Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta al terrorismo deve rimanere una delle grandi priorità dell’Unione europea. Certamente occorre un’efficace, continua e coordinata azione di prevenzione e di contrasto e ben vengano dunque le proposte formulate dal vicepresidente Frattini in quest’Aula. Non dobbiamo innanzitutto commettere l’errore di abbassare la guardia quando l’internazionale del terrore colpisce lontano dall’Europa. Purtroppo, la minaccia del fondamentalismo islamico non è diminuita, neanche quando l’attacco viene portato lontano dai nostri confini. Azione coordinata significa innanzitutto cooperazione all’interno dell’Unione, ma anche un forte collegamento con gli Stati Uniti: rompere i legami con gli Stati Uniti in quest’azione contro il terrorismo rappresenterebbe un gravissimo errore, porterebbe un gravissimo danno alla popolazione intera dell’Unione europea, ma il collegamento deve essere anche con i paesi arabi moderati, anch’essi nel mirino di Al Qaida. L’Europa deve essere in prima fila in quest’azione di prevenzione e contrasto, facendo però prevalere le azioni sostanziali su quelle burocratiche. Purtroppo, è più facile che ci siano controlli severi su flaconi di deodorante perché non trasportati in busta di plastica regolare piuttosto che su terroristi infiltrati fra immigrati clandestini. Ben venga, dunque, ripeto, un’azione forte della Commissione europea e del Consiglio. Ma la lotta al terrorismo va condotta anche con iniziative politiche che portino finalmente alla soluzione della crisi israelo-palestinese con la nascita di uno Stato palestinese e la garanzia di sicurezza per quello ebraico e senza però nulla concedere ad organizzazioni fondamentaliste camuffate da forze politiche – mi riferisco ad Hamas e Hezbollah. Ma nella lotta al terrorismo non va dimenticato che in Europa, accanto al pericolo di quello di matrice islamica, esiste una pericolosa rete di partiti armati, legati a fenomeni politici interni e indipendentisti. Anche su questo fronte, e concludo, l’Europa non deve abbassare la linea di guardia. I fatti di Spagna ci dimostrano che ogniqualvolta si abbassa la guardia o si sceglie la via della trattativa i terroristi tornano all’attacco."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, potírání terorismu musí zůstat jednou z hlavních priorit Evropské unie. Určitě potřebujeme účinná, stálá, koordinovaná opatření zaměřená na předcházení terorismu a boj proti němu, a proto jsou vítány návrhy, které tomuto Parlamentu představil pan Frattini. V prvé řadě bychom se měli vyvarovat takové chyby, jako je oslabení ostražitosti v době, kdy se akty terorismu soustřeďují na místa mimo Evropu. Hrozba islamistického fundamentalismu se tím bohužel nezmenšuje, navzdory tomu, že k útokům dochází daleko od našich hranic. Koordinovaná činnost znamená především spolupráci v rámci EU, ale i úzké propojení se Spojenými státy. Přerušení vztahů se Spojenými státy v oblasti potírání terorismu by bylo velmi závažnou chybou a způsobilo by obrovské škody obyvatelům Evropské unie jako takové, zároveň bychom však měli udržovat vztahy i s umírněnými arabskými zeměmi včetně těch, na něž se zaměřuje Al-Káida. Evropa musí převzít vedoucí úlohu v rámci těchto opatření k prevenci terorismu a jeho potírání, avšak musí zabezpečit, aby zřetelná činnost převažovala nad byrokratickými manévry. Je bohužel jednodušší zavést přísné kontroly lahviček s deodoranty, které nejsou přepravovány v řádných plastových sáčcích, než kontroly teroristů, kteří se infiltrovali do společnosti jako nelegální přistěhovalci. Proto opakuji, že intenzivní činnost Evropské komise a Rady bude vítána. Boj proti terorismu bychom však měli vést také prostřednictvím politických iniciativ, abychom konečně našli řešení izraelsko-palestinské krize včetně vytvoření Palestinského státu a zaručení bezpečnosti Izraelského státu, aniž bychom přitom dělali jakékoliv ústupky fundamentalistickým organizacím, které se prezentují jako politické skupiny, a tím myslím organizace Hamas a Hizballáh. Přesto bychom však v boji proti terorismu neměli zapomínat na skutečnost, že v Evropě vedle nebezpečí spojených s islamistickým prvkem existují i nebezpečné sítě ozbrojených sil propojených s vnitřními a separatistickými politickými hnutími. Evropa, a tím svůj příspěvek ukončím, nesmí polevit v ostražitosti ani na této frontě. Události ve Španělsku nám dokazují, že ve chvíli, kdy polevíme nebo se rozhodneme pro cestu vyjednávání, teroristé začnou znovu útočit."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Bekæmpelse af terrorisme skal fortsat have høj prioritet for EU. Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt med en effektiv, fortsat og samordnet forebyggelses- og bekæmpelsesindsats, og derfor er de forslag, som kommissær Frattini stillede her i Parlamentet, en god idé. Vi må navnlig ikke begå den fejl at være mindre opmærksomme, når den internationale terrorisme slår ned langt fra Europa. Desværre er truslen fra den islamiske fundamentalisme ikke blevet mindre, heller ikke når attentaterne finder sted langt fra vores grænser. En samordnet indsats er først og fremmest ensbetydende med et samarbejde inden for EU, men også med stærke forbindelser til USA. At afbryde forbindelserne til USA i vores indsats mod terrorisme ville være en meget alvorlig fejl, og det ville være meget skadeligt for hele EU's befolkning. Vi skal dog også have forbindelser til de moderate arabiske lande, der selv er i al-Qaedas søgelys. Europa skal være med fremme i første række, når det gælder indsatsen for at forebygge og hindre terrorisme, men her skal vi sikre, at reelle foranstaltninger bliver vigtigere end bureaukratiske manøvrer. Desværre er det mere sandsynligt, at der foretages strenge kontroller af deodoranter, fordi de ikke transporteres i den foreskrevne plasticpose, end der foretages kontroller af terrorister, der er infiltreret som illegale indvandrere. Derfor vil jeg gerne gentage, at en kraftig indsats fra Kommissionens og Rådets side er en god idé. Bekæmpelse af terrorisme skal dog også ske ved hjælp af politiske initiativer, som langt om længe fører til en løsning på krisen mellem Israel og Palæstina, idet der oprettes en palæstinensisk stat, mens den israelske stat garanteres sikkerhed, og uden at give nogen indrømmelser til de fundamentalistiske organisationer, der er forklædt som politiske partier - her tænker jeg på Hamas og Hizbollah. Når vi bekæmper terrorisme, må vi dog ikke glemme, at der i Europa - foruden faren for islamisk terrorisme - eksisterer et farligt netværk af væbnede grupper, der er knyttet til interne politiske separatistbevægelser. Jeg vil slutte af med at sige, at vi i Europa heller ikke må være mindre opmærksomme på denne front. Begivenhederne i Spanien viser, at hver gang vi er mindre opmærksomme eller vælger forhandlingsvejen, angriber terroristerne igen."@da2
"Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Terrorismusbekämpfung muss weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten der Europäischen Union gehören. Zweifellos sind wirksame, kontinuierliche und abgestimmte Präventions- und Strafverfolgungsmaßnahmen erforderlich, und daher begrüßen wir die Vorschläge, die Vizepräsident Frattini in diesem Parlament unterbreitet hat. Vor allem dürfen wir nicht den Fehler begehen, in unserer Wachsamkeit nachzulassen, wenn der internationale Terrorismus weit von Europa entfernt zuschlägt. Bedauerlicherweise hat die Bedrohung durch den islamistischen Fundamentalismus nicht abgenommen, auch nicht, wenn die Anschläge weit weg von unseren Grenzen verübt werden. Koordiniertes Vorgehen bedeutet in erster Linie Zusammenarbeit innerhalb der EU, aber auch eine starke Verbindung zu den USA: Bei diesen Antiterrormaßnahmen die Beziehungen zu den USA zu kappen wäre ein schwerer Fehler, der der gesamten Bevölkerung der Europäischen Union ernsten Schaden zufügen würde, doch muss auch die Verbindung zu den gemäßigten arabischen Ländern gehalten werden, die sich ebenfalls im Visier von Al Qaida befinden. Europa muss bei diesen Terrorismusverhütungs- und -bekämpfungsmaßnahmen eine führende Rolle spielen, wobei es allerdings gewährleisten muss, dass wesentliche Aktionen über bürokratische Schritte gestellt werden. Leider ist es leichter, strenge Kontrollen in Bezug auf nicht vorschriftsmäßig in Plastiktüten mitgeführte Deodorants als im Hinblick auf unter illegalen Einwanderern eingeschleuste Terroristen durchzuführen. Daher begrüßen wir, ich wiederhole es, ein striktes Vorgehen der Europäischen Kommission und des Rates. Der Kampf gegen den Terrorismus muss jedoch auch politische Maßnahmen zur Lösung der israelisch-palästinensischen Krise umfassen, einschließlich der Gründung eines palästinensischen Staates und der Gewährleistung der Sicherheit des israelischen Staates, ohne jedoch irgendwelche Zugeständnisse an als politische Kräfte getarnte fundamentalistische Organisationen – ich meine Hamas und Hisbollah – zu machen. Bei der Terrorismusbekämpfung darf jedoch nicht vergessen werden, dass es in Europa neben der islamistischen Gefahr auch ein gefährliches Netz bewaffneter Parteien gibt, die mit innenpolitischen Erscheinungen und Unabhängigkeitsbestrebungen zusammenhängen. Auch an dieser Front, und damit komme ich zum Schluss, muss Europa wachsam bleiben. Die Ereignisse in Spanien zeigen uns, dass jedes Mal, wenn wir weniger Vorsicht walten lassen und in Verhandlungen einlenken, die Terroristen wieder zum Angriff übergehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να παραμείνει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε βεβαίως αποτελεσματικά, σταθερά, συντονισμένα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, συνεπώς, οι προτάσεις που διατύπωσε ενώπιον του Σώματος ο κ. Frattini είναι ευπρόσδεκτες. Καταρχάς, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας, όταν η διεθνής τρομοκρατία κτυπά μακριά από την Ευρώπη. Δυστυχώς, η απειλή του ισλαμικού φονταμενταλισμού δεν έχει μειωθεί, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται επιθέσεις εκτός των συνόρων μας. Συντονισμένη δράση σημαίνει, πρωτίστως, συνεργασία εντός της ΕΕ, καθώς και ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες: η διακοπή των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα είναι ένα άκρως σοβαρό σφάλμα και θα προκαλέσει πολύ σοβαρή ζημία στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, πρέπει όμως επίσης να υπάρχουν δεσμοί με τα μετριοπαθή αραβικά κράτη, μεταξύ άλλων, με εκείνα που έχει θέσει στο στόχαστρό της η Αλ Κάιντα. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτά τα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει όμως να διασφαλίσει ότι η ουσιαστική δράση υπερισχύει των γραφειοκρατικών ελιγμών. Δυστυχώς, είναι ευκολότερο να θεσπιστούν αυστηροί έλεγχοι για τα μπουκαλάκια με τα αρώματα που δεν μεταφέρονται στις ενδεδειγμένες πλαστικές σακούλες, παρά για τρομοκράτες που έχουν παρεισφρήσει ως παράνομοι μετανάστες. Επομένως, επαναλαμβάνω, είναι ευπρόσδεκτη η σθεναρή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ωστόσο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει να διεξαχθεί επίσης μέσω πολιτικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη, επιτέλους, μιας λύσης σε σχέση με την ισραηλινο-παλαιστινιακή κρίση, η οποία θα περιλαμβάνει τη γέννηση ενός παλαιστινιακού κράτους και την κατοχύρωση της ασφάλειας του ισραηλινού κράτους, χωρίς να γίνεται καμία παραχώρηση σε φονταμενταλιστικές οργανώσεις που δρουν υπό το προκάλυμμα πολιτικών ομάδων – αναφέρομαι στη Χαμάς και στη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ότι στην Ευρώπη, παράλληλα με τους κινδύνους του ισλαμικού στοιχείου, υπάρχει ένα επικίνδυνο δίκτυο ενόπλων ομάδων, που συνδέονται με εγχώρια και αποσχιστικά πολιτικά κινήματα. Η Ευρώπη –και τελειώνω με αυτό– δεν πρέπει να χαλαρώσει την επαγρύπνησή της ούτε σε αυτό το μέτωπο. Τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ισπανία μας δείχνουν ότι κάθε στιγμή που χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας ή επιλέγουμε την οδό της διαπραγμάτευσης, οι τρομοκράτες επαναλαμβάνουν τις επιθέσεις."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, combating terrorism must remain one of the European Union’s main priorities. Certainly we need effective, constant, coordinated measures to prevent and combat terrorism and so the proposals set out in this Chamber by Mr Frattini are welcome. First of all, we should not make the mistake of lowering our guard when international terrorism strikes far from Europe. Unfortunately, the threat from Islamic fundamentalism has not diminished, even when attacks take place far from our borders. Coordinated action means, above all, cooperation within the EU, as well as strong links with the United States: cutting our links with the United States in the fight against terrorism would be an extremely serious mistake, and would cause very severe damage to the population of the European Union as a whole, but there should also be links with the moderate Arab countries, including those in Al-Qaida’s sights. Europe must take a leading role in these measures to prevent and combat terrorism, but must ensure that significant action prevails over bureaucratic manoeuvring. Unfortunately, it is easier to put in place strict controls on deodorant bottles that are not transported in the proper plastic bags than on terrorists who have infiltrated as illegal immigrants. Therefore, I repeat, strong action by the European Commission and the Council will be welcome. The fight against terrorism, however, should also be waged through political initiatives to produce a solution, at last, to the Israeli-Palestinian crisis, involving the birth of a Palestinian State and guaranteed security for the Israeli State, without making any concessions to fundamentalist organisations camouflaged as political groups – I am referring to Hamas and Hezbollah. In the fight against terrorism, though, we should not forget that in Europe, alongside the dangers of the Islamic element, there is a dangerous network of armed groups associated with internal and separatist political movements. Europe – and I am finishing here – must not lower its guard on this front either. The events that took place in Spain show us that any time we lower our guard or choose the route of negotiation, terrorists return to the attack."@en4
"Señora Presidenta, señoras y señores, combatir el terrorismo debe seguir siendo una de las principales prioridades de la Unión. No hay duda de que necesitamos medidas eficaces, persistentes y coordinadas para evitar y luchar contra el terrorismo y por eso son bienvenidas las propuestas presentadas por el señor Frattini en esta Cámara. En primer lugar, no deberíamos cometer el error de bajar la guardia cuando el terrorismo internacional golpea lejos de Europa. Desgraciadamente, la amenaza del fundamentalismo islamista no ha disminuido, incluso cuando los ataques tienen lugar lejos de nuestras fronteras. Las acciones coordinadas implican, sobre todo, cooperación dentro de la UE, al igual que unos vínculos fuertes con los Estados Unidos: cortarlos en la lucha contra el terrorismo sería un error extremadamente grave, que causaría un gran daño a la población de la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, también se deberían entablar vínculos con los países árabes moderados, incluidos aquellos en el punto de mira de Al Qaeda. Europa ha de adoptar un papel protagonista en estas medidas para evitar y combatir el terrorismo, pero debe garantizar que una acción significativa prevalezca sobre las maniobras burocráticas. Desgraciadamente es más fácil establecer controles estrictos sobre los botes de desodorante que no se transportan dentro de bolsas de plástico apropiadas que sobre los terroristas que se han infiltrado como inmigrantes ilegales. Por lo tanto, reitero que una acción fuerte por parte de la Comisión Europea y el Consejo será acogida de buen grado. No obstante, la lucha contra el terrorismo también debería llevarse a cabo a través de iniciativas políticas con objeto de obtener por fin una solución a la crisis israelopalestina, que implique el nacimiento del Estado palestino y la seguridad garantizada para el Estado de Israel, sin concesiones de por medio a las organizaciones fundamentalistas disfrazadas de grupos políticos —me refiero a Hamás y a Hezbolá—. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo no deberíamos olvidar que en Europa, junto con los peligros del elemento islamista, existe una peligrosa red de grupos armados asociados a movimientos políticos internos y separatistas. Europa —y concluyo aquí— tampoco ha de bajar la guardia en este frente. Los acontecimientos que tuvieron lugar en España nos demuestran que cada vez que la bajamos o elegimos el camino de la negociación, el terrorismo vuelve al ataque."@es21
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, terrorismi vastu võitlemine peab jääma üheks Euroopa Liidu peamiseks prioriteediks. Kindlasti vajame me tõhusaid, kindlaid, koordineeritud meetmeid, et ennetada terrorismi ja selle vastu võidelda ning seega on teretulnud härra Frattini poolt käesolevas istungisaalis sedastatud ettepanekud. Esiteks ei tohiks me teha seda viga, et vähendame oma valvsust, kui rahvusvaheline terrorism võtab suuna Euroopast kaugemale. Kahjuks ei ole vähenenud islami fundamentalismist tulenev oht, isegi kui rünnakud leiavad aset kaugel meie piiridest. Koordineeritud tegevus tähendab eelkõige koostööd ELi piires, samuti tugevat sidet Ameerika Ühendriikidega: sidemete katkestamine Ameerika Ühendriikidega terrorismivastases võitluses oleks äärmiselt suur viga ning tooks kogu Euroopa Liidu rahvastikule väga tõsist kahju, kuid peaksid olema sidemed ka mitteäärmuslike Araabia riikidega, sealhulgas nendega, mis on Al-Qaida nägemispiirkonnas. Euroopa peab nendes meetmetes võtma juhtiva rolli, et ennetada terrorismi ja selle vastu võidelda, kuid peab tagama, et oluline tegevus saab võitu bürokraatlikust manööverdamisest. Kahjuks on lihtsam seada sisse rangeid kontrolle deodorandipudelite üle, mida ei transpordita sobivates plastikaatkottides, kui terroristide üle, kes on sisse imbunud ebaseaduslike sisserändajatena. Seega, ma kordan, on teretulnud kindel tegevus Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt. Terrorismivastast võitlust tuleks siiski pidada ka poliitiliste algatuste kaudu, et leida lõpuks lahendust Iisraeli-Palestiina kriisile, koos Palestiina riigi sünniga ja tagatud turvalisusega Iisraeli riigile, tegemata mis tahes järeleandmisi fundamentalistlikele organisatsioonidele, mis on maskeerinud end poliitilisteks fraktsioonideks – ma viitan Hamasile ja Hezbollah`le. Terrorismivastases võitluses ei tohiks me siiski unustada, et Euroopas on islamielemendi ohtude kõrval ka relvastatud rühmitiste ohtlik võrgustik, mis on seotud sisemaiste ja separatistlike poliitiliste liikumistega. Euroopa – ja ma lõpetan siinkohal – ei tohi vähendada oma valvsust ka selles plaanis. Sündmused, mis leidsid aset Hispaanias, näitavad meile, et iga kord kui vähendame oma valvsust või valime läbirääkimiste tee, tulevad terroristid tagasi rünnakule."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, terrorismin torjunnan on kuuluttava Euroopan unionin keskeisiin prioriteetteihin myös vastaisuudessa. Tehokkaat, jatkuvat ja yhtenäiset ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimet ovat toki tarpeen, joten komission jäsenen Frattinin täällä istuntosalissa tekemät ehdotukset ovat tervetulleita. Emme saa tehdä varsinkaan sitä virhettä, että annamme valppautemme herpaantua, kun kansainvälinen terrorismi iskee kaukana Euroopasta. Islamilaisen fundamentalismin uhka ei valitettavasti ole vähentynyt edes silloin, kun isku tapahtuu kaukana rajojemme ulkopuolella. Yhtenäiset toimet tarkoittavat ennen kaikkea unionin sisäistä yhteistyötä, mutta myös tiivistä yhteydenpitoa Yhdysvaltojen kanssa. Yhteyksien katkaiseminen Yhdysvaltoihin terrorismin vastaisissa toimissa olisi vakava virhe ja vahingoittaisi vakavasti kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Yhteyksien on niin ikään oltava kunnossa sekä maltillisiin arabimaihin että Al Qaidan silmätikkuna oleviin maihin. Euroopan on otettava ohjat käsiinsä terrorismin ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimissa, mutta annettava samalla etusija olennaisille toimille byrokratian sijasta. Valitettavasti on kuitenkin helpompi valvoa tiukasti deodoranttipulloja, joita ei kuljeteta säännönmukaisissa muovipusseissa, kuin laittomien siirtolaisten joukkoon soluttautuneita terroristeja. Komission ja neuvoston voimakkaat toimet ovat siis, sanon sen jälleen, hyvin tervetulleita. Terrorismin vastaista taistelua olisi käytävä kuitenkin myös poliittisin aloittein, jotka toivon mukaan tuovat lopulta ratkaisun Israelin ja Palestiinan väliseen kriisiin ja johtavat palestiinalaisvaltion syntyyn taaten Israelin valtion turvallisuuden ilman minkäänlaisia myönnytyksiä poliittisiksi ryhmiksi naamioituneille fundamentalistisille järjestöille – tarkoitan tällä Hamasia ja Hisbollahia. Terrorismin vastaisessa taistelussa ei kuitenkaan pidä unohtaa, että Euroopassa esiintyy islamilaisen uhkan ohella aseellisten ryhmien vaarallinen verkosto, joka on kytköksissä sisäisiin ja separatistisiin poliittisiin liikkeisiin. Lopuksi toteaisin, ettei Euroopan valppauden pidä herpaantua myöskään tältä osin. Espanjan tapahtumat osoittavat, että aina kun valppaus herpaantuu tai valitsemme neuvottelutien, terroristit iskevät."@fi7
"Madame la Présidente, Chers collègues, la lutte antiterroriste doit demeurer l'une des priorités de l'Union européenne. Il va de soi que nous avons besoin de mesures efficaces, constantes et coordonnées afin de prévenir et de combattre le terrorisme. Je salue ainsi les propositions présentées par M. Frattini devant cette Chambre. Premièrement, nous ne devons pas commettre l'erreur de baisser notre garde à l'heure où le terrorisme international frappe loin de l'Europe. Malheureusement, la menace du fondamentalisme islamique demeure entière, même lorsque les attaques ont lieu loin de nos frontières. Des actions coordonnées signifient surtout une coopération au sein de l'UE, ainsi que des liens étroits avec les États-Unis. Couper nos liens avec les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme serait une erreur extrêmement grave et porterait un préjudice très important à l’ensemble de la population de l'UE, mais nous devons également entretenir des liens avec les pays arabes modérés, y compris les pays liés à Al-Qaïda. L'Europe doit tenir un rôle majeur dans ces mesures afin de prévenir et de combattre le terrorisme, mais elle doit s'assurer qu'une action significative prenne l’ascendant sur les manœuvres bureaucratiques. Malheureusement, il est plus facile de mettre en place des contrôles sévères sur des flacons de déodorants qui ne sont pas transportés dans les sacs plastique conformes que sur des terroristes qui se sont infiltrés en tant qu’immigrés clandestins. Par conséquent, je le répète, une action forte de la part de la Commission européenne et du Conseil sera la bienvenue. La lutte contre le terrorisme, cependant, doit aussi être engagé à travers des initiatives politiques afin de trouver des solutions, au moins, à la crise israélo-palestinienne, impliquant la naissance d'un État palestinien et une sécurité garantie pour l'État d'Israël, sans faire aucune concession aux organisations fondamentalistes camouflées derrière des groupes politiques - je me réfère au Hamas et au Hezbollah. Dans la lutte contre le terrorisme, cependant, nous ne devons surtout pas oublier qu'en Europe, en plus des dangers d'éléments islamistes, nous avons un dangereux réseau armé de groupes associés à des mouvements politiques internes de séparatistes. L'Europe - et je termine par là - ne doit pas non plus baisser la garde sur ce front. Les événements qui ont eu lieu en Espagne nous ont prouvé qu'à chaque fois qu'on baissait la garde ou qu'on choisissait la voie des négociations, les terroristes recommençaient leurs attaques."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A terrorizmus elleni küzdelemnek az Európai Unió egyik legfőbb prioritásának kell maradnia. Minden bizonnyal hatékony, állandó, koordinált intézkedésekre van szükségünk a terrorizmus megelőzése és leküzdése érdekében, ezért az e teremben Frattini úr által ismertetett javaslatok üdvözlendők. Először is, nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy lankad éberségünk, amikor a nemzetközi terrorizmus Európától távol sújt le. Az iszlám fundamentalizmustól eredő fenyegetés sajnos nem csökken, még akkor sem, ha a támadások határainktól távol történnek. A koordinált intézkedés mindenekelőtt az EU-n belüli együttműködést, valamint az Egyesült Államokkal meglévő erőteljes kapcsolatokat jelenti: az Egyesült Államokkal a terrorizmus elleni küzdelem terén meglévő kapcsolataink elvágása rendkívül súlyos hiba lenne, és igen komoly károkat okozna az Európai Unió egész lakosságának, azonban a mérsékelt arab országokkal is kapcsolatokat kell fenntartanunk, beleértve az Al-Kaida látókörébe tartozókkal is. Európának vezető szerepet kell játszania ezekben a terrorizmus megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekben, de biztosítani kell azt, hogy a nagy horderejű intézkedés felülkerekedik a bürokratikus manőverezésen. Sajnálatos módon könnyebb szigorú ellenőrzéseket bevezetni a nem megfelelő műanyagzacskókban szállított dezodoros üvegekkel kapcsolatban, mint azokkal a terroristákkal kapcsolatban, akik illegális bevándorlóként szállingóztak be. Ezért – ismétlem – üdvözölni fogjuk az Európai Bizottság és a Tanács erőteljes fellépését. A terrorizmus elleni küzdelmet azonban olyan politikai kezdeményezéseken keresztül kell megvívni, amelyek megoldást hoznak végre az izraeli–palesztin válságra, együtt járnak egy palesztin állam megszületésével és az izraeli állam garantált biztonságával, anélkül, hogy engedményeket tenne politikai csoportokként álcázott fundamentalista szervezeteknek – itt a Hamaszra és a Hezbollahra gondolok. A terrorizmus elleni küzdelemben azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Európában – az iszlám elem veszélyei mentén – belső és szeparatista politikai mozgalmakhoz kapcsolódó fegyveres csoportok veszélyes hálózata működik. Európának – és ezzel zárnám – ezen a téren sem szabad éberségéből alábbadnia. A spanyolországi események bizonyítják számunkra, hogy bármikor, amikor lankad éberségünk vagy a tárgyalásos utat választjuk, a terroristák visszatérnek a támadáshoz."@hu11
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, kova su terorizmu turi likti vienu iš svarbiausiu Europos Sąjungos prioritetų. Be abejo, mums reikalingos veiksmingos, nuolatinės, koordinuotos prevencijos ir kovos su terorizmu priemonės ir todėl pono Frattini pasiūlymai, paskelbti šioje salėje, yra sveikintini. Svarbiausia tai, kad mes nepadarytume klaidos susilpnindami budrumą, kai terorizmas smogia toli nuo Europos. Deja, islamiškojo fundamentalizmo grėsmė nemažėja net ir tada, kai išpuoliai įvykdomi toli nuo mūsų sienų. Koordinuoti veiksmai reiškia visų pirma bendradarbiavimą pačioje Europos Sąjungoje bei tvirtus ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: kovojant su terorizmu nutraukti ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis būtų nepaprastai didelė klaida ir tai padarytų didelę žalą apskritai Europos Sąjungos gyventojams; be to, turi būti palaikomi ryšiai su nuosaikiomis arabų valstybėmis, įskaitant tas, į kurias nusitaiko Al-Qaida. Europa turi imtis vadovaujančio vaidmens taikant priemones, skirtas terorizmo prevencijai ir kovai su terorizmu, užtikrindama, kad reikšminga veikla nusvers biurokratines vingrybes. Deja, daug lengviau įvesti griežtą dezodoranto buteliukų, kurie nėra gabenami tinkamuose plastikiniuose maišeliuose, kontrolę nei teroristus, kurie į šalį pateko kaip nelegalūs imigrantai. Taigi kartoju, kad energingas Europos Komisijos ir Tarybos veikimas būtų sveikintinas. Tačiau kova su terorizmu galėtų pasireikšti ir politinėmis iniciatyvomis, kaip pagaliau rasti Izraelio ir Palestinos krizės sprendimą sukuriant Palestinos valstybę ir užtikrinant Izraelio Valstybės saugumą, tačiau nedarant jokių nuolaidų fundamentalistų organizacijoms, apsimetančioms politinėmis – aš kalbu apie Hamas ir Hezbollah. Kovodami su terorizmu vis tik neturėtume pamiršti, kad Europoje yra ne tik pavojingų islamistų, bet ir pavojingų ginkluotų grupuočių, susijusių su vidaus ir separatistų politiniais judėjimais, tinklas. Europa – tuo ir baigiu – šiame fronte neturi susilpninti budrumo. Įvykiai Ispanijoje rodo, kad teroristai iš karto atakuoja, vos tik mes atsipalaiduojame ar pasirenkame derybų kelią."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, cīņai pret terorismu jābūt galvenajai Eiropas Savienības prioritātei. Protams, mums nepieciešami efektīvi, pastāvīgi, koordinēti terorisma novēršanas un apkarošanas pasākumi, tādēļ atzinīgi vērtējami šajā sanāksmē izteiktie kunga priekšlikumi. Pirmkārt, mēs nedrīkstam pieļaut kļūdu uz zaudēt modrību arī tad, kad starptautiskais terorisms norisinās ļoti tālu no Eiropas. Diemžēl Islama fundamentālistu draudi nemazinās arī tad, ja terora akti notiek tālu aiz mūsu robežām. Koordinēta darbība nozīmē sadarbību ar ES un ciešu saikni ar Savienotajām Valstīm. Saiknes saraušana ar Savienotajām Valstīm cīņā pret terorismu būtu vislielākā kļūda, kas radītu ļoti nopietnu kaitējumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem kopumā. Tomēr jābūt arī saiknei ar mērenajām Arābu valstīm, tai skaitā tām, kurās savu darbību izvērsusi . Eiropai jāuzņemas vadošā loma minēto terorisma novēršanas un apkarošanas pasākumu īstenošanā un jānodrošina, lai tie dominētu pār birokrātisku manevrēšanu. Diemžēl ir vieglāk ieviest stingru kontroli attiecībā uz dezodorantiem, kuri nav ievietoti atbilstošos plastmasas maisiņos, nekā uz teroristiem, kuri iefiltrējas kā nelegāli imigranti. Tādēļ es atkārtoju, ka Eiropas Komisijas un Padomes stingrie pasākumi tiks atzinīgi novērtēti. Taču cīņā pret terorismu nepieciešamas arī politiskās ierosmes, lai beidzot rastu risinājumu Izraēlas un Palestīnas krīzes situācijā attiecībā uz Palestīnas valsts izveidi un drošības garantijām Izraēlai, nepiekāpjoties nekādām fundamentālistu organizācijām, kuras maskējas kā politiskās grupas, piemēram, tādas kā un . Tomēr cīnoties ar terorismu jāatceras, ka Eiropā papildus islāmisko elementu draudiem pastāv arī bīstams bruņotu grupējumu tīkls, kas saistīts ar iekšējām un separātiskām politiskajām kustībām. Eiropa, un te es arī beigšu, nedrīkst zaudēt modrību arī šajā jomā. Notikumi Spānijā liecina par to, ka ikreiz, kad mēs zaudējam piesardzību vai izvēlamies sarunu ceļu, teroristi atsāk uzbrukumu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta al terrorismo deve rimanere una delle grandi priorità dell'Unione europea. Certamente occorre un'efficace, continua e coordinata azione di prevenzione e di contrasto e ben vengano dunque le proposte formulate dal vicepresidente Frattini in quest'Aula. Non dobbiamo innanzitutto commettere l'errore di abbassare la guardia quando l'internazionale del terrore colpisce lontano dall'Europa. Purtroppo, la minaccia del fondamentalismo islamico non è diminuita, neanche quando l'attacco viene portato lontano dai nostri confini. Azione coordinata significa innanzitutto cooperazione all'interno dell'Unione, ma anche un forte collegamento con gli Stati Uniti: rompere i legami con gli Stati Uniti in quest'azione contro il terrorismo rappresenterebbe un gravissimo errore, porterebbe un gravissimo danno alla popolazione intera dell'Unione europea, ma il collegamento deve essere anche con i paesi arabi moderati, anch'essi nel mirino di Al Qaida. L'Europa deve essere in prima fila in quest'azione di prevenzione e contrasto, facendo però prevalere le azioni sostanziali su quelle burocratiche. Purtroppo, è più facile che ci siano controlli severi su flaconi di deodorante perché non trasportati in busta di plastica regolare piuttosto che su terroristi infiltrati fra immigrati clandestini. Ben venga, dunque, ripeto, un'azione forte della Commissione europea e del Consiglio. Ma la lotta al terrorismo va condotta anche con iniziative politiche che portino finalmente alla soluzione della crisi israelo-palestinese con la nascita di uno Stato palestinese e la garanzia di sicurezza per quello ebraico e senza però nulla concedere ad organizzazioni fondamentaliste camuffate da forze politiche - mi riferisco ad Hamas e Hezbollah. Ma nella lotta al terrorismo non va dimenticato che in Europa, accanto al pericolo di quello di matrice islamica, esiste una pericolosa rete di partiti armati, legati a fenomeni politici interni e indipendentisti. Anche su questo fronte, e concludo, l'Europa non deve abbassare la linea di guardia. I fatti di Spagna ci dimostrano che ogniqualvolta si abbassa la guardia o si sceglie la via della trattativa i terroristi tornano all'attacco."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, terrorismebestrijding moet een van de hoofdprioriteiten van de Europese Unie blijven. We hebben beslist effectieve, permanente, gecoördineerde maatregelen nodig om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. De voorstellen die de heer Frattini in dit Huis uiteenzette, zijn dus welkom. Allereerst moeten we niet de vergissing maken om onze waakzaamheid te verminderen als het terrorisme ver buiten Europa toeslaat. De dreiging van het islamitisch fundamentalisme is helaas niet afgenomen, zelfs niet toen aanslagen ver van grenzen vandaan plaatsvonden. Gecoördineerde maatregelen betekenen vooral samenwerking binnen de EU, evenals sterke banden met de Verenigde Staten: het verbreken van onze banden met de Verenigde Staten bij terrorismebestrijding zou een uiterst ernstige vergissing zijn en zeer ernstige schade veroorzaken aan de gehele bevolking van de Europese Unie, maar er moeten ook banden zijn met moderne Arabische landen, met in begrip van die welke in het gezichtsveld van Al-Qaida liggen. Europa moet een leidende rol spelen bij deze maatregelen ter preventie en bestrijding van terrorisme, maar daarbij ervoor zorgen dat significante maatregelen het winnen van bureaucratische kunstgrepen. Het is helaas gemakkelijker strenge controles in te stellen op flesjes deodorant die niet in de juiste plastic zakken worden vervoerd dan op terroristen die als illegale immigranten zijn geïnfiltreerd. Daarom herhaal ik dat solide maatregelen van de Europese Commissie en de Raad welkom zijn. Terrorismebestrijding moet echter ook worden gevoerd met behulp van politieke initiatieven die eindelijk een oplossing bieden voor de Israëlisch-Palestijnse crisis, waaronder de geboorte van een Palestijnse staat en gegarandeerde veiligheid voor de staat Israël, zonder enige concessie aan fundamentalistische organisaties gecamoufleerd als politieke groeperingen – ik refereer aan Hamas en Hezbollah. In de strijd tegen het terrorisme mogen we echter niet vergeten dat in Europa, naast de gevaren van het islamitisch element, er sprake is van een gevaarlijk netwerk van gewapende groepen die banden onderhouden met binnenlandse en separatistische politieke bewegingen. Europa en ik zal hier afronden Europa moet evenmin de waakzaamheid op dit front laten verslappen. De eerdere gebeurtenissen in Spanje tonen ons dat elke keer als onze waakzaamheid verslapt of als we de weg van onderhandeling kiezen, de terroristen terugvallen op aanslagen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Zwalczanie terroryzmu musi pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Oczywiście potrzebne są do tego efektywne, stałe, skoordynowane działania, w związku z tym propozycje wygłoszone w tej Izbie przez pana komisarza Frattiniego są mile widziane. Przede wszystkim nie powinniśmy tracić czujności w momencie, gdy ataki międzynarodowego terroryzmu mają miejsce z dala od Europy. Niestety, groźba fundamentalizmu islamskiego nie zmniejszyła się mimo faktu, iż ataki te mają miejsce daleko od naszych granic. Skoordynowane działanie oznacza przede wszystkim współpracę w ramach UE, jak również ścisłe związki ze Stanami Zjednoczonymi: zerwanie naszych powiązań ze Stanami Zjednoczonymi w walce z terroryzmem byłoby niezwykle poważnym błędem i stanowiłoby ogromną szkodę dla Unii Europejskiej jako całości. Z drugiej strony powinniśmy mieć również powiązania z umiarkowanymi krajami arabskimi, włączając te, które znajdują się na celowniku Al-Kaidy. Europa musi przyjąć na siebie rolę lidera, jeśli chodzi o środki przeciwdziałające i zwalczające terroryzm, upewniając się, iż więcej będzie konkretnych działań niż manewrów biurokratycznych. Niestety łatwiej jest zarządzić surowe kontrole nad pojemnikami z dezodorantami, które nie są transportowane w odpowiednich plastikowych woreczkach, niż nad terrorystami, którzy znaleźli się w danym kraju jako nielegalni imigranci. W związku z tym powtarzam, zdecydowane działanie Komisji Europejskiej będzie mile widziane. Z drugiej strony walka z terroryzmem powinna być mierzona poprzez inicjatywy polityczne, aby wypracować w końcu jakieś rozwiązanie kryzysu izraelsko-palestyńskiego, włączając utworzenie państwa palestyńskiego i gwarantując bezpieczeństwo państwu izraelskiemu, nie czyniąc żadnych ustępstw wobec organizacji fundamentalistycznych, występujących pod przykrywką grup politycznych – mam na myśli Hamas i Hezbollah. Jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, musimy pamiętać, że w Europie, obok niebezpieczeństw związanych z islamem, istnieje niebezpieczna sieć grup zbrojnych powiązanych z wewnętrznymi i separatystycznymi ruchami politycznymi. Europa –i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie. Wydarzenia, które miały miejsce w Hiszpanii pokazują nam, że kiedy tracimy czujność bądź wybieramy drogę negocjacji, terroryści ponownie atakują."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o combate ao terrorismo deve continuar a ser uma das grandes prioridades da União Europeia. Precisamos, certamente, de medidas eficazes, contínuas e coordenadas para prevenir e combater o terrorismo, e por isso são bem-vindas as propostas apresentadas nesta Assembleia pelo Senhor Comissário Frattini. Em primeiro lugar, não devemos cometer o erro de baixar a guarda quando o terrorismo internacional se faz sentir longe da Europa. Infelizmente, a ameaça do fundamentalismo islâmico não diminuiu, mesmo quando os ataques são perpetrados longe das nossas fronteiras. Uma acção coordenada significa, acima de tudo, cooperação no seio da União, mas também uma forte ligação com os Estados Unidos: quebrar os laços com os Estados Unidos na luta contra o terrorismo seria um erro muitíssimo grave, e acarretaria consequências extremamente negativas para todos os povos da União Europeia, mas deveria haver igualmente uma ligação com os países árabes moderados, também eles na mira da Al-Qaeda. A Europa deve estar na linha da frente nesta acção de prevenção e de luta contra o terrorismo, mas tem de garantir que as medidas substanciais prevaleçam sobre as burocráticas. Infelizmente, é mais fácil controlar com muito rigor as embalagens de desodorizante não transportadas em sacos de plástico adequados do que controlar os terroristas infiltrados como imigrantes clandestinos. Por isso, repito, será bem-vinda uma acção firme por parte da Comissão Europeia e do Conselho. Mas a luta contra o terrorismo deve passar também por iniciativas políticas que conduzam, finalmente, a uma solução da crise israelo-palestiniana que envolva o nascimento de um Estado palestiniano e a garantia de segurança para o Estado de Israel, sem quaisquer concessões às organizações fundamentalistas camufladas em grupos políticos - refiro-me ao Hamas e ao Hezbollah. Na luta contra o terrorismo, porém, não devemos esquecer-nos de que, na Europa, paralelamente à ameaça de matriz islâmica, há uma perigosa rede de grupos armados ligados a movimentos políticos internos e independentistas. Também nesta frente a Europa - e vou terminar - não deve baixar a guarda. Os acontecimentos em Espanha demonstram-nos que sempre que se baixa a guarda ou se envereda pela via da negociação, os terroristas voltam ao ataque."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta al terrorismo deve rimanere una delle grandi priorità dell'Unione europea. Certamente occorre un'efficace, continua e coordinata azione di prevenzione e di contrasto e ben vengano dunque le proposte formulate dal vicepresidente Frattini in quest'Aula. Non dobbiamo innanzitutto commettere l'errore di abbassare la guardia quando l'internazionale del terrore colpisce lontano dall'Europa. Purtroppo, la minaccia del fondamentalismo islamico non è diminuita, neanche quando l'attacco viene portato lontano dai nostri confini. Azione coordinata significa innanzitutto cooperazione all'interno dell'Unione, ma anche un forte collegamento con gli Stati Uniti: rompere i legami con gli Stati Uniti in quest'azione contro il terrorismo rappresenterebbe un gravissimo errore, porterebbe un gravissimo danno alla popolazione intera dell'Unione europea, ma il collegamento deve essere anche con i paesi arabi moderati, anch'essi nel mirino di Al Qaida. L'Europa deve essere in prima fila in quest'azione di prevenzione e contrasto, facendo però prevalere le azioni sostanziali su quelle burocratiche. Purtroppo, è più facile che ci siano controlli severi su flaconi di deodorante perché non trasportati in busta di plastica regolare piuttosto che su terroristi infiltrati fra immigrati clandestini. Ben venga, dunque, ripeto, un'azione forte della Commissione europea e del Consiglio. Ma la lotta al terrorismo va condotta anche con iniziative politiche che portino finalmente alla soluzione della crisi israelo-palestinese con la nascita di uno Stato palestinese e la garanzia di sicurezza per quello ebraico e senza però nulla concedere ad organizzazioni fondamentaliste camuffate da forze politiche - mi riferisco ad Hamas e Hezbollah. Ma nella lotta al terrorismo non va dimenticato che in Europa, accanto al pericolo di quello di matrice islamica, esiste una pericolosa rete di partiti armati, legati a fenomeni politici interni e indipendentisti. Anche su questo fronte, e concludo, l'Europa non deve abbassare la linea di guardia. I fatti di Spagna ci dimostrano che ogniqualvolta si abbassa la guardia o si sceglie la via della trattativa i terroristi tornano all'attacco."@ro18
"Pani predsedajúca, dámy a páni, boj proti terorizmu musí zostať jednou z hlavných priorít Európskej únie. Určite potrebujeme účinné, stále, koordinované opatrenia zamerané na predchádzanie terorizmu a boj proti nemu, a preto sú vítané návrhy, ktoré tomuto Parlamentu predstavil pán Frattini. V prvom rade by sme sa mali vyvarovať chyby, ktorou je poľavenie v ostražitosti, keď sa akty terorizmu sústreďujú na miesta mimo Európy. Hrozba islamistického fundamentalizmu žiaľ nie je menšia, napriek tomu, že k útokom dochádza ďaleko od našich hraníc. Koordinovaná činnosť predovšetkým znamená spoluprácu v rámci EÚ, ako aj úzke prepojenie so Spojenými štátmi. Prerušenie vzťahov so Spojenými štátmi v oblasti boja proti terorizmu by bolo veľmi závažnou chybou a spôsobilo by veľmi veľké škody obyvateľstvu Európskej únie ako takej, avšak mali by sme udržiavať vzťahy aj s umiernenými arabskými krajinami vrátane tých, na ktoré sa zameriava al-Káida. Európa musí prebrať vedúcu úlohu v rámci týchto opatrení na predchádzanie terorizmu a boj proti nemu, avšak musí zabezpečiť, aby výrazná činnosť prevažovala nad byrokratickým manévrovaním. Je žiaľbohu jednoduchšie zaviesť prísne kontroly fľaštičiek deodorantov, ktoré sa neprepravujú v riadnych plastikových vreckách, ako kontroly teroristov, ktorí sa infiltrovali do spoločnosti ako nelegálni prisťahovalci. Preto opakujem, že intenzívna činnosť Európskej komisie a Rady bude vítaná. Boj proti terorizmu by sme však mali viesť aj prostredníctvom politických iniciatív, aby sme konečne našli riešenie izraelsko-palestínskej krízy vrátane vytvorenia Palestínskeho štátu a zaručenia bezpečnosti Izraelského štátu bez toho, aby sme robili akékoľvek ústupky fundamentalistickým organizáciám, ktoré sa prezentujú ako politické skupiny, a tými myslím organizácie Hamas a Hizbaláh. Napriek tomu však by sme v boji proti terorizmu nemali zabúdať na skutočnosť, že v Európe popri nebezpečenstvách islamistického prvku existujú nebezpečné siete ozbrojených síl prepojených s vnútornými a separatistickými politickými hnutiami. Európa, a týmto svoj príspevok ukončím, nesmie poľaviť v ostražitosti ani na tomto fronte. Udalosti v Španielsku nám dokazujú, že kedykoľvek poľavíme alebo sa rozhodneme pre cestu rokovaní, teroristi sa vrátia k útočeniu."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, boj proti terorizmu mora ostati ena od glavnih prednostnih nalog Evropske unije. Zagotovo potrebujemo učinkovite, stalne in usklajene ukrepe za preprečevanje terorizma in boj proti njemu, zato so predlogi, ki jih je predstavil gospod Frattini v tem parlamentu, dobrodošli. Zlasti ne smemo narediti te napake, da postanemo manj pazljivi, če se teroristični napadi dogajajo daleč stran od Evrope. Žal se nevarnost islamskega fundamentalizma ni zmanjšala, čeprav se napadi dogajajo daleč stran od naših meja. Usklajeno ukrepanje zlasti vključuje sodelovanje v EU in trdne povezave z Združenimi državami: ukinitev naših povezav z Združenimi državami v boju proti terorizmu bi bila zelo velika napaka in bi povzročila zelo veliko škodo za prebivalstvo Evropske unije v celoti; potrebne so tudi povezave z zmernimi arabskimi državami, vključno s tistimi na dosegu Al-Kaide. Evropa mora prevzeti vodilno vlogo pri teh ukrepih za preprečevanje terorizma in boj proti njemu, hkrati pa mora zagotoviti, da bo pomembno ukrepanje prevladovalo nad birokratskimi ukrepi. Žal je lažje uvesti strog nadzor nad deodoranti v stekleničkah, ki niso shranjeni v ustreznih plastičnih vrečkah, kot pa nad teroristi, ki prestopijo meje kot nezakoniti priseljenci. Zato ponavljam, da bo odločno ukrepanje Evropske komisije in Sveta dobrodošlo. Proti terorizmu pa se je treba boriti tudi s političnimi pobudami, da bi se končno našla rešitev za izraelsko-palestinsko krizo, kar vključuje rojstvo palestinske države in zagotavljanje varnosti izraelske države brez popuščanja fundamentalističnim organizacijam, ki se skrivajo za političnimi skupinami – govorim o Hamasu in Hezbolahu. Vendar pri boju proti terorizmu ne smemo pozabiti, da je v Evropi, poleg nevarnosti islama, nevarna mreža oboroženih skupin, ki so povezane z notranjimi in separatističnimi političnimi gibanji. Evropa – in s temi besedami bom končal – tudi na tem področju ne sme postati manj pozorna. Dogodki v Španiji kažejo, da teroristi vedno, kadar postanemo manj pazljivi ali se odločimo za pogajanja, ponovno napadejo."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Terroristbekämpning måste förbli en av EU:s främsta prioriteringar. Vi behöver definitivt effektiva, kontinuerliga och samordnade åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism, och de förslag som Franco Frattini lagt fram för parlamentet är därför välkomna. För det första får vi inte göra misstaget att sänka garden när internationell terrorism drabbar länder långt från Europa. Hotet från den islamiska fundamentalismen har tyvärr inte minskat, även om attackerna äger rum långt från våra egna gränser. Samordnade insatser betyder framför allt samarbete inom EU och starka band till Förenta staterna. Att bryta banden med Förenta staterna i kampen mot terrorismen vore ett oerhört allvarligt misstag som skulle orsaka hela EU:s befolkning mycket svår skada. Vi bör dock också ha förbindelser med de moderata arabländerna, även de som är ett mål för Al-Qaida. EU måste ta på sig en ledande roll i dessa åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism, men vi måste se till att vi gör meningsfulla insatser i stället för att ägna oss åt byråkratiska manövrar. Tyvärr är det lättare att införa stränga kontroller av deodorantflaskor som inte transporteras i rätt plastpåsar än att kontrollera terrorister som nästlat sig in som olagliga invandrare. Jag vill därför upprepa att beslutsamma insatser av kommissionen och rådet kommer att vara välkomna. Kampen mot terrorismen bör emellertid också föras genom politiska initiativ för att äntligen nå en lösning på den israelisk-palestinska krisen. Lösningen bör innefatta tillkomsten av en palestinsk stat och garanterad säkerhet för den israeliska staten, utan eftergifter till fundamentalistiska organisationer förklädda till politiska grupper – jag syftar på Hamas och Hizbollah. I kampen mot terrorismen får vi emellertid inte glömma att det i Europa, vid sidan av hotet från det islamiska inslaget, finns ett farligt nätverk av väpnade grupper med anknytning till inhemska och separatistiska politiska rörelser. Avslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller. Händelserna i Spanien visar att terroristerna går till förnyad attack så fort vi sänker garden eller väljer förhandlingsvägen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph