Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Terorismul reprezintă o ameninţare continuă într-o Europă în care extremismul musulman se manifestă din ce în ce mai des. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri concrete în faţa acestui pericol şi să instituie o strategie coerentă, comună pentru toate statele membre. Viitoarele propuneri legislative ale Comisiei, care au legătură indirectă cu acest fenomen, trebuie să cuprindă prevederi care să contribuie la prevenirea răspândirii şi intensificării actelor de terorism. Un exemplu în acest sens îl reprezintă pachetul legislativ referitor la migraţia legală şi ilegală. Instituţiile europene care au inclusă şi această atribuţie între responsabilităţi trebuie să găsească, fără întârziere, calea de conlucrare eficientă bazată pe încredere şi schimb de informaţii. Buna funcţionare a Centrului de informare european va depinde de încrederea reciprocă dintre statele membre. Pe lângă măsurile adoptate la nivel european, fiecare stat trebuie să aibă o contribuţie proprie la eficientizarea unei acţiuni conjugate de luptă împotriva tuturor formelor de terorism. State membre precum România, în care terorismul islamic nu este considerat un pericol, trebuie să fie la fel de vigilente ca şi celelalte state europene, care se confruntă cu această ameninţare. Aceste state trebuie să primească informaţii şi să fie implicate în programe comune la nivel european, care să contribuie la prevenirea atât a cauzelor, cât şi a situaţiilor generatoare de acte de terorism. Nu trebuie să ne limităm doar la acţiuni de prevenire sau de descoperire a actelor de terorism, trebuie să identificăm şi să combatem factorii care favorizează acest fenomen, precum sărăcia, excluziunea socială sau extremismul. Dialogul interreligios poate să aibă un aport substanţial şi decisiv la diminuarea fenomenului de terorism. Liderii religioşi trebuie să privească acest aspect ca pe o prioritate şi să se implice pentru a asigura, şi pe această cale liniştea, stabilitatea comunităţilor pe care le au în grijă. Adunarea Ecumenică Europeană care se desfăşoară în aceste zile la Sibiu, în România, este un bun exemplu în acest sens. Cetăţenii europeni trebuie să devină conştienţi de pericolul pe care îl reprezintă terorismul. O campanie de informare şi de prezentare a tuturor aspectelor care pot genera conflicte trebuie să ducă la implicarea cetăţenilor, alături de instituţii, în efortul comun de eliminare a acestui fenomen."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Terorismus v Evropě, kde často působí organizace muslimského extremismu, představuje neustálou hrozbu. Evropská unie musí přijmout přiměřená opatření a stanovit soudržnou strategii, společnou pro všechny členské státy. Do budoucích návrhů právních předpisů Komise, které budou v nepřímém vztahu k tomuto fenoménu, by měla být začleněna ustanovení, která přispívají k prevenci šíření a zintenzivňování teroristických útoků. Příkladem takovéhoto postupu je balíček právních opatření souvisejících s legální a nelegální migrací. Příslušné evropské orgány musí neodkladně nalézt účinný způsob spolupráce založené na důvěře a výměně informací. Správné fungování Evropského informačního centra bude záviset na vzájemné důvěře členských států. Kromě opatření přijatých na evropské úrovni musí každý stát přispět k účinnosti společné činnosti zaměřené na potírání všech forem terorismu. Členské státy, v nichž se islámský terorismus za nebezpečí nepovažuje, jako například Rumunsko, by měly být stejně bdělé jako jiné evropské státy, které této hrozbě čelí. Tyto státy by měly dostávat informace a měly by být zapojeny do společných evropských programů přispívajících k prevenci příčin, ale i situací, které vedou k teroristickým činům. Nesmíme se spokojit s prevencí nebo odhalováním teroristických činů, musíme určit faktory, které podporují tento fenomén, jako jsou chudoba, sociální vyloučení a extremismus a bojovat proti nim. Vnitronáboženský dialog může ve výrazné a rozhodující míře přispět k omezení terorismu. Náboženské autority musí tuto záležitost chápat jakožto prioritní a zapojit se do tohoto dialogu, s cílem zabezpečit mír a stabilitu společenství, za které jsou odpovědny. Dobrým příkladem je Evropské ekumenické shromáždění, které se v těchto dnech zasedá v rumunském Sibiu. Evropští občané si musí být vědomi nebezpečí, které terorismus představuje. Informační kampaň a prezentace týkající se všech záležitostí, které vedou ke konfliktům, by měly zabezpečit účast občanů, kteří by spolu s institucemi měli pomoci při odstraňování tohoto fenoménu."@cs1
"Fru formand! Terrorisme er en konstant trussel i et Europa, hvor den muslimske ekstremisme ofte er på spil. EU er nødt til at træffe passende foranstaltninger og fastlægge en sammenhængende strategi for alle medlemsstater. Kommissionens fremtidige lovgivningsforslag, der er indirekte relateret til dette fænomen, bør omfatte bestemmelser, der bidrager til at forebygge udbredelsen og intensiveringen af terrorangreb. Et sådant eksempel er lovgivningspakken om lovlig og ulovlig indvandring. Det er tvingende nødvendigt, at de kompetente EU-institutioner finder frem til en effektiv samarbejdsform baseret på tillid og informationsudveksling. Et velfungerende europæisk informationscenter vil afhænge af medlemsstaternes gensidige tillid. Ud over de foranstaltninger, der vedtages på europæisk plan, er de enkelte lande nødt til at bidrage til effektive fælles tiltag til bekæmpelse af alle former for terrorisme. Medlemsstater som f.eks. Rumænien, hvor den islamiske terrorisme ikke opfattes som en trussel, bør være lige så meget på mærkerne som de andre europæiske stater, der står over for denne trussel. Disse stater bør modtage oplysninger og inddrages i fælles europæiske programmer, der bidrager til at forebygge både årsager og situationer, der udløser terrorhandlinger. Vi skal ikke blot forebygge og afsløre terrorhandlinger, men også identificere og bekæmpe faktorer, der fremmer disse handlinger, såsom fattigdom, social udstødelse og ekstremisme. En dialog mellem religioner kan være et vigtigt og afgørende bidrag til bekæmpelse af terrorisme. Religiøse ledere er nødt til at prioritere dette spørgsmål og engagere sig for at sikre fred og stabilitet i de samfund, som de har ansvaret for. Et godt eksempel er Den Europæiske Økumeniske Forsamling, der afholder møde i disse dage i Sibiu, Rumænien. De europæiske borgere er nødt til at være opmærksom på terrorismens fare. En oplysningskampagne og en fremlæggelse af alle konfliktskabende problemer vil kunne få borgerne indraget, således at de sammen med institutionerne kan udrydde dette problem."@da2
"Der Terrorismus ist eine ständige Bedrohung in Europa, wo der muslimische Extremismus häufig in Erscheinung tritt. Die Europäische Union muss geeignete Maßnahmen treffen und eine einheitliche Strategie entwickeln, an der sich alle Mitgliedstaaten beteiligen. Die künftigen Legislativvorschläge der Kommission, die in indirektem Zusammenhang mit diesem Phänomen stehen, sollten Bestimmungen enthalten, die die Ausbreitung und Verschärfung terroristischer Anschläge verhindern helfen. Ein Beispiel dafür ist das Gesetzespaket zur legalen und illegalen Migration. Die zuständigen europäischen Institutionen müssen so schnell wie möglich einen Weg zur effizienten Zusammenarbeit finden, die auf gegenseitigem Vertrauen und dem Austausch von Informationen basiert. Die reibungslose Arbeit eines Europäischen Informationszentrums wird vom gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaaten abhängen. Neben den auf europäischer Ebene beschlossenen Maßnahmen muss jeder Staat zum Erfolg gemeinsamer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus in all seinen Formen beitragen. Mitgliedstaaten wie Rumänien, in denen der islamische Terrorismus keine Gefahr darstellt, sollten ebenso wachsam sein wie die anderen europäischen Staaten, die dieser Bedrohung ausgesetzt sind. Diese Staaten sollten Informationen erhalten und in gemeinsame europäische Programme zur Prävention der Ursachen und Umstände, die Terrorakte auslösen, eingebunden werden. Wir dürfen uns nicht mit der Verhütung oder Aufdeckung von Terrorakten zufrieden geben, sondern müssen auch die Faktoren wie Armut, soziale Ausgrenzung oder Extremismus erkennen und bekämpfen, die diese Phänomene begünstigen. Der interreligiöse Dialog kann eine maßgebliche und entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Terrorismus leisten. Die Oberhäupter der Religionsgemeinschaften müssen diesem Thema Priorität einräumen und einbezogen werden, um den Frieden und die Stabilität in den Gemeinschaften zu sichern, für die sie Verantwortung tragen. Ein gutes Beispiel ist die Europäische Ökumenische Versammlung, die in diesen Tagen im rumänischen Sibiu abgehalten wird. Die europäischen Bürger müssen sich der Gefahr bewusst sein, die der Terrorismus darstellt. Mit einer Aufklärungskampagne und der Information über alle Aspekte, die Konflikte auslösen können, soll erreicht werden, dass sich Bürger und Institutionen mit vereinten Kräften für die Ausmerzung dieses Phänomens einsetzen."@de9
"Η τρομοκρατία αποτελεί διαρκή απειλή σε μια Ευρώπη όπου επιχειρεί συχνά ο μουσουλμανικός εξτρεμισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει επαρκή μέτρα και να εκπονήσει μια συνεκτική στρατηγική, κοινή για όλα τα κράτη μέλη. Οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, που συνδέονται εμμέσως με αυτό το φαινόμενο, πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που συμβάλλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης και εντατικοποίησης των τρομοκρατικών επιθέσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Τα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να βρουν, χωρίς καμία χρονοτριβή, έναν αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας, με βάση την εμπιστοσύνη και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η σωστή λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών θα εξαρτηθεί από την αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών. Πέραν των μέτρων που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε κράτος πρέπει να συμβάλει στην αποδοτικότητα της κοινής δράσης για την καταπολέμηση όλων των μορφών της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όπως η Ρουμανία, όπου η ισλαμική τρομοκρατία δεν θεωρείται κίνδυνος, πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια εγρήγορση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που αντιμετωπίζουν αυτήν την απειλή. Αυτά τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες και να συμμετέχουν σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα που συμβάλλουν στην πρόληψη τόσο των αιτίων όσο και των καταστάσεων που δίνουν το έναυσμα για τρομοκρατικές πράξεις. Δεν πρέπει να αρκεστούμε στην πρόληψη ή την ανακάλυψη τρομοκρατικών πράξεων, πρέπει να επισημάνουμε και να καταπολεμήσουμε τους παράγοντες που ευνοούν αυτά τα φαινόμενα, όπως είναι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός ή ο εξτρεμισμός. Ο διαθρησκευτικός διάλογος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στη μείωση της τρομοκρατίας. Οι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση αυτού του θέματος και να εμπλακούν ενεργά για να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα των κοινοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Οικουμενική Σύνοδος που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Sibiu της Ρουμανίας. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου που αντιπροσωπεύει η τρομοκρατία. Μια ενημερωτική εκστρατεία και μια παρουσίαση όλων των θεμάτων που γεννούν συγκρούσεις πρέπει να δώσουν το έναυσμα για την εμπλοκή των πολιτών, μαζί με τους θεσμούς, προκειμένου να εκριζωθεί αυτό το φαινόμενο."@el10
"Terrorism is a continuous threat in a Europe where Muslim extremism is often in operation. The European Union has to take adequate measures and to set up a coherent strategy, common to all Member States. The Commission’s future legislative proposals with an indirect relationship to this phenomenon should include provisions contributing to the prevention of the spread and intensification of terrorist attacks. Such an example is the legislative package on legal and illegal migration. The competent European institutions have to find, without any delay, an efficient way of cooperating based on trust and the exchange of information. The proper operation of a European Information Centre will depend on the Member States’ mutual trust. Beside the measures adopted at European level, every state has to contribute to the efficiency of joint action for fighting against all forms of terrorism. Member States such as Romania, where Islam terrorism is not considered a danger, should be as vigilent as the other European States facing this threat. These states should receive information and be involved in joint European programmes contributing to the prevention of both the causes and situations triggering terrorist acts. We do not have to suffice ourselves with prevention or discovering acts of terrorism, we have to identify and fight against the factors favouring these phenomena, such as poverty, social exclusion or extremism. Inter-religious dialogue can make a significant and decisive contribution to reducing terrorism. Religious leaders have to consider this issue a priority and to become involved in order to ensure peace, and the stability of the communities they are responsible for. A good example is the European Ecumenical Assembly taking place these days in Sibiu, Romania. The European citizens have to be aware of the danger embodied by terrorism. An information campaign and presentation of all conflict-generating issues should trigger citizen involvement, together with the institutions, in order to eradicate this phenomenon."@en4
"El terrorismo constituye una amenaza continua en una Europa donde el extremismo islamista opera con frecuencia. La Unión Europea ha de tomar las medidas adecuadas y establecer una Estrategia coherente, que sea común a todos los Estados miembros. Las futuras propuestas legislativas de la Comisión que se relacionen indirectamente con este fenómeno deberían incluir disposiciones que contribuyan a la prevención de la propagación e intensificación de los atentados terroristas. Un ejemplo de ello constituye el paquete legislativo sobre la inmigración legal e ilegal. Las instituciones europeas competentes tienen que hallar, sin más tardanza, una forma eficaz de cooperación basada en la confianza y el intercambio de información. La acción adecuada de un Centro Europeo de Información dependerá de la confianza mutua de los Estados miembros. Aparte de las medidas adoptadas a nivel europeo, cada Estado debe contribuir a la eficacia de la acción conjunta para luchar contra todas las formas de terrorismo. Estados miembros como Rumanía, donde el terrorismo islamista no se considera un peligro, deberían estar tan alerta como otros que hacen frente a esta amenaza. Esos países deberían recibir información y participar en programas europeos conjuntos que ayuden a prevenir tanto las causas como las situaciones que desencadenan actos terroristas. No ha de bastarnos con prevenir o descubrir actos terroristas, hemos de determinar y luchar contra los factores que favorecen fenómenos tales como la pobreza, la exclusión social o el extremismo. El diálogo interreligioso puede aportar una contribución significativa y decisiva a la reducción del terrorismo. Los líderes religiosos deben considerar esta cuestión como una prioridad e intervenir con el fin de asegurar la paz y la estabilidad de las comunidades de las que son responsables. Un buen ejemplo de ello es la Asamblea Ecuménica Europea que tiene lugar estos días en Sibiu (Rumanía). Los ciudadanos europeos han de ser conscientes del peligro que supone el terrorismo. Una campaña informativa y una presentación de todos los asuntos conflictivos deberían provocar la participación de los ciudadanos, junto con las instituciones, al objeto de erradicar este fenómeno."@es21
"Terrorism on jätkuv oht Euroopas, kus moslemi äärmuslus on sageli tegutsemas. Euroopa Liit peab võtma adekvaatsed meetmed ja seadma sisse järjekindla strateegia, mis on kõigile liikmesriikidele ühine. Komisjoni tulevased selle nähtusega kaudselt seostuvad õigusloomealased ettepanekud peaksid sisaldama sätteid, mis aitavad kaasa terrorirünnakute levimise ja intensiivistumise ennetamisele. Selliseks näiteks on seadusliku ja ebaseadusliku rände õigusloomepakett. Pädevad Euroopa asutused peavad viivitamatult leidma tõhusa tee koostööks, mis põhineb usaldusel ja teabe vahetamisel. Euroopa teabekeskuse nõuetekohane tegevus sõltub liikmesriikide vastastikusest usaldusest. Peale Euroopa tasandil vastu võetud meetmete peab iga riik panustama kõigi terrorismivormide vastu võitleva ühistegevuse tõhususse. Liikmesriigid, nagu Rumeenia, kus islamiterrorismi ei peeta ohuks, peaksid olema sama valvsad kui teised, selle ohuga silmitsi seisvad Euroopa riigid. Need riigid peaksid saama teavet ja olema kaasatud ühistesse Euroopa programmidesse, mis aitavad kaasa nii terroriakte vallandavate põhjuste kui olukordade ennetamisele. Me ei pea piirduma terroriaktide ennetamise ja avastamisega, me peame tuvastama selliseid nähtusi soodustavad tegurid, nagu vaesus, sotsiaalne väljatõrjumine või äärmuslus, ning nende vastu võitlema. Religioonidevaheline dialoog võib anda olulise ja otsustava panuse terrorismi vähendamisse. Usuliidrid peavad seadma selle küsimuse prioriteediks ja olema kaasatud, et tagada rahu ja nende kogukondade stabiilsus, kelle eest nad vastutavad. Heaks näiteks on Euroopa oikumeeniline assamblee, mis leiab nendel päevadel aset Rumeenias Sibius. Euroopa kodanikud peavad olema teadlikud terrorismist tulenevast ohust. Teavituskampaania ja kõigi konflikti tekitavate küsimuste esitlemine peaks andma aluse kodanike kaasamisele koos institutsioonidega, et seda nähtust välja juurida."@et5
"Terrorismi on jatkuva uhka Euroopassa, jossa islaminuskoiset äärimmäisyysliikkeiden kannattajat ovat usein liikkeellä. Euroopan unionin on ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin ja laadittava yhtenäinen, kaikille jäsenvaltioille yhteinen strategia. Terrorismiin epäsuorasti liittyviin komission lainsäädäntöehdotuksiin olisi liitettävä säädöksiä, joilla estetään terrori-iskujen leviämistä ja tehostumista. Tästä on esimerkkinä laillista ja laitonta maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntöpaketti. Toimivaltaisten EU:n toimielinten on löydettävä viipymättä tehokas, luottamukseen ja tietojenvaihtoon perustuva yhteistyön muoto. EU:n tiedotuskeskuksen kunnollinen toiminta riippuu jäsenvaltioiden keskinäisestä luottamuksesta. Euroopassa toteutettujen toimien ohella kunkin valtion on tuotava oma panoksensa yhteisten toimien tehokkuuden takaamiseksi taistelussa kaikenmuotoista terrorismia vastaan. Jäsenvaltioissa, kuten Romaniassa, jossa islamilaista terrorismia ei pidetä uhkana, olisi kuitenkin oltava yhtä varuillaan kuin muissa, terrorismin uhan alaisissa Euroopan valtioissa. Valtioiden olisi saatava tietoja, ja ne olisi otettava mukaan yhteisiin EU:n ohjelmiin, joilla pyritään ehkäisemään ennakolta sekä syitä että tilanteita, jotka käynnistävät terrori-iskuja. Meidän ei tarvitse tyytyä terroritekojen estämiseen tai havaitsemiseen vaan meidän on tunnistettava terroritekoja suosivat tekijät ja torjuttava niitä, kuten köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä tai äärimmäisyysliikkeitä. Uskontojen välisellä vuoropuhelulla voi olla merkittävä ja ratkaiseva rooli terrorismin vähentämisessä. Uskonnollisten johtajien olisi pidettävä vuoropuhelua ensisijaisena tehtävänä ja osallistuttava siihen, jotta voidaan taata rauha ja niiden yhteisöjen vakaus, joista he ovat vastuussa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Sibiussa Romaniassa näinä päivinä kokoontuva Euroopan ekumeeninen edustajakokous. EU:n kansalaisten on oltava tietoisia terrorismin aiheuttamasta uhasta. Tiedotuskampanjat ja konflikteja synnyttävistä tekijöistä kertominen voisivat saada kansalaiset liikkeelle yhdessä toimielinten kanssa terrorismin kitkemiseksi."@fi7
"Le terrorisme est une menace continue dans une Europe où l'extrémisme musulman est souvent à l’œuvre. L'Union européenne doit prendre les mesures adéquates et établir une stratégie cohérente, commune à tous les États membres. À l'avenir, les propositions législatives de la Commission en relation indirecte avec ce phénomène devraient inclure des dispositions contribuant à la prévention de l'extension et de l'intensification des attaques terroristes. Le paquet législatif sur la migration légale et illégale en constitue un exemple. Les institutions européennes compétentes doivent trouver, de toute urgence, un mode de coopération efficace, fondé sur la confiance et l'échange d'informations. Le fonctionnement correct d'un centre européen d'informations dépendra de la confiance mutuelle des États membres. Outre les mesures adoptées au niveau européen, chaque état doit contribuer à l'efficacité de l’action commune visant à lutter contre toutes les formes de terrorisme. Les États membres tels que la Roumanie, où le terrorisme n'est pas considéré comme un danger, doivent être aussi vigilants que les autres États européens qui font face à cette menace. Ces États doivent recevoir des informations et participer aux programmes européens communs qui contribuent à la prévention à la fois des causes et des situations déclenchant des actes terroristes. Nous ne devons surtout pas nous satisfaire de la prévention ou de la découverte d'actes terroristes. Il faut que nous identifiions et luttions contre les facteurs qui favorisent ces phénomènes, tels que la pauvreté, l'exclusion sociale ou l'extrémisme. Le dialogue interreligieux peut apporter une contribution sensible et décisive à la réduction du terrorisme. Les chefs religieux doivent placer cette question au rang de leurs priorités et s'impliquer afin d'assurer la paix et la stabilité des communautés dont ils sont responsables. L'Assemblée œcuménique européenne qui a lieu ces jours-ci à Sibiu en Roumanie en constitue un bon exemple. Il faut que les citoyens européens soient conscients du danger qu’incarne le terrorisme. Une campagne d'information et de présentation des problèmes générateurs de conflits devrait susciter l’implication des citoyens, ainsi que des institutions, afin d'enrayer ce phénomène."@fr8
"A terrorizmus állandó fenyegetés Európában, ahol gyakran működik a muzulmán szélsőségesség. Az Európai Uniónak megfelelő intézkedéseket kell tennie, és koherens, valamennyi tagállam számára közös stratégiát kell létrehoznia. A Bizottságnak az e jelenséggel közvetetten kapcsolatot mutató, jövőbeli jogalkotási javaslataiban szerepelnie kellene a terrortámadások elterjedésének és fokozódásának megelőzéséhez hozzájáruló intézkedéseknek. Erre példa a legális és illegális migrációról szóló jogalkotási csomag. A hatáskörrel rendelkező európai intézményeknek haladéktalanul meg kell találniuk a bizalmon és az információcserén alapuló együttműködés hatékony módját. Egy európai információs központ megfelelő működése a tagállamok kölcsönös bizalmán múlik. Az európai szinten elfogadott intézkedések mellett minden államnak hozzá kell járulnia a terrorizmus valamennyi formájával szembeni küzdelemre irányuló együttes fellépés hatékonyságához. Az olyan tagállamoknak, mint Románia, ahol az iszlám terrorizmus nem tekinthető veszélynek, legalább annyira ébernek kell lenniük, mint az e fenyegetéssel szembesülő tagállamoknak. Ezeknek az államoknak információkat kell kapniuk és részt kell venniük mind a terrorcselekmények okainak, mind pedig az azokat kiváltó helyzeteknek a megelőzéséhez hozzájáruló közös európai programokban. Nem szabad megelégednünk a terrorcselekmények megelőzésével vagy feltárásával, hanem azonosítanunk kell az e jelenségeknek kedvező tényezőket – mint például a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a szélsőségesség –, és küzdenünk kell ellenük. A vallások közötti párbeszéd jelentősen és határozottan járulhat hozzá a terrorizmus mérsékléséhez. A vallási vezetőknek ezt a kérdést prioritásként kell kezelniük és részt kell venniük a folyamatban azon közösségek békéjének és stabilitásának biztosítása érdekében, amelyekért felelősek. Erre jó példa a jelenleg a romániai Szebenben zajló Európai Ökumenikus Nagygyűlés. Az európai polgároknak tisztában kell lenniük a terrorizmus által megtestesített veszéllyel. Egy tájékoztató kampány és valamennyi, konfliktust előidéző kérdés ismertetése kiválthatja azt, hogy az intézmények mellett a polgárok is részt vállalnak e jelenség megszüntetése érdekében."@hu11
"Il terrorismo non smette di essere una minaccia, in un’Europa in cui l’estremismo musulmano è spesso attivo. L’Unione europea deve prendere delle misure adeguate e delineare una strategia comune a tutti gli Stati membri. In futuro le proposte legislative della Commissione in questo campo dovranno includere delle clausole che contribuiscano a impedire il diffondersi e l’intensificarsi degli attacchi terroristici. Un esempio in tal senso è il pacchetto legislativo sulla migrazione legale e illegale. Le istituzioni europee competenti devono trovare con urgenza un modo efficace per cooperare all’insegna della fiducia e dello scambio di informazioni. Il funzionamento corretto di un centro di informazioni europeo dipenderà dalla fiducia reciproca fra gli Stati membri. Oltre alle misure adottate a livello europeo, ogni Stato deve apportare il proprio contributo all’efficienza delle iniziative comuni in seno alla lotta contro il terrorismo. Gli Stati membri come la Romania, dove il terrorismo islamico non è considerato una minaccia, dovrebbe mantenere lo stesso livello di vigilanza degli altri Stati europei che devono affrontare questa minaccia. Tali Stati devono ottenere le informazioni ed essere coinvolti nei programmi comuni europei che contribuiscono alla prevenzione sia delle cause sia delle circostanze che sono all’origine degli attacchi terroristici. Non dobbiamo accontentarci della prevenzione o della scoperta di atti terroristici, bensì dobbiamo individuare e contrastare i fattori che favoriscono tali fenomeni, come la povertà, l’emarginazione sociale o l’estremismo. Il dialogo interreligioso può dare offrire contributo importante alla riduzione del terrorismo. I capi religiosi devono fare di tale questione una priorità ed essere chiamati in causa al fine di garantire la pace, nonché la stabilità delle comunità di cui sono responsabili. Un buon esempio è dato dall’Assemblea ecumenica europea, che sta avendo luogo in questi giorni a Sibiu, in Romania. I cittadini europei devono essere consapevoli del pericolo che rappresenta il terrorismo. Una campagna informativa nonché la presentazione di tutte le circostanze fonti di conflitto dovrebbero spingere i cittadini ad impegnarsi, assieme alle istituzioni, allo scopo di sradicare tale fenomeno."@it12
"Terorizmas yra nuolatinė grėsmė Europai, kur musulmonų ekstremistai dažnai pasireiškia. Europos Sąjunga turi imtis adekvačių priemonių ir parengti nuoseklią strategiją, bendrą visoms valstybėms narėms. Ateityje Komisijos pasiūlytuose teisiniuose aktuose, kurie netiesiogiai susiję su šiuo reiškiniu, turėtų būti nuostatos, padedančios užkirsti kelią teroristinių išpuolių plitimui ir intensyvėjimui. Teisinių aktų paketas dėl legalios ir nelegalios imigracijos yra tokio sprendimo pavyzdys. Kompetentingos Europos institucijos turi nedelsiant rasti veiksmingą būdą, kaip bendradarbiauti pasitikėjimo pagrindu ir apsikeičiant informacija. Tai, ar bus sėkminga Europos informacijos centro veikla priklauso nuo valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo. Be Europos lygmeniu priimtų priemonių, kiekviena valstybė turi prisidėti, kad bendri veiksmai kovojant su visomis terorizmo formomis būtų sėkminga. Tokios valstybės narės kaip Rumunija, kur islamistų terorizmas nelaikomas grėsme, turėtų būti budrios, kaip ir tos valstybės narės, kurios su ta grėsme susiduria. Šios valstybės turėtų gauti informaciją ir dalyvauti bendrose Europos programose, skirtose pašalinti tiek priežastis, tiek aplinkybes, skatinančias teroristinius išpuolius. Mes neturėtume apsiriboti prevencija ar teroristinės veiklos nustatymu, bet turėtume identifikuoti ir kovoti su veiksniais, skatinančiais terorizmo atsiradimą, tokiais kaip skurdas, socialinė atskirtis ir ekstremizmas. Tarpreliginis dialogas gali būti reikšmingas ir lemiamas įnašas mažinant terorizmo apraiškas. Religiniai lyderiai turėtų šį dalyką laikyti prioritetu ir įsitraukti į dialogą, kad būtų užtikrinta taika ir bendruomenių, už kurias jis atsakingi, stabilumas. Geras pavyzdys yra Europos ekumeninė asamblėja, šiomis dienomis vykstanti Sibiu (Rumunija). Europos piliečiai turėtų suvokti terorizmo keliamą pavojų. Informacinė kampanija ir visų konfliktus skatinančių problemų pristatymas turėtų paskatinti piliečių bei institucijų aktyvumą, siekiant išnaikinti šį reiškinį."@lt14
"Terorisms ir ilgstošs drauds Eiropā, kur bieži darbojas musulmaņu ekstrēmisms. Eiropas Savienībai ir jāveic atbilstīgi pasākumi un ir jāizveido saskanīga stratēģija, kas ir kopīga visām dalībvalstīm. Komisijas nākamie priekšlikumi par tiesību aktiem, kas netieši saistīti ar šo parādību, jāiekļauj noteikumos, kas ir ieguldījums teroristu uzbrukumu izplatības un pastiprināšanās novēršanai. Šāds piemērs ir tiesību aktu pakete par likumīgo un nelikumīgo migrāciju. Kompetentajām Eiropas iestādēm ir nekavējoties jāatrod efektīvs sadarbības veids, kas pamatojas uz uzticību un informācijas apmaiņu. Eiropas Informācijas centra kārtīga darbība būs atkarīga no dalībvalstu savstarpējās uzticības. Bez pasākumiem, kas pieņemti Eiropas līmenī, katrai valstij ir jādod ieguldījums kopējās darbības efektivitātei, cīnoties pret visām terorisma formām. Tādām dalībvalstīm kā Rumānija, kur islāma terorismu neuzskata par briesmām, ir jābūt modrām, jo citas Eiropas valstis saskaras ar šo draudu. Šīm valstīm ir jāsaņem informācija un jāiesaistās kopējās Eiropas programmās, kas veltītas gan terora aktus izraisošo cēloņu, gan situāciju novēršanai. Mums nav jāaprobežojas ar terora aktu novēršanu vai atklāšanu, mums ir jākonstatē un jācīnās pret faktoriem, kas veicina šīs parādības, piemēram, tādiem kā nabadzība, sociālā atstumtība vai ekstrēmisms. Starpreliģiju dialogs var dot nozīmīgu un izšķirīgu ieguldījumu terorisma mazināšanā. Reliģiskajiem vadītājiem ir jāuzskata šis jautājums par prioritāti un jāiesaistās, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti tām kopienām, par kurām viņi ir atbildīgi. Labs piemērs ir Eiropas Ekumēniskā Asambleja, kas notiek šajās dienās Sibiu pilsētā, Rumānijā. Eiropas pilsoņiem ir jāapzinās briesmas, ko iemieso terorisms. Informācijas kampaņai un visu konfliktus izraisošo jautājumu izskatīšanai ir jāveicina pilsoņu iesaistīšanās kopā ar iestādēm, lai izskaustu šo parādību."@lv13,13
"Terorismul reprezintă o ameninţare continuă într-o Europă în care extremismul musulman se manifestă din ce în ce mai des. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri concrete în faţa acestui pericol şi să instituie o strategie coerentă, comună pentru toate statele membre. Viitoarele propuneri legislative ale Comisiei, care au legătură indirectă cu acest fenomen, trebuie să cuprindă prevederi care să contribuie la prevenirea răspândirii şi intensificării actelor de terorism. Un exemplu în acest sens îl reprezintă pachetul legislativ referitor la migraţia legală şi ilegală. Instituţiile europene care au inclusă şi această atribuţie între responsabilităţi trebuie să găsească, fără întârziere, calea de conlucrare eficientă bazată pe încredere şi schimb de informaţii. Buna funcţionare a Centrului de informare european va depinde de încrederea reciprocă dintre statele membre. Pe lângă măsurile adoptate la nivel european, fiecare stat trebuie să aibă o contribuţie proprie la eficientizarea unei acţiuni conjugate de luptă împotriva tuturor formelor de terorism. State membre precum România, în care terorismul islamic nu este considerat un pericol, trebuie să fie la fel de vigilente ca şi celelalte state europene, care se confruntă cu această ameninţare. Aceste state trebuie să primească informaţii şi să fie implicate în programe comune la nivel european, care să contribuie la prevenirea atât a cauzelor, cât şi a situaţiilor generatoare de acte de terorism. Nu trebuie să ne limităm doar la acţiuni de prevenire sau de descoperire a actelor de terorism, trebuie să identificăm şi să combatem factorii care favorizează acest fenomen, precum sărăcia, excluziunea socială sau extremismul. Dialogul interreligios poate să aibă un aport substanţial şi decisiv la diminuarea fenomenului de terorism. Liderii religioşi trebuie să privească acest aspect ca pe o prioritate şi să se implice pentru a asigura, şi pe această cale liniştea, stabilitatea comunităţilor pe care le au în grijă. Adunarea Ecumenică Europeană care se desfăşoară în aceste zile la Sibiu, în România, este un bun exemplu în acest sens. Cetăţenii europeni trebuie să devină conştienţi de pericolul pe care îl reprezintă terorismul. O campanie de informare şi de prezentare a tuturor aspectelor care pot genera conflicte trebuie să ducă la implicarea cetăţenilor, alături de instituţii, în efortul comun de eliminare a acestui fenomen."@mt15
"Terrorisme vormt een voortdurende dreiging in Europa waar vaak sprake is van moslimextremisme. De Europese Unie dient adequate te maatregelen treffen en een coherente strategie op te stellen, die voor alle lidstaten gemeenschappelijk is. De toekomstige wetgevingsvoorstellen van de Commissie met een indirecte relatie tot dit verschijnsel moeten voorzieningen omvatten die voorkomen dat terroristische aanslagen zich verspreiden en verhevigen . Een dergelijk voorbeeld is het wetgevingspakket inzake legale en illegale migratie. De bevoegde Europese instellingen dienen zonder enig uitstel een efficiënte manier voor samenwerking vinden die is gebaseerd op vertrouwen en uitwisseling van informatie. Het naar behoren functioneren van een Europees informatiecentrum zal afhangen van het wederzijds vertrouwen van de lidstaten. Naast op Europees niveau aangenomen maatregelen moet iedere staat een bijdrage leveren aan de efficiency van gezamenlijke activiteiten voor de bestrijding van alle vormen van terrorisme. Lidstaten zoals Roemenië, waar islamitisch terrorisme niet als een gevaar wordt beschouwd, moeten net zo waakzaam zijn als de andere Europese landen die geconfronteerd worden met deze dreiging. Deze landen moeten inlichtingen ontvangen en worden betrokken bij gezamenlijke Europese programma’s die bijdragen aan de preventie van zowel de oorzaken als de situaties die leiden tot terroristische daden. We moeten ons niet tevreden stellen met preventie of opsporing van terroristische daden, we moeten de factoren die deze verschijnselen bevorderen, zoals armoede, sociale uitsluiting of extremisme, vaststellen en ze bestrijden. Een dialoog tussen religies kan een veelbetekenende en afdoende bijdrage vormen om terrorisme te verminderen. Religieuze leiders moeten met voorrang nadenken over dit vraagstuk en zich committeren om te zorgen voor vrede en voor de stabiliteit van hun gemeenschappen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Een goed voorbeeld is de Europese Oecumenische assemblee die deze dagen in Sibiu in Roemenië plaatsvindt. De Europese burgers moeten zich bewust zijn van het gevaar dat door terrorisme wordt belichaamd. Een informatiecampagne en presentatie van alle conflictveroorzakende vraagstukken zou de betrokkenheid van burgers, samen met de instellingen kunnen opwekken om dit verschijnsel te elimineren."@nl3
"Terroryzm stale stanowi groźbę dla Europy, która często jest obszarem działania ekstremistów muzułmańskich. Unia Europejska musi powziąć odpowiednie środki, wspólne dla wszystkich państw członkowskich. Przyszłe projekty legislacyjne Komisji łączące się pośrednio z tym zjawiskiem powinny zawierać przepisy przyczyniające się do zapobiegania terroryzmowi i zapobiegania intensyfikacji ataków terrorystycznych. Przykładem tego jest pakiet legislacyjny dotyczący legalnej i nielegalnej imigracji. Właściwe instytucje europejskie muszą bezzwłocznie znaleźć efektywny sposób współpracy oparty na zaufaniu i wymianie informacji. Właściwe działanie Europejskiego Centrum Informacji będzie zależało od wzajemnego zaufania państw członkowskich. Oprócz środków przyjętych na poziomie europejskim każde państwo musi przyczyniać się do efektywności wspólnych działań zwalczających wszelkie formy terroryzmu. Takie państwa członkowskie jak Rumunia, gdzie terroryzm islamski nie jest uważany za niebezpieczny, powinny być czujne w momencie, gdy inne państwa europejskie stoją w obliczu tej groźby. Państwa te powinny otrzymywać informacje i brać udział we wspólnych programach europejskich, przyczyniając się do zapobiegania tak przyczynom, jak i sytuacjom wywołującym ataki terrorystyczne. Nie może nam wystarczyć prewencja czy odkrywanie aktów terroryzmu, musimy zidentyfikować i zwalczać czynniki przyczyniające się do rozwoju tych zjawisk, jak bieda, wyłączenie społeczne czy ekstremizm. Do ograniczenia terroryzmu może w znaczący i decydujący sposób przyczynić się dialog międzyreligijny. Przywódcy religijni powinni uznać tę kwestię za priorytetową i włączyć się w te działania, w celu zapewnienia pokoju i stabilności społeczności, za które są odpowiedzialni. Dobrym przykładem jest Europejskie Stowarzyszenie Ekumeniczne odbywające się obecnie w Sibiu w Rumunii. Obywatele europejscy muszą być świadomi niebezpieczeństw ucieleśnianych przez terroryzm. Kampania informacyjna i prezentacja wszystkich konfliktowych kwestii powinna obudzić zaangażowanie obywateli, aby razem z instytucjami działali w celu wykorzenienia tego zjawiska."@pl16
"O terrorismo é uma ameaça constante numa Europa em que o extremismo muçulmano está frequentemente activo. A União Europeia tem de tomar medidas adequadas e criar uma estratégia coerente, comum a todos os Estados-Membros. As futuras propostas legislativas da Comissão com uma implicação indirecta neste fenómeno deverão incluir disposições que contribuam para a prevenção da intensificação e incitação a ataques terroristas. Um exemplo dessas propostas é o pacote legislativo sobre migração legal e ilegal. As instituições europeias competentes têm de encontrar, sem demora, uma forma eficaz de cooperar, com base na confiança e no intercâmbio de informação. O próprio funcionamento do Centro de Informação Europeia dependerá da confiança mútua entre Estados-Membros. Para além das medidas adoptadas a nível europeu, todos os Estados têm de contribuir para a eficácia de uma acção conjunta em prol do combate a todas as formas de terrorismo. Os Estados-Membros como a Roménia, onde o terrorismo islâmico não é considerado uma ameaça, deverão estar tão vigilantes como todos os outros Estados europeus que enfrentam esta ameaça. Estes Estados devem receber informação e estar envolvidos em programas europeus comuns que contribuam para a prevenção tanto das causas como das situações que desencadeiam actos terroristas. Nós não nos podemos contentar com a prevenção ou a detecção de actos de terrorismo, impõe-se identificar e lutar contra os factores que favorecem estes fenómenos, como a pobreza, a exclusão social ou o extremismo. O diálogo inter-religioso pode representar um contributo significativo e decisivo para reduzir o terrorismo. Os líderes religiosos devem considerar esta questão como uma prioridade e passar a participar com o objectivo de assegurar a paz e a estabilidade das comunidades por que são responsáveis. Um bom exemplo disso é a Assembleia Ecuménica Europeia que tem lugar, por estes dias, em Sibiu, Roménia. Os cidadãos europeus têm de estar cientes do perigo que o terrorismo encarna. Seria de organizar uma campanha de informação e apresentação de todas as questões geradores de conflitos, que incentivasse o envolvimento dos cidadãos, em conjunto com as instituições, a fim de erradicar este fenómeno."@pt17
"Terorizmus v Európe, kde často pôsobia organizácie moslimského extrémizmu, predstavuje neustálu hrozbu. Európska únia musí prijať primerané opatrenia a stanoviť koherentnú stratégiu spoločnú všetkým členským štátom. Do budúcich návrhov právnych predpisov Komisie, ktoré budú v nepriamom vzťahu k tomuto fenoménu, by sa mali začleniť ustanovenia, ktoré prispievajú k prevencii šírenia a zintenzívňovania teroristických útokov. Príkladom takéhoto postupu je balík právnych opatrení súvisiacich s legálnou a nelegálnou migráciou. Príslušné európske inštitúcie musia bezodkladne nájsť účinný spôsob spolupráce založenej na dôvere a výmene informácií. Správne fungovanie Európskeho informačného centra bude závisieť od vzájomnej dôvery členských štátov. Okrem opatrení prijatých na európskej úrovni musí každý štát prispieť k účinnosti spoločnej činnosti zameranej na boj proti všetkým formám terorizmu. Členské štáty, ako napríklad Rumunsko, kde sa islamský terorizmus za nebezpečenstvo nepovažuje, by mali byť rovnako ostražité ako iné európske štáty, ktoré tejto hrozbe čelia. Tieto štáty by mali dostávať informácie a mali by byť zapojené do spoločných európskych programov prispievajúcich k prevencii príčin, ako aj situácií, ktoré vedú k teroristickým činom. Nesmieme sa uspokojiť s prevenciou alebo odhaľovaním teroristických činov, musíme určiť faktory, ktoré podporujú tento fenomén, akými sú chudoba, sociálne vylúčenie a extrémizmus a bojovať proti nim. Vnútronáboženský dialóg môže vo výraznej a rozhodujúcej miere prispieť k obmedzeniu terorizmu. Náboženské autority musia túto záležitosť chápať ako prioritnú a zapojiť sa do tohto dialógu, s cieľom zabezpečiť mier a stabilitu spoločenstiev, za ktoré sú zodpovedné. Dobrým príkladom je Európske ekumenické zhromaždenie, ktoré sa v týchto dňoch stretáva v rumunskom Sibiu. Európski občania si musia byť vedomí nebezpečenstva, ktoré predstavuje terorizmus. Informačná kampaň a prezentácia o všetkých záležitostiach, ktoré vedú ku konfliktom, by mali zabezpečiť účasť občanov, ktorí by spolu s inštitúciami mali pomôcť pri odstraňovaní tohto fenoménu."@sk19
"Terorizem je stalna grožnja v Evropi, kjer je muslimanski ekstremizem zelo pogost. Evropska unija mora sprejeti ustrezne ukrepe in oblikovati skladno strategijo za vse države članice. Prihodnji zakonodajni predlogi Komisije, ki so neposredno povezani s tem pojavom, morajo vključevati določbe, ki prispevajo k preprečevanju širjenja in krepitve terorističnih napadov. Tak primer je zakonodajni paket o zakonitem in nezakonitem priseljevanju. Pristojne evropske institucije morajo takoj poiskati učinkovit način za sodelovanje na podlagi zaupanja in izmenjave informacij. Ustrezno delovanje evropskega informacijskega središča bo odvisno od medsebojnega zaupanja držav članic. Poleg ukrepov, sprejetih na evropski ravni, mora vsaka država prispevati k učinkovitosti skupnega ukrepanja za boj proti vsem oblikam terorizma. Države članice, kot je Romunija, kjer se islamski terorizem ne obravnava kot nevarnost, morajo biti prav tako pazljive kot druge države članice, ki se spopadajo s to težavo. Te države morajo prejeti informacije in sodelovati v skupnih evropskih programih, ki prispevajo k preprečevanju vzrokov in okoliščin, ki povzročajo teroristična dejanja. Ne smemo se zadovoljiti s preprečevanjem ali odkrivanjem terorističnih dejanj, ampak moramo opredeliti dejavnike, ki podpirajo te pojave, kot so revščina, socialna izključenost ali ekstremizem, in se boriti proti njim. Medverski dialog lahko znatno in odločilno prispeva k omejevanju terorizma. Verski voditelji morajo prednostno obravnavati to vprašanje ter sodelovati pri zagotavljanju miru in stabilnosti v skupnostih, za katere so odgovorni. Dober primer je evropska ekumenska skupščina, ki v teh dneh poteka v kraju Sibiu v Romuniji. Evropski državljani se morajo zavedati nevarnosti terorizma. Informacijska kampanja in predstavitev vseh vprašanj, ki povzročajo spore, morata spodbuditi sodelovanje državljanov, skupaj z institucijami, da se bo ta pojav izkoreninil."@sl20
"Terrorismen är ett ständigt hot i EU, där muslimsk extremism är vanligt förekommande. EU måste vidta lämpliga åtgärder och utarbeta en konsekvent strategi som är gemensam för alla medlemsstater. Kommissionens framtida lagförslag med indirekt anknytning till denna företeelse bör innefatta bestämmelser för att förhindra att terroristattackerna blir fler och värre. Ett sådant exempel är lagstiftningspaketet om laglig och olaglig invandring. De behöriga EU-institutionerna måste snarast finna en effektiv samarbetsform som bygger på förtroende och informationsutbyte. För att ett europeiskt informationscentrum ska fungera på lämpligt sätt krävs ömsesidigt förtroende medlemsstaterna emellan. Vid sidan av de åtgärder som vidtas på EU-nivå måste varje stat bidra för att de gemensamma insatserna i kampen mot alla former av terrorism ska bli effektiva. Medlemsstater som Rumänien, där islamisk terrorism inte ses som något hot, bör vara lika vaksamma som övriga EU-länder som står inför detta hot. Dessa länder bör få information och medverka i gemensamma EU-program för att förebygga både orsakerna och de situationer som utlöser terrorhandlingar. Vi får inte nöja oss med att förebygga eller avslöja terrorhandlingar utan vi måste identifiera och bekämpa de faktorer som underblåser dessa företeelser, t.ex. fattigdom, socialt utanförskap och extremism. Dialog mellan religioner kan på ett avgörande sätt bidra till terroristbekämpningen. Religiösa ledare måste prioritera denna fråga och engagera sig för att säkra fred och stabilitet i de samhällen de ansvarar för. Ett bra exempel är det europeiska ekumeniska mötet, som just nu pågår i Sibiu i Rumänien. EU-medborgarna måste vara medvetna om faran med terrorismen. En informationskampanj och en redogörelse för alla konfliktskapande frågor bör öka medborgarnas engagemang för att tillsammans med institutionerna utrota denna företeelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph