Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω θέτοντας δύο βασικά ερωτήματα προς το Συμβούλιο: πρώτον, γιατί η θέση του κυρίου de Vries παραμένει ακόμα κενή, αν και έχει περάσει τόσος χρόνος; Σκοπεύει το Συμβούλιο να την πληρώσει; Την θεωρεί χρήσιμη; Ναι ή όχι; Και δεύτερον, γιατί τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν εφαρμοσθεί σωστά από όλα τα κράτη μέλη; Όμως, το γενικότερο ερώτημα είναι αν, στην προσπάθειά μας να χτυπήσουμε την τρομοκρατία, έχουμε απλώς κάνει βήματα αντίδρασης στη δράση των τρομοκρατών και κατά πόσον ασκούμε έξυπνη και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την τρομοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο φόβος για την ασφάλειά μας συχνά μας οδηγεί σε πρακτικές οι οποίες δημιουργούν μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας. Έχω επανειλημμένα από αυτή τη θέση διακηρύξει ότι η διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας είναι κοινός μας στόχος και αυτονόητος. Η μέθοδος, όμως, που ακολουθούμε δείχνει και το επίπεδο της ωριμότητας του πολιτισμού μας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων μας όχι μόνο είναι κεκτημένο, αλλά αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία και την ασφάλειά μας. Πιστεύω ότι, μαζί με την ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας όλων των ως τώρα αντιτρομοκρατικών μέτρων, οφείλουμε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία μας, ώστε να μην συνίσταται μόνο σε μια σειρά αντιδράσεων στη δράση των τρομοκρατών. Γι’ αυτό οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενταθούν. Η συνεργασία των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας. Και τέλος πιστεύω ότι οφείλουμε να εντείνουμε τον διάλογο με τις τρίτες χώρες. Το θεωρώ βασικό· απεδείχθη άλλωστε πόσο χρήσιμη ήταν η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dovolte mi, abych hned úvodem položil Radě dvě základní otázky. První otázkou je, proč zůstává funkce pana de Vriese tak dlouho neobsazena. Hodlá ji Rada obsadit? Považuje ji Rada za potřebnou? Ano nebo ne? Druhou otázkou je, proč nejsou přijatá protiteroristická opatření řádně uplatňována ve všech členských státech? Důležitější je stále otázka, zda jsme v našem úsilí o poražení terorismu nepřijali kroky pouze jakožto reakci na teroristickou činnost. Plníme inteligentní, integrovanou strategii ve snaze bojovat proti příčinám terorismu? To bychom neměli nikdy ztrácet ze zřetele. Strach o naši vlastní bezpečnost nás často vede k přijímání strategií, které vzbuzují mylný dojem bezpečnosti. Opětovně jsem zde prohlašoval, že ochrana veřejné bezpečnosti je naším společným, samozřejmým cílem. Naše metoda je však důkazem vyzrálosti naší civilizace. Dodržování našich práv k nám nejen bytostně patří, ale je zároveň i naší jedinou cestou k blahobytu a bezpečnosti. Domnívám se, že potřebujeme nejen zhodnotit účinnost všech protiteroristických opatření, která jsme dodnes přijali, ale také zhodnotit pokrok, jehož jsme dosáhli a který nespočívá jen v sérii reakcí na teroristickou činnost. Proto je nutno zintenzívnit diskuse mezi Radou, Komisí a Parlamentem. Spolupráce členských států má základní význam. A nakonec se domnívám, že bychom měli posílit dialog se třetími zeměmi. Považuji to za důležité, neboť jsme byli svědky toho, jak potřebná je spolupráce se Spojenými státy."@cs1
"Fru formand! Jeg vil begynde med at stille Rådet to grundlæggende spørgsmål: For det første vil jeg spørge, hvorfor hr. de Vries' plads stadig er tom, selv om der er gået så lang tid. Agter Rådet at udfylde den? Finder Rådet den nyttig - ja eller nej? For det andet vil jeg spørge, hvorfor de antiterrorforanstaltninger, der er truffet, ikke er gennemført korrekt i alle medlemsstaterne. Det overordnede spørgsmål er imidlertid, om vi i vores forsøg på at bekæmpe terrorisme blot har taget nogle skridt som reaktion på terroristernes handlinger, og om vi rent faktisk har en klog og integreret strategi, der tager sigte på at bekæmpe årsagerne til terrorismen. Dette må vi aldrig glemme. Frygten for vores sikkerhed får os ofte til at anvende metoder, som skaber en falsk sikkerhedsfølelse. Jeg har flere gange her i Parlamentet erklæret, at det er vores fælles, indlysende mål at bevare den offentlige sikkerhed. Den metode, vi anvender, viser imidlertid noget om vores civilisations grad af modenhed. Respekten for vores rettigheder er ikke kun lovfæstet, det er også den eneste vej til velfærd og sikkerhed. Jeg tror, det er nødvendigt at vurdere effektiviteten af alle hidtidige antiterrorforanstaltninger, men samtidig er vi også nødt til at se meget omhyggeligt på, hvor vi er på vej hen, så der ikke kun er tale om en række reaktioner på terroristernes handling. Derfor skal drøftelserne mellem Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet intensiveres. Samarbejdet mellem medlemsstaterne er af vital betydning. Endelig tror jeg, vi er nødt til at intensivere dialogen med tredjelande. Det, mener jeg, er grundlæggende. Det har jo også vist sig, hvor nyttigt samarbejdet med USA har været."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich dem Rat zwei grundsätzliche Fragen stellen: Erstens, wieso ist der Platz von Herrn de Vries auch nach so langer Zeit immer noch leer? Hat der Rat überhaupt die Absicht, die Stelle wieder zu besetzen? Hält sie der Rat für nützlich? Ja oder nein? Zweitens, warum werden die verabschiedeten Anti-Terror-Maßnahmen nicht von allen Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt? Viel wichtiger erscheint mir aber die Frage, ob wir bei all unseren Bemühungen, dem Terrorismus zu begegnen, nicht nur Schritte unternehmen, um auf terroristische Aktivitäten zu reagieren. Verfolgen wir mit dem Ziel, die Ursachen des Terrorismus zu bekämpfen, eine intelligente, integrierte Strategie? Das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Angst um die eigene Sicherheit führt oft dazu, dass wir Strategien anwenden, die uns in falscher Sicherheit wiegen. Ich habe vor diesem Hohen Haus wiederholt erklärt, dass der Schutz der öffentlichen Sicherheit natürlich unser gemeinsames unbeirrbares Ziel ist. Doch unsere Methode wird über die Reife unserer Zivilisation befinden. Die Achtung unserer Rechte ist nicht nur ein unveräußerliches Gut, es ist auch unser einziger Weg zu Wohlstand und Sicherheit. Meiner Ansicht nach müssen wir nicht nur die Wirksamkeit aller bisherigen Anti-Terror-Maßnahmen auf den Prüfstand stellen, sondern auch genau überprüfen, welche Fortschritte wir erzielen. Sie dürfen nicht nur aus einer Reihe von Antworten auf terroristische Aktivitäten bestehen. Die Gespräche zwischen Rat, Kommission und Parlament müssen daher forciert werden. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist von grundsätzlicher Bedeutung. Abschließend möchte ich sagen, dass wir meines Erachtens auch den Dialog mit Drittstaaten ankurbeln sollten. Ich halte dies für ganz entscheidend, schließlich erleben wir ja bereits, wie nützlich die Zusammenarbeit mit den USA ist."@de9
"Madam President, let me first of all put two fundamental questions to the Council: firstly, why is Mr de Vries’s seat still vacant, even after such a long time? Does the Council intend to fill it? Does the Council consider it useful? Yes or no? Secondly, why have the adopted anti-terrorism measures not been properly enforced by all Member States? More important still is the question of whether, in our effort to counter terrorism, we have taken steps merely as a reaction to terrorist activity. Are we following an intelligent, integrated strategy in aiming to combat the causes of terrorism? We should never lose sight of this. Fear for our own security often causes us to adopt strategies that create a false sense of security. I have repeatedly asserted here that the protection of public security is our common, self-evident aim. However, our method is proof of the maturity of our civilisation. Respect for our rights is not merely inalienably ours; it is our only path to welfare and security. I believe that we need not only to evaluate the effectiveness of all anti-terrorism measures to date, but also to take careful stock of our progress, which must not consist merely of a series of reactions to terrorist activity. Discussions between the Council, the Commission and Parliament must therefore be stepped up. The cooperation of the Member States is of vital importance. Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries. I consider this essential, as we have seen how useful cooperation with the United States has been."@en4
"Señora Presidenta, permítame que, en primer lugar, plantee dos cuestiones fundamentales al Consejo: en primer lugar, ¿por qué el escaño del señor de Vries sigue todavía vacío después de tanto tiempo? ¿Tiene el Consejo intención de ocuparlo? ¿Lo considera útil el Consejo? ¿Sí o no? En segundo lugar, ¿por qué las medidas antiterroristas aprobadas no han sido aplicadas correctamente por los Estados miembros? De mayor importancia todavía resulta la cuestión de si, en nuestro esfuerzo por combatir el terrorismo, hemos dado pasos sólo como una reacción a la actividad terrorista. ¿Estamos siguiendo una estrategia integrada inteligente a la hora de combatir las causas del terrorismo? No deberíamos perder de vista esto en ningún momento. El temor por nuestra propia seguridad con frecuencia nos lleva a adoptar estrategias que crean un falso sentido de la seguridad. He declarado aquí en repetidas ocasiones que la protección de la seguridad pública es nuestro objetivo común manifiesto. Sin embargo, nuestro método constituye la prueba de la madurez de nuestra civilización. El respeto a nuestros derechos no es sólo inalienablemente nuestro, sino que es nuestro camino hacia el bienestar y la seguridad. Creo que no sólo necesitamos evaluar la eficacia de todas las medidas antiterroristas hasta la fecha, sino también hacer un balance cuidadoso de nuestro progreso, el cual no debe reducirse a una serie de reacciones a la actividad terrorista. Por tanto, deben intensificarse los debates celebrados entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. La cooperación de los Estados miembros es de vital importancia. Por último, creo que debería intensificarse el diálogo con los terceros países. Considero que es esencial, puesto que hemos visto lo útil que ha resultado la cooperación con los Estados Unidos"@es21
"Proua juhataja, lubage mul kõigepealt esitada nõukogule kaks küsimust: esiteks, miks on härra de Vries`i koht endiselt tühi, isegi pärast nii pikka aega. Kas nõukogul on kavas see täita? Kas nõukogu peab seda vajalikuks? Jah või ei? Teiseks, miks ei ole vastuvõetud terrorismivastaseid meetmeid jõustatud kõigi liikmesriikide poolt? Veelgi tähtsam siiski on küsimus, kas oma pingutustes terrorismi vastu võidelda oleme me astunud samme lihtsalt vastuseks terroristide tegevusele. Kas me järgime terrorismipõhjuste vastu võitlemise eesmärgil arukat, integreeritud strateegiat? Me ei tohiks seda kunagi silmist kaotada. Hirm meie enda julgeoleku pärast sunnib meid sageli vastu võtma strateegiaid, mis loovad petliku turvatunde. Ma olen siin korduvalt kinnitanud, et avaliku julgeoleku kaitsmine on meie üldine endastmõistetav eesmärk. Ometi, meie meetod on tõestuseks meie tsivilisatsiooni küpsusest. Meie õiguste austamine ei ole üksnes lahutamatult meie oma, see on meie ainus tee heaolu ja julgeolekuni. Ma olen veendunud, et meil ei ole vaja hinnata üksnes kõigi seniste terrorismivastase meetmete tõhusust, vaid hinnata lähemalt ka meie edusamme, mis ei pea hõlmama üksnes järjestikuseid reaktsioone terroristide tegevusele. Nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahelisi arutelusid tuleb seega suurendada. Liikmesriikide koostöö on väga tähtis. Viimaks, ma usun, et me peaksime hoogustama dialoogi kolmandate riikidega. Ma pean seda oluliseks, kuna oleme näinud, kui kasulik on olnud koostöö Ameerika Ühendriikidega."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aloittaa esittämällä kaksi peruskysymystä neuvostolle: Ensinnäkin, miksi de Vriesin paikka yhä auki, vaikka hänen erostaan on kulunut jo niin pitkä aika? Aikooko neuvosto täyttää paikan? Onko koordinaattorin virka sen mielestä hyödyllinen, kyllä vai ei? Toiseksi kysyn, miksei terrorismin vastaisia toimia ole pantu asianmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa? Tätäkin tärkeämpää on kuitenkin kysymys siitä, onko terrorismin vastaisissa ponnisteluissa ryhdytty toimiin vain reaktiona terroristien toimintaan? Noudatammeko järkevää ja yhtenäistä strategiaa, jonka tarkoituksena on pureutua terrorismin syihin? Tätä ei pidä koskaan unohtaa. Pelko oman turvallisuutemme puolesta saa meidät usein hyväksymään strategioita, jotka synnyttävät vääränlaista turvallisuuden tunnetta. Olen toistuvasti väittänyt, että kansalaisten turvallisuuden suojelu on yhteinen ja itsestään selvä tavoitteemme. Metodimme on kuitenkin todiste sivilisaatiomme kypsyydestä. Oikeuksiemme kunnioittaminen ei ole vain luovuttamattomasti meidän, se on ainoa väylämme hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Minusta meidän on sekä arvioitava kaikkien tähänastisten terrorismin vastaisten toimien tehokkuutta että arvioitava huolellisesti edistystämme, joka on oltava muutakin kuin joukko vastauksia terroristien toimintaan. Neuvoston, komission ja parlamentin välisiä keskusteluja on siten vauhditettava. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on elintärkeää. Meidän on myös mielestäni pantava vauhtia kolmansien maiden kanssa käytävälle vuoropuhelulle, joka on minusta elintärkeää, sillä olemmehan nähneet, kuinka hyödylliseksi yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on osoittautunut."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi de commencer par poser deux questions fondamentales au Conseil. Premièrement, pourquoi le poste de M. de Vries demeure-t-il encore vacant après une période aussi longue? Le Conseil compte-t-il le pourvoir? Le Conseil l’estime-t-il nécessaire? Oui ou non? Ensuite, pourquoi les mesures antiterroristes n’ont-elles pas été correctement appliquées par tous les États membres? Encore plus important: nos mesures de lutte contre le terrorisme font-elles uniquement suite aux activités terroristes? Notre stratégie de lutte contre le terrorisme est-elle intelligente et intégrée? Nous ne devons jamais perdre cela de vue. De peur pour notre sécurité, nous adoptons souvent des stratégies qui créent un faux sentiment de sécurité. Tel que je l’ai affirmé à de nombreuses reprises, la protection de la sécurité publique est notre objectif commun et implicite. Cependant, notre méthode témoigne de la maturité de notre civilisation. Le respect de nos droits ne va pas inaliéniablement de soi; il s'agit là de l’unique voie vers le bien-être et la sécurité. J'estime qu'il faut non seulement évaluer l’efficacité de toutes les mesures antiterroristes prises à ce jour, mais également dresser un bilan prudent de notre progrès, qui ne doivent pas uniquement consister en un ensemble de réactions face à l'activité terroriste. Aussi faut-il renforcer les discussions entre le Conseil, la Commission et le Parlement. La coopération des États membres revêt également une importance vitale. Enfin, je considère que nous devons renforcer le dialogue avec les pays tiers. J’estime cela essentiel au vu des bénéfices tirés de notre coopération avec les États-Unis."@fr8
"Elnök asszony! Mindenekelőtt hadd tegyek fel két alapvető kérdést a Tanácsnak: először is miért üres még mindig de Vries úr széke, ilyen hosszú idő elteltével is? A Tanács be kívánja azt tölteni? Hasznosnak tartja azt a Tanács? Igen vagy nem? Másodsorban: miért nem hajtotta végre megfelelően az összes tagállam az elfogadott terrorizmusellenes intézkedéseket? Még fontosabb azonban az a kérdés, hogy a terrorizmusellenes erőfeszítésünkben pusztán csak a terrorcselekményekre adott reakcióként tettünk-e lépéseket. Intelligens, integrált stratégiát követünk-e, amikor célunk a terrorizmus okaival szembeni küzdelem? Ezt soha nem szabad szem elől tévesztenünk. A saját biztonságunk féltése gyakran arra sarkall, hogy hamis biztonságérzetet teremtő stratégiákat fogadjunk el. Több alkalommal állítottam itt azt, hogy közbiztonságunk védelme közös, magától értetődő célunk. Módszerünk azonban civilizációnk érettségének bizonyítéka. Jogaink tiszteletben tartása nem csupán elidegeníthetetlenül a miénk; ez az egyetlen út, amely a jóléthez és a biztonsághoz vezet. Véleményem szerint nemcsak az eleddig meglévő terrorizmusellenes intézkedések hatékonyságát kell értékelnünk, hanem óvatosan számba kell vennünk az előrehaladást, amely nem állhat pusztán a terroristatevékenységekre adott reakciók sorozatából. A Tanács, a Bizottság és a Parlament közötti tárgyalásokat tehát fokozni kell. A tagállamok együttműködése létfontosságú. Végül pedig úgy vélem, hogy fokoznunk kell a harmadik országokkal folytatott párbeszédet. Ezt alapvetőnek tartom, mivel láthattuk, hogy milyen hasznosnak bizonyult az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés."@hu11
"Signora Presidente, vorrei innanzi tutto rivolgere due domande fondamentali al Consiglio: in primo luogo, perché la poltrona del coordinatore de Vries non è ancora stata occupata, dopo un lasso di tempo così lungo? Intende il Consiglio occuparla? Il Consiglio la ritiene utile? Sì o no? In secondo luogo, perché le misure antiterrorismo adottate non sono state attuate adeguatamente dagli Stati membri? Ancora più importante è capire se, nella lotta contro il terrorismo, abbiamo preso misure semplicemente come una reazione all’attività terroristica. Stiamo seguendo una strategia intelligente e integrata nel combattere le cause del terrorismo? Non dovremmo mai perdere di vista questo aspetto. Il timore per la propria sicurezza spesso ci spinge ad adottare strategie che creano un falso senso di sicurezza. Ho più volte ripetuto in questa sede che la tutela della pubblica sicurezza è di per sé un nostro obiettivo comune. Tuttavia, l’approccio da noi adottato è la prova della maturità della nostra civiltà. Il rispetto dei nostri diritti non solo è un nostro diritto inalienabile, ma è l’unica strada per garantire il benessere e la sicurezza. A mio parere abbiamo bisogno non solo di valutare l’efficacia di tutti i provvedimenti antiterrorismo adottati finora, bensì di valutare attentamente i progressi finora ottenuti, che non devono consistere meramente in una serie di reazioni all’attività terroristica. Le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento devono pertanto compiere un salto di qualità. La cooperazione fra gli Stati membri è di importanza vitale. Infine, sono dell’avviso che dobbiamo consolidare il dialogo con i paesi terzi. A mio parere, si tratta di un aspetto fondamentale, se guardiamo a quanto è stata proficua la cooperazione con gli Stati Uniti."@it12
"Ponia Pirmininke, leiskite man pirmiausiai pateikti du esminius klausimus Tarybai: pirma, kodėl pono de Vries paliktas postas vis dar laisvas, nors praėjo tiek daug laiko? Ar Taryba ketina į jį ką nors paskirti? Ar, Tarybos nuomone, jis naudingas? Taip ar ne? Antra, kodėl priimtas antiteroristines priemones ne visos valstybės narės tinkamai įgyvendino? Dar svarbesnis klausimas yra tai, ar besistengdami kovoti su terorizmu mes tiesiog reagavome į teroristų veiklą. Ar mes veikiame pagal protingą, integruotą strategiją, siekdami pašalinti terorizmo priežastis? Mes turėtume visada tai turėti omenyje. Baimė dėl savo saugumo dažnai priverčia mus priimti strategijas, kurios sukuria apgaulingą saugumo pojūtį. Ne kartą čia teigiau, kad visuomenės saugumo užtikrinimas yra mūsų bendras ir akivaizdus tikslas. Tačiau mūsų metodai rodo mūsų civilizacijos brandumą. Reikia gerbti ne tik savo teises; tai vienintelis kelias į gerovę ir saugumą. Aš manau, kas reikia ne tik įvertinti visų iki šiol priimtų antiteroristinių priemonių veiksmingumą, bet ir nuodugniai įvertinti pažangą, kurią sudaro ne tik virtinė reakcijų į teroristinę veiklą. Taigi reiktų tęsti Tarybos, Komisijos ir Parlamento diskusijas. Gyvybiškai svarbus yra valstybių narių bendradarbiavimas. Ir paskutinis dalykas, manau, kad mes turėtume vesti dialogą su trečiosiomis šalimis. Mano nuomone, tai labai svarbu, juk mes matėme, koks naudingas buvo bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms ļaujiet man uzdot Padomei divus fundamentālus jautājumus: pirmkārt, kāpēc vieta vēl joprojām ir brīva pēc tik ilga laika? Vai Padome grasās to aizpildīt? Vai Padome uzskata, ka tas ir lietderīgi? Jā vai nē? Otrkārt, kāpēc pieņemtie pretterorisma pasākumi nav pienācīgi izpildīti visās dalībvalstīs? Vēl svarīgāks ir jautājums, vai, cenšoties stāties pretī terorismam, mēs esam spēruši soļus, tikai reaģējot uz teroristu darbību. Vai mēs sekojam saprātīgai, integrētai stratēģijai, cenšoties pārvarēt terorisma cēloņus? Mēs nekad nedrīkstam to zaudēt no redzes lauka. Bailes pašiem par savu drošību bieži liek mums pieņemt stratēģijas, kas rada maldīgu drošības sajūtu. Es atkārtoti esmu šeit apliecinājis, ka sabiedriskās drošības aizsardzība ir mūsu kopējs, pašsaprotams mērķis. Tomēr mūsu metode ir liecība par mūsu civilizācijas briedumu. Mūsu tiesību ievērošana nav tikai mūsu neatņemama daļa; tā ir mūsu vienīgais ceļš uz labklājību un drošību. Es uzskatu, ka mums ir ne tikai jāvērtē visu pretterorisma pasākumu efektivitāte pašlaik, bet arī rūpīgi jāpārskata mūsu progress, kas nedrīkst sastāvēt vienīgi no reaģēšanas sērijām uz teroristu darbību. Diskusijas starp Padomi, Komisiju un Parlamentu tāpēc ir jāizvērš. Vitāli svarīga ir dalībvalstu sadarbība. Visbeidzot, es uzskatu, ka mums jāizvērš dialogs ar trešām valstīm. Es uzskatu, ka tas ir būtiski, jo mēs esam redzējuši, cik noderīga ir bijusi sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω θέτοντας δύο βασικά ερωτήματα προς το Συμβούλιο: πρώτον, γιατί η θέση του κυρίου de Vries παραμένει ακόμα κενή, αν και έχει περάσει τόσος χρόνος; Σκοπεύει το Συμβούλιο να την πληρώσει; Την θεωρεί χρήσιμη; Ναι ή όχι; Και δεύτερον, γιατί τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν εφαρμοσθεί σωστά από όλα τα κράτη μέλη; Όμως, το γενικότερο ερώτημα είναι αν, στην προσπάθειά μας να χτυπήσουμε την τρομοκρατία, έχουμε απλώς κάνει βήματα αντίδρασης στη δράση των τρομοκρατών και κατά πόσον ασκούμε έξυπνη και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την τρομοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο φόβος για την ασφάλειά μας συχνά μας οδηγεί σε πρακτικές οι οποίες δημιουργούν μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας. Έχω επανειλημμένα από αυτή τη θέση διακηρύξει ότι η διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας είναι κοινός μας στόχος και αυτονόητος. Η μέθοδος, όμως, που ακολουθούμε δείχνει και το επίπεδο της ωριμότητας του πολιτισμού μας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων μας όχι μόνο είναι κεκτημένο, αλλά αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία και την ασφάλειά μας. Πιστεύω ότι, μαζί με την ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας όλων των ως τώρα αντιτρομοκρατικών μέτρων, οφείλουμε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία μας, ώστε να μην συνίσταται μόνο σε μια σειρά αντιδράσεων στη δράση των τρομοκρατών. Γι’ αυτό οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενταθούν. Η συνεργασία των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας. Και τέλος πιστεύω ότι οφείλουμε να εντείνουμε τον διάλογο με τις τρίτες χώρες. Το θεωρώ βασικό· απεδείχθη άλλωστε πόσο χρήσιμη ήταν η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, laat ik eerst twee fundamentele vragen aan de Raad stellen: Ten eerste, waarom is de functie van de heer De Vries nog steeds vacant, zelfs na zo’n lange tijd? Is de Raad van plan deze in te vullen? Ziet de Raad dit als zinvol? Ja of nee? Ten tweede, waarom zijn de vastgestelde maatregelen voor terrorismebestrijding nog niet door alle lidstaten ten uitvoer gebracht? Nog belangrijker is de vraag of we bij onze inspanningen om terrorisme te bestrijden, de maatregelen louter als een reactie op terroristische activiteit hebben getroffen. Volgen we een intelligente, geïntegreerde strategie voor het bestrijden van de oorzaken van terrorisme? We mogen dit nooit uit het oog verliezen. Vrees voor onze eigen veiligheid is vaak de oorzaak dat we strategieën goedkeuren die een vals gevoel van veiligheid geven. Ik heb hier herhaaldelijk verklaard dat de bescherming van de openbare veiligheid ons gemeenschappelijk, vanzelfsprekend doel is. Onze werkwijze is echter een bewijs van de volwassenheid van onze beschaving. Respect voor onze rechten is niet louter onvervreemdbaar van ons; het is onze enige weg naar welvaart en veiligheid. Ik vind dat we niet alleen de effectiviteit van alle antiterreurmaatregelen tot op heden moeten evalueren, maar ook de balans moeten opmaken van onze voortgang die niet louter moet bestaan uit een reeks reacties op terroristische activiteiten. Besprekingen tussen Raad, de Commissie en het Parlement moeten daarom worden geïntensiveerd. De samenwerking van de lidstaten is van vitaal belang. Ten slotte, ik vind dat we de dialoog met derde landen moeten intensiveren. Ik beschouw dit als essentieel, omdat we hebben gezien hoe nuttig samenwerking met de Verenigde Staten is geweest."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie w pierwszej kolejności skierować do Rady dwa zasadnicze pytania: po pierwsze, dlaczego stanowisko pana de Vries nadal jest nie obsadzone, nawet po upływie tak długiego czasu? Czy Rada zamierza je obsadzić? Czy Rada uważa takie stanowisko za pożyteczne? Tak czy nie? Po drugie, dlaczego przyjęte środki na rzecz zwalczania terroryzmu nie były odpowiednio wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie? Bardziej istotne jest pytanie, czy w naszych wysiłkach, mających na celu zwalczanie terroryzmu, podejmowaliśmy kroki będące jedynie reakcją na działalność terrorystyczną. Czy w walce z przyczynami terroryzmu podążamy w myśl inteligentnej, zintegrowanej strategii? Nigdy nie wolno nam stracić tego z oczu. Obawa o nasze własne bezpieczeństwo powoduje, że przyjmujemy strategie, które tworzą fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Niejednokrotnie zapewniałem w tej Izbie, że ochrona bezpieczeństwa publicznego jest naszym wspólnym, oczywistym celem. Jednakże stosowane przez nas metody świadczą o dojrzałości naszej cywilizacji. Poszanowanie naszych praw nie jest kwestią jedynie nam przypisaną; jest to nasza jedyna droga do dobrobytu i bezpieczeństwa. Uważam, że musimy nie tylko ocenić skuteczność wszystkich dotychczas stosowanych środków na rzecz walki z terroryzmem, ale też zrobić dokładny bilans naszych postępów, który nie może składać się jedynie z serii reakcji na działalność terrorystyczną. Dyskusje na linii Rada, Komisja i Parlament muszą zatem zostać nasilone. Współpraca państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie. Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi. Uważam to za element niezbędny, ponieważ już zaobserwowaliśmy, jak pożyteczna była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi."@pl16
"Senhora Presidente, permita-me que antes de mais faça duas perguntas fundamentais ao Conselho: em primeiro lugar, por que razão é que o lugar de Gijs de Vries permanece vago, mesmo depois de passado tanto tempo? O Conselho tenciona preencher esse lugar? O Conselho considera-o útil? Sim ou não? Em segundo lugar, por que razão as medidas adoptadas para combater o terrorismo não foram devidamente aplicadas por todos os Estados-Membros? Mais importante ainda é a questão de saber se, nos nossos esforços para combater o terrorismo, não nos limitámos apenas a tomar medidas em reacção à actividade terrorista. Estamos a seguir uma estratégia inteligente e integrada para combater as causas do terrorismo? Este é um aspecto que nunca deveríamos perder de vista. O receio pela nossa própria segurança leva-nos frequentemente a adoptar estratégias que criam um falso sentimento de segurança. Afirmei aqui repetidas vezes que a protecção da segurança pública é obviamente o nosso objectivo comum. No entanto, o método que utilizamos é um indicador do grau de maturidade da nossa civilização. O respeito pelos nossos direitos não é apenas um direito inalienável que nos assiste; é o único caminho que temos para garantir o nosso bem-estar e a nossa segurança. Em minha opinião, para além de procedermos à avaliação da eficácia de todas as medidas antiterrorismo adoptadas até este momento, cumpre também fazermos cuidadosamente o ponto da situação no que se refere aos nossos progressos, que não devem consistir apenas numa série de reacções face aos actos terroristas. As discussões entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento devem, por conseguinte, ser intensificadas. A cooperação dos Estados-Membros é de importância vital. Por último, penso que devemos intensificar o diálogo com países terceiros. Considero que isso é essencial, pois vimos como foi útil a cooperação com os Estados Unidos."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω θέτοντας δύο βασικά ερωτήματα προς το Συμβούλιο: πρώτον, γιατί η θέση του κυρίου de Vries παραμένει ακόμα κενή, αν και έχει περάσει τόσος χρόνος; Σκοπεύει το Συμβούλιο να την πληρώσει; Την θεωρεί χρήσιμη; Ναι ή όχι; Και δεύτερον, γιατί τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν εφαρμοσθεί σωστά από όλα τα κράτη μέλη; Όμως, το γενικότερο ερώτημα είναι αν, στην προσπάθειά μας να χτυπήσουμε την τρομοκρατία, έχουμε απλώς κάνει βήματα αντίδρασης στη δράση των τρομοκρατών και κατά πόσον ασκούμε έξυπνη και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την τρομοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο φόβος για την ασφάλειά μας συχνά μας οδηγεί σε πρακτικές οι οποίες δημιουργούν μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας. Έχω επανειλημμένα από αυτή τη θέση διακηρύξει ότι η διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας είναι κοινός μας στόχος και αυτονόητος. Η μέθοδος, όμως, που ακολουθούμε δείχνει και το επίπεδο της ωριμότητας του πολιτισμού μας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων μας όχι μόνο είναι κεκτημένο, αλλά αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία και την ασφάλειά μας. Πιστεύω ότι, μαζί με την ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας όλων των ως τώρα αντιτρομοκρατικών μέτρων, οφείλουμε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία μας, ώστε να μην συνίσταται μόνο σε μια σειρά αντιδράσεων στη δράση των τρομοκρατών. Γι’ αυτό οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενταθούν. Η συνεργασία των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας. Και τέλος πιστεύω ότι οφείλουμε να εντείνουμε τον διάλογο με τις τρίτες χώρες. Το θεωρώ βασικό· απεδείχθη άλλωστε πόσο χρήσιμη ήταν η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες."@ro18
"Pani predsedajúca, dovoľte mi hneď v úvode položiť Rade dve základné otázky. Prvou je, prečo je post pána de Vriesa tak dlho ešte stále neobsadený. Hodlá ho Rada obsadiť? Považuje ho Rada za potrebný? Áno alebo nie? Druhou otázkou je, prečo sa prijaté protiteroristické opatrenia riadne neuplatňujú vo všetkých členských štátoch? Dôležitejšou je stále otázka, či sme v našom úsilí poraziť terorizmus neprijali kroky len ako reakciu na teroristickú činnosť. Plníme inteligentnú, integrovanú stratégiu v snahe bojovať proti príčinám terorizmu? Nemali by sme to nikdy stratiť zo zreteľa. Strach o našu vlastnú bezpečnosť nás často vedie k prijatiu stratégií, ktoré vzbudzujú mylný dojem bezpečnosti. Opätovne som tu vyhlasoval, že ochrana verejnej bezpečnosti je naším spoločným, samozrejmým cieľom. Naša metóda je však dôkazom vyzretosti našej civilizácie. Dodržiavanie našich práv nám nielen neodňateľne patrí, ale je zároveň našou jedinou cestou k blahobytu a bezpečnosti. Domnievam sa, že potrebujeme nielen zhodnotiť účinnosť všetkých protiteroristických opatrení, ktoré sme dodnes prijali, ale tiež zhodnotiť pokrok, ktorý sme dosiahli, ktorý nepozostáva len zo série reakcií na teroristickú činnosť. Preto sa musia zintenzívniť diskusie medzi Radou, Komisiou a Parlamentom. Spolupráca členských štátov má základný význam. A nakoniec sa domnievam, že by sme mali posilniť dialóg s tretími krajinami. Považujem to za dôležité, keďže sme boli svedkami toho, akou potrebnou je spolupráca so Spojenými štátmi."@sk19
"Gospa predsednica, naj najprej Svetu postavim dve temeljni vprašanji: prvič, zakaj je sedež gospoda de Vriesa še vedno prazen, kljub temu, da je preteklo že veliko časa? Ali ga namerava Svet zapolniti? Ali Svet meni, da je to koristno? Da ali ne? Drugič, zakaj države članice niso ustrezno izvajale sprejetih protiterorističnih ukrepov? Še bolj pomembno je vprašanje, ali smo v prizadevanjih za boj proti terorizmu ukrepali le kot odziv na teroristično dejavnost. Ali upoštevamo inteligentno, celostno strategijo s ciljem boja proti vzrokom terorizma? Tega nikoli ne smemo pozabiti. Strah za lasno varnost pogosto povzroči sprejemanje strategij, ki ustvarjajo lažen občutek varnosti. Večkrat sem izjavil, da je zaščita javne varnosti naš skupen, samoumeven cilj. Vendar je naša metoda dokaz zrelosti naše civilizacije. Spoštovanje pravic ni le neodtujljivo naše, to je edina pot do blaginje in varnosti. Menim, da moramo ne le ovrednotiti učinkovitost vseh protiterorističnih ukrepov do danes, ampak tudi skrbno presoditi napredek, ki ga ne smejo sestavljati le odzivi na teroristično dejavnost. Zato je treba pospešiti razprave med Svetom, Komisijo in Parlamentom. Sodelovanje držav članic je bistvenega pomena. Nazadnje menim, da moramo pospešiti dialog s tretjimi državami. Verjamem, da je to nujno, ker smo videli, kako učinkovito je bilo sodelovanje z Združenimi državami."@sl20
"Fru talman! Låt mig först och främst ställa två grundläggande frågor till rådet: För det första, varför är Gijs de Vries tjänst fortfarande vakant efter så lång tid? Tänker rådet besätta den? Anser rådet att den behövs? Ja eller nej? För det andra, varför har de terroristbekämpningsåtgärder som antagits inte genomförts korrekt av alla medlemsstater? Ännu viktigare är frågan om vi, i vår strävan att bekämpa terrorismen, har vidtagit åtgärder endast som en reaktion på terroristernas verksamhet. Följer vi en intelligent, integrerad strategi när vi försöker bekämpa terrorismens orsaker? Detta får vi aldrig förlora ur sikte. Oron för vår egen säkerhet får oss ofta att anta strategier som ger en falsk känsla av trygghet. Jag har redan vid flera tillfällen hävdat att skyddet av den allmänna säkerheten är vårt gemensamma, självklara mål. Det är emellertid metoden som avgör vår civilisations mognad. Respekten för våra rättigheter är inte bara ett oavvisligt krav – det är vår enda väg till välstånd och säkerhet. Jag menar att vi inte bara måste granska effektiviteten i alla terroristbekämpningsåtgärder så här långt utan också göra en noggrann genomgång av våra framsteg, som inte bara får bestå av en rad reaktioner på terroristernas verksamhet. Diskussionerna mellan rådet, kommissionen och parlamentet måste därför intensifieras. Medlemsstaternas samarbete är av avgörande betydelse. Slutligen anser jag att vi bör utöka dialogen med tredjeländer. Det ser jag som grundläggande, eftersom vi sett hur värdefullt samarbetet med Förenta staterna har varit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph