Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Tak jak w medycynie zwalczając chorobę koncentrujemy się nie na jej objawach, lecz na jej głębszych ukrytych przyczynach, tak walcząc z terroryzmem musimy skupiać się nie tylko na kilku kamikadze podkładających bomby, lecz również nad tym, dlaczego to robią? Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać. To nie akceptowalny sposób zaspokajania potrzeb wynikających z pewnej hierarchii. To nie jest bezinteresowna agresja. Jest to zachowanie, które nam się nie podoba, ale które ma swój sens. Jak udowodnić teraz muzułmanom, że nasza hierarchia potrzeb jest lepsza od ich hierarchii? Nie da się, to jest złożony problem etyczny, ale od czegoś trzeba zacząć. Proponuję zacząć od większego szacunku dla potrzeb muzułmanów na ich terytorium, by zmniejszyć ich działanie w świecie zachodnim."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v lékařství se v boji proti nějaké chorobě nesoustředíme příliš na její příznaky, ale na její hlubší, skryté příčiny. Také v oblasti potírání terorismu se do velké míry musíme soustředit nejen na několik sebevražedných atentátníků s bombami, ale i na důvody jejich chování. Terorismus je aktem slepého násilí, který je zaměřen na uspokojování svých vlastních potřeb a na působení utrpení všem kolem, a je zřejmé, že je třeba jej zastavit. Je nepřijatelným způsobem uspokojování potřeb vycházejících z určité hierarchie. Není nezištnou agresí. Je chováním, které se nám nelíbí, ale které má svůj vlastní smysl. Jak můžeme nyní muslimům dokázat, že naše hierarchie potřeb je lepší jako ta jejich? Není to možné, jde o komplexní etický problém, avšak někde začít musíme. Navrhuji, abychom začali prokazováním respektu potřeb muslimů na jejich území, abychom zmírnili jejich vlivy v západním světě."@cs1
"Fru formand! Inden for medicin forsøger vi at bekæmpe sygdomme ved at fokusere på de dybere, skjulte årsager snarere end på symptomerne. Når vi bekæmper terrorisme, skal vi på næsten samme måde ikke kun fokusere på nogle få kamikazeagenter, der anbringer bomber, men også på baggrunden herfor. Terrorisme er en blind voldshandling, der har til formål at få opfyldt egne krav og påføre alle omkringværende lidelse, og der skal helt klart sættes en stopper herfor. Det er en uacceptabel metode til at få opfyldt behov, der er baseret på et vist hierarki. Der er ikke tale om uegennyttige angreb. Vi bryder os ikke om denne adfærd, men den har sin egen logik. Hvordan kan vi i dag vise muslimer, at vores hierarki er bedre end deres? Det er ikke muligt. Der er tale om et komplekst etisk problem, men vi er nødt til at starte et sted. Jeg foreslår, at vi starter med at vise større respekt for muslimernes behov på deres territorium for at mindske deres følger i den vestlige verden."@da2
"Frau Präsidentin! Wenn wir in der Medizin eine Krankheit bekämpfen wollen, dann konzentrieren wir uns weniger auf ihre Symptome als auf ihre tieferen, verborgenen Ursachen; genauso dürfen wir uns bei der Bekämpfung des Terrorismus nicht nur auf ein paar Bomben legende Kamikaze-Agenten konzentrieren, sondern müssen auch nach den Gründen suchen, warum sie das tun. Terrorismus ist ein blinder Akt der Gewalt, der der Erfüllung eigener Forderungen dient und allen, die sich in der Nähe befinden, Leid bringt. Ihm muss ganz deutlich Einhalt geboten werden. Der Terror ist ein inakzeptabler Weg der Befriedigung von Bedürfnissen, die auf einer gewissen Hierarchie beruhen. Er ist keine uneigennützige Aggression. Er ist ein Verhalten, das wir ablehnen, und er folgt seiner eigenen Logik. Wie können wir den Moslems heutzutage zeigen, dass unsere Hierarchie der Bedürfnisse besser ist als ihre? Das ist nicht möglich, es ist ein komplexes ethisches Problem, aber irgendwo müssen wir anfangen. Ich schlage vor, wir beginnen damit, größeren Respekt für die Bedürfnisse von Moslems auf ihrem Territorium zu zeigen, um ihren Einfluss in der westlichen Welt zu verringern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στον τομέα της ιατρικής, όταν επιχειρούμε να καταπολεμήσουμε μια ασθένεια, επικεντρωνόμαστε όχι τόσο πολύ στα συμπτώματα όσο στις βαθύτερες, κρυμμένες αιτίες• κατά τον ίδιο τρόπο, όταν καταπολεμούμε την τρομοκρατία, πρέπει να εστιάζουμε όχι μόνο σε λίγους καμικάζι πράκτορες που τοποθετούν βόμβες, αλλά και στους λόγους που τους ωθούν να το κάνουν. Η τρομοκρατία είναι μια τυφλή πράξη βίας με στόχο την ικανοποίηση των δικών της αναγκών και την πρόκληση οδύνης σε όλους όσοι είναι τριγύρω, και αυτό σαφώς και πρέπει να σταματήσει. Είναι απαράδεκτος τρόπος ικανοποίησης αναγκών που βασίζονται σε μια ορισμένη ιεραρχία. Δεν είναι μια αδιάφορη επίθεση. Είναι μια συμπεριφορά που δεν μας αρέσει, υπακούει όμως στη δική της λογική. Πώς μπορούμε να δείξουμε στους Μουσουλμάνους αυτήν την ώρα ότι η ιεραρχία των αναγκών μας είναι καλύτερη από τη δική τους; Δεν είναι δυνατόν, είναι ένα περίπλοκο ηθικό πρόβλημα, πρέπει όμως από κάπου να αρχίσουμε. Προτείνω να αρχίσουμε επιδεικνύοντας μεγαλύτερο σεβασμό στις ανάγκες των μουσουλμάνων στην επικράτειά τους, ούτως ώστε να αμβλύνουμε τις συνέπειές τους στον δυτικό κόσμο."@el10
"Madam President, in the field of medicine, when trying to combat a disease we concentrate not so much on its symptoms as on its deeper, hidden causes; in much the same way, when combating terrorism we must focus not only on a few kamikaze agents planting bombs, but also on the reasons why they are doing this. Terrorism is a blind act of violence aimed at satisfying its own demands and inflicting suffering on those all around, and it clearly needs to be stopped. It is an unacceptable way of satisfying needs that are based on a certain hierarchy. It is not disinterested aggression. It is behaviour that we do not like, but it has its own sense. How can we show Muslims at this time that our hierarchy of needs is better than theirs? It is not possible, it is a complex ethical problem, but we must start somewhere. I suggest that we begin by showing greater respect for the needs of Muslims on their territory in order to lessen their effect in the Western world."@en4
"Señora Presidenta, en el ámbito de la medicina, cuando se intenta combatir una enfermedad, no nos centramos tanto en los síntomas como en sus causas más profundas y ocultas. Del mismo modo prácticamente, cuando luchamos contra el terrorismo, no sólo debemos centrarnos en algunos agentes kamikaze que colocan bombas, sino también en las razones por la que lo están haciendo. El terrorismo es un acto ciego de violencia destinado a satisfacer sus propias demandas y a infligir sufrimiento en aquellos de su alrededor, y está claro que debe eliminarse. Es una forma inaceptable de satisfacer necesidades que se basan en una cierta jerarquía. No se trata de actos de agresión desinteresados. Es un comportamiento que nos disgusta, pero que tiene su propio sentido. ¿Cómo podemos mostrar a los musulmanes en este momento que nuestra jerarquía de necesidades es mejor que la suya? Es imposible, porque se trata de un problema ético complejo, pero hemos de empezar por alguna parte. Sugiero que empecemos dando mayores muestras de respeto a las necesidades de los musulmanes en su territorio con objeto de disminuir su efecto en el mundo occidental."@es21
"Proua juhataja, kui meditsiinivaldkonnas püütakse võidelda mingi haigusega, ei keskenduta mitte niivõrd selle sümptomitele, vaid sügavamatele, varjatud põhjustele; samamoodi terrorismi vastu võitlemisel ei pea me keskenduma mitte üksnes üksikutele pomme külvavatele kamikazedele, vaid ka põhjustele, miks nad seda teevad. Terrorism on pime vägivallaakt, mille eesmärgiks on rahuldada omaenda nõudmisi ja põhjustada kannatusi kõigile ümberringi, ning sellele tuleb kindlalt lõpp teha. See on vastuvõetamatu viis rahuldada vajadusi, mis põhinevad teataval hierarhial. See on käitumine, mis meile ei meeldi, kuid sellel on oma tähendus. Kuidas saame me moslemitele praegu tõestada, et meie vajaduste hierarhia on parem kui nende oma? See ei ole võimalik, see on keeruline eetiline probleem, kuid me peame kuskilt alustama. Ma soovitan meil alustada sellega, et näitame üles suuremat lugupidamist moslemite vajaduste suhtes nende territooriumi osas, et vähendada nende mõju Lääne maailmas."@et5
"Arvoisa puhemies, taisteltaessa lääketieteessä sairauksia vastaan keskitytään yleensä syvällä olevien syihin, ei niinkään oireisiin. Samaan tapaan terrorismin torjunnassa on keskityttävä itsemurhapommittajien tekojen syihin eikä pelkästään heihin henkilöinä. Terrorismi on sokeaa väkivaltaa, jolla pyritään omien tarpeiden täyttämiseen ja kärsimyksen aiheuttamiseen ympärillä oleville ihmisille, joten on selvää, että siitä on tehtävä loppu. Tiettyyn hierarkiaan perustuvien tarpeiden täyttäminen terrorismin keinoin ei ole hyväksyttävää. Kyse ei ole puolueettomasta väkivallasta. Kyse on käyttäytymisestä, josta emme pidä, mutta jolla on oma logiikkansa. Miten voimme osoittaa muslimeille, että meidän tarvehierarkiamme on parempi kuin heidän? Se ei ole mahdollista, se on monimutkainen eettinen ongelma, mutta jostakin on aloitettava. Ehdotankin, että aloitamme osoittamalla nykyistä enemmän kunnioitusta muslimien tarpeita kohtaan, jotta voimme vähentää heidän vaikutustaan läntisessä maailmassa."@fi7
"Madame la Présidente, quand on essaie de combattre une maladie dans le domaine de la médecine, on se concentre moins sur ses symptômes que sur ses causes profondes et cachées; de la même manière, lorsque nous combattons le terrorisme, nous devons nous concentrer non seulement sur quelques agents kamikazes qui posent des bombes, mais aussi sur les raisons qui motivent leurs actes. Le terrorisme est un acte de violence aveugle visant à satisfaire ses propres exigences et à infliger des souffrances à tous ceux qui se trouvent autour, et il faut clairement y mettre un terme. Il s'agit d'un moyen inacceptable de satisfaire des besoins qui sont basés sur une certaine hiérarchie. Ces agressions ne sont pas gratuites. Nous rejetons ce comportement, mais il revêt son propre sens. En ce moment, comment montrer aux musulmans que notre hiérarchie des besoins est meilleure que la leur? C'est impossible, il s'agit d'un problème éthique complexe, mais il faut bien commencer quelque part. Je suggère que nous commencions par faire preuve d’un plus grand respect à l’égard des besoins des musulmans sur leur territoire, afin d'en amoindrir les effets dans le monde occidental."@fr8
"Elnök asszony! A gyógyászat terén, amikor egy betegséget próbálunk meg leküzdeni, nem is annyira a tüneteire, mint inkább mélyebb, rejtett okaira koncentrálunk; legalább ennyire a terrorizmus elleni küzdelemben sem egypár öngyilkos bombamerénylőre, hanem arra kell összpontosítanunk, hogy ezt miért teszik. A terrorizmus elvakult erőszakos cselekmény, amelynek célja, hogy a saját igényeit kielégítse és mindenki más szenvedését előidézze; ezt egyértelműen meg kell állítani. Ez egy bizonyos hierarchián alapuló igények kielégítésének elfogadhatatlan módja. Nem közömbös az agresszió iránt. A magatartás az, ami nem tetszik nekünk, de annak is megvan a saját értelme. Hogyan mutathatjuk meg egy ilyen időben a muzulmánoknak, hogy a mi szükségleteink hierarchiája jobb, mint az övék? Ez nem lehetséges, ez összetett etikai probléma, de valahol azért csak el kell kezdenünk. Azt javaslom, hogy kezdjük azzal, hogy nagyobb mértékű tiszteletet tanúsítunk a muzulmánok saját területükön meglévő igényeivel szemben annak érdekében, hogy csökkentsük azoknak a nyugati világban kifejtett hatását."@hu11
"Signora Presidente, nel campo della medicina, quando si cerca di contrastare una malattia ci si concentra non tanto sui suoi sintomi, quanto sulle sue cause più profonde, nascoste; allo stesso modo, quando combattiamo il terrorismo, dobbiamo concentrarci non solo su alcuni che collocano bombe, bensì anche sulle ragioni che li portano ad agire in tal senso. Il terrorismo rappresenta un atto di cieca violenza finalizzata solamente a soddisfare le proprie esigenze e a infliggere sofferenze a tutti coloro che si trovano nelle vicinanze, e va chiaramente fermato. Si tratta di un modo inaccettabile di dare una risposta alle proprie esigenze, che si basa su una determinata gerarchia. Non si tratta di un’aggressività disinteressata. E’ un tipo di comportamento che non ci piace, ma che ha una sua logica interna. Come possiamo dimostrare ai musulmani che la nostra gerarchia di valori attualmente è migliore della loro? Non è possibile, è un problema etico complesso, ma dobbiamo iniziare da qualche parte. Propongo di cominciare mostrando un maggior rispetto per i valori dei musulmani nei loro paesi in modo da diminuirne il loro effetto nel mondo occidentale."@it12
"Ponia Pirmininke, kai medikai stengiasi išgydyti ligą, dėmesys kreipiamas ne tiek į simptomus, kiek į gilesnes, paslėptas priežastis; kovodami su terorizmu mes panašiai turėtume sutelkti dėmesį ne tik į kelis kamikadzes, sprogdinančius bombas, bet ir į priežastis, kodėl jie tai daro. Terorizmas yra aklas smurto aktas, skirtas patenkinti savo poreikius ir sukelti kančias visiems aplinkiniams, ir jį būtina sustabdyti. Tai nepriimtinas poreikių, kurie yra pagrįsti tam tikra hierarchija, patenkinimo būdas. Tai nėra nesuinteresuota agresija. Tai elgesys, kuris mums nepatinka, bet jis turi savo prasmę. Kaip šiuo metu mes galime parodyti musulmonams, kad mūsų poreikių hierarchija yra geresnė negu jų? Tai neįmanoma, tai sudėtinga etinė problema, bet mes privalome nuo kažko pradėti. Siūlyčiau pradėti nuo didesnės pagarbos musulmonų poreikiams jų teritorijoje, kad būtų susilpnintas jų poveikis Vakarų pasauliui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, medicīnas jomā, kad mēs cīnāmies ar slimību, mēs koncentrējamies ne tik lielā mērā uz tās simptomiem, cik uz dziļākiem, apslēptiem cēloņiem. Tieši tādā pat veidā, cīnoties ar terorismu, mums jākoncentrējas ne tikai uz dažiem kamikadzēm, kas nomet bumbas, bet arī uz viņu rīcības iemesliem. Terorisms ir aklas vardarbības akts, kura mērķis ir savu prasību apmierināšana un ciešanu radīšana apkārtējiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka tam jādara gals. Tas ir nepieņemams veids, kā apmierināt savas, uz noteiktu hierarhiju balstītas vajadzības. Tā nav agresija bez ieinteresētības. Mums nepatīk šāda rīcība, bet tai ir sava jēga. Kā mums pārliecināt musulmaņus, ka mūsu vajadzību hierarhija ir labāka nekā viņu? Tas nav iespējams, un tā ir sarežģīta, ētiska rakstura problēma, bet mums no kaut kā ir jāsāk. Es ierosinu sākt, izrādot lielāku cieņu pret musulmaņu vajadzībām viņu teritorijā, lai mazinātu viņu ietekmi rietumu pasaulē."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Tak jak w medycynie zwalczając chorobę koncentrujemy się nie na jej objawach, lecz na jej głębszych ukrytych przyczynach, tak walcząc z terroryzmem musimy skupiać się nie tylko na kilku kamikadze podkładających bomby, lecz również nad tym, dlaczego to robią? Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać. To nie akceptowalny sposób zaspokajania potrzeb wynikających z pewnej hierarchii. To nie jest bezinteresowna agresja. Jest to zachowanie, które nam się nie podoba, ale które ma swój sens. Jak udowodnić teraz muzułmanom, że nasza hierarchia potrzeb jest lepsza od ich hierarchii? Nie da się, to jest złożony problem etyczny, ale od czegoś trzeba zacząć. Proponuję zacząć od większego szacunku dla potrzeb muzułmanów na ich terytorium, by zmniejszyć ich działanie w świecie zachodnim."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, op medisch gebied concentreren we ons bij de bestrijding van een ziekte niet zozeer op de symptomen als wel op de diepere, verborgen oorzaken; in veel opzichten moeten we ons bij terrorismebestrijding niet alleen focussen op een paar kamikazefiguren die bommen plaatsen, maar ook op de redenen waarom ze dit doen. Terrorisme is een blinde geweldsdaad bedoeld om iemands eigen behoefte te bevredigen en lijden toe te brengen aan allen in de nabijheid, en dit moet duidelijk een halt worden toegeroepen. Het is een onaanvaardbare manier van behoeftebevrediging die gebaseerd is op een bepaalde hiërarchie. Het is geen ongerichte agressie. Het is gedrag dat we niet wensen, maar het heeft zijn eigen betekenis. Hoe kunnen we moslims heden ten dage laten zien dat onze behoeftepiramide beter is dan die van hen? Dat is niet mogelijk, het is een complex ethisch probleem, maar we moeten ergens beginnen. Ik stel voor dat we beginnen met een groter respect te tonen voor de behoeften van moslims op hun territoir om hun effect op de westerse wereld te verminderen."@nl3
"Senhora Presidente, no domínio da medicina, quando se tenta combater uma doença, concentramo-nos não tanto nos seus sintomas, mas sim nas suas causas mais profundas e não evidentes; da mesma maneira, no combate o terrorismo, temos de nos concentrar não apenas nuns quantos agentes que põem bombas, mas também na razão por que o fazem. O terrorismo é um acto de violência cego que visa satisfazer as suas próprias exigências e infligir sofrimento em todos os que estão à volta e que tem, inquestionavelmente, de ser parado. Trata-se de uma forma inaceitável de satisfazer necessidades que têm por base uma determinada hierarquia. Não se trata de agredir por agredir. Trata-se de um comportamento que rejeitamos, mas que tem o seu próprio sentido. Como podemos mostrar aos Muçulmanos, neste momento, que a nossa hierarquia de necessidades é melhor do que a deles? Não é possível, atendendo a que estamos perante um problema ético complexo, contudo impõe-se começar por algum lado. Sugiro que comecemos por mostrar maior respeito pelas necessidades dos Muçulmanos no seu território a fim de minimizar o seu efeito no mundo ocidental."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Tak jak w medycynie zwalczając chorobę koncentrujemy się nie na jej objawach, lecz na jej głębszych ukrytych przyczynach, tak walcząc z terroryzmem musimy skupiać się nie tylko na kilku kamikadze podkładających bomby, lecz również nad tym, dlaczego to robią? Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać. To nie akceptowalny sposób zaspokajania potrzeb wynikających z pewnej hierarchii. To nie jest bezinteresowna agresja. Jest to zachowanie, które nam się nie podoba, ale które ma swój sens. Jak udowodnić teraz muzułmanom, że nasza hierarchia potrzeb jest lepsza od ich hierarchii? Nie da się, to jest złożony problem etyczny, ale od czegoś trzeba zacząć. Proponuję zacząć od większego szacunku dla potrzeb muzułmanów na ich terytorium, by zmniejszyć ich działanie w świecie zachodnim."@ro18
"Pani predsedajúca, v medicíne sa pri boji proti nejakej chorobe nesústredíme tak veľmi na jej symptómy, ale na jej hlbšie, skryté príčiny. Rovnako do veľkej miery sa v oblasti boja proti terorizmu musíme sústrediť nielen na niekoľko kamikadze samovrahov s bombami, ale tiež na dôvody, prečo sa takto správajú. Terorizmus je aktom slepého násilia zameraného na uspokojovanie svojich vlastných potrieb a na spôsobovanie utrpenia všetkým naokolo a je evidentné, že ho treba zastaviť. Je neprijateľným spôsobom uspokojovania potrieb vychádzajúcich z istej hierarchie. Nie je nezištnou agresiou. Je správaním, ktoré sa nám nepáči, ale ktoré má svoj vlastný zmysel. Ako môžeme moslimom teraz dokázať, že naša hierarchia potrieb je lepšia ako tá ich? Nie je to možné, ide o komplexný etický problém, avšak niekde začať musíme. Navrhujem, aby sme začali preukazovaním rešpektu potrieb moslimov na ich území, aby sme zmiernili ich vplyvy v západnom svete."@sk19
"Gospa predsednica, ko se na področju medicine poskušamo boriti proti bolezni, se ne osredotočimo toliko na simptome, ampak bolj na globlje, skrite vzroke; zelo podobno se pri boju proti terorizmu ne smemo osredotočiti le na nekaj samomorilskih agentov, ki podtikajo bombe, ampak tudi na razloge za njihova dejanja. Terorizem je nepremišljeno nasilno dejanje, katerega cilj je zadovoljiti lastne potrebe in povzročiti trpljenje ljudi, zato ga je jasno treba ustaviti. To je nesprejemljiv način za zadovoljitev potreb, ki temeljijo na neki hierarhiji. To ni nepristransko nasilje. To je vedenje, ki nam ni všeč, vendar ima svoj smisel. Kako lahko zdaj muslimanom dokažemo, da je naša hierarhija potreb boljša od njihove? To ni mogoče in je zapleten etični problem, vendar nekje moramo začeti. Predlagam, da začnemo bolj spoštovati potrebe muslimanov na njihovem ozemlju, da se bo zmanjšal njihov vpliv na Zahodu."@sl20
"Fru talman! På det medicinska området, när vi försöker bekämpa en sjukdom, bryr vi oss inte så mycket om symptomen som sjukdomens djupare, dolda orsaker. I kampen mot terrorismen måste vi på liknande sätt inte bara inrikta oss på några få självmordskandidater som placerar ut bomber utan även på orsakerna till att de gör det. Terrorism är en blind våldshandling som syftar till att tillgodose egna krav och orsaka lidande för människor i omgivningen, och det måste givetvis stoppas. Det är ett oacceptabelt sätt att tillgodose behov som grundas på en viss hierarki. Det är inte en opartisk aggression. Det är ett agerande vi ogillar men det har sin egen logik. Hur kan vi nu visa muslimerna att vår behovshierarki är bättre än deras? Det är inte möjligt, det är ett komplicerat etiskt problem, men vi måste börja någonstans. Jag föreslår att vi börjar genom att visa större respekt för muslimernas behov på deras territorium för att minska effekterna i västvärlden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph