherheitsdienste wirklich nicht für sich in Anspruch nehmen. Es wäre sinnvoll, eine unabhängige Untersuchung der so genannten Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen der EU durchzuführen. Terrorismusbekämpfung muss im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten und eine Sache der internationalen Zusammenarbeit bleiben. Die EU sollte sich auf Wege konzentrieren, auf denen sie diese nationalen Anstrengungen zur Terrorismusbekämpfung unterstützen kann. Eine der großen Schwierigkeiten bei unseren Bemühungen um den Schutz der Bürger in der EU rührt von unserem Unvermögen her, unsere Grenzen zu kontrollieren; Terroristen kommen und gehen, und die anhaltende unkontrollierte Einwanderung ist ein großes Hindernis für die erfolgreiche Integration unserer schon länger ansässigen Einwanderer. Das muss ein Kernpunkt jeder Strategie zur Terrorismusbekämpfung sein. Dieses Problem stellt insgesamt den Grundsatz der Freizügigkeit in Frage, der ebenfalls erneut von einer unabhängigen Stelle geprüft werden sollte. Ich erwähnte die Verantwortung unserer nationalen Behörden für diese Fragen. Es tut mir Leid, sagen zu müssen, dass die britischen Behörden bei der Überwachung unserer Grenzen katastrophal versagt haben. Wir haben nicht nur wenig Ahnung, wer in unser Land einreist und wer es verlässt, sondern es bestehen auch ernste Zweifel, was die Grenz- und Einwanderungsbehörde angeht, die mit der Durchführung der Kontrollen betraut ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, μόλις επέστρεψα από μια συνέντευξη Τύπου όπου ζητήθηκε η αυστηρή εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο είναι διαβόητος υποστηρικτής της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Με τρόμο διάβασα ότι μια γυναίκα, η οποία για πολλούς μήνες γνώριζε τους υπόπτους για τρομοκρατία που δικάζονται τώρα για τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γλασκόβη και η οποία προφανώς δεν ανέφερε τις δραστηριότητές τους, εργάζεται τώρα στον τομέα της μετανάστευσης… Είμαι βέβαιος ότι όλοι επικροτούμε τα μέτρα που πραγματικά βοηθούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά αναρωτιέμαι πόσα από αυτά που περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΕΕ για τα οποία ακούσαμε σήμερα το πρωί εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Η ΕΕ είναι πολύ καλή στο να διευρύνει τις αρμοδιότητές της και στο να αυξάνει τον γραφειοκρατικό μηχανισμό της, αλλά δεν έχει να επιδείξει πολλά όσον αφορά τη δραστηριότητα και τις δαπάνες της. Συζητήσαμε σχετικά με τον συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ. Ο τίτλος του συνεπάγεται έναν εποπτικό ρόλο, κάτι που είναι εντελώς ανάρμοστο. Κατά τη γνώμη μου, ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει να επικεντρωθεί στα έργα της ΕΕ και στους περιορισμένους τομείς όπου υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία από την κοινή δράση. Σέβομαι πολύ τον Επίτροπο Frattini, αλλά η ΕΕ πραγματικά δεν μπορεί να ζητήσει πίστωση για τις πράξεις της εθνικής αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας μας. Θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί ανεξάρτητος έλεγχος των αποκαλούμενων αντιτρομοκρατικών μέτρων της ΕΕ. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να παραμείνει εθνική ευθύνη και θέμα διεθνούς συνεργασίας. Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηρίξει αυτήν την εθνική αντιτρομοκρατική προσπάθεια. Μία από τις σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά μας για την προστασία των πολιτών μας έγκειται στην αποτυχία να ελέγξουμε τα σύνορά μας· οι τρομοκράτες πηγαινοέρχονται και η συνεχής ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη σωστή ενσωμάτωση των μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί εδώ. Αυτό πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο οποιασδήποτε αντιτρομοκρατικής στρατηγικής. Αυτό το πρόβλημα θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση εν γένει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και αυτός είναι ένας ακόμη τομέας που θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου από κάποιο ανεξάρτητο όργανο. Ανέφερα την ευθύνη των εθνικών αρχών μας για τα εν λόγω ζητήματα. Με λύπη μου αναφέρω ότι οι βρετανικές αρχές απέτυχαν με καταστροφικά αποτελέσματα να ελέγξουν τα σύνορά μας. Όχι μόνο δεν γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από τη χώρα μας, αλλά υπάρχουν επίσης σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης, η οποία επιφορτίζεται με τη διεξαγωγή ελέγχων."@el10
"Señora Presidenta, acabo de llegar de una rueda de prensa en la que se ha pedido la aplicación rigurosa de sanciones económicas contra el régimen iraní, un conocido promotor del terrorismo en todo Oriente Próximo y otras regiones. Me alarma leer que una mujer que conocía desde hacía muchos meses a los presuntos terroristas actualmente procesados por delitos de este tipo en Glasgow, y que aparentemente no informó de sus actividades, trabaja ahora en inmigración como ... ( ) Estoy seguro de que todos acogemos con satisfacción unas medidas que realmente ayudan a combatir el terrorismo, pero me pregunto qué parte de la larga lista de actividades de la UE de la que hemos oído hablar esta mañana está dentro de esta categoría. La UE sabe muy bien ampliar sus competencias y aumentar su aparato burocrático, pero tiene poco que enseñar en cuanto a actividad y gasto. Hemos tenido alguna discusión con el Coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo. Su cargo denota una especie de función supervisora que es totalmente inadecuada. En mi opinión, la persona que ocupe ese cargo debe centrarse en los trabajos de la UE y en ámbitos limitados en los que la acción conjunta proporcione un claro valor añadido. Siento un gran respeto por el Comisario Frattini, pero la UE no puede atribuirse en realidad el mérito de las acciones de nuestros servicios nacionales de policía y seguridad. Sería conveniente realizar una auditoría independiente de las llamadas medidas de lucha antiterrorista de la UE. La lucha antiterrorista tiene que seguir siendo una responsabilidad nacional y un asunto de cooperación internacional. La UE debe centrarse en la manera de apoyar esa lucha antiterrorista librada a escala nacional. Una de las dificultades serias con que nos encontramos en nuestros esfuerzos por proteger a los ciudadanos es el de la falta de control en nuestras fronteras; los terroristas entran y salen y el flujo constante y no controlado de inmigrantes constituye un obstáculo importante para la correcta integración de los que residen en nuestro territorio. Este tiene que ser un elemento clave en cualquier estrategia de lucha contra el terrorismo. Este problema cuestiona también el propio principio de la libre circulación de las personas, otro ámbito que debe ser examinado de nuevo por un órgano independiente. He mencionado la responsabilidad de nuestras autoridades nacionales en estos asuntos. Lamento decir que las autoridades británicas han fracasado estrepitosamente en el control de nuestras fronteras. No sólo tenemos poca idea de quién entra y sale de nuestro país, sino que existen serias dudas sobre la actuación de la Agencia de Fronteras e Inmigración, que es la encargada de realizar los controles."@es21,21
"Proua juhataja, ma tulen just pressikonverentsilt, kus nõuti majanduslike sanktsioonide täpset rakendamist Iraani režiimi, Lähis-Idas ja kaugemal terrorismi kurikuulsa rahastaja vastu. Ma olen ärevuses, lugedes, et üks naine, kes tundis mitmeid kuid kahtlustatavaid terroriste, kes on hetkel kohtu all terrorirünnakute eest Glasgows, on nüüdseks võetud tööle immigratsiooni ... Ma olen kindel, et me kõik tervitame meetmeid, mis tõeliselt aitavad võitluses terrorismiga, kuid ma tahaks teada, kui palju sellest pikast ELi tegevuste nimekirjast, millest oleme täna hommikul kuulnud, sellesse kategooriasse kuulub. EL on väga tubli oma pädevuste laiendamisel ja bürokraatlikku aparatuuri lisamisel, kuid tema tegevuse ja kulude osas on vähe näidata. Me oleme pidanud mõningast arutelu ELi terrorismivastase tegevuse koodinaatori üle. Teema tiitel vihjab mingisugusele järelevalverollile, mis on täiesti sobimatu. Minu arust peaks selline inimene keskenduma ELi tegevusele ja piiratud aladele, kus on selge ühistegevuse lisandväärtus. Ma tunnen suurt lugupidamist volinik Frattini vastu, kuid EL ei saa tõesti võtta vastu tunnustust meie riikliku politsei ja julgeolekuteenistuste tegevuse eest. Oleks kasulik viia läbi iseseisev hindamine ELi niinimetatud terrorismivastaste meetmete kohta. Terrorismivastane võitlus peab jääma liikmesriigi kohustuseks ja rahvusvahelise koostöö küsimuseks. EL peaks keskenduma viisidele, kuidas ta saab toetada isiklikult juhitud terrorismivastase tegevuse jõupingutusi. Üheks tõsiseks raskuseks meie jõupingutustes kaitsta kodanikke on suutmatus kontrollida piire – terroristid tulevad ja lähevad ning jätkuv kontrollimatu sisseränne on tõsiseks takistuseks end sisse seadnud immigrantide korralikuks integreerumiseks. See peab olema iga terrorismivastase strateegia põhielement. See probleem muudab küsitavaks ka kogu inimeste vaba liikumise põhimõtte ning see on veel üks ala, mida sõltumatu organ peaks uuesti uurima. Ma mainisin liikmesriikide asutuste vastutust nendes küsimustes. Pean kahetsusega ütlema, et Briti asutused on kohutavalt ebaõnnestunud piiride kaitsmisel. See ei tähenda mitte üksnes seda, et meil on väga vähe ettekujutust sellest, kes meie riiki siseneb või sealt väljub, vaid on suured küsimärgid seoses Piiri- ja Immigratsiooniametiga, millele pandi kohuseks rakendamiskontroll."@et5
"Arvoisa puhemies, tulin juuri lehdistötilaisuudesta, jossa vaadittiin kaikkialla Lähi-idässä ja muualla terrorismia tunnetusti tukevalle Iranin hallitukselle asetettujen talouspakotteiden ankaraa täytäntöönpanoa. Olen lukenut kauhistuneena eräästä naisesta, joka tunsi kuukausien ajan parhaillaan oikeudessa terrorismista epäiltynä olevat henkilöt, joiden liikkeistä hän ei ilmeisesti raportoinut kenelläkään. Nyt tuo samainen naishenkilö toimii maahanmuuttoasioiden… Olen varma, että me kaikki kannatamme terrorismin torjuntaa aidosti edistäviä toimia, mutta ihmettelen vain, kuinka moni niistä lukemattomista EU:n toimista, joista olemme kuulleet tänä aamuna, kuuluvat näihin edistäviin toimiin. EU on etevä toimivaltuuksiensa venyttämisessä ja byrokraattisen koneistonsa kasvattamisessa, mutta sillä ei ole paljoakaan annettavaa, kun on kyse aktiivisuudesta tai menoista. Olemme keskustelleet jonkin verran EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorista. Koordinaattorin titteli viittaa jonkinlaisen valvojan rooliin, joka on täysin epäasianmukainen. Minusta koordinaattorin olisi keskityttävä EU:n työnkuvaan kuuluviin tehtäviin rajatusti sellaisilla aloilla, joilla yhteiset toimet tuovat selvää lisäarvoa. Kunnioitan suuresti komission varapuheenjohtaja Frattinia, mutta EU ei todellakaan voi ottaa kunniaa kansallisten poliisi- ja turvallisuusyksiköiden toimista. EU:n niin sanotuista terrorismin vastaisista toimista olisi hyvä teettää riippumaton tarkastus. Terrorismin torjunnan on oltava jatkossakin jäsenvaltioiden vastuulla, ja sen pitäisi olla osa kansainvälistä yhteistyötä. EU:n olisi pohdittava sitä, millä tavoin se voisi tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja terrorismin torjumiseksi. EU:n varojen valvonnan epäonnistuminen on suuri ongelma, kun yritämme suojella kansalaisiamme, sillä terroristit liikkuvat rajoista riippumatta. Myös valvomaton maahanmuutto on suuri este aloilleen asettuneiden maahanmuuttajien aidolle integroitumiselle. Tämän täytyy olla keskeisellä sijalla kaikissa terrorismin torjuntastrategioissa. Ongelma saattaa kyseenalaiseksi koko periaatteen ihmisten vapaasta liikkumisesta. Tämä onkin toinen asia, jota niin ikään riippumattoman elimen olisi syytä tutkia. Totesin, että näiden asioiden pitää olla jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulla. Olen pahoillani joutuessani toteamaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat epäonnistuneet surkeasti rajojemme valvonnassa. Ensinnäkin meillä on vain heikko käsitys siitä, ketkä maahamme tulevat tai sieltä lähtevät, mutta lisäksi tarkastusten toimeenpanosta vastuussa olevan raja- ja maahanmuuttoviraston rooli on vielä pahasti auki."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, je reviens d’une conférence de presse où il était question d’une mise en application rigoureuse de sanctions économiques contre le régime iranien, un pourvoyeur connu du terrorisme à travers le Moyen Orient et au-delà. Je suis alarmé de lire qu’une femme qui, pendant des mois, connaissait les terroristes présumés actuellement jugés pour les attentats de Glasgow et qui n’a pas informé les autorités de leurs activités est maintenant employée en qualité d’officier de l’immigration ... Je suis persuadé que nous nous réjouissons tous des mesures qui aident véritablement à combattre le terrorisme, mais je me demande si la longue liste des activités de l’UE dont nous avons pris connaissance ce matin, englobe cette catégorie. L’UE est très bien organisée lorsqu’il s’agit d’élargir ses compétences et de développer son organisation bureaucratique mais elle est pour ainsi dire absente lorsqu’il s’agit de son activité et de ses dépenses. Nous avons eu des conversations avec le coordinateur du contre-terrorisme de l’UE. Son titre implique une sorte de rôle de supervision qui est totalement inadapté. À mon sens, un tel individu devrait se concentrer sur les travaux de l’UE ainsi que sur des domaines limités où il existe une valeur ajoutée transparente issue d’une action commune. J’ai beaucoup de respect pour le commissaire Frattini mais l’UE ne peut véritablement revendiquer les actions de notre police nationale et des services de sécurité. Il serait utile de réaliser un audit sur les mesures dites de contre-terrorisme de l’UE. Le contre-terrorisme doit être chapeauté par la responsabilité nationale et s’inscrire dans une question de coopération internationale. L’UE devrait se concentrer sur les moyens qui lui permettent de soutenir son effort de contre-terrorisme au niveau national. L’une des difficultés réelles de nos efforts visant à la protection de nos citoyens réside dans l’échec rencontré en matière de contrôle des frontières; les terroristes vont et viennent et l’immigration non contrôlée est un obstacle majeur pour la propre intégration de nos immigrants déjà installés. Cela doit être un élément clé dans toute stratégie de contre-terrorisme. Ce problème soulève également la question du principe intégral de la liberté de circulation des gens et il s’agit là d’un autre domaine qui devrait être examiné à nouveau par un organisme indépendant. J’ai parlé de la responsabilité de nos autorités nationales en la matière. Je suis désolé de dire que les autorités britanniques ont échoué de manière désastreuse en termes de contrôle de nos frontières. Non seulement nous n’avons qu’une vague idée du nombre et de l’identité des personnes qui entrent et quittent notre pays mais il existe des sérieux points d’interrogation sur l’Agence de contrôle des frontières et de l’immigration, qui est chargée de mettre en place ces contrôles."@fr8,8
"Elnök asszony! Épp most jövök egy sajtókonferenciáról, ahol gazdasági szankcióknak a Közel-Keleten és azon túl is a terrorizmus hírhedt szponzorával, az iráni rezsimmel szembeni szigorú végrehajtására szólítottak fel. Megrettenve olvasom, hogy egy nő, aki hónapokon keresztül ismerte a glasgowi terrorista bűncselekmények miatt jelenleg eljárás alá vont terroristagyanús személyeket, és aki nyilvánvalóan nem jelentette azok tevékenységeit, most a bevándorlásnál dolgozik... Biztos vagyok benne, hogy valamennyien üdvözöljük azokat az intézkedéseket, amelyek valóban segítenek a terrorizmus elleni küzdelemben, de azon tűnődöm, hogy a ma tárgyalt uniós tevékenységek hosszú sorából hány esik ebbe a kategóriába. Az EU-nak remekül megy az, hogy hatásköreit kiterjessze és hogy bürokratikus apparátusát bővítse, de tevékenységét és kiadásait tekintve keveset tud felmutatni. Beszéltünk az EU terrorizmusellenes koordinátoráról. Címe valami olyasfajta felügyeleti szerepet takar, ami teljességgel célszerűtlen. Szerintem egy ilyen személynek az EU munkálataira és arra a korlátozott számú területre kellene összpontosítania, ahol az együttes fellépésből egyértelműen hozzáadott érték származik. Frattini biztos úrnak nagy tisztelője vagyok, de az EU igazán nem írhatja a saját javára a nemzeti rendőrségeink és biztonsági szolgálataink intézkedéseit. Hasznos lenne elvégezni az EU ún. terroristaellenes intézkedéseinek független vizsgálatát. A terrorizmusellenességnek nemzeti felelősségnek és nemzetközi együttműködési kérdésnek kell maradnia. Az EU-nak azokra a módokra kell koncentrálnia, amelyekkel támogathatja a nemzeti szinten végzett terrorizmusellenes erőfeszítéseket. A polgáraink védelmére irányuló erőfeszítéseink kapcsán az egyik legnehezebb feladat a határellenőrzések hiánya; a terroristák jönnek és mennek, a folyamatos, ellenőrizetlen bevándorlás pedig hatalmas akadálya a már letelepedett bevándorlóink megfelelő integrációjának. Ennek bármely terroristaellenes stratégia kulcsfontosságú elemének kell lennie. Ez a probléma megkérdőjelezi a személyek szabad mozgásának egész elvét és ez egy másik olyan terület, amelyet szintén egy független testületnek kellene megvizsgálnia. Említettem nemzeti hatóságaink felelősségét e kérdések vonatkozásában. Sajnálattal mondom, hogy a brit hatóságok szörnyűséges kudarcot vallottak határaink ellenőrzésében. Nemcsak hogy alig van elképzelésünk arról, hogy ki lép be az országba és ki megy el onnan, de komoly kérdőjelek övezik a Határellenőrzési és Bevándorlási Hivatalt is, amelynek feladata az ellenőrzések végrehajtása."@hu11
"Signora Presidente, sono di ritorno da una conferenza stampa dove è stata invocata l’attuazione rigorosa delle sanzioni economiche nei confronti del regime iraniano, notoriamente un finanziatore del terrorismo nel Medio Oriente e non solo. Sono preoccupato dopo aver letto che una donna che conosceva da molti mesi i sospetti terroristi attualmente alla sbarra per terrorismo a Glasgow e che apparentemente non ha riferito sulle loro attività è adesso impiegata presso … Sono certo che noi tutti sosteniamo le misure che contribuiscono concretamente alla lotta contro il terrorismo, ma mi chiedo quali fra le molte iniziative comunitarie di cui abbiamo parlato quest’oggi rientrino in questa categoria. L’Unione europea è molto brava ad ampliare i propri poteri e a incrementare il proprio apparato burocratico, ma ha poco di cui vantarsi in materia di azioni concrete e spesa. Abbiamo discusso del coordinatore dell’Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Il titolo di questa carica comporta un certo ruolo supervisore che è del tutto inadeguato. A mio parere, una figura del genere dovrebbe concentrarsi sui meccanismi di funzionamento dell’Unione europea e su alcuni settori circoscritti dove l’azione congiunta può dare un contributo concreto. Nutro un grande rispetto per il Commissario Frattini, ma l’Unione non può davvero rivendicare i successi delle polizie e dei servizi segreti nazionali. Sarebbe utile condurre una revisione indipendente delle cosiddette misure antiterrorismo comunitarie. L’antiterrorismo deve rimanere competenza degli Stati membri, nonché oggetto di cooperazione internazionale. L’Unione europea deve concentrarsi su come può sostenere la lotta contro il terrorismo portata avanti a livello nazionale. Una delle maggiori difficoltà che incontriamo nello sforzo di proteggere i nostri cittadini è il mancato controllo delle nostre frontiere: i terroristi entrano ed escono e l’ininterrotta immigrazione illegale rappresenta un ostacolo importante a un’adeguata integrazione degli immigrati che si sono già stabiliti in Europa. Ciò deve costituire un elemento fondamentale di qualsiasi strategia per la lotta contro il terrorismo. Questo problema pone in primo piano la questione della libera circolazione di persone, un’altra area che deve essere riesaminata da un organo indipendente. Ho accennato alla responsabilità delle nostre autorità nazionali in tale campo. Mi dispiace dover constatare che le autorità britanniche hanno fallito miseramente nel controllare i nostri confini. Non solo abbiamo un’idea molto vaga di chi entra ed esce dal nostro paese, ma vi sono dei seri interrogativi sul funzionamento della che è responsabile del controllo dei confini."@it12
"Ponia Pirmininke, aš ką tik grįžau iš spaudos konferencijos, kur reikalauta taikyti griežtas ekonomines sankcijas Irano režimui nuolat remiančiam terorizmą Viduriniuose Rytuose ir kitur. Mane apima nerimas, kai skaitau, kad moteris, kuri kelis mėnesius pažinojo įtariamuosius teroristus, šiuo metu teisiamus už teroristines veikas Glazge, ir nepranešė apie jų veiklą, dabar įdarbinta kaip imigracijos ... Neabejoju, kad mes visi pritariame priemonėms, kurios iš tikro padeda kovoti su terorizmu, bet aš nežinau, kokia dalis iš ilgo sąrašo ES veiksmų, apie kuriuos girdėjome šį rytą, patenka į šią kategoriją. ES labai sėkmingai plečia savo kompetenciją ir didina biurokratinį aparatą, bet labai mažai parodo savo veiklos ir išlaidų rezultatų. Mes diskutavome dėl ES kovos su terorizmu koordinatoriaus. Jo pavadinimas rodo tam tikrą priežiūros funkciją, o tai yra visiškai nepriimtina. Mano požiūriu, toks asmuo turėtų sutelkti dėmesį į ES darbus ir tam tikras sritis, kur akivaizdžią naudą duoda bendra veikla. Aš labai gerbiu komisarą Frattini, tačiau ES tikrai negali girtis nacionalinių policijos ir saugumo tarnybų veikla. Būtų naudinga atlikti Europos Sąjungos taip vadinamų antiteroristinių priemonių nepriklausomą auditą. Už kovą su terorizmu turi būti atsakingos šalių vyriausybės, esant tarptautiniam bendradarbiavimui. ES turi rūpintis, kokiais būdais ji gali teikti paramą nacionaliniu lygmeniu vykdomai kovai su terorizmu. Vienas didžiausių sunkumų stengiantis apsaugoti mūsų piliečius yra susijęs su nepakankama sienų kontrole; teroristai atvyksta ir išvyksta, tęsiasi nekontroliuojama imigracija ir tai labai kliudo tinkamai integruoti mūsų jau įsikūrusius imigrantus. Tai turi tapti svarbiu bet kurios kovos su terorizmu strategijos elementu. Ši problema taip pat iškelia klausimą apskritai dėl laisvo žmonių judėjimo principo ir tai yra dar viena sritis, kurią turėtų ištirti nepriklausomi ekspertai. Aš minėjau, kad už šią sritį yra atsakinga nacionalinės valdžios institucijos. Su apgailestavimu turiu pasakyti, kad Britanijos valdžia tragiškai nepajėgia kontroliuoti savo sienų. Mes ne tik nežinome, kas patenka į mūsų šalį ir ją palieka, bet ir kyla klausimų dėl Sienų ir imigracijos agentūros, kuriai pavesta kontroliuoti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es tikko atnācu no preses konferences, kurā tika aicināts ieviest stingras ekonomiskās sankcijas pret Irānas režīmu, kas ir bēdīgi slavens terorisma sponsors visos Tuvajos Austrumos un ārpus tiem. Es ar satraukumu lasu, ka sieviete, kas daudzus mēnešus zināja aizdomās turētos teroristus, kas pašlaik tiek tiesāti par teroristu uzbrukumiem Glāzgovā, un kas acīmredzot nevienu neinformēja par šīm aktivitātēm, tagad ir pieņemta darbā kā imigrācijas… Esmu pārliecināts, ka mēs visi atzinīgi vērtējam pasākumus, kas patiešām palīdz apkarot terorismu, taču es vēlētos uzzināt, cik liela daļa no ES aktivitāšu saraksta, par ko dzirdējām šorīt, ietilpst šajā kategorijā. ES ļoti labi veicas savas kompetences paplašināšanā un birokrātiskā aparāta palielināšanā, taču tai ir mazi rezultāti aktivitāšu un izdevumu jomās. Mēs esam diskutējuši par ES pretterorisma koordinatoru. Šī amata nosaukums ietver zināmu uzraudzības lomu, kas ir pilnīgi nevietā. Manuprāt, šai personai vajadzētu koncentrēties uz ES darbības principiem un uz ierobežotām jomām, kurās no kopējas rīcības ir gūstama skaidri redzama pievienotā vērtība. Es ļoti cienu komisāru taču ES patiešām nevar prasīt atzinību par mūsu valstu policijas un drošības dienestu darbībām. Būtu vērtīgi veikt ES tā saucamo pretterorisma pasākumu neatkarīgu auditu. Pretterorisma darbībām ir jāpaliek valstu atbildībā un jābūt starptautiskās sadarbības daļai. ES būtu jākoncentrējas uz to, kā tā varētu atbalstīt šos valstu pretterorisma centienus. Viena no vislielākajām grūtībām mūsu centienos aizsargāt mūsu pilsoņus rodas neveiksmīgās robežkontroles dēļ; teroristi nāk un iet, un nepārtraukta nekontrolēta imigrācija ir milzīgs šķērslis mūsu valstīs uz dzīvi apmetušos imigrantu veiksmīgai integrācijai. Šim jebkurā pretterorisma stratēģijā būtu jābūt galvenajam elementam. Šī problēma rada jautājumus par cilvēku brīvās pārvietošanās principu kopumā, un tā ir vēl viena joma, ko vēlreiz būtu jāpārbauda neatkarīgam dienestam. Es pieminēju mūsu valstu varas iestāžu atbildību par šiem jautājumiem. Man ar nožēlu jāsaka, ka Lielbritānijas varas iestādēm par nelaimi nav izdevies kontrolēt mūsu robežas. Mums ne vien ir maza nojausma par to, kas ieceļo mūsu valstī un kas to atstāj, bet zem lielas jautājuma zīmes ir arī Robežkontroles un imigrācijas aģentūra, kas veic izpildes kontrolēšanu."@lv13
"Madam President, I have just come from a press conference calling for rigorous implementation of economic sanctions against the Iranian regime, a notorious sponsor of terrorism across the Middle East and beyond. I am alarmed to read that a woman who for many months knew the suspected terrorists currently on trial for terrorist offences in Glasgow and who apparently did not report his activities is now employed as an immigration ... I am sure we all welcome measures that genuinely help in combating terrorism, but I wonder how much of the long list of EU activity that we have heard about this morning falls into this category. The EU is very good at extending its competences and adding to its bureaucratic apparatus but has little to show for its activity and expenditure. We have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator. His title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate. To my mind, such a person should focus on the workings of the EU and on limited areas where there is clear added value from joint action. I have great respect for Commissioner Frattini but the EU really cannot claim credit for the actions of our national police and security services. It would be useful to carry out an independent audit of the EU’s so-called counter-terrorist measures. Counter-terrorism must remain a national responsibility and a matter of international cooperation. The EU should be concentrating on ways in which it can support that nationally-delivered counter-terrorism effort. One of the serious difficulties in our efforts to protect our citizens comes in the failure to control our borders; terrorists come and go and continued uncontrolled immigration is a major obstacle to the proper integration of our settled immigrants. This must be a key element in any counter-terrorist strategy. This problem also brings into question the whole principle of free movement of people and that is another area that should be examined again by an independent body. I mentioned the responsibility of our national authorities for these matters. I am sorry to say that the British authorities have failed disastrously to control our borders. Not only do we have little idea who enters and leaves our country but there are serious question marks over the Border and Immigration Agency, which is charged with implementing controls."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik kom zojuist van een persconferentie waarin werd opgeroepen tot rigoureuze implementatie van economische sancties tegen het Iraanse regime, een beruchte sponsor van terrorisme in het hele Midden-Oosten en daarbuiten. Met verontrusting las ik dat een vrouw vele maanden de terreurverdachten kende die nu voor terroristische misdrijven in Glasgow terechtstaan. Klaarblijkelijk rapporteerde ze niet hun activiteiten maar ze is nu aangesteld als immigratie... Ik weet zeker dat wij allemaal blij zijn met de maatregelen die werkelijk bijdragen aan de strijd tegen het terrorisme, maar ik vraag me af hoeveel items van de lange lijst van EU-maatregelen, waarover we vanmorgen hoorden, in deze categorie vallen. De EU is zeer goed in het vergroten van haar bevoegdheden en het uitbreiden van haar bureaucratische apparaat, maar kan weinig laten zien van haar activiteiten en uitgaven. We hebben enige discussie gehad over de EU-coördinator terrorismebestrijding. Zijn titel impliceert geheel ten onrechte een soort toezichthoudende rol. Volgens mij dient een dergelijke functionaris zich te richten op het functioneren van de EU en op afgebakende terreinen waar gezamenlijke actie een duidelijke meerwaarde heeft. Ik heb een diep ontzag voor commissaris Frattini, maar de EU kan werkelijk niet met de eer strijken voor acties van onze nationale politie- en veiligheidsdiensten. Het zou zinvol zijn om een onafhankelijke audit uit te voeren naar de zogenaamde terrorismebestrijdingsmaatregelen van de EU. Terrorismebestrijding dient een nationale verantwoordelijkheid te blijven en een kwestie van internationale samenwerking. De EU dient zich te concentreren op manieren waarop zij die nationaal geleverde inspanning tot terrorismebestrijding kan ondersteunen. Een van de ernstige problemen bij onze inspanningen om onze burgers te beschermen is ons gebrek aan grenscontroles: terroristen komen en gaan en een voortdurende ongecontroleerde immigratie vormt een groot obstakel voor de behoorlijke integratie van onze gevestigde immigranten. Dit moet een belangrijk onderdeel vormen in elke strategie met betrekking tot terrorismebestrijding. Dit probleem stelt ook het gehele principe van vrij verkeer van personen ter discussie en dat is een ander gebied dat nog eens onderzocht dient te worden door een onafhankelijke instantie. Ik noemde de verantwoordelijkheid van onze nationale autoriteiten voor deze kwesties. Het spijt me te moeten zeggen dat de Britse autoriteiten rampzalig tekort zijn geschoten in de controle van onze grenzen. Niet alleen hebben we weinig zicht op wie ons land binnenkomt en verlaat, maar er zijn ook ernstige vraagtekens te plaatsen bij het Border and Immigration Agency, dat belast is met het uitvoeren van controles."@nl3
"Pani przewodnicząca! Właśnie wracam z konferencji prasowej, na której apelowano o rygorystyczne wdrożenie sankcji gospodarczych wymierzonych w reżim irański, który jest znanym sponsorem terrorystów w regionie Bliskiego Wschodu i poza nim. Z trwogą przeczytałem, że kobieta, która od wielu miesięcy znała podejrzanych terrorystów, sądzonych obecnie za przestępstwa terrorystyczne w Glasgow, i która najwyraźniej nie zgłosiła na policję ich działań, została zatrudniona jako... Jestem przekonany, że wszyscy z zadowoleniem przyjmujemy środki, które faktycznie wspomagają walkę z terroryzmem, lecz zastanawiam się, jak wiele spośród długiej listy działań UE, o których dzisiaj rano słyszeliśmy, zalicza się do tej kategorii. UE doskonale opanowała rozbudowywanie swoich kompetencji i powiększanie aparatu biurokratycznego, ale w niewielkim stopniu może wykazać się działaniami czy odpowiednimi wydatkami. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu. Nazwa jego funkcji sugeruje rolę nadzorczą, która jest całkowicie nieodpowiednia. Moim zdaniem osoba taka powinna koncentrować się na funkcjonowaniu UE oraz na ograniczonym zbiorze dziedzin, które charakteryzują się wyraźną wartością dodaną pochodzącą z zastosowania wspólnego działania. Niezwykle szanuję pana komisarza Frattiniego, lecz UE naprawdę nie może przypisywać sobie zasług naszych krajowych służb policyjnych i wywiadowczych. Użytecznym krokiem byłoby przeprowadzenie niezależnego audytu tak zwanych środków na rzecz walki z terroryzmem podejmowanych w UE. Walka z terroryzmem musi pozostać obowiązkiem poszczególnych krajów oraz przedmiotem współpracy międzynarodowej. UE powinna skupiać się na sposobach wspierania tego, rozdzielonego na poszczególne kraje. wysiłku na rzecz walki z terroryzmem. Jedną z poważnych trudności w naszych wysiłkach mających na celu ochronę naszych obywateli jest niedostateczny poziom ochrony naszych granic; terroryści przez nie przenikają, a stała, niekontrolowana imigracja jest główną przeszkodą we właściwej integracji imigrantów, którzy osiedlają się w UE. Musi to być kluczowy element każdej strategii antyterrorystycznej. Powyższy problem podważa również całą zasadę swobodnego przepływu osób - jest to kolejny obszar, który należy zbadać, również korzystając z usług niezależnego organu. Wspomniałem o odpowiedzialności, jaką w tej kwestii ponoszą władze krajowe. Z przykrością stwierdzam, że władze brytyjskie poniosły katastrofalną porażkę w zakresie kontroli naszych granic. Nie tylko nie mamy pojęcia, kto wjeżdża i wyjeżdża z naszego kraju, istnieją też poważne wątpliwości co do działania Agencji ds. Granic i Imigracji, której obowiązkiem jest prowadzenie kontroli."@pl16
"Senhora Presidente, venho agora mesmo de uma conferência de imprensa que apelou à aplicação rigorosa de sanções económicas contra o regime iraniano, conhecido financiador do terrorismo em todo o Médio Oriente e em regiões ainda mais longínquas. Li com preocupação que uma mulher que, durante vários meses, conheceu os suspeitos de terrorismo actualmente a ser julgados por actos terroristas em Glasgow e que, tanto quanto se sabe, não informou as autoridades das suas actividades está agora a trabalhar na imigração… Estou certo de que todos nós vemos com bons olhos medidas que ajudem verdadeiramente a combater o terrorismo, mas não sei até que ponto a longa lista de actividades da UE que ouvimos esta manhã cabe nessa categoria. A UE tem muita facilidade em alargar as suas competências e em aumentar o seu aparelho burocrático mas o mesmo já não acontece no que respeita a actividades e despesas que as sustentem. Já muito discutimos a função do coordenador antiterrorismo da UE. Esta designação implica uma espécie de papel de supervisão, totalmente desadequado. A meu ver, essa pessoa devia centrar-se nos trabalhos da UE e em áreas delimitadas onde a acção conjunta traz claro valor acrescentado. Nutro um enorme respeito pelo Senhor Comissário Frattini mas a verdade é que a UE não pode chamar a si o crédito pelas acções das nossas polícias e serviços de segurança nacionais. Seria útil proceder a uma auditoria independente sobre as chamadas medidas antiterrorismo da UE. A luta contra o terrorismo tem de manter-se de responsabilidade nacional, embora conte com a cooperação internacional. A UE devia concentrar-se em formas de apoiar esse esforço antiterrorista levado a cabo pelas forças nacionais. Uma das grandes dificuldades nos esforços para proteger os nossos cidadãos reside no fracasso do controlo das fronteiras; os terroristas entram e saem e a constante imigração sem controlo é um dos maiores obstáculos à integração adequada dos nossos imigrantes legais. Este elemento deve ser central em qualquer estratégia antiterrorista. Este problema põe em causa também todo o princípio da livre circulação de pessoas e é outro domínio que devia ser avaliado por um organismo independente. Já referi a responsabilidade das nossas autoridades nacionais nesta matéria. Lamento dizer que as autoridades britânicas falharam estrondosamente no controlo das nossas fronteiras. Não só não fazemos qualquer ideia de quem entra e sai do nosso país como se levantam sérias interrogações a propósito da Agência da Imigração e Fronteiras, encarregada de efectuar os controlos."@pt17
"Madam President, I have just come from a press conference calling for rigorous implementation of economic sanctions against the Iranian regime, a notorious sponsor of terrorism across the Middle East and beyond. I am alarmed to read that a woman who for many months knew the suspected terrorists currently on trial for terrorist offences in Glasgow and who apparently did not report his activities is now employed as an immigration ... I am sure we all welcome measures that genuinely help in combating terrorism, but I wonder how much of the long list of EU activity that we have heard about this morning falls into this category. The EU is very good at extending its competences and adding to its bureaucratic apparatus but has little to show for its activity and expenditure. We have had some discussion of the EU counter-terrorism coordinator. His title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate. To my mind, such a person should focus on the workings of the EU and on limited areas where there is clear added value from joint action. I have great respect for Commissioner Frattini but the EU really cannot claim credit for the actions of our national police and security services. It would be useful to carry out an independent audit of the EU’s so-called counter-terrorist measures. Counter-terrorism must remain a national responsibility and a matter of international cooperation. The EU should be concentrating on ways in which it can support that nationally-delivered counter-terrorism effort. One of the serious difficulties in our efforts to protect our citizens comes in the failure to control our borders; terrorists come and go and continued uncontrolled immigration is a major obstacle to the proper integration of our settled immigrants. This must be a key element in any counter-terrorist strategy. This problem also brings into question the whole principle of free movement of people and that is another area that should be examined again by an independent body. I mentioned the responsibility of our national authorities for these matters. I am sorry to say that the British authorities have failed disastrously to control our borders. Not only do we have little idea who enters and leaves our country but there are serious question marks over the Border and Immigration Agency, which is charged with implementing controls."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, práve som sa vrátil z tlačovej konferencie, ktorá vyzývala na prísne uvalenie hospodárskych sankcií proti iránskemu režimu, známeho podporovateľa terorizmu na Strednom východe a v iných oblastiach. Znepokojilo ma zistenie, že žena, ktorá niekoľko mesiacov poznala podozrivého teroristu, teraz stojaceho pred súdom za teroristické útoky v Glasgowe, a ktorá podľa všetkého o jeho činnosti nikoho neinformovala, je v súčasnosti zamestnaná ako imigračná... ( ) Nepochybne všetci vítame opatrenia, ktoré skutočne pomáhajú v boji proti terorizmu, zaujímalo by ma však, koľko opatrení z dlhého zoznamu činností EÚ, o ktorých sme dnes počuli, patrí do tejto kategórie. EÚ vyniká v rozširovaní svojich právomocí a zväčšovaní byrokratickej mašinérie, avšak zo svojej činnosti a výdavkov ukazuje len málo. Hovorili sme trochu o koordinátorovi EÚ na boj proti terorizmu. Jeho titul naznačuje, že by mal akúsi dozornú úlohu, a to je úplne neúčelné. Podľa mňa by sa táto osoba mala zaoberať postupmi EÚ a vymedzenými oblasťami, kde je zrejmá pridaná hodnota zo spoločnej akcie. Vysoko si vážim pána komisára Frattiniho, ale EÚ naozaj nemôže preberať zásluhy za konanie našej vnútroštátnej polície a bezpečnostných služieb. Bolo by treba vykonať nezávislý audit takzvaných protiteroristických opatrení EÚ. Boj proti terorizmu musí byť povinnosťou štátu a vecou medzinárodnej spolupráce. EÚ by sa mala zamerať na spôsob, ako podporiť úsilie potláčať terorizmus na vnútroštátnej úrovni. Jedna z vážnych ťažkostí v našom úsilí chrániť občanov pochádza z neschopnosti kontrolovať naše hranice; teroristi prichádzajú a odchádzajú a pokračujúca nekontrolovateľná imigrácia je hlavnou prekážkou riadnej integrácie usadených imigrantov. To musí byť kľúčovým prvkom každej protiteroristickej stratégie. Tento problém tiež vyvoláva pochybnosti o celom princípe voľného pohybu osôb, a to je ďalšia oblasť, ktorú by mal opäť preskúmať nezávislý orgán. Spomenul som, že zodpovednosť za tieto záležitosti nesú vnútroštátne orgány európskych krajín. S ľútosťou musím oznámiť, že britské úrady pri kontrole našich hraníc katastrofálne zlyhali. Nielenže ani netušíme, kto do našej krajiny prichádza a kto odchádza, ale nad Agentúrou pre kontrolu hraníc a imigrácie (Border and Immigration Agency), ktorá je poverená vykonávaním kontroly, visia vážne otázniky."@sk19
"Gospa predsednica, pravkar se vračam s tiskovne konference, na kateri se je pozvalo k strogemu izvajanju gospodarskih sankcij zoper iranski režim, ki je zloglasni sponzor terorizma na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu. Zaskrbljen sem, ker sem prebral, da je ženska, ki je več mesecev vedela za osumljene teroriste, ki se jim sodi zaradi terorističnih dejanj v Glasgowu, in ki očitno ni prijavila njihovih dejavnosti, zdaj zaposlena kot ... Prepričan sem, da vsi pozdravljamo ukrepe, ki zares prispevajo k boju proti terorizmu, vendar se sprašujem, kolikšen del dolgega seznama dejavnosti EU, o katerih smo slišali danes zjutraj, spada v to kategorijo. EU je zelo uspešna pri povečevanju pristojnosti in prispevanju k birokraciji, vendar je zelo malo dosegla na področju dejavnosti in izdatkov. Govorili smo že o evropskem koordinatorju za boj proti terorizmu. Iz njegovega naziva je mogoče sklepati, da gre za neke vrste nadzorno vlogo, kar je popolnoma neprimerno. Po mojem mnenju bi se morala taka oseba osredotočiti na delovanje EU in omejena področja, na katerih skupno ukrepanje prinaša jasno dodano vrednost. Zelo spoštujem komisarja Frattinija, vendar si EU resnično ne more pripisovati zaslug za ukrepe naše nacionalne policije in varnostne službe. Koristno bi bilo, če bi se opravila neodvisna revizija tako imenovanih protiterorističnih ukrepov EU. Boj proti terorizmu mora ostati v nacionalni pristojnosti in predmet mednarodnega sodelovanja. EU se mora osredotočiti na načine, na katere lahko podpira to prizadevanje boja proti terorizmu na nacionalni ravni. Ena od resnih težav pri našem prizadevanju za zaščito državljanov je neuspešno nadziranje mej; teroristi prihajajo in odhajajo, pri čemer je stalno nenadzorovano priseljevanje velika ovira za ustrezno vključevanje naših priseljencev. To mora biti ključni del vsake strategije boja proti terorizmu. Ta težava ogroža tudi celotno načelo prostega pretoka oseb, kar je še eno področje, ki ga mora preveriti neodvisen organ. Omenil sem odgovornost naših nacionalnih organov za te zadeve. Na žalost so britanski organi popolnoma neuspešno nadzirali svoje meje. Poleg tega, da ne vedo, kdo vstopa v državo in izstopa iz nje, je zelo vprašljiva tudi agencija za meje in priseljevanje, ki je zadolžena za izvajanje nadzora."@sl20
"Fru talman! Jag kommer just från en presskonferens där man krävde ett strikt genomförande av ekonomiska sanktioner mot den iranska regimen, som är ökänd för att främja terrorism i och utanför Mellanöstern. Jag blev bestört när jag läste att en kvinna som i många månader kände till de misstänkta terrorister som för nu står inför rätta för terroristbrott i Glasgow och som uppenbarligen inte rapporterade deras aktiviteter, nu är anställd som invandrings- … Jag är övertygad om att vi alla välkomnar åtgärder som verkligen bidrar till att bekämpa terrorismen, men jag undrar hur många av EU-åtgärderna på den långa lista som vi har hört om under morgonen som verkligen hör till denna kategori. EU är mycket bra på att utöka sina befogenheter och sitt byråkratiska maskineri, men har inte mycket att komma med när det gäller praktiskt arbete och insatser. Vi har diskuterat EU:s samordnare för kampen mot terrorism. Titeln antyder något slags tillsynsroll, vilket är fullständigt olämpligt. Enligt min åsikt bör samordnaren inrikta sig på EU:s funktionssätt och på begränsade områden, där gemensamma åtgärder ger ett tydligt mervärde. Jag hyser stor respekt för kommissionsledamot Franco Frattini, men EU kan faktiskt inte ta åt sig äran för de nationella polismyndigheternas och säkerhetstjänsternas agerande. En oberoende granskning av EU:s så kallade åtgärder för att bekämpa terrorismen skulle vara på sin plats. Bekämpningen av terrorismen måste förbli ett nationellt ansvar och genomföras genom internationellt samarbete. EU bör koncentrera sig på åtgärder för att stödja dessa nationella insatser för att bekämpa terrorismen. En av de allvarliga svårigheterna med våra insatser för att skydda medborgarna är att vi inte lyckas skydda våra gränser. Terroristerna kommer och går som de vill och den fortsatt okontrollerade invandringen är ett stort hinder för integrationen av de invandrare som redan lever bland oss. Detta måste vara en central faktor i strategierna för terrorismbekämpning. Detta problem leder dessutom till att hela principen om fri rörlighet för personer ifrågasätts, och även det är ett område som bör undersökas av ett oberoende organ. Jag nämnde våra nationella myndigheters ansvar för dessa frågor. Tyvärr måste jag säga att de brittiska myndigheterna har misslyckats kapitalt med att kontrollera våra gränser. Vi har inte bara dålig kontroll över vem som reser in och ut ur vårt land, utan det finns även allvarliga frågetecken när det gäller gräns- och invandringsbyrån, som ansvarar för att genomföra kontrollerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Border and Immigration Agency"12
"předsedající přerušila řečníka"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph