Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, terorismus je jasné zlo, útočící na život a zdraví občanů a představující hrozbu pro národy útočením na základy jejich demokratického řádu. Teroristé však mají stále náskok, neboť útočí bez varování a bohužel se jim to často daří. Až po takovýchto útocích přijímáme protiopatření, jednáme tedy . Příklady Dánska a Německa, které zde dnes uvedl pan komisař, jsou chvályhodným příkladem výjimky z tohoto pravidla. Blahopřeji jejich službám, podařilo se jim to však díky vnitrostátním opatřením, a proto se pana komisaře ptám, kde je prevence na evropské úrovni? Máme systém výměny osvědčených postupů v oblasti potírání terorismu? A jak tento systém funguje? Evropská unie přijímá nová protiteroristická opatření a zakládá zvláštní instituce. Máme Europol a Eurojust, máme Situační středisko Unie, SitCen, ale spolupracují tyto orgány účinně, a především – vyměňují si informace? V tomto kontextu, v institucionálním kontextu, bych se ráda pana komisaře zeptala, zda by podle jeho názoru nemohla být instituce Frontex, která je odpovědna za ochranu hranic Unie, lépe využita v rámci protiteroristické strategie a  lépe do této strategie zapojena? Také mám dojem, že tuto strategii vážně oslabují průtahy v zavádění systému SIS II. Zdá se, že systém Schengen II není důležitý jen pro občany nových států, ale v kontextu války proti teroru i pro bezpečnost Unie jako celku."@cs1
"Fru formand! Terrorisme er et klart onde - det sætter borgernes liv og helbred på spil og udgør en trussel mod nationer ved at ødelægge demokratiets grundlag. Terroristerne har imidlertid indtil videre været foran og slået til uden varsel og desværre ofte med held. Vi træffer først foranstaltninger efter sådanne angreb, og vi reagerer således ex post. Danmark og Tyskland, som kommissæren henviste til i dag, er prisværdige undtagelser. Jeg lykønsker myndighederne, men der var tale om nationale tiltag, og mit spørgsmål til kommissæren er følgende: Hvordan ser situationen ud med hensyn til forebyggelse på europæisk plan? Har vi et system til udveksling af god praksis inden for terrorbekæmpelse, og hvordan fungerer det? EU er i gang med at vedtage nye antiterrorforanstaltninger og oprette særlige institutioner. Vi har i dag Europol og Eurojust, vi har EU's Situationscenter, SitCen, men samarbejder de effektivt, og udveksler de især oplysninger? I denne forbindelse har jeg endnu et spørgsmål til kommissæren i forbindelse med institutionerne: Ville det efter Deres opfattelse ikke være mere hensigtsmæssigt at inddrage Frontex, der har til opgave at sikre Unionens grænser, i terrorbekæmpelsesstrategien? Det er også mit indtryk, at den forsinkede indførelse af SIS II svækker denne strategi i alvorlig grad. Schengen II er tilsyneladende ikke blot vigtig for borgerne i de nye stater, men også for hele Unionens sikkerhed i forbindelse med kampen mod terror."@da2
"Frau Präsidentin! Der Terrorismus ist eindeutig von Übel. Er gefährdet das Leben und die Gesundheit von Bürgern und stellt eine Bedrohung für die Nationen dar, indem er an den Grundfesten ihres demokratischen Funktionierens rüttelt; bislang jedoch waren die Terroristen immer einen Schritt voraus, da sie ohne Warnung zugeschlagen haben und leider oft auch mit Erfolg. Immer erst nach solchen Anschlägen greifen wir zu Gegenmaßnahmen, wir agieren also . Die heute vom Kommissar genannten Beispiele Dänemark und Deutschland stellen löbliche Ausnahmen dar. Glückwünsche an ihre Dienste, aber das waren nationale Aktionen, und meine Frage an den Kommissar lautet: Wie steht es mit der Prävention auf europäischer Ebene? Haben wir ein System des Austausches bewährter Praktiken bei der Bekämpfung des Terrorismus, und wie funktioniert es? Die Europäische Union verabschiedet neue Antiterrorismus-Maßnahmen und schafft spezielle Institutionen: Wir haben jetzt Europol und Eurojust, wir haben das Situationszentrum der Union SitCen, aber arbeiten sie effektiv zusammen, konkret, tauschen sie Informationen aus? In diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit den Institutionen, habe ich eine weitere Frage an den Kommissar: Könnte man Ihrer Meinung nach nicht Frontex, die für den Schutz der Grenzen der Union zuständige Institution, nicht besser nutzen und in die Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus einbinden? Ich habe auch den Eindruck, dass die verzögerte Einführung von SIS II diese Strategie ernsthaft schwächt. Schengen II ist offenbar nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger der neuen Staaten wichtig, sondern im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror auch für die Sicherheit der Union insgesamt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η τρομοκρατία είναι ένα ξεκάθαρο κακό –πλήττει τη ζωή και την υγεία των πολιτών και αποτελεί απειλή για τα έθνη, προκαλώντας ρήγμα στα θεμέλια της δημοκρατικής τους λειτουργίας• μέχρι τώρα, ωστόσο, οι τρομοκράτες παραμένουν ένα βήμα μπροστά, κτυπώντας χωρίς προειδοποίηση και, δυστυχώς, συχνά με επιτυχία. Μόνο μετά από τέτοιες επιθέσεις λαμβάνουμε αντίμετρα και, έτσι, ενεργούμε εκ των υστέρων. Τα παραδείγματα της Δανίας και της Γερμανίας, που ανέφερε σήμερα ο Επίτροπος, είναι φωτεινές εξαιρέσεις σε σχέση με αυτό. Συγχαρητήρια στις υπηρεσίες τους, αυτές όμως ήταν εθνικές δράσεις, και το ερώτημά μου προς τον Επίτροπο είναι το ακόλουθο: τι γίνεται με την πρόληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Διαθέτουμε ένα σύστημα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και με ποιόν τρόπο λειτουργεί; Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει νέα αντιτρομοκρατικά μέτρα και δημιουργεί ειδικούς θεσμούς: έχουμε τώρα την Europol και την Eurojust, έχουμε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ένωσης, το λεγόμενο SitCen, συνεργάζονται όμως αποτελεσματικά μεταξύ τους, και ειδικότερα, ανταλλάσσουν πληροφορίες; Σε αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο των θεσμών, έχω μια ακόμη ερώτηση για τον Επίτροπο: κατά τη γνώμη σας, o Frontex, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των συνόρων της Ένωσης, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται και να εμπλέκεται καλύτερα στην αντιτρομοκρατική στρατηγική; Έχω, επίσης, την εντύπωση ότι η καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του SIS II αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό αυτήν τη στρατηγική. Φαίνεται ότι το Σένγκεν II είναι σημαντικό όχι μόνο για τους πολίτες των νέων κρατών, αλλά και στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, για την ασφάλεια της Ένωσης συνολικά."@el10
"Madam President, terrorism is a clear evil – it strikes at the life and health of citizens and conveys a threat to nations by cutting at the foundations of their democratic functioning; so far, however, the terrorists have stayed ahead of the game, striking without warning and sadly often succeeding. It is only after such attacks that we undertake counter-measures, and thus we are acting . The examples of Denmark and Germany cited today by the Commissioner are commendable exceptions to this. Congratulations to their services, but these were national actions, and my question to the Commissioner is this: what about prevention at European level? Do we have a system of exchanging good practice in combating terrorism, and how does it work? The European Union is adopting new anti-terrorism measures and setting up specialist institutions: we now have Europol and Eurojust, we have the Union’s Situation Centre, SitCen, but do they cooperate effectively with each other, and more particularly, do they exchange information? In this context, in the context of institutions, I have a further question for the Commissioner: in your opinion, would Frontex, the institution responsible for guarding the Union’s frontiers, not be better utilised and involved in the anti-terrorism strategy? I also have the impression that the delay in introducing SIS II is seriously weakening this strategy. It appears that Schengen II is important not only to the citizens of the new states, but also, in the context of the war on terror, to the security of the Union as a whole."@en4
"Señora Presidenta, el terrorismo es un mal evidente, pues sacude la vida y la salud de los ciudadanos y transmite una amenaza a las naciones atacando los cimientos de su funcionamiento democrático. Sin embargo, hasta el momento, los terroristas han tomado la delantera en el juego, golpeando sin avisar y desgraciadamente consiguiendo a menudo lo que persiguen. Sólo después de tales ataques adoptamos medidas y, por tanto, actuamos a posteriori. Los ejemplos de Dinamarca y Alemania que ha citado hoy el Comisario constituyen excepciones encomiables a esto. Enhorabuena a sus servicios, aunque se trataba de acciones nacionales. Mi pregunta al Comisario es la siguiente: ¿qué pasa con la prevención a nivel europeo? ¿Contamos con un sistema de intercambio de buenas prácticas en la lucha antiterrorista? ¿Cómo funciona? La Unión Europea está adoptando nuevas medidas antiterroristas y estableciendo instituciones especializas: ahora tenemos Europol y Eurojust, así como el Centro Conjunto de Situación para el Análisis de la Inteligencia, pero ¿cooperan eficazmente entre ellos? Y, más específicamente, ¿intercambian información? En este contexto de las instituciones, tengo una pregunta más para el Comisario: a su juicio, ¿no sería mejor que FRONTEX, la agencia responsable de vigilar las fronteras de la Unión, se utilizara y participara en la Estrategia antiterrorista? Tengo igualmente la impresión de que el plazo para la introducción del SIS II está debilitando ampliamente dicha Estrategia. Parece que el Schengen de segunda generación reviste importancia no sólo para los ciudadanos de los nuevos Estados, sino también en el marco de la guerra contra el terrorismo para la seguridad de la Unión en su conjunto."@es21
"Proua juhataja, terrorism on ilmselge kurjus – see ründab inimeste elu ja tervist ning kujutab ohtu riikidele, lüües nende demokraatliku toimimise põhialuseid; siiamaani on terroristid ometi olnud selles mängus meist eespool, rünnates ilma hoiatamata ja kahjuks sageli saavutades edu. Üksnes selliste rünnakute järel võtame me ette vastumeetmed ja seega tegutseme me tagantjärele. Taani ja Saksamaa näited, millele volinik täna viitas, on selles osas kiiduväärt eranditeks. Õnnitlused nende teenistustele, kuid need olid siseriiklikud tegevused ning minu küsimus volinikule on: kuidas on ennetamisega Euroopa tasandil? Kas meil on terrorismi vastu võitlemises heade tavade vahetamise süsteem ja kuidas see töötab? Euroopa Liit võtab vastu uusi terrorismivastaseid meetmeid ja rajab spetsiaalseid institutsioone: meil on nüüd Europol ja Eurojust, ELi vaatluskeskus SitCen, kuid kas nad teevad omavahel tõhusalt koostööd ja eelkõige kas nad vahetavad teavet? Selles kontekstis, institutsioonide kontekstis, on mul volinikule järgmine küsimus: kas teie arvates ei oleks parem kasutada ja kaasata Frontexit, liidu piiride valvamise eest vastutavat institutsiooni, terrorismivastasesse strateegiasse? Mulle on samuti jäänud mulje, et SIS II kehtestamise hilinemine nõrgestab oluliselt käesolevat strateegiat. Näib, et Schengen II ei ole tähtis mitte üksnes uute riikide kodanikele, vaid ka terrorivastase sõja kontekstis liidu kui terviku julgeoleku jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, terrorismi on kuin itse paholainen, se iskee kansalaisten henkeä ja terveyttä vastaan ja aiheuttaa uhkaa kansakunnille horjuttaen niiden demokraattisen toiminnan perusteita. Toistaiseksi terroristit ovat olleet niskan päällä ja iskeneet varoittamatta, valitettavasti usein siinä onnistuen. Ryhdymme terrorismin vastaisiin toimiin vasta iskujen jälkeen, joten toimimme vasta jälkikäteen Komission jäsenen tänään mainitsemat Tanskan ja Saksan esimerkit ovat kuitenkin myönteisiä poikkeuksia. Onnittelut näiden maiden tiedustelupalveluille. Nämä olivat kuitenkin kansallisia toimia, joten kysymykseni komission jäsenelle kuuluu seuraavasti: kuinka on EU:n toimien laita? Onko meillä järjestelmää terrorismin torjuntaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, ja miten järjestelmä toimii? Euroopan unionissa toteutetaan uusia terrorismin vastaisia toimia ja perustetaan asiantuntijaelimiä: meillä on Europol ja Eurojust, on unionin tilannekeskus SitCen, mutta toimivatko ne tehokkaassa yhteistyössä keskenään ja vaihtavatko ne tietoja? Minulla on toimielinten osalta vielä yksi kysymys komission jäsenelle: Eikö unionin rajavalvonnasta vastaavaa Frontexia kannattaisi mielestänne käyttää terrorismin vastaisessa strategiassa? Minulla on myös mielikuva, että SIS II:n käyttöönoton viivästyminen heikentää vakavasti strategiaa. Schengen II näyttää olevan tärkeä paitsi uusien valtioiden kansalaisille myös terrorismin vastaisen sodan yhteydessä koko unionin turvallisuudelle."@fi7
"Madame la Présidente, le terrorisme est sans conteste diabolique – une atteinte à la vie et à la santé des citoyens. Il véhicule une menace envers les nations en s’attaquant aux fondations de leur fonctionnement démocratique; cependant, les terroristes ont à ce jour une longueur d’avance. Ils mènent des attaques sans prévenir, qui sont malheureusement souvent fructueuses. C'est seulement après de telles attaques que nous mettons en œuvre des contre-mesures. Nous agissons ainsi . Les exemples du Danemark et de l'Allemagne cités aujourd'hui par le membre de la Commission en sont de louables exceptions. Je félicite leurs services. Ce furent toutefois des actions nationales, et ma question au membre de la Commission est la suivante: qu'en est-il de la prévention à l'échelle européenne? Avons-nous un dispositif pour échanger les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme? Quel est son mode de fonctionnement? L’Union européenne adopte de nouvelles mesures antiterroristes et met en place des institutions spécialisées. Certes, nous disposons à présent d’Europol et d’Eurojust, du SitCen, le centre de situation de l'Union, mais coopèrent-ils efficacement entre eux, et plus particulièrement, échangent-ils leurs informations? Dans ce contexte, celui des institutions, j'ai une autre question pour le membre de la Commission: à votre avis, est-ce que Frontex, l'institution responsable de la surveillance des frontières de l'Union, ne pourrait-elle pas être mieux utilisée et impliquée dans la stratégie antiterroriste? J'ai également l'impression que le retard pris au niveau de l'introduction de SIS II a sérieusement affaibli cette stratégie. Il semble que Schengen II est important non seulement pour les citoyens des nouveaux États, mais également dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, pour la sécurité de l'Union dans son ensemble."@fr8
"Elnök asszony! A terrorizmus egyértelmű gonosz – a polgárok életére és egészségére sújt le, fenyegetést hordoz a nemzetek számára azzal, hogy demokratikus működésük alapjait csorbítja; eleddig azonban a terroristák mindig egy lépéssel előrébb voltak, figyelmeztetés nélkül – gyakran sajnos sikerrel – csaptak le. Csak e támadásokat követően végzünk ellenintézkedéseket, és így lemaradunk. A mai napon a biztos úr által idézett dániai és németországi példák dicséretes kivételek ez alól. Gratulálunk szolgálataiknak, de ezek nemzeti intézkedések voltak, kérdésem pedig a biztos úrhoz a következő: mi a helyzet az európai szintű megelőzéssel? Létezik-e rendszerünk a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos helyes gyakorlatok cseréjére, és hogyan működik az? Az Európai Unió új terrorizmusellenes intézkedéseket fogad el és szakosodott intézményeket hoz létre: most már van Europolunk és Eurojustunk, van Uniós Helyzetelemző Központunk – a SitCen –, de hatékonyan működnek-e együtt ezek egymással és – ami még fontosabb – kicserélik-e egymás között az információkat? Ezzel összefüggésben, az intézményekkel összefüggésben, van egy további kérdésem a biztos úr számára: véleménye szerint a Frontex, az Unió határainak védelméért felelős intézmény nem volna-e alkalmasabb arra, hogy részt vegyen a terrorizmusellenes stratégiában? Továbbá az a benyomásom, hogy a SIS II. bevezetésével kapcsolatos késlekedés súlyosan gyengíti ezt a stratégiát. Úgy tűnik, hogy a Schengen II. nemcsak az új államok polgárai számára fontos, hanem – a terrorizmus elleni háborúval összefüggésben – az egész Unió biztonsága szempontjából is."@hu11
"Signora Presidente, il terrorismo è palesemente un male, poiché colpisce la salute e la vita dei cittadini, nonché mina gli stati alla loro radice, scuotendo le loro fondamenta democratiche. Finora i terroristi hanno avuto un chiaro vantaggio, colpendo senza preavviso e spesso riuscendo, purtroppo, nei loro intenti. E’ solo dopo attacchi di tale genere che prendiamo delle contromisure, agendo quindi . Gli esempi della Danimarca e della Germania di cui ha fatto menzione oggi il Commissario sono eccezioni degne di lode. Congratulazioni ai loro servizi. Tuttavia si è trattato di iniziative prese a livello nazionale, e la mia domanda al Commissario è: che cosa ne è della prevenzione a livello europeo? Abbiamo un sistema per lo scambio delle buone pratiche nella lotta al terrorismo, e se sì, come funziona? L’Unione europea sta adottando nuove misure antiterrorismo e costruendo delle istituzioni : disponiamo attualmente di Europol e Eurojust, abbiamo il Centro di situazione dell’Unione, il SitCen, ma essi collaborano efficacemente gli uni con gli altri, e, più in particolare, si scambiano fra loro le informazioni? In questo contesto, nel contesto istituzionale, ho un’altra domanda da rivolgere al Commissario: a suo parere, Frontex, l’istituzione responsabile della salvaguardia delle frontiere dell’Unione, non sarebbe utilizzata meglio se fosse coinvolta nella strategia per la lotta contro il terrorismo? Ho l’impressione inoltre che il ritardo che ha interessato l’introduzione di SIS II indebolisca gravemente tale strategia. A mio parere Schengen II è importante non solo per i cittadini dei nuovi Stati, ma anche, nel contesto della guerra al terrorismo, per la sicurezza dell’intera Unione."@it12
"Ponia Pirmininke, terorizmas yra akivaizdus blogis – jis kėsinasi į piliečių gyvybę ir sveikatą, kelia tautoms pavojų, griaudamas demokratinius jų funkcionavimo pagrindus; iki šiol teroristai vis dar smogia netikėtai ir dažnai sėkmingai. Tik po tokių išpuolių mes imamės atsakomųjų priemonių, taigi veikiame . Danijos ir Vokietijos pavyzdžiai, kuriuos šiandieną paminėjo Komisaras, yra pagirtinos išimtys. Sveikinimai jų tarnyboms, bet tai buvo veiksmai nacionaliniu lygmeniu ir mano klausimas Komisarui yra toks: o kokia yra prevencija Europos lygmeniu? Ar mes turime apsikeitimo gerąja praktika, sukaupta kovojant su terorizmu, sistemą ir kaip ji veikia? Europos Sąjunga priima naujas kovos su terorizmu priemones ir steigia specialias institucijas: mes jau turime Europolą ir Eurojustą, turime Europos Sąjungos Situacijų centrą (SitCen); bet ar jos veiksmingai bendradarbiauja tarpusavyje ir, konkrečiau, ar jos apsikeičia informacija? Šiame kontekste, institucijų kontekste, turiu dar vieną klausimą Komisarui: ar, jūsų nuomone, Frontex, institucija, atsakinga už Sąjungos sienų apsaugą, negalėtų būti geriau panaudojama ir įtraukta į kovos su terorizmu strategiją? Man susidaro įspūdis, kad SIS II įdiegimo vėlavimas ženkliai silpnina šią strategiją. Atrodo, kad Šengenas II yra svarbus ne tik naujųjų valstybių narių piliečiams, bet ir, karo su terorizmu kontekste, visos Sąjungos saugumui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, terorisms ir skaidrs ļaunums — tas grauj pilsoņu dzīvību un veselību un apdraud nācijas, ievainojot to demokrātiskās funkcionēšanas pamatus; līdz šim tomēr teroristi ir bijuši spēles noteicēji, dodot triecienus bez brīdinājuma un diemžēl veiksmīgi. Tikai pēc šādiem uzbrukumiem mēs uzsākam pretpasākumus, un tādējādi mēs darbojamies Dānijas un Vācijas piemēri, ko komisārs šodien minēja, ir teicami izņēmumi. Apsveikumi šo valstu dienestiem, bet tās bija valsts mēroga darbības, un mans jautājums komisāram ir šāds: kā ir ar novēršanu Eiropas līmenī? Vai mums ir labas prakses apmaiņas sistēma cīņā pret terorismu, un kā tā strādā? Eiropas Savienība pieņem jaunus pretterorisma pasākumus un izveido speciālistu iestādes: mums tagad ir un mums ir Savienības Situāciju centrs bet vai tās efektīvi sadarbojas viena ar otru, un it sevišķi vai tās apmainās ar informāciju? Šajā sakarībā, sakarībā ar iestādēm man ir vēl viens jautājums komisāram: vai pēc jūsu domām — iestāde, kas ir atbildīga par Savienības robežu sargāšanu, — nebūtu labāk izmantota un iesaistīta pretterorisma stratēģijā? Man ir arī iespaids, ka kavēšanās ar II ieviešanu nopietni vājina šo stratēģiju. Liekas, ka Šengena II ir svarīga ne tikai jauno valstu pilsoņiem, bet arī sakarā ar karu pret terorismu Savienības drošībai vispār."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Terroryzm jest oczywistym złem – godzi w życie i zdrowie obywateli, niesie zagrożenie dla państw, podcinając fundamenty ich demokratycznego funkcjonowania, ale jak dotąd terroryści nas wyprzedzają, uderzają znienacka i niestety często są skuteczni. My dopiero po tych atakach przystępujemy do kontrakcji, czyli działamy . Przykłady Danii i Niemiec, przywołane dzisiaj przez Pana Komisarza, są tu chlubnymi wyjątkami. Gratulacje dla służb, ale to były działania narodowe, a ja chcę zapytać Pana Komisarza: co z prewencją na szczeblu europejskim? czy mamy system wymiany dobrych praktyk w zwalczaniu terroryzmu i jak on działa? Unia Europejska przyjmuje nowe rozwiązania antyterrorystyczne i tworzy wyspecjalizowane instytucje: powstały Europol oraz Eurojust, mamy unijne Centrum Sytuacyjne SitCen, ale czy one ze sobą należycie współpracują, a zwłaszcza czy przekazują sobie informacje? Ja w tym kontekście, w kontekście instytucji, chcę jeszcze jedno pytanie skierować do Pana Komisarza: czy Pana zdaniem Frontex, instytucja odpowiedzialna za ochronę unijnych granic, nie powinien być lepiej wykorzystany i włączony w strategię antyterrorystyczną? Mam także wrażenie, że zwłoka we wdrożeniu SIS II poważnie osłabia tę strategię. Okazuje się, że Schengen II jest ważny nie tylko dla obywateli nowych państw, ale również, w kontekście walki z terroryzmem, jest ważny dla bezpieczeństwa całej Unii."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, terrorisme is een duidelijk kwaad – het tast leven en gezondheid van burgers aan en vormt een dreiging voor landen door in te hakken op de grondslagen van hun democratisch functioneren; tot dusver verkeren de terroristen in een gunstige positie, ze hebben vaak zonder waarschuwing toegeslagen en helaas vaak met succes. Pas na dergelijke aanslagen treffen we tegenmaatregelen, en dus handelen we . De voorbeelden van Denemarken en Duitsland die vandaag door de commissaris zijn genoemd, vormen hier prijzenswaardige uitzondering op. Hulde voor hun diensten, maar dit waren nationale activiteiten, en mijn vraag aan de commissaris is deze: hoe staat het met de preventie op Europees niveau? Hebben we een systeem van uitwisseling van goede praktijken in de strijd tegen terrorisme, en hoe werkt dat? De Europese Unie keurt nu nieuwe antiterreurmaatregelen goed en richt specialistische instellingen op: we hebben nu Europol en Eurojust, we hebben het situatiecentrum van de Unie, SitCen, maar werken zij effectief met elkaar samen, en vooral, wisselen zij inlichtingen uit? In dit verband, in het verband van de instellingen, heb ik nog een vraag aan de commissaris: zou Frontex, de instelling verantwoordelijk voor de bewaking van de grenzen van de Unie, naar uw mening niet beter benut en betrokken kunnen worden in de strategie voor terrorismebestrijding? Ik heb ook de indruk dat de vertraagde invoering van SIS II deze strategie ernstig verzwakt. Het lijkt erop dat Schengen II belangrijk is, niet alleen voor de burgers van de nieuwe landen, maar ook, in verband met de strijd tegen het terrorisme, voor de veiligheid van de Unie als geheel."@nl3
"Senhora Presidente, o terrorismo é claramente um mal – afecta a vida e a saúde dos cidadãos e representa uma ameaça para as nações ao ferir as fundações do seu funcionamento democrático; contudo, até à data, os terroristas tem tido êxito, atacando sem aviso e, infelizmente, conseguindo os seus intentos. Sucede no entanto que só depois desses ataques é que levámos a cabo contramedidas, pelo que estamos a actuar . Os exemplos da Dinamarca e da Alemanha referidos hoje pelo Senhor Comissário são louváveis excepções a este estado de coisas. Parabéns aos seus serviços, mas essas foram as acções realizadas a nível nacional, e a minha pergunta ao senhor Comissário é a seguinte: o que se passa com a prevenção a nível europeu? Dispomos de algum sistema de intercâmbio de boas práticas no combate ao terrorismo, e como é que funciona? A União Europeia decidiu adoptar novas medidas anti-terroristas e criar instituições especializadas: actualmente, temos a Europol e o Eurojust, temos também o Centro de Situação Conjunto da UE SitCen, mas pergunto se efectivamente cooperam entre si e, mais especificamente, se trocam informações? Neste quadro, no quadro das instituições, tenho uma outra questão a pôr ao senhor Comissário: na sua opinião, a Frontex, a agência responsável por guardar as fronteiras da União, não seria mais bem utilizada e integrada na estratégia anti-terrorismo? Tenho também a impressão de que o atraso na introdução do SIS II tem contribuído seriamente para enfraquecer esta estratégia. Ao que parece Schengen II é importante não só para os cidadãos dos novos Estados, mas também, no contexto da guerra contra o terrorismo, para a segurança da União no seu conjunto."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Terroryzm jest oczywistym złem – godzi w życie i zdrowie obywateli, niesie zagrożenie dla państw, podcinając fundamenty ich demokratycznego funkcjonowania, ale jak dotąd terroryści nas wyprzedzają, uderzają znienacka i niestety często są skuteczni. My dopiero po tych atakach przystępujemy do kontrakcji, czyli działamy . Przykłady Danii i Niemiec, przywołane dzisiaj przez Pana Komisarza, są tu chlubnymi wyjątkami. Gratulacje dla służb, ale to były działania narodowe, a ja chcę zapytać Pana Komisarza: co z prewencją na szczeblu europejskim? czy mamy system wymiany dobrych praktyk w zwalczaniu terroryzmu i jak on działa? Unia Europejska przyjmuje nowe rozwiązania antyterrorystyczne i tworzy wyspecjalizowane instytucje: powstały Europol oraz Eurojust, mamy unijne Centrum Sytuacyjne SitCen, ale czy one ze sobą należycie współpracują, a zwłaszcza czy przekazują sobie informacje? Ja w tym kontekście, w kontekście instytucji, chcę jeszcze jedno pytanie skierować do Pana Komisarza: czy Pana zdaniem Frontex, instytucja odpowiedzialna za ochronę unijnych granic, nie powinien być lepiej wykorzystany i włączony w strategię antyterrorystyczną? Mam także wrażenie, że zwłoka we wdrożeniu SIS II poważnie osłabia tę strategię. Okazuje się, że Schengen II jest ważny nie tylko dla obywateli nowych państw, ale również, w kontekście walki z terroryzmem, jest ważny dla bezpieczeństwa całej Unii."@ro18
"Pani predsedajúca, terorizmus je jasné zlo, útočiace na život a zdravie občanov a predstavujúce hrozbu pre národy, prostredníctvom útočenia na základy ich demokratického poriadku. Teroristi však stále majú náskok, útočiac bez varovania a žiaľ často sa im to darí. Len po takýchto útokoch prijímame protiopatrenia, a teda konáme . Príklady Dánska a Nemecka, ktoré tu dnes uviedol pán komisár, sú chvályhodným príkladom výnimky z tohto pravidla. Blahoželám ich službám, podarilo sa im to však vďaka vnútroštátnym opatreniam, a preto sa pána komisára pýtam, kde je prevencia na európskej úrovni? Máme systém výmeny osvedčených postupov v oblasti boja proti terorizmu? A ako tento systém funguje? Európska únia prijíma nové protiteroristické opatrenia a zakladá osobitné inštitúcie. Máme Europol a Eurojust, máme Situačné centrum Únie, SitCen, ale spolupracujú tieto orgány účinne a konkrétnejšie – vymieňajú si informácie? V tomto kontexte, v inštitucionálnom kontexte, by som sa chcela pána komisára opýtať, či by podľa jeho názoru nemohla byť inštitúcia Frontex zodpovedná za ochranu hraníc Únie lepšie využitá v rámci protiteroristickej stratégie a lepšie do tejto stratégie zapojená? Rovnako mám dojem, že oneskorenie v zavádzaní systému SIS II vážne túto stratégiu oslabuje. Zdá sa, že systém Schengen II nie je dôležitý len pre občanov nových štátov, ale v kontexte vojny proti teroru aj pre bezpečnosť Únie ako celku."@sk19
"Gospa predsednica, terorizem je nesporno zlo – ogroža življenje in zdravje državljanov ter pomeni grožnjo za narode s spodkopavanjem temeljev njihovega demokratičnega delovanja; vendar so bili do zdaj teroristi korak pred nami ter so napadali brez opozorila in so bili žal pogosto uspešni. Protiteroristične ukrepe sprejemamo le po takih napadih, kar pomeni, da ukrepamo naknadno. Primeri na Danskem in v Nemčiji, ki jih je danes navedel komisar, so hvalevredne izjeme. Čestitam njihovim službam, vendar so bili to nacionalni ukrepi in moje vprašanje za komisarja je: kaj pa preprečevanje na evropski ravni? Ali imamo na voljo sistem izmenjave dobre prakse v zvezi z bojem proti terorizmu in kako deluje? Evropska unija sprejema nove protiteroristične ukrepe in ustanavlja specializirane institucije: zdaj imamo Europol in Eurojust, situacijski center Evropske unije (SitCen), vendar ali te institucije učinkovito sodelujejo med sabo in zlasti ali si izmenjujejo informacije? V zvezi s tem in v zvezi z institucijami imam še eno vprašanje za komisarja: ali menite, da Frontex, tj. institucija, odgovorna za varovanje mej Unije, ne bi mogel biti bolje izkoriščen in bolje sodelovati v strategiji boja proti terorizmu? Prav tako imam vtis, da zamuda pri uvedbi sistema SIS II resno ogroža to strategijo. Kaže, da Schengen II ni pomemben le za državljane novih držav, ampak da je v zvezi z vojno proti terorizmu pomemben tudi za varnost Unije v celoti."@sl20
"Fru talman! Terrorismen är ett uppenbart ont – den drabbar medborgarnas liv och hälsa och innebär ett hot mot nationerna genom att slå till mot grunderna för deras demokratiska funktion. Hittills har terroristerna emellertid legat steget före, slagit till utan förvarning och tyvärr ofta lyckats. Det är först efter sådana attacker som vi sätter in motåtgärder – vi agerar alltså i efterhand. De exempel från Danmark och Tyskland som kommissionsledamoten nämnt i dag är lovvärda undantag. Jag vill lyckönska deras myndigheter, men det handlade om nationella insatser, och min fråga till kommissionsledamoten är denna: Hur ska det förebyggande arbetet på EU-nivå hanteras? Har vi något system för utbyte av bra metoder för terroristbekämpning, och hur fungerar det? EU antar nu nya åtgärder mot terrorismen och inrättar specialistinstitutioner: vi har nu Europol och Eurojust och vi har EU:s gemensamma lägescentral, men samarbetar de effektivt med varandra och, framför allt, utbyter de information? När det gäller institutioner har jag ytterligare en fråga till kommissionsledamoten: Tycker ni inte att Frontex, den institution som ansvarar för bevakningen av EU:s gränser, skulle kunna utnyttjas bättre och ingå i strategin för kampen mot terrorismen? Jag tycker också att det verkar som om det försenade införandet av SIS II allvarligt försvagar strategin. SIS II framstår som betydelsefullt inte bara för medborgarna i de nya medlemsländerna utan även för hela EU:s säkerhet i samband med kriget mot terrorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ex post"18,15,16,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph