Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo dibattito ci stia permettendo intanto di superare, di fare un bilancio, ma anche di superare alcuni pericolosi equivoci, un primo equivoco. Noi stiamo discutendo di una strategia contro il terrorismo e non contro l’islam e ridurre le cause del terrorismo semplicemente al fondamentalismo islamico sarebbe una soluzione piuttosto superficiale, una lettura piuttosto semplicistica; così come mi preoccupano alcune espressioni che ho appena sentito: le mosche portano la guerra nelle nostre società! Opinione piuttosto generica, piuttosto violenta, piuttosto rozza. Pensiamo se in Turchia domani un deputato si alzasse nel Parlamento turco e dicesse “le chiese cristiane portano la guerra alla nostra società” quale sarebbe la sdegnata reazione di questo Parlamento? Vorrei anche dare un suggerimento al Commissario Frattini: sappiamo che il lavoro di repressione è assolutamente fondamentale, tanto quanto quello di prevenzione. Ma credo che i bilanci si debbano fare non con i presunti terroristi arrestati, ma con i veri terroristi condannati. Sarebbe utile un monitoraggio, una ricognizione su quanti sospetti terroristi sono stati arrestati in questi anni nei nostri paesi e sono stati successivamente scarcerati. Dal Consiglio abbiamo ricevuto alcune risposte, in parte parziali. Vorrei soffermarmi su tre punti qui quali abbiamo bisogno di un approfondimento: non ci è bene chiaro quale debba essere il ruolo di questo Parlamento, in che modo sarà realmente associato a questa strategia dell’Unione europea. Non crediamo che sia sufficiente, è stato ricordato da altri colleghi, una riunione ogni sei mesi tra il vicepresidente, il presidente della commissione per le libertà pubbliche e il Consiglio. Crediamo che occorra una qualità e un’intensità di condivisione che non può limitarsi a questi appuntamenti formali e rituali. Non ci è chiaro che cosa accadrà delle funzioni di coordinatore dell’Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Ci è stato spiegato che questa funzione è innanzitutto legata a fornire valutazioni strategiche e a diffondere informazioni. Quando una nostra commissione ha avuto l’occasione di parlare con il signor De Vries, ci è stato confessato che quella funzione era assolutamente priva di contenuti e di strumenti. In questo caso, credo che nulla possa essere più dannoso di una funzione istituzionale che non abbia strumenti per poter esistere e per potersi rappresentare. Infine, signore presidente, non è chiaro in che modo si orienterà la Presidenza portoghese sulla cooperazione euroatlantica. Vorrei tornare alla domanda molto semplice e molto schietta che era contenuta nella nostra interrogazione. L’interrogazione diceva: “Questa cooperazione sarà perseguita con metodi conformi all’articolo 6 del trattato come raccomandato da questo Parlamento al termine dell’inchiesta sulla CIA”? Abbiamo bisogno di una risposta chiara! Una strategia comune ha senso se condivide il rispetto profondo per i diritti fondamentali dei cittadini e non sempre è stato così. Apprezziamo l’iniziativa del Vicepresidente Frattini su un questionario da diffondere tra gli Stati membri dell’Unione europea per capire quali strumenti abbiano messo in campo e che risposte abbiano prodotto questi strumenti, anche sul piano del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma in tal senso anticipiamo che questo Parlamento intende promuovere comunque un monitoraggio sulle conclusioni della commissione d’inchiesta sulla CIA e chiedere in sede formale: quale seguito hanno dato il Consiglio e la Commissione alle molte richieste che erano contenute in quelle relazione? Signor Presidente, concludendo, mi sembra di poter dire che la lotta al terrorismo ha bisogno di un alto livello di consenso sociale e occorre vigilare sui principi dell’articolo 6 del trattato. Evitare abusi, evitare semplificazioni, è l’unica via per garantire questo consenso."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že tato diskuse nám umožňuje průběžně vítězit, hodnotit, ale zároveň se i vyvarovat některých nebezpečných chyb – hlavně oné první chyby. Diskutujeme o strategii potírání terorismu, nikoli potírání islámu, a omezování příčin terorismu zjednodušováním na islamistický fundamentalismus by bylo, řekněme, povrchním řešením, povrchním chápáním problému. Podobně mne znepokojují některá vyjádření, která jsem zde dnes slyšel. Například to, že mešity vyhlašují válku našim společnostem. Takový názor patří mezi ty zjednodušující, prudší a neomalenější. Představte si, že by zítra v Turecku vystoupil v tureckém parlamentu poslanec, který by prohlásil: „ v křesťanských kostelech se vyhlašuje válka naší společnosti,“ jak pohoršeně by tento Parlament reagoval? Rád bych také něco navrhl panu Frattinimu. Uvědomujeme si, že činnost vynucování práva je absolutně základní, stejně jako preventivní opatření. Domnívám se však, že bychom měli naše odhady vypracovávat nikoli na základě počtu zatčených osob podezřelých z terorismu, ale na základě počtu konkrétních teroristů, kterým byla dokázána vina. Bylo by užitečné monitorovat nebo průběžně zkoumat, kolik osob podezřelých z terorismu bylo během uplynulých let v našich zemích zatčeno a kolik z nich bylo následně propuštěno. Nějaké údaje nám poskytla Rada, ale některé z nich byly neúplné. Chtěl bych se zaměřit na tři body, které musíme podrobněji přezkoumat. Není nám příliš jasné, jakou úlohu by měl hrát tento Parlament a jakým způsobem by měla být tato úloha skutečně propojena s touto strategií Evropské unie. Nedomníváme se, jak zdůraznili i další poslanci, že setkání místopředsedy a předsedy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s Radou jednou za šest měsíců je dostačující. Domníváme se, že je vyžadována taková kvalita a úroveň konsensu, že ji nelze omezovat na taková formální, rituální setkání. Není nám jasné, co se bude dít s funkcí koordinátora EU pro potírání terorismu. Bylo nám řečeno, že tato funkce je prvotně spjata s poskytováním strategických hodnocení a šířením informací. Když měl náš výbor možnost diskutovat s panem de Vriesem, bylo přiznáno, že tato funkce nedisponuje žádným obsahem a žádnými nástroji. V takovém případě se domnívám, že nemůže být nic škodlivějšího než institucionální funkce, která nemá k dispozici nástroje, které by jí umožňovaly fungovat a daly jí smysl. Závěrem, pane předsedající, není jednoznačné, jaké stanovisko přijme portugalské předsednictví ohledně euroatlantické spolupráce. Chtěl bych se vrátit k velmi jednoduchému a velmi upřímnému požadavku obsaženému v naší otázce. Otázka zněla, zda budou metody této spolupráce v souladu s článkem 6 Smlouvy, jak doporučil tento Parlament v závěru šetření týkajícího se americké CIA. Potřebujeme jasnou odpověď. Společná strategie má význam, pokud zahrnuje plné dodržování základních práv občanů, tak tomu však v případě této strategie vždy nebylo. Vítáme iniciativu místopředsedy Frattiniho týkající se dotazníků, které je nutno zaslat členským státům EU s cílem zjistit, jaké nástroje zavedly a jakou reakci vyvolaly tyto nástroje včetně oblasti dodržování základních práv občanů, avšak v tomto případě bychom vám chtěli oznámit, že tento Parlament přesto hodlá začít s přezkumem navazujícím na závěry Vyšetřujícího výboru v otázce americké CIA a položit formální otázku související s povahou kroků, které Rada a Komise podnikly, pokud jde o množství požadavků uvedených v těchto zprávách. Pane předsedající, na závěr mám pocit, že mohu říci, že potírání terorismu vyžaduje vysokou úroveň společenského konsensu a že musíme být ostražití, pokud jde o zásady stanovené v článku 6 Smlouvy. Jediný způsob, jakým lze dosáhnout tohoto konsensu, je vyhnout se zneužívání a zjednodušování."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg tror, at denne forhandling i mellemtiden gør det muligt for os at gøre status, men også at fjerne nogle farlige misforståelser og en første misforståelse. Vi taler om en strategi mod terrorisme, ikke om en strategi mod islam, og at sige, at terrorismens årsager udelukkende er islamisk fundamentalisme, ville være en meget overfladisk og forenklet løsning. Jeg er også bekymret over nogle af de udtalelser, jeg lige har hørt, f.eks. at moskeerne skaber krig i vores samfund. Det er en ret enfoldig og voldelig holdning, hvor man skærer alle over én kam. Tænk, hvis der i Tyrkiet i morgen var et tyrkisk parlamentsmedlem, der rejste sig og sagde, at "de kristne kirker skaber krig i vores samfund" - hvilken forarget reaktion ville der ikke komme her i Parlamentet? Jeg vil også gerne stille hr. Frattini et forslag. Vi ved, at håndhævelsen er yderst vigtig, lige så vigtig som forebyggelsen. Jeg tror dog ikke, at vi skal medregne de terrormistænkte, der er blevet anholdt, når vi gør status, men kun de ægte terrorister, der er blevet dømt. Det ville være nyttigt med en overvågning eller en optælling af, hvor mange terrormistænkte der er blevet anholdt i vores lande i de senere år, og som senere er blevet løsladt. Vi har fået nogle svar fra Rådet, men nogle af disse svar var ikke fyldestgørende. Jeg vil nævne tre punkter, der skal uddybes. Det er ikke helt klart, hvilken rolle Parlamentet skal spille, og på hvilken måde det egentlig skal deltage i denne EU-strategi. Efter vores mening er det - sådan som andre parlamentsmedlemmer allerede har sagt - ikke tilstrækkeligt med et møde hver sjette måned mellem næstformanden, formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Rådet. Vi mener, at det er nødvendigt med en konsensus, der har en kvalitet og et niveau, som ikke begrænses til disse formelle og rituelle møder. Det står ikke klart, hvad der skal ske med de opgaver, som EU-koordinatoren for bekæmpelse af terrorisme har. Vi har fået fortalt, at denne funktion først og fremmest drejer sig om at give strategiske vurderinger og udbrede informationer. Da et af vores udvalg havde lejlighed til at tale med hr. De Vries, indrømmede man over for os, at denne funktion overhovedet ikke havde noget indhold eller nogen instrumenter. I dette tilfælde er der efter min opfattelse ikke noget, som er mere skadeligt end en institutionel funktion, der ikke har nogen instrumenter til at eksistere eller blive repræsenteret. Endelig står det ikke klart, hvilken holdning det portugisiske formandskab vil have til det euroatlantiske samarbejde. Her vil jeg gerne vende tilbage til det meget enkle og oprigtige spørgsmål, som vi stillede i vores forespørgsel, nemlig om dette samarbejde vil foregå med metoder, der er i overensstemmelse med traktatens artikel 6, sådan som Parlamentet anbefalede efter CIA-undersøgelsens afslutning. Vi har brug for et klart svar. En fælles strategi giver mening, hvis den indebærer fuld respekt for borgernes grundlæggende rettigheder, men det har ikke altid været tilfældet. Vi bifalder kommissær Frattinis initiativ med et spørgeskema, der skal uddeles til EU's medlemsstater for at finde ud af, hvilke instrumenter de har brugt, og hvilke resultater disse instrumenter har givet, også når det gælder respekten for borgernes grundlæggende rettigheder, men i den forbindelse vil vi gerne sige allerede nu, at Parlamentet under alle omstændigheder agter at opfordre til en opfølgning på CIA-undersøgelsesudvalgets konklusioner og formelt spørge om, hvordan Rådet og Kommissionen har fulgt op på de mange anmodninger, som disse betænkninger indeholdt. Til sidst vil jeg sige, at bekæmpelse af terrorisme efter min mening har brug for et højt niveau af social konsensus, og at vi skal sørge for, at principperne i traktatens artikel 6 bliver overholdt. Den eneste måde at sikre denne konsensus på er at undgå misbrug og forenklinger."@da2
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, diese Aussprache ermöglicht uns, eine Zwischenbilanz zu ziehen, aber auch einige gefährliche Missverständnisse bzw. ein Hauptmissverständnis auszuräumen. Wir erörtern hier eine Strategie gegen den Terrorismus, nicht gegen den Islam, und die Ursachen des Terrorismus bloß auf den islamischen Fundamentalismus zu reduzieren wäre eine ziemlich oberflächliche Lösung, eine recht simple Deutung. Desgleichen beunruhigen mich einige Äußerungen, die ich soeben gehört habe: Die Moscheen bringen Krieg in unsere Gesellschaft! Das ist eine ziemlich allgemeine, ziemlich grausame, ziemlich plumpe Meinung. Stellen wir uns vor, in der Türkei würde sich morgen ein Abgeordneter im türkischen Parlament erheben und behaupten, „die katholischen Kirchen bringen Krieg in unsere Gesellschaft“, wie entrüstet würde wohl unser Parlament reagieren? Ferner möchte ich Herrn Frattini eine Empfehlung mit auf den Weg geben: Wir wissen, dass Strafverfolgungsmaßnahmen von ebenso fundamentaler Bedeutung wie Präventionsmaßnahmen sind. Allerdings glaube ich, dass nicht anhand der Zahl der festgenommenen mutmaßlichen Terroristen, sondern der wirklichen Terroristen, die verurteilt wurden, Bilanz gezogen werden sollte. Sinnvoll wäre eine Überprüfung bzw. eine Nachforschung, wie viele verdächtige Terroristen in den letzten Jahren in unseren Ländern festgenommen und wie viele später wieder freigelassen wurden. Vom Rat haben wir einige Antworten erhalten, die zum Teil unvollständig waren. Ich möchte drei Punkte zur Sprache bringen, die unserer Auffassung nach ausführlicher dargelegt werden müssen: Uns ist nicht ganz klar, worin die Rolle dieses Parlaments bestehen soll und inwieweit es wirklich in diese Strategie der Europäischen Union eingebunden wird. Wie bereits andere Kollegen betonten, betrachten wir eine halbjährliche Zusammenkunft zwischen dem Vizepräsidenten, dem Vorsitzenden des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und dem Rat als nicht ausreichend. Wir halten eine Qualität und Maß an Übereinstimmung für erforderlich, die sich nicht auf diese formalen und rituellen Treffen beschränken dürfen. Uns ist nicht klar, welche Aufgaben der Koordinator der Europäischen Union für die Terrorismusbekämpfung künftig haben wird. Uns wurde erklärt, dieses Amt sei hauptsächlich damit verbunden, strategische Bewertungen vorzunehmen und Informationen zu verbreiten. Als unser Ausschuss die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Herrn de Vries hatte, wurde eingeräumt, dass dieses Amt über keine Kompetenzen und Instrumente verfüge. In diesem Fall denke ich, dass nichts schädlicher sein könnte als ein institutionelles Amt, dass keine Instrumente hat, um arbeiten und Rechenschaft ablegen zu können. Und schließlich ist uns nicht klar, Herr Präsident, inwieweit sich der portugiesische Vorsitz auf die transatlantische Zusammenarbeit ausrichten wird. Ich möchte auf die ganz simple und ganz freimütige Frage, die in unserer Anfrage enthalten war, zurückkommen. Darin hieß es: Werden dabei Methoden zur Anwendung kommen, die mit Artikel 6 EUV ... in Einklang stehen, wie auch in der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Abschluss der Untersuchung zur CIA empfohlen wurde? Wir brauchen eine klare Antwort! Eine gemeinsame Strategie macht Sinn, wenn sie die uneingeschränkte Achtung der Grundrechte der Bürger einschließt, was nicht immer der Fall war. Wir begrüßen die Initiative von Vizepräsident Frattini in Bezug auf den Fragebogen, der in den Mitgliedstaaten der EU verteilt werden soll, um in Erfahrung zu bringen, welche Instrumente sie eingesetzt und zu welchen Ergebnissen diese geführt haben, und zwar auch im Hinblick auf die Achtung der Grundrechte der Bürger. Hierzu kündigen wir schon jetzt an, dass dieses Parlament nichtsdestotrotz ein Follow-up zu den Schlussfolgerungen des CIA-Untersuchungsausschusses in die Wege leiten und in aller Form die Frage stellen wird: Welche Folgemaßnahmen haben der Rat und die Kommission zu den zahlreichen in diesem Bericht enthaltenen Forderungen ergriffen? Herr Präsident, abschließend meine ich sagen zu können, dass die Terrorismusbekämpfung ein hohes Maß an gesellschaftlicher Zustimmung erfordert und dass die Grundsätze von Artikel 6 EUV eingehalten werden müssen. Und diese Zustimmung kann nur gewährleistet werden, wenn Missbräuche und Vereinfachungen vermieden werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση μας δίνει τη δυνατότητα, στο μεταξύ, να υπερκεράσουμε, να καταγράψουμε, αλλά και να ξεπεράσουμε ορισμένα σοβαρά σφάλματα – ένα πρώτο σφάλμα. Συζητάμε για μια στρατηγική κατά της τρομοκρατίας, όχι κατά του Ισλάμ, το να περιορίζουμε όμως τα αίτια της τρομοκρατίας με έναν απλουστευτικό τρόπο στον ισλαμικό φονταμενταλισμό είναι μια μάλλον επιφανειακή προσέγγιση, μια μάλλον απλουστευτική ανάγνωση. Ομοίως, ορισμένες αποστροφές που μόλις άκουσα μου προκαλούν ανησυχία: τα τζαμιά φέρνουν τον πόλεμο στις κοινωνίες μας! Αυτές είναι μάλλον γενικές, μάλλον βίαιες και μάλλον άξεστες απόψεις. Φανταστείτε αύριο στην Τουρκία να σηκωθεί ένας βουλευτής στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και να πει «οι χριστιανικές εκκλησίες φέρνουν τον πόλεμο στην κοινωνία μας» – ποια θα ήταν η οργίλη αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Θέλω, επίσης, να κάνω μια πρόταση στον κ. Frattini: γνωρίζουμε ότι ο τομέας της επιβολής του νόμου είναι απολύτως θεμελιώδης, τόσο όσο και η πρόληψη. Πιστεύω, όμως, ότι πρέπει να γίνονται υπολογισμοί με βάση όχι τους συλληφθέντες εικαζόμενους τρομοκράτες, αλλά τους πραγματικούς τρομοκράτες που κηρύσσονται ένοχοι. Θα ήταν χρήσιμο να καταγράψουμε ή να διερευνήσουμε πόσοι ύποπτοι για τρομοκρατία συνελήφθησαν τα τελευταία χρόνια στις χώρες μας, για να αφεθούν ελεύθεροι κατόπιν. Λάβαμε ορισμένες απαντήσεις από το Συμβούλιο, ορισμένες από αυτές όμως ήταν αποσπασματικές. Θέλω να εστιάσω εδώ σε τρία σημεία που πρέπει να διερευνήσουμε πιο ενδελεχώς: δεν μας είναι πολύ σαφές ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ποιόν τρόπο θα συνδεθεί πραγματικά με αυτήν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύουμε –και αυτό το επεσήμαναν άλλοι βουλευτές– ότι αρκεί μια συνάντηση κάθε έξι μήνες ανάμεσα στον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ποιότητα και επίπεδο συναίνεσης που δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτές τις επίσημες, εθιμοτυπικές συναντήσεις. Δεν μας είναι σαφές τι θα συμβεί σε σχέση με τα καθήκοντα του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ. Μας δόθηκε η εξήγηση ότι αυτός ο ρόλος συνδέεται πρωτίστως με την παροχή στρατηγικών εκτιμήσεων και τη διάδοση πληροφοριών. Όταν η επιτροπή μας είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον κ. de Vries, αυτός παραδέχθηκε ότι ο ρόλος ήταν παντελώς κενός περιεχομένου και μέσων. Σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο επιζήμιο από έναν θεσμικό ρόλο που δεν διαθέτει τα μέσα με τα οποία θα υφίσταται ή θα λογοδοτεί. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι σαφές ποια θέση θα υιοθετήσει η πορτογαλική Προεδρία σχετικά με την ευρω-ατλαντική συνεργασία. Θέλω να επανέλθω στο πολύ απλό και πολύ ειλικρινές αίτημα που περιλαμβάνεται στην ερώτησή μας. Η ερώτηση ήταν αν αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με μεθόδους που συνάδουν με το άρθρο 6 της Συνθήκης, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ολoκλήρωση της έρευνας για τη CIA. Χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη απάντηση. Μια κοινή στρατηγική έχει νόημα αν περιλαμβάνει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα. Επικροτούμε την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Frattini να διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να διαπιστωθεί τι μέσα έχουν ενεργοποιήσει και τι αντιδράσεις προκάλεσαν αυτά τα μέσα, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών, σε αυτό το σημείο όμως θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται, πάντως, να ενθαρρύνει την παρακολούθηση των συμπερασμάτων της εξεταστικής επιτροπής για τη CIA και να θέσει την επίσημη ερώτηση: τι δράση ανέλαβαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή σε σχέση με τα πολλά αιτήματα που διατυπώθηκαν σε αυτές τις εκθέσεις; Κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδι, πιστεύω πως είμαι σε θέση να πω ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί υψηλό επίπεδο κοινωνικής συναίνεσης και πρέπει να γρηγορούμε σε ό,τι αφορά τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης. Η αποφυγή των κρουσμάτων κατάχρησης εξουσίας και των απλουστευτικών προσεγγίσεων είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη αυτής της συναίνεσης."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I think that this debate is enabling us, in the meantime, to overcome, to take stock, but also to overcome some dangerous mistakes – a first mistake. We are debating a strategy against terrorism, not against Islam, and reducing the causes of terrorism in a simplistic way to Islamic fundamentalism would be a rather superficial solution, a rather simplistic reading. Similarly, some turns of phrase that I have just heard worry me: the mosques bring war into our societies! These are rather general, rather violent, and rather boorish opinions. Imagine if in Turkey tomorrow an MP stood up in the Turkish Parliament and said ‘the Christian churches bring war into our society’ – what would be the indignant reaction of this Parliament? I would also like to make a suggestion to Mr Frattini: we know that enforcement work is absolutely fundamental, just as much as preventive work. I believe, however, that calculations ought to be made on the basis not of alleged terrorists arrested but on actual terrorists found guilty. It would be useful to monitor or do some reconnaissance work on how many terrorist suspects have been arrested over recent years in our countries and have subsequently been released. We have received some replies from the Council, but some of these have been partial answers. I would like to focus on three points here that we need to explore more deeply: it is not very clear to us what the role of this Parliament ought to be, and how it is to be truly associated with this European Union strategy. We do not believe – and this has been pointed out by other Members – that a meeting once every six months between the Vice-President and the Chairman of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Council is sufficient. We believe that a quality and level of consensus is required that cannot be limited to these formal, ritualistic meetings. It is not clear to us what will happen regarding the functions of the EU counter-terrorism coordinator. It has been explained to us that this function is primarily linked to providing strategic assessments and disseminating information. When our committee had the opportunity of talking with Mr de Vries, it was admitted to us that the function was completely devoid of content or tools. In that case, I believe that nothing can be more damaging than an institutional function that does not have the tools with which to exist or give an account of itself. Finally, Mr President, it is not clear what position the Portuguese Presidency will adopt on Euro-Atlantic cooperation. I would like to go back to the very simple and very sincere request contained in our question. The question was whether this cooperation will be pursued with methods complying with Article 6 of the Treaty as recommended by this Parliament at the completion of the CIA enquiry. We need a clear answer. A joint strategy makes sense if it includes full respect for the fundamental rights of citizens, but this has not always been the case. We welcome the initiative by Vice-President Frattini on a questionnaire to be distributed to the EU Member States to find out what instruments they have put in place and what responses have been produced by these instruments, including in the sphere of respect for the fundamental rights of citizens, but on this point we would like to let you know that this Parliament intends nonetheless to instigate a follow-up to the conclusions of the committee of enquiry on the CIA and to put the formal question: what action have the Council and the Commission taken with regard to the many requests made in those reports? Mr President, in conclusion, I think I can say that combating terrorism requires a high level of social consensus and we need to be vigilant regarding the principles set out in Article 6 of the Treaty. Avoiding abuses and avoiding simplification is the only way of ensuring we achieve this consensus."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, en mi opinión, este debate nos está permitiendo, en efecto, hacer balance, pero también superar algunos errores peligrosos, un primer error. Estamos debatiendo una Estrategia de Lucha contra el Terrorismo, no contra el Islam, y limitar las causas del terrorismo simplemente al fundamentalismo islámico sería una solución bastante superficial, una interpretación bastante simplista. Del mismo modo, algunas expresiones que acabo de escuchar me preocupan: ¡las mezquitas traen la guerra a nuestras sociedades! Se trata de opiniones muy generalizadoras, violentas y groseras. Imagínense que mañana en Turquía un diputado se levantara en el Parlamento turco y dijera: «las iglesias cristianas traen la guerra a nuestra sociedad» —¿cuál sería la reacción indignada de este Parlamento?—. También me gustaría formular una sugerencia al señor Frattini: sabemos que la represión es absolutamente fundamental, al igual que la prevención. Sin embargo, pienso que los cálculos han de efectuarse sobre la base no de presuntos terroristas, sino de verdaderos terroristas declarados culpables. Resultaría útil que se controlara o realizara algún trabajo de reconocimiento sobre cuántos terroristas sospechosos se han arrestado a lo largo de los últimos años en nuestros países y posteriormente han sido puestos en libertad. Hemos recibido varias reacciones del Consejo, pero algunas de ellas eran respuestas parciales. Desearía centrarme aquí en tres puntos que necesitamos estudiar más a fondo: nos parece que no está muy claro cuál debería ser el papel de este Parlamento y cómo deberá relacionarse íntimamente con esta Estrategia comunitaria. Consideramos —y esto ya lo han señalado otros diputados— que una reunión semestral entre el vicepresidente y el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y el Consejo es insuficiente. Consideramos igualmente que se requiere una calidad y nivel de consenso que no puede limitarse a estas reuniones formales y ritualistas. Tampoco parece que esté claro qué pasará con las funciones del Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo. Se nos ha explicado que esta función está vinculada primordialmente a la elaboración de evaluaciones estratégicas y a la divulgación de información. Cuando nuestra comisión tuvo la oportunidad de hablar con el señor de Vries, se nos admitió que dicha función estaba totalmente desprovista de contenido e instrumentos. En ese caso, opino que nada puede resultar más perjudicial que una función institucional que no cuenta con los instrumentos con los que ejercerse o dar cuenta de sí misma. Por ultimo, señor Presidente, no está tampoco claro qué posición adoptará la Presidencia portuguesa sobre la cooperación euro-atlántica. Me gustaría volver a la muy simple y sincera petición contenida en nuestra pregunta. La pregunta era si la cooperación se llevará a cabo con métodos que respeten el artículo 6 del Tratado, como recomendó este Parlamento al término de la investigación sobre la CIA. Necesitamos una respuesta clara. Una Estrategia conjunta tendrá sentido si incluye el pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero éste no ha sido siempre el caso. Acogemos positivamente la iniciativa del Vicepresidente Frattini sobre una encuesta que se distribuirá entre los Estados miembros para averiguar de qué instrumentos han dispuesto y qué resultados se ha obtenido con ellos, incluido en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, sobre este punto querríamos hacerle saber que este Parlamento pretende promover un seguimiento de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la CIA y plantear la pregunta oficial: ¿qué medidas han adoptado el Consejo y la Comisión con respecto a las numerosas peticiones realizadas en estos informes? Señor Presidente, en conclusión, considero que puedo decir que combatir el terrorismo requiere un alto grado de consenso social y que hemos de estar alerta en lo referente a los principios expuestos en el artículo 6 del Tratado. La única forma de garantizar este consenso es evitando los abusos y la simplificación."@es21
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, ma arvan, et käesolev arutelu võimaldab meil vahepeal saada jagu, anda ülevaadet, kuid ka ületada mõningaid ohtlikke vigu – peamist viga. Me arutleme terrorismi-, mitte islamivastase strateegia üle ning terrorismi põhjuste vähendamise üle lihtsustatud viisil, kus islami fundamentalism oleks üsna pealiskaudne lahendus, üsna lihtsustatud seletusviis. Samamoodi teevad mõned sõnastusviisid, mida just kuulsin, mind murelikuks: mošeed toovad sõja meie ühiskondadesse! Need on üsna üldised, üsna vaenulikud ja üsna toored arvamusavaldused. Kujutlege, kui Türgis astuks homme üks parlamendiliige Türgi parlamendi ette ning ütleks „kristlikud kirikud toovad sõda meie ühiskonda” – kui palju meelepaha oleks siinse parlamendi reaktsioonis? Ma tahaksin ka anda soovituse härra Frattinile: me teame, et kõige olulisem töö on täideviimine, samuti ka ennetamine. Ma usun siiski, et arvestusi tuleks teha mitte vahistatud väidetavate terroristide, vaid tegelikult süüdi tunnistatud terroristide alusel. Oleks kasulik kontrollida või teha mõningast uurimistööd, kui palju terrorismis kahtlustatavaid on viimaste aastate jooksul meie riikides vahistatud ning seejärel vabastatud. Me oleme nõukogult saanud mõned vastused, kuid osa neist on andnud vaid pooliku vastuse. Ma tahaksin keskenduda kolmele punktile, mida me peame põhjalikumalt uurima: meile pole päris selge, milline peaks olema parlamendi roll ning kuidas see peaks olema täpselt seotud käesoleva Euroopa Liidu strateegiaga. Me pole veendunud – ning sellele on viidanud ka teised parlamendiliikmed –, et iga kuue kuu järel aset leidev kohtumine asepresidendi, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehe ning nõukogu vahel on piisav. Me usume, et on vaja teatud üksmeele kvaliteeti ja taset, mis ei saa piirduda nende vormiliste, rituaalsete kohtumistega. Meile pole selge, mis saab ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori funktsioonidest. Meile on selgitatud, et see funktsioon on seotud eelkõige strateegiliste hinnangute esitamise ja teabe levitamisega. Kui meie komisjonil oli võimalus rääkida härra de Vries`ga, tunnistati meile, et see funktsioon on täiesti ilma sisu ja vahenditeta. Sellisel juhul, ma usun, et miski ei saa mõjuda kahjustavamalt kui institutsiooniline funktsioon, millele puuduvad vahendid elus püsimiseks ja enda tõestamiseks. Lõpuks, austatud juhataja, ei ole selge, millise seisukoha võtab eesistujariik Portugal euro-atlandiülese koostöö osas. Ma tahaksin minna tagasi meie küsimuses sisaldunud väga lihtsa ja siira nõude juurde. Küsimus oli see, kas käesolevat koostööd tehakse meetoditega, mis järgivad asutamislepingu artiklit 6 nagu parlament on CIA uuringu lõpuleviimisel soovitanud. Me vajame selget vastust. Ühisel strateegial on mõtet siis, kui ta hõlmab kodanike põhivabaduste täielikku austamist, kuid alati ei ole see nii olnud. Me tervitame asepresident Frattini algatust küsimustiku osas, mis jagatakse liikmesriikidele, et selgitada välja, millised vahendid nad on sisse seadnud ning milliseid tulemusi on need vahendid andnud, sealhulgas kodanike põhivabaduste austamise vallas, kuid selles punktis tahaksime me anda teile teada, et parlament kavatseb siiski innustada CIA uurimiskomisjoni järelduste edaspidisele jälgimisele ning esitada vormilise küsimuse: millise tegevuse on nõukogu ja komisjon ette võtnud mitmete nendes raportites esitatud nõuete suhtes? Austatud juhataja, lõpetuseks võin vist öelda, et terrorismi vastu võitlemine nõuab kõrgetasemelist ühiskondlikku konsensust ning me peame olema valvsad asutamislepingu artiklis 6 sätestatud põhimõtete suhtes. Kuritarvitamiste ja lihtsustamise vältimine on ainus viis, et tagada üksmeeleni jõudmist."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, minusta tämä keskustelu antaa meille tilaisuuden paitsi tilanteen kartoittamiseen myös vaarallisten virhekäsitysten syntymisen estämiseen. Ensimmäinen virhekäsitys: keskustelemme terrorismin, emme islamin, vastaisesta strategiasta, joten terrorismin syiden rajaaminen ainoastaan islamilaisesta fundamentalismista johtuviksi olisi melko pinnallinen ja yksinkertaistava tulkinta. Olenkin huolissani muutamasta täällä juuri kuulemastani ilmauksesta: moskeijat tuovat sodan yhteiskuntiimme! Onpa yleistävä, voimakas ja tökerö ilmaus. Ajatellaanpa, että Turkissa joku kansanedustaja julistaisi Turkin parlamentissa, että ”kristilliset kirkot tuovat sodan yhteiskuntaamme”. Mikä mahtaisi olla parlamenttimme närkästynyt reaktio? Haluaisin myös esittää ehdotuksen komission jäsenelle Frattinille: tiedämme, että lainvalvontatyö on elintärkeää, yhtä tärkeää kuin ennaltaehkäisy. Tilannekartoitusta ei kuitenkaan mielestäni pitäisi tehdä terrorismista epäiltyjen pidätysten vaan terrorismista todella tuomittujen perusteella. Olisi tarpeen seurata ja tutkia sitä, kuinka monta terrorismista epäiltyä henkilöä maissamme on viime vuosina pidätetty ja lopulta vapautettu. Olemme saaneet neuvostolta muutamia, osittain puolueellisia vastauksia. Haluaisin keskittyä kolmeen kohtaan, jotka vaativat perusteellista tarkastelua. Emme ole täysin selvillä siitä, mikä parlamentin roolin pitäisi olla tai millä tavoin se tulisi tosiasiassa yhdistää Euroopan unionin strategiaan. Kuten muut kollegat ovat huomauttaneet, komission varapuheenjohtajan, kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajan ja neuvoston kokoontuminen kerran puolessa vuodessa ei mielestämme riitä. Mielestämme tarvitaan laadukasta ja tiivistä yhteistyötä, joka ei voi rajoittua näihin muodollisiin ja rituaalinomaisiin tapaamisiin. Euroopan unionin terrorismin torjunnan koordinaattorin tehtävän kohtalo on vielä auki. On sanottu, että koordinaattorin tehtävänä on ennen kaikkea laatia strategisia arvioita ja levittää tietoa. Kun valiokuntamme sai tilaisuuden keskustella De Vriesin kanssa, tuolloin myönnettiin, että koordinaattorin tehtävältä puuttuvat täysin sisältö ja välineet. Näin ollen minusta mikään ei voi olla vahingollisempaa kuin institutionaalinen toimi, jolta puuttuvat toiminnan välineet. Arvoisa puhemies, emme ole selvillä myöskään puheenjohtajavaltio Portugalin kannasta euroatlanttisessa yhteistyössä. Haluan palata hyvin yksinkertaiseen ja vilpittömään pyyntöön, joka sisältyi kysymykseemme, joka kuuluu seuraavasti: ”Harjoitetaanko yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisin menettelyin, kuten parlamentti suositteli CIA-tutkimuksen päätyttyä”. Haluamme selkeän vastauksen! Yhteinen strategia on järkevä, jos siinä otetaan täysin huomioon kansalaisten perusoikeudet, mitä aina ei ole tehty. Kannatamme komission varapuheenjohtajan Frattinin aloitetta kyselylomakkeen jakamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioille, jotta tiedämme, millaisia välineitä ne ovat kehittäneet ja millaisia tuloksia välineillä on saatu aikaan myös kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamisen saralla. Tosin tässä suhteessa haluamme ilmoittaa, että parlamentti aikoo panna alulle CIA-tutkintavaliokunnan päätelmien seurannan ja esittää muodollisen kysymyksen siitä, mihin jatkotoimiin neuvosto ja komissio ovat ryhtyneet mietinnöissä esitettyjen usein pyyntöjen johdosta. Arvoisa puhemies, yhteenvetona voinen todeta, että terrorismin vastainen taistelu kaipaa korkean tason sosiaalista konsensusta ja että on syytä valvoa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan periaatteiden noudattamista. Konsensus voidaan taata ainoastaan väärinkäytöksiä ja yksinkertaistuksia välttämällä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, je crois que ce débat nous permet, entre-temps, d'aller plus loin, de faire le bilan, mais aussi d'éviter certaines erreurs dangereuses. Une première erreur: nous débattons d'une stratégie contre le terrorisme, pas contre l'Islam et réduire les causes du terrorisme d'une manière simpliste au fondamentalisme islamiste, serait une solution plutôt superficielle, une interprétation plutôt simpliste. De façon similaire, certaines tournures de phrases que je viens d'entendre à l'instant, me préoccupent: les mosquées amènent la guerre dans nos sociétés! Il s'agit là d'opinions plutôt générales, violentes et grossières. Imaginez-vous si demain un membre du Parlement se levait dans le Parlement turque et disait «les églises chrétiennes amènent la guerre dans nos sociétés» – quelle serait la réaction d’indignation de ce Parlement? Je souhaite également faire une suggestion à M. Frattini: nous savons que le travail de mise en conformité est absolument fondamental, tout autant que celui de prévention. Je crois, cependant, que les calculs doivent être réalisés sur la base non pas du nombre de terroristes présumés appréhendés mais sur celle du nombre de terroristes véritablement reconnus coupables. Il serait utile de contrôler ou de réaliser un certain travail de reconnaissance relatif au nombre de terroristes présumés qui ont été arrêtés ces dernières années dans nos pays et ont été ensuite libérés. Nous avons reçu quelques réponses du Conseil, mais certaines d'entre elles n’étaient que partielles. J'aimerais attirer votre attention sur trois points qu'il faut que nous explorions de manière plus approfondie: Nous ne cernons pas très clairement quel devrait être le rôle de ce Parlement, et de quelle manière celui-ci peut être véritablement associé à cette stratégie de l'UE? Nous n’estimons pas – et cela a été souligné par d'autres membres – qu'une réunion semestrielle entre le vice-président, le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et le Conseil soit suffisante. Nous estimons qu'une qualité et un niveau de consensus, qui doivent aller au-delà de ces réunions formelles et ritualistes, sont requis. L’avenir de la fonction du coordinateur antiterrorisme demeure pour notre part flou. On nous a expliqué que cette fonction consiste essentiellement à procéder à des évaluations stratégiques et à diffuser des informations. Lorsque notre commission a eu l'opportunité de parler avec M. de Vries, celui-ci nous a admis que cette fonction était totalement dépourvue de contenu et de moyens. Le cas échéant, je crois que rien ne peut être plus préjudiciable qu'une fonction institutionnelle qui ne dispose pas des moyens pour exister ou justifier sa raison d’être. Pour finir, M. le Président, nous ne savons pas très bien quelle position la présidence portugaise adoptera sur la coopération euro-atlantique. Je souhaite revenir sur la requête très simple et très sincère contenue dans notre question. Cette coopération se poursuivra-t-elle avec des méthodes conformes à l'article 6 du traité tel que recommandé par ce Parlement au terme de l’enquête sur la CIA? Nous avons besoin d'une réponse claire. Il n’est judicieux d’adopter une stratégie commune qu’à condition que celle-ci respecte pleinement les droits fondamentaux des citoyens, mais ce n'a pas toujours été le cas. Nous saluons l'initiative du vice-président Frattini d’un questionnaire à distribuer aux États membres de l'UE visant à savoir quels instruments ils ont mis en place et quels résultats ceux-ci ont produits, notamment en matière de respect des droits fondamentaux des citoyens, mais à cet égard, nous souhaitons informer que ce Parlement entend néanmoins initier un suivi des conclusions de la commission d'enquête sur la CIA et poser la question formelle suivante: quelles mesures le Conseil et la Commission ont-ils prises à l'égard des nombreuses requêtes formulées dans ces rapports? M. le Président, en guise de conclusion, je peux affirmer que lutter contre le terrorisme demande un consensus social de haut niveau et il faut que nous soyons vigilants quant aux principes établis dans l'article 6 du traité. Éviter les abus et la simplification est la seule façon de s'assurer que nous parvenions à ce consensus."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Véleményem szerint ez a vita lehetővé teszi számunkra, hogy időközben felülemelkedjünk, hogy számvetést tegyünk, de azt is, hogy felülemelkedjünk bizonyos veszélyes tévedéseken – a legelső tévedésen. A terrorizmus elleni stratégiát, nem pedig az iszlám elleni stratégiát tárgyaljuk, a terrorizmus okainak egyszerűen csak az iszlám fundamentalizmusra való korlátozása igencsak felületes megoldás, egy felettébb leegyszerűsített olvasat lenne. Hasonlóképpen aggaszt néhány szófordulat, amelyeket az imént hallottam: a mecsetek háborút hoznak társadalmainkba! Ezek igencsak általános, igencsak erőszakos és igencsak durva vélemények. Képzeljék el, ha holnap egy törökországi parlamenti képviselő felállna és azt mondaná: „A keresztény templomok háborút hoznak társadalmunkba.” – mi volna akkor ennek a Parlamentnek az első reakciója? Hadd javasoljak valamint Frattini úrnak: tudjuk, hogy a végrehajtási munkálatok abszolút alapvetők, éppannyira, mint a megelőző munkálatok. Úgy vélem azonban, hogy a számításokat nem a letartóztatott állítólagos terroristák számára, hanem a bűnösként elítélt, tényleges terroristák számára kell alapozni. Hasznos volna nyomon követni vagy legalábbis valamiféle felderítő munkát végezni a tekintetben, hogy hány olyan terroristagyanús személyt tartóztattak le országainkban az elmúlt években, akiket ezt követően szabadon engedtek. Kaptunk néhány választ a Tanácstól, de ezek némelyike csupán részleges volt. Három olyan kérdésre szeretnék összpontosítani, amelyeket mélyebben fel kell tárnunk: nem teljesen egyértelmű a számunkra, hogy milyen szerepet kell ennek a Parlamentnek játszania és hogyan kell annak ehhez az uniós stratégiához kapcsolódnia. Nem gondoljuk azt – és erre más képviselők is rávilágítottak –, hogy egy, az alelnök és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke, valamint a Tanács között hathavonta megrendezett ülés elegendő lenne. Úgy véljük, hogy minőségi és megfelelő szintű konszenzusra van szükség, amely nem korlátozódhat ezekre a formális, rituális ülésekre. Nem egyértelmű a számunkra, hogy mi fog történni az EU terrorizmusellenes koordinátorának funkcióival. Elmagyarázták nekünk, hogy ez a funkció elsősorban stratégiai értékelések rendelkezésre bocsátásával és információterjesztéssel kapcsolatos. Amikor bizottságunknak alkalma nyílt de Vries úrral tárgyalni, bevallotta nekünk, hogy a funkció teljesen nélkülözi a tartalmat és az eszközöket. Ez esetben úgy vélem, hogy semmi nem okozhat több kárt egy olyan intézményi funkciónál, amely nem rendelkezik a létezéséhez vagy a saját magával kapcsolatos számadáshoz szükséges eszközökkel. Végül pedig, Elnök úr, az sem világos, hogy a portugál elnökség milyen álláspontot fog elfoglalni az euro–atlanti együttműködés kapcsán. Szeretnék visszanyúlni a kérdésünkben szereplő igen egyszerű és igen őszinte kéréshez. A kérdés az volt, hogy ezt az együttműködést a Szerződés 6. cikkének megfelelő módszerekkel fogják-e folytatni, amint azt ez a Parlament a CIA-vizsgálat befejezésekor ajánlotta. Egyértelmű válaszra van szükségünk. Egy közös stratégiának akkor van értelme, ha az teljes mértékben tiszteletben tartja a polgárok alapvető jogait, de nem mindig volt ez a helyzet. Üdvözöljük Frattini alelnök úr kezdeményezését, hogy egy kérdőívet küldjenek szét az uniós tagállamok között annak megállapítása érdekében, hogy milyen eszközöket léptettek életbe és ezek az eszközök milyen reakciókat váltottak ki, beleértve a polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartását is, de ezen a ponton szeretnénk tudatni Önnel, hogy a Parlament mindenesetre nyomon követésre kíván ösztönözni a CIA-val kapcsolatos vizsgálattal foglalkozó bizottság következtetéseivel kapcsolatban, és fel kívánja tenni hivatalosan is a kérdést: milyen intézkedéseket tett a Tanács és a Bizottság az ezekben a jelentésekben tett számos kérdéssel kapcsolatban? Elnök úr, végezetül azt hiszem, mondhatom, hogy a terrorizmus elleni küzdelem magas szintű társadalmi konszenzust igényel, és őrködnünk kell a Szerződés 6. cikkében szereplő elvek felett. A visszaélések elkerülése és a leegyszerűsítés mellőzése az egyetlen módja annak biztosításának, hogy ezt a konszenzust elérjük."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, aš manau, kad šios diskusijos suteikia mums galimybę ne tik įvertinti, bet ir ištaisyti kai kurias pavojingas klaidas – pirmąją klaidą. Mes svarstome kovos su terorizmu strategiją, bet ne kovos su islamu strategiją; supaprastintai aiškindami terorizmo priežastis tik fundamentalizmu pasirinktume gana paviršutinišką sprendimą, gana primityvią sampratą. Be to, kai kurios formuluotės, kurias čia girdėjau, man kelia nerimą: mečetės neša karą į mūsų visuomenes! Tai per daug apibendrintos, per daug agresyvios ir per daug šiurkščios nuomonės. Įsivaizduokite, kad rytoj Turkijoje parlamentaras atsistos ir pareikš: „Krikščionių bažnyčios neša karą į mūsų visuomenę“ – kaip pasipiktintų šis Parlamentas? Norėčiau pasiūlyti ponui Frattini: mes žinome, kad teisėsaugos darbas yra esminis, taip pat kaip ir prevencinis darbas. Tačiau manau, kad skaičiuoti reikia ne pagal įtariamus terorizmu, bet pagal teismo nuteistus teroristus. Būtų naudinga stebėti ar ištirti, kiek mūsų šalyse per pastaruosius metus įtariamų teroristų buvo areštuota ir vėliau paleista. Iš Tarybos mes išgirdome kai kuriuos atsakymus, bet kai kurie jų buvo tik daliniai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus, kuriuos mums reikia giliau išnagrinėti: ne visai aišku, koks šio Parlamento vaidmuo turėtų būti ir kaip jis iš tikro siejasi su šia Europos Sąjunga strategija. Mes nemanome – ir tai pabrėžė kiti Parlamento nariai –, kad užtenka pirmininko pavaduotojo ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininko ir Tarybos susitikimo kartą per šešis mėnesius. Mūsų nuomone, reikia kokybės ir sutarimo lygio, kurio nepasiekti per šiuos formalius, ritualinius susitikimus. Mums neaišku, kokios bus ES kovos su terorizmu koordinatoriaus funkcijos. Mums buvo aiškinta, kad pagrindinė funkcija yra susijusi su strateginio įvertinimo pateikimu ir informacijos platinimu. Kai mūsų komitetas turėjo progą kalbėtis su ponu de Vries, jis pripažino, kad ši funkcija yra visai be turinio ir įrankių. Tokiu atveju, mano nuomone, nieko nėra žalingesnio kaip institucinė funkcija, kuri neturi veiklos ir atskaitomybės įrankių. Galiausiai, Pone Pirmininke, neaišku, kokia pirmininkaujančiosios Portugalijos pozicija dėl transatlantinio bendradarbiavimo. Norėčiau pakartoti labai paprastą ir nuoširdų prašymą, pateiktą mūsų klausime. Klausėme, ar šis bendradarbiavimas gali vykti taikant metodus, atitinkančius Sutarties 6 straipsnio nuostatas, kaip rekomendavo šis Parlamentas užbaigus tyrimą dėl CŽV. Mums reikia aiškaus atsakymo. Bendra strategija yra prasminga, jeigu nepažeidžiamos pagrindinės piliečių teisės, bet taip ne visada buvo. Mes sveikiname pirmininko pavaduotojo Frattini iniciatyvą dėl klausimyno, kuris turėtų būti pateiktas ES valstybėms narėms, siekiant išsiaiškinti, kokias priemones jie taikė, kokį gavo atsaką į šias priemones, įskaitant piliečių pagrindinių teisių sritį, bet kalbant šia tema norėtume jus informuoti, kad Parlamentas vis dėlto ketina inicijuoti CŽV tyrimo komiteto išvadų paskesnę stebėseną ir pateikti formalų klausimą: kokių veiksmų ėmėsi Taryba ir Komisija, atsiliepdamos į šiose ataskaitose gausiai pateiktus prašymus? Pone Pirmininke, baigdamas manau, kad galiu pasakyti, jog kovojant su terorizmu reikia didelio socialinio sutarimo ir budrumo dėl Sutarties 6 straipsnyje įtvirtintų principų taikymo. Yra tik vienas kelias pasiekti šį sutarimą: išvengti piktnaudžiavimo ir išvengti supaprastinimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es uzskatu, ka šīs diskusijas mums palīdzēs novērtēt situāciju, kā arī novērst dažas bīstamas kļūdas, jo īpaši pirmo. Mēs apspriežam stratēģiju pret terorismu, nevis pret islāmu, tādēļ terorisma cēloņu novēršanas vienkāršošana attiecībā uz islāma fundamentālistiem būtu samērā primitīvs risinājums. Tikko dzirdētā frāze, ka mošejas aicina mūsu sabiedrību uz karu, mani satrauc! Tas ir pārāk vispārējs, naidīgs un neveikls viedoklis. Iedomājieties, ja rīt Turcijas parlamenta loceklis sanāksmē pieceltos un teiktu: “Kristīgā baznīca aicina mūsu sabiedrību uz karu”, - vai pārējie parlamenta locekļi nereaģētu uz šo frāzi ar sašutumu? Es arī vēlētos izteikt ierosinājumu kungam: mēs zinām, ka izpildes darbs ir pilnībā fundamentāls, tieši tāpat kā profilaktiskie pasākumi. Tomēr es uzskatu, ka, veicot aprēķinus, jāņem vērā nevis uz aizdomu pamata aizturēto teroristu skaits, bet gan tas, cik no viņiem ir oficiāli atzīti par vainīgiem. Būtu lietderīgi pārbaudīt vai veikt izpēti, lai noteiktu, cik daudz aizdomās turēto teroristu pēdējo gadu laikā mūsu valstīs ir aizturēti un pēc tam atbrīvoti. Mēs esam saņēmuši no Padomes atbildes, no kurām dažas ir nepilnīgas. Es vēlētos pievērst uzmanību trim punktiem, kas būtu jāapspriež sīkāk: mums nav īsti skaidrs, kāda šajā jautājumā būs Parlamenta loma un kāda būs tās saistība ar Eiropas Savienības stratēģiju. Mēs uzskatām, un to ir uzsvēruši arī citi deputāti, ka nav pietiekami, ja sanāksme, kurā piedalās priekšsēdētāja vietnieks, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs un Padomes pārstāvji, tiek rīkota tikai reizi sešos mēnešos. Mūsu viedoklis ir tāds, ka nepieciešams vienprātības līmenis un kvalitāte, tādēļ nevar aprobežoties vienīgi ar formālām sanāksmēm. Mums nav skaidrs, kādas būs ES pretterorisma koordinatora funkcijas. Mēs saņēmām paskaidrojumu, ka minētās funkcijas būs stratēģiskā novērtējuma un informācijas izplatības nodrošināšana. Kad mūsu komitejai bija iespēja runāt ar kungu, tika atzīmēts, ka funkcijām trūkst satura un nav vajadzīgo instrumentu. Šādā gadījumā es uzskatu, ka nekas nevar nodarīt lielāku kaitējumu, kā institucionāla funkcija, kurai nav tās pastāvēšanas un atskaitīšanās nodrošinošu instrumentu. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, nav skaidrs, kāda būs prezidentvalsts Portugāles nostāja Eiroatlantijas sadarbības jautājumā. Es vēlētos atgriezties pie ļoti vienkārša un patiesa lūguma, kas izskanēja mūsu jautājumā. Jautājums bija par to, vai minētā sadarbība tiks īstenota ar metodēm, kas atbilst Līguma 6. pantam, kā to iesaka šis Parlaments CIP darbību izmeklēšanas noslēgumā. Mums vajadzīga skaidra atbilde. Kopīgai stratēģijai ir jēga tad, ja tā pilnībā nodrošina pilsoņu pamattiesību ievērošanu, bet visos gadījumos tas nenotiek. Mēs atzinīgi novērtējam priekšsēdētāja vietnieka kunga iniciatīvu izplatīt anketu ES dalībvalstīs, lai noskaidrotu, kādi instrumenti tajās ir ieviesti un kādus rezultātus tie devuši, tai skaitā arī pilsoņu pamattiesību ievērošanas jomā, bet, kas attiecas uz šo punktu, tad mēs vēlētos jūs informēt, ka šis Parlaments tomēr ir paredzējis papildināt CIP darbības izmeklēšanas komitejas secinājumus un uzdot formālu jautājumu, proti, kādus pasākumus ir veikušas Padome un Komisija attiecībā uz šajos ziņojumos izteiktajiem daudzajiem lūgumiem? Priekšsēdētāja kungs, nobeigumā es vēlos teikt, ka terorisma apkarošanai nepieciešama augsta līmeņa sociālā vienprātība un mums jābūt piesardzīgiem attiecībā uz Līguma 6. pantā noteiktajiem principiem. Izvairīšanās no minēto principu ļaunprātīgas izmantošanas un vienkāršošanas ir vienīgais veids, kā panākt šādu vienprātību."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo dibattito ci stia permettendo intanto di superare, di fare un bilancio, ma anche di superare alcuni pericolosi equivoci, un primo equivoco. Noi stiamo discutendo di una strategia contro il terrorismo e non contro l'islam e ridurre le cause del terrorismo semplicemente al fondamentalismo islamico sarebbe una soluzione piuttosto superficiale, una lettura piuttosto semplicistica; così come mi preoccupano alcune espressioni che ho appena sentito: le mosche portano la guerra nelle nostre società! Opinione piuttosto generica, piuttosto violenta, piuttosto rozza. Pensiamo se in Turchia domani un deputato si alzasse nel Parlamento turco e dicesse "le chiese cristiane portano la guerra alla nostra società" quale sarebbe la sdegnata reazione di questo Parlamento? Vorrei anche dare un suggerimento al Commissario Frattini: sappiamo che il lavoro di repressione è assolutamente fondamentale, tanto quanto quello di prevenzione. Ma credo che i bilanci si debbano fare non con i presunti terroristi arrestati, ma con i veri terroristi condannati. Sarebbe utile un monitoraggio, una ricognizione su quanti sospetti terroristi sono stati arrestati in questi anni nei nostri paesi e sono stati successivamente scarcerati. Dal Consiglio abbiamo ricevuto alcune risposte, in parte parziali. Vorrei soffermarmi su tre punti qui quali abbiamo bisogno di un approfondimento: non ci è bene chiaro quale debba essere il ruolo di questo Parlamento, in che modo sarà realmente associato a questa strategia dell'Unione europea. Non crediamo che sia sufficiente, è stato ricordato da altri colleghi, una riunione ogni sei mesi tra il vicepresidente, il presidente della commissione per le libertà pubbliche e il Consiglio. Crediamo che occorra una qualità e un'intensità di condivisione che non può limitarsi a questi appuntamenti formali e rituali. Non ci è chiaro cosa accadrà delle funzioni di coordinatore dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Ci è stato spiegato che questa funzione è innanzitutto legata a fornire valutazioni strategiche e a diffondere informazioni. Quando una nostra commissione ha avuto l'occasione di parlare con il sig. De Vries, ci è stato confessato che quella funzione era assolutamente priva di contenuti e di strumenti. In questo caso, credo che nulla possa essere più dannoso di una funzione istituzionale che non abbia strumenti per poter esistere e per potersi rappresentare. Infine, signore presidente, non è chiaro in che modo si orienterà la Presidenza portoghese sulla cooperazione euro-atlantica. Vorrei tornare alla domanda molto semplice e molto schietta che era contenuta nella nostra interrogazione. L'interrogazione diceva:"Questa cooperazione sarà perseguita con metodi conformi all'articolo 6 del trattato come raccomandato da questo Parlamento al termine dell'inchiesta sulla CIA"? Abbiamo bisogno di una risposta chiara! Una strategia comune ha senso se condivide il rispetto profondo per i diritti fondamentali dei cittadini e non sempre è stato così. Apprezziamo l'iniziativa del vicepresidente Frattini su un questionario da diffondere tra i paesi membri dell'Unione europea per capire quali strumenti abbiano messo in campo e che risposte abbiano prodotto questi strumenti, anche sul piano del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma in tal senso anticipiamo che questo Parlamento intende promuovere comunque un sulle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla CIA e chiedere in sede formale: quale seguito hanno dato il Consiglio e la Commissione alle molte richieste che erano contenute in quelle relazione? Signor Presidente, concludendo, mi sembra di poter dire che la lotta al terrorismo ha bisogno di un alto livello di consenso sociale e occorre vigilare sui principi dell'articolo 6 del trattato. Evitare abusi, evitare semplificazioni, è l'unica via per garantire questo consenso."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat dit debat ons in de tussentijd in staat stelt om orde op zaken te stellen, de situatie te onderzoeken, maar ook enkele gevaarlijke misvattingen uit de weg te ruimen – een belangrijke misvatting. We debatteren over een strategie tegen terrorisme, niet tegen de islam, en het beperken van de oorzaken van terrorisme op een simplistische manier tot islamitisch fundamentalisme zou een tamelijk oppervlakkige oplossing zijn, een tamelijk simplistische interpretatie. Op een vergelijkbare manier maak ik mij zorgen over enkele formuleringen die ik zojuist heb gehoord: de moskeeën brengen oorlog in onze samenlevingen! Dit zijn tamelijk algemene, tamelijk heftige en tamelijk onbehouwen meningen. Stelt u zich eens voor dat morgen in Turkije een parlementslid in het Turks parlement opstaat en zegt dat de christelijke kerken de oorlog in onze samenleving brengen” – wat zou de verontwaardigde reactie van dit Parlement zijn? Ik wil ook een voorstel doen aan de heer Frattini: we weten dat handhavingsactiviteiten absoluut essentieel zijn, evenveel als preventieve maatregelen. Ik vind echter dat inschattingen moeten worden gebaseerd op werkelijk schuldig bevonden terroristen en niet op aangehouden vermoedelijke terroristen. Het zou zinvol zijn om te monitoren of enige verkenningswerkzaamheden te verrichten inzake het aantal verdachten van terrorisme die in de afgelopen jaren in onze landen zijn aangehouden en vervolgens zijn vrijgelaten. We hebben enkele antwoorden van de Raad gehad, maar sommige vragen waren gedeeltelijk beantwoord. Ik zou hier de aandacht willen vestigen op drie punten die we diepgaander moeten onderzoeken: het is voor ons niet erg duidelijk wat de rol van dit Parlement moet zijn, en hoe het werkelijk moet omgaan met deze strategie van de Europese Unie. We vinden niet – en hier is door andere leden op gewezen – dat een halfjaarlijkse bijeenkomst tussen de ondervoorzitter, de voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie, en binnenlandse zaken, en de Raad voldoende is. We vinden dat een consensus van een kwaliteit en een niveau wordt vereist die niet mag worden beperkt tot deze formele, rituele bijeenkomsten. Voor ons is het niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de functies van EU-coördinator voor terrorismebestrijding. Aan ons is uitgelegd dat deze functie primair wordt gekoppeld aan de verstrekking van strategische beoordelingen en verspreiding van informatie. Toen onze commissie de gelegenheid had met de heer De Vries te spreken, werd aan ons toegegeven dat de functie volledig verstoken was van inhoud of instrumenten. In dat geval vind ik dat er niets schadelijker is dan een institutionele functie die niet beschikt over de instrumenten om te functioneren of rekenschap af te leggen. Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, is het niet duidelijk welk standpunt het Portugese voorzitterschap inneemt ten aanzien van Euro-Atlantische samenwerking. Ik wil terug naar het zeer eenvoudige en oprechte verzoek dat in onze vraag is vervat. De vraag was of deze samenwerking wordt nagestreefd met methoden die zich verdragen met artikel 6 van het Verdrag zoals aanbevolen door dit Parlement bij de voltooiing van het CIA-onderzoek. We hebben een duidelijk antwoord nodig. Een gezamenlijke strategie is verstandig als dat een volledige eerbiediging van de grondrechten van burgers inhoudt, maar dit is niet altijd het geval geweest. We zijn blij met het initiatief van vicevoorzitter Frattini inzake de verspreiding van een questionnaire onder de EU-lidstaten om uit te zoeken welke instrumenten zij gebruiken en welke respons deze instrumenten opleveren, met inbegrip van die op het terrein van de eerbieding van de grondrechten van de burger, echter op dit punt willen we u informeren dat dit Parlement niettemin van plan is om een follow-up te geven aan de conclusies van de onderzoekscommissie inzake de CIA en om als formele vraag te stellen: welke maatregelen hebben de Raad en de Commissie genomen met betrekking tot de vele verzoeken die in deze verslagen zijn gedaan? Mijnheer de Voorzitter, ter afronding meen ik te kunnen zeggen dat terrorismebestrijding een hoge mate van maatschappelijke consensus vereist en dat we alert moeten zijn met betrekking tot de beginselen genoemd in artikel 6 van het verdrag. Het vermijden van misbruik en simplificaties is de enige manier om te zorgen dat we deze consensus bereiken."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Uważam, że ta debata pozwala nam jednocześnie przezwyciężyć, zanalizować, ale również przezwyciężyć niektóre groźne błędy - pierwszy błąd. Dyskutujemy nad strategią walki z terroryzmem, nie z islamem, i redukowanie przypadków terroryzmu w uproszczony sposób do fundamentalizmu islamskiego byłoby raczej rozwiązaniem powierzchownym, dość uproszczonym obrazem. Podobnie niepokoją mnie przekłamania, które właśnie usłyszałem: meczety wywołują wojnę w naszym społeczeństwie! To dość ogólne, gwałtowne i prostackie opinie. Wyobraźcie sobie, że jutro w tureckim parlamencie jeden z tureckich posłów wstaje i stwierdza „kościoły chrześcijańskie wywołują wojnę w naszym społeczeństwie” - jaka byłaby reakcja naszego zgorszonego Parlamentu? Chciałbym również zasugerować panu Frattiniemu: wiemy, że działania wykonawcze mają absolutnie zasadnicze znaczenie, podobnie jak działania prewencyjne. Jednakże uważam, że kalkulacje należy robić nie na podstawie aresztowań domniemanych terrorystów, lecz raczej na podstawie faktycznie skazanych terrorystów. Korzystne byłoby monitorowanie lub jakieś działania przygotowawcze sprawdzające, ilu podejrzanych o terroryzm zostało w ostatnich latach aresztowanych w naszych krajach, a następnie zwolnionych. Otrzymaliśmy pewne odpowiedzi z Rady, ale niektóre spośród nich były odpowiedziami fragmentarycznymi. Chciałbym skoncentrować się na trzech sprawach, które wymagają głębszego zastanowienia się: naszym zdaniem nie jest jasne, jaką rolę miałby odgrywać nasz Parlament i w jaki sposób miałby być związany ze strategią Unii Europejskiej. Nie sądzimy, o czym wspominali już inni posłowie, aby jedno spotkanie co sześć miesięcy między wiceprzewodniczącym, przewodniczącym Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Radą było wystarczające. Uważamy, że konieczne jest osiągnięcie pewnego poziomu jakości i porozumienia, który nie może ograniczać się do tych formalnych, rytualnych spotkań. Nie jest dla nas jasne, co stanie się z zdaniami antyterrorystycznego koordynatora UE. Wyjaśniono nam, że ta funkcja wiąże się przede wszystkim z przygotowywaniem ocen strategicznych i rozpowszechnianiem informacji. Kiedy nasza komisja miała okazję rozmawiać z panem de Vriesem, dowiedzieliśmy się, że ta funkcja jest całkowicie pozbawiona treści i instrumentów. W takim przypadku uważam, że nic nie może być groźniejsze niż funkcja instytucjonalna, która nie ma narzędzi za pomocą których może zaistnieć i wykonywać swoje funkcje. Wreszcie, panie przewodniczący, niejasne jest, jakie stanowisko przyjmie prezydencja portugalska w sprawie współpracy euro-atlantyckiej. Chciałbym wrócić do bardzo prostego i szczerego wniosku zawartego w naszym pytaniu. Pytanie brzmiało: czy ta współpraca będzie kontynuowana za pomocą metod zgodnych z art. 6 Traktatu, jak nasz Parlament zalecał po zakończeniu śledztwa w sprawie CIA? Potrzebujemy wyraźnej odpowiedzi. Wspólna strategia ma sens, jeżeli obejmuje pełne poszanowanie podstawowych praw obywateli, ale jak dotąd to nie zawsze miało miejsce. Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedzianą przez pana wiceprzewodniczącego Frattiniego inicjatywę kwestionariusza, który zostanie rozesłany do państw członkowskich w celu sprawdzenia, jakie instrumenty zostały wdrożone i jakie wyniki dzięki nim osiągnięto, uwzględniając kwestię poszanowania podstawowych praw człowieka, ale w tym kontekście chcielibyśmy poinformować pana, że mimo to Parlament ma zamiar zachęcić do wykorzystania konkluzji komisji śledczej w sprawie CIA i zadać formalne pytanie: jakie działania Rada i Komisja podjęły w odniesieniu do wielu wniosków zawartych w tych sprawozdaniach? Panie przewodniczący, podsumowując uważam, że zwalczanie terroryzmu wymaga wysokiego poziomu zgody społecznej, a my musimy uważnie przestrzegać zasad określonych w art. 6 Traktatu. Unikanie nadużyć i uproszczeń jest jedynym sposobem gwarantującym osiągnięcie takiej zgody."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, penso que este debate nos está a permitir, entretanto, ultrapassar, fazer um balanço, mas também superar alguns perigosos equívocos. Primeiro equívoco: estamos a debater uma estratégia contra o terrorismo, não contra o Islão, e reduzir, simplisticamente, as causas do terrorismo ao fundamentalismo islâmico seria uma solução muito superficial, uma leitura muito simplista. Preocupam-me também algumas expressões que acabo de ouvir: as mesquitas trazem a guerra para as nossas sociedades! Trata-se de opiniões muito genéricas, muito violentas e muito desagradáveis. Imaginem que, na Turquia, um deputado se ergue no Parlamento turco e afirma: "As igrejas cristãs trazem a guerra para as nossas sociedades". Qual não seria a reacção de indignação deste Parlamento? Gostaria de fazer também uma sugestão ao Senhor Comissário Frattini: sabemos que a repressão é absolutamente fundamental, tanto como a prevenção. Penso, porém, que os balanços se deveriam fazer com base não nos alegados terroristas detidos, mas sim nos verdadeiros terroristas condenados. Seria útil uma monitorização ou um trabalho de reconhecimento sobre o número de suspeitos que foram detidos nos últimos anos nos nossos países e que foram depois postos em liberdade. Recebemos algumas respostas do Conselho, mas algumas delas foram apenas respostas parciais. Gostaria de me deter em três pontos que precisamos de aprofundar: não é muito claro para nós qual deve ser o papel deste Parlamento, nem de que modo será realmente associado a esta estratégia da União Europeia. Consideramos insuficiente - e este aspecto foi referido por outros colegas - uma reunião semestral entre o Vice-Presidente, o presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e o Conselho. Pensamos que se exige uma qualidade e um nível de consenso que não podem limitar-se a estes encontros formais e rituais. Não é claro para nós o que acontecerá às funções do coordenador da União Europeia para a luta contra o terrorismo. Foi-nos explicado que esta função está sobretudo ligada à realização de avaliações estratégicas e à divulgação de informações. Quando a nossa comissão teve a oportunidade de falar com Gjis de Vries, foi admitido que aquela função estava completamente esvaziada de conteúdo e de instrumentos. Assim, considero que não há nada mais perigoso do que uma função institucional desprovida dos instrumentos necessários para existir e poder afirmar-se. Finalmente, Senhor Presidente, não é clara a posição que a Presidência portuguesa irá adoptar em matéria de cooperação euro-atlântica. Gostaria de voltar ao apelo, muito simples e muito sincero, contido na pergunta por nós apresentada, em que questionávamos o Conselho sobre se tenciona prosseguir essa cooperação com métodos compatíveis com o artigo 6.º do Tratado, como recomendado por este Parlamento no termo do inquérito sobre a CIA. Precisamos de uma resposta clara. Faz sentido uma estratégia comum se incluir o pleno respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, mas nem sempre isso aconteceu. Saudamos a iniciativa do Senhor Comissário Frattini relativa a um questionário a ser distribuído por todos os Estados-Membros da União Europeia para identificar os instrumentos utilizados e os resultados produzidos por esses instrumentos, inclusivamente no domínio do respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, mas, quanto a este aspecto, queremos dizer desde já que este Parlamento tenciona, apesar disso, promover um acompanhamento das conclusões da comissão de inquérito sobre a CIA e colocar formalmente a questão: que seguimento deram o Conselho e a Comissão às muitas propostas contidas nos relatórios? Senhor Presidente, para concluir, parece-me poder dizer que a luta contra o terrorismo exige um elevado nível de consenso social e que precisamos de estar vigilantes quanto aos princípios do artigo 6.º do Tratado. A única maneira de garantir esse consenso é evitar abusos e simplificações."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo dibattito ci stia permettendo intanto di superare, di fare un bilancio, ma anche di superare alcuni pericolosi equivoci, un primo equivoco. Noi stiamo discutendo di una strategia contro il terrorismo e non contro l'islam e ridurre le cause del terrorismo semplicemente al fondamentalismo islamico sarebbe una soluzione piuttosto superficiale, una lettura piuttosto semplicistica; così come mi preoccupano alcune espressioni che ho appena sentito: le mosche portano la guerra nelle nostre società! Opinione piuttosto generica, piuttosto violenta, piuttosto rozza. Pensiamo se in Turchia domani un deputato si alzasse nel Parlamento turco e dicesse "le chiese cristiane portano la guerra alla nostra società" quale sarebbe la sdegnata reazione di questo Parlamento? Vorrei anche dare un suggerimento al Commissario Frattini: sappiamo che il lavoro di repressione è assolutamente fondamentale, tanto quanto quello di prevenzione. Ma credo che i bilanci si debbano fare non con i presunti terroristi arrestati, ma con i veri terroristi condannati. Sarebbe utile un monitoraggio, una ricognizione su quanti sospetti terroristi sono stati arrestati in questi anni nei nostri paesi e sono stati successivamente scarcerati. Dal Consiglio abbiamo ricevuto alcune risposte, in parte parziali. Vorrei soffermarmi su tre punti qui quali abbiamo bisogno di un approfondimento: non ci è bene chiaro quale debba essere il ruolo di questo Parlamento, in che modo sarà realmente associato a questa strategia dell'Unione europea. Non crediamo che sia sufficiente, è stato ricordato da altri colleghi, una riunione ogni sei mesi tra il vicepresidente, il presidente della commissione per le libertà pubbliche e il Consiglio. Crediamo che occorra una qualità e un'intensità di condivisione che non può limitarsi a questi appuntamenti formali e rituali. Non ci è chiaro cosa accadrà delle funzioni di coordinatore dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Ci è stato spiegato che questa funzione è innanzitutto legata a fornire valutazioni strategiche e a diffondere informazioni. Quando una nostra commissione ha avuto l'occasione di parlare con il sig. De Vries, ci è stato confessato che quella funzione era assolutamente priva di contenuti e di strumenti. In questo caso, credo che nulla possa essere più dannoso di una funzione istituzionale che non abbia strumenti per poter esistere e per potersi rappresentare. Infine, signore presidente, non è chiaro in che modo si orienterà la Presidenza portoghese sulla cooperazione euro-atlantica. Vorrei tornare alla domanda molto semplice e molto schietta che era contenuta nella nostra interrogazione. L'interrogazione diceva:"Questa cooperazione sarà perseguita con metodi conformi all'articolo 6 del trattato come raccomandato da questo Parlamento al termine dell'inchiesta sulla CIA"? Abbiamo bisogno di una risposta chiara! Una strategia comune ha senso se condivide il rispetto profondo per i diritti fondamentali dei cittadini e non sempre è stato così. Apprezziamo l'iniziativa del vicepresidente Frattini su un questionario da diffondere tra i paesi membri dell'Unione europea per capire quali strumenti abbiano messo in campo e che risposte abbiano prodotto questi strumenti, anche sul piano del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma in tal senso anticipiamo che questo Parlamento intende promuovere comunque un sulle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla CIA e chiedere in sede formale: quale seguito hanno dato il Consiglio e la Commissione alle molte richieste che erano contenute in quelle relazione? Signor Presidente, concludendo, mi sembra di poter dire che la lotta al terrorismo ha bisogno di un alto livello di consenso sociale e occorre vigilare sui principi dell'articolo 6 del trattato. Evitare abusi, evitare semplificazioni, è l'unica via per garantire questo consenso."@ro18
"Pán predsedajúci, dámy a páni, domnievam sa, že táto diskusia nám umožňuje priebežne víťaziť, zhodnotiť, ale tiež sa vyvarovať niektorým nebezpečným chybám – prvej chybe. Diskutujeme o stratégii boja proti terorizmu, a nie proti islamu, a obmedzovanie príčin terorizmu zjednodušovaním na islamistický fundamentalizmus by bolo, povedzme, povrchným riešením, povrchných chápaním problému. Podobne ma znepokojujú niektoré vyjadrenia, ktoré som tu dnes počul. Napríklad, že mešity vyhlasujú vojnu našim spoločnostiam. Takýto názor patrí medzi všeobecnejšie, prudšie a hrubé. Predstavte si, že by zajtra v Turecku vystúpil v tureckom parlamente poslanec, ktorý by vyhlásil: „ v kresťanských kostoloch sa vyhlasuje vojna našej spoločnosti,“ aká pobúrená by bola reakcia tohto Parlamentu? Chcel by som tiež niečo navrhnúť pánovi Frattinimu. Uvedomujeme si, že činnosť vynucovania práva je absolútne základná rovnako ako preventívne opatrenia. Domnievam sa však, že by sme mali naše odhady vypracúvať nie na základe počtu zatknutých osôb podozrivých z terorizmu, ale na základe počtu konkrétnych teroristov, ktorým bola dokázaná vina. Bolo by užitočné monitorovať alebo priebežne skúmať, koľko podozrivých z terorizmu bolo počas uplynulých rokov zatknutých v našich krajinách a koľko z nich bolo následne prepustených. Nejaké údaje nám poskytla Rada, ale niektoré z nich boli neúplné. Chcel by som sa zamerať na tri body, ktoré musíme podrobnejšie preskúmať. Nie je nám veľmi jasné, akú úlohu by mal zohrávať tento Parlament a akým spôsobom by mala byť skutočne prepojená s touto stratégiou Európskej únie. Nedomnievame sa, ako to zdôraznili aj iní poslanci, že stretnutie podpredsedu a predsedu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci s Radou raz za šesť mesiacov je postačujúce. Domnievame sa, že sa vyžaduje taká kvalita a úroveň konsenzu, ktorá sa nemôže obmedzovať na tieto formálne, rituálne stretnutia. Nie je nám jasné, čo sa bude diať s funkciou koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu. Bolo nám povedané, že táto funkcia je prvotne spätá s poskytovaním strategických hodnotení a šírením informácií. Keď mal náš výbor možnosť diskutovať s pánom de Vriesom, bolo nám priznané, že táto funkcia nedisponuje žiadnym obsahom a nástrojmi. V takom prípade sa domnievam, že nemôže byť nič škodlivejšie ako inštitucionálna funkcia, ktorá nemá k dispozícii nástroje, ktoré by jej umožňovali fungovať a dali jej zmysel. Na záver, pán predsedajúci, nie je jednoznačné, aké stanovisko príjme portugalské predsedníctvo ohľadom euroatlantickej spolupráce. Chcel by som sa vrátiť k veľmi jednoduchej a veľmi úprimnej požiadavke obsiahnutej v našej otázke. Otázka znela, či metódy tejto spolupráce budú v súlade s článkom 6 zmluvy, ako odporučil tento Parlament v závere šetrenia týkajúceho sa americkej CIA. Potrebujeme jasnú odpoveď. Spoločná stratégia má význam, keď zahŕňa úplné dodržiavanie základných práv občanov, avšak toto nebol vždy prípad tejto stratégie. Vítame iniciatívu podpredsedu Frattiniho týkajúcu sa dotazníkov, ktoré majú byť zaslané členským štátom EÚ, s cieľom zistiť, aké nástroje zaviedli a akú reakciu vyvolali tieto nástroje vrátane oblasti dodržiavania základných práv občanov, avšak v tomto prípade by sme vám chceli oznámiť, že tento Parlament napriek tomu hodlá začať s preskúmaním nadväzujúcim na závery Vyšetrujúceho výboru v otázke americkej CIA a položiť formálnu otázku súvisiacu s druhom krokov, ktoré Rada a Komisia podnikli, pokiaľ ide o množstvo požiadaviek uvedených v týchto správach. Pán predsedajúci, na záver mám pocit, že môžem povedať, že boj proti terorizmu vyžaduje vysokú úroveň spoločenského konsenzu a musíme byť ostražití, pokiaľ ide o zásady stanovené v článku 6 zmluvy. Jediný spôsob, akým môžeme dosiahnuť tento konsenzus, je vyhnúť sa zneužívaniu a vyhnúť sa zjednodušovaniu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, mislim, da nam ta razprava medtem omogoča, da odpravimo, pregledamo in premagamo nekatere nevarne napake, oziroma prvo napako. Razpravljamo o strategiji boja proti terorizmu, ne proti islamu, zato bi pomenila poenostavljena omejitev vzrokov za terorizem na islamski fundamentalizem precej površno rešitev in precej poenostavljeno obravnavo. Podobno sem zaskrbljen zaradi nekaterih izjav, ki sem jih pravkar slišal: mošeje prinašajo vojno v našo družbo. To so precej splošna, nasilna in groba mnenja. Predstavljajte si, da bi jutri v turškem parlamentu nek poslanec dejal, da krščanske cerkve prinašajo vojno v njihovo družbo – kakšen bi bil ogorčen odziv tega parlamenta? Prav tako bi rad nekaj predlagal gospodu Frattiniju: vemo, da ima pregon zagotovo temeljno vlogo, tako kot preprečevanje. Vendar menim, da izračuni ne smejo temeljiti na podlagi aretacij domnevnih teroristov, ampak na podlagi dejanskih teroristov, ki so bili spoznani za krive. Dobro bi bilo spremljati ali raziskati, koliko osumljenih teroristov je bilo v zadnjih letih aretiranih v naših državah in nato izpuščenih. Prejeli smo nekaj odgovorov od Sveta, ki pa so bili le delni. Rad bi izpostavil tri točke, ki jih moramo podrobneje preučiti: ni povsem jasno, kakšna bi morala biti vloga Parlamenta v zvezi s tem in na kakšen način bi moral sodelovati pri tej strategiji Evropske unije. Menimo – to so izpostavili že drugi poslanci – da srečanje na vsakih šest mesecev med podpredsednikom, predsednikom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Svetom ni dovolj. Menimo, da sta potrebni kakovost in določena raven soglasja, ki ne smeta biti omejeni na ta formalna, obredna srečanja. Ni jasno, kaj se bo zgodilo v zvezi s funkcijo koordinatorja EU za boj proti terorizmu. Povedali so nam, da je njegova funkcija povezana zlasti z zagotavljanjem strateških ocen in razširjanjem informacij. Ko je imel naš odbor priložnost, da govori z gospodom de Vriesom, smo izvedeli, da ta funkcija nima nobene vsebine ali razpoložljivih sredstev. V tem primeru menim, da ni nič bolj škodljivo kot institucionalna funkcija, ki ima sredstev za obstoj ali utemeljitev svojega obstoja. Končno, gospod predsednik, ni jasno, kakšno stališče bo sprejelo portugalsko predsedstvo o evroatlantskem sodelovanju. Rad bi se vrnil na zelo preprosto in odkrito zahtevo iz vašega vprašanja. Vprašanje je bilo, ali se bo to sodelovanje nadaljevalo z metodami v skladu s členom 6 Pogodbe, kot je priporočil ta parlament po koncu preiskave CIE. Potrebujemo jasen odgovor. Skupna strategija je smiselna, če vključuje popolno spoštovanje temeljnih pravic državljanov, vendar vedno ni bilo tako. Pozdravljamo pobudo podpredsednika Frattinija o vprašalniku, ki naj bi se razdelil državam članicam EU in s katerim bi ugotovili, katere instrumente so vzpostavile in kakšen je bil odmev nanje, tudi na področju spoštovanja temeljnih pravic državljanov, pri čemer pa bi radi v zvezi s tem povedali, da namerava Parlament vseeno spodbuditi k spremljanju sklepov odbora o preiskavi CIE, in zastavljamo naslednje vprašanje: katere ukrepe sta sprejela Svet in Komisija v zvezi s številnimi vprašanje iz teh poročil? Gospod predsednik, menim, da lahko na koncu rečem, da je za boj proti terorizmu potrebna visoka raven družbenega soglasja, pri čemer moramo biti pazljivi v zvezi z načeli iz člena 6 Pogodbe. Preprečevanje zlorab in poenostavitve je edini način za zagotavljanje doseganja tega soglasja."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att denna debatt ger oss möjlighet att granska, men även rätta till några farliga misstag – ett första misstag. Vi debatterar en strategi mot terrorism, inte mot islam, och att på ett alltför förenklat sätt reducera terrorismens orsaker till islamisk fundamentalism skulle vara en rätt så ytlig lösning och en ganska naiv tolkning. På samma sätt oroas jag av en del formuleringar jag just hört: moskéerna leder våra samhällen i krig! Dessa åsikter är både generella, våldsamma och plumpa. Föreställ er om en ledamot av det turkiska parlamentet i morgon skulle ställa sig upp och säga ”de kristna kyrkorna leder vårt samhälle i krig” – vilken skulle bli Europaparlamentets indignerade reaktion? Jag vill också lägga fram ett förslag för Franco Frattini: vi vet att brottsbekämpningsarbetet är absolut grundläggande, precis som det förebyggande arbetet. Men jag anser att beräkningarna bör bygga på antalet terrorister som faktiskt har befunnits vara skyldiga och inte på antalet påstådda terrorister som gripits. Det vore lämpligt att övervaka eller undersöka hur många misstänkta terrorister som gripits i våra länder de senaste åren och sedan frigetts. Vi har fått en del svar av rådet, men vissa av våra frågor har bara besvarats delvis. Jag vill här ta upp tre punkter som vi bör titta närmare på. Det är inte helt klart för oss vilken roll parlamentet bör ha och hur det verkligen ska kunna knytas till denna EU-strategi. Som andra ledamöter påpekat anser vi inte att det är tillräckligt med ett möte en gång i halvåret mellan vice ordföranden och ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Vi menar att det krävs samförstånd av en kvalitet och på en nivå som inte kan begränsas till dessa formella, ritualistiska möten. Det är inte uppenbart för oss vad som kommer att hända med funktionen som EU:s samordnare mot terrorismen. Vi har fått veta att denna funktion främst gäller tillhandahållande av strategiska bedömningar och informationsspridning. När vårt utskott hade tillfälle att tala med Gijs de Vries fick vi veta att funktionen helt saknade innehåll och redskap. Om det är så anser jag att inget kan vara skadligare än en institutionell funktion som inte har de redskap som krävs för att existera eller fullgöra sina uppgifter. Slutligen är det oklart vilken ståndpunkt det portugisiska ordförandeskapet kommer att inta om det transatlantiska samarbetet. Jag skulle vilja återkomma till vår mycket enkla och uppriktiga fråga. Frågan var om samarbetet kommer att bedrivas med metoder som är förenliga med artikel 6 i fördraget, som parlamentet rekommenderade när CIA-undersökningen avslutades. Vi behöver ett tydligt svar. En gemensam strategi är lämplig om den innefattar full respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter, men så har det inte alltid varit. Vi välkomnar vice ordförande Franco Frattinis initiativ gällande ett frågeformulär som ska delas ut till EU:s medlemsstater för att ta reda på vilka instrument de har infört och vilka åtgärder som vidtagits med hjälp av dessa instrument, även när det gäller respekten för medborgarnas grundläggande rättigheter, men i det sammanhanget vill vi tala om för er att parlamentet ändå har för avsikt att följa upp slutsatserna från undersökningsutskottet för CIA och att ställa den formella frågan: Vilka åtgärder har rådet och kommissionen vidtagit med anledning av de många önskemålen i betänkandena? Sammanfattningsvis anser jag att kampen mot terrorismen kräver en hög grad av socialt samförstånd och att vi måste vara vaksamma när det gäller principerna i artikel 6 i fördraget. Att undvika missbruk och förenklingar är det enda sättet att se till att vi når detta samförstånd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph