Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this debate is about the safety of our people and the preservation of our way of life, our liberal democracy, the rule of law and the defence of freedom. Terrorism strikes at the very heart of all of these things. In all its forms, terrorism defines the fight between good and evil, and we must remain ever vigilant. In Britain we had the IRA to deal with for three decades. More recently, we have had the London suicide bombings and the attempts to cause carnage in Glasgow. My colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA. They have our complete support in their courageous response. Tackling radicalisation is a major challenge, but we live in a world where the terror threat is constantly changing and becoming more sophisticated. The democracies of the world must remain vigilant, must share intelligence more effectively and must be prepared to take tough action. Terrorism is an act of war on the fabric of our society. It is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom. Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled. In terms of the action that EU Member States can take together, we saw at the weekend the arrest of ETA bomb-makers. This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight. Today we vote on the restriction of liquids on aircraft. The security of the travelling public must be our prime concern – the concern of ourselves, of governments, airport operators and airlines. But, as with all legislation, improvements can be brought about in the light of experience and I believe there is a case – and a good one – for a review of how that is operating. At the same time we should rely fundamentally on available intelligence to assist legislators like ourselves in determining the nature and extent of the ongoing threat. I commend Commissioner Frattini’s proposals, which are positive in that respect. There is, I appreciate, a delicate balance, but in any event we must always do what we can to protect our people from the evil and murderous intent of terrorism."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, tato rozprava je o bezpečnosti našich občanů a o ochraně našeho způsobu života, naší liberální demokracie, zásad právního státu a o obraně svobody. Terorismus se dotýká samotného jádra všech těchto věcí. Ve všech svých podobách určuje boj mezi dobrem a zlem a my nesmíme polevit v ostražitosti. V Británii jsme se po tři desetiletí museli zabývat organizací IRA. Nedávno jsme byli svědky londýnských sebevražedných bombových útoků a pokusů způsobit krveprolití v Glasgowe. Kolegové ze Španělska zápasí se zhoubným tažením teroru, které vede ETA. Pro své odvážné reakce mají naši plnou podporu. Hlavní výzvou zůstává řešení radikalizace, ale žijeme ve světě, v němž se teroristická hrozba neustále mění a stává důkladnější a promyšlenější. Světové demokracie musí být ostražité, musí si účinněji vyměňovat informace a musí být připraveny podniknout tvrdá opatření. Terorismus je válečným činem, namířeným proti podstatě naší společnosti. Páchají jej zločinci a vrahové, kteří nenávidí naši liberální demokracii a svobodu. Teroristické skupiny musí být zakázány a ti, kdo páchají násilí, podněcují terorismus nebo podporují teroristy, by měli být zbaveni svobody. Z toho, co mohou členské státy EU společně podniknout, jsme během víkendu viděli zatčení výrobců bomb z organizace ETA. To dokazuje, že společné vyšetřovací týmy zvyšují hodnotu boje proti terorismu. Dnes hlasujeme o omezení týkajícím se tekutin, které lze vzít na palubu letadla. Bezpečnost cestující veřejnosti musí být naším hlavním zájmem, zájmem nás, vlád, provozovatelů letišť a leteckých společností. Jak tomu však u právních předpisů bývá, zlepšení lze dosáhnout ve světle zkušeností a já věřím, že existuje případ, dobrý případ, který umožní posoudit, jak to funguje. Současně bychom měli spoléhat zásadně na dostupné zpravodajské informace, které nám, zákonodárcům, pomáhají při určování podstaty a rozsahu přetrvávající hrozby. Chválím návrhy komisaře Frattiniho, které jsou v tomto směru pozitivní. Oceňuji jemnou rovnováhu, která zde existuje, ale v každém případě musíme vždy udělat vše, co se dá, abychom naše občany ochránili před zhoubnými a vražednými úmysly teroristů."@cs1
"Hr. formand! Denne debat drejer sig om sikkerhed for vores befolkning og bevarelsen af vores levemåde, vores liberale demokrati, lov og orden og forsvaret af friheden. Terrorismen angriber selve hjertet i alt dette. I alle sine former definerer terrorismen kampen mellem godt og ondt, og vi må altid forblive årvågne. I Storbritannien havde vi IRA at kæmpe med i tre årtier. Senere har vi i London haft selvmordsbombemænd og forsøgene på at sprede ødelæggelse i Glasgow. Mine kolleger fra Spanien kæmper med den ondsindede terrorkampagne, som ETA er i gang med. De har vores fulde støtte til deres modige reaktion. At tackle radikalisering er en stor udfordring, men vi lever i en verden, hvor terrortruslen hele tiden ændrer sig og bliver mere raffineret. Verdens demokratier må blive ved med at være på vagt, må dele deres efterretninger mere effektivt og være parat til at tage skrappe midler i brug. Terrorismen er et led i kampen mod selve vores samfunds opbygning. Den er gennemsyret af kriminelle og mordere, der afskyr vores liberale demokrati og vores frihed. Terrorgrupper må forbydes, og de, der udøver vold eller tilskynder til terrorisme eller hjælper terrorister, må bekæmpes. Med hensyn til hvad EU's medlemsstater kan gøre i fællesskab, så vi i denne weekend anholdelsen af ETA-bombefabrikanter. Det viser, at fælles efterforskningshold forbedrer kampen mod terrorisme. I dag stemmer vi om restriktionerne for væsker i fly. Sikkerheden for de rejsende må være vores vigtigste hensyn - hvad angår os selv, myndighederne, lufthavnsaktørerne og flyselskaberne. Men som med al lovgivning kan der indføres forbedringer i lyset af erfaringen, og jeg mener, at der er noget, der taler - meget overbevisende endda - for en redegørelse for, hvordan det fungerer. Samtidig må vi helt grundlæggende forlade os på troværdige efterretninger som støtte for lovgivere som os selv, når vi skal fastslå arten og omfanget af den trussel, vi er udsat for. Jeg glæder mig over hr. Frattinis forslag, som er positive i denne forbindelse. Jeg forstår, at der er en svær balance at opretholde, men vi må altid gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte vores befolkning mod terrorens onde og morderiske hensigter."@da2
"Herr Präsident! In dieser Aussprache geht es um die Sicherheit unserer Bevölkerung und die Erhaltung unserer Lebensweise, um unsere liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Freiheit. Der Terrorismus trifft all diese Dinge mitten ins Herz. In seinen sämtlichen Formen bestimmt er den Kampf zwischen Gut und Böse, und wir müssen wachsamer sein denn je. In Großbritannien hatten wir drei Jahrzehnte lang mit der IRA zu kämpfen. In jüngster Zeit mussten wir erleben, wie in London Selbstmordanschläge verübt wurden und wie versucht wurde, in Glasgow ein Blutbad anzurichten. Meine spanischen Kollegen haben mit der üblen Terrorkampagne der ETA zu kämpfen. Wir unterstützen voll und ganz ihre mutigen Gegenmaßnahmen. Mit der Radikalisierung umzugehen, ist eine große Herausforderung, aber wir leben in einer Welt, in der sich die Terrorgefahr ständig wandelt und die Methoden raffinierter werden. Die demokratischen Staaten weltweit müssen weiterhin auf der Hut sein, Erkenntnisse wirksamer austauschen und bereit sein, harte Maßnahmen zu ergreifen. Der Terrorismus ist ein Angriff auf unsere Gesellschaftsstruktur. Er wird von Kriminellen und Mördern verübt, die unsere liberale Demokratie und Freiheit verabscheuen. Terroristische Vereinigungen müssen verboten werden, und gegen diejenigen, die Gewalttaten verüben, zu terroristischen Handlungen anstiften oder Terroristen Unterstützung gewähren, muss vorgegangen werden. Als Beispiel für mögliches gemeinsames Handeln der EU-Mitgliedstaaten konnten wir am Wochenende die Verhaftung von ETA-Bombenbauern beobachten. Dies zeigt, dass gemeinsame Ermittlungsteams bei der Terrorismusbekämpfung einen zusätzlichen Nutzen bringen. Heute stimmen wir über die Beschränkung von Flüssigkeiten an Bord von Flugzeugen ab. Die Sicherheit der Fluggäste muss unser vorrangigstes Anliegen sein – unser Anliegen, das der Regierungen, der Flughafenbetreiber und der Fluggesellschaften. Aber wie bei allen Rechtsvorschriften lassen sich angesichts der Erfahrungen Verbesserungen vornehmen, und ich denke, es gibt Argumente – und zwar gute –, um die Durchführung einer Überprüfung zu unterziehen. Zugleich sollten wir uns auf bereits vorliegende Erkenntnisse stützen, um sowohl Gesetzgebern wie uns selbst zu helfen, die Art und das Ausmaß der bestehenden Bedrohung auszumachen. Ich begrüße die Vorschläge von Kommissar Frattini, die in dieser Hinsicht positiv sind. Ich bin mir bewusst, dass es sich hier um eine Gratwanderung handelt, aber in jedem Fall müssen wir immer unser Möglichstes tun, um die Bevölkerung unserer Staaten vor den bösen und zerstörerischen Absichten der Terroristen zu schützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση αφορά την ασφάλεια του λαού μας και τη διατήρηση του τρόπου ζωή μας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας, του κράτους δικαίου και της υπεράσπισης της ελευθερίας. Η τρομοκρατία χτυπά στην καρδιά όλων αυτών. Με όλες τις μορφές της, η τρομοκρατία ορίζει τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού, και πρέπει να παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση. Στη Βρετανία, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον IRA για τρεις δεκαετίες. Πιο πρόσφατα, σημειώθηκαν οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Λονδίνο και οι προσπάθειες αιματοχυσίας στη Γλασκόβη. Οι συνάδελφοί μου από την Ισπανία παλεύουν με τη μοχθηρή εκστρατεία τρόμου που έχει εξαπολύσει η ETA. Έχουν την πλήρη στήριξή μας στη γενναία τους αντίδραση. Η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί μείζονα πρόκληση, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο όπου η τρομοκρατική απειλή μεταβάλλεται συνεχώς και γίνεται πιο σύνθετη. Οι δημοκρατίες του κόσμου πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, πρέπει να ανταλλάσσουν μυστικές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και πρέπει να είναι έτοιμες να αναλάβουν σκληρή δράση. Η τρομοκρατία είναι μια πράξη πολέμου ενάντια στη δομή της κοινωνίας μας. Διαπράττεται από εγκληματίες και δολοφόνους οι οποίοι απεχθάνονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία και την ελευθερία μας. Οι τρομοκρατικές ομάδες πρέπει να απαγορευτούν, και όσοι διαπράττουν πράξεις βίας, υποκινούν την τρομοκρατία ή υποθάλπουν τους τρομοκράτες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όσον αφορά τη δράση που μπορούν να αναλάβουν από κοινού τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρακολουθήσαμε το σαββατοκύριακο τη σύλληψη κατασκευαστών βομβών της ΕΤΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ομάδες κοινής έρευνας δίνουν προστιθέμενη αξία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Σήμερα ψηφίζουμε για τον περιορισμό των υγρών στα αεροσκάφη. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών πρέπει να είναι η κύρια ανησυχία μας – ανησυχία δική μας, των κυβερνήσεων, των υπεύθυνων των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών. Όμως, όπως συμβαίνει με όλους τους νόμους, μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις υπό το πρίσμα της εμπειρίας και πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα –και μάλιστα μεγάλη– αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτή η νομοθεσία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βασιστούμε ουσιαστικά στις πληροφορίες που διαθέτουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους νομοθέτες, όπως και τους εαυτούς μας, να καθορίσουν τον χαρακτήρα και το μέγεθος της συνεχιζόμενης απειλής. Επιδοκιμάζω τις προτάσεις του Επιτρόπου Frattini, οι οποίες είναι θετικές από αυτήν την άποψη. Εκτιμώ ότι υπάρχει μια ευαίσθητη ισορροπία, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει πάντα να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατεύσουμε τον λαό μας από τις μοχθηρές και δολοφονικές προθέσεις της τρομοκρατίας."@el10
"Señor Presidente, este debate trata de la seguridad de nuestros ciudadanos y del mantenimiento de nuestro modo de vida, nuestra democracia liberal, el Estado de Derecho y la defensa de la libertad. El terrorismo ataca al mismo corazón de cada una de estas cosas. En todas sus formas, el terrorismo se define como la lucha entre el bien y el mal, y hemos de permanecer alerta. En Gran Bretaña tuvimos que abordar el problema del IRA durante tres decenios. Más recientemente, sufrimos los ataques suicidas y los intentos de matanza en Glasgow. Mis colegas de España luchan contra la fatídica campaña de terror de ETA. Tienen todo nuestro apoyo en su valiente respuesta. Abordar la radicalización constituye un reto importante, pero vivimos en un mundo donde la amenaza terrorista está constantemente cambiando y haciéndose cada vez más sofisticada. Las democracias del mundo han de permanecer alerta, compartir la información más eficazmente y estar preparados para pasar a la acción dura. El terrorismo es un acto de guerra contra el tejido de nuestra sociedad a manos de criminales y asesinos que detestan nuestra democracia liberal y libertad. Los grupos terroristas han de ilegalizarse y debería perseguirse a aquellos que comenten actos violentos, inciten al terrorismo o socorran a los terroristas. Por lo que se refiere a las medidas que los Estados miembros de la UE pueden adoptar juntos, el pasado fin de semana vimos cómo se arrestaba a fabricantes de bombas de ETA. Esto demuestra que la investigación conjunta constituye un valor añadido para la lucha antiterrorista. Hoy votamos sobre las restricciones de la UE a los líquidos que pueden llevar los pasajeros en los aviones. La seguridad de los ciudadanos que se desplazan ha de ser nuestra principal preocupación —la nuestra propia, la de los gobiernos, los operadores de los aeropuertos y las compañías aéreas—. Sin embargo, como ocurre con toda la legislación, las mejoras pueden aplicarse a la luz de la experiencia y yo considero que ha llegado el momento de proceder a una revisión de cómo está funcionando. Al mismo tiempo, deberíamos confiar fundamentalmente en la información disponible para asistir a legisladores como nosotros en la determinación de la naturaleza y el alcance de la amenaza actual. Aplaudo las propuestas del Comisario Frattini, que son positivas en ese sentido. Constato que hay un equilibrio delicado, pero, en cualquier caso, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por proteger a los ciudadanos del mal y de los intentos homicidas del terrorismo."@es21
"Austatud juhataja, käesolev arutelu käib meie rahva turvalisuse ja meie eluviisi säilitamise, meie liberaalse demokraatia, õigusriigi ja vabaduse kaitsmise kohta. Terrorism tabab kõiki neid asju otse südamesse. Kõigis oma vormides määratleb terrorism hea ja kurja vahelise võitluse ning me peame olema alati valvel. Suurbritannias pidime me kolm aastakümmet tegelema IRAga. Üsna hiljuti olid meil suitsiidiplahvatused Londonis ning katsed korraldada veresauna Glasgows. Minu kolleegid Hispaaniast võitlevad ETA juhitud kurja terroriga. Neil on oma julges vastutegevuses meie täielik toetus. Radikaliseerumise vastu võitlemine on suur väljakutse, kuid me elame maailmas, kus terrorioht muutub pidevalt ning on kujunenud keerukamaks. Maailma demokraatiad peavad püsima valvel, jagama tõhusamalt luureinfot ning olema valmis astuma tõsiseid samme. Terrorism on sõjaakt meie ühiskonna ülesehituse vastu. Seda saadavad korda kurjategijad ja mõrvarid, kes põlastavad meie liberaalset demokraatiat ja vabadust. Terrorirühmitused tuleb ära keelata ning neid, kes panevad toime vägivalda, õhutavad terrorismi või osutavad abi terroristidele, tuleks takistada. Tegevuse suhtes, mida ELi liikmesriigid saavad koos teha, on näiteks ETA pommivalmistajate vahistamine nädalavahetusel. See näitab, et ühine uurimine lisab väärtust terrorismivastasesse võitlusesse. Täna hääletame me vedelike piiramise üle lennukipardal. Lendajate julgeolek peab olema meie põhimureks – meie endi, meie valitsuste, lennujaama ja lennufirmade operaatorite mureks. Kuid, nagu kõigi õigusaktide puhul, saab midagi parandada pidades silmas kogemust ning ma usun, et nüüd on võimalus – ja hea võimalus – näha, kuidas see toimib. Samal ajal peaksime me põhiliselt toetuma olemasolevale teabele, et aidata seadusloojatel ja meil endil määratleda püsiva ohu olemus ja ulatus. Ma kiidan volinik Frattini ettepanekuid, mis on selles suhtes positiivsed. Ma tunnustan, et siin on habras tasakaal, kuid igal juhul peame me alati tegema kõik mis võimalik, et kaitsta oma inimesi terrorismi kurjuse ja mõrvarlike kavatsuste eest."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelussamme käsitellään kansalaisten turvallisuutta sekä elintapojemme, vapaan demokratiamme ja oikeusvaltion suojelemista sekä vapauden puolustamista. Terrorismi iskee kaikkien näiden ytimeen. Terrorismi kaikissa muodoissaan kuvastaa taistelua hyvän ja pahan välillä, ja meidän on oltava valppaampia kuin koskaan. Britanniassa meidän täytyi pärjätä IRAn kanssa kolmen vuosikymmenen ajan. Tuoreempia tapauksia ovat Lontoon itsemurhaiskut ja Glasgow’n verilöyly-yritykset. Espanjalaiset kollegani taistelevat ETAn harjoittaman viheliäisen terrorin kanssa. Tuemme täysin heidän rohkeata kamppailuaan. Radikalisoitumisesta selviäminen on iso haaste, mutta elämme maailmassa, jossa terrorismin uhka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Demokratioiden on pysyttävä valppaina, tehtävä tiedusteluyhteistyötä entistä tehokkaammin ja oltava valmiita tiukkoihin toimenpiteisiin. Terrorismi on sodankäyntiä yhteiskuntarakennettamme vastaan. Sotaa käyvät rikolliset ja murhamiehet, jotka inhoavat vapaata demokratiaamme ja vapauttamme. Terroristiryhmät on kiellettävä, ja ne, jotka syyllistyvät väkivaltaan, yllyttävät terrorismiin tai tukevat terroristeja, on pantava aisoihin. Näimme viikonloppuna esimerkin siitä, mihin toimiin EU:n jäsenvaltiot kykenevät yhdessä, kun ne pidättivät ETAn pommintekijät. Tämä osoittaa, että yhteiset tutkijaryhmät tuovat lisäarvoa terrorismin vastaiseen taisteluun. Äänestämme tänään lennolle mukaan otettavien nesteiden rajoittamisesta. Matkustajien turvallisuuden on oltava suurin huolenaiheemme – sen on oltava meidän, hallitusten, lentokenttien toimijoiden ja lentoyhtiöiden suuri huolenaihe. Mutta kuten kaikkien lakien kohdalla, parannusta on mahdollista saada aikaan kokemuksen ansiosta, ja minusta nyt onkin hyvä aika tarkistaa, miten tämä toimii. Meidän olisi samalla hyödynnettävä perusteellisesti saatavilla olevia tiedustelupalveluja auttaaksemme kaltaisiamme lainsäätäjiä määrittämään nykyisten uhkien luonteen ja laajuuden. Kiitän komission jäsenen Frattinin tältä osin myönteisiä ehdotuksia. Ymmärrän, että tasapaino on häilyvä, mutta meidän on joka tapauksessa tehtävä jatkuvasti kaikkemme kansalaistemme suojelemiseksi pahoilta ja murhanhimoisilta terroristisilta aikeilta."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, ce débat porte sur la sécurité de notre peuple et la préservation de notre mode de vie, notre démocratie libérale, l’État de droit et la défense de la liberté. Le terrorisme frappe au cœur même de tous ces principes. Dans toutes ses formes, le terrorisme définit la lutte entre le bien et le mal et nous devons constamment rester vigilants. En Grande-Bretagne, nous avons eu l’IRA à gérer pendant trois décennies. Plus récemment, nous avons eu les attentats-suicides de Londres et l’attentat probable de Glasgow dont le but était de provoquer un carnage. Mes collègues en Espagne se battent contre la campagne de terreur malveillante menée par l’ETA. Ils peuvent compter sur notre soutien total dans leur riposte courageuse. S’attaquer au radicalisme est un défi de taille, mais nous vivons dans un monde où la menace de la terreur change constamment et devient davantage sophistiquée. Les démocraties de ce monde doivent rester vigilantes, partager les informations de manière plus efficace et se préparer à prendre des mesures radicales. Le terrorisme est un acte de guerre sur le tissu de notre société. Il est perpétré par des criminels et des meurtriers qui détestent notre démocratie libérale et notre liberté. Les groupes terroristes doivent être bannis, et ceux qui perpétuent la violence, incitent au terrorisme ou portent secours aux terroristes devraient être maîtrisés. En termes d’actions qui peuvent être prises conjointement par les États membres, nous avons assisté ce week-end à l’arrestation de fabricants de bombes appartenant à l’ETA. Ceci démontre que les équipes d’investigations s’avèrent être précieuses dans la lutte anti-terroriste. Aujourd’hui, nous votons pour la restriction du transport de matières liquides à bord des avions. La sécurité des passagers doit être notre souci prioritaire – le souci pour nous-mêmes, les gouvernements, les agents d’aéroport et les compagnies aériennes. Mais, comme pour toute législation, des améliorations peuvent être apportées à la lumière des expériences du passé et je crois qu’il y a matière –et c’est indéniable– à revoir la manière dont de telles améliorations opèrent. En parallèle, nous devrions nous fier fondamentalement aux renseignements disponibles afin d’accompagner les législateurs comme nous-mêmes, à définir la nature et l’étendue de la menace permanente. J’applaudis les propositions du commissaire Frattini, qui sont positives à cet égard. Il existe, et j’y suis sensible, un équilibre délicat, mais en toute circonstance, nous devons toujours tout mettre en œuvre pour protéger notre peuple de l’intention malveillante et meurtrière du terrorisme."@fr8
"Elnök úr! Ez a vita az európaiak biztonságáról, életstílusunk, liberális demokráciánk, jogállamiságunk megőrzéséről és a szabadság védelméről szól. A terrorizmus mindezek kellős közepére sújt le. A terrorizmus – annak valamennyi formájában – a jó és a gonosz közti küzdelmet jelenti, és továbbra is ébernek kell maradnunk. Britanniában három évtizedig kellett foglalkoznunk az IRA-val. Nemrégiben történtek a londoni öngyilkos bombatámadások és a glasgowi mészárlásra irányuló kísérletek. Spanyolországi kollégáim az ETA által szított terror gonosz kampányával küzdenek. Bátor reakcióik teljes támogatásunkat élvezik. A radikalizmus kezelése óriási kihívás, de olyan világban élünk, ahol a terrorfenyegetés folyamatos változik és egyre kifinomultabbá válik. A világ demokráciáinak ébernek kell maradniuk, hatékonyabban kell a hírszerzésben osztozniuk és fel kell készülniük a kemény fellépésre. A terrorizmus társadalmunk felépítménye ellen elkövetett háborús cselekmény. Azt olyan bűnözők és gyilkosok követik el, akik gyűlölik liberális demokráciánkat és szabadságunkat. A terroristacsoportokat ki kell tiltani, és fel kell lépni azokkal szemben, akik erőszakot követnek el, terrorizmusra bujtogatnak vagy segítenek a terroristáknak. Ami az uniós tagállamok által közösen megtehető intézkedést illeti, láthattuk a hétvégén az ETA bombakészítőinek letartóztatását. Ez bizonyítja, hogy a közös nyomozócsoportok hozzáadott értékkel látják el a terrorizmus elleni küzdelmet. Ma a légi járművek fedélzetére felvihető folyadékokkal kapcsolatos korlátozásról szavazunk. Az utazóközönség biztonságának elsődleges ügyünknek kell lennie – a mi ügyünknek, a kormányok, a repülőtér-üzemeltetők és a légi társaságok ügyének. Azonban – minden más jogszabályhoz hasonlóan – javítani csak a tapasztalatok fényében lehet, és úgy gondolom, hogy itt az a helyzet áll fenn – mégpedig biztosan –, hogy felül kellene vizsgálni annak működését. Ugyanakkor alapvetően támaszkodnunk kellene a rendelkezésre álló hírszerzési forrásokra, hogy segítsük a magunkhoz hasonló jogalkotókat a fennálló fenyegetés jellegének és léptékének meghatározásában. Dicséretesnek tartom Frattini biztos úr javaslatait, amelyek pozitívak e tekintetben. Belátom: kényes az egyensúly, de mindenesetre mindenkor minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy az embereket megvédjük a terrorizmus gonosz és gyilkos szándékától."@hu11
"Signor Presidente, stiamo discutendo della sicurezza dei nostri cittadini e del mantenimento del nostro della nostra democrazia liberale, dello Stato di diritto e della difesa della libertà. Il terrorismo colpisce al cuore tutti questi valori. In tutte le sue forme, il terrorismo definisce la lotta fa il bene e il male, e dobbiamo rimanere all’erta. In Gran Bretagna abbiamo dovuto affrontare l’IRA per tre decenni. Più recentemente, vi sono stati gli attacchi suicidi di Londra e i falliti attentati di Glasgow. I miei colleghi spagnoli combattono contro la vile campagna del terrore portata avanti dall’ETA. Godono del nostro assoluto sostegno nella loro lotta coraggiosa. La lotta alla radicalizzazione rappresenta una sfida di primo piano, ma viviamo in un mondo in cui la minaccia del terrorismo cambia costantemente pelle e diventa sempre più sofisticata. Le democrazie del mondo non devono abbassare la guardia, devono scambiare in modo più efficace le informazioni e devono essere preparate ad agire con determinazione. Il terrorismo rappresenta un atto di guerra nei confronti del tessuto della nostra società, ed è opera di criminali e assassini che odiano la nostra democrazia liberale e la libertà. I gruppi terroristi devono essere messi al bando, e coloro che commettono violenze, incitano al terrorismo o spalleggiano i terroristi devono pagarne le conseguenze. Per quanto riguarda le iniziative che gli Stati membri dell’Unione europea possono prendere, abbiamo visto durante il fine settimana che sono stati arrestati degli artificieri dell’ETA, il che dimostra che le squadre investigative congiunte danno più forza alla lotta al terrorismo. Oggi è prevista la votazione sulla restrizione del trasporto di sostanze liquide sugli aeroplani. La sicurezza dei passeggeri deve essere la nostra prima preoccupazione, e con questo intendo dire la preoccupazione di noi, dei governi, degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree. Ma come con tutte le normative è possibile apportare miglioramenti alla luce dell’esperienza accumulata, e ritengo che anche in questo caso vi sia una ragione – una buona ragione – per riesaminare il funzionamento di tale normativa. Allo stesso tempo dobbiamo fare fondamentalmente affidamento alle informazioni disponibili per assistere i legislatori come noi nel determinare la natura e l’entità della minaccia in corso. Accolgo con favore le proposte del Commissario Frattini, che rappresentano un passo positivo in tal senso. E’ un aspetto positivo che si sia stabilito un equilibrio difficile da trovare, ma in ogni caso dobbiamo fare quanto è in nostro potere per proteggere i nostri cittadini dal male e dalle intenzioni omicide del terrorismo."@it12
"Pone Pirmininke, šios diskusijos yra apie mūsų žmonių saugumą ir mūsų gyvenimo būdo, liberalios demokratijos, teisinės valstybės išsaugojimą ir laisvės gynimą. Terorizmas smogia į visų šių dalykų šerdį. Visų tipų terorizmas reiškia gėrio ir blogio kovą, o mes turime būti visada labai budrūs. Britanijoje tris dešimtmečius mes turėjome kovoti su IRA. Neseniai Londone savižudžiai susprogdino bombas, o Glazge mėginta surengti žudynes. Mano kolegos iš Ispanijos kovoja su šėtoniška teroro kampanija, kurią vykdo ETA. Mes labai remiame jų narsų atsaką. Radikalėjimo problemos sprendimas yra sunki užduotis, bet mes gyvename pasaulyje, kur teroro grėsmė nuolat kinta ir tampa vis sudėtingesnė. Pasaulio demokratijos turi būti budrios, efektyviau apsikeisti žvalgybine informacija ir būti pasirengusios griežtiems veiksmams. Terorizmas yra karas prieš mūsų visuomenės sanklodą. Puola nusikaltėliai ir žudikai, kurie neapkenčia mūsų liberalios demokratijos ir laisvės. Teroristų grupuotes reikia uždrausti, o prieš tuos, kas propaguoja smurtą, skatina terorizmą ar remia teroristus, reikia imtis priemonių. Tai, kad ES valstybės narės gali veikti kartu, pamatėme savaitgalį, kai buvo areštuoti ETA bombų gamintojai. Tai rodo, kad jungtinės tyrimo grupės prisideda prie kovos su terorizmu sėkmės. Šiandien mes balsuosime dėl skysčių oro transporte apribojimo. Keleivių saugumas turi būti mūsų didžiausias rūpestis – tai mūsų, vyriausybių, oro uosto operatorių ir oro linijų rūpestis. Bet kaip visais įstatymų rengimo atvejais, pataisos gali būti pateiktos atsižvelgiant į patirtį; tad tikiuosi, kad dabar yra proga – ir gera proga – peržiūrėti, kaip jis veikia. Tuo pačiu metu mes turime remtis turima žvalgybine informacija, kad padėtume įstatymų leidėjams kaip mes patys įvertinti grėsmės pobūdį ir dydį. Aš pritariu komisaro Frattini pasiūlymams, kurie šiuo atžvilgiu yra vertingi. Aš pripažįstu, kad čia tenka subtiliai balansuoti, tačiau bet kuriuo atveju privalome daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo piliečius nuo blogio ir kruvinų teroristų kėslų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs debates ir par mūsu cilvēku drošību un mūsu dzīvesveida saglabāšanu, mūsu liberālo demokrātiju, likuma varu un brīvības aizsardzību. Terorisms trāpa tieši sirdī visam minētajam. Terorisms visās tā formās nosaka cīņu starp labo un ļauno, un mums ir jākļūst arvien piesardzīgākiem. Lielbritānijā mums bija Īru republikāņu armija, ar ko cīnīties trīs gadu desmitus. Nesenākā pagātnē bija teroristu-pašnāvnieku uzbrukumi Londonā un mēģinājumi radīt asinspirti Glāzgovā. Mani Spānijas kolēģi cīnās ar ļaunu terorisma kampaņu, ko veic ETA. Mēs pilnībā viņus atbalstām viņu drosmīgajā reakcijā uz notiekošo. Radikalizācijas novēršana ir liels izaicinājums, taču mēs dzīvojam pasaulē, kur terora draudi nepārtraukti mainās un kļūst arvien sarežģītāki. Pasaules demokrātijām ir jāpaliek piesardzīgām, efektīvāk jādalās ar izlūkošanas informāciju un jābūt gatavām veikt stingras darbības. Terorisms ir karadarbība mūsu sabiedrībā. To veic noziedznieki un slepkavas, kas ienīst mūsu demokrātiju un brīvību. Teroristu grupas ir jāaizliedz, un ir jānoķer tie, kas veic vardarbīgas darbības, mudina uz terorismu un palīdz teroristiem. Kas attiecas uz darbībām, ko ES dalībvalstis varētu veikt kopā, mēs nedēļas nogalē redzējām ETA spridzekļu izgatavotāju arestu. Tas parāda, ka kopējas izmeklēšanas komandas cīņai pret terorismu dod pievienoto vērtību. Šodien mēs balsojam par ierobežojumiem lidmašīnu salonos ienest šķidrumus. Ceļotāju drošībai ir jābūt mūsu galvenajam uzdevumam – mūsu, valdību, lidostu operatoru un aviokompāniju uzdevumam. Taču, kā jau ar visiem tiesību aktiem, uzlabojumi var tikt ieviesti tikai, ņemot vērā pieredzi, un es domāju, ka šis ir labs gadījums, kad pārskatīt, kā tas viss darbojas. Tajā pašā laikā mums pamatā būtu jāpaļaujas uz pieejamo izlūkošanas informāciju, lai tādiem likumdevējiem kā mums palīdzētu noteikt nepārtraukto draudu raksturu un apmēru. Es atzinīgi vērtēju komisāra priekšlikumus, kas šajā ziņā ir pozitīvi. Es atzīstu, ka līdzsvars ir trausls, taču jebkurā gadījumā mums vienmēr ir jādara viss, ko varam, lai aizsargātu mūsu cilvēkus no terorisma ļaunuma un iznīcinošajiem plāniem."@lv13
"Mr President, this debate is about the safety of our people and the preservation of our way of life, our liberal democracy, the rule of law and the defence of freedom. Terrorism strikes at the very heart of all of these things. In all its forms, terrorism defines the fight between good and evil, and we must remain ever vigilant. In Britain we had the IRA to deal with for three decades. More recently, we have had the London suicide bombings and the attempts to cause carnage in Glasgow. My colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA. They have our complete support in their courageous response. Tackling radicalisation is a major challenge, but we live in a world where the terror threat is constantly changing and becoming more sophisticated. The democracies of the world must remain vigilant, must share intelligence more effectively and must be prepared to take tough action. Terrorism is an act of war on the fabric of our society. It is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom. Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled. In terms of the action that EU Member States can take together, we saw at the weekend the arrest of ETA bomb-makers. This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight. Today we vote on the restriction of liquids on aircraft. The security of the travelling public must be our prime concern – the concern of ourselves, of governments, airport operators and airlines. But, as with all legislation, improvements can be brought about in the light of experience and I believe there is a case – and a good one – for a review of how that is operating. At the same time we should rely fundamentally on available intelligence to assist legislators like ourselves in determining the nature and extent of the ongoing threat. I commend Commissioner Frattini’s proposals, which are positive in that respect. There is, I appreciate, a delicate balance, but in any event we must always do what we can to protect our people from the evil and murderous intent of terrorism."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit debat gaat over de veiligheid van onze burgers en het behoud van onze levenswijze, onze liberale democratie, de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid. Terrorisme raakt de kern van dit alles. In al zijn vormen bepaalt het terrorisme de strijd tussen goed en kwaad. We moeten altijd waakzaam zijn. In Groot-Brittannië hadden we drie decennia lang te maken met de IRA. Nog onlangs waren er zelfmoordaanslagen in Londen en pogingen in Glasgow om een slachting aan te richten. Mijn collega’s in Spanje leveren een gevecht met de kwaadaardige terreurcampagne van de ETA. Ze hebben onze volledige steun voor hun moedige reactie. De aanpak van radicalisering vormt een belangrijke uitdaging, maar we leven in een wereld waarin de terroristische dreiging voortdurend verandert en geraffineerder wordt. De democratieën in de wereld dienen waakzaam te blijven, inlichtingen op een effectievere wijze te delen en voorbereid te zijn op het treffen van harde maatregelen. Terrorisme is een oorlogsdaad tegen de structuur van onze maatschappij. Die daad wordt begaan door criminelen en moordenaars die onze liberale democratie en onze vrijheid verafschuwen. Terroristische groeperingen moeten worden verboden. Zij die geweld plegen, aanzetten tot terrorisme of steun bieden aan terroristen dienen te worden aangepakt. Op het punt van maatregelen die EU-lidstaten gezamenlijk kunnen treffen, zagen we afgelopen weekend de arrestatie van bommenmakers van de ETA. Dit toont aan dat gezamenlijke onderzoeksteams van waarde zijn in de strijd tegen het terrorisme. Vandaag stemmen we over de beperkende bepalingen inzake vloeistoffen in vliegtuigen. De veiligheid van de reizigers dient onze eerste zorg te zijn – de zorg van onszelf, regeringen, luchthavenexploitanten en van luchtvaartmaatschappijen. Maar, net als bij alle wetgeving kunnen verbeteringen worden aangebracht in het licht van ervaringen. Ik geloof dat er werkelijk iets te zeggen valt voor een evaluatie van de werking in de praktijk. Tegelijkertijd dienen we ons primair te verlaten op beschikbare inlichtingen om wetgevers zoals wijzelf te helpen bij het bepalen van de aard en de omvang van de huidige dreiging. Ik ben voorstander van de voorstellen van commissaris Frattini, die in dat opzicht positief zijn. Ik ben mij ervan bewust dat er sprake is van een kwetsbaar evenwicht, maar we moeten hoe dan ook altijd doen wat we kunnen om onze burgers te beschermen tegen het kwaad en de moorddadige plannen van het terrorisme."@nl3
"Panie przewodniczący, ta debata dotyczy bezpieczeństwa naszych obywateli i zachowania naszego stylu życia, naszej liberalnej demokracji, rządów prawa i ochrony wolności. Terroryzm uderza w samo sedno tych wszystkich wartości. W swoich wszystkich formach terroryzm oznacza walkę dobra ze złem, a my musimy być stale czujni. W Wielkiej Brytanii przez 30 lat musieliśmy zmagać się z IRA. Niedawno doszło do samobójczych ataków w Londynie i prób spowodowania masakry w Glasgow. Moi koledzy z Hiszpanii walczą ze złą kampanią terroru prowadzoną przez ETA. Ich odważna reakcja ma nasze całkowite poparcie. Sprostanie radykalizacji to duże wyzwanie, ale żyjemy w świecie, w którym zagrożenie terrorystyczne stale się zmienia i staje się coraz bardziej wyrafinowane. Światowe systemy demokratyczne muszą pozostać czujne, w skuteczniejszy sposób dzielić się materiałami wywiadowczymi i być przygotowane na podjęcie zdecydowanych działań. Terroryzm to akt wojny wobec struktury naszego społeczeństwa. Jest ona prowadzona przez przestępców i morderców, którzy nienawidzą naszej liberalnej demokracji i wolności. Konieczna jest delegalizacja grup terrorystycznych oraz zajęcie się tymi, którzy popełniają akty przemocy, nawołują do terroryzmu i wspomagają terrorystów. Jako przykład działań, które państwa członkowskie mogą wspólnie podjąć, w weekend byliśmy świadkami aresztowania wytwórców bomb dla ETA. To pokazuje, że wspólne zespoły dochodzeniowe stanowią wartość dodaną walki z terroryzmem. Dzisiaj będziemy głosować nad ograniczeniami dotyczącymi płynów w samolotach. Bezpieczeństwo transportu publicznego musi być naszą najważniejszą troską - troską dla nas, dla rządów, operatorów lotnisk i linii lotniczych. Ale oprócz wszystkich przepisów, możliwe jest wprowadzenie usprawnień dzięki zdobytym doświadczeniom i wierzę, że jest to kwestia - i to dobra - do sprawdzenia, jak to działa. Jednocześnie powinniśmy zasadniczo oprzeć się na dostępnych służbach wywiadowczych, aby takim jak my prawodawcom pomogły one określić rodzaj i zakres istniejącego zagrożenia. Przyklaskuję propozycjom pana komisarza Frattiniego, które w tym kontekście są właściwe. Jak oceniam, istnieje chwiejna równowaga, ale w każdym przypadku zawsze musimy zrobić wszystko, co możliwe, dla ochrony naszych obywateli przed złymi i morderczymi zamiarami terroryzmu."@pl16
"Senhor Presidente, discute-se aqui a segurança dos nossos cidadãos, a preservação do nosso modo de vida, a nossa democracia liberal, o estado de direito e a defesa das liberdades. O terrorismo ataca o cerne de todos estes princípios. Seja qual for a forma que assuma, o terrorismo define a luta entre o bem e o mal e não podemos abrandar a vigilância. Na Grã-Bretanha tivemos de lidar com o Ira durante três décadas. Mais recentemente aconteceram os atentados suicidas de Londres e tentativas de provocar carnificinas em Glasgow. Os meus colegas espanhóis batem-se contra a maléfica campanha de terror lançada pela ETA. Têm todo o nosso apoio na sua corajosa resposta. A radicalização é um grande desafio que temos de combater, mas vivemos num mundo em que a ameaça terrorista muda constantemente, tornando-se mais sofisticada. As democracias de todo o mundo têm de se manter alerta, têm de partilhar informação de uma forma mais eficaz e têm de estar preparadas para uma acção musculada. O terrorismo é um acto de guerra no tecido da nossa sociedade. É perpetrado por criminosos e assassinos que abominam a nossa democracia liberal e a nossa liberdade. Há que banir os grupos terroristas e perseguir quem comete actos de violência, incita ao terrorismo ou presta ajuda a terroristas. Quanto à acção que os Estados-Membros da UE podem levar a cabo juntos, assistimos, no fim-de-semana, à detenção dos bombistas da ETA, o que comprova que as equipas conjuntas de investigação trazem valor acrescentado à luta antiterrorista. Hoje vamos votar a restrição de líquidos a bordo dos aviões. A segurança dos viajantes deve ser a nossa primeira preocupação – nossa, dos governos, dos operadores aeroportuários e das companhias aéreas. Todavia, como acontece com toda a legislação, é possível introduzir melhoramentos à luz da experiência, e creio que esta é uma ocasião favorável para rever a forma como a segurança tem funcionado. Ao mesmo tempo, devemos confiar na informação disponível para que os legisladores – como é o nosso caso – disponham de bases para determinar a natureza e extensão da eventual ameaça. Saúdo as propostas do Senhor Comissário Frattini, bastante positivas nesse aspecto. Reconheço que o equilíbrio é delicado, mas temos de empreender todas as acções que pudermos para proteger os nossos cidadãos das intenções maléficas e assassinas do terrorismo."@pt17
"Mr President, this debate is about the safety of our people and the preservation of our way of life, our liberal democracy, the rule of law and the defence of freedom. Terrorism strikes at the very heart of all of these things. In all its forms, terrorism defines the fight between good and evil, and we must remain ever vigilant. In Britain we had the IRA to deal with for three decades. More recently, we have had the London suicide bombings and the attempts to cause carnage in Glasgow. My colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA. They have our complete support in their courageous response. Tackling radicalisation is a major challenge, but we live in a world where the terror threat is constantly changing and becoming more sophisticated. The democracies of the world must remain vigilant, must share intelligence more effectively and must be prepared to take tough action. Terrorism is an act of war on the fabric of our society. It is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom. Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled. In terms of the action that EU Member States can take together, we saw at the weekend the arrest of ETA bomb-makers. This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight. Today we vote on the restriction of liquids on aircraft. The security of the travelling public must be our prime concern – the concern of ourselves, of governments, airport operators and airlines. But, as with all legislation, improvements can be brought about in the light of experience and I believe there is a case – and a good one – for a review of how that is operating. At the same time we should rely fundamentally on available intelligence to assist legislators like ourselves in determining the nature and extent of the ongoing threat. I commend Commissioner Frattini’s proposals, which are positive in that respect. There is, I appreciate, a delicate balance, but in any event we must always do what we can to protect our people from the evil and murderous intent of terrorism."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je o bezpečnosti našich občanov a o ochrane nášho spôsobu života, našej liberálnej demokracie, princípov právneho štátu a o obrane slobody. Terorizmus udiera na úplné jadro všetkých týchto vecí. Vo všetkých svojich podobách určuje boj medzi dobrom a zlom a my nesmieme poľaviť v ostražitosti. V Británii sme sa tri desaťročia museli zaoberať IRA. Prednedávnom sme boli svedkami londýnskych samovražedných bombových útokov a pokusov spôsobiť krviprelievanie v Glasgowe. Kolegovia zo Španielska zápasia so zhubným ťažením teroru, ktoré vedie ETA. Vo svojich odvážnych reakciách majú našu úplnú podporu. Hlavnou výzvou zostáva riešenie radikalizácie, ale žijeme vo svete, v ktorom sa teroristická hrozba neustále mení a stáva dôkladnejšou, premyslenejšou. Svetové demokracie musia byť ostražité, musia si účinnejšie vymieňať informácie a musia byť pripravené podniknúť tvrdé opatrenia. Terorizmus je vojnovým činom proti stavbe našej spoločnosti. Páchajú ho zločinci a vrahovia, ktorí nenávidia našu liberálnu demokraciu a slobodu. Teroristické skupiny sa musia zakázať a tí, ktorí páchajú násilie, podnecujú terorizmus, alebo podporujú teroristov, by mali byť pochytaní. Z hľadiska toho, čo môžu členské štáty EÚ spoločne podniknúť, sme cez víkend videli zatknutie výrobcov bômb z organizácie ETA. Dokazuje to, že spoločné vyšetrovacie tímy zvyšujú hodnotu boja proti terorizmu. Dnes hlasujeme o obmedzení týkajúcom sa tekutín, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadla. Bezpečnosť cestujúcej verejnosti musí byť našim hlavným záujmom, záujmom nás, vlád, prevádzkovateľov letísk a leteckých spoločností. Ako to však pri právnych predpisoch býva, zlepšenia sa môžu dosiahnuť vo svetle skúseností a ja verím, že existuje prípad, dobrý prípad, na posúdenie, ako to funguje. Súčasne by sme sa mali spoliehať zásadne na dostupné spravodajské informácie, ktoré nám, zákonodarcom, pomáhajú pri určovaní podstaty a rozsahu pretrvávajúcej hrozby. Chválim návrhy komisára Frattiniho, ktoré sú v tomto smere pozitívne. Oceňujem jemnú rovnováhu, ktorá tu existuje, ale v každom prípade musíme vždy urobiť všetko, čo sa dá, aby sme ochránili našich občanov pred zhubnými a vražednými úmyslami teroristov."@sk19
"Gospod predsednik, tema te razprave je varnost našega ljudstva in ohranitev našega načina življenja, liberalne demokracije, pravne države ter zagovarjanje svobode. Terorizem ogroža bistvo vseh teh stvari. Vse mogoče oblike terorizma določajo boj med dobrim in zlom, zato moramo ostati previdni. V Veliki Britaniji imamo težave z IRO že trideset let. Pred nedavnim bo bili v Londonu samomorilski bombni napadi, v Glasgowu pa so poskušali zanetiti spopade. Moji kolegi iz Španije se borijo proti grozovitim terorističnim operacijam organizacije ETA. Popolnoma jih podpiramo pri njihovih pogumnih akcijah. Boj proti radikalizmu je velik izziv, vendar živimo v svetu, v katerem se grožnja terorizma stalno spreminja in postaja vse bolj prefinjena. Demokracije po svetu morajo biti previdne, si učinkoviteje izmenjavati obveščevalne podatke in biti pripravljene na strogo ukrepanje. Terorizem je vojno dejanje, usmerjeno v bistvo naše družbe. Zanj so odgovorni zločinci in morilci, ki sovražijo našo liberalno demokracijo in svobodo. Teroristične skupine je treba prepovedati, storilce nasilnih dejanj, osebe, ki spodbujajo terorizem ali pomagajo teroristom, pa preganjati. Primer ukrepov, ki jih lahko države članice sprejmejo skupaj, je bila aretacija pripadnikov organizacije ETA, ki so izdelovali bombe, ki se je zgodila ta konec tedna. To kaže, da skupne preiskovalne skupine pomenijo dodano vrednost pri boju proti terorizmu. Danes glasujemo o prepovedi tekočin na letalih. Varnost potnikov mora biti naša glavna naloga – naša naloga, naloga vlad, upravljavcev letališč in letalskih družb. Vendar so tako kot pri kateri koli drugi zakonodaji izboljšave mogoče le na podlagi izkušenj in menim, da je to dober čas, da pregledamo, kako stvari delujejo. Hkrati se moramo opreti zlasti na razpoložljive obveščevalne podatke, da se zagotovi pomoč zakonodajalcem, kot smo mi, pri določanju vrste in obsega stalne grožnje. Pozdravljam predloge komisarja Frattinija, ki so pozitivni v tem smislu. Ugotavljam, da obstaja občutljivo ravnotežje, vendar moramo vsakem primeru narediti vse, kar lahko, da zaščitimo ljudi pred grozovitim in morilskim terorizmom."@sl20
"Herr talman! Denna debatt handlar om våra folks säkerhet och bevarandet av vår livsstil, vår liberala demokrati, rättsstatsprincipen och försvaret av friheten. Terrorismen angriper själva kärnan i allt detta. Terrorismen åskådliggör kampen mellan gott och ont i alla sina former, och vi får inte minska vaksamheten. I Storbritannien hade vi IRA att kämpa emot i tre årtionden. Mer nyligen har vi självmordsbombningen i London och försöken att utlösa ett blodbad i Glasgow. Mina kolleger från Spanien kämpar mot ETA:s ondskefulla terror. De har vårt fulla stöd i sitt modiga agerande för att bekämpa detta. Att ta itu med radikaliseringen är en stor utmaning, men vi lever i en värld där terrorhotet ständigt förändras och blir alltmer sofistikerat. Världens demokratier måste förbli vaksamma, utbytet av underrättelseuppgifter måste bli mer effektivt och vi måste vara beredda på att agera kraftfullt. Terrorismen är en krigshandling mot vår samhällsstruktur. Terrorism utövas av brottslingar och mördare som avskyr vår liberala demokrati och frihet. Terroristgrupperna måste förbjudas, och de som begår våldshandlingar, sporrar till terrorism eller bistår terrorister måste angripas. När det gäller åtgärder som EU-medlemsstaterna kan vidta tillsammans är arresteringen av bombtillverkare från ETA i helgen ett bra exempel. Det visar att gemensamma utredningsgrupper tillför ett mervärde till kampen mot terrorismen. I dag ska vi rösta om begränsningar av flytande vätskor ombord på flygplan. Den resande allmänhetens säkerhet måste vara vår främsta prioriterig – vår, regeringarnas, flygplatsoperatörernas och flygbolagens. Men som med all lagstiftning kan förbättringar göras mot bakgrund av erfarenheterna och jag anser att detta är en anledning – en bra anledning –att se över hur lagstiftningen fungerar. Samtidigt bör vi främst förlita oss på tillgängliga underrättelseuppgifter som kan hjälpa lagstiftare som vi själva att avgöra karaktären och omfattningen av det nuvarande hotet. Jag välkomnar kommissionsledamot Franco Frattinis förslag som är positiva i det avseendet. Som jag ser det är det en känslig avvägning, men vi måste alltid göra allt vi kan för att skydda våra folk mot terrorismens onda och mordiska avsikter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph