Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"O terrorismo desafia a nossa sociedade livre e aberta. Às vezes, traz-nos mesmo a tentação de criar um direito securitário muito próximo da erosão dos nossos valores civilizacionais. A União Europeia tem, por isso, de criar com urgência um código comum que deixe claros os princípios e os métodos. Em primeiro lugar, a garantia dos princípios da dignidade humana e do Estado de Direito em todas as frentes no combate ao terrorismo. Não podemos fazer claudicar as bases morais da democracia que assentam justamente nesses valores. Como dizia Simone de Beauvoir . Em segundo lugar, é necessário criar uma legislação uniforme dos Estados-Membros. A União, neste aspecto, tem mesmo que ser União. O combate ao terrorismo torna urgente uma prática de unidade e de coerência das regras; ele não pode ser deixado aos impulsos de cada Estado-Membro e das suas opiniões públicas de ocasião. Em terceiro lugar, impõe-se a promoção de um trabalho em rede e a promoção de consensos através da legitimação das medidas no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais. Em quarto lugar, o esforço da União Europeia para a criação de um mecanismo internacional das Nações Unidas para a monitorização das práticas e legislações de emergência. Este é um combate de larga escala, não é um combate apenas da Europa ou do eixo euro-atlântico. Finalmente, o combate ao terrorismo exige-nos um esforço de criação de uma comunidade internacional mais justa e equilibrada, o diagnóstico das causas e das fracturas, a promoção de uma cultura de direitos transversal aos povos e um esforço imenso no diálogo entre civilizações. O terrorismo é um fenómeno complexo. Não podemos responder-lhe com uma interpretação simplista."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Terrorism on väljakutseks meie vabale ja avatud ühiskonnale. Mõnikord tekitab see meis isegi kiusatust luua julgeolekualased õigusaktid, mis on väga lähedal meie tsivilisatsiooni väärtuste õõnestamisele. Seepärast peab Euroopa Liit kiireloomulise küsimusena koostama ühise koodeksi, mis sätestab selgelt selle põhimõtted ja meetodid. Esiteks peab see tagama inimväärikuse ja õigusriigi põhimõtted terrorismi vastu võitlemise kõigis aspektides. Me ei saa kahjustada demokraatia moraalseid aluseid, mis põhinevad nendel samadel väärtustel. Nagu Simone de Beauvoir on öelnud, me ei tohi lubada oma timukatel anda meile edasi halbu harjumusi. Teiseks tuleb luua ühetaolised õigusaktid kõigile liikmesriikidele. Selles aspektis peab liit tõesti tähendama liitu. Terrorismivastane võitlus nõuab hädasti ühtsete ja sidusate eeskirjade kohaldamist; seda ei saa jätta iga liikmesriigi ja selle hetke avalikkuse arvamuse meelevalda. Kolmandaks on meil vaja ergutada töötamist võrgustikuna ja edendada konsensust meetmete heakskiitmise kaudu Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamentides. Neljandaks on Euroopa Liidul vaja töötada selles suunas, et asutada ÜRO rahvusvaheline mehhanism hädaolukorra menetluste ja õigusaktide järelevalveks. Võitlus terrorismi vastu toimub suures ulatuses ning ei piirdu üksnes Euroopa või Euro–Atlandi teljega. Lõpuks, selleks, et terrorismi vastu võidelda, on meil vaja töötada parema ja tasakaalustatuma rahvusvahelise kogukonna loomise suunas; meil on vaja tuvastada põhjused ja kitsaskohad, edendada õiguste kultuuri, mis võtab vastu kõik inimesed, ning töötada tõsiselt tsivilisatsioonide vahelise dialoogi edendamiseks. Terrorism on keeruline nähtus. Me ei saa sellele vastata lihtsustatud seletusviisiga."@et5
lpv:translated text
"Terorizem pomeni dvom za svobodno in odprto družbo. Včasih nas celo izziva, da sprejmemo varnostno zakonodajo, ki bi se močno približala razpadu vrednot naše civilizacije. Zato mora Evropska unija nujno oblikovati skupen zakonik, ki jasno določa načela in metode. Najprej je treba zagotoviti načela človekovega dostojanstva in pravne države v vseh vidikih boja proti terorizmu. Moralnih temeljev demokracije, ki temelji na teh vrednotah, ne smemo ogroziti. Kot je dejala Simone de Beauvoir: Drugič, za države članice je treba oblikovati enotno zakonodajo. Unija mora s tega vidika dejansko pomeniti Unijo. Boj proti terorizmu nujno zahteva uporabo pravil, ki so poenotena in skladna, pri čemer tega ni mogoče prepustiti nagibom vsake države članice in trenutnemu javnemu mnenju. Tretjič, spodbuditi moramo delovanje v obliki mreže in spodbujati soglasje s potrjevanjem ukrepov v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih. Četrtič, Evropska unija si mora prizadevati za vzpostavitev mednarodnega mehanizma ZN za spremljanje hitrih postopkov in zakonodaje. Boj proti terorizmu poteka na svetovni ravni in ni omejen le na Evropo ali evroatlantsko os. Končno, za boj proti terorizmu moramo delovati za ustvarjanje bolj poštene in uravnotežene mednarodne skupnosti, opredeliti moramo vzroke in pomanjkljivosti, spodbujati kulturo pravic, ki jih sprejemajo vsi narodi, in veliko delati za pospeševanje dialoga med civilizacijami. Terorizem je zaleten pojav. Nanj se ne moremo odzvati s preprosto razlago."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"našim krvnikom ne smemo dovoliti, da nam vsilijo slabe navade."20
lpv:translated text
"O terrorismo desafia a nossa sociedade livre e aberta. Às vezes, traz-nos mesmo a tentação de criar um direito securitário muito próximo da erosão dos nossos valores civilizacionais. A União Europeia tem, por isso, de criar com urgência um código comum que deixe claros os princípios e os métodos. Em primeiro lugar, a garantia dos princípios da dignidade humana e do Estado de Direito em todas as frentes no combate ao terrorismo. Não podemos fazer claudicar as bases morais da democracia que assentam justamente nesses valores. Como dizia Simone de Beauvoir . Em segundo lugar, é necessário criar uma legislação uniforme dos Estados-Membros. A União, neste aspecto, tem mesmo que ser União. O combate ao terrorismo torna urgente uma prática de unidade e de coerência das regras; ele não pode ser deixado aos impulsos de cada Estado-Membro e das suas opiniões públicas de ocasião. Em terceiro lugar, impõe-se a promoção de um trabalho em rede e a promoção de consensos através da legitimação das medidas no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais. Em quarto lugar, o esforço da União Europeia para a criação de um mecanismo internacional das Nações Unidas para a monitorização das práticas e legislações de emergência. Este é um combate de larga escala, não é um combate apenas da Europa ou do eixo euro-atlântico. Finalmente, o combate ao terrorismo exige-nos um esforço de criação de uma comunidade internacional mais justa e equilibrada, o diagnóstico das causas e das fracturas, a promoção de uma cultura de direitos transversal aos povos e um esforço imenso no diálogo entre civilizações. O terrorismo é um fenómeno complexo. Não podemos responder-lhe com uma interpretação simplista."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Terorismus útočí na naši svobodnou a otevřenou společnost. Někdy nás dokonce svádí i k tomu, abychom přijali bezpečnostní právní předpisy, které jsou na hranici porušování hodnot naší civilizace. Evropská unie proto musí prioritně vypracovat společný kodex, v němž budou jasně stanoveny zásady a metody. V prvé řadě musíme zaručit zásady lidské důstojnosti a právního státu ve všech aspektech potírání terorismu. Nemůžeme oslabovat morální základy demokracie, které na těchto hodnotách spočívají. Jak řekla Simone de Beauvoirová . Zadruhé se musí stanovit jednotné právní předpisy pro členské státy. Unie musí mít v tomto kontextu skutečně význam Unie. Potírání terorismu naléhavě vyžaduje uplatňování pravidel, která jsou sjednocená a soudržná, pravidel, která nemůžeme ponechat na podnětech každého členského státu a momentálního veřejného mínění. Zatřetí musíme podpořit spolupráci mezi sítěmi a prosazovat konsensus, prostřednictvím schválení opatření v Evropském parlamentu a ve vnitrostátních parlamentech. Začtvrté musí Evropská unie pracovat na stanovení mezinárodního mechanismu OSN pro monitorování postupů a právních předpisů pro mimořádný stav. Takové potírání terorismu je skutečně na světové úrovni a neomezuje se pouze na Evropu nebo na euroatlantickou osu. A závěrem, s cílem potírat terorismus musíme pracovat na vytvoření spravedlivějšího a vyváženějšího mezinárodního společenství. Musíme určit příčiny a omyly, podporovat kulturu práv, která zohledňují všechny lidi a velmi usilovat o podporu dialogu mezi civilizacemi. Terorismus je komplexním fenoménem. Nelze na něj reagovat zjednodušeným výkladem."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"nesmíme dopustit, aby nás naši kati naučili zlozvykům"1
lpv:translated text
"Terorizmus útočí na našu slobodnú a otvorenú spoločnosť. Niekedy nás dokonca zvádza k tomu, aby sme prijali bezpečnostné právne predpisy, ktoré sú na hranici porušovania hodnôt našej civilizácie. Európska únia musí preto prioritne vypracovať spoločný kódex, v ktorom budú jasne stanovené zásady a metódy. V prvom rade musíme zaručiť zásady ľudskej dôstojnosti a právneho štátu vo všetkých aspektoch boja proti terorizmu. Nemôžeme oslabovať morálne základy demokracie, ktoré na týchto hodnotách spočívajú. Ako povedala Simone de Beauvoirová . V druhom rade sa musia stanoviť jednotné právne predpisy pre členské štáty. Únia v tomto kontexte musí mať skutočne význam Únie. Boj proti terorizmu si naliehavo vyžaduje uplatňovanie pravidiel, ktoré sú zjednotené a koherentné, pravidiel, ktoré nemôžeme ponechať na impulzoch každého členského štátu a momentálnej verejnej mienky. V treťom rade musíme podporiť sieťovú spoluprácu a presadzovať konsenzus, prostredníctvom schválenia opatrení v Európskom parlamente a v národných parlamentoch. Po štvrté musí Európska únia pracovať na stanovení medzinárodného mechanizmu OSN na monitorovanie postupov a právnych predpisov pre mimoriadny stav. Takýto boj proti terorizmu je skutočne na svetovej úrovni a neobmedzuje sa len na Európu alebo euroatlantickú os. A na záver, s cieľom bojovať proti terorizmu musíme pracovať na vytvorení spravodlivejšieho a vyváženejšieho medzinárodného spoločenstva. Musíme určiť príčiny a omyly, podporovať kultúru práv, ktoré zohľadňujú všetkých ľudí a veľmi sa snažiť o podporu dialógu medzi civilizáciami. Terorizmus je komplexným fenoménom. Nemôžeme naň reagovať zjednodušenou interpretáciou."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"nesmieme dopustiť, aby nás naši kati naučili zlozvykom"19
lpv:translated text
"Terorizmas meta iššūkį mūsų laisvai ir atvirai visuomenei. Tai kartais mus gundo sukurti tokius saugumą užtikrinančius įstatymus, kurie galėtų netgi grėsti mūsų civilizacijos vertybėms. Taigi Europos Sąjunga turi labai skubiai parengti bendrą kodeksą, aiškiai įtvirtinantį principus ir metodus. Pirma, jis turi užtikrinti žmogaus orumo ir teisinės valstybės principus, taikomus visais kovos su terorizmu atvejais. Mes negalime griauti moralinius mūsų demokratijos pamatus, kurie pagrįsti kaip tik šiomis vertybėmis. Kaip sakė Simone de Beauvoir, „ “. Antra, valstybėms narėms turi būti sukurti vieningi įstatymai. Sąjunga šiuo atveju turėti reikšti Sąjungą. Kova su terorizmu reikalauja skubiai taikyti taisykles, kurios yra suvienodintos ir nuoseklios; tai neturi priklausyti nuo kiekvienos valstybės narės ir visuomenės nuomonės impulsyvios reakcijos. Trečia, mes turime skatinti, kad būtų dirbama tinklo principu ir bendru sutarimu, patvirtinant priemones Europos Parlamente ir nacionaliniuose Parlamentuose. Ketvirta, Europos Sąjunga turi siekti, kad sukurtas JT tarptautinis mechanizmas stebėti nepaprastosios padėties procedūras ir įstatymus. Ši kova su terorizmu yra didelio masto ir neapsiriboja Europa ir transatlantine ašimi. Galiausiai, kovojant su terorizmu reikia stengtis sukurti teisingesnę ir darnesnę tarptautinę bendruomenę; mes turime identifikuoti priežastis ir problemas, skatinti visoms tautoms priimtiną teisių kultūrą ir dėti daug pastangų, kad vyktų civilizacijų dialogas. Terorizmas yra sudėtingas reiškinys. Mes negalime į jį reaguoti paviršutiniškos interpretacijos pagrindu."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"mes neturime leisti mūsų budeliams primesti mums blogus įpročius"14
lpv:translated text
"Terroryzm stanowi wyzwanie dla naszego wolnego i otwartego społeczeństwa. Czasem nawet kusi nas do opracowania prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa, które niebezpiecznie zbliża się do nadszarpnięcia wartości wykształconych w naszej cywilizacji. Unia Europejska musi zatem pilnie sporządzić wspólny kodeks, w którym wyraźnie zawrze swoje zasady i metody działania. Po pierwsze, musi zagwarantować przestrzeganie zasad godności ludzkiej oraz praworządności we wszystkich aspektach walki z terroryzmem. Nie możemy podważać zasad demokracji, które opierają się na tych właśnie wartościach. Jak powiedziała Simone de Beauvoir . Po drugie, należy stworzyć jednolite prawodawstwo w państwach członkowskich. W tym aspekcie Unia musi faktycznie oznaczać unię. W walce z terroryzmem należy pilnie zastosować jednolite i spójne zasady; walka ta nie może być prowadzona pod wpływem chwilowych impulsów poszczególnych państw członkowskich oraz ich opinii publicznej. Po trzecie, musimy zachęcić do pracy w ramach sieci oraz do promowania konsensusu poprzez przyjęcie środków w Parlamencie Europejskim i parlamentach krajowych. Po czwarte, Unia Europejska musi pracować w kierunku utworzenia w ramach ONZ międzynarodowego mechanizmu monitorowania nadzwyczajnych procedur i prawodawstwa. Walka z terroryzmem jest toczona na wielką skalę; nie jest ograniczona wyłącznie do Europy i osi euroatlantyckiej. Wreszcie, aby walczyć z terroryzmem musimy pracować na rzecz stworzenia społeczności międzynarodowej, która byłaby bardziej sprawiedliwa i pozostawałaby w większej równowadze; musimy wskazywać przyczyny i słabe punkty, promować kulturę praw, która obejmuje wszystkich ludzi, a także ciężko pracować w celu promowania dialogu między cywilizacjami. Terroryzm jest zjawiskiem złożonym. Nie możemy mu się przeciwstawiać stosując uproszczoną interpretację."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"nie możemy pozwolić, aby nasi kaci przekazali nam złe nawyki"16
lpv:translated text
"A terrorizmus kihívást jelent szabad és nyitott társadalmunk számára. Néha még arra is csábíthat minket, hogy olyan biztonsági jogszabályokat alkossunk, amelyek igen közel kerülnek ahhoz, hogy lerombolják civilizációnk értékeit. Az Európai Uniónak ezért sürgősen létre kell hoznia egy közös kódexet, amely egyértelműen meghatározza elveit és módszereit. Először is garantálnia kell az emberi méltóság és a jogállamiság elveit a terrorizmus elleni küzdelem valamennyi aspektusában. Nem áshatjuk alá az éppen az ezeken az értékeken nyugvó demokrácia erkölcsi alapjait. Ahogy Simone de Beauvoir mondta . Másodsorban egységes jogszabályt kell alkotni a tagállamok számára. Az Uniónak e tekintetben tényleg uniót kell jelentenie. A terrorizmus elleni küzdelem sürgősen egységes és koherens szabályok alkalmazását igényli; ez nem hagyható az egyes tagállamok sugallataira és a pillanatnyi közvéleményre. Harmadsorban ösztönöznünk kell a hálózatként végzett munkát, és elő kell mozdítanunk a konszenzust az intézkedéseknek az Európai Parlamentben és nemzeti parlamentekben való jóváhagyásán keresztül. Negyedszer az Európai Uniónak azon kell dolgoznia, hogy létrehozzon egy ENSZ nemzetközi mechanizmust a szükséghelyzeti eljárások és jogszabályok nyomon követésére. A terrorizmus elleni küzdelem nagyléptékű, és nem pusztán Európára vagy az euro-atlanti tengelyre korlátozódik. Végül pedig a terrorizmus elleni küzdelemhez egy tisztességesebb és kiegyensúlyozottabb nemzetközi közösség létrehozásán kell munkálkodnunk; meg kell határoznunk az okokat és a hibákat, elő kell mozdítanunk a jogok kultúráját, amely valamennyi népet átfogja, és erősen dolgoznunk kell a civilizációk közötti párbeszéd előmozdításán. A terrorizmus összetett jelenség. Nem reagálhatunk rá egyszerű értelmezéssel."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"nem engedhetjük, hogy hóhérjaink rossz szokásokat adjanak át"11
lpv:translated text
"Fru formand! Terrorisme er en udfordring for vores frie og åbne samfund. Den er desuden årsag til, at vi til tider føler os fristet til at indføre sikkerhedsregler, der er meget tæt på at underminere vores civilisations værdier. EU bør derfor straks udarbejde en fælles kodeks med en klar fastsættelse af EU's principper og strategier. Den skal for det første garantere overholdelsen af principperne om menneskets værdighed og retsstatsprincippet i forbindelse med enhver form for bekæmpelse af terrorisme. Vi kan ikke underminere det moralske grundlag for demokrati, der netop er baseret på disse værdier. Som Simone de Beauvoir sagde: "Vi må ikke lade vores bødler give os dårlige vaner". For det andet skal der udarbejdes en ensartet lovgivning for medlemsstaterne. Enighed omkring dette aspekt må rent faktisk betyde union. Bekæmpelsen af terrorisme gør det tvingende nødvendigt at indføre ensartede og sammenhængende regler. Det kan ikke overlades til de enkelte medlemsstaters indskydelser og den herskende offentlige mening. For det tredje er vi nødt til at tilskynde til netværkssamarbejde og fremme enigheden gennem godkendelse af foranstaltninger i Europa-Parlamentet og i de nationale parlamenter. For det fjerde er EU nødt til at arbejde hen imod etableringen af en international mekanisme til overvågning af nødprocedurer og -lovgivning i FN-regi. Bekæmpelsen af terrorisme er en global kamp, og den er ikke begrænset til Europa eller den euro-atlantiske akse. Hvis vi skal bekæmpe terrorisme, er vi endelig nødt til at arbejde hen imod skabelsen af et mere retfærdigt og mere afbalanceret internationalt samfund. Vi er nødt til at identificere årsager og svagheder, fremme en rettighedskultur for alle mennesker og arbejde hårdt på at fremme dialogen mellem civilisationer. Terrorisme er et komplekst fænomen. Vi kan ikke svare igen på grundlag af en forenklet fortolkning."@da2
lpv:translated text
"Terrorismi haastaa vapaan ja avoimen yhteiskuntamme. Se houkuttelee meidät toisinaan jopa säätämään turvallisuutta koskevia lakeja, jotka saattavat sivilisaatiomme arvot kyseenalaisiksi. Sen vuoksi Euroopan unionin on kiireesti laadittava yhteiset säännöt, joissa määritellään selkeästi unionin periaatteet ja toimintamenetelmät. Ensinnäkin säännöillä on voitava taata ihmisarvon ja oikeusvaltion periaatteet terrorismin torjunnan kaikissa näkökohdissa. Emme voi horjuttaa juuri kyseisiin arvoihin perustuvan demokratian moraalisia perusteita. Kuten Simone de Beauvoir on kerran sanonut Toiseksi jäsenvaltioille on saatava yhdenmukainen lainsäädäntö. Tässä mielessä unionin on oltava nimensä veroinen. Terrorismin torjunta kaipaa kipeästi yhdenmukaisten ja johdonmukaisten sääntöjen soveltamista. Sitä ei voida jättää kunkin jäsenvaltion mielijohteen tai senhetkisen yleisen mielipiteen varaan. Kolmanneksi on kannustettava verkostoyhteistyötä ja edistettävä konsensusta hyväksymällä toimenpiteitä Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioiden parlamenteissa. Neljänneksi Euroopan unionin on tehtävä töitä hätämenettelyjen ja -lainsäädännön valvontamekanismin käyttöön ottamiseksi YK:ssa. Taistelua terrorismia vastaan käydään laajalla rintamalla, se ei ole rajoittunut vain Eurooppaan tai Euroopan ja Atlantin väliselle akselille. Meidän on terrorismin torjumiseksi myös pyrittävä saamaan aikaan entistä oikeudenmukaisempi ja tasapainoisempi kansainvälinen yhteisö. On tunnistettava syyt ja murrokset, edistettävä oikeuksiin perustuvaa kaikki kansat kattavaa kulttuuria sekä työskenneltävä lujasti kulttuurien välisen vuoropuhelun vauhdittamiseksi. Terrorismi on monisäikeinen ilmiö, johon ei voida reagoida yksinkertaistavin tulkinnoin."@fi7
lpv:translated text
"Terrorismen är en utmaning mot vårt fria och öppna samhälle. Ibland får den oss till och med att känna oss frestade att införa säkerhetslagstiftning som kan riskera att urholka vår civilisations värden. EU måste därför snarast upprätta gemensamma bestämmelser där våra principer och metoder tydligt slås fast. För det första måste den mänskliga värdigheten och rättsstatsprincipen garanteras i samband med alla aspekter av terroristbekämpningen. Vi får inte underminera de moraliska grunderna för demokratin, som utgår från just dessa värden. Som Simone de Beauvoir sa . För det andra måste enhetlig lagstiftning utarbetas för medlemsstaterna. Med union måste vi i det här avseendet verkligen mena union. Kampen mot terrorismen kräver att vi snarast tillämpar enhetliga och konsekventa regler. Vi får inte låta varje medlemsstats impulser eller den rådande allmänna opinionen styra. För det tredje måste vi uppmuntra nätverksarbete och främja samförstånd genom att åtgärderna godkänns av Europaparlamentet och de nationella parlamenten. För det fjärde måste EU arbeta för att inrätta en internationell FN-mekanism för övervakning av beredskapsförfaranden och lagstiftning. Kampen mot terrorismen förs i stor skala och är inte bara begränsad till Europa eller den transatlantiska axeln. För att kunna bekämpa terrorismen måste vi slutligen arbeta för att skapa ett rättvisare och mer balanserat internationellt samfund. Vi måste identifiera orsaker och sprickor, främja en rättighetskultur som omfattar alla folk och göra stora insatser för att främja dialog mellan civilisationerna. Terrorismen är en komplex företeelse. Vårt gensvar får inte grundas på en alltför förenklad tolkning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"meidän ei pidä antaa teloittajillemme mahdollisuutta huonojen tapojen opettamiseen."7
lpv:unclassifiedMetadata
"vi får inte låta våra bödlar ge oss dåliga vanor"22
lpv:translated text
"Terrorisme vormt een uitdaging voor onze vrije en open samenleving. Het brengt ons soms zelfs in verleiding om veiligheidswetgeving te creëren die heel dicht in de buurt komt van het uithollen van de waarden van onze beschaving. De Europese Unie moet daarom heel dringend een gezamenlijke code opstellen waarin duidelijk haar principes en methoden worden uiteengezet. Ten eerste moet deze code instaan voor de beginselen van menselijke waardigheid en de rechtsstaat bij alle aspecten van terrorismebestrijding. We kunnen niet de morele fundamenten van democratie ondergraven waarop uitgerekend deze waarden zijn gebaseerd. Zoals Simone de Beauvoir zei: Ten tweede moet er uniforme wetgeving voor de lidstaten worden opgesteld. Unie dient in dit opzicht feitelijk unie te betekenen. De terrorismebestrijding vereist dringend de toepassing van uniforme en coherente regels; dat kan niet aan de ingevingen van elke lidstaat en publieke opinie van het moment worden overgelaten. Ten derde moeten we het netwerken stimuleren en consensus bevorderen door middel van de goedkeuring van maatregelen in het Europees Parlement en de nationale parlementen. Ten vierde moet de Europese Unie werken aan het opstellen van een internationaal mechanisme voor toezicht van de VN op noodprocedures en wetgeving. Deze strijd tegen terrorisme is er een op grote schaal die niet louter beperkt is tot Europa of de Euro-Atlantische as. Ten slotte moeten we bij terrorismebestrijding werken aan een eerlijker en evenwichtiger internationale gemeenschap; we moeten oorzaken en breukvlakken vaststellen, een cultuur van rechten bevorderen die op alle mensen van toepassing is, en hard werken aan de bevordering van de dialoog tussen beschavingen. Terrorisme is een complex verschijnsel. We kunnen er niet op reageren met een simplistische interpretatie."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"we moeten onze beulen niet toestaan dat zij ons slechte gewoonten bijbrengen."3
lpv:translated text
"Η τρομοκρατία αποτελεί πρόκληση για την ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία μας. Ορισμένες μάλιστα φορές μας βάζει στον πειρασμό να θεσπίσουμε νομοθεσία ασφαλείας που απέχει ελάχιστα από το να διαβρώσει τις αξίες του πολιτισμού μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, συνεπώς, οπωσδήποτε, να συντάξει έναν κοινό κώδικα, στον οποίο να αποτυπώνονται με σαφήνεια οι αρχές και οι μέθοδοί της. Πρώτον, πρέπει να κατοχυρώσει τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου σε όλες τις πτυχές της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τα ηθικά θεμέλια της δημοκρατίας, που ερείδονται σε αυτές ακριβώς τις αξίες. Όπως είπε η Σιμόν ντε Μποβουάρ . Δεύτερον, πρέπει να θεσπιστεί ομοιόμορφη νομοθεσία για τα κράτη μέλη. Ως προς αυτό το σκέλος, Ένωση πρέπει όντως να σημαίνει Ένωση. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας επιτάσσει οπωσδήποτε την εφαρμογή ομοιόμορφων και συνεκτικών κανόνων• αυτό δεν μπορεί να επαφίεται στις παρορμήσεις κάθε κράτους μέλους και στην κοινή γνώμη τη δεδομένη στιγμή. Τρίτον, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα δίκτυα συνεργασιών και να προωθήσουμε τη συναίνεση μέσω της έγκρισης μέτρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των διαδικασιών και της νομοθεσίας εκτάκτου ανάγκης. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και δεν περιορίζεται απλώς στην Ευρώπη ή στον ευρωατλατικό άξονα. Τέλος, για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία πρέπει να εργαστούμε με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και πιο ισόρροπης διεθνούς κοινότητας• πρέπει να επισημάνουμε αιτίες και ρήξεις, να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα δικαιωμάτων που να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, και να εργαστούμε σκληρά για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η τρομοκρατία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε αυτό με απλουστευτικές ερμηνείες."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Simone de Beauvoir,"13
lpv:unclassifiedMetadata
"δεν πρέπει να αποκτήσουμε κακές συνήθειες εξαιτίας των εκτελεστών μας"10
lpv:translated text
"Terorisms izaicina mūsu brīvo un atvērto sabiedrību. Dažreiz tas pat liek mums just kārdinājumu radīt drošības tiesību aktus, kas nonāk ļoti tuvu mūsu civilizācijas vērtību iznīcināšanai. Tāpēc Eiropas Savienībai steidzamības kārtā ir jāizstrādā kopējs kodekss, kas skaidri nosaka tās principus un metodes. Pirmkārt, tam ir jāgarantē cilvēka cieņas un tiesiskuma principi visos terorisma apkarošanas aspektos. Mēs nevaram kaitēt demokrātijas morālajiem pamatiem, kas balstās tieši uz tām vērtībām. Kā teica mēs nedrīkstam ļaut mūsu sodītājiem radīt mums sliktus paradumus. Otrkārt, ir jārada vienoti tiesību akti dalībvalstīm. Šajā aspektā savienībai patiešām ir jānozīmē Savienība. Cīņa pret terorismu steidzami prasa noteikumu piemērošanu, kas ir vienoti un saskaņoti; to nevar atstāt katras dalībvalsts un sabiedriskās domas attiecīgā brīža impulsiem. Treškārt, mums jāmudina uz darbošanos kā tīklam un jāveicina konsenss, izmantojot pasākumu apstiprināšanu Eiropas Parlamentā un valstu parlamentos. Ceturtkārt, Eiropas Savienībai ir jāstrādā ANO starptautisko mehānismu izveides virzienā ārkārtas procedūru un tiesību aktu pārraudzībai. Šī cīņa pret terorismu notiek grandiozā mērogā un neaprobežojas tikai ar Eiropu vai Eiroatlantijas asi. Visbeidzot, lai cīnītos pret terorismu, mums ir jāstrādā, lai radītu taisnīgāku un līdzsvarotāku starptautisko kopienu; mums jānosaka cēloņi un plaisas, jāveicina tiesību kultūra, kas ņem vērā visas tautas, un daudz jāstrādā, lai veicinātu dialogu civilizāciju starpā. Terorisms ir sarežģīta parādība. Mēs nevaram uz to atbildēt ar vienkāršotu skaidrojumu."@lv13
lpv:translated text
"El terrorismo constituye un reto para nuestra sociedad libre y abierta. A veces, incluso nos lleva a sentirnos tentados a crear una legislación de seguridad que debilita muy de cerca los valores de nuestra civilización. Por tanto, la Unión Europea debe elaborar urgentemente un código conjunto en el que se establezcan claramente sus principios y métodos. En primer lugar, debe garantizar los principios de la dignidad humana y el Estado de Derecho en todos los aspectos dirigidos a combatir el terrorismo. No podemos menoscabar los fundamentos morales de una democracia que se basa en dichos valores. Como dijo Simone de Beauvoir . En segundo lugar, debe crearse una legislación uniforme para los Estados miembros. Unión debe significar en este sentido Unión. La lucha contra el terrorismo necesita urgentemente la aplicación de normativas que sean uniformes y coherentes, que no puedan dejarse a manos de los impulsos de cada Estado miembro y la opinión pública del momento. En tercer lugar, debemos alentar el trabajo como una red de trabajo y promover el consenso a través de la aprobación de medidas en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales. En cuarto lugar, la Unión Europea necesita trabajar hacia la creación de un mecanismo internacional de la ONU para realizar un seguimiento de la legislación y los procedimientos de urgencia. Esta lucha contra el terrorismo es a gran escala y no se refiere meramente a Europa o al eje euroatlántico. Por último, con el fin de combatir el terrorismo necesitamos trabajar para crear una comunidad internacional más equilibrada y justa; necesitamos identificar las causas y las fisuras, promover una cultura de derechos que incluya a todos los pueblos y trabajar duramente para promover el diálogo entre civilizaciones. El terrorismo es un fenómeno complejo. No podemos responderle con una interpretación simplista."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"no debemos permitir que nuestros verdugos nos acostumbren mal"21
lpv:translated text
"Der Terrorismus stellt eine Herausforderung für unsere freie und offene Gesellschaft dar. Durch ihn sind wir bisweilen versucht, Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit zu erlassen, die einer Aushöhlung der Werte unserer Zivilisation sehr nahe kommen. Deshalb muss die Europäische Union dringend einen gemeinsamen Kodex erarbeiten, indem ihre Grundsätze und Verfahren eindeutig festgelegt sind. Erstens muss er die Grundsätze der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit in allen Aspekten der Terrorismusbekämpfung garantieren. Wir können nicht die moralischen Grundfesten der Demokratie unterminieren, denen diese Werte zugrunde liegen. Wie Simone de Beauvoir sagte, dürfen wir nicht zulassen, dass uns unsere Henker schlechte Gewohnheiten anerziehen. Zweitens müssen für die Mitgliedstaaten einheitliche Rechtsvorschriften erlassen werden. Union muss diesbezüglich auch wirklich Union bedeuten. Der Kampf gegen den Terrorismus erfordert dringend die Anwendung von Regeln, die einheitlich und aufeinander abgestimmt sind; dass kann man nicht den Impulsen der einzelnen Mitgliedstaaten oder der jeweils vorherrschenden öffentlichen Meinung überlassen. Drittens müssen wir die Arbeit als Netzwerk fördern und durch Billigung entsprechender Maßnahmen im Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten auf einen Konsens hinwirken. Viertens muss sich die Europäische Union für die Einrichtung eines UNO-Mechanismus zur Überwachung von Verfahren und Rechtsvorschriften für Krisensituationen einsetzen. Dieser Kampf gegen den Terrorismus erfolgt in großem Maßstab und beschränkt sich nicht auf Europa oder die Achse Europa-Nordamerika. Und schließlich müssen wir auf eine gerechtere und ausgewogenere internationale Gemeinschaft hinwirken, wenn wir den Terrorismus wirksam bekämpfen wollen. Wir müssen Ursachen und Verwerfungen aufspüren, eine Kultur der Rechte fördern, die alle Völker einbezieht, und uns energisch für den Dialog zwischen den Kulturen einsetzen. Der Terrorismus ist ein komplexes Phänomen. Wir können nicht mit einer simplistischen Interpretation darauf reagieren."@de9
lpv:translated text
"Terrorism challenges our free and open society. It sometimes even makes us feel tempted to create security legislation which comes very close to eroding the values of our civilisation. The European Union must therefore, as a matter of urgency, draw up a joint code clearly setting out its principles and methods. Firstly, it must guarantee the principles of human dignity and the rule of law in all aspects of combating terrorism. We cannot undermine the moral foundations of democracy which rest on those very values. As Simone de Beauvoir said . Secondly, uniform legislation must be created for the Member States. Union on this aspect must actually mean Union. The fight against terrorism urgently requires the application of rules which are unified and coherent; that cannot be left to the impulses of each Member State and the public opinion of the moment. Thirdly, we need to encourage working as a network and to promote consensus via the approval of measures in the European Parliament and the national parliaments. Fourthly, the European Union needs to work towards setting up a UN international mechanism for monitoring emergency procedures and legislation. This fight against terrorism is on a grand scale and is not merely confined to Europe or the Euro-Atlantic axis. Finally, in order to fight terrorism we need to work towards creating a fairer and more balanced international community; we need to identify causes and fractures, promote a culture of rights that takes in all peoples, and work hard to promote dialogue between civilisations. Terrorism is a complex phenomenon. We cannot respond to it with a simplistic interpretation."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"we must not allow our executioners to give us bad habits"4
lpv:spoken text
"O terrorismo desafia a nossa sociedade livre e aberta. Às vezes, traz-nos mesmo a tentação de criar um direito securitário muito próximo da erosão dos nossos valores civilizacionais. A União Europeia tem, por isso, de criar com urgência um código comum que deixe claros os princípios e os métodos. Em primeiro lugar, a garantia dos princípios da dignidade humana e do Estado de Direito em todas as frentes no combate ao terrorismo. Não podemos fazer claudicar as bases morais da democracia que assentam justamente nesses valores. Como dizia Simone de Beauvoir . Em segundo lugar, é necessário criar uma legislação uniforme dos Estados-Membros. A União, neste aspecto, tem mesmo que ser União. O combate ao terrorismo torna urgente uma prática de unidade e de coerência das regras; ele não pode ser deixado aos impulsos de cada Estado-Membro e das suas opiniões públicas de ocasião. Em terceiro lugar, impõe-se a promoção de um trabalho em rede e a promoção de consensos através da legitimação das medidas no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais. Em quarto lugar, o esforço da União Europeia para a criação de um mecanismo internacional das Nações Unidas para a monitorização das práticas e legislações de emergência. Este é um combate de larga escala, não é um combate apenas da Europa ou do eixo euro-atlântico. Finalmente, o combate ao terrorismo exige-nos um esforço de criação de uma comunidade internacional mais justa e equilibrada, o diagnóstico das causas e das fracturas, a promoção de uma cultura de direitos transversal aos povos e um esforço imenso no diálogo entre civilizações. O terrorismo é um fenómeno complexo. Não podemos responder-lhe com uma interpretação simplista."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Il terrorismo costituisce una minaccia per la nostra società libera e aperta. A volte ci induce persino nella tentazione di emanare norme in materia di sicurezza che rischiano di erodere i valori della nostra civiltà. L’Unione europea deve pertanto stilare un codice comune che delinei chiaramente i propri principi e i propri metodi. Primo, tale codice dovrà garantire i principi della dignità umana e dello Stato di diritto in tutti gli aspetti della lotta contro il terrorismo. Non possiamo minare le fondamenta morali della democrazia, la quale si basa proprio su questi valori. Come disse Simone de Beauvoir, “non dobbiamo consentire ai nostri aguzzini di trasmetterci delle cattive abitudini.” Secondo, è necessario creare un quadro normativo uniforme per gli Stati membri. In questo campo Unione deve realmente significare Unione. La lotta contro il terrorismo richiede l’attuazione di norme unificate e coerenti, che non possono essere lasciati agli impulsi dei singoli Stati membri e agli umori estemporanei dell’opinione pubblica. Terzo, dobbiamo promuovere la cooperazione e la ricerca del consenso attraverso l’adozione di misure in seno al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Quarto, l’Unione europea deve lavorare all’istituzione di un meccanismo internazionale in ambito ONU per il controllo delle procedure e delle leggi di emergenza. Tale lotta contro il terrorismo è una sfida importante e non è limitata semplicemente all’Europa o all’asse euroatlantico. Infine, per combattere il terrorismo dobbiamo impegnarci a creare una comunità internazionale più giusta ed equilibrata; dobbiamo individuare le cause e le fratture, promuovere una cultura dei diritti che si radichi in tutti i popoli, e lavorare a fondo per promuovere il dialogo fra le civiltà. Il terrorismo è un fenomeno complesso. Non possiamo basare la nostra risposta su un’interpretazione semplicistica."@it12
lpv:translated text
"(PT) Le terrorisme met notre société libre et ouverte au défi. À cause du terrorisme, la tentation est grande de formuler des lois de sécurité qui en arrivent presque à compromettre les valeurs de notre civilisation. L’Union européenne doit ainsi élaborer de toute urgence un code commun définissant ses principes et méthodes avec clarté. Nous devons commencer par garantir les principes de la dignité humaine et de l'État de droit dans tous les aspects de lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas miner les fondements moraux de la démocratie qui repose sur ces mêmes valeurs. Comme Simone de Beauvoir l’a dit, «nous ne devons pas laisser nos bourreaux nous donner de mauvaises habitudes». Deuxièmement, il faut élaborer une législation uniforme pour les États membres. À cet égard, l’Union doit véritablement être synonyme d’union. La lutte contre le terrorisme requiert de toute urgence l'application de règles unifiées et cohérentes; qui ne peuvent être laissées à la libre discrétion de chaque État membre et de l’opinion publique du moment. Troisièmement, nous devons encourager le travail en réseau et promouvoir le consensus par le biais de l'adoption de mesures par le Parlement européen et les parlements nationaux. Quatrièmement, l’Union européenne doit œuvrer à la mise en place d’un mécanisme international onusien visant à contrôler les procédures et lois d’urgence. La lutte contre le terrorisme doit se mener à grande échelle et n’est pas uniquement confinée à l'Europe ou à l'axe euro-atlantique. Enfin, la lutte contre le terrorisme requiert la création d’une communauté internationale plus équitable et équilibrée; nous devons identifier les causes et les fractures, promouvoir une culture de droits qui s’applique à tous les peuples, et donner toute notre mesure à la promotion du dialogue entre civilisations. Le terrorisme est un phénomène complexe. Nous ne pouvons pas baser notre réponse à l’égard du terrorisme sur une interprétation simpliste."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph