Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-057"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-057"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"(inaudível) ... a relutância de o Conselho em dar músculo institucional, legal e financeiro à Europol, ao Eurojust, ao Coordenador Antiterrorismo e ao SITCEN, que poderiam transformar a articulação em verdadeira cooperação estratégica contra o terrorismo. Vários Estados-Membros nem sequer ainda ratificaram as principais convenções internacionais na matéria. A Al-Qaeda e a ETA não respeitam fronteiras e soberanias nacionais, mas as nossas polícias e serviços secretos continuam tolhidos por barreiras inadequadas. E não é só mais eficácia que se exige à Europa, é também mais escrúpulos, porque o vale-tudo é justamente uma lógica terrorista e o avanço do terrorismo internacional não se deu, de facto, em Nova Iorque, Bali, Madrid, Londres ou até Bagdade. O seu maior trunfo, que cada dia lhe rende mais recrutas, foi-lhe dado por governos democráticos, pela facilidade com que sacrificaram valores, direitos e garantias fundamentais: os pilares da democracia e da civilização. A Europa tem de limpar o nome, miseravelmente sujo, pela colaboração sistemática de Governos europeus com a Administração Bush, no rapto, sequestro e tortura de suspeitos de terrorismo. Este Parlamento continua à espera das explicações desses governos. A Europa tem que ser mais eficaz na cooperação estratégica para derrotar o terrorismo, internamente e com os seus aliados, mas também para o derrotar pelas ideias políticas e pela lei. A Presidência Portuguesa, sob um governo socialista, tinha a obrigação de tentar fazer alguma diferença."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(nebylo slyšet) ... neochota Rady udělit Europolu, Eurojustu, koordinátorovi pro potírání terorismu a SitCen-u jakýkoliv institucionální, právní nebo finanční nástroj, který by přetransformoval propojení ve skutečnou strategickou spolupráci v oblasti potírání terorismu. Různé členské státy dokonce stále ještě neratifikovaly mezinárodní úmluvy v této oblasti. Organizace Al-Káida a ETA nerespektují hranice ani národní svrchovanost, avšak našim policejním a tajným službám stále ještě brání v činnosti nepřiměřené překážky. Evropa musí být nejen účinnější, ale i přísnější, protože přístup, podle něhož všechno projde, představuje právě ten způsob, jímž uvažují teroristé, a ve skutečnosti nebyly jejich malými vítězstvími útoky v New Yorku, na Bali, v Madridu, Londýně či dokonce v Bagdádu. Jejich největší vítězství, díky němuž denně získávají pro své myšlenky další stoupence, jim poskytly demokratické vlády, a toto vítězství spočívá v lehkosti, s níž obětují základní hodnoty, práva a záruky, které jsou pilíři demokracie a civilizace. Evropa musí očistit své jméno, uboze pošpiněné systematickou spoluprací evropských vlád s Bushovou administrativou při únosech, nezákonném zadržování a mučení osob podezřelých z terorismu. Parlament stále čeká na vysvětlení ze strany těchto vlád. Evropa musí být efektivnější ve strategické spolupráci, uvnitř i se svými spojenci, s cílem porazit terorismus, ale i s cílem porazit jej prostřednictvím politických myšlenek a práva. Dokázat to je povinností portugalského předsednictví socialistické vlády."@cs1
"(uhørlig) ... Rådets modvilje mod at give Europol, Eurojust, antiterrorkoordinatoren og SitCen institutionelle, juridiske eller finansielle beføjelser, der kunne gøre ad hoc-forbindelser til et reelt strategisk samarbejde mod terrorisme. De forskellige medlemsstater har endnu ikke ratificeret de vigtigste internationale konventioner på dette område. Al-Qaeda og ETA respekterer ikke grænser eller national suverænitet, men vores politi- og efterretningstjenester er stadig hæmmet af uhensigtsmæssige barrierer. Europa skal ikke blot være mere effektiv, men også strengere, da strategien om, at alt er tilladt, netop er terrorristernes strategi, og den internationale terrorisme fik rent faktisk ikke sit fremstød i New York, Bali, Madrid, London eller selv i Baghdad. Terrorismens største triumf, der øger rekrutteringen af nye medlemmer hver dag, fik den af demokratiske regeringer, der uden besvær ofrer grundlæggende værdier, rettigheder og garantier, grundpillerne for demokrati og civilisation. Europa er nødt til at rense sit navn, der på sørgelig vis er blevet besudlet som følge af de europæiske regeringers systematiske samarbejde med Bush-regeringen i forbindelse med den ulovlige tilbageholdelse og tortur af terrormistænkte. Parlamentet venter fortsat på at få en redegørelse fra disse regeringer. Europa er nødt til at indgå i et mere effektivt strategisk samarbejde internt og med dets allierede med det formål at bekæmpe terrorisme, men også for at besejre den gennem politiske idéer og gennem lovgivning. Det portugisiske formandskab under en socialistisk regering har pligt til at forsøge at gøre en forskel."@da2
"(unverständlich) ... die Weigerung des Rates, Europol, Eurojust, den Koordinator für die Terrorismusbekämpfung und das SitCen mit institutionellen, rechtlichen oder finanziellen Mitteln auszustatten, mit denen die Ad-hoc-Verbindungen in eine echte strategische Zusammenarbeit gegen den Terrorismus verwandelt werden könnte. Verschiedene Mitgliedstaaten haben noch nicht einmal die wichtigsten internationalen Übereinkommen in diesem Bereich ratifiziert. Al Qaida und die ETA respektieren weder Grenzen noch nationale Souveränität, aber unsere Polizei und unsere Geheimdienste werden noch immer durch unangemessene Hemmnisse behindert. Europa muss nicht nur effektiver werden, sondern auch strikter vorgehen, denn mit dieser laxen Art kommen wir den Terroristen nur entgegen, und der internationale Terrorismus hat nicht in New York, Bali, Madrid, London oder selbst Bagdad seine „Erfolge“ erzielt, sondern die demokratischen Regierungen selbst haben mit ihrer Leichtfertigkeit, mit der sie Grundwerte, Rechte und Garantien – die Säulen der Demokratie und Zivilisation – opfern, für seinen größten Triumph gesorgt, der ihm täglich neue Anhänger verschafft Europa muss seinen guten Ruf wiederherstellen, der durch die systematische Zusammenarbeit der europäischen Regierungen mit der Bush-Administration bei der Entführung, dem rechtswidrigen Festhalten und der Folter von Terrorverdächtigen stark beschmutzt wurde. Das Parlament wartet noch immer auf eine Erklärung von diesen Regierungen. Europa muss seine strategische Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit seinen Verbündeten wirksamer gestalten, um den Terrorismus auch durch politisches Gedankengut und das Gesetz zu besiegen. Die sozialistische Regierung Portugals als Inhaberin der Ratspräsidentschaft hat die Pflicht, sich um konkrete Veränderungen zu bemühen."@de9
"(δεν ακούγεται) ... τη διστακτικότητα του Συμβουλίου να δώσει στην Europol, στη Eurojust, στον συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης και στο Κέντρο Επιχειρήσεων ένα οποιοδήποτε ισχυρό θεσμικό, νομικό ή χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα μπορεί να μετατρέψει τους δεσμούς σε μια πραγματική στρατηγική συνεργασία κατά της τρομοκρατίας. Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τις βασικές διεθνείς συμβάσεις σε αυτόν τον τομέα. Η Αλ Κάιντα και η ETA δεν σέβονται τα σύνορα ή την εθνική κυριαρχία, η αστυνομία μας, όμως, και οι μυστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από περιττά προσκόμματα. Η Ευρώπη πρέπει να είναι όχι απλώς πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο αυστηρή, διότι η προσέγγιση του «ό,τι είναι να γίνει ας γίνει» είναι ακριβώς ο τρόπος που σκέφτονται οι τρομοκράτες, και μάλιστα η διεθνής τρομοκρατία δεν σημείωσε πρόοδο στη Νέα Υόρκη, στο Μπαλί, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο ή ακόμα και στη Βαγδάτη. Ο μεγαλύτερος θρίαμβός της, που καθημερινά της φέρνει όλο και περισσότερους νεοσύλλεκτους, της παραχωρήθηκε από δημοκρατικές κυβερνήσεις, από την ευκολία με την οποία θυσιάζουν θεμελιώδεις αξίες, δικαιώματα και εγγυήσεις: τους πυλώνες της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Η Ευρώπη πρέπει να αποκαταστήσει την τιμή της, που αμαυρώθηκε αθλιωδώς από τη συστηματική συνεργασία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με την κυβέρνηση Μπους για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση και τον βασανισμό υπόπτων τρομοκρατών. Το Κοινοβούλιο ακόμα περιμένει εξηγήσεις από τις κυβερνήσεις αυτές. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική στη στρατηγική συνεργασία, στο εσωτερικό της αλλά και με τους συμμάχους της, προκειμένου να νικήσει την τρομοκρατία, αλλά και προκειμένου να τη νικήσει με πολιτικές ιδέες και μέσω του δικαίου. Η πορτογαλική Προεδρία, υπό σοσιαλιστική διακυβέρνηση, έχει την υποχρέωση να προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά."@el10
"(inaudible) ... the Council’s reluctance to give Europol, Eurojust, the Counter-Terrorism Coordinator and the SitCen any institutional, legal or financial muscle, which could transform links into a genuine strategic cooperation against terrorism. Various Member States have not yet even ratified the main international conventions in this field. Al-Qaida and ETA do not respect borders or national sovereignty, but our police and secret services are still hampered by inadequate barriers. Europe needs to be not only more effective, but also more strict, because the anything-goes approach is precisely the way terrorists think and international terrorism did not in fact make its advance in New York, Bali, Madrid, London or even Baghdad. Its greatest triumph, which every day brings it more recruits, was handed to it by democratic governments, by the ease with which they sacrifice fundamental values, rights and guarantees: the pillars of democracy and civilisation. Europe needs to clear its name, miserably besmirched by the systematic collaboration of European governments with the Bush Administration in the abduction, unlawful detention and torture of terrorist suspects. Parliament is still waiting for explanations from those governments. Europe needs to be more effective in strategic cooperation, internally and with its allies, in order to defeat terrorism but also in order to defeat it through political ideas and through law. The Portuguese Presidency, under a socialist government, has an obligation to try to make a difference."@en4
"(PT) (inaudible)… la renuencia del Consejo a la hora de conceder fuerza institucional, legal o financiera —que podría transformar los vínculos en una verdadera estrategia de cooperación antiterrorista— a Europol, Eurojust, el Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo y el Centro de Situación de la UE. Incluso varios Estados miembros todavía no han ratificado los principales convenios internacionales en este ámbito. Al Qaeda y ETA no respetan fronteras o soberanías nacionales, pero nuestra policía y servicios secretos aún están obstaculizados por barreras inadecuadas. Europa ha de ser no sólo más eficaz, sino también más estricta, porque el planteamiento de «todo vale» constituye precisamente la forma en la que piensan los terroristas y, de hecho, el terrorismo internacional no hizo sus progresos en Nueva York, Bali, Madrid, Londres o incluso Bagdad. Su gran triunfo, que cada día le aporta más adeptos, fue conseguido por los gobiernos democráticos, gracias a la facilidad con la que sacrifican sus valores, derechos y garantías fundamentales: los pilares de la democracia y la civilización. Europa ha de limpiar su nombre, miserablemente mancillado por la colaboración sistemática de los gobiernos europeos con la Administración de Bush en el rapto, la detención ilegal y la tortura de terroristas sospechosos. El Parlamento está aún esperando explicaciones de estos gobiernos. Europa ha de ser más eficaz en la cooperación estratégica, tanto dentro de la UE como con sus aliados, a fin de vencer el terrorismo y hacerlo mediante ideas políticas y la ley. La Presidencia portuguesa, bajo un Gobierno socialista, tiene la obligación de intentar marcar la diferencia."@es21
"(mittekuuldav) ... nõukogu vastumeelsus anda Europolile, Eurojustile, terrorismivastase tegevuse koordinaatorile ja SitCenile mis tahes institutsionaalset, õiguslikku või rahalist jõudu, mis võiks muuta seosed tõeliseks terrorismi vastaseks strateegiliseks koostööks. Eri liikmesriigid ei ole veel isegi ratifitseerinud peamisi rahvusvahelisi konventsioone selles valdkonnas. Al-Qaida ja ETA ei austa piire ega rahvuslikku suveräänsust, kuid meie politseil ja salateenistustel seisavad endiselt ees puudulikud takistused. Euroopa ei vaja üksnes suuremat tõhusust, vaid ka suuremat rangust, sest see kõikelubav lähenemine on täpselt see, kuidas terroristid mõtlevad, ning rahvusvaheline terrorism ei teinud tegelikult oma edusamme New Yorgis, Balil, Madridis, Londonis ega isegi Baghdadis. Suurima võidukäigu, mis iga päev toob talle uusi liikmeid, andsid talle kätte demokraatlikud valitsused seeläbi, millise kergusega nad ohverdavad põhiväärtusi, -õigusi ja -tagatisi: demokraatia ja tsivilisatsiooni alussambaid. Euroopa peab puhastama oma nime, mida on kahetsusväärselt määrinud Euroopa valitsuste süstemaatiline koostöö Bushi administratsiooniga vägivaldsetes väljaandmistes, terrorismis kahtlustatavate ebaseaduslikus kinnipidamises ja piinamises. Parlament ootab nendelt valitsustelt endiselt selgitusi. Euroopal on vaja olla tõhusam strateegilises koostöös, seesmiselt ja oma liitlastega, et võidelda terrorismiga, kuid ka selleks, et võidelda terrorismiga poliitiliste ideede ja õiguse kaudu. Portugali eesistumisel sotsialistliku valitsuse juhtimisel on kohustus püüda viia ellu muutusi."@et5
"… neuvoston haluttomuus antaa Europolille, Eurojustille, terrorismin torjunnan koordinaattorille ja SitCenille institutionaalisia, lainsäädännöllisiä tai taloudellisia toimivaltuuksia, joiden ansiosta yhteistyö voisi muuttua todelliseksi strategiseksi yhteistyöksi terrorismin torjumiseksi. Moni jäsenvaltio ei ole vielä edes ratifioinut tämän alan tärkeimpiä kansainvälisiä yleissopimuksia. Al-Quaida ja ETA eivät välitä rajoista tai kansallisesta suvereniteetista, mutta poliisimme ja salaisten palvelujemme työtä vaikeuttavat yhä tarpeettomat esteet. Euroopan on oltava paitsi tehokkaampi myös tiukempi, sillä ”kaikki käy” -asenne on juuri se, jolla terroristit ajattelevat. Kansainvälinen terrorismi ei itse asiassa mennyt eteenpäin New Yorkissa, Balissa, Lontoossa tai edes Bagdadissa. Sen suurimman saavutuksen, joka tuo sille jatkuvasti uusia jäseniä, ojensivat sille demokraattiset hallitukset sillä vaivattomuudella, jolla ne uhraavat perusarvot, oikeudet ja takeet, nuo demokratian ja sivistyksen pilarit. Euroopan on puhdistettava maineensa, jonka ovat tahrineet eurooppalaisten hallitusten järjestelmällinen yhteistyö Bushin hallinnon kanssa terroristeiksi epäiltyjen sieppauksissa, laittomissa pidätyksissä ja kidutuksissa. Parlamentti odottaa yhä selvityksiä kyseisiltä hallituksilta. Euroopan on tehostettava strategista yhteistyötä keskenään ja liittolaistensa kanssa terrorismin nujertamiseksi poliittisten ideoiden ja lainsäädännön avulla. Portugalin puheenjohtajavaltion sosialistihallituksella on velvollisuus yrittää saada muutoksia aikaan."@fi7
"(inaudible) ... la réticence du Conseil à donner à Europol, Eurojust, au coordinateur de la lutte contre le terrorisme et au SitCen tout levier institutionnel, juridique et financier, qui pourrait transformer les relations en une véritable coopération stratégique contre le terrorisme. Divers États membres n'ont même pas encore ratifié les principales conventions internationales dans ce domaine. Al-Qaïda et l'ETA ne respectent ni les frontières ni la souveraineté nationale, mais le travail de notre police et de nos services secrets demeure entravé par des obstacles inappropriés. L'Europe doit non seulement être plus efficace, mais également plus stricte, parce que les terroristes pensent précisément que notre approche est laxiste. Ce n’est pas à New York, Bali, Madrid, Londres ou même Bagdad que le terrorisme international a fait son avancée. Son plus grand triomphe, qui lui apporte chaque jour plus de recrues, lui vient de l'aisance avec laquelle les gouvernements démocratiques sacrifient les valeurs, les droits et les garanties fondamentaux: les piliers de la démocratie et de la civilisation. L’Europe a besoin de laver son nom, misérablement entaché par la collaboration systématique des gouvernements européens avec l'administration Bush au niveau des enlèvements, des détentions illégales et de la torture de terroristes présumés. Le Parlement attend toujours que ces gouvernements s’expliquent. La coopération stratégique de l'Europe doit être plus efficace, au niveau interne et avec ses alliés, afin de vaincre le terrorisme mais également pour le vaincre à travers des idées politiques et au moyen de la loi. La présidence portugaise, chapeautée par un gouvernement socialiste, détient l'obligation d'essayer de faire la différence."@fr8
"(nem hallható) ... a Tanács vonakodása, hogy az Europolnak, az Eurojustnak, a terrorizmusellenes koordinátornak és a SitCennek bármiféle intézményi, jogi vagy pénzügyi erőt adjon, ami az eseti kapcsolatokat a terrorizmussal szembeni tényleges stratégai együttműködéssé tudná átalakítani. Bizonyos tagállamok még csak nem is ratifikálták az e területen meglévő főbb nemzetközi egyezményeket. Az Al-Kaida és az ETA nem tiszteli a határokat vagy a nemzeti szuverenitást, rendőrségeinket és titkosszolgálatainkat azonban – nem helyénvaló módon – még mindig akadályok gátolják. Európának nemcsak hogy hatékonyabbnak, de szigorúbbnak is kellene lennie, mert pontosan a „bármi megeshet” jellegű megközelítés az, ahogyan a terroristák gondolkodnak, a nemzetközi terrorizmus pedig valójában nem New York-ban, Balin, Madridban, Londonban vagy akár Bagdadban szerzett előnyt. A legnagyobb győzelmét – amely nap mint nap több új tagot hoz számára – a demokratikus kormányok biztosították, azzal a könnyedséggel, amellyel feláldozzák alapvető értékeiket, jogaikat és garanciáikat: a demokrácia és civilizáció pilléreit. Európának le kell mosnia nevéről a szennyet, amely nevet az európai kormányoknak a terroristagyanús személyek elvitele, jogellenes fogva tartása és kínzása terén a Bush-kormánnyal folytatott módszeres együttműködése szánalmasan beszennyezett. A Parlament még mindig várja ezekek a kormányoknak a magyarázatát. Európának hatékonyabbnak kell lennie a stratégiai együttműködésben, Európán belül és szövetségeseivel is, a terrorizmus leverése érdekében, de annak érdekében is, hogy azt politikai eszményeken és a jogon keresztül győzzék le. A szocialista kormány mellett működő portugál elnökségnek kötelessége megpróbálni másképp csinálni a dolgokat."@hu11
"(non udibile) ... la riluttanza del Consiglio a conferire a Europol, a Eurojust, al coordinatore antiterrorismo e al SitCen qualsiasi potere istituzionale, giuridico o finanziario, che potrebbe trasformare delle relazioni in una vera e propria cooperazione strategica finalizzata a combattere il terrorismo. Diversi Stati membri non hanno neanche ratificato le principali convenzioni internazionali in tale ambito. e l’ETA non rispettano le frontiere o la sovranità nazionale, ma i nostri organi di polizia e i servizi di sicurezza si devono ancora scontrare con barriere insensate. L’Europa non solo deve essere più efficace, ma anche più rigorosa, perché l’attitudine del “va bene qualsiasi cosa” asseconda proprio il modo di pensare dei terroristi, e il terrorismo internazionale non ha messo a segno il suo principale colpo a New York, Bali, Madrid, Londra o perfino Baghdad. Il suo più grande trionfo, che vi fa affluire ogni giorno sempre nuove reclute, gli è stato celebrato dai governi democratici, dalla facilità con cui sacrificano i valori, i diritti e le garanzie fondamentali, i pilastri della democrazia e della civiltà. L’Europa deve riscattarsi, dopo che i governi europei hanno collaborato sistematicamente con il governo Bush nel sequestrare, detenere illegalmente e torturare sospetti terroristi. Il Parlamento è ancora in attesa di spiegazioni da parte di tali governi. L’Europa deve essere efficace nel campo della cooperazione strategica, sia all’interno dell’Unione che nei confronti dei propri alleati, se vuole sconfiggere il terrorismo politicamente sulla base delle idee politiche e della legge. La Presidenza portoghese, sotto un governo socialista, è chiamata a cercare di cambiare la situazione."@it12
"(negirdėti) ... Tarybos delsimas suteikti Europolui, Eurojustui, kovos su terorizmu koordinatoriui ir SitCen institucines, teisines ir finansines galias, kurios galėtų transformuoti ryšius į tikrą strateginį bendradarbiavimą kovojant su terorizmu. Dalis valstybių narių dar neratifikavo pagrindinių tarptautinių šiai sričiai taikomų konvencijų. Al-Qaida ir ETA nepaiso sienų ir nacionalinio suvereniteto, bet mūsų policiją ir slaptąsias tarnybas vis dar varžo neadekvatūs suvaržymai. Europa turi būti ne tik veiksmingesnė, bet ir griežtesnė, nes pagal „bet kas tinka“ principą kaip tik teroristai ir veikia, juk iš tikro tarptautinis terorizmas neplinta Niujorke, Balyje, Madride, Londone ir netgi Bagdade. Jis labiausiai triumfuoja, kasdieną pritraukdamas daugiau rekrutų, dėl demokratinių vyriausybių sudaromų sąlygų, kai jos lengvai paaukoja pagrindines vertybes, teises ir garantijas – demokratijos ir civilizacijos atramas. Europai reikia nuplauti savo vardą, kurį Europos vyriausybės beviltiškai sutepė sistemingai bendradarbiaudamos su Busho administracija grobiant, neteisėtai įkalinant ir kankinant įtariamuosius terorizmu. Parlamentas vis dar laukia šių vyriausybių paaiškinimo. Europai reikia veiksmingesnio strateginio bendradarbiavimo, tiek viduje, tiek su sąjungininkais, kad būtų įveiktas terorizmas, bet įveikiant jį politinėmis idėjomis ir teisiniais mechanizmais. Pirmininkaujančioji Portugalija, vadovaujama socialistų Vyriausybės, privalo pamėginti padaryti reikšmingą darbą."@lt14
"(nesaklausāmi) ... Padomes nevēlēšanās dot pretterorisma koordinatoram un kaut kādu institucionālu, tiesisku vai finanšu muskulatūru, kas varētu pārvērst sakarus īstā stratēģiskā sadarbībā pret terorismu. Dažādas dalībvalstis nav pat vēl ratificējušas galvenās starptautiskās konvencijas šajā jomā. un nerespektē robežas vai valstu suverenitāti, bet mūsu policiju un izlūkdienestus vēl joprojām kavē neadekvāti šķēršļi. Eiropai ir jābūt ne tikai efektīvākai, bet arī stingrākai, jo pieeja, kad „viss ir iespējams”, ir tieši tas veids, kā teroristi domā, un starptautiskais terorisms patiesībā neveica savu uznācienu Ņujorkā, Bali, Madridē, Londonā vai pat Bagdādē. Tā lielāko triumfu, kas katru dienu piepulcina tam jaunus rekrūšus, piešķīra tam demokrātiskās valdības, tas vieglums, ar kādu tās upurē pamatvērtības, tiesības un garantijas: demokrātijas un civilizācijas pīlāri. Eiropai jānotīra tās vārds, ko nožēlojamā veidā aptraipījis Eiropas valdību sistemātiskais kolaboracionisms ar Buša administrāciju par terorismu aizdomās turēto nolaupīšanā, nelikumīgā aizturēšanā un spīdzināšanā. Parlaments joprojām gaida paskaidrojumus no tām valdībām. Eiropai ir jābūt efektīvākai stratēģiskā sadarbībā iekšēji un ar tās sabiedrotajiem, lai uzveiktu terorismu, bet arī lai uzveiktu to ar politisku ideju palīdzību un likumību. Portugāles prezidentūrai ar sociālistu valdību ir pienākums radīt pārmaiņas."@lv13
"(inaudível) ... a relutância de o Conselho em dar músculo institucional, legal e financeiro à Europol, ao Eurojust, ao Coordenador Anti-Terrorismo e ao SITCEN, que poderiam transformar a articulação em verdadeira cooperação estratégica contra o terrorismo. Vários Estados-Membros nem sequer ainda ratificaram as principais convenções internacionais na matéria. A Al-Qaeda e a ETA não respeitam fronteiras e soberanias nacionais, mas as nossas polícias e serviços secretos continuam tolhidos por barreiras inadequadas. E não é só mais eficácia que se exige à Europa, é também mais escrúpulos, porque o vale-tudo é justamente uma lógica terrorista e o avanço do terrorismo internacional não se deu, de facto, em Nova Iorque, Bali, Madrid, Londres ou até Bagdad. O seu maior trunfo, que cada dia lhe rende mais recrutas, foi-lhe dado por governos democráticos, pela facilidade com que sacrificaram valores, direitos e garantias fundamentais: os pilares da democracia e da civilização. A Europa tem de limpar o nome, miseravelmente sujo, pela colaboração sistemática de Governos europeus com a Administração Bush, no rapto, sequestro e tortura de suspeitos de terrorismo. Este Parlamento continua à espera das explicações desses governos. A Europa tem que ser mais eficaz na cooperação estratégica para derrotar o terrorismo, internamente e com os seus aliados, mas também para o derrotar pelas ideias políticas e pela lei. A Presidência Portuguesa, sob um governo socialista, tinha a obrigação de tentar fazer alguma diferença."@mt15,15
"... de weerstand van de Raad om Europol, Eurojust, de coördinator voor terrorismebestrijding en de SitCen enige institutionele, wettelijke en financiële armslag te geven, die verbindingen kan omzetten in een echte strategische samenwerking tegen terrorisme. Verschillende lidstaten hebben zelfs nog niet de belangrijkste internationale verdragen op dit gebied geratificeerd. Al-Qaida en de ETA respecteren geen grenzen of nationale soevereiniteit, maar onze politiële en inlichtingendiensten worden nog steeds belemmerd door onpraktische barrières. Europa moet niet alleen effectiever worden, maar ook strenger, omdat de alles-is-toegestaan-aanpak precies de denkwijze van terroristen is. En het internationale terrorisme maakte feitelijk niet zijn opmars in New York, Bali, Madrid, Londen of zelfs Bagdad. Hun grootste triomf die elke dag meer rekruten oplevert, werd hen aangereikt door democratische regeringen, door het gemak waarmee deze fundamentele waarden, rechten en waarborgen opofferden: de pijlers van democratie en beschaving. Europa moet zijn reputatie zuiveren, die erbarmelijk is besmeurd door de systematische samenwerking van Europese regeringen met de regering-Bush bij ontvoering, onwettige detentie en marteling van terreurverdachten. Het Parlement wacht nog steeds op opheldering van deze regeringen. Europa moet effectiever worden in strategische samenwerking, intern en met zijn bondgenoten, om het terrorisme te verslaan, maar ook om dit te verslaan door middel van politieke ideeën en door middel van het recht. Het Portugese voorzitterschap tijdens een socialistische regering, heeft een verplichting zich in te spannen om daar een bijdrage aan te leveren."@nl3
"(niesłyszalne) ... opór Rady, aby przekazać Europolowi, Eurojustowi, koordynatorowi do spraw walki z terroryzmem oraz SitCenowi wsparcie instytucjonalne, prawne bądź finansowe, które mogłoby zmienić się w rzeczywistą strategię współpracy w walce z terroryzmem. Wiele państw członkowskich nawet jeszcze nie ratyfikowało głównych konwencji międzynarodowych na tym polu. Al-Kaida i ETA nie szanują granic ani niezawisłości narodowej, lecz nasze służby policyjne i informacyjne są wciąż ograniczane. Europa musi być nie tylko bardziej efektywna, ale również bardziej surowa, ponieważ zasada „wszystko dozwolone stanowi właśnie sposób myślenia terrorystów. Międzynarodowy terroryzm nie uczynił kroku naprzód w Nowym Yorku, na Bali, w Madrycie, Londynie, czy nawet Bagdadzie. Jego największy triumf, dzięki któremu codziennie rekrutuje nowych ludzi, został mu wręczony przez rządy demokratyczne, przez łatwość, z jaką poświęcają podstawowe zasady, prawa i gwarancje: filary demokracji i cywilizacji. Europa powinna oczyścić swoje imię, poplamione w nędzny sposób poprzez systematyczną współpracę rządów europejskich z administracją George’a W. Busha w uprowadzeniach, bezprawnych zatrzymaniach i torturowaniem podejrzanych o terroryzm. Parlament oczekuje wyjaśnień od tych rządów. Europa powinna być bardziej efektywna we współpracy strategicznej, wewnętrznie i ze swoimi sprzymierzeńcami w celu zwalczenia terroryzmu, lecz również w celu zwalczenia go poprzez idee polityczne oraz drogę prawną. Prezydencja Portugalii, pod rządami socjalistów, powinna przyczynić się do wprowadzenia zmian."@pl16
"(inaudível) ... a relutância de o Conselho em dar músculo institucional, legal e financeiro à Europol, ao Eurojust, ao Coordenador Anti-Terrorismo e ao SITCEN, que poderiam transformar a articulação em verdadeira cooperação estratégica contra o terrorismo. Vários Estados-Membros nem sequer ainda ratificaram as principais convenções internacionais na matéria. A Al-Qaeda e a ETA não respeitam fronteiras e soberanias nacionais, mas as nossas polícias e serviços secretos continuam tolhidos por barreiras inadequadas. E não é só mais eficácia que se exige à Europa, é também mais escrúpulos, porque o vale-tudo é justamente uma lógica terrorista e o avanço do terrorismo internacional não se deu, de facto, em Nova Iorque, Bali, Madrid, Londres ou até Bagdad. O seu maior trunfo, que cada dia lhe rende mais recrutas, foi-lhe dado por governos democráticos, pela facilidade com que sacrificaram valores, direitos e garantias fundamentais: os pilares da democracia e da civilização. A Europa tem de limpar o nome, miseravelmente sujo, pela colaboração sistemática de Governos europeus com a Administração Bush, no rapto, sequestro e tortura de suspeitos de terrorismo. Este Parlamento continua à espera das explicações desses governos. A Europa tem que ser mais eficaz na cooperação estratégica para derrotar o terrorismo, internamente e com os seus aliados, mas também para o derrotar pelas ideias políticas e pela lei. A Presidência Portuguesa, sob um governo socialista, tinha a obrigação de tentar fazer alguma diferença."@ro18
"(nepočuteľne) ... neochota Rady udeliť Europolu, Eurojustu, koordinátorovi pre boj proti terorizmu a SitCen-u akýkoľvek inštitucionálny, právny alebo finančný nástroj, ktorý by pretransformoval prepojenia na skutočnú strategickú spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu. Rôzne členské štáty ešte dokonca stále neratifikovali medzinárodné dohovory v tejto oblasti. Organizácie al-Káida a ETA nerešpektujú hranice alebo národnú suverenitu, ale našim policajným a tajným službám ešte stále v činnosti bránia neprimerané prekážky. Európa musí byť nielen účinnejšia, ale aj prísnejšia, pretože prístup, že všetko prejde, je presne spôsobom, akým rozmýšľajú teroristi a v skutočnosti ich malými víťazstvami neboli útoky v New Yorku, na Bali, v Madride, Londýne, či dokonca v Bagdade. Ich najväčšie víťazstvo, vďaka ktorému denne získavajú nových ľudí pre svoje myšlienky, im poskytli demokratické vlády, prostredníctvom ľahkosti, s akou obetúvajú základné hodnoty, práva a záruky, ktoré sú piliermi demokracie a civilizácie. Európa musí očistiť svoje meno, úboho pošpinené systematickou spoluprácou európskych vlád s Bushovou administratívou pri únosoch, nezákonnom zadržiavaní a mučení osôb podozrivých z terorizmu. Parlament stále čaká na vysvetlenia od týchto vlád. Európa musí byť efektívnejšia v strategickej spolupráci, vnútorne a so svojim spojencami, s cieľom poraziť terorizmus, ale aj s cieľom poraziť ho prostredníctvom politických myšlienok a práva. Dokázať to je povinnosťou portugalského predsedníctva socialistickej vlády."@sk19
"(neslišno) ... nenaklonjenost Sveta, da bi dal Europolu, Eurojustu, koordinatorju za boj proti terorizmu in situacijskemu centru institucionalno, pravno ali finančno moč, s čimer bi se lahko začasne povezave preoblikovale v pravo strateško sodelovanje proti terorizmu. Več držav članic še ni niti ratificiralo glavnih mednarodnih konvencij na tem področju. Al-Kaida in ETA ne spoštujeta mej ali nacionalne suverenosti, našo policijo in tajne službe pa še vedno ovirajo neustrezne ovire. Evropa mora postati učinkovitejša in strožja, ker je pristop „kar koli že je dobro“ točno način, na katerega razmišljajo teroristi, pri čemer mednarodni terorizem pravzaprav ni napredoval v New Yorku, na Baliju, v Madridu, Londonu ali celo Bagdadu. Njegovo največjo zmago, zaradi katere ima vedno več podpornikov, so mu zagotovile demokratične vlade, in sicer ker tako preprosto žrtvujejo temeljne vrednote, pravice in zagotovila: stebre demokracije in civilizacije. Evropa mora oprati svoje ime, ki je bilo žal umazano zaradi sistematičnega sodelovanja evropskih vlad z Bushevo administracijo pri ugrabitvah, nezakonitemu pridržanju in mučenju osumljenih teroristov. Parlament še vedno čaka na razlago teh vlad. Strateško sodelovanje Evrope, notranje in z zavezniki, mora biti učinkovitejše, da bomo premagali terorizem ter da ga bomo premagali s političnimi zamislimi in zakoni. Portugalsko predsedstvo mora s svojo socialistično vlado poskusiti nekaj spremeniti."@sl20
"( ) ... rådets ovilja att ge Europol, Eurojust, samordnaren mot terrorismen och den gemensamma lägescentralen några som helst institutionella, rättsliga eller finansiella muskler, så att ad hoc-förbindelserna skulle kunna övergå i ett genuint strategiskt samarbete mot terrorismen. Vissa medlemsstater har ännu inte ens ratificerat de viktigaste internationella konventionerna på det här området. Al-Qaida och ETA har ingen respekt för gränser eller nationell suveränitet, men vår polis och våra säkerhetstjänster möter fortfarande otillfredsställande hinder. EU måste inte bara förbättra sin effektivitet utan också bli striktare, för en släpphänt inställning passar terroristerna perfekt, och den internationella terrorismen gjorde i själva verket inte sina landvinningar i New York, Bali, Madrid, London eller ens Bagdad. Dess största seger, som gör att den varje dag får nya rekryter, fick den av de demokratiska regeringar som lättvindigt offrade grundläggande värden, rättigheter och garantier – demokratins och civilisationens stöttepelare. EU måste rentvå sitt namn, som olyckligtvis fläckats till följd av europeiska regeringars systematiska samarbete med Bushregeringen i samband med bortförandet, den illegala interneringen och tortyren av misstänkta terrorister. Parlamentet väntar fortfarande på förklaringar från dessa regeringar. EU:s strategiska samarbete, internt och med dess allierade, måste bli effektivare för att terrorismen ska kunna besegras men också för att den ska kunna besegras med hjälp av politiska idéer och lagstiftning. Det portugisiska ordförandeskapet under en socialistisk regering är skyldigt att försöka åstadkomma en förändring."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"18,15,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph