Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ouvi com atenção as comunicações, quer do Conselho, quer da Comissão, e devo dizer de que estou convencido de que voltaremos a ter esta discussão - nos mesmos e exactos termos em que a estamos a ter - dentro de alguns meses, porque para o Doutor Lobo Antunes e para o Comissário Frattini, tudo o que tem sido feito está bem feito, foi bem feito, não há erro, não há avaliação que permita detectar um só erro. Apenas há que insistir em mais do mesmo, e é este o primeiro problema: é que estão enganados! Enquanto continuarmos a abordar o terrorismo como um problema de polícias e de serviços de informação, só estaremos a adiar o essencial. O terrorismo encontra-se, hoje, estreitamente associado às lógicas políticas simétricas que promovem o choque entre civilizações e a guerra, e, sobre isto, o vosso silêncio é ensurdecedor. Por exemplo, o Comissário Frattini anuncia medidas para o controlo de explosivos, na altura e na era em que a guerra no Iraque se transformou num negócio privado de milhões de dólares, ou em que os Estados Unidos fazem da recolha e do tratamento de informação classificada. Controlar os explosivos? Conheço um modo: nacionalizar a produção e o comércio. Só isso pode impedir que terrorismo e contra-terrorismo se transformem na cara e na coroa de uma mesma moeda: a que transforma a vida e a morte num negócio."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pozorně jsem vyslechl prohlášení Rady a Komise a musím říci, že jsem si jist tím, že tuto diskusi musíme znovu zopakovat za několik měsíců, za naprosto stejných podmínek jako dnes, neboť podle názoru Dr. Loba Antunese a komisaře Frattiniho bylo vše, co jsme udělali, správné; nedopustili jsme se podle nich žádných chyb a jakékoliv hodnocení nedokáží jediný omyl. Stále slyšíme, že jde o hlavní problém – není tomu tak! Dokud budeme k potírání terorismu přistupovat jako k problému, který patří do oblasti pravomocí policejních a informačních služeb, nedokážeme se soustředit na hlavní otázku. Terorismus je v současné době spojen se symetrickými politickými zásadami, které podporují myšlenku střetu civilizací a války a v tomto bodu je vaše ticho ohlušující. Například pan komisař Frattini oznamuje přijetí opatření určených ke kontrole výbušnin v době, kdy se válka v Iráku změnila v soukromou obchodní dohodu, která stojí miliony dolarů, a kdy Spojené státy pověřují shromažďováním a zpracováváním tajných informací subdodavatele. Kontrolovat výbušniny? Znám jeden způsob, a to znárodnění jejich výroby a obchodu. Je to jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se terorismus a boj proti němu staly dvěma stranami jedné mince, aby se život a smrt změnily v obchod."@cs1
"Fru formand! Jeg har lyttet opmærksomt på Rådets og Kommissionens indlæg, og jeg er nødt til at sige, at jeg er sikker på, at dette spørgsmål vil blive sat på dagsordenen igen - under nøjagtig samme vilkår som i dag - inden for et par måneder, idet dr. Lobo Antunes og kommissær Frattini er af den opfattelse, at alle gennemførte tiltag har været vellykkede og uden fejltagelser, og at en vurdering vil vise, at der ikke er blevet begået nogen fejl overhovedet. Vi bliver ved med at høre det samme igen og igen, og det er hovedproblemet - de tager fejl! Så længe vi bliver ved med at opfatte terrorisme som et problem, der henhører under politimyndighederne og efterretningstjenesterne, undlader vi at tage fat på det centrale spørgsmål. Terrorisme er i dag tæt knyttet til symmetriske politiske principper, der danner grundlag for sammenstød mellem civilisationer og krig, og på dette punkt er tavsheden larmende. Kommissær Frattini meddeler f.eks., at der vil blive truffet foranstaltninger til kontrol af sprængstoffer på et tidspunkt, hvor krigen i Irak er blevet til en privat forretning i milliondollarklassen, og hvor USA outsourcer indsamlingen og behandlingen af klassificerede oplysninger. Kontrol med sprængstoffer? Jeg kender en metode. Vi kan nationalisere produktion og handel. Det er den eneste måde at forhindre, at terrorisme og terrorbekæmpelse bliver to sider af samme sag, nemlig at gøre liv og død til en forrentning."@da2
"Ich habe den Vertretern von Rat und Kommission sehr genau zugehört, und ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Aussprache – unter demselben Vorzeichen wie heute – in einigen Monaten erneut führen werden, denn nach Ansicht von Dr. Lobo Antunes und Kommissar Frattini wurde alles, was bisher unternommen wurde, gut gemacht, Fehler sind keine unterlaufen, und auch bei künftigen Bewertungen wird man keinen einzigen Fehler feststellen. Wir hören immer wieder dasselbe, und das ist das eigentliche Problem – sie irren sich! Solange wir im Terrorismus ein Problem sehen, das in die Zuständigkeit der Polizei und Informationsdienste fällt, vertagen wir das Problem. Der Terrorismus ist heute eng verbunden mit den symmetrischen politischen Prinzipien, die den Kampf der Kulturen und Krieg fördern, und in diesem Punkt spricht Ihr Schweigen Bände. So kündigt Kommissar Frattini Maßnahmen zur Sprengstoffkontrolle zu genau dem Zeitpunkt an, da sich der Krieg im Irak zu einem privaten Geschäft mit Umsätzen in Millionenhöhe entwickelt hat und die USA die Erfassung und Verarbeitung geheimer Informationen ins Ausland verlagern. Sprengstoffkontrolle? Da kenne ich eine Möglichkeit: Man braucht nur seine Herstellung und den Handel damit zu nationalisieren. Nur so kann man verhindern, dass sich Terrorismus und Terrorismusbekämpfung zu zwei Seiten ein und derselben Medaille entwickeln, bei der Leben und Tod zum Geschäft werden."@de9
"Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή και πρέπει να πω ότι είμαι βέβαιος πως θα διεξαγάγουμε και πάλι αυτήν τη συζήτηση –υπό τους ίδιους ακριβώς όρους που διεξήχθη και αυτή– εντός ολίγων μηνών, διότι, κατά την άποψη του Δρ. Lobo Antunes και του Επιτρόπου Frattini, ό,τι έγινε ήταν καλώς καμωμένο, όλα είναι καλώς καμωμένα· δεν έγιναν καθόλου λάθη και τυχόν αξιολογήσεις δεν θα αποκαλύψουν απολύτως κανένα σφάλμα. Συνεχίζουμε να ακούμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα – σφάλλουν! Όσο συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε την τρομοκρατία ως ένα πρόβλημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, θα μεταθέτουμε στο μέλλον το κεντρικό ζήτημα. Η τρομοκρατία στις μέρες μας συνδέεται στενά με τις αντίστοιχες πολιτικές αρχές που προωθούν τη σύγκρουση των πολιτισμών και τον πόλεμο, και εν προκειμένω η σιωπή σας είναι εκκωφαντική. Για παράδειγμα, ο Επίτροπος Frattini ανακοινώνει μέτρα για τον έλεγχο της διακίνησης εκρηκτικών, τη στιγμή ακριβώς που ο πόλεμος στο Ιράκ έχει μετατραπεί σε σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών ύψους εκατομμυρίων δολαρίων και τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναθέτουν σε εξωτερικούς φορείς τη συλλογή και επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Θέλουμε έλεγχο της διακίνησης εκρηκτικών; Ξέρω έναν τρόπο: εθνικοποίηση του κλάδου παρασκευής και εμπορίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε να γίνουν η τρομοκρατία και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας οι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος: η μετατροπή της ζωής και του θανάτου σε επιχειρηματική δραστηριότητα."@el10
"I have listened carefully to what the Council and Commission have said and I have to say that I feel sure we shall be having this debate again – under exactly the same terms as this one – within the space of a few months because in the eyes of Dr Lobo Antunes and Commissioner Frattini, all that has been done has been done well, was done well; no mistakes were made and any assessment will reveal not a single error. We keep hearing the same thing over and over again and that is the main problem – they are mistaken! As long as we continue to approach terrorism as a problem falling within the scope of the police and information services, we shall be putting off the central issue. Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening. For example, Commissioner Frattini is announcing measures for controlling explosives at the very time when the war in Iraq has turned into a private business deal worth millions of dollars and when the United States is outsourcing the collection and processing of classified information. Control explosives? I know one way: nationalise the manufacture and trade. That is the only way to prevent terrorism and counter-terrorism from turning into two sides of the same coin: turning life and death into a business."@en4
"Tras haber escuchado atentamente las palabras del Consejo y la Comisión, he de decir que estoy convencido de que volveremos a tener este debate —con exactamente los mismos términos que en éste— en el plazo de pocos meses porque, a los ojos del señor Lobo Antunes y del Comisario Frattini, todo lo que se ha hecho, se ha hecho bien; no se ha cometido ningún error y ninguna evaluación revelará lo contrario. Seguimos escuchando lo mismo una y otra vez; éste es el principal problema: ¡están equivocados! Mientras que se continúe abordando el terrorismo como un problema que entra dentro del ámbito de competencia de la policía y los servicios de información, nos estaremos desviando del asunto central. Hoy en día el terrorismo está íntimamente relacionado con los principios políticos simétricos que fomentan la lucha entre civilizaciones y la guerra, y, en este sentido, nuestro silencio resulta ensordecedor. Por ejemplo, el Comisario Frattini está anunciando medidas para el control de explosivos justo en el momento en el que la Guerra de Iraq se ha convertido en un negocio privado por valor de millones de dólares y cuando los Estados Unidos están externalizando la recopilación y el procesamiento de información clasificada. ¿Controlar los explosivos? Yo conozco una forma: nacionalizando su fabricación y comercio. Es la única manera de evitar que el terrorismo y el antiterrorismo se conviertan en dos caras de la misma moneda: hacer de la vida y la muerte un negocio."@es21
"Ma olen tähelepanelikult kuulanud, mida nõukogu ja komisjon on rääkinud, ning ma pean ütlema, et olen kindel, et peame seda arutelu mõnekuulise vahe järel taaskord – täpselt samades tingimustes –, sest dr Lobo Antunes`i ja volinik Frattini silmis on kõik, mis tehtud, hästi tehtud; mingeid vigu ei ole tehtud ning ükski hindamine ei ole välja toonud ainsatki eksimust. Me kuuleme pidevalt üht ja sama asja üha uuesti ning see on peamiseks probleemiks – see on ekslik! Nii kaua kuni me läheneme terrorismile kui probleemile, mis jääb politsei ja teabeteenistuste reguleerimisalasse, jätame me kõrvale keskse küsimuse. Praegusel ajal on terrorism lähedalt seotud sümmeetriliste poliitiliste põhimõtetega, mis soodustavad tsivilisatsioonide kokkupõrget ja sõda, ning selles punktis on teie vaikimine kõrvulukustav. Näiteks teeb volinik Frattini teatavaks meetmed lõhkeainete kontrollimiseks täpselt sel ajal, kui sõda Iraagis on muutunud mitteavalikuks äritehinguks, mis on väärt miljoneid dollareid, ning Ameerika Ühendriigid tellivad alltöövõtuna salastatud teabe kogumist ja töötlemist. Kontrollida lõhkeaineid? Ma tean üht viisi: riigistada tootmine ja kaubandus. See on ainus viis hoidmaks ära seda, et terrorismist ja terrorismivastasest võitlusest saab ühe mündi kaks külge: muutes elu ja surma äriks."@et5
"Kuunneltuani tarkkaan neuvostoa ja komissiota, on sanottava, että minulla on varma tunne siitä, että käymme tätä keskustelua vielä uudelleen – aivan samoin termein kuin nyt – muutaman kuukauden sisällä, sillä neuvoston puheenjohtajan Manuel Lobo Antunesin ja komission jäsenen Frattinin mielestä kaikki se, mitä on tehty, on tehty hyvin. Heidän mielestään yhtä ainoatakaan virhettä ei ole tehty eikä yhdestäkään arviosta käy ilmi yhtäkään erhettä. Meille hoetaan jatkuvasti samaa asiaa, ja tämä on se suurin ongelma, he erehtyvät! Niin kauan, kun suhtaudumme terrorismiin siten, että se kuuluu poliisi- ja tiedotusyksiköiden toimivaltuuksiin, kierrämme keskeisen ongelman. Terrorismi liittyy nykyisin läheisesti symmetrisiin poliittisiin periaatteisiin, jotka jouduttavat kulttuurien yhteentörmäystä ja sotia, joten tässä mielessä hiljaisuutenne on korvia huumaavaa. Komission jäsen Frattini perää esimerkiksi toimia räjähteiden valvomiseksi juuri nyt, kun Irakin sota on muuttunut yksityiseksi miljoonien dollarien arvoiseksi liiketoiminnaksi ja kun Yhdysvallat on ulkoistamassa luokiteltujen tietojen keruuta ja käsittelyä. Valvotaan räjähteitä? Tiedän yhden keinon: kansallistetaan niiden valmistus ja kauppa. Tämä on ainoa keino estää terrorismin ja terrorismin vastaisen toiminnan muuttuminen kaksiteräiseksi miekaksi – kaupan käyminen elämällä ja kuolemalla."@fi7
"J'ai écouté attentivement les discussions du Conseil et de la Commission et je dois dire que j'ai la certitude que nous tiendrons à nouveau ce débat - exactement dans les mêmes conditions que celui-ci - d’ici quelques mois, parce qu'aux yeux du Dr Lobo Antunes et du commissaire Frattini, tout ce qui a été réalisé, l'a été convenablement; aucune erreur n'a été commise et aucune évaluation ne révélera la moindre erreur. Nous entendons sans cesse le même refrain et c'est là le problème principal – ils se fourvoient! Aussi longtemps que nous continuerons à aborder le terrorisme comme un problème qui relève du ressort de la police et des services de renseignements, nous esquiverons le problème fondamental. De nos jours, le terrorisme est étroitement lié aux principes politiques parallèles qui font la promotion des de civilisation et de la guerre, et votre silence à cet égard est assourdissant. Par exemple, le commissaire Frattini annonce des mesures pour contrôler les explosifs alors même que la guerre en Iraq est devenue un marché commercial privé qui vaut des millions de dollars et que les États-Unis sous-traitent la collecte et le traitement d’informations confidentielles. Contrôler les explosifs? Je connais une solution: en nationaliser la production et le commerce. C'est la seule façon d'éviter que le terrorisme et le contre-terrorisme ne deviennent deux facettes d’une même réalité, où la vie et la mort deviennent un commerce."@fr8
"Figyelemmel hallgattam, hogy mit mond a Tanács és a Bizottság, és meg kell mondjam, biztos vagyok benne, hogy újból lefolytatjuk majd ezt a vitát – a mostanival pontosan egyező feltételek mellett – egypár hónapon belül, mert Dr. Lobo Antunes és Frattini biztos úr szemében mindaz, amit megtettek, azt jól tették; nem követtek el hibákat és egy értékelés sem fog egyetlenegy hibát sem feltárni. Ugyanazt hallgatjuk állandóan és ez a legfőbb probléma – tévednek! Mindaddig, amíg a terrorizmust egy, a rendőrség és a hírszerzőszolgálatok hatáskörébe tartozó problémaként közelítjük meg, félretoljuk a központi kérdést. A terrorizmus manapság szorosan kapcsolódik az olyan szimmetrikus politikai elvekhez, amelyek a civilizációk összecsapását és a háborút támogatják, és e kérdésben a hallgatásuk fülsiketítő. Frattini biztos úr például intézkedéseket jelent be a robbanóanyagok ellenőrzésére olyankor, amikor az iraki háború dollármilliós magánvállalkozássá alakult át, és amikor az Egyesült Államok kiszervezi a titkos információk gyűjtését és feldolgozását. A robbanóanyagok ellenőrzésére egy módot tudok: a gyártás és a kereskedelem nemzeti szintre vitele. Ez az egyetlen módja annak megakadályozásának, hogy a terrorizmus és a terrorizmusellenesség ugyanazon érem két oldalává váljon: az élet és a halál elüzletiesítésévé."@hu11
"Ho ascoltato attentamente gli interventi del Consiglio e della Commissione e devo dire che a mio parere la presente discussione avrà nuovamente luogo, esattamente con le stesse modalità, fra qualche mese, poiché secondo il Presidente Lobo Antunes e il Commissario Frattini tutto quanto è stato fatto è stato fatto bene, non sono stati commessi errori e qualsiasi valutazione non rivelerà il minimo sbaglio. Non facciamo che sentirci ripetere ogni volta le stesse cose, ed è questo il problema principale: si sbagliano! Finché continueremo a considerare il terrorismo un problema che rientra nelle competenze della polizia e dei servizi di continueremo a rinviare il problema principale. Oggigiorno il terrorismo è strettamente legato ai principi politici simmetrici che promuovono lo scontro di civiltà e la guerra, e su questo punto il vostro silenzio è assordante. Il Commissario Frattini ad esempio annuncia misure per il controllo di esplosivi, mentre al contempo la guerra in Iraq si è trasformata in un affare privato da diversi milioni di dollari, e gli Stati Uniti affidano a terzi la raccolta e l’elaborazione di dati secretati. Il controllo di esplosivi? Conosco una soluzione: nazionalizzarne la produzione e il commercio. Questo è l’unico modo per impedire che il terrorismo e la lotta al terrorismo diventino due facce della stessa medaglia: il fare della vita e della morte un affare."@it12
"Aš atidžiai klausiausi, ką Taryba ir Komisija kalbėjo ir neabejoju, kad mes dar diskutuosime – tokiomis pat sąlygomis kaip dabar – po kelių mėnesių, nes daktaro Lobo Antunes ir komisaro Frattini nuomone, viskas, kas buvo padaryta, padaryta gerai; jokių klaidų nebuvo padaryta ir bet kuris įvertinimas neatskleistų nė vienos klaidos. Tą patį girdime nuolat ir tai yra didžiausia problema – jie klysta! Kol mes vertinsime terorizmą kaip problemą, sprendžiamą policijos ir žvalgybos priemonėmis, mes nespręsime svarbiausios problemos. Šių laikų terorizmas yra glaudžiai susijęs su simetriškais politiniais principais, kurie skatina civilizacijų susidūrimą ir karą, o apie šį dalyką jūs visiškai nekalbate. Pavyzdžiui, komisaras Frattini paskelbė apie priemones, skirtas kontroliuoti sprogmenis, kaip tik tuo metu, kai karas Irake tapo milijoninės vertės privataus verslo sandoriu ir kai Jungtinės Amerikos Valstijos slaptai informacijai rinkti ir apdoroti pasitelkia išorės paslaugų teikėjus. Sprogmenų kontrolė? Aš žinau vieną būdą: nacionalizuoti gamybą ir prekybą. Tai vienintelis būdas užkirsti kelią terorizmui ir išvengti, kad kova su terorizmu nepavirstų kita medalio puse: gyvybės ir mirties nepaverstų verslu."@lt14
"Es uzmanīgi noklausījos Padomes un Komisijas teikto, un es esmu pārliecināts, ka mums būs jāatgriežas pie šīm debatēm ar tieši tādiem pat nosacījumiem pēc dažiem mēnešiem, jo, kā uzskata un Komisārs viss, kas ir izdarīts, ir izdarīts labi un bija izdarīts labi; nav pieļautas nekādas kļūdas un nevienā novērtējumā neviena kļūda neatklāsies. Mēs klausāmies vienu un to pašu atkal un atkal, un tā ir vislielākā problēma – viņi maldās! Jo ilgāk mēs turpināsim uzskatīt terorismu par problēmu, kas jārisina policijai un informācijas dienestiem, jo ilgāk netiks skarts galvenais jautājums. Terorisms mūsdienās ir cieši saistīts ar simetriskajiem politikas principiem, kas veicina konfliktus civilizāciju starpā un karadarbību, bet šajā punktā jūsu klusēšana is nomācoša. Piemēram, Komisārs sludina sprāgstvielu kontroles pasākumus tieši tajā laikā, kad karš Irākā ir kļuvis par privātu uzņēmumu darījumu miljoniem dolāru vērtībā, kurā Savienotās Valstis izmanto ārpakalpojumus, lai savāktu un apkopotu klasificēto informāciju. Sprāgstvielu kontrole? Es zinu vienu veidu kā to izdarīt – nacionalizēt to ražošanu un tirdzniecību. Tas ir vienīgais veids, kā novērst terorismu, lai nebūtu jāizvēlas starp divām monētas pusēm, pārvēršot dzīvību un nāvi darījumā."@lv13
"Ouvi com atenção as comunicações, quer do Conselho, quer da Comissão, e devo dizer de que estou convencido de que voltaremos a ter esta discussão - nos mesmos e exactos termos em que a estamos a ter - dentro de alguns meses, porque para o Doutor Lobo Antunes e para o Comissário Frattini, tudo o que tem sido feito está bem feito, foi bem feito, não há erro, não há avaliação que permita detectar um só erro. Apenas há que insistir em mais do mesmo, e é este o primeiro problema: é que estão enganados! Enquanto continuarmos a abordar o terrorismo como um problema de polícias e de serviços de informação, só estaremos a adiar o essencial. O terrorismo encontra-se, hoje, estreitamente associado às lógicas políticas simétricas que promovem o choque entre civilizações e a guerra, e, sobre isto, o vosso silêncio é ensurdecedor. Por exemplo, o Comissário Frattini anuncia medidas para o controlo de explosivos, na altura e na era em que a guerra no Iraque se transformou num negócio privado de milhões de dólares, ou em que os Estados Unidos fazem da recolha e do tratamento de informação classificada. Controlar os explosivos? Conheço um modo: nacionalizar a produção e o comércio. Só isso pode impedir que terrorismo e contra-terrorismo se transformem na cara e na coroa de uma mesma moeda: a que transforma a vida e a morte num negócio."@mt15
"Ik heb zorgvuldig geluisterd naar wat de Raad en de Commissie hebben gezegd en ik moet zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat we dit debat opnieuw zullen voeren – met precies dezelfde inhoud als dit debat – en wel binnen een tijdsbestek van enkele maanden, omdat in de ogen van Lobo Antunes en commissaris Frattini alles wat er gedaan moest worden, goed is gedaan; er zijn geen fouten gemaakt en iedere evaluatie zal geen enkele fout aan het licht brengen. We horen hetzelfde steeds weer opnieuw en dat is het grote probleem – ze vergissen zich! Zo lang als we doorgaan om terrorisme te benaderen als een probleem dat valt binnen het takenpakket van de politie en de inlichtingendiensten, houden we ons niet bezig met het centrale vraagstuk. Terrorisme is tegenwoordig nauw verbonden met de symmetrische politieke principes die de botsing van beschavingen en oorlog propageren, en op dat punt is uw stilzwijgen verpletterend. Commissaris Frattini kondigt bijvoorbeeld maatregelen aan voor het controleren van explosieven op hetzelfde moment waarop de oorlog in Irak is veranderd in een particuliere handelsaangelegenheid ter waarde van miljoenen dollars en de Verenigde Staten het vergaren en bewerken van vertrouwelijke inlichtingen heeft uitbesteed. Controle op explosieven? Ik weet een manier: nationaliseer de fabricage en handel. Dat is de enige manier om te voorkomen dat terrorisme en terrorismebestrijding twee kanten van dezelfde munt worden: leven en dood worden tot handel."@nl3
"Uważnie wysłuchałem opinii Rady i Komisji i muszę powiedzieć, że jestem pewien, że ta debata odbędzie się ponownie – z takimi samymi założeniami jak toczona obecnie - w przeciągu kilku miesięcy, ponieważ w oczach doktora Lobo Antunesa i komisarza Frattiniego wszystko, co zostało zrobione, zrobiono dobrze; nie popełniono żadnych uchybień i żadna ewaluacja nie wykaże błędów. Słyszymy w kółko to samo i to jest główny problem – oni się mylą. Tak długo jak będziemy traktować terroryzm jako problem policji i służb specjalnych, odkładamy na bok kwestię podstawową. W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające. Dla przykładu, komisarz Frattini ogłasza środki służące kontroli materiałów wybuchowych, a w tej samej chwili wojna w Iraku staje się prywatną transakcją handlową wartą miliony, a Stany Zjednoczone zbierają i przetwarzają zastrzeżone informacje. Kontrola materiałów wybuchowych? Według mnie jest na to jeden sposób: nacjonalizacja produkcji i handlu. To jedyna droga zapobieżenia temu, aby terroryzm i walka z nim nie stały się dwiema stronami tej samej monety: zamianą życia i śmierci w biznes."@pl16
"Ouvi com atenção as comunicações, quer do Conselho, quer da Comissão, e devo dizer de que estou convencido de que voltaremos a ter esta discussão - nos mesmos e exactos termos em que a estamos a ter - dentro de alguns meses, porque para o Doutor Lobo Antunes e para o Comissário Frattini, tudo o que tem sido feito está bem feito, foi bem feito, não há erro, não há avaliação que permita detectar um só erro. Apenas há que insistir em mais do mesmo, e é este o primeiro problema: é que estão enganados! Enquanto continuarmos a abordar o terrorismo como um problema de polícias e de serviços de informação, só estaremos a adiar o essencial. O terrorismo encontra-se, hoje, estreitamente associado às lógicas políticas simétricas que promovem o choque entre civilizações e a guerra, e, sobre isto, o vosso silêncio é ensurdecedor. Por exemplo, o Comissário Frattini anuncia medidas para o controlo de explosivos, na altura e na era em que a guerra no Iraque se transformou num negócio privado de milhões de dólares, ou em que os Estados Unidos fazem da recolha e do tratamento de informação classificada. Controlar os explosivos? Conheço um modo: nacionalizar a produção e o comércio. Só isso pode impedir que terrorismo e contra-terrorismo se transformem na cara e na coroa de uma mesma moeda: a que transforma a vida e a morte num negócio."@ro18
"Pozorne som počúval vyhlásenia Rady a Komisie a musím povedať, že som si istý, že túto diskusiu musíme ešte raz zopakovať, za úplne rovnakých podmienok, ako dnes, v termíne niekoľkých mesiacov, za prítomnosti Dr. Loba Antunesa a komisára Frattiniho, všetko, čo sme urobili, sme urobili dobre; nedopustili sme sa žiadnych chýb a akékoľvek hodnotenia nedokážu jediný omyl. Stále počúvame, že ide o hlavný problém – nie je to tak! Kým k boju proti terorizmu budeme pristupovať ako ku problému, ktorý patrí do oblasti kompetencií policajných a informačných služieb, nedokážeme sa sústrediť na hlavnú otázku. Terorizmus sa v súčasnosti spája so symetrickými politickými zásadami, ktoré podporujú myšlienku stretu civilizácií a vojny a v tomto bode je vaše ticho ohlušujúce. Napríklad pán komisár Frattini oznamuje prijatie opatrení určených na kontrolu výbušnín v čase, keď sa vojna v Iraku zmenila na súkromnú obchodnú dohodu, ktorá stojí milióny dolárov a keď Spojené štáty poverujú zhromažďovaním a spracovaním tajných informácií subdodávateľov. Kontrolovať výbušniny? Poznám jeden spôsob, ktorým je nacionalizácia ich výroby a obchodu. Je to jediný spôsob, akým zabrániť, aby sa terorizmus a boj proti nemu stali dvomi stranami jednej mince, aby sa život a smrť zmenili na obchod."@sk19
"Pazljivo sem poslušal besede Sveta in Komisije ter moram povedati, da sem prepričan, da bomo ponovno imeli to razpravo – pod popolnoma enakimi pogoji kot zdaj – čez nekaj mesecev, ker dr. Lobo Antunes in komisar Frattini menita, da je bilo vse, kar je bilo narejeno, dobro; da ni bilo nobenih napak in da se z ocenjevanjem ne bo odkrila nobena napaka. Vedno znova poslušamo isto stvar in to je glavna težava, vendar se motijo. Dokler bomo terorizem obravnavali kot težavo, ki spada na področje policije in obveščevalnih služb, bomo odlagali osrednje vprašanje. Terorizem je danes tesno povezan s sorazmernimi političnimi načeli, ki spodbujajo razkol civilizacij in vojno, pri čemer je vaša tišina v zvezi s tem oglušujoča. Komisar Frattini na primer napoveduje ukrepe za nadzor nad eksplozivom prav v trenutku, ko se je vojna v Iraku spremenila v zasebno poslovno kupčijo, ki je vredna več milijonov dolarjev, in ko Združene države prepuščajo zbiranje in obdelavo zaupnih informacij zunanjim izvajalcem. Nadzor nad eksplozivi? Poznam en način: nacionalizacija proizvodnje in trgovine. Le tako bomo preprečili, da bosta terorizem in boj proti terorizmu postala dve strani iste medalje, tj. da bosta spremenila življenje in smrt v posel."@sl20
"Jag har lyssnat noga till vad rådet och kommissionen sagt, och jag måste säga att jag är övertygad om att vi kommer att hålla denna debatt igen – på exakt samma villkor som den här gången – inom några månader. Som Manuel Lobo Antunes och kommissionsledamot Franco Frattini ser det har nämligen allt gjorts på rätt sätt – inga misstag har begåtts och en eventuell granskning kommer inte att avslöja ett enda fel. Vi får höra samma sak om och om igen, och det är det som är det största problemet: de har fel! Så länge vi fortsätter att se terrorismen som ett problem för polis och underrättelsetjänster skjuter vi den centrala frågan framför oss. Dagens terrorism har nära anknytning till de symmetriska politiska principer som bidrar till sammandrabbningar mellan civilisationer och krig, och på den punkten är er tystnad öronbedövande. Kommissionsledamot Frattini tillkännager exempelvis åtgärder för kontroll av sprängämnen just när kriget i Irak har övergått till att vara en privat affärsuppgörelse värd miljontals dollar och Förenta staterna lägger ut insamling och bearbetning av sekretessbelagda uppgifter på entreprenad. Kontrollera sprängämnen? Jag vet ett sätt: förstatliga tillverkningen och handeln. Det är det enda sättet att förhindra att terrorismen och kampen mot terrorismen blir två sidor av samma mynt: liv och död blir affärer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"clashs"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph