Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια για να καταστεί η τρομοκρατία πυλώνας δράσης και προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιέξοδη. Στις ΗΠΑ οι μυστικές υπηρεσίες θα είναι σε θέση να παρακολουθούν απρόσκοπτα όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τις διαδικτυακές δραστηριότητες και την ηλεκτρονική επικοινωνία όλων, σε όλα τα βασισμένα στις ΗΠΑ διαδίκτυα. Αυτή η εξέλιξη είναι μια ακόμα προσπάθεια του καθολικού ελέγχου και της αστυνόμευσης των πολιτών ανά το παγκόσμιο, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ·έχει συγκατανεύσει υιοθετώντας μέτρα που αποβαίνουν σε βάρος και αυτής τούτης της ανάπτυξής της. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της διατίθεται για τη θεσμοποίηση και ενίσχυση οργάνων αστυνόμευσης, στρατιωτικών επιχειρήσεων, δημιουργία εγκαταστάσεων φυλάκισης μεταναστών κλπ. Ειδικότερα, θέλω να αναφερθώ στο θέμα του καταρτισμού των καταλόγων τρομοκρατών που δεν υπάγονται σε κανένα δημοκρατικό και θεσμικό νομοθετικό έλεγχο και σε καμία διαδικασία δικαστικού ελέγχου και αναθεώρησης έφεσης. Ακόμα και μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 12 Δεκεμβρίου του 2006, όπου το Δικαστήριο αποφάνθηκε επί της έλλειψης ελέγχων και της μη τήρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σχηματικές μόνο αλλαγές. Θεμελιώδη προβλήματα παραμένουν. Τα κράτη μέλη δεν είναι αναγκασμένα να παραχωρούν αποδεικτικά στοιχεία για τα άτομα που προτείνουν στον κατάλογο, ενώ –και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο– η ίδια η Επιτροπή παραμένει αρμόδια και για την προσθήκη και για την απαλοιφή ατόμων και οργανώσεων από τον εν λόγω κατάλογο. Παραμένει δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δικαστής ένορκος και εκτελεστικό σώμα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi, abych začal zdůrazněním, že úsilí předchozích let, zaměřené na rozvoj boje proti terorismu jakožto klíčového projektu a priority Evropské unie, se jeví jako nepoužitelný plán. Tajné služby USA budou schopny bez omezení sledovat veškeré telefonické hovory, aktivity na internetu a elektronickou poštu na všech serverech provozovaných ve Spojených státech. Takovýto vývoj je tedy dalším pokusem o univerzální kontrolu a policejní dohled nad občany na celosvětovém základě a EU se naneštěstí podvolila tím, že přijala opatření, která se projevila jako překážka jejího vlastního rozvoje. Veliká část rozpočtu EU je vyčleněna na vytváření a posilování policejních agentur, vojenských operací, zakládání záchytných zařízení pro přistěhovalce atd. Obzvlášť bych rád poukázal na sestavování seznamů teroristů. Tyto seznamy nepodléhají žádné demokratické nebo institucionální legislativní kontrole ani žádnému postupu soudní kontroly či přezkumu odvolání. Dokonce i poté, co Evropský soud vydal dne 12. prosince 2006 rozsudek, v němž prohlásil, že kontroly jsou nedostatečné a nedodržují se při nich potřebná opatření k ochraně lidských práv, byla Evropská unie schopna udělat pouze povrchní změny. Základní problémy přetrvávají. Členské státy nejsou povinny předkládat důkazy týkající se jednotlivců, u nichž doporučují zařazení na seznam, přičemž, což je mnohem nebezpečnější, je za přidávání a vyškrtávání jednotlivců a organizací ze seznamu odpovědna pouze Komise. Jinými slovy, pane předsedající, Komise je soudcem, porotou i katem."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte med at påpege, at det forsøg, man har gjort de seneste år, på at gøre terrorisme til EU-indsatsområde og -prioritet, er en blindgyde. I USA vil de hemmelige tjenester være i stand til uhindret at aflytte alle telefonsamtaler og alle menneskers aktiviteter på internettet og elektroniske kommunikation på alle netværk med base i USA. Denne udvikling er endnu et forsøg på at skabe et globalt politisamfund med total kontrol af borgerne, som EU desværre har tilsluttet sig med vedtagelsen af foranstaltninger, der ender med at skade hele dets udvikling. En stor del af budgettet er afsat til at oprette og styrke politiorganer, militære operationer, oprette faciliteter til fængsling af indvandrere osv. Jeg vil især gerne nævne oprettelsen af et register over terrorister, som ikke er underlagt nogen demokratisk og institutionel lovhjemlet kontrol eller omfattet af en procedure for domstolsprøvelse og -appel. Selv efter EF-Domstolens afgørelser af 12. december 2006, hvor den udtalte sig om den manglende kontrol og manglende overholdelse af de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af menneskerettighederne, har EU kun foretaget skematiske ændringer. De grundlæggende problemer eksisterer stadig. Medlemsstaterne er ikke tvunget til at udlevere bevismateriale om de personer, der foreslås optaget i registret, selv om - og dette er endnu farligere - Kommissionen selv er ansvarlig både for tilføjelsen og fjernelsen af personer og organisationer i det pågældende register. Den er således både dømmende og udøvende organ."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die Bemühungen der letzten Jahre, den Terrorismus in der Europäischen Union zum Kernthema und zur Priorität zu machen, ein Reinfall waren. Die US-Geheimdienste werden in der Lage sein, Telefongespräche, Bewegungen im Internet und alle auf Servern in den USA gespeicherten E-Mails ohne Einschränkung zu überwachen. Diese Entwicklung ist ein weiterer Versuch, die Bürger weltweit zu kontrollieren und zu überwachen, und die EU hat sich leider gefügt und Maßnahmen ergriffen, die sich als Hindernis für die eigene Entwicklung erweisen. Ein großer Teil des EU-Haushalts ist für den Auf- und Ausbau von Polizeieinheiten, militärische Aktionen, die Einrichtung von Internierungslager für Einwanderer usw. vorgesehen. Ich möchte besonders die Erstellung von Terroristenlisten erwähnen, die keinerlei demokratischen oder institutionellen Kontrollen der Gesetzgeber sowie keiner Rechtsmittel- oder Beschwerdeprüfung unterliegen. Selbst nach den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 12. Dezember 2006, als dieser ein Urteil wegen unzulänglicher Kontrollen und Nichteinhaltung der notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte zurückwies, hat die Europäische Union nur oberflächliche Änderungen vorgenommen. Die Grundprobleme bleiben. Die Mitgliedstaaten werden nicht gezwungen, Beweise gegen die Personen vorzulegen, die sie in die Liste aufnehmen lassen wollen. Noch gefährlicher ist allerdings, dass es weiterhin Sache der Kommission bleibt, Personen oder Organisationen in die Liste aufzunehmen oder aus ihr zu streichen. Mit anderen Worten, Herr Präsident, die Kommission fungiert weiterhin als Richter, Geschworener und Henker zugleich."@de9
"Mr President, let me begin by pointing out that the efforts of recent years to make terrorism a key project and priority for the European Union have turned out to be a non-starter. The US secret services will be able to monitor everyone’s telephone calls, Internet activity and emails on all servers based in the United States without restriction. This development is yet another attempt at universal control and the policing of citizens on a worldwide basis, and the EU has unfortunately acquiesced by adopting measures that have proved to be a hindrance to its own development. A large part of the EU budget is allocated to establishing and strengthening police agencies, military operations, the creation of immigrant detention facilities, etc. I particularly wish to mention the compilation of lists of terrorists. These lists are not subject to any democratic or institutional legislative control, or to any procedure of judicial audit or review of appeals. Even after the decisions of the European Court on 12 December 2006, when it returned a judgment of deficient controls and failure to comply with the necessary measures to protect human rights, the European Union made only superficial changes. The fundamental problems remain. The Member States are not compelled to submit evidence concerning the individuals they propose to include on the list, while, more dangerously still, the Commission itself remains responsible for adding and removing the names of individuals and organisations on that list. In other words, Mr President, the Commission remains judge, jury and executioner."@en4
"Señor Presidente, permítame comenzar señalando que los esfuerzos de años anteriores por que el terrorismo constituyera el tema de un proyecto clave y una prioridad para la Unión Europea han sido en vano. Los servicios secretos de los Estados Unidos podrán controlar todas las llamadas telefónicas, la actividad en Internet y el correo electrónico de cualquier servidor con sede en los Estados Unidos sin restricción alguna. Esta iniciativa representa, sin embargo, otro intento por adquirir el control general y vigilar a los ciudadanos de todo el mundo, y desgraciadamente la UE lo ha consentido adoptando medidas que han resultado ser un estorbo para su propio desarrollo. Una gran parte del presupuesto comunitario se asigna al establecimiento y refuerzo de las agencias de policía, las operaciones militares, la creación de instalaciones para la detención de inmigrantes, etc. Particularmente, desearía mencionar la recopilación de listas de terroristas. Dichas listas no están sujetas ni a un control legislativo democrático o institucional ni a un procedimiento de supervisión o recurso jurisdiccional. Incluso tras la resolución del Tribunal de Justicia Europeo de 12 de diciembre de 2006, en su sentencia acerca de la deficiencia de los controles y la inaplicación de las medidas necesarias para proteger los derechos humanos, la Unión Europea sólo introdujo cambios superficiales. Los problemas fundamentales persisten. Los Estados miembros no están obligados a presentar pruebas con respecto a las personas que proponen incluir en la lista, mientras que —lo que es todavía más peligroso— la propia Comisión sigue encargándose de añadir y quitar nombres de personas u organizaciones de la lista. En otras palabras, señor Presidente, la Comisión sigue siendo juez, jurado y verdugo."@es21
"Austatud juhataja, lubage ma alustan tuues välja, et viimaste aastate jõupingutused muuta terrorism Euroopa Liidu võtmeprojektiks ja esmatähtsaks valdkonnaks, on osutunud juba ette läbikukkumisele. USA salateenistused on peagi võimelised ilma piiranguteta kontrollima igaühe telefonikõnesid, tegevust Internetis ja e-kirju kõigis Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Selline areng on järjekordne samm kodanike üldise kontrollimise ja valvamise suunas ülemaailmselt ning EL on kahjuks leppinud meetmete vastuvõtmisega, mis on osutunud takistuseks tema enda arengule. Suur osa ELi eelarvest on määratud politseiasutuste, sõjaliste operatsioonide, sisserändajate kinnipidamisrajatiste vms asutamiseks ja tugevdamiseks. Eriti sooviksin ma puudutada terroristide nimekirjade koostamist. Nende nimekirjade suhtes ei kehti mingi demokraatlik ega institutsiooniline õigusalane kontroll ega õigusalase kontrolli või kaebuste esitamise menetlus. Isegi pärast Euroopa Kohtu 12. detsembri 2006. aasta otsuseid, kui tehti teatavaks kohtuotsus puuduliku kontrolli ja inimõiguste kaitsmiseks vajalike meetmete mittejärgimise kohta, tegi Euroopa Liit üksnes pealiskaudseid muudatusi. Põhiprobleemid on alles jäänud. Liikmesriigid ei ole sunnitud esitama tõendeid üksikisikute kohta, kelle kohta tehakse ettepanek nad nimekirja lisada, samas kui veelgi ohtlikum on asjaolu, et komisjon ise jääb vastutavaks üksikisikute ja organisatsioonide nimede nimekirja lisamise ning sealt eemaldamise suhtes. Teiste sõnadega, härra juhataja, komisjon on jätkuvalt kohtunik, vandekohtunike kogu ja timukas."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aloittaa huomauttamalla, että viimevuotiset ponnistelut, joilla terrorismin vastustamisesta on haluttu tehdä Euroopan unionin tärkein hanke ja ensisijainen tehtävä, ovat epäonnistuneet. Yhdysvaltain salaiset palvelut kykenevät valvomaan rajoituksetta kenen tahansa puheluja, Internetin käyttöä ja Yhdysvaltain kaikkien palvelinten kautta tulevia sähköpostiviestejä. Tämä on kuitenkin jälleen yksi yritys kansalaisten valvomiseksi ja kontrolloimiseksi maailmanlaajuisesti, ja EU on valitettavasti taipunut siihen toteuttamalla toimia, jotka ovat osoittautuneet sen oman kehityksen esteeksi. Suuri osa EU:n määrärahoista on suunnattu poliisivirastojen perustamiseen ja vahvistamiseen, sotilasoperaatioihin, maahanmuuttajakeskusten perustamiseen ja niin edelleen. Haluan mainita erityisesti terroristiluetteloiden laatimisen. Luettelot eivät ole minkään demokraattisen tai institutionaalisen lainsäädännöllisen valvonnan kohteena, niitä ei alisteta oikeudelliselle tarkistusmenettelylle, eikä kanteluita käsitellä. Vieläpä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. joulukuuta 2006 tekemien päätösten jälkeen, kun tuomioistuin antoi tuomion puutteellisesta valvonnasta ja ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta tarpeellisten toimien toteuttamatta jättämisestä, Euroopan unioni teki vain pinnallisia muutoksia. Suurimmat ongelmat ovat yhä olemassa. Jäsenvaltioiden ei ole pakko toimittaa todisteita henkilöistä, joiden liittämistä terroristiluetteloon ne ehdottavat. Vielä vaarallisempaa on kuitenkin se, että komissio on vastuussa henkilöiden ja järjestöjen nimien lisäämisestä luetteloon ja siitä poistamisesta. Toisin sanoen, arvoisa puhemies, komissio on yhtä aikaa sekä tuomari, valamiehistö että tuomioiden toimeenpanija."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par rappeler que les efforts de ces dernières années pour faire du terrorisme un projet clé et une priorité de l'Union européenne ont échoué. Les services secrets américains seront bientôt capables de contrôler les appels téléphoniques, les activités sur Internet et les e-mails de tout le monde sur tous les serveurs basés aux États-Unis, sans restriction. Cette évolution n’est qu’une tentative supplémentaire de contrôle universel et de surveillance des citoyens au niveau mondial, et L’UE y a malheureusement donné son blanc-seing en adoptant des mesures qui se sont avérées être un obstacle à sa propre évolution. Une grande part du budget de l’UE est allouée à l’établissement et au renforcement des services de police, aux opérations militaires, à la création de centres de détention pour immigrants, etc. Je souhaite en particulier mentionner la compilation des listes de terroristes. Ces listes ne sont soumises à aucun contrôle démocratique ou contrôle législatif institutionnel, ni aucune procédure d’audit judiciaire, ni aucun examen en appel que ce soit. Même après les décisions de la Cour européenne du 12 décembre 2006, lorsqu’elle a rendu un verdict de déficit de contrôle et de non-respect des mesures nécessaires pour protéger les droits de l’homme, l’Union européenne n’a consenti qu’à des changements superficiels. Les problèmes fondamentaux demeurent. Les États membres ne sont pas contraints de soumettre des preuves concernant les personnes qu’ils proposent de mettre sur la liste, tandis que, plus dangereux encore, la Commission reste la seule en charge de l’ajout et du retrait de noms de personnes et d’organisations à cette liste. En d’autres termes, M. le Président, la Commission demeure juge, jury et bourreau."@fr8
"Elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy hangsúlyozom: esélytelennek bizonyultak az elmúlt évek azon erőfeszítései, hogy a terrorizmust kulcsfontosságú projektté és prioritássá tegyük az Európai Unió számára. Az Egyesült Államok titkosszolgálatai korlátozás nélkül képesek bárki telefonhívásait, az Egyesült Államokban lévő valamennyi szerveren végzett internetes tevékenységeit és elektronikus levelezését ellenőrizni. Ez a fejlemény egy újabb kísérlet a polgárok egyetemes ellenőrzésére és rendszabályozására világszerte, az EU pedig – sajnálatos módon – belenyugodott ebbe olyan intézkedések elfogadásával, amelyek a saját fejlődését veszélyeztető tényezőknek bizonyultak. Az EU költségvetésének nagy részét rendőrségi ügynökségek, katonai műveletek létrehozására és megerősítésére, bevándorlókat fogva tartó létesítmények létrehozására stb. osztják szét. Szeretném külön megemlíteni a terroristák listáinak összeállítását. E listák nem képezik semmiféle demokratikus vagy intézményi jogalkotási ellenőrzés vagy éppen bírósági ellenőrzés vagy fellebbezési felülvizsgálat tárgyát. Az Európai Unió csupán felületes változtatásokat végzett még az Európai Bíróság 2006. december 12-i határozatai után is, amikor is az az elégtelen ellenőrzésekről és az emberi jogok védelmére irányuló szükséges intézkedések betartásának hiányáról hozott ítéletet. Az alapvető problémák még mindig megvannak. A tagállamok nem kényszerülnek bizonyítékok benyújtására azokra a személyekre vonatkozóan, akiknek a listára való felvételét javasolják, miközben egyre veszélyesebben állandósul az, hogy magának a Bizottságnak a feladata marad az, hogy személyek és szervezetek neveit a listára tegye vagy onnan levegye. Más szóval, Elnök úr, a Bizottság továbbra is bíró, esküdtszék és végrehajtó."@hu11
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto sottolineare che l’impegno profuso durante gli ultimi anni per fare della lotta al terrorismo una priorità dell’Unione europea non ha dato alcun frutto. I servizi segreti degli Stati Uniti saranno in grado di monitorare le chiamate telefoniche, la navigazione in e le di tutti di passaggio sui registrati negli Stati Uniti senza alcuna restrizione. Questo sviluppo rappresenta un ulteriore tentativo di controllo universale e di controllo poliziesco dei cittadini su base mondiale, e l’Unione europea purtroppo ha acconsentito adottando delle misure che si sono rivelate essere un ostacolo al suo stesso sviluppo. Una parte significativa del bilancio dell’Unione europea è destinata all’istituzione e al consolidamento degli organi di polizia, delle operazioni militari, alla creazione di strutture per la detenzione di immigrati eccetera. Vorrei soffermarmi in particolare sulla stesura degli elenchi di terroristi. Tali elenchi non sono soggetti ad alcun tipo di controllo democratico o istituzionale-legislativo, né ad alcuna procedura di controllo da parte della magistratura o di riesame dei ricorsi. Anche dopo le decisioni della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, che evidenziarono l’insufficienza dei controlli e il mancato rispetto delle necessarie misure per la tutela dei diritti umani, l’Unione europea ha apportato delle modifiche solo superficiali. I problemi fondamentali non sono stati eliminati. Gli Stati membri non sono chiamati a presentare prove riguardo agli individui che propongono di inserire nell’elenco, bensì è la Commissione – e questo è un fatto ancora più pericoloso – a essere responsabile dell’inserimento e della rimozione dei nomi di individui e organizzazioni dall’elenco. In altre parole, signor Presidente, la Commissione continua a essere il giudice, la giuria e l’esecutivo."@it12
"Pone Pirmininke, leiskite pradžioje pažymėti, kad pastarųjų metų pastangos padaryti terorizmą svarbiausiu Europos Sąjungos projektu ir prioritetu baigėsi nesėkme. JAV slaptosios tarnybos galės be apribojimų klausytis kiekvieno telefoninio pokalbio, stebėti veiklą internete ir skaityti elektroninius laiškus visuose Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje esančiuose serveriuose. Tai dar vienas mėginimas įvesti totalią kontrolę ir stebėti piliečius pasauliniu mastu, ir, deja, ES tam pritarė priimdama priemones, kurios, kaip paaiškėjo, stabdo jos pačios vystymąsi. Didelė dalis ES biudžeto skirta kurti ir stiprinti policijos agentūras, rengti karines operacijas, kurti imigrantų laikymo centrus ir t. t. Visų pirma norėčiau paminėti teroristų sąrašų sudarymą. Šiems sąrašams netaikoma jokia demokratinė ar institucinė teisinė kontrolė, jokia teisminio audito ar apeliacinės peržiūros procedūra. Netgi po to, kai Europos Teismas 2006 m. gruodžio 12 d. paskelbė sprendimą dėl nepakankamos kontrolės ir nepakankamų priemonių apsaugant žmogaus teises, Europos Sąjunga padarė tik kosmetinius pakeitimus. Išliko esminės problemos. Valstybės narės, siūlydamos asmenis įtraukti į sąrašą, neprivalo pateikti įrodymus; dar pavojingiau tai, kad pati Komisija yra atsakinga už asmenų ir organizacijų vardų įrašymą į sąrašą ar išbraukimą iš sąrašo. Kitaip tariant, pone Pirmininke, Komisija yra teisėjas, žiuri ir sprendimo vykdytojas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man sākt, norādot, ka centieni pēdējos gados terorismu padarīt par Eiropas Savienības galveno projektu un prioritāti ir izvērtušies neveiksmīgi. ASV slepenie dienesti drīkstēs uzraudzīt jebkuras telefona sarunas, darbības internetā un e-pasta vēstules bez ierobežojuma visos ASV bāzētajos serveros. Šāds pavērsiens ir vēl viens mēģinājums panākt vispārējo kontroli un pilsoņu kārtības drošināšanu visā pasaulē, un ES diemžēl samierinās ar pieņemtajiem pasākumiem, kas ir pierādījuši, ka ir traucēkļi tās attīstībā. Liela daļa no ES budžeta ir piešķirti, lai izveidotu un stiprinātu policijas aģentūras, militārās operācijas, migrantu aizturēšanas centrus utt. Es īpaši vēlos pieminēt teroristu sarakstu sastādīšanu. Šie saraksti nav pakļauti jebkādai demokrātiskai vai iestāžu normatīvai kontrolei vai jebkādai tiesu revīzijas vai pārsūdzības pārbaudes procedūrai. Pat pēc Eiropas Tiesas 2006. gada 12. septembra spriedumiem, kad tā publicēja spriedumu par nepietiekamu kontroli un neatbilstību vajadzīgiem pasākumiem, lai aizsargātu cilvēktiesības, Eiropas Savienība veica vien virspusējas izmaiņas. Pamatproblēma nav atrisināta. Dalībvalstīm nav jāiesniedz pierādījumi par personām, ko tās ierosina iekļaut sarakstā, turpretim Komisija, kas ir daudz bīstamāk, ir vienīgā atbildīgā par šo personu un organizāciju vārdu iekļaušanu vai izņemšanu no šī saraksta. Citiem vārdiem sakot, priekšsēdētāja kungs, Komisija turpina būt tiesnesis, zvērinātie un bende vienā personā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια για να καταστεί η τρομοκρατία πυλώνας δράσης και προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιέξοδη. Στις ΗΠΑ οι μυστικές υπηρεσίες θα είναι σε θέση να παρακολουθούν απρόσκοπτα όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τις διαδικτυακές δραστηριότητες και την ηλεκτρονική επικοινωνία όλων, σε όλα τα βασισμένα στις ΗΠΑ διαδίκτυα. Αυτή η εξέλιξη είναι μια ακόμα προσπάθεια του καθολικού ελέγχου και της αστυνόμευσης των πολιτών ανά το παγκόσμιο, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ·έχει συγκατανεύσει υιοθετώντας μέτρα που αποβαίνουν σε βάρος και αυτής τούτης της ανάπτυξής της. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της διατίθεται για τη θεσμοποίηση και ενίσχυση οργάνων αστυνόμευσης, στρατιωτικών επιχειρήσεων, δημιουργία εγκαταστάσεων φυλάκισης μεταναστών κλπ. Ειδικότερα, θέλω να αναφερθώ στο θέμα του καταρτισμού των καταλόγων τρομοκρατών που δεν υπάγονται σε κανένα δημοκρατικό και θεσμικό νομοθετικό έλεγχο και σε καμία διαδικασία δικαστικού ελέγχου και αναθεώρησης έφεσης. Ακόμα και μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 12 Δεκεμβρίου του 2006, όπου το Δικαστήριο αποφάνθηκε επί της έλλειψης ελέγχων και της μη τήρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σχηματικές μόνο αλλαγές. Θεμελιώδη προβλήματα παραμένουν. Τα κράτη μέλη δεν είναι αναγκασμένα να παραχωρούν αποδεικτικά στοιχεία για τα άτομα που προτείνουν στον κατάλογο, ενώ - και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο - η ίδια η Επιτροπή παραμένει αρμόδια και για την προσθήκη και για την απαλοιφή ατόμων και οργανώσεων από τον εν λόγω κατάλογο. Παραμένει δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δικαστής ένορκος και εκτελεστικό σώμα."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, laat ik beginnen met erop te wijzen dat de inspanningen van de Europese Unie in de afgelopen jaren om van terrorisme een belangrijk project te maken en prioriteit te geven niet tot resultaten hebben geleid. De inlichtingendiensten van de VS zijn in staat ieders telefoongesprekken, activiteiten op internet en e-mails op alle servers in de Verenigde Staten zonder beperking te monitoren. Deze ontwikkeling is alweer een poging tot universele controle en het op wereldwijde schaal uitoefenen van toezicht op burgers, en helaas heeft de EU zich erbij neergelegd door maatregelen goed te keuren waarvan bewezen is dat ze een belemmering vormen voor haar eigen ontwikkeling. Een groot deel van het EU-budget is bestemd voor het oprichten en versterken van politie-instanties, militaire operaties, het instellen van detentievoorzieningen voor immigranten, enzovoorts. Ik wil speciaal de bundeling van de lijsten met terroristen noemen. Deze zijn niet aan enige democratische of institutionele juridische controle onderworpen, of aan enige justitiële controle of herzienings- of beroepsprocedure. Zelfs na de beslissingen van de het Europees Hof op 12 december 2006, toen het een uitspraak deed over gebrekkige controle en het onvermogen om noodzakelijke maatregelen na te komen ter bescherming van de rechten van de mens, bracht de Europese Unie slechts oppervlakkige veranderingen aan. De fundamentele problemen blijven bestaan. De lidstaten worden niet gedwongen om bewijsmateriaal te leveren over de individuen die zij voor plaatsing op de lijst voorstellen, terwijl, en dat is nog gevaarlijker, de Commissie zelf verantwoordelijk blijft voor toevoeging en verwijdering van de namen van individuen en organisaties op die lijst. Met andere woorden, Mijnheer de Voorzitter, de Commissie blijft rechter, jury en uitvoeringsinstantie."@nl3
"Panie przewodniczący, proszę pozwolić mi na wstępie zauważyć, że czynione w ostatnich latach wysiłki uczynienia terroryzmu głównym projektem i priorytetem Unii Europejskiej okazały się być niewypałem. Służby wywiadowcze USA będą mogły bez ograniczeń monitorować rozmowy telefoniczne oraz aktywność w Internecie i pocztę elektroniczną każdej osoby na wszystkich serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ten postęp stanowi jeszcze jedną próbę powszechnej kontroli i utrzymywania porządku wśród obywateli na szczeblu światowym, a Unia Europejska niestety udzieliła przyzwolenia przyjmując środki, które okazały się być barierą dla własnego rozwoju. Duża część budżetu UE jest przeznaczona na ustanowienie i wzmocnienie agencji policyjnych, operacji wojskowych, stworzenie ośrodków przetrzymywania migrantów, itp. Chciałbym szczególnie wspomnieć o sporządzaniu list terrorystów. Te listy nie podlegają żadnej prawnej kontroli demokratycznej czy instytucjonalnej, ani żadnej procedurze audytu prawnego czy przeglądu odwołań. Nawet po wyroku Trybunału Europejskiego z 12 grudnia 2006 r., kiedy wydał on orzeczenie w sprawie niedostatecznej kontroli i braku zgodności z niezbędnymi instrumentami ochrony praw człowieka, Unia Europejska dokonała jedynie powierzchownych zmian. Zasadnicze problemy pozostały. Państw członkowskich nie zmusza się do przesyłania materiału dowodowego odnoszącego się do osób, co do których składają wnioski wciągnięcia na listę, podczas gdy, co jest jeszcze groźniejsze, sama Komisja pozostaje organem odpowiedzialnym za dodawanie do listy i usuwanie z niej nazwisk osób i nazw organizacji. Inaczej mówiąc, panie przewodniczący, Komisja pozostaje sędzią, ławą przysięgłych i katem."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por sublinhar que os esforços desenvolvidos nos últimos anos para fazer do terrorismo um projecto chave e uma prioridade da União Europeia estão votados ao fracasso. Os serviços secretos norte-americanos vão poder monitorizar, sem qualquer restrição, as chamadas telefónicas, as actividades na Internet e o correio electrónico de toda a gente em todos os servidores baseados nos Estados Unidos. Este desenvolvimento representa mais uma nova tentativa para assegurar um controlo universal e o policiamento dos cidadãos a nível mundial, e infelizmente foi aceite pela UE que adoptou medidas que acabaram por se revelar um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento. Uma parte importante do orçamento da UE é destinada ao estabelecimento e reforço de agências policiais, a operações militares, à criação de centros de detenção de imigrantes, etc. Gostaria de referir em especial a compilação das listas de terroristas. Estas listas não são sujeitas a qualquer controlo legislativo democrático ou institucional nem a qualquer auditoria judicial ou revisão de recurso. Mesmo após as decisões do Tribunal Europeu de 12 de Dezembro de 2006, altura em que foi proferido um acórdão sobre a falta de controlos e o não cumprimento das medidas necessárias para proteger os direitos humanos, a União Europeia procedeu apenas a ligeiras alterações. Os problemas essenciais persistem. Os Estados-Membros não estão obrigados a apresentar provas relativamente aos indivíduos que propõem para inclusão na lista, enquanto que – e isso é ainda mais perigoso - a própria Comissão continua a ter competência para incluir e eliminar nomes de indivíduos e organizações dessa mesma lista. Por outras palavras, Senhor Presidente, a Comissão continua a ser juiz, júri e órgão executivo."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια για να καταστεί η τρομοκρατία πυλώνας δράσης και προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιέξοδη. Στις ΗΠΑ οι μυστικές υπηρεσίες θα είναι σε θέση να παρακολουθούν απρόσκοπτα όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τις διαδικτυακές δραστηριότητες και την ηλεκτρονική επικοινωνία όλων, σε όλα τα βασισμένα στις ΗΠΑ διαδίκτυα. Αυτή η εξέλιξη είναι μια ακόμα προσπάθεια του καθολικού ελέγχου και της αστυνόμευσης των πολιτών ανά το παγκόσμιο, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ·έχει συγκατανεύσει υιοθετώντας μέτρα που αποβαίνουν σε βάρος και αυτής τούτης της ανάπτυξής της. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της διατίθεται για τη θεσμοποίηση και ενίσχυση οργάνων αστυνόμευσης, στρατιωτικών επιχειρήσεων, δημιουργία εγκαταστάσεων φυλάκισης μεταναστών κλπ. Ειδικότερα, θέλω να αναφερθώ στο θέμα του καταρτισμού των καταλόγων τρομοκρατών που δεν υπάγονται σε κανένα δημοκρατικό και θεσμικό νομοθετικό έλεγχο και σε καμία διαδικασία δικαστικού ελέγχου και αναθεώρησης έφεσης. Ακόμα και μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 12 Δεκεμβρίου του 2006, όπου το Δικαστήριο αποφάνθηκε επί της έλλειψης ελέγχων και της μη τήρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σχηματικές μόνο αλλαγές. Θεμελιώδη προβλήματα παραμένουν. Τα κράτη μέλη δεν είναι αναγκασμένα να παραχωρούν αποδεικτικά στοιχεία για τα άτομα που προτείνουν στον κατάλογο, ενώ - και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο - η ίδια η Επιτροπή παραμένει αρμόδια και για την προσθήκη και για την απαλοιφή ατόμων και οργανώσεων από τον εν λόγω κατάλογο. Παραμένει δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δικαστής ένορκος και εκτελεστικό σώμα."@ro18
"Pán predsedajúci, dovoľte mi začať zdôraznením, že úsilie predchádzajúcich rokov zamerané na rozvoj boja proti terorizmu ako kľúčového projektu a priority Európskej únie sa javí ako nepoužiteľný plán. Tajné služby USA budú schopné bez obmedzenia sledovať všetky telefonické hovory, aktivity na internete a elektronickú poštu na všetkých serveroch prevádzkovaných v Spojených štátoch. Takýto vývoj je teda ďalším pokusom o univerzálnu kontrolu a policajný dohľad nad občanmi na celosvetovom základe a EÚ sa nanešťastie podvolila tým, že prijala opatrenia, ktoré sa preukázali ako prekážka jej vlastnému rozvoju. Veľká časť rozpočtu EÚ je vyčlenená na vytváranie a posilňovanie policajných agentúr, vojenských operácií, zakladania zariadení na zadržiavanie prisťahovalcov atď. Osobitne by som chcel spomenúť zostavovanie zoznamov teroristov. Tieto zoznamy nepodliehajú žiadnej demokratickej alebo inštitucionálnej legislatívnej kontrole, alebo akémukoľvek postupu súdnej kontroly alebo preskúmania odvolaní. Dokonca aj po tom, čo Európsky súd vydal 12. decembra 2006 rozsudok, v ktorom vyhlásil, že kontroly sú nedostatočné a nedodržiavajú sa potrebné opatrenia na ochranu ľudských práv, bola Európska únia schopná urobiť len povrchné zmeny. Základné problémy pretrvávajú. Členské štáty nie sú nútené predkladať dôkazy týkajúce sa jednotlivcov, ktorých zaradenie na zoznam odporúčajú, pričom, čo je oveľa nebezpečnejšie, samotná Komisia zostáva zodpovedná za pridávanie a vyškrtávanie jednotlivcov a organizácií zo zoznamu. Inými slovami povedané, pán predsedajúci, Komisia zostáva sudcom, porotou aj katom."@sk19
"Gospod predsednik, najprej izpostavljam, da je bilo prizadevanje zadnjih let, da bi terorizem postal glavni projekt in prednostna naloga Evropske unije, neuspešno. Tajne službe ZDA bodo lahko brez omejitev spremljale telefonske klice, internetno dejavnost in elektronsko pošto vseh ljudi na vseh strežnikih, postavljenih v Združenih državah. To je še en poskus za splošen in policijski nadzor nad državljani na svetovni ravni in EU se je žal predala z uvedbo ukrepov, za katere se je izkazalo, da ovirajo razvoj. Velik del proračuna EU je dodeljen za uvedbo in krepitev policijskih agencij, vojaških dejavnosti, vzpostavitev prostorov za pridržanje priseljencev itd. Zlasti bi rad omenil pripravo terorističnih seznamov. Ti seznami niso predmet nikakršnega demokratičnega ali institucionalnega zakonodajnega nadzora, postopka pravosodne presoje ali pregleda pritožb. Evropska unija je celo po sprejetju odločb Evropskega sodišča z dne 12. decembra 2006, ko je bila sprejeta sodba o pomanjkljivem nadzoru in nespoštovanju potrebnih ukrepov za zaščito človekovih pravic, naredila le površinske spremembe. Temeljne težave ostajajo. Državam članicam ni treba predložiti dokazov v zvezi s posamezniki, ki jih predlagajo za vključitev na seznam, še bolj nevarno pa je, da je Komisija še vedno odgovorna za dodajanja imen posameznikov in organizacij na ta seznam ter črtanje z njega. Skratka, gospod predsednik, Komisija ostaja sodnik, porota in izvršitelj."@sl20
"Herr talman! Låt mig inledningsvis påpeka att de senaste årens insatser för att göra terrorismen till ett nyckelprojekt och en prioritering för EU visat sig dömda att misslyckas. De amerikanska säkerhetstjänsterna kommer att kunna övervaka allas telefonsamtal, Internetaktivitet och e-post på alla servrar baserade i Förenta staterna, utan restriktioner. Denna utveckling är ytterligare ett försök till total kontroll och övervakning av medborgarna på global basis, och EU har tyvärr gett sitt medgivande genom att införa åtgärder som visat sig vara ett hinder för unionens egen utveckling. En stor del av EU:s budget går till att inrätta och stärka polisiära organ, till militära operationer, inrättande av invandrarförläggningar osv. Jag vill framför allt nämna upprättandet av förteckningar över terrorister. Dessa förteckningar omfattas inte av någon demokratisk eller institutionell lagstiftningskontroll eller av något förfarande för rättslig granskning eller översyn av överklaganden. Inte ens efter förstainstansrättens beslut av den 12 december 2006, när den avgav en dom avseende bristande kontroll och underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna, gjorde EU annat än ytliga förändringar. Det grundläggande problemet kvarstår. Medlemsstaterna är inte tvingade att lämna bevis avseende de individer som de föreslår ska tas upp på förteckningen, medan kommissionen – och det är ännu farligare – själv har kvar ansvaret för att lägga till och ta bort namn på individer och organisationer på förteckningen. Med andra ord agerar kommissionen fortfarande domare, jury och bödel."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph