Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-030"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'11 settembre a Bruxelles molti movimenti democratici d'ispirazione cattolica e cristiana hanno organizzato una grande manifestazione contro il terrorismo islamico e in ricordo delle vittime dell'11 settembre, ma il sindaco di Bruxelles, socialista, l'ha proibita con motivazioni di bassa politica interna. Segnali negativi sul terrorismo, ma è ancora più grave il corteggiamento che un premier, Romano Prodi, e il ministro degli esteri, D'Alema, fanno ai terroristi di Hamas. Bisogna che invece i segnali politici dall'Europa siano univoci contro il terrorismo islamico e che ci sia una lotta comune con chi predica nelle moschee contro di noi e la nostra sicurezza. Ha detto bene il Commissario "bisogna che i cittadini europei siano e si sentano più protetti, almeno quanto i cittadini americani e bisogna rafforzare quindi anche le relazioni transatlantiche". Ma, per esempio, Commissario, sul pericolo incombente di atti di terrorismo magari batteriologico - Dio non voglia - o nucleare, siamo preparati? L'Europa del Sud si dimostrata impreparata contro la minaccia degli incendi , ma allora mi sa che bisogna fare di più e molto. Buon lavoro, Commissario Frattini."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, 11. septembril korraldasid mitmed katoliiklusel ja kristlusel põhinevad demokraatlikud liikumised Brüsselis suure meeleavalduse islami terroristide vastu ning 11. septembri ohvrite mälestuseks, kuid sotsialistist Brüsseli linnapea keelas selle ära põlastusväärsetel sisepoliitikaga seotud põhjustel. See saadab terrorismi kohta negatiivseid signaale, kuid veelgi tõsisem on Hamasi terroristide meelitamine peaminister Romano Prodi ja välisminister härra D’Alema poolt. Euroopast edastatavad poliitilised signaalid peaksid selle asemel olema ühiselt islami terrorismi vastu ning me peaksime ühiselt olema nende vastu, kes peavad mošeedes meie ja meie julgeoleku vastaseid jutlusi. Ma tervitan voliniku avaldust, et Euroopa kodanikud peavad olema enam kaitstud ja tundma end enam kaitstuna vähemalt samapalju kui USA kodanikud, ning seepärast on vajalik tugevdada atlandiüleseid suhteid. Ma küsin teilt ometi, härra Frattini, läheneva ohu kohta seoses terroriaktidega, milles kasutatakse näiteks bakterioloogilisi relvi – jumal hoidku – või tuumarelvi: kas me oleme valmis? Lõuna-Euroopa näitas, et ei ole valmis tulekahjudest tulenevaks ohuks, kuid nüüd tundub mulle, et me peame tegema palju-palju enam. Ma soovin teile teie töös palju edu, härra Frattini."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, 11. septembra je v Bruslju več katoliških in krščanskih demokratičnih gibanj organiziralo velike demonstracije proti islamskemu terorizmu in v spomin na 11. september, vendar jih je socialistični župan Bruslja prepovedal zaradi nepomembnega razloga, povezanega z notranjo politiko. To daje negativen signal o terorizmu, še bolj zaskrbljujoče pa je snubljenje teroristov Hamasa s strani predsednika vlade Romana Prodija in ministra za zunanje zadeve D’Alema. Namesto tega bi moral biti politični signal Evrope enoten zoper islamskemu terorizmu, pri čemer moramo skupaj nasprotovati tistim, ki v mošejah pridigajo zoper nas in našo varnost. Pozdravljam izjavo komisarja, da morajo biti evropski državljani bolj zaščiteni, vsaj toliko kot državljani ZDA, in da je treba zato okrepiti čezatlantske odnose. Vendar, gospod Frattini, ali smo pripravljeni na neposredno nevarnost terorističnih dejanj, na primer z uporabo bakteriološkega orožja – bog ne daj – ali jedrske tehnologije? Izkazalo se je, da južna Evropa ni pripravljena na nevarnost požarov, vendar se mi zdaj zdi, da moramo narediti še veliko več. Gospod Frattini, želim vam veliko uspeha pri vašem delu."@sl20
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'11 settembre a Bruxelles molti movimenti democratici d'ispirazione cattolica e cristiana hanno organizzato una grande manifestazione contro il terrorismo islamico e in ricordo delle vittime dell'11 settembre, ma il sindaco di Bruxelles, socialista, l'ha proibita con motivazioni di bassa politica interna. Segnali negativi sul terrorismo, ma è ancora più grave il corteggiamento che un premier, Romano Prodi, e il ministro degli esteri, D'Alema, fanno ai terroristi di Hamas. Bisogna che invece i segnali politici dall'Europa siano univoci contro il terrorismo islamico e che ci sia una lotta comune con chi predica nelle moschee contro di noi e la nostra sicurezza. Ha detto bene il Commissario "bisogna che i cittadini europei siano e si sentano più protetti, almeno quanto i cittadini americani e bisogna rafforzare quindi anche le relazioni transatlantiche". Ma, per esempio, Commissario, sul pericolo incombente di atti di terrorismo magari batteriologico - Dio non voglia - o nucleare, siamo preparati? L'Europa del Sud si dimostrata impreparata contro la minaccia degli incendi , ma allora mi sa che bisogna fare di più e molto. Buon lavoro, Commissario Frattini."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, 11. září organizovala mnohá demokratická hnutí s katolickým a křesťanským základem v Bruselu velikou demonstraci proti islamistickému terorismu na počest památky obětí útoků z 11. září, avšak socialistický primátor Bruselu tuto demonstraci zakázal z opovrženíhodných důvodů souvisejících s vnitřní politikou. Vysílá to negativní signály o terorismu, ale ještě závažnější je, že předseda vlády Romano Prodi a ministr zahraničních věcí pan D’Alema se snaží získat teroristy z organizace Hamas. Politické signály, které Evropa vysílá, by měly být právě naopak jednotné a zaměřené proti islamistickému terorismu a měli bychom společně vystoupit proti těm, kdo v mešitách kážou proti nám a naší bezpečnosti. Vítám prohlášení pana komisaře, že evropští občané musí mít větší ochranu a musí se cítit více chráněni, alespoň do takové míry jako občané USA, a proto je nevyhnutelné posílit transatlantické vztahy. Přesto bych se vás však, pane Frattini, rád zeptal na bezprostřední riziko teroristických útoků, při kterých jsou využívány bakteriologické (biologické) zbraně nebo například, chraň Bůh, jaderné zbraně. Jsme na to připraveni? Jižní Evropa dokázala, že není připravena na ohrožení ohněm, ale nyní se mi zdá, že musíme učinit více – mnohem více. Ve vaší práci vám, pane Frattini, přeji mnoho úspěchů."@cs1
lpv:translated text
"Pán predsedajúci, dámy a páni, 11. septembra mnohé demokratické hnutia s katolíckym a kresťanským základom organizovali v Bruseli veľkú demonštráciu proti islamistickému terorizmu, pripomínajúc si pamiatku obetí 11. septembra, avšak socialistický primátor Bruselu túto demonštráciu zakázal z opovrhnutia hodných dôvodov súvisiacich s vnútornou politikou. O terorizme to vysiela negatívne signály, čo je však ešte závažnejšie je, že predseda vlády Romano Prodi a minister zahraničných vecí pán D’Alema sa snažia získať teroristov z organizácie Hamas. Politické signály, ktoré Európa vysiela, by mali byť práve naopak jednotné a zamerané proti islamistickému terorizmu a mali by sme spoločne vystúpiť proti tým, ktorí v mešitách kážu proti nám a našej bezpečnosti. Vítam vyhlásenie pána komisára o tom, že európski občania musia mať väčšiu ochranu a musia sa cítiť väčšmi chránení, aspoň do takej miery ako občania USA, a preto je nevyhnutné posilniť transatlantické vzťahy. Napriek tomu by som sa vás chcel opýtať, pán Frattini, na bezprostredné riziko teroristických útokov, pri ktorých sa využívajú bakteriologické (biologické) zbrane alebo napríklad, nedajbože, jadrové zbrane. Sme pripravení? Južná Európa dokázala, že nie je pripravená na ohrozenie ohňom, avšak teraz sa mi zdá, že musíme urobiť viac – oveľa viac. Vo vašej práci vám, pán Frattini, želám veľa úspechov."@sk19
lpv:translated text
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, rugsėjo 11 d. Briuselyje daug demokratinių katalikiškos ir krikščioniškos pakraipos judėjimų, ketino surengti didelę demonstraciją prieš islamistų terorizmą ir skirtą rugsėjo 11-osios aukoms atminti, bet Briuselio meras socialistas ją uždraudė nepagrįstu, su vidaus politika susijusiu pretekstu. Tai siunčia neigiamus signalus dėl terorizmo, bet dar rimtesnis dalykas yra tai, kad premjeras Romano Prodi ir užsienio reikalų ministras ponas D’Alema vis dar meilikauja su Hamas teroristais. Tačiau Europos politiniai signalai turėtų būti vieningai nukreipti prieš islamistų terorizmą ir turėtume kartu stoti prieš tuos, kas mečetėse kursto prieš mus ir mūsų saugumą. Aš pritariu Komisaro pareiškimui, kad Europos piliečiai turi būti geriau apsaugoti ir jaustis saugesni, ne mažiau kaip JAV piliečiai; dėl to būtina stiprinti transatlantinius ryšius. Tačiau jūsų, pone Frattini, norėčiau paklausti apie gręsiančius teroristinius išpuolius, naudojant, pavyzdžiui – Dieve, apsaugok –, bakteriologinį ar branduolinį ginklą: ar mes pasirengę? Paaiškėjo, kad pietų Europa buvo nepasirengusi gaisrų grėsmei, bet dabar man atrodo, kad mes turime padaryti daugiau – daug daugiau. Pone Frattini, linkiu jums visokeriopos sėkmės jūsų darbe."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! W dniu 11 września w Brukseli wiele ruchów demokratycznych o katolickich i chrześcijańskich korzeniach zorganizowało dużą demonstrację przeciwko terroryzmowi islamskiemu oraz w hołdzie ofiarom 11 września, ale socjalistyczny burmistrz Brukseli uznał ją za nielegalną z zasługujących na pogardę powodów odnoszących się do polityki wewnętrznej. To negatywny sygnał w sprawie terroryzmu, ale jeszcze poważniejsze są zaloty premiera Romano Prodiego i ministra spraw zagranicznych, pana D'Alemy, do terrorystów z Hamasu. Zamiast tego sygnały polityczne wysyłane przez Europę powinny być zjednoczone przeciwko terroryzmowi islamskiemu, a my powinniśmy wspólnie przeciwstawić się tym, którzy w meczetach nawołują przeciwko nam i naszemu bezpieczeństwu. Z zadowoleniem przyjmuję stanowisko pana Komisarza, że obywatele europejscy muszą być lepiej chronieni i czuć się bezpieczniej, co najmniej tak samo, jak obywatele Stanów Zjednoczonych, i z tego względu konieczne jest wzmocnienie stosunków transatlantyckich. Mimo to pytam pana, panie Frattini, o niepokojące zagrożenie aktami terrorystycznymi z wykorzystaniem broni bakteriologicznej, na przykład - broń Boże - lub za pomocą broni nuklearnej: czy jesteśmy przygotowani? Okazało się, że południowa Europa nie jest przygotowana na niebezpieczeństwo pożarów, ale wydaje mi się, że w tej sprawie musimy zrobić więcej - o wiele więcej. Życzę panu wszelkiej pomyślności w pańskiej pracy, panie Frattini."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeptember 11-én Brüsszelben számos, katolikus és kereszttény alapokon működő demokratikus mozgalom együtt rendezett egy nagyobb demonstrációt az iszlám terrorizmus ellen és a szeptember 11-i áldozatok emlékére, de Brüsszel szocialista polgármestere – mondvacsinált belpolitikai okokra hivatkozva – megtiltotta azt. Ez negatív jeleket küld a terrorizmusról, de még súlyosabb az, ahogy egy miniszterelnök – Romano Prodi – és egy külügyminiszter – D’Alema úr – a Hamasz terroristáinak udvarol. Az Európa által kibocsátott politikai jeleknek inkább egybe kellene forrniuk az iszlám terrorizmussal szemben, és közösen kellene tiltakoznunk azok ellen, akik ellenünk és biztonságunk ellen prédikálnak a mecsetekben. Üdvözlöm a biztos úr azon kijelentését, hogy az európai polgárokat jobban meg kell védeni, és hogy védettebbeknek kell magukat érezniük, legalább annyira, mint az amerikai állampolgároknak, és hogy éppen ezért meg kell erősíteni a transzatlanti kapcsolatokat. Azt kérdezem azonban Öntől, Frattini úr, hogy például – ments Isten! – a bakteriológiai fegyverek felhasználásával vagy nukleáris eszközökkel zajló terrorista cselekmények küszöbön álló fenyegetésével kapcsolatban felkészültek vagyunk-e? Bebizonyosodott, hogy Dél-Európa felkészületlen volt a tüzek veszélyére, de most úgy tűnik nekem, hogy többre van szükségünk – sokkal többre. Frattini úr, munkájához sok sikert kívánok!"@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Den 11. september afholdt en lang række demokratiske bevægelser med katolske og kristne rødder en stor demonstration i Bruxelles mod islamisk terrorisme til minde om ofrene fra 11. september, men Bruxelles' socialistiske borgmester forbød den af tvivlsomme interne politiske årsager. Dette sender et negativt signal med hensyn til terrorisme, men det er endnu alvorligere, at en premierminister som Romano Prodi og en udenrigsminister som D'Alema fedter for terroristerne fra Hamas. Det er tværtimod nødvendigt, at de politiske signaler fra Europa entydigt er imod islamisk terrorisme, og at vi gør fælles front mod dem, der i moskeerne prædiker mod os og vores sikkerhed. Kommissæren har helt ret i, at det er nødvendigt, at de europæiske borgere i højere grad bliver beskyttet og føler sig sikre, nemlig mindst lige så meget som de amerikanske borgere, og at det således også er nødvendigt at styrke de transatlantiske forbindelser. Jeg vil dog gerne spørge Dem, hr. kommissær, om vi er forberedt med hensyn til den overhængende fare for terrorisme med f.eks. bakteriologiske våben - gud forbyde det - eller atomvåben. Sydeuropa var ikke forberedt på brandtruslerne, men nu lader det til, at det er noget andet og mere, det drejer sig om. God arbejdslyst, kommissær Frattini."@da2
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Den 11 september anordnade ett flertal demokratiska rörelser med katolsk och kristen grund en stor demonstration i Bryssel mot islamisk terrorism och till minne av offren från den 11 september, men Bryssels socialistiske borgmästare förbjöd den av förkastliga inrikespolitiska skäl. Detta sänder negativa signaler i fråga om terrorism, men ännu allvarligare är det att en premiärminister, Romano Prodi, och en utrikesminister, Massimo D’Alema, försöker ställa sig in hos Hamasterrorister. Det politiska budskapet från EU bör i stället vara att vi står enade mot den islamiska terrorismen, och vi bör gemensamt opponera oss mot dem som i moskéerna predikar mot oss och vår säkerhet. Jag välkomnar kommissionsledamotens uttalande om att EU-medborgarna måste ges ett bättre skydd och känna sig mer skyddade, åtminstone lika mycket som amerikanska medborgare, och att de transatlantiska förbindelserna därför måste stärkas. Jag vill dock fråga er, herr Frattini, om den hotande faran för terrorhandlingar där man använder t.ex. bakteriologiska vapen – gud förbjude – eller kärnvapen: är vi förberedda? Sydeuropa visade sig vara oförberett på brandfaran, och nu anser jag att vi måste göra mer – mycket mer. Jag önskar er all framgång i ert arbete, herr Frattini."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, monet katolilaisuuteen ja kristinuskoon pohjautuvat demokraattiset liikkeet järjestivät 11. syyskuuta Brysselissä laajan islamilaisen terrorismin vastaisen mielenosoituksen syyskuun 11. päivän uhrien muistoksi. Brysselin kaupunginjohtaja, joka on sosialisti, kuitenkin kielsi mielenosoituksen heikon sisäpolitiikan perusteella. Tämä on kielteinen signaali, mutta paljon vakavampaa on se, kuinka pääministeri Romano Prodi ja ulkoministeri D'Alema kosiskelevat Hamasin terroristeja. Euroopan poliittisten islamilaisen terrorismin vastaisten viestien olisi sitä vastoin oltava yhtenäisiä, ja meidän on taisteltava yhdessä niitä vastaan, jotka saarnaavat moskeijoissa meitä ja turvallisuuttamme vastaan. Komission jäsen osui aivan oikeaan todetessaan, että Euroopan kansalaisten turvallisuutta on lisättävä, jotta he tuntisivat olonsa vähintäänkin yhtä turvatuiksi kuin amerikkalaiset, mikä edellyttää siten myös transatlanttisten suhteiden lujittamista. Mutta olemmeko me, arvoisa komission jäsen, varautuneita esimerkiksi bakteorologisten terrori-iskujen – luoja meitä niiltä varjelkoon – tai ydiniskujen uhkaan? Etelä-Eurooppa on osoittanut varautumattomuutensa tulipalojen uhkaan, joten vaikuttaa siltä, että on ponnisteltava paljon tarmokkaammin. Onnea työllenne, komission varapuheenjohtaja Frattini."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, veel democratische bewegingen met een katholieke en christelijke achtergrond hebben op 11 september in Brussel een belangrijke demonstratie georganiseerd tegen islamitisch terrorisme en ter herdenking van de slachtoffers van 11 september, maar de socialistische burgemeester van Brussel verbood dit op verachtelijke gronden die verband houden met interne politiek. Dit zendt negatieve signalen naar het terrorisme, ernstiger is nog het dingen naar de gunst van Hamas-terroristen door een premier, Romano Prodi, en een minister van Buitenlandse Zaken, de heer D’Alema. In plaats daarvan dienen de door Europa uitgezonden politieke signalen eendrachtig klinken tegen het islamitisch terrorisme en moeten we gezamenlijk tegenstand bieden aan hen die in de moskeeën tegen ons en onze veiligheid preken. Ik ben blij met de verklaring van de commissaris dat Europese burgers meer beschermd moeten worden en zich meer beschermd moeten weten, ten minste evenveel als burgers van de VS, en dat het daarom noodzakelijk is de transatlantische betrekkingen te versterken. Ik vraag u echter, mijnheer Frattini, over het dreigend gevaar van terroristische daden, bijvoorbeeld met gebruik van bacteriologische wapens – moge God dit verhoeden – of met nucleaire middelen: zijn wij daarop voorbereid? Zuid-Europa bleek niet voorbereid te zijn op de dreiging van branden, maar nu lijkt het mij dat we meer moeten doen – veel meer. Ik wens alle succes in uw werk, mijnheer Frattini."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 11 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, πολλά δημοκρατικά κινήματα με καθολική και χριστιανική βάση οργάνωσαν μια μείζονα διαδήλωση κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας και στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ο σοσιαλιστής δήμαρχος των Βρυξελλών όμως την απαγόρευσε με μια κατάπτυστη δικαιολογία που παρέπεμπε σε εσωτερικές πολιτικές διεργασίες. Αυτό στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα για την τρομοκρατία, ακόμη όμως σοβαρότερο είναι το κόρτε του πρωθυπουργού Ρομάνο Πρόντι και του υπουργού Εξωτερικών κ. D’Alema με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τα πολιτικά μηνύματα που στέλνει η Ευρώπη θα πρέπει, τουναντίον, να είναι ενωμένα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας και θα πρέπει να εναντιωθούμε από κοινού σε εκείνους που βγάζουν στα τζαμιά κηρύγματα εναντίον μας και εναντίον της ασφάλειάς μας. Επικροτώ τη δήλωση του Επιτρόπου ότι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προστατεύονται περισσότερο και να νιώθουν περισσότερο προστατευμένοι, τουλάχιστον όσο και οι πολίτες των ΗΠΑ, και ότι, επομένως, είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τις διατλαντικές σχέσεις. Σας ερωτώ, ωστόσο, κύριε Frattini, σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, που θα εξαπολύονταν με τη χρήση βακτηριολογικών όπλων, επί παραδείγματι –ο Θεός να φυλάει– ή με πυρηνικά όπλα: είμαστε έτοιμοι; Η Νότια Ευρώπη αποδείχτηκε ανέτοιμη στην απειλή των πυρκαγιών, τώρα όμως φαίνεται ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα – πολύ περισσότερα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, κύριε Frattini."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"M. D’Alema"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, 11. septembrī Briselē daudzas demokrātiskās katoļu un kristiešu organizācijas organizēja lielu demonstrāciju pret islāmistu terorismu, kā arī 11. septembra upuru piemiņai, bet Briseles mērs sociālists to aizliedza ar iekšpolitiku saistītu nožēlojamu iemeslu dēļ. Tas raida negatīvus signālus terorismam, taču vēl joprojām daudz nopietnāka ir premjera un ārlietu ministra mēģināšana izpatikt teroristiem. Tā vietā Eiropas sūtītajiem politiskajiem signāliem ir jābūt vienotiem pret islāmistu terorismu, un mums jābūt vienotiem, uzstājoties pret tiem, kuri uzstājas pret mums un mūsu drošību. Es atzinīgi vērtēju komisāra izteikumu par to, ka Eiropas pilsoņi ir vairāk jāaizsargā, un viņiem jājūtas vairāk aizsargātiem, vismaz tikpat, cik ASV pilsoņiem, un ka tādēļ ir jāstiprina transatlantiskās attiecības. Tomēr es prasu jums kungs, vai mēs esam gatavi nenovēršamajiem teroristu draudiem izmantot bakterioloģiskos ieročus vai, piemēram, nedod Dievs, kodolieročus? Dienvideiropa pierādīja, ka nav gatava ugunsgrēku draudiem, bet tagad izskatās, ka mums ir jādara vēl vairāk – daudz vairāk. Es vēlu jums veiksmi jūsu darbā kungs."@lv13
lpv:translated text
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für den 11. September haben viele christlich und katholisch orientierte demokratische Bewegungen in Brüssel eine große Demonstration gegen den islamistischen Terrorismus und zum Gedenken an die Opfer des 11. September organisiert, doch der sozialistische Bürgermeister von Brüssel hat sie aus dürftigen innenpolitischen Gründen verboten. Das sendet negative Signale an den Terrorismus aus, doch noch schlimmer ist, dass ein Ministerpräsident, nämlich Romano Prodi, und der Außenminister D'Alema den Hamas-Terroristen ihre Aufwartung machten. Stattdessen müssen die politischen Signale aus Europa geschlossen gegen den islamistischen Terrorismus gerichtet sein und muss gemeinsam gegen diejenigen vorgegangen werden, die in den Moscheen gegen uns und unsere Sicherheit predigen. Ich begrüße die Bemerkung des Herrn Kommissars, dass die Bürger Europas mindestens ebenso sicher sein und sich mindestens ebenso sicher fühlen müssen wie die US-Bürger, und dass wir deshalb auch die transatlantischen Beziehungen verstärken müssen. Ich frage Sie jedoch, Herr Frattini, sind wir auf die drohende Gefahr von Terroranschlägen, beispielsweise mit bakteriologischen Waffen – Gott bewahre uns davor – oder Atomwaffen auch wirklich vorbereitet? Südeuropa hat gezeigt, dass es nicht auf die Gefahr von Bränden vorbereitet war, doch nun scheint es mir, dass wir mehr – viel mehr – tun müssen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Herr Frattini."@de9,9
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, on 11 September in Brussels many democratic movements with a Catholic and Christian basis organised a major demonstration against Islamic terrorism and in memory of the victims of 11 September, but the socialist Mayor of Brussels banned it on contemptible grounds related to internal politics. This sends negative signals on terrorism, but more serious still is the wooing of Hamas terrorists by a premier, Romano Prodi, and a foreign affairs minister, Mr D’Alema. The political signals sent by Europe should instead be united against Islamic terrorism and we should jointly oppose those who preach in the mosques against us and our security. I welcome the Commissioner’s statement that European citizens must be more protected and feel more protected, at least as much as US citizens, and that it is therefore necessary to strengthen transatlantic relations. I ask you though, Mr Frattini, on the imminent danger of terrorist acts waged using bacteriological weapons, for example – God forbid – or by nuclear means: are we prepared? Southern Europe proved to be unprepared for the threat of fires, but now it seems to me that we need to do more – much more. I wish you every success in your work, Mr Frattini."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, señoras y señores, el 11 de septiembre muchos movimientos democráticos con una base católica o cristiana organizaron en Bruselas una manifestación en contra del terrorismo islamista y en memoria de las víctimas del 11 de septiembre, pero el Alcalde socialista de Bruselas la prohibió por razones deleznables relacionadas con la política interior. Esto envía señales negativas sobre el terrorismo. Sin embargo, es aún más grave que un Primer Ministro, Romano Prodi, y un Ministro de Asuntos Exteriores, el señor D’Alema, se manifiesten a favor de los terroristas de Hamás. En lugar de eso, las señales políticas enviadas por Europa deberían estar unidas contra el terrorismo islamista y nosotros deberíamos oponernos conjuntamente a aquellos que predican en las mezquitas contra nosotros y nuestra seguridad. Acojo satisfactoriamente la declaración del Comisario de que los ciudadanos europeos han de estar más protegidos y sentirse seguros, al menos tanto como los de los Estados Unidos, y eso es, por tanto, necesario para reforzar las relaciones transatlánticas. A pesar de ello, le pregunto, señor Frattini, sobre el peligro inminente de los actos terroristas perpetrados haciendo uso de armas bacteriológicas, por ejemplo —Dios no lo quiera—, o nucleares: ¿estamos preparados? La Europa meridional resultó no estar preparada para la amenaza de los incendios; pero ahora me parece que debemos hacer más, mucho más. Le deseo éxito en su trabajo, señor Frattini."@es21
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’11 settembre a Bruxelles molti movimenti democratici d’ispirazione cattolica e cristiana hanno organizzato una grande manifestazione contro il terrorismo islamico e in ricordo delle vittime dell’11 settembre, ma il sindaco di Bruxelles, socialista, l’ha proibita con motivazioni di bassa politica interna. Segnali negativi sul terrorismo, ma è ancora più grave il corteggiamento che un premier, Romano Prodi, e il ministro degli esteri, D’Alema, fanno ai terroristi di Hamas. Bisogna che invece i segnali politici dall’Europa siano univoci contro il terrorismo islamico e che ci sia una lotta comune con chi predica nelle moschee contro di noi e la nostra sicurezza. Ha detto bene il Commissario “bisogna che i cittadini europei siano e si sentano più protetti, almeno quanto i cittadini americani e bisogna rafforzare quindi anche le relazioni transatlantiche”. Ma, per esempio, Commissario, sul pericolo incombente di atti di terrorismo magari batteriologico - Dio non voglia - o nucleare, siamo preparati? L’Europa del Sud si dimostrata impreparata contro la minaccia degli incendi , ma allora mi sa che bisogna fare di più e molto. Buon lavoro, Commissario Frattini."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no dia 11 de Setembro, em Bruxelas, muitos movimentos democráticos de inspiração católica e cristã organizaram uma grande manifestação contra o terrorismo islâmico e em memória das vítimas do 11 de Setembro, mas o Presidente da Câmara de Bruxelas, socialista, proibiu-a com base em duvidosas razões de política interna. Trata-se de sinais negativos relativamente ao terrorismo, mas mais grave ainda é o namoro que fazem um Primeiro-Ministro, Romano Prodi, e um Ministro dos Negócios Estrangeiros, Massimo D’Alema, aos terroristas do Hamas. Os sinais políticos emanados da Europa deveriam, pelo contrário, ser unânimes contra o terrorismo islâmico, e deveríamos assumir uma luta comum contra quem prega nas mesquitas contra nós e contra a nossa segurança. Saúdo a afirmação do Senhor Comissário de que os cidadãos europeus devem ser mais protegidos e sentir-se mais protegidos, pelo menos tanto quanto os cidadãos norte-americanos, e que é, por isso, necessário reforçar também as relações transatlânticas. Mas pergunto-lhe, Senhor Comissário Frattini, relativamente ao perigo iminente de actos terroristas com recurso a armas bacteriológicas, por exemplo - Deus nos livre dessa situação -, ou a armas nucleares: estamos preparados? A Europa meridional mostrou não estar preparada para a ameaça dos incêndios, mas agora parece-me que precisamos de fazer mais - muito mais. Desejo-lhe o maior sucesso no seu trabalho, Senhor Comissário Frattini."@pt17
lpv:translated text
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für den 11. September haben viele christlich und katholisch orientierte demokratische Bewegungen in Brüssel eine große Demonstration gegen den islamistischen Terrorismus und zum Gedenken an die Opfer des 11. September organisiert, doch der sozialistische Bürgermeister von Brüssel hat sie aus dürftigen innenpolitischen Gründen verboten. Das sendet negative Signale an den Terrorismus aus, doch noch schlimmer ist, dass ein Ministerpräsident, nämlich Romano Prodi, und der Außenminister D'Alema den Hamas-Terroristen ihre Aufwartung machten. Stattdessen müssen die politischen Signale aus Europa geschlossen gegen den islamistischen Terrorismus gerichtet sein und muss gemeinsam gegen diejenigen vorgegangen werden, die in den Moscheen gegen uns und unsere Sicherheit predigen. Ich begrüße die Bemerkung des Herrn Kommissars, dass die Bürger Europas mindestens ebenso sicher sein und sich mindestens ebenso sicher fühlen müssen wie die US-Bürger, und dass wir deshalb auch die transatlantischen Beziehungen verstärken müssen. Ich frage Sie jedoch, Herr Frattini, sind wir auf die drohende Gefahr von Terroranschlägen, beispielsweise mit bakteriologischen Waffen – Gott bewahre uns davor – oder Atomwaffen auch wirklich vorbereitet? Südeuropa hat gezeigt, dass es nicht auf die Gefahr von Bränden vorbereitet war, doch nun scheint es mir, dass wir mehr – viel mehr – tun müssen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Herr Frattini."@de9,9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, chers collègues, le 11 septembre à Bruxelles, de nombreux mouvements démocratiques, d’origine catholique ou chrétienne, ont organisé une manifestation importante contre le terrorisme islamiste et en hommage aux victimes du 11 septembre. Le maire socialiste de Bruxelles l’a toutefois interdite, en invoquant des motifs méprisables de politique intérieure. C’est un signal négatif en ce qui concerne le terrorisme, mais la cour que le Premier ministre Romano Prodi et le ministre des affaires érangères M. D’Alema font aux terroristes du Hamas, l’est davantage encore. Contrairement à ce qu’il se passe, sur le plan politique, nous devons parler d'une seule voix contre le terrorisme islamiste et nous opposer conjointement à ceux qui prêchent dans les mosquées contre nous et notre sécurité. Je salue la déclaration du commissaire selon laquelle les citoyens européens doivent être mieux protégés et se sentir plus protégés, au moins autant que les citoyens américains; et qu’il est par conséquent nécessaire de renforcer les relations transatlantiques. Cependant, M. Frattini, qu’en est-il du danger imminent d’actes terroristes perpétrés à l’aide d’armes bactériologiques, par exemple – que Dieu nous en préserve – ou nucléaires: sommes-nous prêts? L’Europe du Sud a montré qu’elle n’était pas préparée à passer l'épreuve du feu, mais il me semble que nous devons à présent en faire plus – beaucoup plus. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre tâche, M. Frattini."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph