Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prav je (...) kako preprečiti terorizem in v tem v celoti podpiram gospoda Frattinija in ukrepe Komisije. Prav pa je tudi, da odgovorim na vprašanje, zakaj se nam to dogaja in kdo je tisti, ki nam grozi. Komisija je lansko leto predlagala, da ne uporabljamo izrazov kot je islamistični džihadizem in podobno, ampak, citiram, da so to „teroristi, ki uporabljajo religijo za svoje aktivnosti“. Mislim, da je ključno, da se jasno zavemo, da je treba pojav imenovati s pravim imenom. In pravo ime zame je džihadistični terorizem, kajti ti ljudje so fundamentalisti, ki jim je skupno sovraštvo do demokratične pluralne družbe. Njihova ideologija je diametralno nasprotna klasičnim demokracijam, njihov cilj je ustvariti kalifat in džihadizem se pogosto omenja kot religija, ki tekmuje z drugimi religijami, kot ideologija, ki išče svoj prostor v svetu, vendar je to napačno. Džihadizem ni ekonomsko inspiriran in ni sposoben tekmovanja z drugimi, ampak je ideologija, katere cilj je uničenje drugih ideologij. Zato bi bilo treba v Evropskem parlamentu, v evropskih inštitucijah ustvariti pogoje, akcijski načrt morda, za širjenje demokracije v svetu in okrepiti gospodarsko in politično sodelovanje z islamskimi državami. V islamskem svetu obstajajo demokratične sile, ki so sposobne konfrontacije z drugimi. Pri tem je lahko tem demokratičnim silam pomagati z različnimi oblikami podpore, recimo s financiranjem medijskih postaj, ki širijo demokratične ideje in razkrivajo dejanja teroristov. Ustvariti je treba tudi pogoje za soočenje vseh različnih interpretacij in odpreti razprave, forume in spletne strani svobodno mislečim muslimanom. Tudi evropski javnosti je treba več povedati o terorizmu. In končno, pomembno je tudi spoznanje, da se mora Evropska unija v boju proti terorizmu zavedati svojih vrednot in jih brez strahu in taktiziranja braniti."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Je vhodné...jakým způsobem je terorismus potlačován, a v tomto ohledu plně podporuji pana Frattiniho a opatření, k nimž přistupuje Komise. Je však také vhodné, abychom si odpověděli na otázku, proč je tomu tak a kdo pro nás tuto hrozbu představuje. V loňském roce Komise navrhla, abychom se vyhýbali používání určitých slovních spojení, jako je například islamistický džihádismus a podobně, a prohlásila, že tito lidé jsou vlastně, a to cituji „teroristé, kteří zneužívají náboženství k odůvodnění své činnosti“. Považuji za prvořadé, abychom uznali, že tento fenomén bychom měli nazývat jeho pravým jménem. Pro mne je správným pojmenováním terorismus džihádu, protože tito lidé jsou fundamentalisté, které spojuje společná nenávist k demokratické, pluralistické společnosti. Jejich ideologie stojí v diametrálním protikladu k tradičním demokraciím a jejich cílem je vytvořit kalifát. Džihádismus bývá často definován jako náboženství bojující proti jiným náboženstvím a jako ideologie hledající své místo ve světě, avšak tato definice je nesprávná. Džihádismus není ani hospodářsky motivován ani schopen bojovat proti jiným náboženstvím, je to ideologie zaměřená na zničení ostatních ideologií. Proto je nevyhnutelné, aby byly v Evropském parlamentu a v evropských orgánech vytvořeny podmínky pro šíření demokracie ve světě a snad i akční plán, a aby byla posílena hospodářská a politická spolupráce s islámskými zeměmi. V islámském světě existují demokratické síly, které jsou schopny postavit se jiným silám. Těmto demokratickým silám lze napomoci různými způsoby, řekněme financováním sdělovacích prostředků, které šíří demokratické myšlenky a poukazují na teroristické aktivity. Rovněž je potřebné vytvořit podmínky pro řešení všech jednotlivých výkladů a pro otevření diskusních fór a internetových stránek pro svobodně smýšlející muslimy. Veřejnost v Evropě musí také ve vyšší míře diskutovat o terorismu. A závěrem je stejně důležité uznat, že v boji proti terorismu si musí být Evropská unie vědoma svých hodnot a musí je bránit bez obav a bez znepokojení z otázek souvisejících s taktikou."@cs1
"Fru formand! Det er korrekt ... og jeg støtter fuldt ud hr. Frattini og Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. Vi bør imidlertid også besvare spørgsmålet om, hvorfor dette sker for os, og hvem der truer os. Kommissionen foreslog sidste år, at vi ikke anvendte udtryk som "islamisk jihadisme" og lignende udtryk, og at disse mennesker i stedet bør betegnes som, og jeg citerer: "terrorister, der begrunder deres aktiviteter i religion". Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at vi anerkender, at dette fænomen skal benævnes korrekt. Efter min opfattelse er det korrekte udtryk "jihad-terrorisme", da der er tale om fundamentalister, der alle hader demokratiske, pluralistiske samfund. Deres ideologi er i direkte modstrid med konventionelle demokratier, og deres mål er at skabe et kalifat. Jihadisme beskrives ofte som en religion, der konkurrerer med andre religioner, og som en ideologi, der søger global anerkendelse, men det er ikke korrekt. Jihadisme er ikke baseret på økonomiske betragtninger og er heller ikke i stand til at konkurrere med andre religioner - det er en ideologi, der har til målsætning at tilintetgøre andre religioner. Det er derfor nødvendigt, at der i Europa-Parlamentet og i EU-institutionerne skabes de rette betingelser for udbredelse af demokrati i verden, evt. gennem en handlingsplan, og at styrke det økonomiske og politiske samarbejde med islamiske lande. Der er demokratiske kræfter i den islamiske verden, der kan gå imod andre kræfter. Disse demokratiske kræfter kan understøttes på forskellig vis, f.eks. gennem finansiering af mediestationer, der udbreder demokratiske idéer og sætter fokus på terrorhandlinger. Det er også nødvendigt at skabe de rette betingelser for drøftelse af de forskellige fortolkninger og for indledning af drøftelser og etablering af fora og websteder for fritænkende muslimer. Borgerne i Europa er også nødt til at tale mere om terrorisme. Endelig er det også vigtigt at anerkende, at EU skal være bevidst om sine værdier i kampen mod terrorisme og forsvare disse uden frygt og uden taktiske overvejelser."@da2
"Die Bekämpfung des Terrorismus ist angemessen. Und in dieser Hinsicht haben Herr Frattini und die von der Kommission ergriffenen Maßnahmen meine volle Unterstützung. Es ist aber auch angemessen, dass wir uns die Frage beantworten, wieso das ausgerechnet uns passiert und wer eigentlich diese Bedrohung darstellt. Im letzten Jahr regte die Kommission an, wir sollten Begriffe wie „islamischer Dschihadismus“ und Ähnliches vermeiden. Diese Menschen wären stattdessen, wie sie es wörtlich ausdrückte, „Terroristen, die die Religion für ihre Zwecke nutzen“. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass man ein Phänomen bei seinem richtigen Namen nennen muss. Und der richtige Name ist für mich „Dschihad-Terrorismus“, denn diese Menschen sind Fundamentalisten, die eine Sache verbindet, und das ist ihr Hass auf die demokratische, pluralistische Gesellschaft. Ihre Ideologie steht der herkömmlichen Demokratie diametral entgegen, und ihr Ziel ist die Errichtung eines Kalifats. Der Dschihadismus wird oft als Religion bezeichnet, die mit anderen Religionen konkurriert oder als Ideologie, die ihren Platz in der Welt sucht. Aber das ist falsch. Der Dschihadismus ist weder ökonomisch begründet, noch ist er in der Lage, mit anderen Religionen zu konkurrieren. Er ist eine Ideologie mit dem Ziel, andere Ideologien zu vernichten. Deshalb ist es notwendig, im Europäischen Parlament und in den EU-Organen die Voraussetzungen für die weltweite Verbreitung der Demokratie, vielleicht in einem Aktionsplan, zu schaffen und die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit den islamischen Ländern zu stärken. Auch in der islamischen Welt gibt es demokratische Kräfte, die den anderen Kräften entgegentreten können. Diese demokratischen Kräfte können in vielerlei Hinsicht unterstützt werden, z. B. durch die Finanzierung medialer Einrichtungen, die demokratische Ideen verbreiten und die Taten der Terroristen anprangern. Außerdem müssen die Voraussetzungen zum Umgang mit verschiedensten Interpretationen und für die Einrichtung von Gesprächsrunden, Diskussionsforen und Webseiten für frei denkende Muslime geschaffen werden. Und auch die europäische Öffentlichkeit muss mehr über den Terrorismus sprechen. Und schließlich müssen wir eben auch begreifen, dass sich die Europäische Union im Kampf gegen den Terrorismus ihrer Werte bewusst sein und diese ohne Furcht und Taktiererei verteidigen muss."@de9
"Το σωστό είναι ... με ποιον τρόπο ηττάται η τρομοκρατία και σε σχέση με αυτό υποστηρίζω πλήρως τον κ. Frattini και τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή. Ωστόσο, είναι επίσης σωστό να δώσουμε μια απάντηση στην ερώτηση γιατί μας συμβαίνει αυτό και ποιος θέτει την απειλή. Πέρυσι η Επιτροπή πρότεινε να μην χρησιμοποιούμε όρους όπως «ισλαμικός τζιχαντισμός» και τα συναφή, αλλά αντιθέτως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, και το διαβάζω αυτούσιο, «τρομοκράτες που χρησιμοποιούν τη θρησκεία για τις δραστηριότητές τους». Θεωρώ ουσιώδες να αναγνωρίσουμε ότι το φαινόμενο πρέπει να αποκαλείται με το σωστό του όνομα. Κατά τη γνώμη μου, το σωστό όνομα είναι τζιχαντική τρομοκρατία, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φονταμενταλιστές που τους ενώνει το μίσος ενάντια στις δημοκρατικές, πολυφωνικές κοινωνίες. Η ιδεολογία τους είναι διαμετρικά αντίθετη στις συμβατικές δημοκρατίες και στόχος τους είναι η δημιουργία χαλιφάτου. Ο τζιχαντισμός αναφέρεται συχνά ως μια θρησκεία σε άμιλλα με άλλες θρησκείες και ως ιδεολογία που επιζητεί μια θέση στον κόσμο, αυτό όμως είναι εσφαλμένο. Ο τζιχαντισμός ούτε εμπνέεται οικονομικά ούτε είναι ικανός για άμιλλα με άλλες θρησκείες – είναι μια ιδεολογία που στοχεύει στην καταστροφή άλλων ιδεολογιών. Επομένως, είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τις συνθήκες για την εξάπλωση της δημοκρατίας στον κόσμο, ενδεχομένως ένα σχέδιο δράσης, και να ενισχύσουμε την οικονομική και πολιτική συνεργασία με τις ισλαμικές χώρες. Υπάρχουν δημοκρατικές δυνάμεις ικανές να αντιμετωπίσουν άλλες δυνάμεις στον ισλαμικό κόσμο. Μπορούμε να συνδράμουμε αυτές τις δημοκρατικές δυνάμεις με διάφορα μέσα στήριξης, λόγου χάρη χρηματοδοτώντας ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που διαδίδουν δημοκρατικές ιδέες και αποκαλύπτουν τις πράξεις των τρομοκρατών. Είναι, επίσης, αναγκαίο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την εξέταση όλων των διαφορετικών ερμηνειών και για το άνοιγμα των συζητήσεων, των φόρουμ και των δικτυακών σελίδων στους ελευθερόφρονες μουσουλμάνους. Το κοινό στην Ευρώπη πρέπει, επίσης, να μιλήσει περισσότερο για την τρομοκρατία. Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει επίγνωση των αξιών της και να τις προασπίζεται χωρίς φόβο και χωρίς να ανησυχεί για τις τακτικές."@el10
"It is appropriate ... how terrorism is defeated and in that respect I fully support Mr Frattini and the measures taken by the Commission. However, it is also appropriate for us to answer the question of why this is happening to us and who it is that is posing the threat. Last year the Commission proposed that we should not use terms such as ‘Islamic jihadism’ and the like and that these people are instead, and I quote, ‘terrorists who use religion for their activities’. I consider it essential that we recognise that the phenomenon should be called by its correct name. And to me the correct name is jihadi terrorism because these people are fundamentalists who share a hatred of democratic, pluralistic society. Their ideology is diametrically opposed to conventional democracies and their aim is to create a caliphate. Jihadism is often referred to as a religion vying with other religions and as an ideology seeking its place in the world, but this is incorrect. Jihadism is neither economically inspired nor capable of vying with other religions – it is an ideology aimed at destroying other ideologies. Therefore, it is necessary to create in the European Parliament and the European institutions the conditions for spreading democracy in the world, a plan of action perhaps, and to strengthen economic and political cooperation with Islamic countries. Democratic forces capable of confronting other forces exist in the Islamic world. Those democratic forces can be assisted by various forms of support, say by funding media stations spreading democratic ideas and exposing the acts of terrorists. It is also necessary to create the conditions for addressing all the various interpretations and opening up discussions, forums and web pages for free thinking Muslims. The public in Europe must also speak more about terrorism. And finally, it is also important to recognise that in the fight against terrorism the European Union must be conscious of its values and defend them without fear and without worrying about tactics."@en4
"Es apropiado… el modo en que se frustra el terrorismo y, en este sentido, apoyo plenamente al señor Frattini y las medidas adoptadas por la Comisión. No obstante, también nos parece apropiado responder a la pregunta de por qué nos está pasando esto y quién está planteando la amenaza. El año pasado la Comisión propuso que no empleáramos términos como «yihadismo islámico» y similares y que, en vez de eso, a esas personas se las nombrase —cito— «terroristas que utilizan la religión para sus actividades». Considero esencial que reconozcamos que el fenómeno debería llamarse por su nombre correcto. Y, a mi ver, el nombre correcto es «terrorismo yihadista» porque esas personas son fundamentalistas que comparten su odio por una sociedad democrática y pluralista. Su ideología es diametralmente opuesta a las democracias convencionales y su intención es crear un califato. El yihadismo se considera a veces como una religión que rivaliza con otras y como una ideología que busca su lugar en el mundo, pero es incorrecto. El yihadismo no está motivado económicamente ni es capaz de rivalizar con otras religiones: es una ideología dirigida a destruir otras ideologías. Por lo tanto, es necesario que, tanto en el Parlamento Europeo como en todas las instituciones europeas, se creen las condiciones necesarias para expandir la democracia en el mundo —un plan de acción quizá— y se refuerce la cooperación político-económica con los países islámicos. En el mundo islámico existen fuerzas democráticas capaces de enfrentarse con otras fuerzas. Dichas fuerzas democráticas pueden recibir apoyo en diferentes formas, digamos que financiando canales de servicios televisivos y de radiodifusión, propagando ideas democráticas y destapando los actos de terrorismo. También deben crearse las condiciones necesarias para abordar las diversas interpretaciones y establecer debates, foros y páginas Web dirigidos a musulmanes de pensamiento libre. Los ciudadanos de Europa deben también hablar más sobre terrorismo. Por ultimo, es del mismo modo importante que se reconozca que en la lucha antiterrorista la UE ha de ser consciente de sus valores y defenderlos sin miedo y sin preocuparse por las tácticas."@es21
"On asjakohane ... kuidas terrorismi vastu võideldakse ning selles suhtes toetan ma täielikult härra Frattinit ja komisjoni võetud meetmeid. Ometi on ka asjakohane esitada küsimusi selle kohta, miks see meiega aset leiab, ning kes on see, kes ohtu tekitab. Eelmisel aastal tegi komisjon ettepaneku, et me ei peaks kasutama selliseid mõisteid nagu „islami džihaadlus”, ning et need inimesed on selle asemel, ma tsiteerin, „terroristid, kes kasutavad religiooni oma tegevusteks”. Ma pean oluliseks, et me tunnistaksime, et nähtust tuleks nimetada selle õige nimega. Ning minu jaoks on korrektne nimetus „džihaadi terrorism”, sest need inimesed on fundamentalistid, kes jagavad viha demokraatliku, pluralistliku ühiskonna suhtes. Nende ideoloogia on risti vastupidine traditsiooniliste demokraatiate omale ning nende eesmärk on luua kalifaat. Džihaadlusele viidatakse sageli kui religioonile, mis võistleb kõrvuti teiste religioonidega, ja kui ideoloogiale, mis otsib oma kohta maailmas, kuid see on ebakorrektne. Džihaadlus ei ole inspireeritud majandusest ega ole võimeline võistlema teiste religioonidega – see on ideoloogia, mille eesmärgiks on teisi ideoloogiaid hävitada. Seepärast on vajalik luua Euroopa Parlamendis ja Euroopa institutsioonides tingimused demokraatia levitamiseks maailmas, võibolla tegevuskava, ning majandusliku ja poliitilise koostöö tugevdamiseks islamiriikidega. Islamimaailmas eksisteerivad demokraatlikud jõud, mis on võimelised muudele jõududele vastu seisma. Neid demokraatlikke jõude on võimalik mitmes vormis toetada, näiteks demokraatlikke ideid levitavate meediajaamade rahastamise ja terroristide tegude esitlemise kaudu. Samuti on vajalik luua tingimused kõigi eri seletusviiside kõnetamiseks ning arutelude, foorumite ja veebilehtede vaba mõttemaailmaga moslemitele kättesaadavaks tegemiseks. Avalikkus Euroopas peab samuti terrorismist enam rääkima. Ja lõpuks on tähtis ka möönda, et terrorismivastases võitluses peab Euroopa Liit olema teadlik oma väärtustest ning kaitsma neid kartuseta ja muretsemata taktikate pärast."@et5
"On oikein (...) kuinka terrorismi on nujerrettu, ja tässä mielessä tuen täysin Frattinia ja komission toimia. On kuitenkin myös oikein, että vastaamme kysymykseen siitä, miksi näin tapahtuu ja mistä uhka tulee. Komissio ehdotti viime vuonna, ettemme käyttäisi termiä ”islamilainen jihadismi” tai vastaavaa ja että näistä ihmisistä puhuttaisiin, lainaan nyt komissiota, ”terroristeina, jotka käyttävät toimintansa välikappaleena uskontoa”. Minusta on elintärkeää tunnustaa, että tästä ilmiöstä on puhuttava sen oikealla nimellä. Minulle tuo oikea nimi on jihadilainen terrorismi, sillä nämä ihmiset ovat fundamentalisteja, joille on yhteistä demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan vihaaminen. Heidän ideologiansa on täysin toinen kuin perinteisten demokratioiden ja heidän tavoitteenaan on kalifaatin perustaminen. Jihadismia pidetään usein muiden uskontokuntien kanssa kilpailevana uskontona ja paikkaansa maailmassa etsivänä ideologiana, mutta tulkinta on väärä. Jihadismi ei ole saanut innoitusta taloudesta eikä se kykene kilpailemaan muiden uskontojen kanssa. Kyse on ideologiasta, jolla pyritään tuhoamaan muut ideologiat. Tämän vuoksi on tarpeen saada Euroopan parlamenttiin ja EU:n toimielimiin olot, jotka mahdollistavat demokratian levittämisen kaikkialle maailmaan, kenties myös toimintasuunnitelma, ja on tarpeen vahvistaa taloudellista ja poliittista yhteistyötä islamilaisten maiden kanssa. Islamilaisessa maailmassa on olemassa muiden liikkeiden haastamiseen kykeneviä demokraattisia liikkeitä. Näitä voidaan tukea eri tavoin, esimerkiksi rahoittamalla joukkotiedotusvälineitä, jotka levittävät demokraattisia ideoita ja kertovat terroristien teoista. On myös luotava olot, joissa voidaan käsitellä erilaisia tulkintoja ja käynnistää keskusteluja, foorumeita ja verkkosivustoja vapaasti ajattelevia muslimeja varten. Myös Euroopassa on puhuttava nykyistä enemmän terrorismista. Lopuksi totean vielä, että on myös tärkeää tunnustaa, että Euroopan unionin on tiedostettava terrorismin vastaisessa taistelussa arvonsa ja puolustettava niitä rohkeasti ja taktiikoista murehtimatta."@fi7
"C'est approprié ... la manière dont le terrorisme est combattu et à cet égard je soutiens entièrement M. Frattini et les mesures prises par la Commission. Cependant, il convient également de répondre à la question de savoir pourquoi cela nous arrive et d’où vient cette menace. L'année dernière, la Commission a proposé de ne plus utiliser des termes tels que «djihad islamiste» et d’autres apparentés et que ces personnes sont plutôt, je cite: «des terroristes qui utilisent la religion pour leurs activités». Je considère qu'il est essentiel que nous reconnaissions que ce phénomène doit être appelé par son vrai nom. Et pour ma part, le nom approprié est terrorisme djihad car il s’agit d’intégristes qui partagent une même haine de la société démocratique et pluraliste. Leur idéologie est diamétralement opposée aux démocraties conventionnelles et leur but est de créer un califat. Le djihadisme fait souvent référence à une religion qui rivalise avec les autres religions et dont l'idéologie cherche sa place dans le monde, mais c'est faux. Le djihadisme ne revêt pas de caractère économique et n’est pas en mesure de rivaliser avec d'autres religions – il s’agit d’une idéologie visant la destruction d’autres idéologies. Par conséquent, il faut réunir au sein du Parlement européen et des institutions européennes, les conditions nécessaires à la diffusion de la démocratie dans le monde, peut-être établir un plan d'action, et renforcer la coopération économique et politique avec les pays islamiques. Des forces démocratiques capables de s’opposer aux autres forces existent dans le monde islamique. Ces forces démocratiques peuvent être assistées par diverses formes de soutien, par exemple en finançant des stations médiatiques propageant les idées démocratiques et révélant les actes terroristes. Il est aussi nécessaire de créer les conditions pour traiter toutes les interprétations et ouvrir les discussions, les forums et les pages web pour les musulmans libres penseurs. Le public européen doit également parler davantage du terrorisme. Et enfin, dans cette lutte contre le terrorisme, il est aussi important de reconnaître que l'Union européenne doit être consciente de ses valeurs et les défendre sans peur et sans se préoccuper des tactiques."@fr8
"Megfelelő, ahogyan a terrorizmus ellen küzdenek, és e tekintetben teljes körűen támogatom Frattini urat és a Bizottság által tett intézkedéseket. Azonban az is célszerű, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy mindez miért történik velünk és ki okozza a fenyegetettséget. A Bizottság tavaly azt javasolta, hogy ne használjunk olyan és ahhoz hasonló kifejezéseket mint például az „iszlám dzsihádizmus”, továbbá hogy ezek az emberek inkább – és idézném – „terroristák, akik a vallást használják fel tevékenységeikhez.” Létfontosságúnak tartom, hogy felismerjük azt, hogy a jelenséget a megfelelő néven kell nevezni. Szerintem a helyes név a dzsihádista terrorizmus, mert ezek az emberek olyan fundamentalisták, akik a demokratikus, pluralista társadalom elleni gyűlöletben osztoznak. Ideológiájuk homlokegyenest ellenkezik a hagyományos demokráciákkal, céljuk pedig egy kalifátus megteremtése. A dzsihádizmusra gyakran más vallásokkal „versengő” vallásként és egy, a világban a helyét kereső ideológiaként hivatkoznak, ez azonban helytelen. A dzsihádizmust sem gazdaságilag nem ösztönzi az, de nem is képes arra, hogy más vallásokkal versengjen. A dzsihádizmus ideológia, amelynek célja, hogy leromboljon más ideológiákat. Ezért az Európai Parlamentben és az európai intézményekben meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a demokráciát terjeszthessék a világban, talán egyfajta cselekvési terv keretében, valamint hogy megerősítsék a gazdasági és politikai együttműködést az iszlám országokkal. Léteznek az iszlám világban az egyéb erőkkel való konfrontációra képes demokratikus erők. E demokratikus erőket különböző támogatási formákkal lehet segíteni, mondjuk, demokratikus eszméket hirdető és a terroristák cselekményeit feltáró médiaállomások finanszírozásával. Meg kell teremteni valamennyi különböző értelmezés kezelésének és tárgyalások, fórumok és honlapok megnyitásának feltételeit a szabadon gondolkodó muzulmánok számára. Az európai nyilvánosságnak is többet kell beszélnie a terrorizmusról. És végül fontos elismerni, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az Európai Uniónak tudatosnak kell lennie az értékei terén, és azokat félelem és a taktikák miatti aggódás nélkül kell megvédeni."@hu11
"E’ opportuno ... in che modo il terrorismo è sconfitto e a tale riguardo sostengo appieno il Commissario Frattini e le misure adottate dalla Commissione. Sarebbe anche opportuno però che rispondessimo alla domanda su perché ciò ci sta accadendo e su chi ponga questa minaccia. L’anno scorso la Commissione propose di non usare termini come “jihadismo islamico” o simili e che ci si doveva riferire a queste persone – e cito – come a “terroristi che utilizzano la religione per le loro attività”. Ritengo sia essenziale chiamare il fenomeno nel modo corretto, e per me il nome corretto è terrorismo jihadista, perché stiamo parlando di fondamentalisti che hanno come denominatore comune l’odio nei confronti della società democratica e pluralistica. La loro ideologia è diametralmente opposta alle democrazie convenzionali e il loro fine è quello di creare un califfato. Lo jihadismo viene spesso caratterizzato come una religione che compete con altre religioni, nonché come un’ideologia alla ricerca della propria collocazione nel mondo, ma ciò non è corretto. Il jihadismo non è né ispirato dall’economia né capace di competere con altre religioni, bensì è un’ideologia che ha per obiettivo quello di distruggere le altre ideologie. E’ pertanto necessario creare nel Parlamento europeo e nelle istituzioni europee le condizioni per diffondere la democrazia nel mondo, magari un piano d’azione, e di consolidare la cooperazione economica e politica con i paesi musulmani. Esistono forze democratiche in grado di opporsi a forze di segno diverso nel mondo musulmano, forze che possono essere sostenute in vari modi, ad esempio finanziando i che diffondono le idee democratiche e mettono a nudo gli atti dei terroristi. E’ inoltre necessario creare le condizioni per dare voce a tutte le diverse interpretazioni e aprire dibattiti e pagine per i musulmani liberali. L’opinione pubblica in Europa inoltre deve parlare maggiormente del terrorismo. Infine, è importante anche riconoscere il fatto che nella lotta contro il terrorismo l’Unione europea deve essere consapevole dei suoi valori e difenderli senza timore e senza preoccuparsi della tattica."@it12
"Čia tiktų ... kaip terorizmas įveikiamas ir šiuo atžvilgiu aš visiškai pritariu ponui Frattini ir priemonėms, kurių ėmėsi Komisija. Tačiau mes turėtume atsakyti į klausimą: kodėl visa tai atsitiko mums ir kas gi kelia grėsmę. Praeitais metais Komisija pasiūlė, kad mes nevartotume tokių terminų kaip „islamistų džihadizmas“ ir panašių ir kad šie žmonės yra, cituoju: „teroristai, savo veiklai panaudojantys religiją“. Mano nuomone, svarbu, kad mes pripažintume, jog reiškinys turi būti vadinamas tikruoju vardu. Man teisingas pavadinimas yra džihado terorizmas, nes tie žmonės yra fundamentalistai, kuriuos vienija neapykanta demokratinei, pliuralistinei visuomenei. Jų ideologija yra diametraliai priešinga įprastoms demokratijoms, o jų tikslas – sukurti kalifatą. Dažnai apie džihadizmą kalbama kaip apie religija, kuri varžosi su kitomis religijomis, ir ideologiją, kovojančią už savo vietą pasaulyje, bet tai neteisinga. Džihadizmas neturi nei ekonominio pagrindo, nei pajėgumo konkuruoti su kitomis religijomis – tai ideologija, siekianti sunaikinti kitas ideologijas. Taigi būtina, Europos Parlamentas ir Europos institucijos sukurtų sąlygas demokratijai plisti pasaulyje, gal veiksmų planą, ir suaktyvintų ekonominį ir politinį bendradarbiavimą su musulmoniškomis šalimis. Islamo pasaulyje egzistuoja demokratinės jėgos, galinčios pasipriešinti kitoms jėgoms. Šioms demokratinėms jėgoms galima suteikti paramą įvairiomis formomis, tarkim, finansuojant radijo ir televizijos stotis, skleidžiančias demokratines idėjas ir demaskuojančias teroristinius aktus. Taip pat būtina sudaryti sąlygas aptarti įvairias interpretacijas ir rengti diskusijas, forumus ir tinklalapius laisvai mąstantiems musulmonams. Europos visuomenė taip pat turi daugiau kalbėti apie terorizmą. Baigiant pasakytina, kad taip pat svarbu pripažinti, jog kovodama su terorizmu Europos Sąjunga turi suvokti savo vertybes ir jas ginti be baimės ir nesirūpindama taktikos dalykais."@lt14
"Tas ir pareizais ceļš terorisma apkarošanas jomā, un šajā sakarā es pilnībā atbalstu kungu un Komisijas veiktos pasākumus. Tomēr būtu pareizi rast atbildi arī uz jautājumu, kādēļ tas ar mums notiek un kas ir tas, kas mūs apdraud. Pagājušajā gadā Komisija ierosināja nelietot tādus terminus, kā “islāmiskais džihadisms” un tam līdzīgus, uzsverot, ka šie cilvēki ir, un es citēju: “teroristi, kuri darbojas reliģisku motīvu vadīti”. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šo parādību saukt īstajā vārdā. Un man šis īstais vārds ir džihada terorisms, jo šie cilvēki ir fundamentālisti, kuru sirdīs mājo naids pret demokrātisku, plurālistisku sabiedrību. Viņu ideoloģija ir diametrāli pretēja konvencionālajai demokrātijai, un viņu mērķis ir radīt kalifātu. Džihadisms bieži tiek uzskatīts par reliģiju, kas konkurē ar citām reliģijām un ideoloģiju, kas meklē savu vietu pasaulē, bet tas nav pareizi. Džihadisms nav nedz ekonomiskās ietekmes rezultāts, nedz arī spējīgs konkurēt ar citām reliģijām, jo tas balstās uz ideoloģiju, kuras mērķis ir iznīcināt citas reliģijas. Tādēļ Eiropas Parlamentam un Eiropas iestādēm ir jārada priekšnoteikumi demokrātijas ideju izplatības veicināšanai pasaulē, piemēram, izstrādājot darbības plānu, kā arī veicinot ekonomisko un politisko sadarbību ar Islāma valstīm. Demokrātiskie spēki, kas var konfrontēt ar citiem spēkiem islāma pasaulē, jau pastāv. Šos demokrātiskos spēkus var dažādā veidā atbalstīt, piemēram, piešķirot finansējumu plašsaziņas līdzekļiem, kas propagandē demokrātisma idejas un nosoda terora aktus. Ir svarīgi arī radīt priekšnoteikumus dažādu interpretāciju risināšanai un uzsākt diskusijas, kā arī izveidot forumus un tīmekļa vietnes brīvi domājošajiem musulmaņu pasaules pārstāvjiem. Eiropas sabiedrībai arī vairāk vajadzētu diskutēt par terorismu. Visbeidzot, ir ļoti svarīgi atzīt, ka cīņā ar terorismu Eiropas Savienībai būtu jāapzinās savas vērtības un tās jāaizstāv, ne mirkli nešauboties un neuztraucoties par taktiku."@lv13
"Prav je (...) kako preprečiti terorizem in v tem v celoti podpiram gospoda Frattinija in ukrepe Komisije. Prav pa je tudi, da odgovorim na vprašanje, zakaj se nam to dogaja in kdo je tisti, ki nam grozi. Komisija je lansko leto predlagala, da ne uporabljamo izrazov kot je islamistični džihadizem in podobno, ampak, citiram, da so to "teroristi, ki uporabljajo religijo za svoje aktivnosti". Mislim, da je ključno, da se jasno zavemo, da je treba pojav imenovati s pravim imenom. In pravo ime zame je džihadistični terorizem, kajti ti ljudje so fundamentalisti, ki jim je skupno sovraštvo do demokratične pluralne družbe. Njihova ideologija je diametralno nasprotna klasičnim demokracijam, njihov cilj je ustvariti kalifat in džihadizem se pogosto omenja kot religija, ki tekmuje z drugimi religijami, kot ideologija, ki išče svoj prostor v svetu, vendar je to napačno. Džihadizem ni ekonomsko inspiriran in ni sposoben tekmovanja z drugimi, ampak je ideologija, katere cilj je uničenje drugih ideologij. Zato bi bilo treba v Evropskem parlamentu, v evropskih inštitucijah ustvariti pogoje, akcijski načrt morda, za širjenje demokracije v svetu in okrepiti gospodarsko in politično sodelovanje z islamskimi državami. V islamskem svetu obstajajo demokratične sile, ki so sposobne konfrontacije z drugimi. Pri tem je lahko tem demokratičnim silam pomagati z različnimi oblikami podpore, recimo s financiranjem medijskih postaj, ki širijo demokratične ideje in razkrivajo dejanja teroristov. Ustvariti je treba tudi pogoje za soočenje vseh različnih interpretacij in odpreti razprave, forume in spletne strani svobodno mislečim muslimanom. Tudi evropski javnosti je treba več povedati o terorizmu. In končno, pomembno je tudi spoznanje, da se mora Evropska unija v boju proti terorizmu zavedati svojih vrednot in jih brez strahu in taktiziranja braniti."@mt15
"Het is terecht ... de wijze waarop terrorisme wordt verslagen en in dat opzicht steun ik volledig de heer Frattini en de maatregelen die door de Commissie zijn getroffen. Maar het is ook terecht dat wij de vraag beantwoorden waarom dit bij ons gebeurt en wie het is die de bedreiging vormt. Vorig jaar stelde de Commissie voor dat we geen termen zouden hanteren als “islamitisch jihadisme” en aanverwante begrippen en dat deze mensen, ik citeer, “terroristen die religie gebruiken voor hun activiteiten” zouden zijn. Ik vind het essentieel dat we erkennen dat het verschijnsel met de juiste naam moet worden aangeduid. En voor mij is de correcte benaming jihadisch terrorisme, omdat deze mensen fundamentalisten zijn die hun haat tegen een democratische, pluralistische samenleving delen. Hun ideologie staat diametraal tegenover de conventionele democratieën en hun doel is een kalifaat te creëren. Jihadisme wordt vaak aangeduid als een religie die rivaliseert met andere religies en als een ideologie een plek in de wereld zoekt, maar dat is niet correct. Jihadisme is niet economisch geïnspireerd en is evenmin in staat met andere religies te wedijveren het is een ideologie die tot doel heeft andere ideologieën te vernietigen. Daarom is het noodzakelijk in het Europees Parlement en in de Europese instellingen de voorwaarden te creëren voor de verspreiding van democratie in de wereld, misschien een actieplan, en om de economische en politieke samenwerking met islamitische landen te versterken. In de islamitische wereld bestaan er democratische krachten die in staat zijn het op te nemen tegen andere krachten, Deze democratische krachten kunnen in verschillende vormen worden gesteund, denk aan het financieren van media die democratische ideeën verspreiden en terroristische daden aan de kaak stellen. Het is ook noodzakelijk om de voorwaarden te scheppen voor het benoemen van de verschillende interpretaties, het aangaan van debatten, het openstellen van fora en webpagina’s voor onafhankelijk denkende moslims. Het publiek in Europa moet ook meer over terrorisme spreken. En ten slotte, het is ook belangrijk te erkennen dat in de strijd tegen het terrorisme de Europese Unie zich bewust moet zijn van haar normen en waarden en deze moet verdedigen zonder vrees en zonder zich zorgen te maken over tactieken."@nl3
"Sposób, w jaki terroryzm jest zwalczany, jest odpowiedni i w tej kwestii w pełni popieram pana komisarza Frattiniego i środki powzięte przez Komisję. Jednak z drugiej strony musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się nam to przytrafia i kto nam zagraża. W ubiegłym roku Komisja zasugerowała, aby nie używać zwrotów typu: „islamska święta wojna” i tym podobnych, i że ci ludzie są, cytuję, „terrorystami, którzy wykorzystują religię do swoich działań”. Ja uważam, iż zjawisko to trzeba nazywać po imieniu. I dla mnie tą właściwą nazwą jest terroryzm dżihadzki, ponieważ ludzie ci są fundamentalistami nienawidzącymi demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa. Ich ideologia przeciwstawia się diametralnie konwencjonalnym demokracjom, a ich celem jest stworzenie kalifatu. O dżihadzie mówi się często jako o religii walczącej z innymi religiami i jako o ideologii szukającej swego miejsca w świecie, ale to błąd. Dżihad nie jest inspirowany gospodarczo ani nie zmaga się z innymi religiami – to ideologia, której celem jest zniszczenie innych ideologii. W związku z tym, konieczne jest utworzenie w Parlamencie Europejskim i instytucjach europejskich warunków do rozprzestrzeniania demokracji na świecie, być może jakiegoś planu działań oraz wzmocnienie współpracy gospodarczej i politycznej z krajami islamu. W świecie islamskim istnieją siły demokratyczne zdolne do przeciwstawienia się innym siłom. Owym demokratycznym siłom można udzielać wsparcia na wiele sposobów, na przykład poprzez zakładanie ośrodków medialnych rozprzestrzeniających idee demokratyczne i demaskujących akty terroryzmu. Konieczne jest również stworzenie warunków odniesienia się do przeróżnych interpretacji i stymulowanie dyskusji, forów oraz stron internetowych dla wolnomyślicieli muzułmańskich. Ponadto europejska opinia publiczna musi mówić więcej o terroryzmie. I w końcu należy również przyznać, że w walce z terroryzmem Unia Europejska musi być świadoma swoich wartości i bronić ich bez lęku i bez zamartwiania się o odpowiednią taktykę."@pl16
"É apropriado … o modo como o terrorismo é derrotado e, nesse contexto, apoio plenamente o Senhor Comissário Frattini e as medidas tomadas pela Comissão. No entanto, também é apropriado que respondamos à pergunta sobre a razão pela qual isto nos está a acontecer e sobre quem é que representa uma ameaça. No ano passado, a Comissão propôs que não utilizássemos termos como "jihadismo islâmico" e afins e que tais pessoas fossem antes designadas como, e passo a citar, "terroristas que utilizam a religião para as suas actividades". Considero essencial que se reconheça que o fenómeno deve ser chamado pelo seu nome correcto. E, para mim, a designação correcta é terrorismo jihadista, pois tais pessoas são fundamentalistas que partilham o ódio à sociedade democrática e pluralista. A ideologia destas pessoas é diametralmente oposta às democracias convencionais e o seu objectivo é a criação do califado. O jihadismo é frequentemente referido como uma religião em competição com outras religiões e como uma ideologia em busca do seu lugar no mundo, mas tal menção é incorrecta. Nem o jihadismo tem inspiração económica, nem é capaz de competir com outras religiões – trata-se de uma ideologia vocacionada para destruir outras ideologias. Daí a necessidade de criar, no Parlamento Europeu e nas Instituições comunitárias, as condições para o alargamento da democracia no mundo, talvez um plano de acção, bem como a necessidade de reforçar a cooperação económica e política com países islâmicos. Há também a questão das forças democráticas capazes de se confrontarem com outras forças existentes no mundo islâmico. Estas forças democráticas podem ser ajudadas por meio de várias formas de apoio, por exemplo por via do financiamento a meios de comunicação social que difundam ideias democráticas e denunciem os actos dos terroristas. É igualmente necessário criar condições para abordar todas as diversas interpretações e para que debates, fóruns e páginas de Internet sejam tornados acessíveis aos muçulmanos que pensam livremente. A opinião pública europeia também deverá falar mais acerca do terrorismo. E, por último, também é importante reconhecer que, no combate ao terrorismo, a União Europeia tem de estar consciente dos seus valores e defendê-los sem medo e sem se preocupara com tácticas."@pt17
"Prav je (...) kako preprečiti terorizem in v tem v celoti podpiram gospoda Frattinija in ukrepe Komisije. Prav pa je tudi, da odgovorim na vprašanje, zakaj se nam to dogaja in kdo je tisti, ki nam grozi. Komisija je lansko leto predlagala, da ne uporabljamo izrazov kot je islamistični džihadizem in podobno, ampak, citiram, da so to "teroristi, ki uporabljajo religijo za svoje aktivnosti". Mislim, da je ključno, da se jasno zavemo, da je treba pojav imenovati s pravim imenom. In pravo ime zame je džihadistični terorizem, kajti ti ljudje so fundamentalisti, ki jim je skupno sovraštvo do demokratične pluralne družbe. Njihova ideologija je diametralno nasprotna klasičnim demokracijam, njihov cilj je ustvariti kalifat in džihadizem se pogosto omenja kot religija, ki tekmuje z drugimi religijami, kot ideologija, ki išče svoj prostor v svetu, vendar je to napačno. Džihadizem ni ekonomsko inspiriran in ni sposoben tekmovanja z drugimi, ampak je ideologija, katere cilj je uničenje drugih ideologij. Zato bi bilo treba v Evropskem parlamentu, v evropskih inštitucijah ustvariti pogoje, akcijski načrt morda, za širjenje demokracije v svetu in okrepiti gospodarsko in politično sodelovanje z islamskimi državami. V islamskem svetu obstajajo demokratične sile, ki so sposobne konfrontacije z drugimi. Pri tem je lahko tem demokratičnim silam pomagati z različnimi oblikami podpore, recimo s financiranjem medijskih postaj, ki širijo demokratične ideje in razkrivajo dejanja teroristov. Ustvariti je treba tudi pogoje za soočenje vseh različnih interpretacij in odpreti razprave, forume in spletne strani svobodno mislečim muslimanom. Tudi evropski javnosti je treba več povedati o terorizmu. In končno, pomembno je tudi spoznanje, da se mora Evropska unija v boju proti terorizmu zavedati svojih vrednot in jih brez strahu in taktiziranja braniti."@ro18
"Je vhodné, akým spôsobom je terorizmus potláčaný a v tomto ohľade v plnej miere podporujem pána Frattiniho a opatrenia, ku ktorými pristupuje Komisia. Rovnako je však vhodné, aby sme si zodpovedali otázku, prečo sa toto deje a kto pre nás predstavuje túto hrozbu. Vlani Komisia navrhla, aby sme sa vyhli používaniu slovných spojení, akým je napríklad islamistický džihádizmus a podobne a vyhlásila, že títo ľudia sú vlastne, a to citujem „teroristi, ktorí zneužívajú náboženstvo na oprávnenie svojej činnosti“. Považujem za prvoradé, aby sme uznali, že tento fenomén by sme mali nazývať jeho pravým menom. Pre mňa je správnym pomenovaním terorizmus džihádu, pretože títo ľudia sú fundamentalisti, ktorých spája nenávisť k demokratickej, pluralistickej spoločnosti. Ich ideológia stojí v diametrálnom protiklade ku tradičným demokraciám a ich cieľom je vytvoriť kalifát. Džihádizmus sa často definuje ako náboženstvo bojujúce proti iným náboženstvám a ako ideológia hľadajúca svoje miesto vo svete, avšak táto definícia je nesprávna. Džihádizmus nie je ani hospodársky motivovaný, ani schopný bojovať proti iným náboženstvám, je to ideológia zameraná na zničenie iných ideológií. Preto je nevyhnutné v Európskom parlamente a v európskych inštitúciách vytvoriť podmienky na šírenie demokracie vo svete a snáď aj akčný plán a posilniť hospodársku a politickú spoluprácu s islamskými krajinami. V islamskom svete existujú demokratické sily, ktoré sú schopné postaviť sa iným silám. Týmto demokratickým silám možno pomôcť rôznymi formami pomoci, povedzme financovaním médií, ktoré šíria demokratické myšlienky a poukazujú na teroristické aktivity. Rovnako je potrebné vytvoriť podmienky riešenia všetkých rôznych interpretácií a otvorenia diskusných fór a internetových stránok pre slobodne zmýšľajúcich moslimov. Verejnosť v Európe musí tiež vo väčšej miere diskutovať o terorizme. A na záver je rovnako dôležité uznať, že v boji proti terorizmu si Európska únia musí byť vedomá svojich hodnôt a musí ich brániť bez strachu a bez znepokojovania sa ohľadom taktiky."@sk19
"Det är passande … hur terrorismen besegras, och i det avseendet stöder jag till fullo Franco Frattini och kommissionens åtgärder. Vi bör emellertid också besvara frågan om varför detta händer oss och vem som ligger bakom hotet. Förra året föreslog kommissionen att vi inte skulle använda begrepp som ”islamisk jihadism” och liknande, och att dessa människor i stället är, jag citerar, ”terrorister som utnyttjar religionen för sin verksamhet”. Som jag ser det är det av grundläggande betydelse att vi erkänner att företeelsen bör kallas vid sitt rätta namn. Och för mig är jihadistisk terrorism det rätta namnet, eftersom det handlar om fundamentalister som delar ett hat mot det demokratiska, pluralistiska samhället. Deras ideologi skiljer sig diametralt från konventionell demokrati, och deras mål är att skapa ett kalifat. Jihadismen beskrivs ofta som en religion som konkurrerar med andra religioner och som en ideologi som söker sin plats i världen, men det stämmer inte. Jihadismen är varken ekonomiskt inspirerad eller kapabel att konkurrera med andra religioner – det är en ideologi vars mål är att förinta andra ideologier. Det är därför nödvändigt att i Europaparlamentet och EU:s institutioner skapa förutsättningar för att sprida demokratin i världen – kanske en handlingsplan – och att stärka det ekonomiska och politiska samarbetet med islamiska länder. I den islamiska världen finns det demokratiska krafter som kan konfrontera andra krafter. Dessa demokratiska krafter kan stödjas på olika sätt, t.ex. genom att finansiera medier som sprider demokratiska idéer och avslöjar rapporterar om terroristhandlingar. Det är också nödvändigt att skapa förutsättningar för att hantera alla olika tolkningar och möjliggöra diskussioner, forum och webbplatser för fritänkande muslimer. Den europeiska allmänheten måste också tala mer om terrorismen. Slutligen är det också viktigt att inse att EU i kampen mot terrorismen måste vara medvetet om sina värden och försvara dem utan rädsla och utan taktiska överväganden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph