Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"(FR) Monsieur le Président, je ne désapprouve, certes, pas les litanies de bons sentiments, d'incantations et de vœux pieux qui dominent ce débat mais, enfin, je n'y vois guère le recul qui serait à mon avis nécessaire à la compréhension d'un phénomène qui occupe brutalement nos esprits. Si brutalement, d'ailleurs, que nous ne prenons pas la peine d'en déterminer les tenants et les aboutissants, les causes et les conséquences. Or, mes chers collègues, qu'est-ce que la politique si ce n'est précisément la détermination patiente des causes et des conséquences des phénomènes immédiats? On installe un peu partout, dans les lieux publics et jusque dans les rues, d'effrayants systèmes de vidéosurveillance. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On fiche les citoyens, on développe les services de police et, quelque fois, de police secrète. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On restaure la torture. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On modifie les lois et, de plus en plus souvent, on les bafoue, bafouant même les droits élémentaires des hommes qui sont supposés avoir remplacé nos anciennes bibles. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On installe un peu partout des boucliers antimissiles, même dans les pays comme la République tchèque, au grand dam de sa population qui ne connaît d'ailleurs nullement le terrorisme, tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Bref, on divise les nations, on installe la méfiance entre les peuples et, surtout, on les enrégimente, ce qui est le cas de nos nations européennes, hélas, à l'Est comme à l'Ouest. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! Constatons, mes chers collègues, cette évidence que ce n'est pas le terrorisme qui accapare nos esprits, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est un voile insidieux qui brouille nos regards sans même que nous nous en apercevions. Certes, je ne nie pas ce qu'ont d'odieux les attentats qui ont touché nos nations, l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Mais, précisément, ces exemples sont parlants car le terrorisme a touché ces pays parce qu'ils avaient soutenu une opération de guerre: l'invasion d'un pays souverain. Je ne crains d'ailleurs pas de dire que ce qui s'est passé en Irak n'est pas tant la réponse au terrorisme qu'une autre forme de terrorisme séculaire et barbare qui a fait monter d'un cran la tension internationale. En vérité, le terrorisme est lui-même la conséquence d'un monde profondément déséquilibré, dominé par un empire qui, comme tous les empires du monde, nie les frontières et nie les peuples, tendant à créer partout un monde unidimensionnel, uniforme, obsessionnellement tendu vers la valeur unique de la marchandise. Un monde si étouffant et si violent pour la singularité des peuples que la seule réponse est une autre violence, bien entendu tout aussi inadmissible: la terreur. Ayons donc le courage de nous interroger! Et si le terrorisme n'était pas aussi, n'était pas d'abord la conséquence de ce nouvel impératif catégorique qu'impose la loi du marché et qui est inclus dans sa logique: la suppression des frontières. Non seulement l'abolition des frontières, le transfrontièrisme à la mode, abolit la diversité du monde et pousse à la fureur ceux qui s'en veulent les dépositaires, mais en plus, la disparition des frontières favorise les menées des bandes. Est-ce que ce n'est pas là, chers collègues, un point de réflexion à verser au débat de la lutte contre le terrorisme?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, samozřejmě že neodsuzuji nekonečné výčty dobrých úmyslů, zaříkávání a zbožných přání, které v této diskusi dominují, ale nedokáži v nich vidět tu objektivitu, která je nevyhnutelná pro pochopení fenoménu, který se tak náhle vetřel do našich myslí. Tak náhle, že si nedáme ani tu námahu zjistit proč a jak, zjistit příčiny a následky. Dámy a pánové, co je potom politika, ne-li trpělivé pátrání po příčinách a následcích fenoménů, které se nás v současné době dotýkají? Téměř všude, na veřejných prostranstvích a dokonce i na ulicích, jsou instalovány strach nahánějící systémy kamerové ostrahy. Proč? Abychom bojovali proti terorismu. Vedeme záznamy o občanech, rozvíjíme policejní služby a někdy i služby tajné policie. Proč? Abychom bojovali proti terorismu. Obnovujeme mučení. Proč? Abychom bojovali proti terorismu. Měníme zákony a stále častěji jimi opovrhujeme, a opovrhujeme dokonce i základními lidskými právy, která by nám měla nahrazovat bibli našich otců. Proč? Abychom bojovali proti terorismu. Téměř všude instalujeme protiraketové štíty, dokonce i v zemích jako je Česká republika, k veliké nelibosti jejich obyvatel, kteří nemají ani žádné zkušenosti s teroristickými útoky, a to vše ve jménu boje proti terorismu. Zkrátka rozdělujeme národy, vytváříme atmosféru nedůvěry mezi lidmi, a především je zastrašujeme. V takové situaci se ocitly naše evropské národy, bohužel jak na Západě, tak i na Východě. Proč? Abychom bojovali proti terorismu. Dámy a pánové, není jednoznačné, zda to, co nás pohlcuje, je terorismus nebo spíše boj proti němu. Závoj mylných představ nám brání ve výhledu a dokonce si to ani neuvědomujeme. Samozřejmě že nepopírám surovost útoků spáchaných proti našim národům ve Španělsku a ve Spojeném království. Tyto příklady však hovoří samy za sebe, neboť teroristé na tyto země zaútočili, protože podpořili vojenskou operaci, jíž byla invaze do suverénního státu. Kromě toho se nebojím říci, že to, co se dělo v Iráku, nebyla ani tak reakce na terorismus jako spíše jen jiná forma sekulárního a barbarského terorismu, která jen zvýšila mezinárodní napětí. Ve skutečnosti je samotný terorismus důsledkem závažné nerovnováhy ve světě, kterému vládne impérium, které stejně jako všechna světová impéria popírá hranice a národy a jehož cílem je vytvořit všude jednorozměrný, uniformní svět posedlý pouze hodnotou zboží. Svět, který násilně dusí rozmanitost různých národů a na který je možné reagovat pouze jiným druhem násilí, druhem, který je zjevně stejně nepřijatelný, a sice terorem. Mějme tedy odvahu zamyslet se nad následující věcí. Co když je terorismus v prvé řadě důsledkem tohoto nového kategorického imperativu, který prosazují tržní síly a který je součástí jejich logiky, kterou představuje odstranění hranic? Rušení hranic, módní bezhraničnost, to vše způsobuje nejen ztrátu rozmanitosti světa a činí život nesnesitelným těm, kdo se ji snaží zachovat, ale stírání hranic navíc podporuje i machinace různých gangů. Nemyslíte si, dámy a pánové, že toto hledisko by se mohlo také začlenit do diskuse o potírání terorismu?"@cs1
"Hr. formand! Jeg er naturligvis ikke imod den strøm af fine hensigter, besværgelser og fromme ønsker, som dominerer denne debat, men jeg kan ikke rigtig få øje på den form for objektivitet, som jeg mener er nødvendig for at forstå et fænomen, der så brat har optaget vores sind - så brat, at vi i øvrigt ikke gør os den ulejlighed at undersøge de nærmere omstændigheder, årsagerne og konsekvenserne. Hvad er politik, hvis man ikke tålmodigt undersøger årsagerne og konsekvenserne ved det, som umiddelbart bekymrer os? Skræmmende videoovervågningssystemer opsættes alle vegne, på offentlige steder og endog i gaderne. Hvorfor? For at bekæmpe terrorisme! Vi registrerer borgerne, udbygger politimyndighederne og nogle gange det hemmelige politi. Hvorfor? For at bekæmpe terrorisme! Vi genindfører tortur. Hvorfor? For at bekæmpe terrorisme! Vi ændrer lovgivningen og tilsidesætter den i stigende grad, og vi tilsidesætter sågar folks grundlæggende rettigheder, som skulle være erstatningen for vores bibler i gammel tid. Hvorfor? For at bekæmpe terrorisme! Vi opstiller missilskjold alle vegne, selv i lande som Tjekkiet, til stor utilfredshed for befolkningen, som i øvrigt ikke har oplevet terror, og alt sammen for at bekæmpe terrorisme. Kort sagt splitter vi landene, skaber mistillid mellem befolkningerne og mest af alt intimiderer dem, hvilket desværre er sket i vores europæiske lande i øst som i vest. Hvorfor? For at bekæmpe terrorisme! Mine damer og herrer! Er det ikke tydeligt, at det ikke er terrorisme, men bekæmpelsen af terrorisme, der optager os? Det er en lumsk tåge, som slører vores syn, uden at vi lægger mærke til det. Jeg fornægter naturligvis ikke de afskyelige angreb på vores lande, i Spanien og i Det Forenede Kongerige. Disse eksempler taler imidlertid netop for sig selv, idet terror ramte disse lande, fordi de støttede en krigshandling - invasionen af en selvstændig stat. Jeg er desuden ikke bange for at sige, at det, som skete i Irak, ikke så meget var en kamp mod terrorisme, men snarere endnu en ældgammel, barbarisk form for terrorisme, som fik de internationale spændinger helt op i det røde felt. I virkeligheden er terrorisme i sig selv konsekvensen af en verden i dyb ubalance, som er domineret af et imperium, der som alle verdens imperier ser stort på grænser og befolkninger og forsøger at skabe en endimensioneret, ensartet verden og alene er besat af varernes værdi. Vi lever i en verden, der er så undertrykkende og voldelig over for forskellige menneskers diversitet, at den eneste løsning er en anden form for vold, en som naturligvis er lige så uacceptabel, nemlig terror. Lad os have modet til virkelig at overveje dette. Hvad, hvis terrorisme primært var en konsekvens af denne nye kategoriske imperativ, som er påtvunget af markedskræfterne og er en del af dens logik, nemlig afskaffelsen af grænserne. Afskaffelsen af grænserne er ikke blot en fiks idé, der fjerner diversiteten i verden og ophidser dem, som ønsker at bevare diversiteten; det er også til gunst for anslag fra bander. Var dette, mine damer og herrer, muligvis et diskussionsemne, som kunne indgå i debatten om bekæmpelsen af terrorisme?"@da2
"Herr Präsident! Ich missbillige zwar nicht die endlosen Wiederholungen von hehren Meinungen, Beschwörungen und frommen Wünschen, die in dieser Debatte dominieren, doch fehlt meiner Meinung nach die Objektivität, die ich zum Verständnis einer Erscheinung für notwendig halte, die unser Denken mit solcher Gewalt beherrscht, dass wir uns nicht einmal die Mühe machen, ihre näheren Umstände, Ursachen und Auswirkungen zu bestimmen. Doch, werte Kolleginnen und Kollegen, ist die Politik nicht genau die geduldige Bestimmung der Ursachen und Auswirkungen von Erscheinungen, die uns unmittelbar betreffen? Überall auf öffentlichen Plätzen und sogar in Straßen werden schreckliche Videoüberwachungssysteme angebracht. Warum? Zur Bekämpfung des Terrorismus! Es werden Datensammlungen über die Bürger angelegt, die Polizeidienste und zuweilen auch die Geheimpolizei werden erweitert. Warum? Zur Bekämpfung des Terrorismus! Die Folter wird wieder eingeführt. Warum? Zur Bekämpfung des Terrorismus! Die Gesetze werden geändert und immer öfter mit Füßen getreten, gleiches geschieht mit den elementaren Menschenrechten, die angeblich unsere alten Bibeln ersetzt haben. Warum? Zur Bekämpfung des Terrorismus! Überall werden Raketenabwehrsysteme installiert, selbst in Ländern wie der Tschechischen Republik, zum großen Leidwesen der Bevölkerung, die im Übrigen noch keinen Terrorismus erlebt hat – all dies im Namen der Bekämpfung des Terrorismus. Kurz gesagt, man sät Zwietracht unter den Nationen, man schafft Misstrauen zwischen den Völkern, und vor allem versucht man, sie gleichzuschalten, was leider auf unsere europäischen Nationen zutrifft, im Osten wie im Westen. Warum? Zur Bekämpfung des Terrorismus! Meine werten Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten die klare Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass nicht der Terrorismus unser Denken beherrscht, sondern der Kampf gegen den Terrorismus. Er wirkt wie ein unmerklicher Schleier, der unseren Blick vernebelt, ohne dass wir dies bemerken. Natürlich will ich nicht die Abscheulichkeit der Anschläge in Abrede stellen, unter denen unsere Länder – Spanien und das Vereinigte Königreich – zu leiden hatten. Doch eben diese Beispiele sind beredt, denn diese Länder wurden vom Terrorismus betroffen, weil sie eine kriegerische Operation unterstützt hatten: die Invasion eines souveränen Staates. Ich scheue mich im Übrigen nicht festzustellen, dass das, was im Irak geschehen ist, keine Antwort auf den Terrorismus war, sondern vielmehr eine andere Form von säkularem, barbarischen Terrorismus, der die Spannung in der Welt um eine weitere Stufe erhöht hat. In Wirklichkeit ist der Terrorismus selbst die Folge einer völlig aus den Fugen geratenen Welt, die von einem Imperium beherrscht wird, das wie alle Imperien der Welt die Grenzen und die Völker missachtet, das versucht, überall eine eindimensionale, uniforme Welt zu schaffen, die zwanghaft nur noch auf den einen Wert – die Ware – ausgerichtet ist. Eine so erdrückende und für die Einzigartigkeit der Völker so gefährliche Welt, dass die Reaktion darauf in einer anderen, natürlich ebenso inakzeptablen Gewalt besteht: dem Terror. Wir sollten daher den Mut aufbringen, darüber nachzudenken! Vielleicht ist der Terrorismus in erster Linie die Folge jenes neuen kategorischen Imperativs, den die Marktkräfte durchsetzen und der in deren Logik enthalten ist: die Beseitigung der Grenzen? Die Beseitigung der Grenzen, die gegenwärtig übliche Grenzverwischung führt nicht nur zum Verschwinden der Vielfalt der Welt und versetzt diejenigen, die sich als deren Bewahrer betrachten, in höchsten Zorn, sondern die Grenzbeseitigung begünstigt auch das Bandenunwesen. Ist dies nicht eine bedenkenswerte Überlegung, meine werten Kolleginnen und Kollegen, die in der Debatte über die Bekämpfung des Terrorismus berücksichtigt werden sollte?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και δεν είμαι κατά της λιτανείας των λεπταίσθητων αισθημάτων, των εξορκισμών και των ευσεβών πόθων, που δεσπόζουν σε αυτήν τη συζήτηση, πραγματικά όμως αδυνατώ να δω σε αυτά το είδος της αντικειμενικότητας που πιστεύω ότι απαιτείται για να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τόσο αιφνιδιαστικά για να κυριαρχήσει στη σκέψη μας – τόσο αιφνιδιαστικά, μάλιστα, που δεν μπαίνουμε στον κόπο να επεξεργαστούμε τις εισροές και εκροές του, τα αίτια και τις συνέπειες. Κυρίες και κύριοι, τι άλλο είναι η πολιτική παρά η υπομονετική επεξεργασία των αιτίων και των συνεπειών αυτού που μας απασχολεί άμεσα; Παντού εγκαθίστανται τρομακτικά συστήματα παρακολούθησης από κάμερες, σε δημόσιους χώρους, ακόμη και σε δρόμους. Για ποιόν λόγο; Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Φακελώνουμε τους πολίτες, αναπτύσσουμε αστυνομικές υπηρεσίες, ενίοτε και τη μυστική αστυνομία. Γιατί; Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επαναφέρουμε τα βασανιστήρια. Γιατί; Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλάζουμε τους νόμους και τους αψηφούμε ολοένα και περισσότερο, αψηφούμε ακόμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, που υποτίθεται ότι αντικατέστησαν τις παλαιές Βίβλους μας. Γιατί; Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγκαθιστούμε ασπίδες αντιπυραυλικής προστασίας παντού, ακόμα και σε χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών της, που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν βιώσει καμία τρομοκρατική ενέργεια, όλα δε αυτά εν ονόματι της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Εν ολίγοις, διαιρούμε τα έθνη, δημιουργούμε δυσπιστία μεταξύ των πολιτών και, το κυριότερο, τους εκφοβίζουμε, πράγμα που συνέβη στα ευρωπαϊκά έθνη μας, αλίμονο, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Ευρώπη. Γιατί; Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν μας απορροφά η τρομοκρατία, αλλά η καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Ένα δόλιο πέπλο συσκοτίζει την όρασή μας και δεν μπορούμε καν να το δούμε. Δεν αρνούμαι, βεβαίως, τον ελεεινό χαρακτήρα των επιθέσεων στα έθνη μας, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αυτά τα παραδείγματα είναι εύγλωττα σε σχέση με το ότι η τρομοκρατία έπληξε αυτές τις χώρες, επειδή υποστήριξαν μια πράξη πολέμου: την εισβολή σε ένα κυρίαρχο έθνος. Επιπλέον, δεν φοβάμαι να πω ότι αυτό που συνέβη στο Ιράκ δεν ήταν τόσο απάντηση στην τρομοκρατία όσο άλλη μια μακραίωνη, βαρβαρική μορφή τρομοκρατίας, που ανέβασε τη διεθνή ένταση μια βαθμίδα παραπάνω. Πράγματι, η ίδια η τρομοκρατία είναι συνέπεια ενός κόσμου σε βαθιά ανισορροπία, στον οποίο κυριαρχεί μια αυτοκρατορία που, όπως όλες οι παγκόσμιες αυτοκρατορίες, αρνείται τα σύνορα και τους λαούς, με στόχο τη δημιουργία παντού ενός μονοδιάστατου, ομοιόμορφου κόσμου, που παραμένει μανικά προσηλωμένος στην αξία των αγαθών και μόνο. Ενός κόσμου τόσο ασφυκτικού και βίαιου έναντι της πολυμορφίας των διαφόρων λαών, ώστε η μόνη απάντηση είναι ένα άλλο είδος βίας, που προφανώς είναι εξίσου απαράδεκτη: ο τρόμος. Ας έχουμε το σθένος να το σκεφθούμε πραγματικά αυτό. Τι θα γινόταν αν η τρομοκρατία ήταν πρωτίστως συνέπεια αυτού του νέου κατηγορηματικού προτάγματος που επιβάλλεται από τις δυνάμεις της αγοράς και είναι τμήμα της λογικής της: της κατάργησης των συνόρων. Όχι μόνο η κατάργηση των συνόρων, η μόδα της διασυνοριακότητας, καταλύει την πολυμορφία του κόσμου και εξαγριώνει εκείνους που θέλουν να την διατηρήσουν, αλλά επίσης η εξαφάνιση των συνόρων ενθαρρύνει τις μηχανορραφίες των συμμοριών. Μήπως αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημείο προς συζήτηση που πρέπει να προστεθεί στη συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;"@el10
"Mr President, obviously I am not against the litanies of fine sentiments, incantations and pious wishes that are dominating this debate, but I cannot really see in them the kind of objectivity I believe is necessary to understand a phenomenon that has so abruptly come to occupy our minds – so abruptly, moreover, that we are not taking the trouble to work out the ins and outs of it, the causes and the consequences. Ladies and gentlemen, what is politics if it is not patiently working out the causes and consequences of what immediately concerns us? Frightening video surveillance systems are being installed everywhere, in public places and even on the streets. Why? To fight terrorism. We put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police. Why? To fight terrorism. We bring back torture. Why? To fight terrorism. We change laws and increasingly we flout them, and we even flout people’s fundamental rights, the supposed substitute for our Bibles of old. Why? To fight terrorism. We install anti-missile shields everywhere, even in countries such as the Czech Republic, to the great displeasure of its population which has not experienced any terrorism anyway, and all in the name of the fight against terrorism. In short, we divide nations, create mistrust between peoples and most of all, we browbeat them, which is what has happened in our European nations, alas, in east and west alike. Why? To fight terrorism. Ladies and gentlemen, is it not clear that it is not terrorism that absorbs us, but the fight against terrorism? An insidious veil is clouding our vision, and we cannot even see it. Of course I do not deny the vileness of the attacks in our nations, in Spain and the United Kingdom. However, these examples speak for themselves in that terrorism affected these countries because they supported an act of war: the invasion of a sovereign state. Moreover, I am not afraid to say that what happened in Iraq was not so much a response to terrorism as another age-old, barbaric form of terrorism that took international tension up a notch. In truth, terrorism is itself the consequence of a profoundly unbalanced world, dominated by an empire that, like all the world’s empires, denies borders and peoples, aiming to create everywhere a one-dimensional, uniform world, obsessively focused on the value of goods alone. A world so stifling and violent for the diversity of different peoples that the only response is another kind of violence, one that is obviously equally unacceptable: terror. Let us have the courage to really think about this. What if terrorism was primarily a consequence of this new categorical imperative that is imposed by market forces and is part of its logic: the suppression of borders. Not only is the abolition of borders, the fashion for cross-borderism, doing away with the world’s diversity and infuriating those who want to keep it, but also the disappearance of borders favours the machinations of gangs. Perhaps this, ladies and gentlemen, is a discussion point that could be added to the debate on the fight against terrorism?"@en4
"Señor Presidente, es obvio que no estoy en contra de las letanías de buenos sentimientos, encantamientos y deseos píos que dominan este debate, pero no veo que éstas contengan el tipo de objetividad que creo que es necesaria para comprender un fenómeno que ha pasado a ocupar nuestras mentes muy abruptamente; tan abruptamente que ni nos molestamos en determinar sus causas y sus consecuencias. Señoras y señores, ¿qué es la política, si no la determinación paciente de las causas y las consecuencias de los acontecimientos inmediatos? Se están instalando horribles sistemas de videovigilancia en todas partes, en lugares públicos e incluso en las calles. ¿Por qué? Para luchar contra el terrorismo. Recopilamos fichas de nuestros ciudadanos, desarrollamos los servicios policiales e, incluso, a veces, la policía secreta. ¿Por qué? Para luchar contra el terrorismo. Volvemos a instaurar la tortura. ¿Por qué? Para luchar contra el terrorismo. Modificamos las leyes y, cada vez más, las desobedecemos, desobedecemos incluso los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se supone que han sustituido a la Biblia. ¿Por qué? Para luchar contra el terrorismo. Instalamos barreras antimisiles en todas partes, incluso en países como la República Checa, para el disgusto de sus ciudadanos que, de todas maneras, nunca han sufrido el terrorismo, todo ello en nombre de la lucha contra el terrorismo. En pocas palabras, dividimos a las naciones, creamos desconfianza entre los pueblos y, principalmente, los atemorizamos, que es lo que ha ocurrido en las naciones europeas, desgraciadamente, tanto en la Europa oriental como en la occidental. ¿Por qué? Para luchar contra el terrorismo. Señoras y señores, aceptemos que no es el terrorismo la cuestión que ocupa nuestras mentes, sino la lucha contra el terrorismo. Es un velo insidioso que cubre nuestra visión, y ni siquiera alcanzamos a verlo. Por supuesto, no niego la vileza de los ataques ocurridos en nuestros países, en España y el Reino Unido. Sin embargo, estos ejemplos son muy elocuentes; el terrorismo atacó en estos países porque habían apoyado un acto de guerra: la invasión de un Estado soberano. Además, no temo decir que lo que ocurrió en Irak no fue tanto una respuesta al terrorismo como otra forme de terrorismo secular y bárbaro que hizo aumentar aún más la tensión internacional. Ciertamente, el terrorismo es la consecuencia del gran desequilibrio existente en el mundo, que está dominado por un imperio que, al igual que todos los imperios del mundo, niega las fronteras y a las personas con la finalidad de crear, en todas partes, un mundo unidimensional, uniforme, concentrado obsesiva y únicamente en el valor de las mercancías. Un mundo tan sofocante y violento para la diversidad de los diferentes pueblos que sólo permite otra respuesta violenta, igualmente inaceptable: el terror. Debemos tener la valentía de pensar realmente en ello. El terrorismo quizás sea principalmente la consecuencia de este nuevo imperativo categórico impuesto por las fuerzas del mercado y que está contenido en su lógica: la eliminación de las fronteras. No es únicamente la abolición de las fronteras, la moda de lo transfronterizo, lo que está borrando la diversidad del mundo y enfureciendo a las personas que quieren mantenerla, sino que la propia desaparición de las fronteras favorece las maquinaciones de las bandas. Señoras y señores, tal vez deberíamos incluir este punto en el debate sobre la lucha contra el terrorismo."@es21
"Austatud juhataja, loomulikult ei ole ma ilusate mõtteavalduste, manamiste ja vagameelsete soovide ettelugemise vastu, mis on käesolevas arutelus valdavaks olnud, kuid ma ei näe neis tegelikult sellist objektiivsust, mida pean vajalikuks, et mõista nähtust, mis on nii järsku asunud meie mõtteid valdama – pealegi nii järsku, et me ei vaevu välja selgitama selle sisendeid ja väljundeid, põhjuseid ja tagajärgi. Daamid ja härrad, mis on poliitika, kui mitte meid vahetult puudutava põhjuste ja tagajärgede kannatlik väljatöötamine? Kõikjale, avalikesse kohtadesse ja isegi tänavatele, on seatud hirmutavad videojälgimissüsteemid. Miks? Et võidelda terrorismi vastu. Me peame arvet kodanike üle, arendame politseiteenistusi ja vahel salapolitseid. Miks? Et võidelda terrorismi vastu. Me võtame taas kasutusele piinamise. Miks? Et võidelda terrorismi vastu. Me muudame seadusi ja järjest enam hülgame neid, me hülgame isegi inimeste põhiõigusi, mis on meie vanade piiblite oletatavaks asemikuks. Miks? Et võidelda terrorismi vastu. Me seame kõikjale üles raketikilbid, isegi sellistesse riikidesse nagu Tšehhi Vabariik, sealse rahva suureks meelehärmiks, kes ei ole niikuinii kogenud mingit terrorismi, ning seda kõike terrorismivastase võitluse nimel. Lühidalt, me lahutame rahvaid, loome inimeste vahel usaldamatust ja mis peamine, hirmutame neid, mis on juhtunud meie Euroopa rahvastega ning paraku ka idas ja läänes. Miks? Et võidelda terrorismi vastu. Daamid ja härrad, kas pole ilmselge, et mitte terrorism ei haara meid kaasa, vaid terrorismivastane võitlus? Meie vaadet varjab salakaval loor ja me ei suuda seda isegi näha. Muidugi ei eita ma rünnakute alatust meie rahva vastu Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Ometi räägivad need näited iseenda eest, et terrorism tabas neid riike, sest nad toetasid sõjalist akti: sissetungimist sõltumatusse riiki. Pealegi ei karda ma öelda, et see, mis toimus Iraagis, ei olnud mitte niivõrd vastuseks terrorismile, vaid teine aegunud barbaarne terrorismivorm, mis viis rahvusvahelise pinge ülima piirini. Tõtt öelda on terrorism ise tagajärjeks maailmale, mis on sügavalt tasakaalust väljas ja mida valitseb impeerium, mis sarnaselt kõigile maailma impeeriumidele eitab piiride ja rahvaste olemasolu, eesmärgiga luua ühemõõtmeline, ühetaoline maailm, mis painajalikult keskendub üksnes kaupade väärtusele. Maailm, mis on nii äge ja vägivaldne erinevate inimeste mitmekesisuse suhtes, et ainsaks vastuseks saab olla teist tüüpi vägivald, mis on loomulikult sama vastuvõetamatu: terror. Jätkugu meil julgust selle üle tõsiselt mõelda. Mis siis, kui terrorism oleks peamiselt tagajärjeks sellele uuele kategoorilisele imperatiivile, mille sunnivad peale turujõud ja on osaks selle loogikast: piiride mahasurumine. Mitte üksnes piiride kaotamine, piiriülesuse mood ei hävita maailma mitmekesisust ja aja vihale neid, kes tahavad seda alles hoida, vaid piiride kadumine soodustab ka kampade mahhinatsioone. Võibolla see, daamid ja härrad, on arutluspunkt, mille võiks lisada terrorismivastase võitluse arutellu?"@et5
"Arvoisa puhemies, en toki moiti keskustelussamme vallitsevia hyvän tahdon ja hyvien aikomusten vuodatuksia, mutta ne tuskin tuovat etäisyyttä, jota mielestäni tarvitaan ymmärtämään mieliämme jäytävää ilmiötä. Se jäytää meitä siinä määrin, ettemme vaivaudu selvittämään sen taustatekijöitä, syitä ja seurauksia. Arvoisat kollegat, eikö politiikka ole kuitenkin juuri käsillä olevien ilmiöiden syiden ja seurauksien kärsivällistä pohdintaa? Kauhistuttavia videovalvontajärjestelmiä asennetaan nykyisin lähes kaikkialle, julkisiin tiloihin ja jopa kaduille. Miksikö? Koska taistelemme terrorismia vastaan! Kansalaisista vähät välitetään, poliisiyksiköitä ja joskus jopa salaisen poliisin yksiköitä kehitetään. Miksikö? Koska taistelemme terrorismia vastaan! Kidutusta harjoitetaan. Miksikö? Koska taistelemme terrorismia vastaan! Lakeja muutetaan ja yhä useammin poljetaan, jolloin poljetaan myös sellaisten ihmisten perusoikeuksia, joiden oletetaan korvanneen vanhat pyhät kirjoituksemme. Miksikö? Koska taistelemme terrorismia vastaan! Ohjuskilpiä asennetaan terrorismin nimissä lähes kaikkialle, jopa Tšekin tasavallan kaltaisiin maihin terrorismista mitään tietävien kansalaisten kiusaksi. Toisin sanoen kansakunnat hajotetaan, kansojen välille kylvetään epäluuloa ja etenkin heitä värvätään armeijaan, kuten on valitettavasti tehty Euroopassa, niin idässä kuin lännessä. Miksikö? Koska taistelemme terrorismia vastaan! Arvoisat kollegat, todetkaamme selvyyden vuoksi, ettei mielemme ole terrorismin vaan sen torjunnan sumentama. Se on kuin salakavala verho, joka samentaa katseemme kuin huomaamattamme. En tietenkään kiistä, etteivätkö kansakuntiimme, kuten Espanjaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuneet terrori-iskut olisi olleet katalia tekoja, mutta juuri nämä esimerkit ovat osuvia, koska Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta joutuivat terrorismin kohteeksi siksi, että ne tukivat sotatoimia, toisin sanoen hyökkäystä suvereeniin maahan. En muutenkaan arkaile sanoa, että Irakin tapahtumat eivät ole niinkään vastaus terrorismiin, vaan kyse on toisenmuotoisesta, sekulaarisesta ja raakalaismaisesta terrorismista, joka on nostanut kansainvälistä jännitettä piirun verran. Todellisuudessa terrorismi on seurausta tasapainon perusteellisesta järkkymisestä maailmassa, jota hallitsee suurvalta, joka kaikkien suurvaltojen tavoin ei huomioi rajoja ja kansoja pyrkiessään luomaan kaikkialle yksiulotteisen ja yhdenmukaisen maailman, joka tähtää pakonomaisesti kohti sellaista, jossa vain tavaralla on arvoa. Tällainen maailma on niin tukahduttava ja raju muutos kansojen erityisluonteen kannalta, että siihen voidaan vastata vain toisenlaisella väkivallalla eli terrorilla, joka tosin on yhtä tuomittavaa. Meidän on siis uskallettava kyseenalaistaa! Ehkei terrorismi olekaan seurausta markkinalain mukaisesta ja sen logiikkaan sopivasta uudesta ja ehdottomasta vaatimuksesta, nimittäin rajojen poistamisesta. Rajojen poistaminen, tuo niin muodikas rajojen häivyttäminen ei ainoastaan poista eroja maiden välillä tai yllytä rajuihin tekoihin rajojen poistajien vastustajia, vaan rajojen häviäminen suosii myös jengien vehkeilyä. Arvoisat kollegat, eikö tässä olisi ainesta ammennettavaksi terrorismin torjunnasta käytävään keskusteluun?"@fi7
"Elnök úr! Természetesen nem vagyok ellene az érzelgős litániáknak, a varázsigéknek és a jámbor jókívánságoknak, amelyek ezt a vitát uralják, de valójában képtelen vagyok meglátni bennük azt a fajta objektivitást, amely szerintem egy olyan jelenség megértéséhez szükséges, amely oly hirtelen fészkelte be magát gondolatainkba – olyannyira hirtelen, hogy még arra se vesszük a fáradságot, hogy megértsük annak csínját-bínját, megnézzük okait és következményeit. Hölgyeim és uraim! Mi a politika, ha nem a minket közvetlenül érintő okok és következmények türelmes megoldása? Mindenütt – nyilvános helyeken és még az utcákon is – ijesztő video-megfigyelőrendszereket helyeznek el. Hogy miért? A terrorizmus elleni küzdelem miatt. Aktákat vezetünk a polgárokról, fejlesztjük a rendőri szolgálatokat, és olykor a titkosrendőrséget. Hogy miért? A terrorizmus elleni küzdelem miatt. Visszaállítjuk a kínzást. Hogy miért? A terrorizmus elleni küzdelem miatt. Jogszabályokat módosítunk és egyre inkább csúfot űzünk belőlük, és még – a régi Bibliánk állítólagos helyettesítőjéből – az alapvető emberi jogokból is csúfot űzünk. Hogy miért? A terrorizmus elleni küzdelem miatt. Rakétaellenes pajzsokat szerelünk fel mindenütt, még olyan országokban is, mint Csehország, lakosságának óriási nemtetszése ellenére, amelyik egyébként még nincs semmilyen tapasztalata a terrorizmussal; és tesszük mindezt a terrorizmus elleni küzdelem jegyében. Röviden: megosztjuk a nemzeteket, bizalmatlanságot keltünk a népek között és legfőképpen megfélemlítjük őket: ez történt európai nemzeteinkben – keleten és nyugaton egyaránt. Hogy miért? A terrorizmus elleni küzdelem miatt. Hölgyeim és uraim! Hát nem egyértelmű, hogy nem a terrorizmus emészt fel minket, hanem a terrorizmus elleni küzdelem? Alattomos fátyol homályosítja látásunkat és még azt se látjuk! Természetesen nem tagadom a nemzeteinkben – Spanyolországban és az Egyesült Királyságban – történt támadások alattomosságát. E példák azonban magukért beszélnek: amennyiben a terrorizmus azért érintette ezeket az országokat, mert azok háborús cselekményt támogattak: egy szuverén állam megszállását. Sőt, nem félek kimondani, hogy ami Irakban történt, az nem is annyira a terrorizmusra adott reakció volt, mint a terrorizmus egy másik ősrégi, barbár formája, amely felkorbácsolta a nemzetközi feszültséget. A terrorizmus önmagában valójában egy végletesen egyensúlyát vesztett és egy olyan birodalom által uralt világ következménye, amely – a világ valamennyi birodalmához hasonlóan – tagadja a határokat és a népeket, amelynek célja, hogy mindenütt egy egysíkú, egységes és – megszállottan – kizárólag az áruk értékére összpontosító világot teremtsen. Egy, a különböző népek sokszínűségére nézve olyan fullasztó és erőszakos világot, amelyre csak egy – természetesen éppoly elfogadhatatlan – másik típusú erőszakkal lehet válaszolni: a terrorral. Legyen bátorságunk tényleg elgondolkodni ezen! Mi van akkor, ha a terrorizmus főként ezen új kategorikus kényszerűség következménye, amelyet a piaci erők vetnek fel és amely azok logikájának részét képezi: a határok elnyomása. A határok eltörlése, a határokon átnyúló jelleg sajátossága, hogy nemcsak elpusztítja a világ sokszínűségét és felbőszíti azokat, akik azt meg kívánják őrizni, de a határok eltűnése a bandák machinációnak is kedvez. Hölgyeim és uraim, ez talán egy olyan vitatéma, amellyel ki lehetne egészíteni a terrorizmus elleni küzdelemről folytatott vitát?"@hu11
"Signor Presidente, naturalmente non sgradisco le litanie di bei sentimenti, gli incanti e le buone intenzioni che dominano questa discussione, ma sinceramente non vi vedo l’obiettività di cui vi sarebbe bisogno per comprendere un fenomeno che si è impadronito all’improvviso delle nostre menti, a tal punto che non ci diamo pena di analizzarne i pro e i contro, le cause e gli effetti. Onorevoli colleghi, cos’è la politica se non si dedica alla paziente individuazione delle cause e degli effetti delle questioni che ci stanno a cuore? Ovunque vengono installati sistemi di videosorveglianza che incutono timore, in luoghi pubblici e perfino nelle strade. Perché? Per combattere il terrorismo. Schediamo i cittadini, sviluppiamo gli organi di polizia e a volte la polizia segreta. Perché? Per combattere il terrorismo. Riportiamo in auge la tortura. Perché? Per combattere il terrorismo. Modifichiamo le leggi e le violiamo sempre più spesso, e violiamo persino i diritti fondamentali dei cittadini, considerati il sostituto dell’antica Bibbia. Perché? Per combattere il terrorismo. Installiamo ovunque scudi antimissile, perfino in paesi come la Repubblica ceca, con gran disappunto dei suoi cittadini, che non hanno mai avuto a che fare col terrorismo, e tutto nel nome della lotta al terrorismo. In breve, dividiamo le nazioni, seminiamo la sfiducia fra i popoli e, soprattutto, li rimproveriamo, cosa che, ahimè, è già successa nelle nostre nazioni europee, sia a est che a ovest. Perché? Per combattere il terrorismo. Onorevoli colleghi, non è chiaro che ciò che ci assorbe non è il terrorismo, bensì la lotta al terrorismo? Un velo insidioso sta offuscando la nostra vista senza che ce ne accorgiamo. Non nego certamente che gli attentati compiuti nei nostri paesi, in Spagna come nel Regno Unito, non siano meschini. Tuttavia, questi esempi sono emblematici, nel senso che tali paesi sono stati colpiti dal terrorismo dal momento che hanno sostenuto un atto di guerra, ovvero l’invasione di uno stato sovrano. Non ho paura inoltre di dire che quanto è successo in Iraq non è stata una risposta al terrorismo, bensì un’altra forma di terrorismo, antico, barbaro, il quale ha fatto salire la tensione a livello internazionale. In realtà, il terrorismo di per sé è la conseguenza di un mondo profondamente sbilanciato, dominato da un impero che, come tutti gli imperi del mondo, non riconosce né frontiere né popoli, cercando di creare ovunque un mondo monodimensionale, uniforme, che ha per unica ossessione la merce. Un mondo così soffocante e violento per la diversità dei popoli che l’unica risposta è un altro genere di violenza, una violenza che è ugualmente inaccettabile: il terrorismo. Armiamoci di coraggio per porci domande al riguardo! E se il terrorismo fosse fondamentalmente la conseguenza di questo nuovo imperativo categorico che viene imposto dalle forze del mercato ed è parte della sua logica, ovvero dell’eliminazione delle frontiere? Non solo l’eliminazione delle frontiere, la moda del transfrontalierismo stanno distruggendo la diversità del mondo e agitando gli animi di coloro che vogliono conservarla, bensì la scomparsa dei confini favorisce i piani delle organizzazioni criminali. Onorevoli colleghi, non è forse questo un punto da aggiungere alla discussione sulla lotta al terrorismo?"@it12
"Pone Pirmininke, aš tikriausiai esu prieš malonių jausmų litanijas, užkalbėjimus ir nerealius norus, kurie vyrauja šiose diskusijose, bet aš nematau jose to objektyvumo, kuris, namo nuomone, yra būtinas, kad būtų galima suprasti reiškinį, kuris taip staiga pavergė mūsų mintis – taip staiga, kad mes nepasivarginame išsiaiškinti jo priežastis ir padarinius bei paieškoti išeičių. Ponios ir ponai, kas yra politika, jei ne kantrus darbas, aiškinantis priežastis ir padarinius to, kas mus tiesiogiai paliečia? Bauginančios vaizdo stebėjimo sistemos įrengtos visur, viešose vietose ir netgi gatvėse. Kodėl? Kovojame su terorizmu. Mes registruojame piliečių duomenis, plečiame policijos tarnybas ir kartais slaptąją policiją. Kodėl? Kovojame su terorizmu. Mes sugrąžiname kankinimus. Kodėl? Kovojame su terorizmu. Mes pakeičiame įstatymus ir vis labiau juos pažeidinėjame, mes netgi pažeidinėjame pagrindines žmogaus teises, kurios pakeitė ankstesnes biblijas. Kodėl? Kovojame su terorizmu. Mes įrengiame antiraketinius skydus visur, net tokiose šalyse kaip Čekijos Respublika, sukeldami jos gyventojų, kurie nepatyrė jokių teroristų išpuolių, nepasitenkinimą, ir visa tai daroma vardan kovos su terorizmu. Trumpai tariant, mes supriešiname tautas, sukeliame žmonių nepasitikėjimą vienų kitais ir visų pirma bauginame juos – būtent taip įvyko mūsų Europos šalyse; deja, vienodai tiek rytuose, tiek vakaruose. Kodėl? Kovojame su terorizmu. Ponios ir ponai, ar neaišku, kad mums ne terorizmas rūpi, bet kova su terorizmu? Klastingas šydas dengia mūsų akis taip, kad mes jo net nepastebime. Be abejo, aš neneigiu piktadariškų išpuolių prieš mūsų šalis Ispaniją ir Jungtinę Karalystę. Tačiau šie pavyzdžiai patys paaiškina, kad šios šalys nukentėjo nuo terorizmo dėl to, kad jos rėmė karą: suverenios valstybės užpuolimą. Dar daugiau, aš nebijau pasakyti, kad tai, kas atsitiko Irake, tai ne tiek atsakas į terorizmą, kiek kita labai sena ir barbariška terorizmo forma, kuri iki kraštutinumo padidino tarptautinę įtampą. Iš tiesų pats terorizmas yra labai nesubalansuoto pasaulio padarinys, pasaulio, kuriame dominuoja imperija, kuri, kaip ir visos pasaulio imperijos, nepaiso sienų ir tautų, siekia visur sukurti vienamatį, vienodą pasaulį, liguistai besidomintį tik prekių verte. Tai toks slogus ir agresyviai žmonių įvairovę naikinantis pasaulis, kad vienintelis atsakas yra kitokio tipo smurtas, kuris neabejotinai taip pat nepriimtinas: teroras. Turėkime drąsos iš tikro susimąstyti apie tai. O gal terorizmą visų pirma sąlygojo tas naujasis kategoriškas imperatyvas, kurį primetė rinkos jėgos ir jų logiška pasekmė: atviros sienos. Ne tik sienų atvėrimas, transnacionalumo mada, pasaulio įvairovės naikinimas ir siutinimas tų, kas nori ją išsaugoti, bet ir sienų išnykimas yra palankus grupuočių machinacijoms. Galbūt tai, ponios ir ponai, yra diskusijų tema, kuria galima papildyti diskusijas apie kovą su terorizmu?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nekādā gadījumā neesmu pret smalku jūtu litāniju, “maģiskām formulām” un cēlām vēlmēm, kas dominē šajās debatēs, bet es tajās nesaskatu nekādu objektivitāti, kas, pēc manām domām, ir nepieciešama, lai izprastu to parādību, kura tik pēkšņi ir ielauzusies mūsu apziņā – turklāt tik pēkšņi, ka mēs pat necenšamies izvērtēt tās plusus un mīnusus, cēloņus un sekas. Dāmas un kungi, kas gan ir politika, ja tā neparedz rūpīgu cēloņu un seku, kas mūs skar vistiešākajā veidā, izvērtēšanu? Visur – gan sabiedriskās vietās, gan uz ielām tiek uzstādītas biedējošas video novērošanas sistēmas. Kādēļ? Lai apkarotu terorismu. Tiek veidotas iedzīvotāju datnes, izveidoti policijas dienesti, dažreiz pat slepenpolicija. Kādēļ? Lai apkarotu terorismu. Atkal tiek atsākta spīdzināšana. Kādēļ? Lai apkarotu terorismu. Mēs mainām likumus un arvien biežāk tos neievērojam. Mēs pat neievērojam cilvēku pamattiesības. Kādēļ? Lai apkarotu terorismu. Mēs visur uzstādām pretraķešu vairogus, pat tādā valstī kā Čehijas Republika, par lielu nepatiku tās iedzīvotājiem, kuri nekad nav pieredzējuši terorismu, un tas viss terorisma apkarošanas vārdā. Īsumā, mēs šķirojam cilvēkus pēc tautības, radām neuzticību cilvēku starpā, bet visļaunākais ir tas, ka mēs viņus iebiedējam, kas jau ir noticis ar Eiropas valstu iedzīvotājiem, diemžēl, vienādi - gan austrumu, gan rietumu daļā. Kādēļ? Lai apkarotu terorismu. Dāmas un kungi, nav skaidrs, vai tas ir terorisms, kas mūs pārņem, vai cīņa pret terorismu? Mūsu redzējumu nomāc šķietams iegansts, kuru mēs pat neapzināmies. Bez šaubām, es nenoliedzu uzbrukumu zemiskumu tādās mūsu valstīs kā Spānija un Lielbritānija. Tomēr šie piemēri liecina, ka terorisms ir skāris šīs valstis tādēļ, ka tās ir atbalstījušas karadarbību - suverēnas valsts invāziju. Turklāt es nebaidos teikt, ka tas, kas notika Irakā, nebija tik lielā mērā atbilde uz terorismu, kā vien cita mūžsena, barbariska terorisma forma, kas radīja starptautisku spriedzi līdz tās augstākajai pakāpei. Būtībā terorisms pats par sevi ir sekas absolūtai nesabalansētībai visā pasaulē, kurā dominē impērija un, līdzīgi kā visas citas impērijas, noliedz robežas un tautas un ir vērsta uz vienas dimensijas, vienādas pasaules radīšanu, kas koncentrējas vienīgi uz lietu vērtību. Tā ir apspiedoša un vardarbīga pasaule, kas neatzīst tautu dažādību, un tās vienīgā reakcija ir cits vardarbības veids – tāds, kurš ir vienlīdz nosodāms, proti - terors. Saņemsim drosmi un reāli par to padomāsim. Iespējams, ka terorisms sākotnēji bija sekas šai jaunajai kategoriskajai valdonībai, ko uzspiež tirgus spēki un kas ir daļa no tā loģikas - robežu likvidēšanas. Robežu atcelšana un pārrobežu sadarbības veicināšana ne tikai apdraud pasaules dažādību un kaitina tos, kuri vēlas šo dažādību saglabāt, bet arī veicina noziedzīgo grupējumu mahinācijas. Dāmas un kungi, iespējams, ka šis ir diskusiju punkts, kuru varētu iekļaut debatēs par cīņu pret terorismu?"@lv13
"Monsieur le Président, je ne désapprouve, certes, pas les litanies de bons sentiments, d'incantations et de vœux pieux qui dominent ce débat mais, enfin, je n'y vois guère le recul qui serait à mon avis nécessaire à la compréhension d'un phénomène qui occupe brutalement nos esprits. Si brutalement, d'ailleurs, que nous ne prenons pas la peine d'en déterminer les tenants et les aboutissants, les causes et les conséquences. Or, mes chers collègues, qu'est-ce que la politique si ce n'est précisément la détermination patiente des causes et des conséquences des phénomènes immédiats? On installe un peu partout, dans les lieux publics et jusque dans les rues, d'effrayants systèmes de vidéosurveillance. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On fiche les citoyens, on développe les services de police et, quelque fois, de police secrète. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On restaure la torture. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On modifie les lois et, de plus en plus souvent, on les bafoue, bafouant même les droits élémentaires des hommes qui sont supposés avoir remplacé nos anciennes bibles. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On installe un peu partout des boucliers antimissiles, même dans les pays comme la République tchèque, au grand dam de sa population qui ne connaît d'ailleurs nullement le terrorisme, tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Bref, on divise les nations, on installe la méfiance entre les peuples et, surtout, on les enrégimente, ce qui est le cas de nos nations européennes, hélas, à l'Est comme à l'Ouest. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! Constatons, mes chers collègues, cette évidence que ce n'est pas le terrorisme qui accapare nos esprits, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est un voile insidieux qui brouille nos regards sans même que nous nous en apercevions. Certes, je ne nie pas ce qu'ont d'odieux les attentats qui ont touché nos nations, l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Mais, précisément, ces exemples sont parlants car le terrorisme a touché ces pays parce qu'ils avaient soutenu une opération de guerre: l'invasion d'un pays souverain. Je ne crains d'ailleurs pas de dire que ce qui s'est passé en Irak n'est pas tant la réponse au terrorisme qu'une autre forme de terrorisme séculaire et barbare qui a fait monter d'un cran la tension internationale. En vérité, le terrorisme est lui-même la conséquence d'un monde profondément déséquilibré, dominé par un empire qui, comme tous les empires du monde, nie les frontières et nie les peuples, tendant à créer partout un monde unidimensionnel, uniforme, obsessionnellement tendu vers la valeur unique de la marchandise. Un monde si étouffant et si violent pour la singularité des peuples que la seule réponse est une autre violence, bien entendu tout aussi inadmissible: la terreur. Ayons donc le courage de nous interroger! Et si le terrorisme n'était pas aussi, n'était pas d'abord la conséquence de ce nouvel impératif catégorique qu'impose la loi du marché et qui est inclus dans sa logique: la suppression des frontières. Non seulement l'abolition des frontières, le transfrontièrisme à la mode, abolit la diversité du monde et pousse à la fureur ceux qui s'en veulent les dépositaires, mais en plus, la disparition des frontières favorise les menées des bandes. Est-ce que ce n'est pas là, chers collègues, un point de réflexion à verser au débat de la lutte contre le terrorisme?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen de litanieën van mooie gevoelens, bezweringen en vrome wensen die in dit debat overheersen, maar ik kan hier echt niet het soort objectiviteit in zien dat ik noodzakelijk vind om een verschijnsel te begrijpen dat zo direct onze gemoederen bezighoudt – zo direct bovendien dat we niet eens de moeite nemen de voors en tegens, de oorzaken en de gevolgen op een rij te zetten. Dames en heren, wat is politiek als niet geduldig de oorzaken en gevolgen van wat ons direct bezighoudt, op een rij worden gezet? Overal worden angstaanjagende videobewakingssystemen geïnstalleerd, in publieke ruimten en zelfs op straat. Waarom? Om terrorisme te bestrijden. We leggen bestanden van burgers aan, breiden politiediensten en soms de geheime politie uit. Waarom? Om terrorisme te bestrijden. We voeren weer martelingen in. Waarom? Om terrorisme te bestrijden. We wijzigen wetten en we negeren ze in toenemende mate, en we negeren zelfs de grondrechten van de mensen, de veronderstelde vervanging van onze bijbels van weleer. Waarom? Om terrorisme te bestrijden. We installeren overal antiraketschilden, zelfs in landen als de Tsjechische Republiek, tot groot ongenoegen van de bevolking die overigens geen ervaring heeft met enige vorm van terrorisme, en dat allemaal in naam van de terrorismebestrijding. Kortom, we verdelen naties, creëren wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en bovenal intimideren we de bevolking. Dat is wat er gebeurt in onze Europese landen, helaas, zowel in het oosten als in het westen. Waarom? Om terrorisme te bestrijden. Dames en heren, is het niet duidelijk dat niet het terrorisme, maar de strijd tegen terrorisme ons geheel in beslag neemt? Een bedrieglijke sluier vertroebelt ons beeld, en we zien hem zelfs niet. Natuurlijk ontken ik niet de verachtelijkheid van de aanslagen op onze landen, in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk. Maar uit deze voorbeelden spreekt dat het terrorisme deze landen trof, omdat zij een oorlogsdaad steunden: de invasie van een soevereine staat. Ik ben bovendien niet bang om te zeggen dat wat in Irak gebeurde niet zozeer een reactie was op terrorisme als wel een andere eeuwenoude, barbaarse vorm van terrorisme die de internationale spanning zeer hoog opdreef. De waarheid is dat terrorisme zelf het gevolg is van een zeer onevenwichtige wereld die wordt gedomineerd door een imperium dat, zoals alle imperia ter wereld, geen oog heeft voor grenzen en mensen en dat probeert overal een eendimensionale, uniforme wereld te creëren, uitsluitend obsessief gefocust op de waarde van materiële goederen. Een wereld zo verstikkend en gewelddadig voor de diversiteit van verschillende bevolkingsgroepen dat de enige reactie een ander soort geweld is, een die duidelijk evenzeer onaanvaardbaar is: terreur. Laten we de moed hebben om hier echt over na te denken. Wat als terrorisme primair een gevolg zou zijn van dit nieuwe categorisch imperatief dat door krachten in de markt wordt afgedwongen en dat deel uitmaakt van zijn logica: de afschaffing van grenzen. Niet alleen betekent de afschaffing van grenzen het in zwang zijn van grensoverschrijdingen, het uit de weg ruimen van de diversiteit in de wereld en het razend maken van degenen die dit willen behouden, maar ook de verdwijning van grenzen ten gunste van de machinaties van gangsterbendes. Misschien is dit, dames en heren, een discussiepunt dat kan worden toegevoegd aan het debat over de bestrijding van terrorisme?"@nl3
"Panie przewodniczący! Ja naturalnie nie wypowiadam się przeciw wzniosłym uczuciom, magicznym słowom i pobożnym życzeniom, które dominują w tej debacie. Nie mogę się jednak dopatrzeć w nich obiektywizmu, który wydaje się niezbędny dla zrozumienia zjawiska, które tak gwałtownie zaczęło zajmować nasze myśli – tak gwałtownie, że nie zadajemy sobie trudu, by zastanowić się nad jego szczegółami, przyczynami i skutkami. Panie i panowie! Czym jest polityka, jeśli nie cierpliwym ustalaniem przyczyn i skutków tego, co nagle nas zaniepokoiło? Wszędzie, nawet w miejscach publicznych i na ulicach, instaluje się systemy nadzoru video. Dlaczego? Aby zwalczać terroryzm. Prowadzimy kartoteki obywateli, rozbudowujemy policję, a czasem nawet tajną policję. Dlaczego? Aby zwalczać terroryzm. Przywracamy tortury. Dlaczego? Aby zwalczać terroryzm. Zmieniamy prawo, a potem coraz bardziej je łamiemy, lekceważymy nawet prawa podstawowe, które miały zastępować dawne biblie. Dlaczego? Aby zwalczać terroryzm. Wszędzie, nawet w takich krajach, jak Czechy, instalujemy tarcze antyrakietowe, ku wielkiemu niezadowoleniu ich mieszkańców, którzy nigdy nie zetknęli się z terroryzmem, a to wszystko w imię walki z terroryzmem. Mówiąc w skrócie, dzielimy narody, stwarzamy między nimi nieufność, a przede wszystkim zastraszamy je. To właśnie miało miejsce w przypadku naszych europejskich narodów, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Dlaczego? Aby zwalczać terroryzm. Panie i panowie! Czy nie jest jasne, że to nie terroryzm nas absorbuje, a walka z terroryzmem? Nie dostrzegamy nawet, jak zdradliwy welon zakrywa nasze oczy. Nie zaprzeczam oczywiście niegodziwości ataków na nasze narody w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jednak przypadki te mówią same za siebie – terroryzm dotyka kraje, które poparły wojnę: inwazję na suwerenne państwo. Nie boję się też stwierdzić, że to, co stało się w Iraku było nie tyle odpowiedzią na terroryzm, ale dawną, barbarzyńską formą terroryzmu, który sprawił, że napięcie międzynarodowe osiągnęło punkt kulminacyjny. Tak naprawdę sam terroryzm jest konsekwencją wysoce niezrównoważonego świata, zdominowanego przez cesarstwo, które, podobnie jak inne cesarstwa światowe, kwestionuje granice i istnienie narodów, zmierzając do utworzenia wszędzie jednowymiarowej, jednolitej rzeczywistości, i obsesyjnie koncentrując się jedynie na wartości dóbr. Rzeczywistości tak ograniczonej i brutalnej wobec różnorodności narodów, że jedyną odpowiedzią jest inny rodzaj przemocy, która w sposób oczywisty jest równie niedopuszczalna: terror. Miejmy odwagę naprawdę się nad tym zastanowić. A co, jeśli terroryzm jest przede wszystkim skutkiem tego nowego, kategorycznego imperatywu narzuconego przez siły rynkowe i częścią ich logiki: zniesienia granic. Znoszenie granic i moda na transgraniczność niweluje różnorodność świata i rozwściecza tych, którzy pragną ją zachować. Proces ten sprzyja jednak machinacjom gangów. Panie i panowie! Być może jest to aspekt dyskusji, który można by uwzględnić w debacie dotyczącej walki z terroryzmem?"@pl16
"Senhor Presidente, evidentemente que não desaprovo as litanias de bons sentimentos, de encantações e de votos piedosos que dominam este debate, mas a verdade é que não vejo nelas a objectividade em minha opinião tão necessária para a compreensão de um fenómeno que ocupa brutalmente os nossos espíritos. Tão brutalmente, aliás, que nem sequer nos damos ao trabalho de determinar as suas implicações, as suas causas e as suas consequências. Ora, caros colegas, o que é a política senão precisamente a determinação paciente das causas e dos efeitos dos fenómenos imediatos? Instalamos um pouco por todo o lado, nos locais públicos e até nas ruas, assustadores sistemas de videovigilância. Porquê? Luta contra o terrorismo! Fazemos fichas dos cidadãos, desenvolvemos os serviços de polícia e, por vezes, de polícia secreta. Porquê? Luta contra o terrorismo! Restauramos a tortura. Porquê? Luta contra o terrorismo! Modificamos as leis e, cada vez mais, ignoramo-las, ignorando mesmo os direitos elementares dos homens supostos terem substituído as nossas antigas bíblias. Porquê? Luta contra o terrorismo! Instalamos um pouco por todo o lado escudos antimísseis, mesmo em países como a República Checa, no qual uma grande parte da sua população não conhece minimamente o terrorismo, tudo isto em nome da luta contra o terrorismo. Em resumo, dividimos as nações, instalamos a desconfiança entre os povos e, sobretudo, arregimentamo-los, o que acontece nas nossas nações europeias, infelizmente, tanto a Leste como a Ocidente. Porquê? Luta contra o terrorismo! Temos de constatar, caros colegas, esta evidência: que não é o terrorismo que toma conta dos nossos espíritos, mas sim a luta contra ele. É um véu insidioso que turva os nossos olhos sem mesmo nos apercebermos. Evidentemente que não nego todo o odioso dos atentados que afectaram as nossas nações, a Espanha e a Grã-Bretanha. Mas, precisamente, esses exemplos são significativos, pois o terrorismo atacou esses países porque eles tinham apoiado uma operação de guerra: a invasão de um país soberano. Aliás, não temo afirmar que o que se passou no Iraque não é tanto uma resposta ao terrorismo, mas sim uma outra forma de terrorismo secular e bárbaro que fez aumentar um degrau na escala da tensão internacional. Na verdade, o próprio terrorismo é consequência de um mundo profundamente desequilibrado, dominado por um império que, como todos os impérios do mundo, nega as fronteiras e nega os povos, tendendo para criar em todo o lado um mundo unidimensional, uniforme, obsessivamente voltado para o valor único da mercadoria. Um mundo tão atabafante e tão violento para a singularidade dos povos que a única resposta é outra violência, evidentemente inadmissível também: o terror. Tenhamos portanto a coragem de nos interrogarmos! E se o terrorismo não fosse também, não fosse antes de mais, consequência deste novo imperativo categórico imposto pela lei do mercado e que está incluído na sua lógica: a eliminação das fronteiras. Não só a abolição das fronteiras, o transfronteirismo na moda, elimina a diversidade do mundo e conduz ao furor aqueles que se arvoram em seus depositários, como, mais do que isso, o desaparecimento das fronteiras favorece as maquinações dos bandos. Não será este, caros colegas, um tema de reflexão a incluir no debate sobre a luta contra o terrorismo?"@pt17
"Monsieur le Président, je ne désapprouve, certes, pas les litanies de bons sentiments, d'incantations et de vœux pieux qui dominent ce débat mais, enfin, je n'y vois guère le recul qui serait à mon avis nécessaire à la compréhension d'un phénomène qui occupe brutalement nos esprits. Si brutalement, d'ailleurs, que nous ne prenons pas la peine d'en déterminer les tenants et les aboutissants, les causes et les conséquences. Or, mes chers collègues, qu'est-ce que la politique si ce n'est précisément la détermination patiente des causes et des conséquences des phénomènes immédiats? On installe un peu partout, dans les lieux publics et jusque dans les rues, d'effrayants systèmes de vidéosurveillance. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On fiche les citoyens, on développe les services de police et, quelque fois, de police secrète. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On restaure la torture. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On modifie les lois et, de plus en plus souvent, on les bafoue, bafouant même les droits élémentaires des hommes qui sont supposés avoir remplacé nos anciennes bibles. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! On installe un peu partout des boucliers antimissiles, même dans les pays comme la République tchèque, au grand dam de sa population qui ne connaît d'ailleurs nullement le terrorisme, tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Bref, on divise les nations, on installe la méfiance entre les peuples et, surtout, on les enrégimente, ce qui est le cas de nos nations européennes, hélas, à l'Est comme à l'Ouest. Pourquoi? Lutte contre le terrorisme! Constatons, mes chers collègues, cette évidence que ce n'est pas le terrorisme qui accapare nos esprits, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est un voile insidieux qui brouille nos regards sans même que nous nous en apercevions. Certes, je ne nie pas ce qu'ont d'odieux les attentats qui ont touché nos nations, l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Mais, précisément, ces exemples sont parlants car le terrorisme a touché ces pays parce qu'ils avaient soutenu une opération de guerre: l'invasion d'un pays souverain. Je ne crains d'ailleurs pas de dire que ce qui s'est passé en Irak n'est pas tant la réponse au terrorisme qu'une autre forme de terrorisme séculaire et barbare qui a fait monter d'un cran la tension internationale. En vérité, le terrorisme est lui-même la conséquence d'un monde profondément déséquilibré, dominé par un empire qui, comme tous les empires du monde, nie les frontières et nie les peuples, tendant à créer partout un monde unidimensionnel, uniforme, obsessionnellement tendu vers la valeur unique de la marchandise. Un monde si étouffant et si violent pour la singularité des peuples que la seule réponse est une autre violence, bien entendu tout aussi inadmissible: la terreur. Ayons donc le courage de nous interroger! Et si le terrorisme n'était pas aussi, n'était pas d'abord la conséquence de ce nouvel impératif catégorique qu'impose la loi du marché et qui est inclus dans sa logique: la suppression des frontières. Non seulement l'abolition des frontières, le transfrontièrisme à la mode, abolit la diversité du monde et pousse à la fureur ceux qui s'en veulent les dépositaires, mais en plus, la disparition des frontières favorise les menées des bandes. Est-ce que ce n'est pas là, chers collègues, un point de réflexion à verser au débat de la lutte contre le terrorisme?"@ro18
"Pán predsedajúci, samozrejme, že neodsudzujem nekonečné výpočty dobrých úmyslov, zariekavania a zbožné želania, ktoré dominujú v tejto diskusii, avšak v nich nedokážem vidieť tú objektivitu, ktorá je nevyhnutná na pochopenie fenoménu, ktorý sa tak náhle votrel do našich myslí. Tak náhle, že si šetríme námahu určiť prečo a ako, príčiny a dôsledky. Dámy a páni, čo je potom politika, ak nie trpezlivé pátranie po príčinách a dôsledkoch fenoménov, ktoré sa nás v súčasnosti dotýkajú? Takmer všade, na verejných priestranstvách a dokonca aj na uliciach, sa inštalujú strach naháňajúce systémy kamerového dohľadu. Prečo? Aby sme bojovali proti terorizmu. O občanoch vedieme záznamy, rozvíjame policajné služby a niekedy aj služby tajnej polície. Prečo? Aby sme bojovali proti terorizmu. Obnovujeme mučenie. Prečo? Aby sme bojovali proti terorizmu. Meníme zákony a čoraz častejšie nimi opovrhujeme a opovrhujeme dokonca aj základnými ľudskými právami, ktoré by mali byť náhradou biblií našich otcov. Prečo? Aby sme bojovali proti terorizmu. Takmer všade inštalujeme protiraketové štíty, dokonca aj v krajinách ako Česká republika, k veľkej nevôli jej obyvateľstva, ktorá aj tak nemá žiadne skúsenosti s teroristickými útokmi, a to všetko v mene boja proti terorizmu. V skratke rozdeľujeme národy, vytvárame atmosféru nedôvery medzi ľuďmi, a najmä ich zastrašujeme. V takejto situácii sa ocitli naše európske národy, bohužiaľ či už na Západe alebo na Východe. Prečo? Aby sme bojovali proti terorizmu. Dámy a páni, nie je jednoznačné, či je to terorizmus, ktorý nás pohlcuje alebo skôr boj proti terorizmu. Závoj mylných predstáv nám bráni vo výhľade a dokonca si to ani neuvedomujeme. Samozrejme, že nepopieram ohavnosť útokov na naše národy v Španielsku a v Spojenom kráľovstve. Avšak tieto príklady hovoria sami za seba, keďže teroristi na tieto krajiny zaútočili, pretože podporili vojenskú operáciu, ktorou bola invázia do suverénneho štátu. Okrem toho sa nebojím povedať, že to, čo sa dialo v Iraku, nebola ani tak reakcia na terorizmus ako skôr len iná forma sekulárneho a barbarského terorizmu, ktorý len zvýšil o ďalší stupeň medzinárodné napätie. V skutočnosti je samotný terorizmus dôsledkom závažnej nerovnováhy vo svete, ktorému vládne impérium, ktoré ako všetky svetové impériá popiera hranice a národy, ktorého cieľom je vytvoriť všade jednorozmerný, uniformný svet posadnutý jedine hodnotou tovaru. Svet, ktorý násilne dusí rozmanitosť rôznych národov, na ktorý možno reagovať jedine iným druhom násilia, druhom, ktorý je zjavne rovnako neprijateľný, ktorým je teror. Majme teda odvahu zamyslieť sa nad nasledujúcim. Čo, ak je terorizmus v prvom rade dôsledkom tohto nového kategorického imperatívu, ktorý presadzujú trhové sily a ktorý je súčasťou ich logiky, ktorou je odstránenie hraníc. Rušenie hraníc, módna cezhraničnosť, spôsobuje nielen stratu rozmanitosti sveta a robí život neznesiteľný tým, ktorí sa ju snažia zachovať, ale stieranie hraníc tiež podporuje machinácie rôznych gangov. Nemyslíte si, dámy a páni, že tento aspekt by sa mohol začleniť do diskusie o boji proti terorizmu?"@sk19
"Gospod predsednik, jasno je, da ne nasprotujem dolgim razlagam o dobrih občutkih, zaklinjanju in hvalevrednih željah, ki prevladujejo v tej razpravi, vendar zares menim, da niso tako objektivni, kot bi morali biti, da bi razumeli pojav, ki je tako nepričakovano postal del našega razmišljanja – tako nepričakovano, da si ne prizadevamo, da bi ugotovili prednosti in slabosti, vzroke in posledice. Gospe in gospodje, kaj je politika, če ni potrpežljivo iskanje vzrokov in posledic za stvari, ki neposredno vplivajo na nas? Zastrašujoči sistemi video nadzora se nameščajo povsod, na javnih krajih in celo na cestah. Zakaj? Zaradi boja proti terorizmu. Shranjujemo podatke o državljanih, razvijamo policijske službe in včasih tajno policijo. Zakaj? Zaradi boja proti terorizmu. Ponovno uvajamo mučenje. Zakaj? Zaradi boja proti terorizmu. Spreminjamo zakone in jih vedno bolj kršimo, kršimo celo temeljne pravice ljudi, ki naj bi nadomestile naše nekdanje biblije. Zakaj? Zaradi boja proti terorizmu. Protiraketne ščite nameščamo povsod, celo v državah, kot je Češka republika, na veliko razočaranje njenih prebivalcev, ki sicer niso bile žrtve terorizma, in vse to v imenu boja proti terorizmu. Skratka, ločujemo narode, ustvarjamo nezaupanje med ljudmi in jih nadzorujemo, kar se je žal zgodilo v naših evropskih narodih, na vzhodu in na zahodu. Zakaj? Zaradi boja proti terorizmu. Gospe in gospodje, ali ni očitno, da naših misli ne zaposluje terorizem, ampak boj proti terorizmu? Zahrbtna tančica prikriva naš pogled, a tega ne opazimo. Seveda ne zanikam, do so bili napadi na naše narode v Španiji in Združenem kraljestvu nizkotni. Vendar ti primeri jasno kažejo, da je terorizem prizadel te države, ker so podprle vojno dejanje: napad suverene države. Poleg tega se ne bojim povedati, da dogodki v Iraku niso bili odziv na terorizem, ampak še ena prastara oblika terorizma, s katero se je zaostrila mednarodna napetost. V resnici je terorizem posledica močno neuravnoteženega sveta, kateremu vlada imperij, ki tako kot vsi svetovni imperiji ne priznava meja in narodov ter povsod poskuša vzpostaviti enodimenzionalen, enoten svet in je obsedeno osredotočen le na vrednost blaga. Svet je tako zadušljiv in nasilen za raznolikost posameznih narodov, da je edini odgovor nova oblika nasilja, ki je očitno prav tako nesprejemljiva: ustrahovanje. Biti moramo dovolj pogumni, da bomo resnično razmislili o tem. Kaj, če je bil terorizem na začetku posledica te nove odločne zahteve, ki jo določajo tržne sile in je del njene logike: ukinitev meja. Poleg odprave meja in priljubljenosti čezmejnosti, s čimer se omejuje raznolikost sveta in jezi tiste, ki jo želijo ohraniti, tudi izginjanje mej pozitivno vpliva na načrte tolp. Gospe in gospodje, morda je to izhodišče za razpravo, ki bi lahko bila vključena v razpravo o boju proti terorizmu."@sl20
"Herr talman! Jag vänder mig naturligtvis inte emot de litanior av ädla känslor, besvärjelser och fromma önskningar som dominerar den här debatten, men jag kan inte riktigt se att de präglas av den objektivitet som jag menar är nödvändig för att förstå ett fenomen som vi så plötsligt tvingats ägna våra tankar åt – så plötsligt att vi inte gör oss mödan att klargöra alla aspekter av det, dess orsaker och dess konsekvenser. Vad är politik om inte ett tålmodigt klargörande av orsakerna till och konsekvenserna av det som direkt berör oss? Skrämmande videoövervakningssystem installeras överallt, på offentliga platser och till och med på gatorna. Varför? För att bekämpa terrorismen. Vi registrerar medborgare och förstärker polisen, ibland också den hemliga polisen. Varför? För att bekämpa terrorismen. Vi återinför tortyr. Varför? För att bekämpa terrorismen. Vi ändrar lagar och struntar allt oftare i dem, och vi nonchalerar till och med människors grundläggande rättigheter, det förmodade substitutet för forna dagars biblar. Varför? För att bekämpa terrorismen. Vi installerar missilsköldar överallt, till och med i länder som Tjeckien, till befolkningens stora missnöje – de har ju inte upplevt någon terrorism. Allt görs i terroristbekämpningens namn. Kort sagt splittrar vi nationer och skapar misstro mellan folk, och framför allt hunsar vi dem. Det är vad som hänt i våra europeiska nationer, både i öst och i väst. Varför? För att bekämpa terrorismen. Är det inte uppenbart att det inte är terrorismen som helt upptar oss, utan kampen mot terrorismen? En lömsk slöja fördunklar vårt seende, och vi märker det inte ens. Jag förnekar naturligtvis inte det avskyvärda i attackerna mot våra nationer, i Spanien och i Storbritannien. Dessa exempel talar dock för sig själva: terrorismen drabbade dessa länder därför att de stödde en krigshandling – invasionen av en suverän stat. Jag är inte heller rädd för att säga att det som hänt i Irak snarare är en uråldrig, barbarisk form av terrorism som höjt den internationella spänningen en aning, än en reaktion på terrorism. I själva verket är terrorism i sig följden av en värld i djup obalans, som domineras av ett imperium som, i likhet med alla världens imperier, sätter sig över gränser och folk och strävar efter att överallt skapa en endimensionell, enhetlig värld, tvångsmässigt inriktad endast på materiella värden. En värld så kvävande och våldsam mot olika folks mångfald att det enda gensvaret är ett annat slags våld, som givetvis är lika oacceptabelt, nämligen terrorn. Låt oss ha modet att verkligen fundera på detta. Tänk om terrorismen främst är en följd av det nya kategoriska krav som marknadskrafterna ställer och ingår i dess logik: upphävandet av gränser. Avskaffandet av gränser och gränsöverskridandet som är så i ropet innebär inte bara att vi gör oss av med mångfalden i världen och gör dem som vill behålla den ursinniga, utan gränsernas försvinnande främjar också gängintriger. Kanske är detta en diskussionspunkt som skulle kunna läggas till i debatten om kampen mot terrorismen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph