Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-059"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dámy a pánové, terorismus představuje vážnou hrozbu pro mír, stabilitu a prosperitu v Evropě. Terorismus, jak již bylo řečeno, představuje také útok na základní hodnoty, na nichž je postavena evropská integrace. To znamená koncept lidských práv, právní stát, svobodu a demokracii. Z tohoto důvodu, jsem přesvědčen, musí být odpověď Evropské unie i jejích členských států na hrozby terorismu tvrdá a jednoznačná. Tato rozhodná odpověď by však neměla obsahovat pouhá represivní bezpečnostní opatření. Měla by se také ve zvýšené míře než doposud věnovat prevenci a preventivním opatřením, a to jak uvnitř našich členských států, tak i navenek ve vztahu k našim zahraničním sousedům. Pokud jde o naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jejím cílem by mělo být posílení ekonomického a sociálního rozvoje, aktivní podpora občanské společnosti a konceptu lidských práv, úsilí o mírové řešení mezinárodních konfliktů, včetně konfliktu palestinsko-izraelského. Ve větší míře než doposud by naše společná zahraniční a bezpečnostní politika se měla věnovat také podpoře a rozvoji regionální spolupráce, a to ať již v rámci sousedské politiky nebo barcelonského procesu. A konečně, pane předsedo, pane komisaři, společně s našimi přáteli ve Spojených státech i v ostatních zemích bychom měli vypracovat komprehensivní konvenci Organizace spojených národů o terorismu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! Terrorisme er en alvorlig trussel mod fred, stabilitet og velstand i Europa. Som allerede nævnt er terrorisme også et angreb på de grundlæggende værdier, som den europæiske integration er baseret på, dvs. menneskerettighederne, retsstatsprincippet, frihed og demokrati. Derfor mener jeg, at EU's og medlemsstaternes reaktion på terrortrusler skal være radikal og utvetydig. Denne beslutsomme reaktion bør imidlertid ikke udelukkende bestå i repressive sikkerhedsforanstaltninger. Der bør i stedet lægges mere vægt på forebyggelse og forebyggende foranstaltninger, end vi har set tidligere, både i medlemsstaterne og eksternt i forhold til vores oversøiske naboer. Målsætningen for vores fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bør være at styrke den økonomiske og sociale udvikling og støtte civilsamfundet og menneskerettighederne og at finde en fredelig løsning på internationale konflikter, herunder den israelsk-palæstinensiske konflikt. I vores fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bør vi også fokusere på støtte til og udvikling af regionalt samarbejde inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og Barcelonaprocessen. Sidst men ikke mindst, bør vi samarbejde med vores venner fra USA og andre lande om udarbejdelsen af et udkast til en omfattende FN-konvention mod terrorisme."@da2
"Meine Damen und Herren! Der Terrorismus stellt eine ernste Gefahr für Frieden, Stabilität und Wohlstand in Europa dar. Wie bereits erwähnt, ist der Terrorismus auch ein Angriff auf die Grundwerte, die das Fundament der europäischen Integration bilden: Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie. Aus diesem Grund glaube ich, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf Gefahren des Terrorismus nachdrücklich und eindeutig reagieren müssen. Diese entschlossene Reaktion sollte allerdings nicht nur in repressiven Sicherheitsmaßnahmen bestehen. Stattdessen sollten wir uns in den Mitgliedstaaten und im Umgang mit unseren nichteuropäischen Nachbarn mehr als bisher auf Prävention und Präventivmaßnahmen konzentrieren. Ziel der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik muss es sein, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranzutreiben, die Zivilgesellschaft zu stärken, die Menschenrechte zu verteidigen und die Bemühungen um eine friedliche Lösung internationaler Konflikte, einschließlich des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern, zu unterstützen. Darüber hinaus sollte sich unsere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in größerem Maße auf die Unterstützung und Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik und des Barcelona-Prozesses konzentrieren. Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Nicht zuletzt sollten wir gemeinsam mit unseren Freunden in den USA und in anderen Ländern eine umfassende UNO-Konvention gegen den Terrorismus entwerfen."@de9
"Κυρίες και κύριοι, η τρομοκρατία αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η τρομοκρατία συνιστά επίσης επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες που είναι η βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η ελευθερία και η δημοκρατία. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε τρομοκρατικές απειλές πρέπει να είναι ριζική και απερίφραστη. Αυτή η αποφασιστική απάντηση δεν πρέπει, όμως, να συνίσταται απλώς σε κατασταλτικά μέτρα ασφαλείας. Αντιθέτως, πρέπει να εστιάσει στην πρόληψη και σε προληπτικά μέτρα, περισσότερο από όσο έπραξε μέχρι τώρα, τόσο στην επικράτεια των κρατών μελών όσο και στις εξωτερικές σχέσεις της με τους υπερατλαντικούς γείτονές μας. Στόχος της κοινής εξωτερικής μας πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρέπει να είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγωνιζόμενοι για μια ειρηνική επίλυση των διεθνών συγκρούσεων, περιλαμβανομένης της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης. Σε μεγαλύτερο βαθμό, η κοινή εξωτερική μας πολιτική και πολιτική ασφαλείας πρέπει επίσης να εστιάσει στην υποστήριξη και ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο τόσο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας όσο και της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Τελευταίο, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μαζί με τους φίλους μας από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, πρέπει να καταρτίσουμε μια συνολική σύμβαση του ΟΗΕ κατά της τρομοκρατίας."@el10
"Ladies and gentlemen, terrorism represents a serious threat to peace, stability and prosperity in Europe. As has already been mentioned, terrorism also constitutes an attack on the fundamental values that are the basis of European integration: human rights, the rule of law, freedom and democracy. That is why I believe that the response from the European Union and the Member States to threats of terrorism must be radical and unequivocal. This decisive response should not, however, consist merely of repressive security measures. Instead it should focus on prevention and preventive measures more so than it has done thus far, both within the Member States and externally in relationships with our overseas neighbours. The objective of our common foreign and security policy should be to strengthen economic and social development, support for civil society and the concept of human rights, striving for peaceful solution to international conflicts, including the Israeli - Palestinian conflict. To a greater extent our common foreign and security policy should also concentrate on support for, and development of, regional cooperation in the framework of both the European Neighbourhood Policy and the Barcelona Process. Last but not least, Madam President, Commissioner, along with our friends from the US and other countries we should draught a comprehensive UN convention against terrorism."@en4
"Señorías, el terrorismo representa una grave amenaza para la paz, la estabilidad y la prosperidad de Europa. Como ya se ha mencionado, el terrorismo también representa un ataque a los valores fundamentales que constituyen la base de la integración europea: los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Por eso, considero que la respuesta de la Unión Europea y los Estados miembros a las amenazas del terrorismo debe ser radical e inequívoca. Sin embargo, esta respuesta decisiva no debería consistir meramente en medidas de seguridad represivas. Debería centrarse en la prevención y en las medidas preventivas más de lo que se ha hecho hasta ahora, tanto dentro de los Estados miembros como en el exterior en las relaciones con nuestros vecinos de los territorios de ultramar. El objetivo de nuestra política exterior y de seguridad común debería consistir en reforzar el desarrollo económico y social, apoyar la sociedad civil y el concepto de derechos humanos, luchando por una solución pacífica para resolver los conflictos internacionales, incluido el conflicto palestino-israelí. En mayor medida, nuestra política exterior y de seguridad común debería asimismo concentrarse en apoyar el desarrollo de la cooperación regional en el marco de la Política Europea de Vecindad y el Proceso de Barcelona. Por último, aunque no menos importante, señora Presidenta, Comisario, deberíamos redactar junto a nuestros amigos de los Estados Unidos y otros países un convenio completo de la ONU en contra del terrorismo."@es21
"Daamid ja härrad, terrorism kujutab endast tõsist ohtu rahule, stabiilsusele ja heaolule Euroopas. Nagu hiljuti mainitud, tähendab terrorism ka rünnakut põhiväärtuste vastu, mis on olnud Euroopa integratsiooni aluseks: inimõigused, õigusriik, vabadus ja demokraatia. Seetõttu usun ma, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide reaktsioon terrorismiohtudele peab olema radikaalne ja ühemõtteline. See kindlameelne vastus ei tohiks siiski koosneda üksnes repressiivsetest julgeolekumeetmetest. Selle asemel peaks see keskenduma ennetamisele ja ennetavatele meetmetele enam kui senini nii liikmesriikide piires kui väliselt suhetes meie ülemerenaabritega. Meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk peaks olema majandusliku ja sotsiaalse arengu tugevdamine, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsiooni toetamine, rahvusvahelistes konfliktides rahumeelse lahenduse suunas püüdlemine, sealhulgas Iisraeli-Palestiina konfliktis. Suuremal määral peaks meie ühine välis- ja julgeolekupoliitika keskenduma ka piirkondliku koostöö toetamisele ja arendamisele nii Euroopa naabruspoliitika kui Barcelona protsessi raames. Viimane, kuid mitte vähetähtis, on see, austatud juhataja, volinik, et koos oma sõpradega USAst ja teistest riikidest peaksime me kavandama laiaulatusliku ÜRO terrorismi vastase konventsiooni."@et5
"Hyvät parlamentin jäsenet, terrorismi on vakava uhka Euroopan rauhalle, vakaudelle ja hyvinvoinnille. Kuten täällä on jo todettu, terrorismi on hyökkäys Euroopan yhdentymisen perustana olevia perusarvoja eli ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, vapautta ja demokratiaa vastaan. Siksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden vastaus terrorismin uhkiin on mielestäni oltava jyrkkä ja yksiselitteinen. Päättäväinen reagointi ei kuitenkaan saa muodostua vain rankaisu- ja turvallisuustoimista. Sen sijaan olisi keskityttävä aiempaa enemmän ennalta ehkäiseviin toimiin sekä jäsenvaltioissa että ulkosuhteissa merentakaisten naapuriemme kanssa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena olisi oltava taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen lujittaminen, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuskäsitteen tukeminen sekä pyrkimys löytää rauhanomainen ratkaisu kansainvälisiin konflikteihin, myös Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme olisi keskityttävä aiempaa enemmän myös alueellisen yhteistyön tukemiseen ja kehittämiseen sekä Euroopan naapuruuspolitiikan että Barcelonan prosessin puitteissa. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vielä eräs tärkeä seikka: meidän olisi syytä laatia Yhdysvaltain kumppaniemme ja muiden maiden kanssa kattava terrorismin vastainen YK:n yleissopimus."@fi7
"(CS) Chers collègues, le terrorisme représente une sérieuse menace pour la paix, la stabilité et la prospérité de l'Europe. Tel que nous l’avons déjà mentionné, le terrorisme constitue également une attaque des valeurs fondamentales qui forment la base de l'intégration européenne: les droits de l'homme, l'État de droit, la liberté et la démocratie. C'est pourquoi je crois que la réponse de l'UE et des États membres face aux menaces du terrorisme doit être radicale et univoque. Cette réponse décisive ne doit pas, cependant, consister principalement en des mesures de sécurité répressives. Au contraire, elle doit davantage se concentrer sur la prévention et les mesures préventives, tant au sein des États membres que dans nos relations externes avec nos voisins d’outre-mer. Notre politique étrangère et de sécurité commune doit viser le renforcement du développement économique et social, le soutien de la société civile et du concept des droits de l'homme, s’efforcer de trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, y compris dans le cas du conflit israélo-palestinien. Dans une plus large mesure, notre politique étrangère et de sécurité doit également se centrer sur le soutien et le développement d’une coopération régionale tant dans le cadre de la politique européenne de voisinage que dans celui du processus de Barcelone Finalement, Madame la Présidente, Chers collègues, nous devons établir, conjointement avec les Etats-Unis et les autres pays, une convention onusienne contre le terrorisme."@fr8
"Hölgyeim és uraim! A terrorizmus súlyos fenyegetést jelent az európai békére, stabilitásra és jólétre. Amint azt már említették, a terrorizmus egyszersmind támadást jelent az európai integráció alapját képező alábbi alapvető értékekkel szemben is: az emberi jogok, a jogállamiság, a szabadság és a demokrácia. Ezért vélem úgy, hogy az Európai Unió és a tagállamok által a terrorizmus fenyegetésére adott reakciónak radikálisnak és egyértelműnek kell lennie. Ez a határozott reakció azonban nem állhat pusztán elnyomó biztonsági intézkedésekből. Ehelyett annak a megelőzésre és a megelőző intézkedésekre kell összpontosítania, még inkább, amint azt eddig tette, mind a tagállamokon belül, mind pedig kívül, a tengerentúli szomszédainkkal meglévő kapcsolatainkban. Közös kül- és biztonságpolitikánk célkitűzésének a gazdasági és társadalmi fejlődés megerősítésének, a civil társadalom és az emberi jogok fogalma támogatásának, a nemzetközi konfliktusok – beleértve az izraeli–palesztin konfliktus – békés megoldására való törekvésnek kell lennie. Tágabb értelemben közös kül- és biztonságpolitikánknak az európai szomszédságpolitika és a barcelonai folyamat keretében folytatott regionális együttműködés támogatására és fejlesztésére is koncentrálnia kellene. Végül, de nem utolsósorban, elnök asszony, biztos úr, amerikai barátainkkal és más országokkal együtt meg kellene fogalmaznunk egy átfogó ENSZ egyezményt a terrorizmussal szemben."@hu11
"Onorevoli colleghi, il terrorismo rappresenta una minaccia seria alla pace, alla stabilità e al benessere in Europa. Come è già stato detto, il terrorismo costituisce inoltre un attacco ai valori che stanno alla base dell’integrazione europea, ovvero i diritti umani, lo Stato di diritto, la libertà e la democrazia. E’ per tale motivo che ritengo che la risposta dell’Unione europea e degli Stati membri alle minacce terroristiche debba essere chiara e inequivocabile. Una tale risposta decisa non deve però consistere meramente in misure di sicurezza di carattere repressivo, bensì deve concentrarsi sulla prevenzione e su misure preventive più di quanto non abbia fatto finora, sia a livello degli Stati membri, che nei confronti dei nostri alleati di oltreoceano. L’obiettivo della nostra politica estera e di sicurezza comune deve essere quello di consolidare lo sviluppo economico e sociale, il sostegno alla società civile e i diritti umani, ricercando una soluzione pacifica ai conflitti internazionali, fra cui il conflitto israelo-palestinese. La nostra politica estera e di sicurezza deve inoltre concentrarsi maggiormente sul sostegno e sullo sviluppo della cooperazione regionale nel quadro della politica europea di vicinato e del processo di Barcellona. Signora Presidente, signor Commissario, concludo toccando un punto non meno importante: insieme ai nostri amici statunitensi e ad altri paesi dobbiamo preparare una convenzione ONU contro il terrorismo."@it12
"Ponios ir ponai, terorizmas yra didelė grėsmė taikai ir stabilumui Europoje bei jos gerovei. Kaip jau buvo minėta, terorizmas yra išpuolis prieš pamatines vertybes, kurios sudaro Europos integracijos pagrindą: žmogaus teises, teisinę valstybę, laisvę ir demokratiją. Štai kodėl aš manau, kad Europos Sąjungos ir valstybių narių atsakas į terorizmo grėsmę turi būti radikalus ir nedviprasmiškas. Tačiau tokį ryžtingą atsaką neturėtų sudaryti vien tik represinės saugumo priemonės. Daugiau nei anksčiau reiktų skirti dėmesio prevencijai ir prevencinėms priemonėms tiek valstybėse narėse, tiek išorėje, bendradarbiaujant su mūsų kaimynais. Bendros mūsų užsienio ir saugumo politikos tikslas turėtų būti ekonominio ir socialinio vystymosi spartinimas, parama pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių koncepcijai, taikaus tarptautinių konfliktų, įskaitant Izraelio ir Palestinos konfliktą, sprendimo siekimas. Bendra mūsų užsienio ir saugumo politika turėtų labiau remti ir plėsti regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant Europos kaimynystės politikos ir Barselonos proceso priemones. Paskutinis dalykas, bet ne mažiau svarbus. Ponia Pirmininke, Komisare, kartu su mūsų draugais iš JAV ir kitų šalių turėtume parengti nuoseklų JT kovos su terorizmu konvencijos projektą."@lt14
"Dāmas un kungi, terorisms rada nopietnus draudus mieram, stabilitātei un uzplaukumam Eiropā. Kā iepriekš ir minēts, terorisms ir arī uzbrukums pamatvērtībām, kas veido Eiropas integrācijas pamatu: cilvēktiesībām, tiesiskumam, brīvībai un demokrātijai. Tieši tāpēc es ticu, ka Eiropas Savienības un dalībvalstu atbildei uz terorisma draudiem ir jābūt radikālai un nepārprotamai. Šai izlēmīgajai atbildei tomēr nav jāsastāv tikai no represīviem drošības pasākumiem. Tieši otrādi, tai jākoncentrējas uz novēršanu un novēršanas pasākumiem vairāk, nekā tas ir darīts līdz šim gan dalībvalstīs, gan ārēji attiecībās ar mūsu aizjūras kaimiņiem. Mūsu kopējās ārējās un drošības politikas mērķim ir jābūt ekonomiskās un sociālās attīstības stiprināšana, atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesību izpratnei, tiecoties pēc starptautisku konfliktu, arī Izraēlas-Palestīnas konflikta, miermīlīga atrisinājuma. Mūsu kopējai ārējai un drošības politikai lielākā mērā ir jākoncentrējas uz atbalsta sniegšanu un attīstības nodrošināšanu reģionālajai sadarbībai gan Eiropas kaimiņattiecību politikas, gan Barselonas procesa ietvaros. Visbeidzot, priekšsēdētājas kundze, komisār, kopā ar mūsu draugiem no ASV un citām valstīm mums ir jāizstrādā ANO konvencijas projekts pret terorismu."@lv13
"Dámy a pánové, terorismus představuje vážnou hrozbu pro mír, stabilitu a prosperitu v Evropě. Terorismus, jak již bylo řečeno, představuje také útok na základní hodnoty, na nichž je postavena evropská integrace. To znamená koncept lidských práv, právní stát, svobodu a demokracii. Z tohoto důvodu, jsem přesvědčen, musí být odpověď Evropské unie i jejích členských států na hrozby terorismu tvrdá a jednoznačná. Tato rozhodná odpověď by však neměla obsahovat pouhá represivní bezpečnostní opatření. Měla by se také ve zvýšené míře než doposud věnovat prevenci a preventivním opatřením, a to jak uvnitř našich členských států, tak i navenek ve vztahu k našim zahraničním sousedům. Pokud jde o naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jejím cílem by mělo být posílení ekonomického a sociálního rozvoje, aktivní podpora občanské společnosti a konceptu lidských práv, úsilí o mírové řešení mezinárodních konfliktů, včetně konfliktu palestinsko-izraelského. Ve větší míře než doposud by naše společná zahraniční a bezpečnostní politika se měla věnovat také podpoře a rozvoji regionální spolupráce, a to ať již v rámci sousedské politiky nebo barcelonského procesu. A konečně, pane předsedo, pane komisaři, společně s našimi přáteli ve Spojených státech i v ostatních zemích bychom měli vypracovat komprehensivní konvenci Organizace spojených národů o terorismu."@mt15
"Dames en heren, terrorisme betekent een ernstige dreiging voor vrede, stabiliteit en welvaart in Europa. Zoals al eerder is vermeld, vormt terrorisme ook een aanval op de fundamentele waarden die de basis vormen van de Europese integratie: mensenrechten, de rechtsstaat, vrijheid en democratie. Daarom vind ik dat de respons van de Europese Unie en de lidstaten op terroristische dreigingen radicaal en ondubbelzinnig moet zijn. Deze resolute respons moet echter niet louter bestaan uit repressieve veiligheidsmaatregelen. In plaats daarvan moet dit antwoord zich meer dan tot dusver richten op preventie en preventieve maatregelen, zowel binnen de lidstaten als extern in de betrekkingen met onze buren overzee. De doelstelling van ons gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid moet zijn het versterken van economische en sociale ontwikkeling, steun voor het maatschappelijk middenveld en het concept van de mensenrechten, en het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten waaronder het Israëlisch-Palestijns conflict. In belangrijker mate moet ons gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid zich ook concentreren op steun voor en ontwikkeling van regionale samenwerking in het kader van zowel het Europees Nabuurschapsbeleid als het Barcelona-proces. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, mevrouw de Voorzitter, commissaris, moeten we samen met onze vrienden in de VS en andere landen een veelomvattend VN-Verdrag tegen terrorisme tekenen."@nl3
"Panie i panowie! Terroryzm stanowi poważną groźbę wobec pokoju, stabilności i dobrobytu w Europie. Jak już zostało powiedziane, terroryzm stanowi również atak na podstawowe zasady, które są podstawą integracji europejskiej: prawa człowieka, zasady prawa, wolności i demokracji. Uważam w związku z tym, iż odpowiedź Unii Europejskiej i państw członkowskich na zagrożenia terroryzmu musi być radykalna i jednoznaczna. Ta decydująca odpowiedź nie powinna jednak polegać głównie na zastosowaniu represyjnych środków bezpieczeństwa. Przeciwnie – powinna skupić się na prewencji i środkach zapobiegawczych, bardziej niż było to czynione do tej pory, zarówno w ramach państw członkowskich, jak i zewnętrznie w relacjach z naszymi transatlantyckimi sąsiadami. Celem naszej wspólnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa powinno być wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz praw człowieka, walka o pokojowe rozwiązanie konfliktów międzynarodowych, włączając konflikt izralesko-palestyński. Nasza wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa powinny w większym stopniu koncentrować się na wspieraniu i rozwoju współpracy regionalnej w ramach polityki sąsiedztwa i procesu barcelońskiego. Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Wraz z naszymi przyjaciółmi z USA i innych krajów powinniśmy przygotować obszerną konwencję ONZ dotyczącą walki z terroryzmem."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, o terrorismo representa uma ameaça séria para a paz, a estabilidade e a prosperidade na Europa. Tal como já foi mencionado, o terrorismo também representa um ataque aos valores fundamentais que constituem a base da integração europeia: direitos humanos, Estado de direito, liberdade e democracia. É por isso que penso que a resposta por parte da União Europeia e dos Estados-Membros às ameaças do terrorismo tem de ser radical e inequívoca. No entanto, esta resposta decidida não deveria consistir apenas em medidas de segurança repressivas, mas deveria concentrar-se mais do que até agora na prevenção e em medidas preventivas, tanto dentro dos Estados-Membros, como a nível externo, nas relações com os nossos vizinhos estrangeiros. O objectivo da nossa política externa e de segurança comum deveria consistir no reforço do desenvolvimento económico e social, no apoio à sociedade civil e ao conceito de direitos humanos, no esforço pela solução pacífica de conflitos internacionais, incluindo o conflito israelo-palestiniano. A nossa política externa e de segurança também deveria concentrar-se mais no apoio à cooperação regional, e no seu desenvolvimento, no quadro, tanto da Política Europeia de Vizinhança, como do Processo de Barcelona. Por último, mas não menos importante, Senhora Presidente, Senhor Comissário, deveríamos elaborar, juntamente com os nossos amigos dos Estados Unidos e outros países, uma convenção das Nações Unidas contra o terrorismo que seja abrangente."@pt17
"Dámy a pánové, terorismus představuje vážnou hrozbu pro mír, stabilitu a prosperitu v Evropě. Terorismus, jak již bylo řečeno, představuje také útok na základní hodnoty, na nichž je postavena evropská integrace. To znamená koncept lidských práv, právní stát, svobodu a demokracii. Z tohoto důvodu, jsem přesvědčen, musí být odpověď Evropské unie i jejích členských států na hrozby terorismu tvrdá a jednoznačná. Tato rozhodná odpověď by však neměla obsahovat pouhá represivní bezpečnostní opatření. Měla by se také ve zvýšené míře než doposud věnovat prevenci a preventivním opatřením, a to jak uvnitř našich členských států, tak i navenek ve vztahu k našim zahraničním sousedům. Pokud jde o naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jejím cílem by mělo být posílení ekonomického a sociálního rozvoje, aktivní podpora občanské společnosti a konceptu lidských práv, úsilí o mírové řešení mezinárodních konfliktů, včetně konfliktu palestinsko-izraelského. Ve větší míře než doposud by naše společná zahraniční a bezpečnostní politika se měla věnovat také podpoře a rozvoji regionální spolupráce, a to ať již v rámci sousedské politiky nebo barcelonského procesu. A konečně, pane předsedo, pane komisaři, společně s našimi přáteli ve Spojených státech i v ostatních zemích bychom měli vypracovat komprehensivní konvenci Organizace spojených národů o terorismu."@ro18
"Dámy a páni, terorizmus predstavuje vážnu hrozbu pre mier, stabilitu a prosperitu v Európe. Terorizmus, ako už bolo povedané, predstavuje tiež útok na základné hodnoty, na ktorých je postavená európska integrácia. To znamená na myšlienku ľudských práv, právny štát, slobodu a demokraciu. Preto som presvedčený, že odpoveď Európskej únie a členských štátov na hrozby terorizmu musí byť tvrdá a jednoznačná. Táto rozhodná odpoveď by však nemala obsahovať len represívne a bezpečnostné opatrenia. Mala by sa tiež viac ako doteraz venovať prevencii a preventívnym opatreniam, a to ako v našich členských štátoch, tak i navonok vo vzťahu k našim zahraničným susedom. Pokiaľ ide o našu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, jej cieľom by malo byť posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aktívna podpora občianskej spoločnosti a myšlienky ľudských práv, úsilia o mierové riešenie medzinárodných konfliktov, vrátane palestínsko-izraelského konfliktu. Vo väčšej miere ako doteraz, by sa naša spoločná zahraničná a bezpečnostná politika mala venovať aj podpore a rozvoju regionálnej spolupráce, a to nielen v rámci susedskej politiky alebo barcelonského procesu. A nakoniec, pani predsedajúca, pán komisár, mali by sme spoločne s našimi priateľmi v Spojených štátoch amerických a ostatných krajinách vypracovať podrobnú konvenciu Organizácie spojených národov o terorizme."@sk19
"Gospe in gospodje, terorizem resno ogroža mir, stabilnost in blaginjo v Evropi. Kot je bilo že povedano, terorizem prav tako pomeni napad na temeljne vrednote, ki so podlaga za evropsko povezovanje: človekove pravice, pravna država, svoboda in demokracija. Zato menim, da mora biti odgovor Evropske unije in držav članic na grožnje terorizma odločen in jasen. Vendar ta odločilen odgovor ne sme vključevati le represivnih varnostnih ukrepov. Namesto tega se mora osredotočiti na preprečevanje in preventivne ukrepe bolj kot do zdaj, in sicer v državah članicah in navzven pri odnosih z našimi čezmorskimi sosedi. Cilj naše skupne zunanje in varnostne politike mora biti krepitev gospodarskega in socialnega razvoja, podpiranje civilne družbe in pojma človekovih pravic ter prizadevanje za mirno rešitev mednarodnih sporov, vključno z izraelsko-palestinskim sporom. Naša skupna zunanja in varnostna politika se mora prav tako bolj osredotočiti na podporo in razvoj regionalnega sodelovanja v okviru evropske sosedske politike in barcelonskega procesa. Nenazadnje, gospa predsednica, komisar, skupaj z našimi prijatelji iz Združenih držav in drugih držav moramo pripraviti izčrpno konvencijo ZN proti terorizmu."@sl20
"Mina damer och herrar! Terrorismen är ett allvarligt hot mot freden, stabiliteten och välståndet i Europa. Som redan nämnts är terrorismen också ett angrepp mot de grundläggande värden som den europeiska integrationen bygger på: de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, friheten och demokratin. Jag anser därför att EU:s och medlemsstaternas gensvar på terroristhot måste vara radikalt och entydigt. Detta beslutsamma gensvar får dock inte enbart utgöras av repressiva säkerhetsåtgärder. I stället bör det i större utsträckning än hittills inriktas på förebyggande åtgärder, både i medlemsstaterna och externt i förbindelserna med våra grannländer. Målet för vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik bör vara att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen, stödja det civila samhället och människorättsprincipen och sträva efter fredliga lösningar på internationella konflikter, även den israelisk-palestinska konflikten. Vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik bör också i högre grad inriktas på stöd för och utveckling av regionalt samarbete inom ramen för både den europeiska grannskapspolitiken och Barcelonaprocessen. Sist men inte minst bör vi, tillsammans med våra vänner från USA och andra länder, upprätta en övergripande FN-konvention mot terrorism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph