Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, yo sí pienso que se ha dicho, hasta la saciedad, que el fenómeno del terrorismo —que, por cierto, son grupos clarísimamente reconocibles— no sólo es una cuestión europea, es una cuestión global, como ha dicho antes el Consejo, y necesitamos, sin lugar a dudas, respuestas globales y europeas. Quisiera aquí también subrayar que nuestro Grupo apoya al Coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, sea quien vaya a ser, pero que sea pronto. Pero, eso sí, que no sea un tigre de papel, por favor, sino que tenga un mandato claro y reforzado. Y, por último —y con eso termino—, creo que es de justicia señalar que la acción de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias debe incluir una dimensión esencial: el apoyo y la protección a las víctimas y a sus familias. Yo creo, y en vista de lo que ha dicho el señor Frattini sobre lo que ha pasado esta mañana en Fráncfort —lo he oído yo también—, que es el reto más importante, quizás, que tiene la Unión ante sí, porque afecta no sólo a la seguridad de los ciudadanos y su integridad física, sino que también pretende minar algo que es muy importante: pretende minar los valores de las sociedades democráticas. Y por ello es tan importante que la Unión Europea busque respuestas conjuntas. Creo que esta pregunta oral del Parlamento demuestra el interés que tiene este Parlamento en progresar en esa lucha contra el terrorismo, pero también demuestra que tenemos inquietudes, porque el señor Watson ha dicho una gran batería de cosas que pueden ser aberraciones, dentro de las medidas que tomamos, porque ante todo tenemos también en esta lucha una responsabilidad democrática y de libertad que es muy importante y que no podemos olvidar. Quería también decir que creo que las medidas son necesarias, así como todo lo que hemos hecho, y todo lo que el señor Frattini dice que nos va a venir, y la labor policial es efectivamente también muy importante, pero no es suficiente. Hay que reforzar también —opino— las políticas constructivas de integración y el diálogo entre diferentes culturas. La alianza de las civilizaciones creo que es un instrumento muy válido en la lucha contra el terrorismo. Debemos seguir con las referencias que tenemos en Tampere y lo que hemos desarrollado después en La Haya para la consolidación de esto que decimos: el equilibrio entre libertad, seguridad y justicia. El Parlamento Europeo, por ello, se apresuró a dar su voto positivo al Tratado de Prüm antes del verano. Esa posibilidad de intercambiar con agilidad y eficiencia información exacta es de capital importancia para lograr una cooperación internacional contra el terror. Es verdad que decimos que hay que conciliar estos derechos de los ciudadanos y los humanos con la garantía de la seguridad. El Parlamento Europeo es determinante, pero, como dice el Consejo, efectivamente, hoy por hoy, este Parlamento no tiene ninguna palabra en todo lo que se hace en este ámbito. Se toma la decisión en el Consejo por unanimidad o no se toma. Y por ello creo que esto debilita y frena el poder de la Unión Europea para poder responder a los nuevos desafíos. El Parlamento Europeo —y me parece que el señor Watson lo ha dicho con claridad— tiene sólo esa colaboración de cortesía y deberíamos ser la Asamblea democráticamente elegida los que tendríamos que tener posibilidades de tomar parte en las decisiones. Nos felicitamos con la creación de la Agencia Europea para la protección de los derechos fundamentales y esperamos que esta Agencia pueda ejercer control justamente sobre todas las actividades de la Unión relativas a esta cooperación policial y judicial."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že zde bylo do omrzení opakováno, že fenomén terorismu, který lze samozřejmě jasně rozeznat ve skupinách, není jen evropskou záležitostí. Jak již prohlásila Rada, je celosvětovým problémem a není pochyb o tom, že potřebujeme reakce na světové a evropské úrovni. Ráda bych rovněž zdůraznila, že naše skupina podporuje funkci koordinátora EU pro potírání terorismu a ať již do ní bude jmenován kdokoliv, je potřeba, aby k tomu došlo co nejdříve. Důležité je, aby koordinátor nebo koordinátorka nebyli pouze psem, který štěká a nekouše, ale aby měli jasný a silný mandát. A konečně, a tím můj příspěvek ukončím, domnívám se, že je správné poznamenat, že činnost Evropské unie v oblasti potírání terorismu a jeho následků by měla zahrnovat jeden základní rozměr, jímž je podpora a ochrana obětí terorismu a jejich rodin. Domnívám se, i s ohledem na to, co uvedl pan Frattini o událostech, k nimž došlo dnes ráno ve Frankfurtu a o nichž jsem také slyšela, že terorismus je pravděpodobně nejvýznamnější výzvou, které EU čelí, neboť neovlivňuje jen bezpečnost občanů a jejich osobní integritu, ale snaží se i oslabit něco, co je velmi důležité. Snaží se o oslabení hodnot demokratických společností. Proto je tak důležité, aby Evropská unie našla společnou reakci. Domnívám se, že tato otázka k ústnímu zodpovězení Parlamentu dokazuje, nakolik si Parlament přeje dosáhnout pokroku při potírání terorismu, ale zároveň dokazuje, že máme obavy, protože pan Watson uvedl mnohé záležitosti, které mohou v souvislosti s opatřeními, která přijímáme, představovat odchylky, protože především se v tomto boji zodpovídáme také demokracii a svobodě, které jsou velmi důležité a nelze na ně zapomínat. Ráda bych také uvedla, že se domnívám, že opatření jsou potřebná, stejně jako veškeré kroky, které jsme podnikli, a veškeré kroky, které, jak uvedl pan  Frattini, podnikneme, a že práce, kterou vykonala policie, je velmi výrazná, avšak nedostačující. Podle mého názoru musíme rovněž posílit politiky, které vytvářejí atmosféru integrace a dialogu mezi různými kulturami. Domnívám se, že Aliance civilizací je v oblasti potírání terorismu platným nástrojem. Je zapotřebí pokračovat v činnosti, o níž jsme diskutovali v Tampere, i v práci, kterou jsme vykonali v Haagu, s cílem konsolidovat naše prohlášení o rovnováze mezi svobodou, bezpečností a spravedlností. Proto se Evropský parlament snažil urychlit přijetí Prümské smlouvy před letními prázdninami. Tato možnost rychlé a účinné výměny přesných informací je životně důležitá pro dosažení mezinárodní spolupráce v oblasti potírání terorismu. Je pravda, že tvrdíme, že je potřeba sloučit tato občanská a lidská práva se zajištěním bezpečnosti. Evropský parlament hraje rozhodující úlohu, ale jak prohlásila Rada, v současné době se Parlament nemůže účinně vyjádřit k tomu, co se děje v rámci činnosti v této oblasti. Rada buď přijímá rozhodnutí jednomyslně, nebo je nepřijímá vůbec. Proto se domnívám, že to oslabuje Evropskou unii a brzdí její schopnost reagovat na nové výzvy. Jak již jasně prohlásil pan Watson, jedinou možností spolupráce Rady a Evropského parlamentu je zdvořilostní setkání, a jakožto demokraticky zvolené shromáždění bychom měli mít možnost podílet se na rozhodování. Vítáme vytvoření Agentury pro základní práva a doufáme, že tato agentura bude schopna spravedlivě monitorovat všechny činnosti EU v oblasti policejní a soudní spolupráce."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, at det er blevet sagt utallige gange, at fænomenet terrorisme - og der er i øvrigt tale om klart genkendelige grupper - ikke kun er et europæisk spørgsmål, men et globalt spørgsmål, som Rådet tidligere har sagt, og der er ingen tvivl om, at vi har brug for globale og europæiske svar. Jeg vil også gerne understrege, at vores gruppe støtter EU's koordinator for bekæmpelse af terrorismen, uanset hvem det bliver, bare det sker hurtigt. Men det må ikke bliver en papirtiger. Vedkommende skal have et klart og styrket mandat. Endelig - og nu slutter jeg, mener jeg, at det er på sin plads at påpege, at EU's aktion til bekæmpelse af terrorismen og dens konsekvenser bør indeholde en væsentlig dimension, nemlig støtten til og beskyttelsen af ofrene og deres familier. Jeg mener, og i lyset af det, hr. Frattini har sagt om det, der er sket i Frankfurt her til morgen - det har jeg også hørt - at det er den vigtigste udfordring, som EU står over for, fordi den ikke blot berører borgernes sikkerhed og fysiske integritet, men også har til formål at underminere noget meget vigtigt, nemlig de demokratiske samfunds værdier. Det er derfor, det er så vigtigt, at EU finder fælles svar. Jeg synes, at Parlamentets mundtlige forespørgsel viser den interesse, som Parlamentet har i at gøre fremskridt i bekæmpelsen af terrorismen, men den viser også, at vi er bekymrede, for hr. Watson har sagt en lang række ting, der muligvis er vildfarelser, om de foranstaltninger, vi træffer, for først og fremmest har vi også i denne kamp et ansvar for demokratiet og frihedsrettighederne, som vi ikke må glemme. Jeg vil også gerne, som vi alle har gjort, sige, at jeg mener, at foranstaltningerne er nødvendige, og alt det, som hr. Frattini har sagt, der vil ske med os, og det politiske arbejde er faktisk meget vigtigt, men det er ikke nok. Efter min mening skal vi også styrke konstruktive integrationspolitikker og dialog mellem de forskellige kulturer. Jeg synes, at alliancen af civilisationer er et meget værdifuldt instrument i bekæmpelsen af terrorismen. Vi bør fortsætte med Tamperereferencerne og det, vi efterfølgende har udviklet i Haag, for at konsolidere det, vi siger: balancen mellem frihed, sikkerhed og retfærdighed. Europa-Parlamentet skyndte sig derfor at stemme for Prümtraktaten før sommeren. Denne mulighed for hurtigt og effektivt at udveksle eksakte informationer er særdeles vigtig for at opnå et internationalt samarbejde mod terrorismen. Det er rigtigt, at vi siger, at vi skal forene borgernes rettigheder og garantien for sikkerhed. Det står Europa-Parlamentet fast på, men som nævnt af Rådet, har Parlamentet ingenting at skulle have sagt med hensyn til alt det, der sker på dette område. Det er Rådet, der enstemmigt træffer beslutningen eller ikke træffer den. Af den grund mener jeg, at EU's evne til at svare på de nye udfordringer bliver svækket og bremset. Det eneste, Europa-Parlamentet har - og jeg mener, at hr. Watson har sagt det klart og tydeligt - er et høflighedssamarbejde, og det burde være denne demokratisk valgte forsamling, der havde mulighed for at tage del i beslutningerne. Vi glæder os over oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og vi håber, at agenturet kan udøve kontrol over alle de aktiviteter i EU, der har med politisamarbejdet og det retlige samarbejde at gøre."@da2
"Herr Präsident! Es wurde wohl wirklich schon wiederholt, dass das Phänomen des Terrorismus – hinter dem im Übrigen ganz klar erkennbare Gruppen stehen – nicht nur ein europäisches, sondern ein globales Problem ist, wie der Rat erklärte, und zweifellos brauchen wir globale und europäische Antworten. Ich möchte auch unterstreichen, dass unsere Fraktion den Koordinator für die Terrorismusbekämpfung der Europäischen Union unterstützt, wer es auch sein mag, aber es muss bald sein. Wichtig ist, dass er oder sie kein Papiertiger ist, sondern ein klares und starkes Mandat haben muss. Abschließend, und damit komme ich zum Ende, meine ich, dass man zu Recht sagen kann: Die Aktion der Europäischen Union im Kampf gegen den Terrorismus und seine Folgen muss eine wichtige Dimension einbeziehen, die Unterstützung und den Schutz der Opfer und ihrer Familien. Meiner Ansicht nach, und in Anbetracht der Bemerkung von Herrn Frattini über die Ereignisse heute Vormittag in Frankfurt, von denen ich auch gehört habe, ist dies vielleicht die wichtigste Herausforderung, vor der die EU steht, denn sie betrifft nicht nur die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und ihre körperliche Unversehrtheit, sondern es soll auch etwas sehr Wichtiges unterminiert werden: die Werte der demokratischen Gesellschaften. Und deshalb ist es entscheidend, dass die Europäische Union gemeinsame Antworten sucht. Diese mündliche Anfrage des Parlaments zeigt, wie ich meine, wie sehr das Parlament im Kampf gegen den Terrorismus vorankommen will, aber sie zeigt auch, dass wir besorgt sind, denn Herr Watson legte eine Reihe von Aspekten dar, die uns bei den zu beschließenden Maßnahmen auf den falschen Weg bringen können, denn vor allem haben wir in diesem Kampf auch eine Verantwortung für die Demokratie und Freiheit, die sehr wichtig ist und die wir nicht vergessen dürfen. Ich möchte weiterhin sagen, dass ich die Maßnahmen für notwendig halte, ebenso wie alles, was wir getan haben, und alles, was nach den Worten von Herrn Frattini geschehen soll, und dass die Polizeiarbeit ebenfalls von großer Bedeutung ist, aber sie reicht nicht aus. Wir müssen meines Erachtens auch die Integrationspolitik und den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen verstärken. Die Allianz der Zivilisationen bildet meiner Ansicht nach ein sehr hilfreiches Instrument im Kampf gegen den Terrorismus. Wir müssen das, was in Tampere diskutiert wurde, und unsere Arbeit danach in Den Haag fortsetzen, um zu konsolidieren, was wir sagten: das Gleichgewicht zwischen Freiheit, Sicherheit und Recht. Deshalb beeilte sich das Europäische Parlament, vor dem Sommer seine Zustimmung zum Vertrag von Prüm zu geben. Diese Möglichkeit des schnellen und effektiven Austauschs genauer Informationen ist von größter Bedeutung für eine internationale Zusammenarbeit gegen den Terror. Mit Recht sagen wir, diese Bürgerrechte und die Menschenrechte sind mit der Gewährleistung der Sicherheit in Einklang zu bringen. Das Europäische Parlament spielt eine entscheidende Rolle, aber, wie der Rat erklärt, kann das Parlament heutzutage nicht wirklich bei allem, was auf diesem Gebiet unternommen wird, mitreden. Entweder der Rat fasst einen einstimmigen Beschluss oder gar keinen. Deshalb glaube ich, dass dies die Kraft des Europäischen Parlaments, den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen, schwächt und einschränkt. Wie Herr Watson sehr deutlich hervorhob, hat das Europäische Parlament nur Gelegenheit, mit dem Rat im Rahmen eines Höflichkeitstreffens zusammenzuarbeiten, und als demokratisch gewählte Versammlung sollten wir die Möglichkeit einer Mitwirkung an den Beschlüssen haben. Wir begrüßen die Errichtung einer Europäischen Agentur für Grundrechte und hoffen, dass diese Agentur in der Lage sein wird, alle Aktivitäten der EU im Zusammenhang mit der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit ordnungsgemäß zu überwachen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι έχει επαναληφθεί ότι το φαινόμενο της τρομοκρατίας που είναι, ασφαλώς, σαφώς αναγνωρίσιμες ομάδες δεν είναι μόνο ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, όπως είπε το Συμβούλιο, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε παγκόσμιες και ευρωπαϊκές απαντήσεις. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η Ομάδα μας υποστηρίζει τον συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ , όποιος και αν είναι, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να είναι ένας χάρτινος τίγρης, αλλά να έχει μια ξεκάθαρη και ισχυρή εντολή. Τέλος, και θα τελειώσω εδώ, πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των συνεπειών της πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια σημαντική διάσταση: την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων και των οικογενειών τους. Πιστεύω, και υπό το πρίσμα των όσων είπε ο κ. Frattini γι’ αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί στην Φρανκφούρτη, το οποίο άκουσα και εγώ επίσης, ότι είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ, διότι δεν επηρεάζει μόνο την ασφάλεια των πολιτών και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά επιδιώκει επίσης να υπονομεύσει κάτι πολύ σημαντικό: επιδιώκει να υπονομεύσει τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να αναζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινές απαντήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η προφορική ερώτηση στο Κοινοβούλιο δείχνει πόσο πολύ επιθυμεί το Κοινοβούλιο να υπάρξει πρόοδος στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, αλλά δείχνει επίσης ότι έχουμε ανησυχίες, διότι ο κ. Watson παρουσίασε μια σειρά θεμάτων που μπορεί να είναι παρεκκλίσεις, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε, διότι πάνω από όλα, σε αυτόν τον αγώνα έχουμε επίσης ευθύνη για τη δημοκρατία και την ελευθερία, η οποία είναι πολύ σημαντική και δεν μπορεί να ξεχαστεί. Θέλω να πω επίσης ότι πιστεύω πως τα μέτρα είναι απαραίτητα, όπως όλα όσα έχουμε κάνει και όλα όσα λέει ο κ. Frattini ότι πρόκειται να συμβούν, και ότι το έργο που επιτελείται από την αστυνομία είναι επίσης πολύ σημαντικό, αλλά όχι επαρκές. Κατά την άποψή μου, πρέπει να ενισχύσουμε επίσης πολιτικές ολοκλήρωσης και διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Πιστεύω ότι η συμμαχία των πολιτισμών είναι ένα σημαντικό μέσο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό που συζητήσαμε στο Τάμπερε και το έργο που επιτελέσαμε στη συνέχεια στη Χάγη προκειμένου να εδραιώσουμε αυτό που είπαμε: την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έσπευσε να εγκρίνει τη Συνθήκη του Προυμ πριν από το καλοκαίρι. Αυτή η πιθανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών με ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της διεθνούς συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι λέμε πως πρέπει να συμφιλιώσουμε αυτά τα δικαιώματα των πολιτών και των ανθρώπων με την εγγύηση της ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν αποφασιστικό ρόλο, αλλά, όπως λέει το Συμβούλιο, σήμερα το Κοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικά κανένα λόγο σε αυτό που γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Είτε το Συμβούλιο λαμβάνει μια ομόφωνη απόφαση είτε δεν λαμβάνει καμία απόφαση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό αποδυναμώνει και περιορίζει τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει σε νέες προκλήσεις. Όπως είπε με τόση σαφήνεια ο κ. Watson, η μόνη ευκαιρία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με το Συμβούλιο είναι μια συνάντηση αβροφροσύνης, και ως μια δημοκρατικά εκλεγμένη συνέλευση πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στις αποφάσεις. Χαιρετίζουμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, και ελπίζουμε ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι σε θέση να ελέγχει δίκαια όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας."@el10
"Mr President, I do think that it has been repeated that the phenomenon of terrorism — which is, of course, clearly recognisable groups — is not only a European issue, it is a global issue, as the Council said, and there is no doubt that we need global and European responses. I would also like to point out that our Group supports the EU Counter-Terrorism Coordinator, whoever it may be, but it should be soon. What is important is that he or she should not be a paper tiger, but have a clear and strong mandate. Finally, and I will end here, I think that it is right to say that the European Union’s action in the fight against terrorism and its consequences should include an essential dimension: support and protection for victims and their families. I believe, and in view of what Mr Frattini said about what happened this morning in Frankfurt, which I also heard about, that it is perhaps the most important challenge facing the EU, because it not only affects the security of citizens and their physical integrity, but it also seeks to undermine something very important: it seeks to undermine the values of democratic societies. This is why it is so important for the European Union to seek joint responses. I believe that this oral question to Parliament shows how much Parliament wants to make progress in the fight against terrorism, but it also shows that we have concerns, because Mr Watson presented a number of issues that may be aberrations, in the context of the measures that we are taking, because above all, in this fight we also have a responsibility to democracy and freedom, which is very important and cannot be forgotten. I would also like to say that I think the measures are necessary, like everything that we have done, and everything that Mr Frattini says is going to happen, and that the work done by the police is also very significant, but not sufficient. In my view we also need to strengthen policies that create integration and dialogue between different cultures. I think that the alliance of civilisations is a valid instrument in the fight against terrorism. We need to continue with what we discussed in Tampere and the work that we then did in The Hague in order to consolidate what we said: the balance between freedom, security and justice. This is why the European Parliament hastened to adopt the Prüm Treaty before the summer. This possibility of quickly and efficiently exchanging accurate information is of vital importance for achieving international cooperation against terror. It is true that we are saying that we need to reconcile these rights of citizens and human beings with guaranteeing security. The European Parliament has a decisive role, but, as the Council says, nowadays Parliament does not effectively have a say on what is done in this field. Either the Council takes a unanimous decision or it takes no decision. This is why I think that this weakens and curbs the European Union’s power to respond to new challenges. As Mr Watson said so clearly, the only opportunity the European Parliament has to work with the Council is a courtesy meeting, and as a democratically elected assembly we should have the opportunity to take part in decisions. We welcome the creation of the European Agency for Fundamental Rights, and we hope that this agency will be able to fairly monitor all the EU’s activities in the field of police and judicial cooperation."@en4
"Austatud juhataja, ma usun, et on tüütuseni korratud, et terrorisminähtus – mis loomulikult kujutab endast selgelt äratuntavaid rühmitisi – ei ole üksnes Euroopa mureküsimus, vaid ülemaailmne küsimus, nagu nõukogu ütles, ning pole kahtlustki, et meil on vaja ülemaailmset ja Euroopa-sisest reageeringut. Ma tahaksin ka rõhutada, et meie fraktsioon toetab ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatorit, ükskõik kes selleks saab, kuid see võiks juhtuda peagi. Tähtis on, et ta ei oleks paberist tiiger, vaid omaks selget ja tugevat mandaati. Kokkuvõttes, ja sellega ma ka lõpetan, arvan, et on õige öelda, et Euroopa Liidu tegevus terrorismivastases võitluses ja selle tagajärjed peaksid sisaldama olulist mõõdet: ohvrite ning nende perekondade toetamist ja kaitsmist. Ma olen veendunud, ning pidades silmas, mida härra Frattini ütles täna hommikul juhtunu kohta, millest ma samuti kuulsin, et see on ilmselt kõige suurem ELi ees seisev väljakutse, kuna see ei kahjusta mitte üksnes kodanike julgeolekut ja nende füüsilist puutumatust, vaid see püüab õõnestada midagi väga tähtsat: demokraatlike ühiskondade väärtusi. See on põhjus, miks Euroopa Liit otsib ühiseid vastuseid. Ma usun, et see suuliselt vastatav küsimus parlamendile tõestab, kui väga soovib parlament terrorismivastases võitluses edusamme teha, kuid see näitab ka, et meil on muresid, kuna härra Watson esitas hulga küsimusi, mis võivad tähendada eksimusi meie võetavate meetmete kontekstis, kuna eelkõige on meil käesolevas võitluses vastutus demokraatia ja vabaduse ees, mis on väga tähtis ja mida ei tohi unustada. Ma tahaksin ka öelda, et minu arvates on kõnealused meetmed vajalikud, nagu kõik, mida oleme teinud ja mis härra Frattini sõnul ellu viiakse, ning et ka politsei tehtud töö on väga oluline, kuid mitte piisav. Minu arust on meil vaja ka tugevdada strateegiaid, mis loovad eri kultuuride vahel integratsiooni ja dialooge. Ma arvan, et tsivilisatsioonide vaheline liit on õige vahend terrorismivastases võitluses. Meil on vaja jätkata seda, mida Tamperes arutasime, ja tööd, mida seejärel Haagis tegime, et olla ühtne enda poolt väljaöelduga: tasakaal vabaduse, julgeoleku ja õigluse vahel. Sel põhjusel kiirustab Euroopa Parlament vastu võtma Prümi lepingut enne suve. Võimalus vahetada kiirelt ja tõhusalt täpset teavet omab suurt tähtsust rahvusvahelise terrorivastase koostöö saavutamiseks. On tõsi, et me korrutame vajadust sobitada kodanike ja üksikisikute õigusi julgeolekuvajadusega. Euroopa Parlamendil on määrav roll, kuid nagu nõukogu ütleb, ei ole parlamendil tänasel päeval tegelikku sõnaõigust selle üle, mida selles valdkonnas tehakse. Nõukogu võtab kas ühehäälse otsuse või ta ei võta mingit otsust. See on põhjus, miks ma arvan, et see nõrgestab ja kärbib Euroopa Liidu jõudu uutele väljakutsetele vastu astuda. Nagu härra Watson nii selgesõnaliselt ütles, on Euroopa Parlamendi ainus võimalus nõukoguga ühiselt tööd teha viisakuskoosolek, ning demokraatlikult valitud koguna peaks meil olema võimalus võtta osa otsustustest. Me tervitame Euroopa Põhiõiguste Ameti loomist ning loodame, et see amet on võimeline teostama selget järelevalvet kõigi ELi tegevuste üle politsei- ja õigusalase koostöö valdkonnas."@et5
"Arvoisa puhemies, nyt on kyllästymiseen asti hoettu, että terrorismin ilmiö eli selvästi tunnistettavat ryhmät eivät ole vain Euroopan ongelma vaan koko maailman, kuten neuvoston puheenjohtaja totesi. Epäilemättä myös ratkaisujen on oltava maailmanlaajuisia ja eurooppalaisia. Haluan vielä huomauttaa, että ryhmämme tukee EU:n terrorismin vastaista koordinaattoria, valittiinpa tehtävään kuka tahansa, mutta valinta on tehtävä pikaisesti. On tärkeää, ettei hänestä tule vain ”paperitiikeriä”, vaan että hän sää selvän ja voimakkaan mandaatin. Lopuksi haluan sanoa, ja lopetan tähän, että minusta on oikein vaatia, että Euroopan unionin toimiin terrorismin ja sen seurausten torjunnassa liitetään eräs tärkeä ulottuvuus, nimittäin uhrien ja heidän perheittensä tukeminen ja suojelu. Sen perusteella, mitä komission jäsen Frattini totesi Frankfurtin tämänaamuisista tapahtumista, joista minäkin kuulin, uskon, että terrorismi on kenties EU:n suurin haaste, sillä se heikentää kansalaisten turvallisuutta ja fyysistä koskemattomuutta ja pyrkii murentamaan jotain hyvin tärkeää, nimittäin demokraattisten yhteiskuntien arvoja. Siksi on tärkeää, että unioni pyrkii löytämään yhteisiä ratkaisuja. Minusta parlamentille osoitettu suullinen kysymys osoittaa, miten paljon parlamentti haluaa edistyä terrorismin torjunnassa. Se osoittaa kuitenkin myös, että meillä on huolenaiheita, sillä Graham Watson esitteli useita kohtia, jotka saattavat poiketa toteuttamistamme toimista, sillä meillähän on tässä taistelussa myös vastuu demokratiaa ja vapautta kohtaan, mikä on tärkeä asia ja on muistettava. Haluan sanoa myös, että toimet ovat minusta välttämättömiä, kuten kaikki se, mitä olemme tehneet, ja että kaikki se, mistä komission jäsen Frattini puhui, tapahtuu, ja myös poliisin toiminta on hyvin tärkeää, mutta se ei kuitenkaan riitä. Minusta on vahvistettava myös toimia, joilla saadaan aikaan lähentymistä ja vuoropuhelua eri kulttuurien välillä. Minusta kulttuurien keskinäinen lähentyminen on sopiva väline taistelussa terrorismia vastaan. On jatkettava siitä, mistä keskustelimme Tampereella, ja jatkettava Haagissa aloitettua työtä sanomamme vahvistamiseksi: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden välinen tasapaino. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti on kiirehtinyt voidakseen hyväksyä Prümin sopimuksen ennen kesää. Tarkkojen tietojen nopea ja tehokas vaihtaminen on elintärkeää kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi terrorismin torjunnassa. On totta, että haluamme sovittaa yhteen kansalaisten ja ihmisten oikeudet sekä turvallisuuden takaamisen. Euroopan parlamentin rooli on ratkaiseva, mutta, kuten neuvosto toteaa, parlamentilla ei ole nykyään tosiasiallista sananvaltaa siinä, mitä tällä alalla on tehty. Neuvosto joko tekee päätökset yksimielisesti tai ei tee päätöksiä ollenkaan. Tämä heikentää ja vähentää mielestäni Euroopan unionin valtuuksia vastata uusiin haasteisiin. Kuten Graham Watson niin selkeästi totesi, parlamentin ainoa mahdollisuus harjoittaa yhteistyötä neuvoston kanssa ovat kohteliaisuuskäynnit. Demokraattisesti valittuna kansanedustuslaitoksena meillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa osaa päätöksentekoon. Suhtaudumme myönteisesti Euroopan perusoikeusviraston perustamiseen ja toivomme, että virasto kykenee valvomaan tasapuolisesti kaikkia EU:n toimia poliisi- ja oikeusyhteistyön alalla."@fi7
"Monsieur le Président, je pense vraiment que nous avons répété que le phénomène du terrorisme – qui est bien entendu celui de groupes clairement identifiables – n’est pas seulement un problème européen, mais un problème mondial, comme l’a dit le Conseil, et que des réponses mondiales et européennes sont sans conteste nécessaires. Je souhaite également faire remarquer que notre groupe soutient la fonction de coordinateur européen antiterrorisme, quelle que soit la personne désignée, pour autant qu’elle le soit rapidement. Il importe que son rôle ne soit pas administratif, mais qu’il ait un mandat clair et fort. Pour finir et je m’arrêterai ici, je pense qu’il est juste de dire que l’action de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme et ses conséquences, devrait revêtir une dimension essentielle: le soutien et la protection des victimes et de leur famille. Je crois, à la suite de la déclaration de M. Frattini au sujet des événements de ce matin à Francfort, dont j’ai également entendu parler, qu’il s’agit probablement du principal défi auquel l’Europe doit faire face: il touche non seulement à la sécurité des citoyens européens et à leur intégrité physique, mais aspire également à ébranler quelque chose de très important: le terrorisme cherche à miner les valeurs des sociétés démocratiques. C'est pourquoi il est si décisif pour l’UE de chercher des réponses communes. À mon sens, cette question orale du Parlement démontre combien le Parlement désire progresser dans la lutte contre le terrorisme, mais également que nous sommes inquiets, car M. Watson nous a présenté un nombre de problèmes qui sont peut être des aberrations, dans le contexte des mesures que nous prenons, car dans cette lutte nous avons, avant tout, une responsabilité envers la démocratie et la liberté, qui revêt une grande importance et ne peut être oubliée. Je souhaite aussi dire que j’estime ces mesures nécessaires, au même titre que tout ce que nous avons entrepris, que toutes les actions dont M. Frattini a parlées seront entreprises et que le travail effectué par la police est également très important, bien qu’insuffisant. À mon avis, il faut également que nous renforcions les politiques visant à générer l’intégration et le dialogue entre les différentes cultures. Je pense que l’alliance des civilisations est un instrument valable dans la lutte contre le terrorisme. Il faut que nous poursuivions ce dont nous avons parlé à Tampere et le travail que nous avons commencé à La Haye afin de consolider ce que nous avons énoncé: l’équilibre entre la liberté, la sécurité et la justice. C’est pourquoi le Parlement européen s’est empressé d’adopter le traité de Prüm avant l’été. Cette possibilité d’échanger rapidement et efficacement des informations précises est d’une importance vitale pour parvenir à une coopération internationale contre le terrorisme. Il est vrai que nous sommes en train de dire qu'il faut que nous réconciliions les droits de l’homme et du citoyen avec la garantie de la sécurité. Le Parlement européen joue un rôle décisif, mais, comme le dit le Conseil, celui-ci n’a pas vraiment droit de cité quant aux actions entreprises dans ce domaine. Le Conseil prend une décision à l’unanimité ou n’en prend aucune. C’est pourquoi je pense que cela affaiblit et restreint le pouvoir de l’UE face à de nouveaux défis. Comme M. Watson l’a expliqué si clairement, la seule opportunité qu’a le Parlement européen de travailler avec le Conseil est une réunion amicale. En tant qu'assemblée démocratiquement élue, nous devrions avoir la possibilité de prendre part aux décisions. Nous saluons la création d’une agence européenne pour les droits fondamentaux et nous espérons que celle-ci sera en mesure de contrôler équitablement toutes les activités de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire et policière."@fr8
"Elnök úr! Szerintem már orrvérzésig ismételgettük, hogy a terrorizmus jelensége – ami természetesen egyértelműen azonosítható csoportokból áll – nemcsak európai, hanem globális kérdés, amint azt a Tanács is elmondta, és nincs kétség afelől, hogy globális és európai válaszokra van szükségünk. Arra is szeretnék rávilágítani, hogy képviselőcsoportunk támogatja az EU terrorizmusellenes koordinátorát, bárki is legyen az, csak legyen már valaki! Ami fontos, hogy ne csak papíron létezzen, hanem rendelkezzen egyértelmű és erőteljes megbízatással. Végül – és ezzel be is fejezném –, szerintem helytálló azt mondani, hogy az Európai Unió által a terrorizmus elleni küzdelem terén végzett intézkedéseknek és következményeiknek egy alapvető dimenzióval kell rendelkezniük: az áldozatok és családjaik támogatásának és védelmének dimenziójával. Én úgy vélem – és tekintettel arra, amit Frattini úr arról mondott, ami ma reggel és Frankfurtban történt és amiről én is hallottam –, hogy ez talán a leglényegesebb kihívás, amivel az EU szembenéz, mert az nemcsak a polgárok biztonságát és fizikai épségét veszélyezteti, hanem arra törekszik, hogy valami nagyon fontosat ásson alá: demokratikus társadalmaink értékeit. Ezért fontos annyira, hogy az Európai Unió közös válaszokat keressen. Azt gondolom, hogy a Parlamentnek ez a szóbeli választ igénylő kérdése azt mutatja, hogy a Parlament mennyire szeretne előrelépéseket tenni a terrorizmus elleni küzdelemben, de egyszersmind azt is bizonyítja, hogy aggályaink vannak, mivel Watson úr számos olyan kérdést ismertetett, amelyek az általunk hozott intézkedésekkel összefüggésben rendellenességnek is tekinthetők, mert ebben a küzdelemben mindenekelőtt a demokrácia és a szabadság vonatkozásában is felelősségünk van, ami igen fontos és amit nem szabad elfelejteni. Azt is szeretném elmondani, hogy szerintem az intézkedésekre szükség van, mint mindenre, amit tettük és mindenre, ami Frattini úr szavai szerint történni fog, valamint hogy a rendőrség által végzett munka igen jelentős, de nem elegendő. Véleményem szerint a különböző kultúrák között az integráció és a párbeszéd megteremtésére irányuló politikák megerősítésére is szükség van. Azt gondolom, hogy a civilizációk szövetsége érvényes eszköz a terrorizmus elleni küzdelemben. Folytatnunk kell, amiről Tamperében tárgyaltunk, és azt a munkát is, amit Hágában az általunk említettek megszilárdítása érdekében végeztünk: ez pedig a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése közötti egyensúly. Ezért is sürgette az Európai Parlament a Prümi Szerződés elfogadását még a nyár előtt. Ez lehetőség, hogy gyorsan és hatékonyan cserélhessünk információkat, létfontosságú a terrorizmus elleni nemzetközi együttműködés megvalósulásához. Igaz, hogy azt mondjuk, össze kell egyeztetnünk e polgári és emberi jogokat a biztonság garantálásával. Az Európai Parlament itt döntő szereppel bír, de – amint azt a Tanács mondja –, a Parlamentnek manapság nincs tényleges beleszólása abba, hogy mi történik ezen a területen. A Tanács vagy egyhangú határozatot hoz vagy nem hoz határozatot. Ezért gondolom azt, hogy ez gyengíti és gátolja az Európai Unió azon készségét, hogy reagáljon az új kihívásokra. Amint azt Watson úr annyira egyértelműen megfogalmazta: az egyetlen lehetőség, amellyel az Európai Parlamentnek élhet a Tanáccsal folytatott munka során, az egy udvariassági találkozó, demokratikusan megválasztott közgyűlésként pedig lehetőségünk kellene, hogy legyen a döntésekben való részvételre. Üdvözöljük az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozását, és reméljük, hogy ez az ügynökség képes lesz arra, hogy tisztességesen nyomon kövesse a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén folytatott összes uniós tevékenységet."@hu11
"Signor Presidente, credo che ormai sia stato ripetuto alla nausea che il fenomeno terroristico –che è ovviamente costituito da gruppi chiaramente riconoscibili – non è una questione solo europea, bensì globale, come ha affermato il Consiglio, e non vi è dubbio che vi è bisogno di risposte a livello globale e europeo. Vorrei inoltre sottolineare che il nostro gruppo sostiene il coordinatore antiterrorismo, chiunque sia, purché lo si nomini presto. La cosa importante è che la persona in questione non sia una tigre di carta, ma abbia un mandato chiaro e forte. Infine, e mi fermo qui, ritengo giusto dire che l’azione dell’Unione europea nella lotta contro il terrorismo e le sue conseguenze debbano abbracciare una dimensione fondamentale, ovvero il sostegno e la tutela delle vittime e delle loro famiglie. A mio parere, e alla luce di quanto riferito dal Commissario Frattini su quanto accaduto a Francoforte questa mattina – anch’io ne ho avuto notizia –, il terrorismo è la sfida più importante che l’Unione europea deve fronteggiare, perché non solo riguarda la sicurezza dei cittadini e la loro integrità fisica, bensì cerca di minare qualcosa di molto importante, ovvero i valori delle società democratiche. Ecco perché è così importante per l’Unione europea cercare di dare delle risposte comuni. Ritengo che la presente interrogazione orale del Parlamento dimostri il desiderio di progredire nella lotta al terrorismo, ma anche che nutriamo preoccupazioni, dal momento che l’onorevole Watson ha avanzato una serie di questioni che possono essere delle aberrazioni, nel contesto delle misure che stiamo prendendo, poiché in questa lotta abbiamo soprattutto una responsabilità nei confronti della democrazia e della libertà, che è molto importante e non può essere dimenticata. Vorrei inoltre dire che, a mio parere, le misure sono necessarie, così come tutto quello che abbiamo fatto, e tutto ciò che secondo il Commissario Frattini succederà, e il fatto che il lavoro svolto dalla polizia è anch’esso molto importante ma insufficiente. A mio avviso è inoltre necessario consolidare le politiche costruttive per l’integrazione e il dialogo fra le diverse culture. L’alleanza fra le civiltà è secondo me uno strumento molto valido nella lotta contro il terrorismo. Dobbiamo continuare con quanto abbiamo discusso a Tampere e col lavoro che abbiamo compiuto all’Aia, al fine di consolidare quanto abbiamo detto: l’equilibrio fra la libertà, la sicurezza e la giustizia. Per tale motivo il Parlamento europeo si è affrettato ad adottare il trattato di Prüm prima dell’estate. Questa possibilità di scambiare in modo rapido ed efficiente informazioni precise è di importanza vitale per poter sviluppare la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. E’ vero che diciamo che dobbiamo conciliare tali diritti dei cittadini e delle persone con la garanzia della sicurezza. Il Parlamento europeo riveste un ruolo determinante, ma, come afferma il Consiglio, attualmente il Parlamento non ha voce in capitolo su quanto viene compiuto in questo campo. Il Consiglio o prende una decisione all’unanimità oppure non prende alcuna decisione. In tale modo, a mio parere, ne viene indebolita la capacità dell’Unione di rispondere alle nuove sfide. Come ha detto chiaramente l’onorevole Watson, l’unica occasione in cui il Parlamento europeo può collaborare con il Consiglio è una riunione di cortesia, e in qualità di Assemblea democraticamente eletta dovremmo avere il modo di partecipare al processo decisionale. Accogliamo con favore la creazione dell’Agenzia europea per la tutela dei diritti fondamentali e speriamo che tale organo possa esercitare un controllo su tutte le attività dell’Unione europea nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria."@it12
"Pone Pirmininke, aš manau, kad kartojama, jog terorizmo reiškinys — kurį sudaro, be abejo, aiškiai atpažįstamos grupuotės — tai ne tik Europos problema, tai pasaulinė problema, kaip pripažino ir Taryba, ir neabejotina, kad reikalingas globalus ir europinis atsakas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mūsų frakcija remia ES kovos su terorizmu koordinatorių, kas jis bebūtų, bet jį reikia paskirti nedelsiant. Svarbu tai, kad jis ar ji nebūtų popierinis tigras, bet turėtų aiškų ir stiprų mandatą. Galiausiai – tuo ir baigsiu – aš manau, kad teisinga sakyti, jog Europos Sąjungos veikla kovojant su terorizmu ir jo padariniais turėtų turėti esminį elementą: paramą aukoms ir jų šeimoms bei jų apsaugą. Turint omenyje tai, ką ponas Frattini sakė apie šio ryto įvykius Frankfurte, apie kuriuos aš taip pat girdėjau, manau, kas tai yra tikriausiai didžiausias iššūkis, su kuriuo ES susiduria, nes ne tik gresia piliečių saugumui ir gyvybei, bet ir siekia sunaikinti kažką labai svarbaus: siekia sunaikinti demokratinių visuomenių vertybes. Štai kodėl labai svarbu, kad Europos Sąjunga stengtųsi rasti bendrą atsaką. Aš manau, kad šis žodinis klausimas Parlamentui rodo, kaip labai Parlamentas nori pasiekti pažangos kovoje su terorizmu, bet taip pat rodo, kad esame susirūpinę, nes ponas Watson nurodė daugelį problemų, galinčių sukelti nukrypimus mūsų taikomų priemonių kontekste, kadangi šioje kovoje mes visų pirma privalome išsaugoti demokratiją ir laisvę – tai labai svarbu ir to negalima užmiršti. Dar norėčiau pasakyti, kad, mano nuomone, priemonės yra reikalingos, kaip ir visa kita, ką mes padarėme, ir visa, kas, anot pono Frattini, įvyks, ir kad policijos atliekamas darbas yra labai svarbus, bet nepakankamas. Mano požiūriu, mes turime tobulinti strategijas, kurios skatina skirtingų kultūrų integraciją ir dialogą. Manau, kad civilizacijų aljansas yra naudingas įrankis kovoje su terorizmu. Mums reikia tęsti tai, ką svarstėme Tamperėje, tęsti Hagoje pradėtą darbą, siekiant sustiprinti tai, ką sakėme: laisvės, saugumo ir teisingumo darną. Štai kodėl Europos Parlamentas skubėjo iki vasaros priimti Prüm sutartį. Galimybė greitai ir veiksmingai apsikeisti tikslia informacija yra gyvybiškai svarbi siekiant tarptautinio bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje. Tiesa, kad mes sakome, jog reikia suderinti piliečių ir žmogaus teises su saugumo užtikrinimu. Europos Parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį, bet, kaip sako Taryba, dabar Parlamentas faktiškai negali pasisakyti dėl to, kas šioje srityje padaryta. Taryba priima sprendimą vienbalsiai arba nepriima jokio sprendimo. Ir tai, mano nuomone, silpnina ir iškreipia Europos Sąjungos gebėjimą rasti atsaką į naujus iššūkius. Kaip aiškiai pasakė ponas Watson, vienintelė proga, kai Europos Parlamentas dirba su Taryba, yra mandagumo posėdžiai, bet iš tikro, kaip demokratiškai išrinkta asamblėja, turėtume dalyvauti priimant sprendimus. Mes sveikiname Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą ir tikimės, kad ji pajėgs gerai stebėti visą Europos Sąjungos veiklą policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nedomāju, ka tas ir atkārtots ka terorisma fenomens, kurš, protams, ir skaidri identificējamas grupas, ir ne tikai Eiropas problēma; tā ir globāla problēma, kā Padome to norādīja, un nav šaubu, ka mums ir vajadzīga globāla un Eiropas reakcija. Vēlos arī norādīt, ka mūsu grupa atbalsta ES pretterorisma koordinatoru, lai kurš tas arī būtu, bet tas ir jāieceļ drīz. Svarīgi ir, lai viņš vai viņa nebūtu tikai „papīra tīģeris”, bet viņam vai viņai būtu dots skaidrs un spēcīgs mandāts. Visbeidzot, un ar šo arī beigšu, manuprāt, ir tiesa, sakot, ka Eiropas Savienības darbībai cīņā pret terorismu un tās sekām vajadzētu iegūt svarīgu dimensiju: upuru un viņu ģimeņu atbalstu un aizsardzību. Manuprāt, un, ņemot vērā kunga teikto, par to, kas notika šorīt Frankfurtē, par ko es arī biju dzirdējusi, kas, iespējams, ir vislielākais izaicinājums, ar ko ES ir nācies saskarties, jo tas ne tikai ietekmē pilsoņu drošību un to fizisko neaizskaramību, bet mēģina apdraudēt arī kaut ko ļoti svarīgu: tas mēģina apdraudēt demokrātisko sabiedrību vērtības. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība vienotos par kopēju reakciju. Es uzskatu, ka šis mutiskais jautājums Parlamentam parāda, cik ļoti Parlaments vēlas panākt progresu cīņā pret terorismu, taču tas parāda arī to, ka esam norūpējušies, jo iepazīstināja ar vairākiem jautājumiem, kas varētu būt novirzes īstenoto pasākumu kontekstā, jo pirmkārt šajā cīņā mums ir arī atbildība pret demokrātiju un brīvību, kura ir ļoti svarīga un nedrīkst tikt aizmirsta. Es vēlos teikt arī to, ka, manuprāt, pasākumi ir nepieciešami tāpat kā viss, ko esam darījuši, un viss, ko teica, notiks, un ka policijas veiktais darbs arī ir ļoti svarīgs, taču ar to nepietiek. Manuprāt, mums ir jāstiprina politika, kas veido integrāciju un dialogu dažādu kultūru starpā. Es domāju, ka civilizāciju alianse ir teicams instruments cīņā pret terorismu. Mums ir jāturpina tas, par ko mēs spriedām Tamperē, un darbs, ko pēc tam veicām Hāgā, lai nostiprinātu mūsu teikto: brīvības, drošības un tiesiskuma līdzsvars. Tādēļ Eiropas Parlaments steidzās pieņemt Prīmes Līgumu pirms vasaras. Iespēja ātri un efektīvi veikt precīzu informācijas apmaiņu ir ļoti svarīga, lai īstenotu starptautisko sadarbību pret terorismu. Tā ir tiesa, ka mēs sakām, ka ir jāsaskaņo pilsoņu tiesības un cilvēktiesības ar drošības nodrošināšanu. Eiropas Parlamentam ir izšķiroša loma, bet, kā norāda Padome, šobrīd Parlaments nevar efektīvi noteikt to, kas notiek šajā jomā. Vai nu Padome pieņem vienprātīgu lēmumu, vai nepieņem lēmumu vispār. Šis, manuprāt, ir iemesls, kas vājina un ierobežo Eiropas Savienības spējas reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Kā kungs jau skaidri izteicās, vienīgā iespēja Eiropas Parlamentam strādāt kopā ar Padomi ir koleģiālas tikšanās, un kā demokrātiski ievēlētai asamblejai mums ir jābūt iespējai piedalīties lēmumu pieņemšanā. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Pamattiesību aģentūras izveidi, un ceram, ka šī aģentūra spēs taisnīgi uzraudzīt visas ES aktivitātes policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā."@lv13
"Señor Presidente, yo sí pienso que se ha dicho, hasta la saciedad, que el fenómeno del terrorismo —que, por cierto, son grupos clarísimamente reconocibles— no sólo es una cuestión europea, es una cuestión global, como ha dicho antes el Consejo, y necesitamos, sin lugar a dudas, respuestas globales y europeas. Quisiera aquí también subrayar que nuestro Grupo apoya al Coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, sea quien vaya a ser, pero que sea pronto. Pero, eso sí, que no sea un tigre de papel, por favor, sino que tenga un mandato claro y reforzado. Y, por último —y con eso termino—, creo que es de justicia señalar que la acción de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias debe incluir una dimensión esencial: el apoyo y la protección a las víctimas y a sus familias. Yo creo, y en vista de lo que ha dicho el señor Frattini sobre lo que ha pasado esta mañana en Fráncfort —lo he oído yo también—, que es el reto más importante, quizás, que tiene la Unión ante sí, porque afecta no sólo a la seguridad de los ciudadanos y su integridad física, sino que también pretende minar algo que es muy importante: pretende minar los valores de las sociedades democráticas. Y por ello es tan importante que la Unión Europea busque respuestas conjuntas. Creo que esta pregunta oral del Parlamento demuestra el interés que tiene este Parlamento en progresar en esa lucha contra el terrorismo, pero también demuestra que tenemos inquietudes, porque el señor Watson ha dicho una gran batería de cosas que pueden ser aberraciones, dentro de las medidas que tomamos, porque ante todo tenemos también en esta lucha una responsabilidad democrática y de libertad que es muy importante y que no podemos olvidar. Quería también decir que creo que las medidas son necesarias, así como todo lo que hemos hecho, y todo lo que el señor Frattini dice que nos va a venir, y la labor policial es efectivamente también muy importante, pero no es suficiente. Hay que reforzar también —opino— las políticas constructivas de integración y el diálogo entre diferentes culturas. La alianza de las civilizaciones creo que es un instrumento muy válido en la lucha contra el terrorismo. Debemos seguir con las referencias que tenemos en Tampere y lo que hemos desarrollado después en La Haya para la consolidación de esto que decimos: el equilibrio entre libertad, seguridad y justicia. El Parlamento Europeo, por ello, se apresuró a dar su voto positivo al Tratado de Prüm antes del verano. Esa posibilidad de intercambiar con agilidad y eficiencia información exacta es de capital importancia para lograr una cooperación internacional contra el terror. Es verdad que decimos que hay que conciliar estos derechos de los ciudadanos y los humanos con la garantía de la seguridad. El Parlamento Europeo es determinante, pero, como dice el Consejo, efectivamente, hoy por hoy, este Parlamento no tiene ninguna palabra en todo lo que se hace en este ámbito. Se toma la decisión en el Consejo por unanimidad o no se toma. Y por ello creo que esto debilita y frena el poder de la Unión Europea para poder responder a los nuevos desafíos. El Parlamento Europeo —y me parece que el señor Watson lo ha dicho con claridad— tiene sólo esa colaboración de cortesía y deberíamos ser la Asamblea democráticamente elegida los que tendríamos que tener posibilidades de tomar parte en las decisiones. Nos felicitamos con la creación de la Agencia Europea para la protección de los derechos fundamentales y esperamos que esta Agencia pueda ejercer control justamente sobre todas las actividades de la Unión relativas a esta cooperación policial y judicial."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat het tot vervelens toe is herhaald dat het verschijnsel terrorisme – waarbij het natuurlijk gaat om duidelijk herkenbare groepen – niet slechts een Europees vraagstuk is, maar een mondiaal vraagstuk zoals de Raad zegt, en dat we ongetwijfeld mondiale en Europese antwoorden nodig hebben. Ik wil er ook graag op wijzen dat onze Fractie de EU-coördinator voor terrorismebestrijding steunt, wie het ook wordt, als hij maar spoedig komt. Belangrijk is dat hij of zij geen papieren tijger zal zijn, maar een duidelijk en krachtig mandaat krijgt. Tot slot en ik wil hier mee afronden, vind ik dat het juist is om te zeggen dat de activiteiten van de Europese Unie in de strijd tegen het terrorisme en de gevolgen ervan een essentiële dimensie bevatten: steun en bescherming voor slachtoffers en hun familie. Ik geloof, en gezien datgene wat de heer Frattini zei over wat er vanmorgen in Frankfurt gebeurde, en waar ik ook over heb gehoord, dat het misschien de belangrijkste uitdaging is waarmee de EU wordt geconfronteerd, omdat deze de veiligheid van de burgers en hun fysieke integriteit beïnvloedt, maar ook probeert iets heel belangrijks te ondergraven: de normen en waarden van democratische samenlevingen. Daarom is het zo belangrijk dat de Europese Unie streeft naar gezamenlijke antwoorden. Ik ben van mening dat deze mondelinge vraag aan het Parlement laat zien hoeveel voortgang het Parlement wil maken in de strijd tegen het terrorisme, maar de vraag laat ook zien dat we bezorgd zijn, omdat de heer Watson een aantal kwesties heeft gepresenteerd die misschien in het kader van de maatregelen die we nemen misstappen zijn, omdat we in deze strijd bovenal ook een verantwoordelijkheid hebben voor democratie en vrijheid. Dat is belangrijk en dat mag niet worden vergeten. Ik wil ook graag zeggen dat ik vind dat de maatregelen noodzakelijk zijn, zoals alles wat we hebben gedaan, en alles wat de heer Frattini zegt gaat gebeuren, en dat het werk van de politie ook zeer belangrijk is, zij het niet toereikend. Naar mijn mening moeten we ook de beleidsterreinen versterken die integratie en dialoog tussen verschillende culturen creëren. Ik vind dat de alliantie van beschavingen een waardevol instrument is in de strijd tegen terrorisme. We moeten doorgaan met wat we bespraken in Tampere en de activiteiten die we vervolgens in Den Haag ontplooiden om te consolideren wat we hebben afgesproken: de balans tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Daarom heeft het Europees Parlement spoed betracht met de goedkeuring van het Verdrag van Prüm voor de zomer. Deze mogelijkheid van snelle en efficiënte uitwisseling van accurate informatie is van vitaal belang voor het tot stand brengen van internationale samenwerking bij terreurbestrijding. Het is waar dat we zeggen dat we deze rechten van burgers moeten verzoenen met het waarborgen van veiligheid. Het Europees Parlement speelt een beslissende rol maar, zoals de Raad zegt, tegenwoordig heeft het Parlement geen effectieve invloed op wat er speelt op dit terrein. Of de Raad neemt een unaniem besluit of hij neemt geen besluit. Daarom vind ik dat dit de macht van de Europese Unie om op nieuwe uitdagingen te reageren, verzwakt en intoomt. Zoals de heer Watson het zo duidelijk zei, de enige gelegenheid voor het Europees Parlement om met de Raad samen te werken is een beleefdheidsbezoek, en als democratisch gekozen assemblee zouden we de gelegenheid moeten hebben om aan de besluitvorming deel te nemen. We zijn blij met de instelling van het Europees Bureau voor de grondrechten en we hopen dat dit bureau in staat zal zijn om werkelijk toezicht te houden op alle EU-activiteiten op het terrein van politiële en justitiële samenwerking."@nl3
"Panie przewodniczący, uważam, że powtarzano już że zjawisko terroryzmu - które stanowią oczywiście wyraźnie rozpoznawalne grupy - nie jest jedynie sprawą europejską, lecz sprawą globalną, jak stwierdziła Rada, i nie ma wątpliwości, że potrzebujemy reakcji na szczeblu globalnym i europejskim. Chciałbym również zwrócić uwagę, że nasza grupa popiera antyterrorystycznego koordynatora UE, ktokolwiek nim będzie, ale powinien pojawić się szybko. Istotne jest, aby nie był papierowym tygrysem, ale miał wyraźny i silny mandat. Wreszcie, na czym zakończę, uważam, że należy stwierdzić, że działania Unii Europejskiej w walce przeciwko terroryzmowi i jego konsekwencjom powinny obejmować istotny wymiar: wsparcie i ochronę ofiar i ich rodzin. Uważam, także w świetle tego, co powiedział pan Frattini i co wydarzyło się we Frankfurcie dziś rano, o czym również słyszałam, że to prawdopodobnie najistotniejsze wyzwanie stojące przed UE, ponieważ dotyczy nie tylko bezpieczeństwa jej obywateli i ich nienaruszalności fizycznej, ale również dąży do osłabienia czegoś bardzo ważnego: osłabienia wartości społeczeństw demokratycznych. Właśnie dlatego szukanie wspólnych odpowiedzi jest tak istotne dla Unii Europejskiej. Uważam, że ta interpelacja do Parlamentu pokazuje, jak bardzo Parlamentowi zależy na uczynieniu postępu w walce z terroryzmem, ale jednocześnie pokazuje, że mamy obawy, ponieważ pan Watson przedstawił szereg kwestii, które mogą naruszać zasady, w kontekście podejmowanych przez nas działań, jako że tocząc tę walkę przede wszystkim ponosimy odpowiedzialność wobec demokracji i wolności, co jest bardzo istotne i o czym nie można zapomnieć. Chciałbym również powiedzieć, że moim zdaniem działania są potrzebne, podobnie jak wszystko, co dotąd uczyniliśmy oraz wszystko, co zapowiadał pan Frattini, a praca wykonana przez policję jest również bardzo istotna, ale niewystarczająca. Moim zdaniem musimy również wzmocnić politykę odpowiedzialną za integrację i dialog między kulturami. Uważam, że sojusz cywilizacji jest ważnym instrumentem walki z terroryzmem. Musimy kontynuować to, o czym dyskutowaliśmy w Tampere oraz to, co robiliśmy w Hadze, aby skonsolidować to, o czym rozmawialiśmy: równowagę między wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością. Właśnie dlatego Parlament Europejski przyśpieszał przyjmowanie traktatu Prüm przed nadejściem lata. Ta możliwość szybkiej i skutecznej wymiany informacji ma kluczowe znaczenie dla realizacji międzynarodowej współpracy przeciwko terrorowi. To prawda, że opowiadamy się za koniecznością pogodzenia tych praw obywateli i ludzi z zapewnieniem bezpieczeństwa. Parlament Europejski ma rolę decydującą, ale jak stwierdza Rada, obecnie Parlament praktycznie nie ma prawa głosu w odniesieniu do działań podejmowanych w tej dziedzinie. Rada albo podejmuje decyzję jednogłośną, albo nie podejmuje decyzji. Z tego względu uważam, że osłabia to zdolność Unii Europejskiej do reagowania na nowe wyzwania. Jak wyraźnie stwierdził pan Watson, jedyną szansą Parlamentu Europejskiego na współpracę z Radą są spotkania grzecznościowe, a jako demokratycznie wybrane zgromadzenie powinniśmy mieć prawo udziału w podejmowaniu decyzji. Z zadowoleniem przyjmujemy ustanowienie Europejskiej Agencji Praw Podstawowych i mamy nadzieję, że ta agencja będzie w stanie właściwie monitorować wszystkie działania UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej."@pl16
"Senhor Presidente, penso realmente que já aqui foi dito até à saciedade que o fenómeno do terrorismo – que é constituído, obviamente, por grupos claramente identificáveis – não é apenas um problema europeu, mas um problema global, como o Conselho assinalou, e não há dúvida de que precisamos de respostas europeias e globais. Gostaria de realçar ainda que o nosso grupo apoia o Coordenador da UE para a luta contra o terrorismo, seja ele quem for, mas esse cargo tem de ser preenchido sem demora. O que realmente importa é que essa figura não seja um tigre de papel, mas que tenha um mandato claro e forte. Por último – e terminarei aqui –, penso ser legítimo afirmar que a acção da União Europeia na luta contra o terrorismo e as respectivas consequências deveria incluir uma dimensão essencial: apoio e protecção às vítimas e às suas famílias. Eu creio – e tendo em conta o que o Comissário Frattini disse a propósito do que aconteceu esta manhã em Frankfurt, que eu também ouvi – que esse é talvez o mais importante desafio que a UE enfrenta, porque afecta não só a segurança dos cidadãos e a sua integridade física, mas procura também minar algo muito importante: procura minar os valores das sociedades democráticas. Essa a razão pela qual é tão importante que a União Europeia procure respostas conjuntas. Creio que esta pergunta oral do Parlamento demonstra o quanto esta Câmara está empenhada em progredir na luta contra o terrorismo, mas demonstra igualmente que temos preocupações, porque o senhor deputado Watson enumerou um conjunto de questões que podem ser aberrações no contexto das medidas que estamos a tomar, e, acima de tudo, porque nesta luta nós também temos uma responsabilidade para com a democracia e a liberdade, que é muito importante e não pode ser esquecida. Gostaria também de dizer que penso que as medidas são necessárias, assim como tudo aquilo fizemos e tudo aquilo que o Comissário Frattini diz que vai ser feito, e que o trabalho desenvolvido pela polícia também é muito importante, mas não é suficiente. Do meu ponto de vista, temos igualmente de reforçar políticas que propiciam a integração e o diálogo entre diferentes culturas. Penso que a aliança de civilizações é um instrumento muito válido na luta contra o terrorismo. Temos de seguir em frente com aquilo que discutimos em Tampere e com o trabalho que realizámos depois em Haia a fim de consolidar o que dissemos: o equilíbrio entre liberdade, segurança e justiça. Foi por essa razão que o Parlamento Europeu se apressou a aprovar o Tratado de Prüm antes do Verão. Esta possibilidade de trocar informações rigorosas com rapidez e eficiência reveste-se de uma importância vital para alcançarmos uma cooperação internacional contra o terrorismo. É certo que dizemos que é preciso conciliar estes direitos dos cidadãos e dos seres humanos com a garantia de segurança. O Parlamento Europeu tem um papel decisivo a desempenhar, mas, como o Conselho diz, actualmente este Parlamento não tem realmente voz activa sobre o que se faz neste domínio. Ou o Conselho toma uma decisão por unanimidade, ou não toma qualquer decisão. É justamente por essa razão que eu penso que isto enfraquece e cerceia o poder da União Europeia para responder a novos desafios. Como o senhor deputado Watson disse com toda a clareza, a única oportunidade que o Parlamento Europeu tem de trabalhar com o Conselho é numa reunião de cortesia, e, enquanto assembleia democraticamente eleita, nós deveríamos ter a possibilidade de tomar parte nas decisões. Saudamos a criação da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais e esperamos que esta agência possa monitorizar com imparcialidade todas as actividades da UE no âmbito da cooperação policial e judicial."@pt17
"Señor Presidente, yo sí pienso que se ha dicho, hasta la saciedad, que el fenómeno del terrorismo —que, por cierto, son grupos clarísimamente reconocibles— no sólo es una cuestión europea, es una cuestión global, como ha dicho antes el Consejo, y necesitamos, sin lugar a dudas, respuestas globales y europeas. Quisiera aquí también subrayar que nuestro Grupo apoya al Coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, sea quien vaya a ser, pero que sea pronto. Pero, eso sí, que no sea un tigre de papel, por favor, sino que tenga un mandato claro y reforzado. Y, por último —y con eso termino—, creo que es de justicia señalar que la acción de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias debe incluir una dimensión esencial: el apoyo y la protección a las víctimas y a sus familias. Yo creo, y en vista de lo que ha dicho el señor Frattini sobre lo que ha pasado esta mañana en Fráncfort —lo he oído yo también—, que es el reto más importante, quizás, que tiene la Unión ante sí, porque afecta no sólo a la seguridad de los ciudadanos y su integridad física, sino que también pretende minar algo que es muy importante: pretende minar los valores de las sociedades democráticas. Y por ello es tan importante que la Unión Europea busque respuestas conjuntas. Creo que esta pregunta oral del Parlamento demuestra el interés que tiene este Parlamento en progresar en esa lucha contra el terrorismo, pero también demuestra que tenemos inquietudes, porque el señor Watson ha dicho una gran batería de cosas que pueden ser aberraciones, dentro de las medidas que tomamos, porque ante todo tenemos también en esta lucha una responsabilidad democrática y de libertad que es muy importante y que no podemos olvidar. Quería también decir que creo que las medidas son necesarias, así como todo lo que hemos hecho, y todo lo que el señor Frattini dice que nos va a venir, y la labor policial es efectivamente también muy importante, pero no es suficiente. Hay que reforzar también —opino— las políticas constructivas de integración y el diálogo entre diferentes culturas. La alianza de las civilizaciones creo que es un instrumento muy válido en la lucha contra el terrorismo. Debemos seguir con las referencias que tenemos en Tampere y lo que hemos desarrollado después en La Haya para la consolidación de esto que decimos: el equilibrio entre libertad, seguridad y justicia. El Parlamento Europeo, por ello, se apresuró a dar su voto positivo al Tratado de Prüm antes del verano. Esa posibilidad de intercambiar con agilidad y eficiencia información exacta es de capital importancia para lograr una cooperación internacional contra el terror. Es verdad que decimos que hay que conciliar estos derechos de los ciudadanos y los humanos con la garantía de la seguridad. El Parlamento Europeo es determinante, pero, como dice el Consejo, efectivamente, hoy por hoy, este Parlamento no tiene ninguna palabra en todo lo que se hace en este ámbito. Se toma la decisión en el Consejo por unanimidad o no se toma. Y por ello creo que esto debilita y frena el poder de la Unión Europea para poder responder a los nuevos desafíos. El Parlamento Europeo —y me parece que el señor Watson lo ha dicho con claridad— tiene sólo esa colaboración de cortesía y deberíamos ser la Asamblea democráticamente elegida los que tendríamos que tener posibilidades de tomar parte en las decisiones. Nos felicitamos con la creación de la Agencia Europea para la protección de los derechos fundamentales y esperamos que esta Agencia pueda ejercer control justamente sobre todas las actividades de la Unión relativas a esta cooperación policial y judicial."@ro18
"Pán predsedajúci, domnievam sa, že tu bolo do zunovania opakované, že fenomén terorizmu, ktorý je samozrejme jasne rozpoznateľný v skupinách, nie je len európskou záležitosťou. Ako Rada vyhlásila, je celosvetovým problémom a niet pochýb o tom, že potrebujeme reakcie na svetovej a európskej úrovni. Chcela by som tiež zdôrazniť, že naša skupina podporuje funkciu koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, nech už bude do nej vymenovaný ktokoľvek, je potrebné, aby to bolo čo najskôr. Dôležité je, aby koordinátor či koordinátorka neboli len psom, ktorý šteká a nehryzie, ale mali jasný a silný mandát. A nakoniec, a týmto môj príspevok ukončím, sa domnievam, že je správne poznamenať, že činnosť Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu a jeho následkom by mala zahŕňať jeden základný rozmer, ktorým je podpora a ochrana jeho obetí a ich rodín. Domnievam sa a s ohľadom na to, čo povedal pán Frattini o udalostiach, ku ktorým dnes ráno došlo vo Frankfurte, o ktorých som tiež počula, že terorizmus je pravdepodobne najvýznamnejšou výzvou, ktorej EÚ čelí, keďže neovplyvňuje len bezpečnosť občanov a ich fyzickú integritu, ale snaží sa o oslabenie niečoho, čo je veľmi dôležité. Snaží sa o oslabenie hodnôt demokratických spoločností. Preto je také dôležité, aby Európska únia našla spoločnú reakciu. Domnievam sa, že táto otázka na ústne zodpovedanie Parlamentu dokazuje, ako veľmi si Parlament želá napredovať v boji proti terorizmu, ale zároveň dokazuje, že máme obavy, pretože pán Watson uviedol množstvo záležitostí, ktoré môžu byť odchýlkami, v súvislosti s opatreniami, ktoré prijímame, pretože predovšetkým sa v tomto boji tiež zodpovedáme demokracii a slobode, ktoré sú veľmi dôležité a nesmie sa na ne zabúdať. Chcela by som tiež povedať, že sa domnievam, že opatrenia sú potrebné, ako všetky kroky, ktoré sme podnikli, a všetky kroky, ktoré ako uviedol pán  Frattini, podnikneme a že práca, ktorú vykonala polícia je veľmi výrazná, avšak nepostačujúca. Podľa môjho názoru musíme tiež posilniť politiky, ktoré vytvárajú atmosféru integrácie a dialógu medzi rôznymi kultúrami. Domnievam sa, že Aliancia civilizácií je platným nástrojom boja proti terorizmu. Potrebujeme pokračovať v činnosti, o ktorej sme diskutovali v Tampere a v práci, ktorú sme vykonali v Haagu, s cieľom konsolidovať naše vyhlásenie o rovnováhe medzi slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou. Preto Európsky parlament urýchľoval prijatie Prümskej zmluvy pred letnými prázdninami. Táto možnosť rýchlej a účinnej výmeny presných informácií je životne dôležitá na dosiahnutie medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu. Je pravda, že tvrdíme, že potrebujeme zlúčiť tieto občianske a ľudské práva so zaručením bezpečnosti. Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu, ale ako vyhlásila Rada, v súčasnosti sa Parlament nemôže efektívne vyjadriť o tom, čo sa deje v rámci činnosti v tejto oblasti. Buď Rada prijíma rozhodnutia jednomyseľne, alebo ich neprijíma vôbec. Preto sa domnievam, že toto oslabuje Európsku úniu a brzdí jej silu reagovať na nové výzvy. Ako jasne vyhlásil pán Watson, jedinou možnosťou spolupráce Rady a Európskeho parlamentu je zdvorilostné stretnutie a ako demokraticky zvolené zhromaždenie by sme mali mať možnosť podieľať sa na rozhodovaní. Vítame vytvorenie Agentúry pre základné práva a dúfame, že táto agentúra bude schopná spravodlivo monitorovať všetky činnosti EÚ v oblasti policajnej a súdnej spolupráce."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da je bilo večkrat izpostavljeno, da pojav terorizma — to so seveda jasno prepoznavne skupine — ni le evropsko vprašanje, ampak svetovno vprašanje, kot je povedal Svet, zato se moramo nedvomno odzvati na svetovni in evropski ravni. Prav tako izpostavljam, da naša skupina podpira koordinatorja EU za boj proti terorizmu, ne glede na to, kdo bo prevzel to nalogo, in menim, da se mora to zgoditi kmalu. Pomembno je, da ta oseba ne bo papirnati tiger, ampak da bo imela jasen in odločen mandat. Končno – s tem bom tudi končala – menim, da lahko rečemo, da morajo ukrepi Evropske unije za boj proti terorizmu in njihove posledice vključevati bistveno razsežnost: podporo za žrtve in njihove družine ter njihovo zaščito. Glede na to, kar je povedal gospod Frattini o današnjih dogodkih v Frankfurtu, za katere sem izvedel tudi jaz, menim, da je to morda najpomembnejši izziv, s katerim se spopada EU, ker ne vpliva le na varnost državljanov in njihovo telesno celovitost, ampak poleg tega poskuša ogroziti nekaj zelo pomembnega: vrednote demokratične družbe. Zato je tako pomembno, da Evropska unija zahteva skupni odziv. Menim, da to ustno vprašanje za Parlament dokazuje, kako močno si Parlament želi doseči napredek v boju proti terorizmu, dokazuje pa tudi, da smo zaskrbljeni, ker je gospod Watson predstavil več vprašanj, ki lahko pomenijo odstopanje, v okviru ukrepov, ki jih sprejemamo, ker smo v tem boju zlasti odgovorni za demokracijo in svobodo, ki sta zelo pomembni in ju ne smemo zanemariti. Prav tako menim, da so ukrepi potrebni, tako kot vse, kar smo naredili za to, da se bo zgodilo vse, o čemer govori gospod Frattini, in da je policija naredila zelo veliko, vendar ne dovolj. Menim, da moramo prav tako okrepiti politiko, s katero se vzpostavljata povezovanje in dialog med različnimi kulturami. Menim, da je zavezništvo med civilizacijami učinkovito sredstvo za boj proti terorizmu. Nadaljevati moramo s tem, kar smo obravnavali v Tampereju, in z našim delom iz Haaga, da bomo utrdili naše besede: ravnotežje med svobodo, varnostjo in pravičnostjo. Zato je Evropska unija pohitela in sprejela prümsko pogodbo pred poletjem. Možnost hitre in učinkovite izmenjave točnih informacij je bistvena za mednarodno sodelovanje v boju proti terorizmu. Res je, da govorimo, da moramo uskladiti te pravice državljanov in ljudi z zagotavljanjem varnosti. Evropski parlament ima odločilno vlogo, ampak po besedah Sveta Parlament zdaj pravzaprav nima vpliva na dogajanje na tem področju. Ali Svet sprejme soglasno odločitev ali pa je sploh ne sprejme. Zato menim, da se s tem ogroža in omejuje moč Evropske Unije za odziv na nove izzive. Gospod Watson je zelo jasno povedal, da lahko Evropski parlament sodeluje s Svetom le na vljudnostnih srečanjih, kot demokratično izvoljena skupščina pa moramo imeti priložnost, da sodelujemo pri odločitvah. Pozdravljamo ustanovitev evropske agencije za temeljne pravice in upamo, da bo lahko ta agencija pravično spremljala vse dejavnosti EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja."@sl20
"Herr talman! Jag tycker faktiskt att det har upprepats till leda att företeelsen terrorism – som givetvis utgörs av tydligt igenkännliga grupper – inte bara är en europeisk fråga utan en global fråga, som rådet sa, och det råder ingen tvekan om att vi behöver insatser på global och europeisk nivå. Jag vill också påpeka att vår grupp stöder EU:s samordnare mot terrorismen, vem det än blir, men tjänsten bör tillsättas snart. Det viktiga är att han eller hon inte blir någon papperstiger utan får ett tydligt och starkt mandat. Avslutningsvis anser jag att det är riktigt att EU:s insatser i kampen mot terrorismen och dess följder bör innefatta en grundläggande dimension: stöd och skydd för offren och deras familjer. Mot bakgrund av det som Franco Frattini sa om vad som hände i Frankfurt i morse, som jag också hörde talas om, anser jag att detta är den kanske främsta utmaning som EU står inför, för det handlar inte bara om medborgarnas säkerhet och fysiska integritet utan också om ett försök att underminera något mycket viktigt, nämligen demokratiska samhällens värden. Därför är det så viktigt att EU eftersträvar gemensamma åtgärder. Enligt min mening visar denna muntliga fråga från parlamentet hur angeläget parlamentet är om att göra framsteg i kampen mot terrorismen, men den visar också att vi har farhågor, för Brian Watson tog upp ett antal frågor som kan ge upphov till missuppfattningar i samband med de åtgärder vi vidtar. Framför allt har vi nämligen i denna kamp också ett ansvar gentemot demokratin och friheten. Det är mycket viktigt och får inte glömmas bort. Jag vill också säga att jag anser att åtgärderna är nödvändiga, precis som allt annat vi har gjort och allt som Franco Frattini säger ska hända, och att det arbete som polisen uträttar också är mycket betydelsefullt, men inte tillräckligt. Enligt min mening måste vi också stärka politik som bidrar till integration och dialog mellan olika kulturer. Jag anser att FN-initiativet Civilisationernas allians är ett användbart instrument i kampen mot terrorismen. Vi måste fortsätta med det som vi diskuterade i Tammerfors och det arbete vi sedan gjorde i Haag för att bekräfta vad vi talat om: balansen mellan frihet, säkerhet och rättvisa. Europaparlamentet påskyndade därför antagandet av Prümfördraget före sommaren. Denna möjlighet att snabbt och effektivt utbyta tillförlitlig information är av vital betydelse för det internationella samarbetet mot terrorn. Det stämmer att vi säger att dessa medborgerliga och mänskliga rättigheter måste förenas med garantin av säkerheten. Europaparlamentet spelar en avgörande roll, men som rådet säger har parlamentet inte i nuläget något verkligt inflytande över vad som görs på detta område. Antingen fattar rådet ett enhälligt beslut eller också fattar det inget beslut. Det är därför jag anser att detta försvagar och begränsar EU:s förmåga att bemöta nya utmaningar. Som Brian Watson så träffande uttryckte det är ett artighetsmöte Europaparlamentets enda möjlighet att samarbeta med rådet, och som demokratiskt vald församling bör vi ha möjlighet att delta i besluten. Vi välkomnar inrättandet av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och vi hoppas att den på ett lämpligt sätt kommer att kunna övervaka all EU:s verksamhet på området för polissamarbete och rättsligt samarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"G. Watsona"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph