Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, terrorism is a threat to all states and to all peoples: it poses a serious menace to our security, to the values of our democratic societies and to the rights and the freedoms of citizens. Obviously, new measures have increased the efficiency in the fight against terrorism, but there is more to do. We need to show that the creative measures really protect citizens and that they are proportionate to the infringement in the personal sphere. I doubt whether the regulation on liquids on aeroplanes is proportionate to its purpose. Some innocent people lose important medicines, not to mention the tonnes of confiscated shampoos, lipsticks etc. If this brings full security, it will be accepted, but citizens question how this is being handled – improvements are probably possible. To strike the right balance is to enforce anti-terrorism, the fight against crime, and fundamental rights in a democratic society based on the rule of law. It should include information to the European Parliament before any European-US deal is signed, and we have full trust in Commissioner Frattini and the Commission in this respect. To accomplish legitimacy in this field we need increased democratic control through codecision, and European citizens should play a larger part in the decision-making process; we need more transparency and more democratic legitimacy. The Council must motivate its measures in public at European level. We also need to improve transatlantic relations. Finally, there is a need for tough anti-terror measures. It will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ..."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, terorismus je hrozbou pro všechny státy a pro všechny národy: představuje vážnou hrozbu pro naši bezpečnost, hodnoty našich demokratických společností a práva a svobody občanů. Nová opatření zřejmě zvýšila účinnost v oblasti potírání terorismu, ale je zapotřebí udělat více. Potřebujeme ukázat, že tato tvůrčí opatření skutečně chrání občany a že jsou úměrná omezením v osobní sféře. Pochybuji, že nařízení o tekutinách, které lze vzít na palubu letadla, je přiměřené svému účelu. Někteří nevinní lidé přicházejí o důležité léky, nemluvě o tunách zabavených šampónů, rtěnek atd. Pokud to přinese úplnou bezpečnost, lidé to přijímají, avšak občané se ptají, jak se tento problém řeší – zlepšení jsou pravděpodobně možná. Pro dosažení správné rovnováhy je potřeba prosadit protiteroristickou politiku, boj proti zločinu a základní práva v demokratické společnosti založené na zásadě právního státu. Patří sem i to, že Evropský parlament by měl být informován před podepsáním jakékoliv dohody mezi Evropou a USA. V tomto ohledu plně důvěřujeme komisaři Frattinimu a Komisi. Pro dosažení legitimity v této oblasti potřebujeme zvýšit demokratickou kontrolu prostřednictvím spolurozhodování a občané Evropy by měli hrát v rozhodovacím procesu větší úlohu, potřebujeme vyšší transparentnost a více demokratické legitimity. Tato opatření musí Rada veřejně zdůvodnit na evropské úrovni. Také je zapotřebí zlepšit transatlantické vztahy. A konečně je zapotřebí přijmout tvrdá protiteroristická opatření. Bude to jednodušší, pokud přijmeme naše vlastní demokratické... ( )"@cs1
"Fru formand! Terrorismen er en trussel mod alle stater og alle folk. Den frembyder en alvorlig trussel mod vores sikkerhed, mod værdierne i vores demokratiske samfund og mod borgernes frihedsrettigheder. Det er klart, at nye foranstaltninger har forøget effektiviteten af kampen mod terrorismen, men der bør gøres mere. Vi må vise, at de kreative foranstaltninger virkelig beskytter borgerne, og at de står i forhold til overtrædelserne på det personlige område. Jeg tvivler på, at loven om væsker i flyvemaskiner er proportional i forhold til dens formål. Nogle uskyldige mennesker mister vigtig medicin, for ikke at nævne de mange tons konfiskeret shampoo, læbestift osv. Hvis det giver fuld sikkerhed, vil man acceptere det, men borgerne stiller spørgsmålstegn ved den måde, dette håndteres på - det er sandsynligvis muligt at indføre forbedringer. At finde den rette balance er at styrke kampen mod terrorisme og forbrydelser og styrke de grundlæggende rettigheder i et demokratisk samfund baseret på lov og orden. Det bør indbefatte oplysninger til Parlamentet, før der bliver underskrevet nogen aftale mellem EU og USA, og vi nærer fuld tillid til hr. Frattini og Kommissionen i denne forbindelse. For at skaffe legitimitet på dette område har vi brug for øget demokratisk kontrol via fælles beslutningstagning, og de europæiske borgere bør spille en større rolle i beslutningsprocessen. Vi trænger til mere gennemskuelighed og mere demokratisk legitimitet. Rådet må motivere sine foranstaltninger offentligt på europæisk niveau. Vi har også brug for at forbedre de transatlantiske forbindelser. Endelig er der behov for skrappe antiterrorforanstaltninger. Det vil være langt lettere at nå dette, hvis vi bedre accepterer vores egne demokratiske ..."@da2
"Frau Präsidentin! Terrorismus ist eine Gefahr für alle Staaten und Völker: Er stellt eine ernsthafte Bedrohung für unsere Sicherheit, die Werte unserer demokratischen Gesellschaft und für die Rechte und Freiheiten der Bürger dar. Die Terrorismusbekämpfung konnte durch neue Maßnahmen eindeutig effizienter gestaltet werden, aber es muss noch mehr getan werden. Wir müssen zeigen, dass die kreativen Maßnahmen die Bürger auch wirklich schützen und dass sie im Hinblick auf die Verletzung der Privatsphäre auch angemessen sind. Ich bezweifle, dass die Verordnung über Flüssigkeiten an Bord von Flugzeugen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck steht. Unschuldige Menschen verlieren wichtige Medikamente, ganz zu schweigen von den Tonnen von beschlagnahmten Shampoos und Lippenstiften usw. Wenn dies zu voller Sicherheit führt, wird es akzeptiert werden, aber die Bürger stellen die Art, wie damit umgegangen wird, in Frage – Verbesserungen sind wahrscheinlich möglich. Das richtige Verhältnis zu finden bedeutet, in einer demokratischen, auf dem Rechtsstaatsprinzip aufbauenden Gesellschaft sowohl die Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung als auch die Grundrechte zu stärken. Dazu sollte gehören, dass das Europäische Parlament unterrichtet wird, bevor ein europäisch-amerikanisches Abkommen unterzeichnet wird. Kommissar Frattini und die Kommission genießen in dieser Hinsicht unser volles Vertrauen. Um auf diesem Gebiet Legitimität zu erzielen, benötigen wir eine stärkere demokratische Kontrolle durch Mitentscheidung, und die europäischen Bürger sollten eine größere Rolle im Mitentscheidungsprozess einnehmen; wir brauchen mehr Transparenz und mehr demokratische Legitimität. Der Rat muss seine Maßnahmen auf europäischer Ebene öffentlich begründen. Wir müssen auch die transatlantischen Beziehungen verbessern. Schließlich brauchen wir strenge Antiterrormaßnahmen. Dies wird viel leichter zu erreichen sein, wenn wir unsere eigene demokratische ..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η τρομοκρατία είναι μια απειλή για όλα τα κράτη και για όλους τους λαούς: θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλειά μας, τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών μας, καθώς και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Προφανώς, τα νέα μέτρα έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι τα δημιουργικά μέτρα πραγματικά προστατεύουν τους πολίτες και ότι είναι ανάλογα με την παραβίαση στον προσωπικό τομέα. Αμφιβάλλω εάν ο κανονισμός σχετικά με τα υγρά στα αεροπλάνα είναι ανάλογος με τον στόχο του. Ορισμένα αθώα άτομα χάνουν σημαντικά φάρμακα, για να μην αναφέρουμε τους τόνους κατασχεμένων σαμπουάν, κραγιόν κλπ. Εάν αυτό επιφέρει πλήρη ασφάλεια, θα γίνει δεκτό, αλλά οι πολίτες αμφιβάλλουν για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός – βελτιώσεις είναι ίσως δυνατές. Για την επίτευξη της σωστής ισορροπίας απαιτείται η επιβολή των αντιτρομοκρατικών νόμων, η καταπολέμηση του εγκλήματος, και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Επίτροπο Frattini και στην Επιτροπή από αυτήν την άποψη. Προκειμένου να επιτευχθεί η νομιμότητα σε αυτόν τον τομέα, χρειαζόμαστε αυξημένο δημοκρατικό έλεγχο μέσω της συναπόφασης, και οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα. Το Συμβούλιο πρέπει να προωθήσει τα μέτρα του δημοσίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις διατλαντικές σχέσεις. Τέλος, είναι αναγκαία η λήψη σκληρών αντιτρομοκρατικών μέτρων. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί αυτό εάν δεχτούμε καλύτερα το δικό μας δημοκρατικό…"@el10
"Señora Presidenta, el terrorismo es una amenaza para todos los Estados y todos los pueblos: constituye una grave amenaza para nuestra seguridad, para los valores de nuestras sociedades democráticas y para los derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente, las nuevas medidas han aumentado la eficiencia de la lucha contra el terrorismo, pero hay que hacer más. Tenemos que demostrar que las medidas creativas protegen realmente a los ciudadanos y que son proporcionadas a la infracción en la esfera personal. Tengo ciertas dudas de que el control de los líquidos en los aviones sea una medida proporcionada al fin perseguido. Algunas personas inocentes pierden medicamentos importantes, por no mencionar las toneladas de champú, barras de labios, etc. que se confiscan. Si con esto se consigue plena seguridad, será aceptado, pero los ciudadanos cuestionan la manera de hacer las cosas, que probablemente se puede mejorar. Para conseguir el equilibrio adecuado, hay que adoptar medidas antiterroristas, combatir la delincuencia y proteger los derechos fundamentales en una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho. Y antes de firmarse ningún acuerdo entre Europa y los Estados Unidos, el Parlamento Europeo debe ser informado. En este sentido, confiamos plenamente en el Comisario Frattini y en la Comisión. Para conseguir legitimidad en este ámbito, tenemos que aumentar el control democrático por medio de la codecisión y los ciudadanos europeos deben participar más en el proceso de toma de decisiones; necesitamos más transparencia y más legitimidad democrática. El Consejo tiene que explicar públicamente sus medidas a escala europea. Tenemos que mejorar también las relaciones transatlánticas. Por último, hacen falta medidas duras contra el terrorismo. ("@es21
"Proua juhataja, terrorism kujutab ohtu kõigile riikidele ja kõigile inimestele: see seab tõsisesse ohtu meie julgeoleku, meie demokraatlike ühiskondade väärtused ning meie kodanike õigused ja vabadused. Loomulikult on uued meetmed suurendanud tõhusust terrorismivastases võitluses, kuid veel enam on vaja ära teha. Meil on vaja näidata, et loovad meetmed tõesti kaitsevad kodanikke, ja et nad on proportsioonis rikkumistega isiklikus sfääris. Ma kahtlen, kas määrus vedelike kohta lennukites on proportsioonis oma eesmärgiga. Mõned süütud inimesed jäävad ilma olulisest ravimitest, rääkimata tonnidest konfiskeeritud šampoonidest, huulepulkadest jms. Kui see toob täieliku julgeoleku, oleks see vastuvõetav, kuid kodanikud küsivad, kuidas seda on käsitsetud – paranemine on ilmselt võimalik. Et leida õiget tasakaalu, tuleb viia läbi terrorismivastast võitlust, võitlust kuritegevuse vastu ning panna õigusriigil põhinevas demokraatlikus ühiskonnas maksma põhiõigused. See peaks sisaldama ka teavet Euroopa Parlamendile enne mis tahes Euroopa–USA tehingu allkirjastamist ning meil oleks täielik usaldus volinik Frattini ja komisjoni suhtes. Legitiimsuse saavutamiseks selles valdkonnas on meil vaja suuremat demokraatlikku kontrolli kaasotsustamise kaudu, ning Euroopa kodanikud peaksid otsustusprotsessis etendama suuremat rolli; meil on vaja enam läbipaistvust ja enam demokraatlikku legitiimsust. Nõukogu peab oma meetmeid avalikult Euroopa tasandil põhjendama. Samuti on meil vaja parandada atlandiüleseid suhteid. Lõpuks, meil on vajadus karmide terrorismivastaste meetmete järele. Seda oleks palju lihtsam saavutada, kui me aktsepteeriksime paremini omaenda demokraatlikku ..."@et5
"Arvoisa puhemies, terrorismi on uhka kaikille valtioille ja kansoille. Se on vakava uhka turvallisuudellemme, demokraattisten yhteiskuntiemme arvoille sekä kansalaisten oikeuksille ja vapauksille. Uudet toimenpiteet ovat toki tehostaneet terrorismin vastaista taistelua, mutta meidän on tehtävä enemmän. Meidän on osoitettava, että luovilla toimilla voidaan todella suojella kansalaisia ja että toimet ovat oikeassa suhteessa henkilökohtaisiin rikkomuksiin. En oikein usko, että lentokoneeseen vietäviä nesteitä koskeva säännös olisi suhteellinen tarkoitukseensa nähden. Viattomat ihmiset menettävät tärkeitä lääkkeitä puhumattakaan takavarikoiduista shampoista tai huulipunista, joita on tonneittain. Jos tästä seuraa täydellinen turvallisuus, se voidaan hyväksyä, mutta kansalaiset ihmettelevät, miten asiaa hoidetaan – parannukset lienevät mahdollisia. Oikean tasapainon löytäminen on sitä, että tuetaan terrorismin ja rikollisuuden vastaista taistelua sekä oikeusvaltioon perustuvien demokraattisten yhteiskuntien perusoikeuksia. Sen tulisi käsittää myös parlamentille tiedottaminen ennen EU:n ja Yhdysvaltojen välisten sopimusten allekirjoittamista. Tältä osin luotamme täysin komission varapuheenjohtajaan Frattiniin ja komissioon. Yhteispäätösmenettelyllä tapahtuvaa demokraattista valvontaa on lisättävä, jos haluamme toimia legitiimisti tällä alalla. EU:n kansalaiset olisi otettava entistä laajemmin mukaan päätöksentekoon. Avoimuutta ja demokraattista legitiimiyttä on lisättävä. Neuvoston on perusteltava toimensa EU:n kansalaisille. Meidän on parannettava myös transatlanttisia suhteita. Koville terrorismin vastaisille toimille on tarvetta. Tähän on paljon helpompi päästä, jos hyväksymme paremmin omat demokraattiset..."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, le terrorisme est une menace pour tous les États et tous les peuples: il pose une menace sérieuse pour notre sécurité, les valeurs de nos sociétés démocratiques ainsi que pour les droits et la liberté des citoyens. Manifestement, des nouvelles mesures ont renforcé l’efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais il y a plus à faire. Nous avons besoin de démontrer que les mesures innovantes protègent réellement les citoyens et qu’elles sont proportionnées à la violation de la sphère personnelle. Je doute que la réglementation en matière de produits liquides à bord des avions est proportionnelle au but recherché. Des innocents doivent laisser des médicaments vitaux, sans parler des tonnes de shampoings confisqués, de rouges à lèvres, etc. Si cela sert la cause de la sécurité totale, ce sera accepté, mais les citoyens remettent en cause la manière dont cela est géré – des améliorations sont probablement possibles. Trouver un juste milieu signifie appliquer des mesures anti-terroristes, lutter contre le crime, faire respecter des droits fondamentaux dans une société démocratique basée sur un État de droit. Cela devrait inclure des informations destinées au Parlement européen avant qu’un quelconque accord entre l’Europe et les États-Unis soit conclu, et nous avons entièrement confiance en la personne du commissaire Frattini et en la Commission sur cet aspect. Afin de réaliser la légitimité dans ce domaine, nous avons besoin d’un contrôle démocratique accru grâce à des décisions communes, et les citoyens européens devraient jouer un plus grand rôle dans le processus de la prise de décisions; nous avons besoin de plus de transparence et de plus de légitimité démocratique. Le Conseil doit motiver ses mesures ouvertement au niveau européen. Nous avons par ailleurs besoin d’améliorer les relations transatlantiques. Enfin, il y a un besoin en matière de mesures anti-terroristes renforcées. Il sera plus facile d’accepter un tel principe si nous acceptons davantage notre propre démocratie ..."@fr8
"Elnök asszony! A terrorizmus valamennyi állam és valamennyi ember számára fenyegetés: komolyan fenyegeti biztonságunkat, demokratikus társadalmaink értékeit, valamint polgáraink jogait és szabadságait. Nyilvánvaló, hogy az új intézkedések növelték a terrorizmus elleni küzdelem hatékonyságát, de azért van még mit tenni. Meg kell mutatnunk, hogy a kreatív intézkedések tényleg védik a polgárokat, és hogy azok arányosak a személyes szférában elkövetett jogsértéssel. Kétlem, hogy e célból a légi járművekre felvihető folyadékokról szóló rendelet arányos lenne. Néhány ember fontos gyógyszereket veszít így el, nem említve a tonnaszám elkobzott samponokat, rúzsokat stb. Ha ez teljes mértékű biztonságot teremt, akkor elfogadják majd, de a polgárok megkérdőjelezik, hogy ezt hogyan kezelik – a javulás valószínűleg lehetséges. A megfelelő egyensúlyhoz a következőkre van szükség: a terrorizmusellenesség végrehajtása, a bűncselekmények elleni küzdelem, valamint a jogállamiságon alapuló demokratikus társadalomban az alapvető jogok. Ennek tartalmaznia kell az Európai Parlament tájékoztatását, mielőtt bármiféle megállapodás aláírására sor kerülne Európa és az Egyesült Államok között, és e tekintetben nagyon bízunk Frattini biztos úrban és a Bizottságban. E területen a legitimáció eléréséhez az együttdöntés révén fokozott demokratikus ellenőrzésre van szükségünk, az európai polgároknak pedig nagyobb szerepet kell játszaniuk a döntéshozatali folyamatban; nagyobb mértékű átláthatóságra és nagyobb mértékű demokratikus legitimációra van szükségünk. A Tanácsnak nyilvánosan és európai szinten kell indokolnia intézkedéseit. Javítanunk kell transzatlanti kapcsolatainkat is. Végül pedig szigorú terrorellenes intézkedésekre van szükség. Ezt sokkal könnyebb lesz elérni, ha jobban elfogadjuk saját demokratikus ..."@hu11
"Signora Presidente, il terrorismo è una minaccia per tutti gli Stati: esso costituisce infatti una minaccia per la nostra sicurezza, per i valori delle nostre società democratiche e per i diritti e le libertà dei cittadini. Ovviamente, le nuove misure hanno potenziato l’efficienza della lotta contro il terrorismo, ma bisogna continuare ad agire. Dobbiamo dimostrare che le misure creative proteggono veramente i cittadini e che sono proporzionate all’ingerenza nella sfera privata. Ho dei dubbi sul fatto che la norma sui liquidi sugli aerei sia proporzionata al suo scopo. Alcune persone innocenti vengono private di importanti medicine, per non parlare delle tonnellate di rossetti e così via sequestrati. Se questo garantisce la piena sicurezza, allora si accetterà, ma i cittadini si chiedono come tutto questo venga gestito, e probabilmente è possibile apportare dei miglioramenti. Trovare il giusto equilibrio significa combattere il terrorismo, combattere il crimine, nonché garantire i diritti fondamentali in una società democratica che si basi sullo Stato di diritto. In tale ambito il Parlamento europeo dovrà essere informato prima che qualsiasi accordo fra l’Unione europea e gli Stati Uniti sia siglato, e a tale riguardo riponiamo piena fiducia nel Commissario Frattini e nella Commissione. Per conferire legittimità a questo ambito è necessario garantire un maggior controllo democratico mediante la codecisione, e i cittadini europei devono rivestire un ruolo più importante nel processo decisionale. Abbiamo bisogno di più trasparenza e più legittimità democratica. Il Consiglio deve motivare le sue misure in pubblico e a livello europeo. Dobbiamo inoltre migliorare le relazioni transatlantiche. Infine, occorre adottare delle misure antiterrorismo severe. Sarà molto più facile raggiungere tale obiettivo se accetteremo meglio il nostro ..."@it12
"Ponia Pirmininke, terorizmas yra grėsmė visoms valstybėms ir visiems žmonėms: jis kelia pavojų mūsų saugumui, mūsų demokratinių visuomenių vertybėms ir piliečių teisėms bei laisvėms. Be abejo, naujos priemonės padidino kovos su terorizmu efektyvumą, bet dar daug ką reikia padaryti. Mes turime parodyti, kad taikomos priemonės tikrai apsaugo piliečius ir kad skverbimasis į privatumo sritį atitinka proporcingumo principą. Abejoju, ar reglamentas dėl skysčių lėktuvuose atitinka proporcingumo principą. Kai kurie nekalti žmonės praranda reikalingus vaistus, jau nekalbant apie tonas konfiskuoto šampūno, lūpų dažų ir t. t. Jeigu tai užtikrina absoliutų saugumą, tai bus priimta, bet piliečiai nepritaria tam, kaip tai buvo taikoma – tikriausiai kai ką galima patobulinti. Taikyti subalansuotas priemones reiškia sustiprinti kovą su terorizmu, nusikalstamumu ir įtvirtinti pagrindines teises demokratinėje visuomenėje, pagrįstoje teisės viršenybe. Prieš pasirašant bet kurį Europos ir JAV susitarimą Europos Parlamentui turėtų būti pateikta išsami informacija, bet šiuo atžvilgiu mes visiškai pasitikime komisaru Frattini ir Komisija. Tam, kad šioje srityje būtų užtikrintas teisėtumas, mes turime sustiprinti demokratinę kontrolę, taikydami bendrų sprendimų priėmimo procedūras; be to, Europos piliečiai turėtų daugiau dalyvauti sprendimų priėmimo procese; mums reikia daugiau skaidrumo ir daugiau demokratinio teisėtumo. Taryba turi Europos lygmeniu viešai motyvuoti savo sprendimus. Mes taip pat turime pagerinti transatlantinius ryšius. Galiausiai, reikalingos griežtos antiteroristinės priemonės. Bus daug lengviau tai pasiekti, jeigu mes geriau priimsime savo demokratinius ..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, terorisms ir drauds visām valstīm un visām tautām: tas rada nopietnus draudus mūsu drošībai, mūsu demokrātisko sabiedrību vērtībām un pilsoņu tiesībām un brīvībām. Kā redzams, jauni pasākumi ir palielinājuši cīņas pret terorismu efektivitāti, taču darāmā vēl ir daudz. Mums ir jāparāda, ka radošie pasākumi patiesi aizsargā pilsoņus un ka tie ir proporcionāli personīguma robežas pārkāpšanai. Es apšaubu, vai noteikumi par šķidrumiem lidmašīnās ir proporcionāli to mērķim. Daži nevainīgi cilvēki pazaudē svarīgus medikamentus, nemaz nerunājot par tonnām konfiscēto šampūnu, lūpu krāsu, utt. Ja tas rada pilnīgu drošību, tas tiks pieņemts, taču pilsoņi apšauba to, kā tas tiek īstenots - varbūt tomēr ir iespējami kādi uzlabojumi. Veids, kā panākt pareizo līdzsvaru, ir īstenot pretterorisma darbības, cīņu pret noziedzību un nodrošināt pamattiesības demokrātiskā sabiedrībā, kas balstās uz likuma varu. Šeit būtu jāietilpst informācijas sniegšanai Eiropas Parlamentam pirms kādas Eiropas un ASV vienošanās parakstīšanas, un mēs šajā jautājumā pilnībā paļaujamies uz komisāru un Komisiju. Lai šajā jomā panāktu likumību, mums ir nepieciešama lielāka demokrātiskā kontrole, kas tiktu īstenota ar koplēmuma palīdzību, un Eiropas pilsoņi spēlētu lielāku lomu lēmumu pieņemšanas procesā; mums ir nepieciešama lielāka atklātība un demokrātiskā likumība. Padomei savi pasākumi ir publiski jāpamato Eiropas līmenī. Mums ir jāuzlabo arī transatlantiskās attiecības. Visbeidzot, ir nepieciešami stingri pretterorisma pasākumi. To būs daudz vieglāk panākt, ja mēs labāk pieņemsim paši savu demokrātisko…"@lv13
"Madam President, terrorism is a threat to all states and to all peoples: it poses a serious menace to our security, to the values of our democratic societies and to the rights and the freedoms of citizens. Obviously, new measures have increased the efficiency in the fight against terrorism, but there is more to do. We need to show that the creative measures really protect citizens and that they are proportionate to the infringement in the personal sphere. I doubt whether the regulation on liquids on aeroplanes is proportionate to its purpose. Some innocent people lose important medicines, not to mention the tonnes of confiscated shampoos, lipsticks etc. If this brings full security, it will be accepted, but citizens question how this is being handled – improvements are probably possible. To strike the right balance is to enforce anti-terrorism, the fight against crime, and fundamental rights in a democratic society based on the rule of law. It should include information to the European Parliament before any European-US deal is signed, and we have full trust in Commissioner Frattini and the Commission in this respect. To accomplish legitimacy in this field we need increased democratic control through codecision, and European citizens should play a larger part in the decision-making process; we need more transparency and more democratic legitimacy. The Council must motivate its measures in public at European level. We also need to improve transatlantic relations. Finally, there is a need for tough anti-terror measures. It will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, terrorisme is een bedreiging voor alle staten en alle volkeren: het vormt een ernstige bedreiging voor onze veiligheid, voor de waarden van onze democratische samenlevingen en voor de rechten en de vrijheden van burgers. Nieuwe maatregelen hebben onmiskenbaar de efficiëntie van de terrorismebestrijding verhoogd, maar er is meer te doen. We moeten laten zien dat de creatieve maatregelen de burgers echt beschermen en dat ze in verhouding staan tot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Ik betwijfel of de verordening inzake vloeistoffen aan boord van vliegtuigen in de juiste verhouding staat tot haar doel. Sommige onschuldige mensen raken belangrijke geneesmiddelen kwijt, om maar niet te spreken van de tonnen in beslag genomen shampoo, lippenstift enzovoort. Indien deze maatregelen volledige veiligheid opleveren, zullen ze worden geaccepteerd, maar burgers stellen vragen over de aanpak – waarschijnlijk zijn er verbeteringen mogelijk. Het juiste evenwicht te vinden, houdt de versterking in van de terrorismebestrijding en de strijd tegen de misdaad, en de handhavingvan de grondrechten in een democratische maatschappij die stoelt op de beginselen van de rechtsstaat. Het is van belang dat het Europees Parlement wordt geïnformeerd voordat er enige afspraak tussen Europa en de Verenigde Staten wordt ondertekend. In dit opzicht hebben we het volste vertrouwen in commissaris Frattini en de Commissie. Voor de verwezenlijking van legitimiteit in dit veld hebben we meer democratische controle via gezamenlijke besluitvorming nodig, en Europese burgers dienen in het besluitvormingsproces een grotere rol te gaan spelen; we hebben meer transparantie nodig en meer democratische legitimiteit. De Raad moet zijn maatregelen op Europees niveau in het openbaar motiveren. We moeten ook onze transatlantische betrekkingen verbeteren. Ten slotte is er behoefte aan harde maatregelen ter bestrijding van het terrorisme. Het zal veel eenvoudiger te realiseren zijn indien we zouden komen tot een betere acceptatie van onze eigen democratische ...."@nl3
"Pani przewodnicząca! Terroryzm jest zagrożeniem dla wszystkich państw i wszystkich narodów: jest poważnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, wartości naszych demokratycznych społeczeństw oraz praw i wolności obywateli. Rzecz jasna, mamy nowe środki i więcej pracy. Musimy pokazać, iż te pomysłowe metody rzeczywiście chronią obywateli i że są proporcjonalne do ograniczeń w sferze osobistej. Wątpię, czy regulacje dotyczące płynów w samolotach mieszczą się w tej proporcji. Niewinni ludzie tracą swoje ważne lekarstwa, nie wspominając o tonach konfiskowanych szamponów, szminek etc. Jeśli przynosi to pełne bezpieczeństwo - będzie to zaakceptowane, jednak obywatele kwestionują sposób, w jaki się to odbywa – zapewne możliwe są pewne ulepszenia. Znalezienie równowagi to wzmocnienie walki z terroryzmem, walki ze zbrodnią oraz wzmocnienie podstawowych praw w demokratycznym społeczeństwie opartym na rządach prawa. Chodzi tu również o informowanie Parlamentu Europejskiego przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia europejsko-amerykańskiego - i w tej kwestii mamy pełne zaufanie do komisarza Frattiniego i Komisji. Aby osiągnąć prawowitość na tym polu, potrzebne jest zwiększenie kontroli demokratycznej poprzez procedurę współdecyzji - obywatele Europy powinni odgrywać większą rolę w procesie podejmowania decyzji; potrzebujemy większej przejrzystości i legitymizacji demokracji. Rada musi uzasadniać swoje działania na poziomie europejskim. Należy również poprawić stosunki transatlantyckie. Istnieje także potrzeba zdecydowanych środków do walki z terroryzmem. Będzie to łatwiejsze do uzyskania, gdy zaakceptujemy nasze własne demokratyczne..."@pl16
"Senhora Presidente, o terrorismo é uma ameaça para todos os Estados e todas as pessoas: constitui uma séria ameaça à nossa segurança, aos valores das nossas sociedades democráticas e aos direitos e liberdades dos cidadãos. É certo que algumas medidas aumentaram a eficácia na luta contra o terrorismo, mas há que fazer mais. Temos de mostrar que as medidas criativas protegem realmente os cidadãos e que são proporcionais à intrusão na esfera privada. Duvido que o regulamento sobre líquidos a bordo dos aviões seja proporcional ao seu objectivo. Pessoas inocentes ficam sem remédios de que necessitavam, não mencionando já as toneladas de champôs e batons confiscados. Se estas medidas conduzirem a uma segurança total, serão aceites, mas os cidadãos perguntam-se como é que o assunto está a ser tratado – talvez seja possível introduzir melhorias. Para conseguir um verdadeiro equilíbrio há que aplicar medidas antiterrorismo, manter a luta contra a criminalidade mas, ao mesmo tempo, permitir o exercício dos direitos fundamentais numa sociedade democrática baseada no Estado de direito. Antes da assinatura de qualquer acordo UE-EUA o Parlamento Europeu devia dispor de toda a informação correspondente e confiamos plenamente no Senhor Comissário Frattini e na Comissão quanto a este aspecto. Para cumprir a legitimidade neste domínio há que aumentar o controlo democrático através da co-decisão e os cidadãos europeus deviam ter um papel mais importante a desempenhar no processo de tomada de decisão; precisamos de maior transparência e maior legitimidade política. O Conselho deve expor as suas medidas ao público europeu. Impõe-se, igualmente, uma melhoria nas relações transatlânticas. Finalmente, precisamos de medidas antiterroristas duras. Será muito mais fácil consegui-lo se aceitarmos os nossos valores democráticos…"@pt17
"Madam President, terrorism is a threat to all states and to all peoples: it poses a serious menace to our security, to the values of our democratic societies and to the rights and the freedoms of citizens. Obviously, new measures have increased the efficiency in the fight against terrorism, but there is more to do. We need to show that the creative measures really protect citizens and that they are proportionate to the infringement in the personal sphere. I doubt whether the regulation on liquids on aeroplanes is proportionate to its purpose. Some innocent people lose important medicines, not to mention the tonnes of confiscated shampoos, lipsticks etc. If this brings full security, it will be accepted, but citizens question how this is being handled – improvements are probably possible. To strike the right balance is to enforce anti-terrorism, the fight against crime, and fundamental rights in a democratic society based on the rule of law. It should include information to the European Parliament before any European-US deal is signed, and we have full trust in Commissioner Frattini and the Commission in this respect. To accomplish legitimacy in this field we need increased democratic control through codecision, and European citizens should play a larger part in the decision-making process; we need more transparency and more democratic legitimacy. The Council must motivate its measures in public at European level. We also need to improve transatlantic relations. Finally, there is a need for tough anti-terror measures. It will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, terorizmus je hrozbou pre všetky štáty a pre všetky národy: predstavuje vážnu hrozbu pre našu bezpečnosť, hodnoty našich demokratických spoločností a práva a slobody občanov. Nové opatrenia zrejme zvýšili účinnosť v boji proti terorizmu, ale je treba urobiť viac. Potrebujeme ukázať, že tieto tvorivé opatrenia skutočne ochraňujú občanov a že sú úmerné obmedzeniam v osobnej sfére. Pochybujem, že nariadenie o tekutinách, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadla, je primerané svojmu účelu. Niektorí nevinní ľudia prichádzajú o dôležité lieky, nehovoriac o tonách zabavených šampónov, rúžov atď. Ak to prinesie úplnú bezpečnosť, ľudia to akceptujú, ale občania sa pýtajú, ako sa s tento problém rieši – zlepšenia sú pravdepodobne možné. Na dosiahnutie správnej rovnováhy je potrebné presadiť protiteroristickú politiku, boj proti zločinu a základné práva v demokratickej spoločnosti založenej na princípe právneho štátu. Patrí sem aj to, že Európsky parlament by mal byť informovaný pred podpisom akejkoľvek dohody medzi Európou a USA. V tomto ohľade plne dôverujeme komisárovi Frattinimu a Komisii. Na dosiahnutie legitímnosti v tejto oblasti potrebujeme zvýšiť demokratickú kontrolu prostredníctvom spolurozhodovania a občania Európy by mali hrať v rozhodovacom procese väčšiu úlohu, potrebujeme väčšiu transparentnosť a viac demokratickej legitímnosti. Tieto opatrenia musí Rada verejne zdôvodniť na európskej úrovni. Tiež je treba zlepšiť transatlantické vzťahy. Nakoniec, je potrebné prijať tvrdé protiteroristické opatrenia. Bude to jednoduchšie, ak prijmeme naše vlastné demokratické... ( )"@sk19,19
"Gospa predsednica, terorizem ogroža vse države in vse narode: je resna grožnja za našo varnost, vrednote naših demokratičnih družb ter pravice in svoboščine državljanov. Očitno se je z novimi ukrepi povečala učinkovitost boja proti terorizmu, vendar bo treba narediti še veliko več. Pokazati moramo, da ustvarjalni ukrepi zares ščitijo državljane in da so sorazmerni s poseganjem v zasebnost. Dvomim, da je uredba o tekočinah na letalih sorazmerna s svojim ciljem. Nedolžni ljudje včasih izgubijo pomembna zdravila, da ne omenjamo na tone zaseženih šamponov, ličil itd. Če se bo s tem zagotovila popolna varnost, so ti ukrepi sprejemljivi, vendar državljani dvomijo v način, na katerega se to obravnava – verjetno so mogoče izboljšave. Določiti je treba pravo ravnotežje med protiterorističnimi ukrepi, bojem proti kaznivim dejanjem in temeljnimi pravicami v demokratični družbi, ki temelji na pravni državi. To mora vključevati obveščanje Evropskega parlamenta pred podpisom katerega koli sporazuma med EU in ZDA, pri čemer popolnoma zaupamo komisarju Frattiniju in Komisiji. Za doseganje legitimnosti na tem področju potrebujemo večji demokratični nadzor s postopkom soodločanja, evropski državljani morajo imeti večjo vlogo pri postopku odločanja, potrebujemo pa tudi preglednejšo in bolj demokratično legitimnost. Svet mora javno utemeljiti svoje ukrepe na evropski ravni. Prav tako moramo izboljšati čezatlantske odnose. Končno, obstaja potreba po strogih protiterorističnih ukrepih. To bo veliko lažje doseči, če bomo bolje sprejemali svoje demokratične ..."@sl20
"Fru talman! Terrorismen är ett hot mot alla stater och alla människor. Den utgör ett allvarligt hot mot vår säkerhet, mot våra demokratiska samhällsvärderingar och mot medborgarnas rättigheter och friheter. Nya åtgärder har självklart lett till att kampen mot terrorismen har blivit mer effektiv, men det finns mer att göra. Vi måste visa att dessa kreativa åtgärder verkligen skyddar medborgarna och att de är proportionerliga till intrånget i den personliga sfären. Jag tvivlar på att förordningen om flytande vätskor verkligen är proportionerlig till sitt syfte. Oskyldiga personer förlorar viktiga mediciner, för att inte tala om de tonvis med schampon och läppstift osv. som konfiskeras. Förordningen kommer att accepteras om den leder till att det blir fullständigt säkert att flyga, men medborgarna ifrågasätter det sätt som den här frågan hanteras på – förbättringar är sannolikt möjliga. Vi måste finna rätt balans, och det gör vi genom att genomföra åtgärder för att bekämpa terrorismen, bekämpa brottsligheten och respektera de grundläggande rättigheterna i ett samhälle som grundas på rättsstatsprincipen. Europaparlamentet bör informeras innan något avtal mellan EU och USA undertecknas, och vi har fullt förtroende för kommissionsledamot Franco Frattini och kommissionen i detta avseende. För att nå legitimitet på detta område krävs en ökad demokratisk kontroll genom medbeslutande, och EU-medborgarna bör spela en större roll i beslutsprocessen - vi behöver mer insyn och mer demokratisk legitimitet. Rådet måste motivera sina åtgärder offentligt på EU-nivå. Vi måste också förbättra de transatlantiska förbindelserna. Avslutningsvis behövs kraftfulla åtgärder för att bekämpa terrorismen. Det kommer att bli mycket enklare att åstadkomma om vi i högre grad godtar vår egen demokratiska …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"predsedajúca prerušila rečníčku"19
"předsedající přerušila řečnici"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph