Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que no se combate un fenómeno, el terrorismo. Se combate, en cada caso, una organización determinada, que tiene un proyecto político determinado y que tiene unos objetivos políticos concretos. Por eso, hay que empezar sabiendo denominar la organización terrorista que uno tiene enfrente, y hoy la Unión Europea, fundamentalmente, como riesgo del futuro, tiene delante una organización terrorista yihadista, que no es un fenómeno, sino una organización que ya ha superado el temor y el miedo de realizar ataques y atentados en el seno de nuestro continente. La diferencia entre esta organización y otras tradicionales que han golpeado, y golpean, la Unión Europea es que ésta sigue siendo una gran desconocida, porque desconocemos el ritmo de atentados y las razones de elección de los países, y porque tienen un sentido del tiempo marcadamente diferente del nuestro. Por todo ello, y lo decía muy bien el Sr. Watson, la tarea de las instituciones de la Unión no es elaborar una relación exhaustiva de medidas, sino que es el momento de buscar los cimientos, los pilares e incluso el terreno de las instituciones europeas para desempeñar un papel en la lucha antiterrorista. Hay que buscar la dirección. No se trata de enunciar medidas y más medidas en esta materia. Debemos entender que ese papel de las Instituciones de la Unión debe estar en lo que fundamentalmente necesitamos para combatir esta organización, que es inteligencia e información. Por eso, antes que cualquier otra cosa, necesitamos un modelo europeo para combatir esta organización terrorista porque, de otra manera, en esa Europa de 2025, si la Unión Europea no es un valor añadido, no sirve y no es útil ni reconocible en su servicio a los europeos en esta lucha contra el terrorismo, éstos se preguntarán para qué sirve la Unión Europea."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych začít tvrzením, že nebojujeme proti fenoménu terorismu. V každém případě jde o boj proti určité organizaci, která má určitý politický program a konkrétní politické cíle. Proto je nutno začít pojmenováním teroristické organizace, proti níž stojíme, a v tom okamžiku zjistíme, že základní hrozbou do budoucna, které Evropská unie čelí, je džihádistická teroristická organizace, která není fenoménem, ale organizací, která překonala strach z organizování útoků na našem kontinentu. Rozdíl mezi touto organizací a jinými tradičními organizacemi, které zaútočily a útočí na Evropskou unii, je ten, že je pro nás dosud velikou neznámou, protože nerozumíme rytmu útoků ani důvodům výběru zemí a protože její smysl pro načasování se odlišuje od toho našeho. Z těchto důvodů, jak velmi správně řekl pan Watson, není úkolem orgánů EU přijímat vyčerpávající seznamy opatření, ale přišel spíše čas vytvořit základny, pilíře a dokonce i operační prostory pro evropské orgány, aby tak mohly hrát svou úlohu v oblasti potírání terorismu. Potřebujeme nalézt směr. V této oblasti nejde o schvalování stále většího množství opatření. Musíme pochopit, že úlohou orgánů EU by mělo být vytvoření toho, co v zásadě potřebujeme k boji s touto organizací, tedy tajných zpráv a informací. V prvé řadě a především tedy potřebujeme evropský model boje proti této teroristické organizaci, protože jinak se může stát, že v roce 2025 nebude mít Evropa přidanou hodnotu, nebude funkční a nebude ani užitečná ani uznávaná jako nástroj Evropanů v tomto boji proti terorismu, a její obyvatelé se pak budou zamýšlet nad tím, jaký má vůbec Evropská unie smysl."@cs1
". Hr. formand! Jeg vil begynde med at sige, at man ikke bekæmper et fænomen, terrorismen. Man bekæmper i hvert enkelt tilfælde en bestemt organisation, der har et bestemt politisk projekt og nogle konkrete politiske mål. Derfor er det første man skal gøre at finde ud af, hvilken terrororganisation man står over for, og i dag er det først og fremmest jihad-terrororganisationen, der udgør en trussel for Europas fremtid, og den er ikke et fænomen, men en organisation, der allerede har overvundet frygten og angsten for at foretage angreb og attentater i hjertet af vores kontinent. Forskellen mellem denne organisation og andre traditionelle organisationer, som har slået til, og som slår til i EU, er, at jihad fortsat er en stor ubekendt, for vi kender ikke rytmen i dens attentater og baggrunden for dens valg af lande, og fordi den har en markant anderledes tidsfornemmelse end os. Derfor består, og det sagde hr. Watson meget udmærket, EU's opgave ikke i at udarbejde en lang liste over foranstaltninger; EU skal tværtimod søge ned i de europæiske institutioners grundvolde og fundament for at spille en rolle i bekæmpelsen af terrorismen. Vi skal finde retningen. Det drejer sig ikke om at bebude flere og flere foranstaltninger på området. Vi bør forstå, at de europæiske institutioners rolle grundlæggende bør baseres på det, vi behøver for at bekæmpe denne organisation, dvs. intelligens og information. Derfor har vi først og fremmest brug for en europæisk model til bekæmpelse af denne terrororganisation, for hvis EU ikke er en merværdi i dette Europa med 25 medlemsstater, er EU ikke noget værd og hverken nyttig eller genkendelig for de europæiske borgere i kampen mod terrorismen, og borgerne vil spørge sig selv, hvad de kan bruge EU til."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte einleitend sagen, dass wir nicht das Phänomen des Terrorismus bekämpfen. Wir kämpfen in jedem Fall gegen eine bestimmte Organisation, die eine bestimmte politische Agenda und konkrete politische Ziele hat. Deshalb müssen wir die terroristische Organisation, mit der wir es zu tun haben, endlich beim Namen nennen, und im Moment ist die Hauptgefahr für die Zukunft der Europäischen Union eine terroristische Organisation des Dschihad, die kein Phänomen ist, sondern eine Organisation, die inzwischen keine Furcht mehr vor Attentaten auf unserem Kontinent hat. Der Unterschied zwischen dieser und anderen herkömmlichen Organisationen, die Anschläge auf die Europäische Union unternommen haben und unternehmen, besteht darin, dass sie noch eine große Unbekannte ist, weil wir den Rhythmus der Attentate oder den Grund für die Wahl der Länder nicht verstehen und weil sich ihr Zeitempfinden erheblich von unserem unterscheidet. Daher besteht die Aufgabe der EU-Institutionen, und Herr Watson hat das sehr gut zum Ausdruck gebracht, nicht in der Aufstellung einer umfassenden Maßnahmenliste, sondern die Zeit ist gekommen, die Fundamente, die Pfeiler und auch die Operationsfelder der europäischen Institutionen festzulegen, um im Kampf gegen den Terrorismus eine Rolle zu spielen. Wir müssen die Richtung finden. In diesem Bereich geht es nicht darum, immer weitere Maßnahmen anzukündigen. Wir müssen verstehen, dass die Rolle der Institutionen der EU darauf gerichtet sein muss, was wir zur Bekämpfung dieser Organisation hauptsächlich benötigen, nämlich Aufklärung und Information. Deshalb brauchen wir vor allem ein europäisches Modell zur Bekämpfung dieser terroristischen Organisation, denn ansonsten, wenn die Europäische Union in diesem Europa der 25 keinen Mehrwert bringt, wenn sie weder gut noch nützlich oder beim Kampf gegen den Terrorismus im Dienst der Europäer stehend anerkannt ist, würden die Europäer sich fragen, wozu die Europäische Union da ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο αγώνας δεν είναι κατά του φαινομένου της τρομοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας είναι κατά μιας συγκεκριμένης οργάνωσης που έχει συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς και συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε ονομάζοντας την τρομοκρατική οργάνωση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι, και αυτήν τη στιγμή, ο βασικός μελλοντικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τρομοκρατική οργάνωση της τζιχάντ, η οποία δεν είναι ένα φαινόμενο αλλά μια οργάνωση που έχει ξεπεράσει ήδη τον φόβο της πραγματοποίησης επιθέσεων στην ήπειρό μας. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την οργάνωση και σε άλλες παραδοσιακές οργανώσεις που έχουν χτυπήσει και χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εξακολουθεί να είναι ένα άγνωστο μέγεθος, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τον ρυθμό των επιθέσεων ή τους λόγους πίσω από την επιλογή χωρών, και επειδή η αίσθηση τους της χρονικής συγκυρίας διαφέρει σημαντικά από τη δική μας. Για τους λόγους αυτούς, όπως το εξέφρασε τόσο καλά ο κ. Watson, καθήκον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ δεν είναι να παράγει έναν εξαντλητικό κατάλογο μέτρων, αλλά είναι καιρός να θεσπιστούν οι βάσεις, οι πυλώνες και ακόμη και τα πεδία λειτουργίας για να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έναν ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να αναζητήσουμε μια κατεύθυνση. Σε αυτόν τον τομέα δεν πρόκειται για την ανακοίνωση ολοένα και περισσότερων μέτρων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να είναι να θεσπίσουν αυτό που χρειαζόμαστε βασικά προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτήν την οργάνωση, που είναι οι πληροφορίες και η ενημέρωση. Επομένως, καταρχάς χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για την καταπολέμηση αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, διότι διαφορετικά, στην Ευρώπη του 2025, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει προστιθέμενη αξία, αν δεν ωφελεί ούτε χρησιμεύει ούτε αναγνωρίζεται ότι υπηρετεί τους Ευρωπαίους σε αυτήν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εκείνοι θα αναρωτιούνται ποιο είναι το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Mr President, I would like to start by saying that the fight is not against the phenomenon of terrorism. In each case the fight is against a particular organisation that has a particular political agenda and specific political objectives. We therefore need to start by naming the terrorist organisation that we are faced with, and at the moment, the fundamental future risk facing the European Union is a jihadist terrorist organisation, which is not a phenomenon but rather an organisation that has already overcome the fear of carrying out attacks on our continent. The difference between this organisation and other traditional organisations that have struck at and are striking at the European Union, is that it is still very much an unknown quantity, because we do not understand the rhythm of attacks or the reason behind the choice of countries, and because their sense of timing is significantly different from ours. Because of this, as Mr Watson expressed so well, the task of the EU’s institutions is not to produce an exhaustive list of measures, but rather it is time to establish the foundations, the pillars and even the fields of operation for the European institutions to play a role in the fight against terrorism. We need to seek direction. In this area it is not about announcing more and more measures. We have to understand that the role of the EU’s institutions should be establishing what we fundamentally need in order to fight this organisation, which is intelligence and information. Therefore, first and foremost we need a European model for fighting this terrorist organisation, because otherwise, in the Europe of 2025, if the European Union does not add value, if it is no good and is neither useful nor recognised as serving Europeans in this fight against terrorism, they will wonder what the point of the European Union is."@en4
"Austatud juhataja, ma tahaksin alustada öeldes, et käesolev võitlus ei käi terrorismi kui nähtuse vastu. Igal üksikul juhul on see võitlus teatava organisatsiooni vastu, millel on teatav poliitiline kava ning konkreetsed poliitilised eesmärgid. Seepärast on meil vaja alustada sellest, et teeme kindlaks, milline terroriorganisatsioon meie vastas seisab, ning praegusel hetkel on Euroopa Liitu ähvardavaks põhiliseks tulevikuohuks džihaadi terroriorganisatsioon, mis ei ole nähtus, vaid pigem organisatsioon, mis on juba saanud üle hirmust meie kontinendil rünnakuid toime panna. Erinevus käesoleva organisatsiooni ning muude traditsiooniliste organisatsioonide vahel, mis on Euroopa Liitu rünnanud ja seda praegu ründavad, seisneb selles, et see on endiselt suures osas tundmatu suurus, kuna me ei mõista nende rünnakute rütmi ega riikide valikut tingivat põhjust ning kuna nende ajataju on oluliselt erinev meie omast. Seetõttu, nagu härra Watson nii hästi väljendas, ei ole ELi institutsioonide ülesanne mitte luua põhjalikku meetmete nimekirja, vaid pigem on aeg rajada alused, sambad ja väljad Euroopa institutsioonide tegevusele, et etendada osa terrorismivastases võitluses. Meil on vaja otsida suunda. Sellel alal ei ole määravaks järjest suurema hulga meetmete väljakuulutamine. Meil tuleks mõista, et ELi institutsioonide roll peaks olema seada sisse see, mida eelkõige vajame selle organisatsiooni vastu võitlemiseks, ning selleks on luure ja teave. Seega, esiteks ja peamiselt vajame me Euroopa mudelit selle terroriorganisatsiooni vastu võitlemiseks, sest vastasel juhul, kui Euroopa Liit ei tooda lisandväärtust, kui ta ei ole usaldusväärne ning eurooplaste jaoks terrorismi vastu võitlemisel ei kasulik ega tunnustatud, imestatakse 2025. aasta Euroopas, mis mõtet Euroopa Liidul üldse on."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa toteamalla, ettei kyse ole taistelusta terrorismin ilmiötä vastaa. Kyse on aina taistelusta yhtä tiettyä järjestöä vastaan, jolla on erityinen poliittinen agenda ja erityiset poliittiset tavoitteet. Sen vuoksi on ensin nimettävä ne terroristijärjestöt, jotka ovat vastassamme. Tällä hetkellä jihadien terroristijärjestö on suurin uhka Euroopan unionille. Kyse ei ole niinkään ilmiöstä vaan pikemminkin järjestöstä, joka on jo voittanut pelon tehdä iskuja mantereellamme. Jihadien järjestö poikkeaa muista Euroopan unionia vastaan iskeneistä ja iskevistä perinteisistä terroristijärjestöistä siinä, ettei sitä tunneta kunnolla, emmekä tiedä iskujen tahtia tai syitä maiden valitsemiseen. Myös heidän käsityksensä ajoituksesta eroaa huomattavasti omastamme. Tämän vuoksi EU:n toimielinten tehtävänä ei ole, kuten parlamentin jäsen Graham Watson niin osuvasti totesi, laatia kattavaa toimenpideluetteloa, vaan nyt on aika luoda perusta, tukipilarit ja puitteet EU:n toimielinten toiminnalle taistelussa terrorismia vastaan. On haettava suuntaa. Jatkuvien toimenpiteiden julistaminen ei ole oikea suunta. On ymmärrettävä, että EU:n toimielinten tehtävänä on antaa välineet, joita me perimmiltämme tarvitsemme taistellaksemme jihadien järjestöä vastaan, nimittäin tiedustelua ja tietoja. Näin ollen tarvitsemme ennen kaikkea EU:n mallin tätä taistelua käydäksemme, sillä jos Euroopan unioni ei tuo lisäarvoa ja jos siitä ei ole mitään hyötyä eikä sen panosta terrorismin torjunnassa tunnusteta, Euroopassa ihmetellään vuonna 2025, mitä hyötyä koko Euroopan unionista on."@fi7
"(ES) M. le Président, je souhaite commencer par dire que ce n’est pas contre le phénomène général du terrorisme que nous luttons. Dans chaque cas, nous luttons contre une organisation donnée qui a son propre programme politique et des objectifs politiques spécifiques. Par conséquent, il faut que nous commencions par nommer l'organisation terroriste à laquelle nous avons affaire. Et en ce moment la menace fondamentale qui pèse sur l’Union européenne vient d’une organisation terroriste djihadiste, qui n’est pas un phénomène mais bien une organisation, qui a déjà eu le courage de mener des attaques sur notre continent. La différence entre cette organisation et les autres organisations traditionnelles, qui ont déjà frappé et frapperont encore l’Union européenne, est que nous n’en avons qu’une connaissance limitée, car nous ne comprenons pas le rythme des attaques ou ce qui motive ses choix des pays et que sa notion du temps est sensiblement différente de la nôtre. C’est pourquoi, comme l’a si bien dit M. Watson, la tâche des institutions de l’UE n’est pas de produire une liste exhaustive de mesures, mais l’heure est plutôt venue de jeter les fondations, les piliers et même les champs d’opération permettant aux institutions européennes de jouer un rôle dans la lutte antiterroriste. Nous devons trouver une autre voie. Annoncer de plus en plus de mesures n’est pas la solution dans ce domaine. Nous devons comprendre que le rôle des institutions européennes doit être d’établir ce dont nous avons fondamentalement besoin pour lutter contre cette organisation, quels types de renseignements et d’informations. Par conséquent, il nous faut avant tout un modèle européen pour combattre cette organisation terroriste. D’ici 2025, si l’Union européenne n’a pas de valeur ajoutée, si elle n’est ni efficace ni utile, ni reconnue comme aidant les citoyens européens dans cette lutte contre le terrorisme, ceux-ci se demanderont quelle est sa raison d’être."@fr8,8
"Elnök úr! Azzal kezdeném, hogy a küzdelem nem a terrorizmus jelensége ellen folyik. Minden egyes esetben a küzdelmet egy adott szervezet ellen folytatjuk, amelynek határozott politikai menetrendje és meghatározott politikai célkitűzései vannak. Éppen ezért nevén kell neveznünk azt a terrorista szervezetet, amellyel szembesülünk, jelenleg pedig az az alapvető jövőbeli kockázat, amellyel az Európai Unió szembesül, az a dzsihádista terrorista szervezet, amely nem jelenség, hanem inkább olyan szervezet, amely már túllépett azon félelmén, hogy kontinensünkön támadásokat indítson. Az e szervezet és az Európai Unióra korábban vagy most lesújtó hagyományos szervezetek közötti különbség abban rejlik, hogy ennek kiterjedtsége még mindig igencsak ismeretlen, mert nem értjük a támadások ritmikáját és az országok kiválasztása mögött rejlő okot, és mert a támadások időzítésének felfogása jelentősen eltér a miénktől. Emiatt – amint azt Watson úr oly jól kifejtette – az uniós intézmények feladata nem az, hogy létrehozza az intézkedések kimerítő felsorolását, hanem inkább az, hogy megteremtse az alapokat, pilléreket, sőt, akár a működési területeket is az európai intézmények számára, hogy szerepet játszhassanak a terrorizmus elleni küzdelemben. Irányt kell találnunk. Ezen a területen nem arról van szó, hogy egyre több intézkedést hirdessünk meg. Meg kell értenünk, hogy az uniós intézmények szerepének abban kell állnia, hogy megállapítsák, mire van alapvetően szükségünk ahhoz, hogy küzdjünk e szervezet ellen – ami a hírszerzés és az információ. Ezért legelsősorban európai modellre van szükségünk e terrorista szervezet elleni küzdelemhez, mert máskülönben – ha az Európai Unió nem teremt hozzáadott értéket, ha az nem jó, nem hasznos és nem is úgy ismerik el, mint ami az európaiak érdekét szolgálja ebben a terrorizmus elleni küzdelemben – 2025-ben Európában azon fognak tűnődni, hogy mi az Európai Unió értelme."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ribadire che non si combatte un fenomeno, il terrorismo, bensì una determinata organizzazione, la quale ha un progetto politico ben preciso e degli obiettivi politici concreti. Pertanto dobbiamo cominciare col dare un nome all’organizzazione terroristica che abbiamo di fronte, e attualmente la minaccia futura che l’Unione europea si trova a fronteggiare è fondamentalmente quella di un’organizzazione terrorista jihadista, che non è un fenomeno, bensì un’organizzazione che non ha più remore a compiere degli attentati sul nostro continente. La differenza fra questa organizzazione e altre organizzazioni di tipo tradizionale che hanno già colpito e colpiscono l’Unione europea è che essa è tuttora un’entità in gran parte sconosciuta, perché ignoriamo ancora la frequenza e i criteri con cui scelgono i paesi, e perché la loro percezione del tempo è decisamente diversa dalla nostra. Per tutti i motivi di cui sopra, come ha spiegato bene l’onorevole Watson, il compito delle istituzioni comunitarie non è quello di produrre un elenco esaustivo di misure, bensì di creare le basi, i pilastri e persino l’ambito operativo in cui le istituzioni europee possano rivestire un ruolo nella lotta al terrorismo. Dobbiamo prendere una direzione ben precisa. Non dobbiamo annunciare ripetutamente misure in questo campo. Dobbiamo comprendere che il ruolo delle istituzioni comunitarie deve consistere nello stabilire quello di cui abbiamo bisogno per combattere questa organizzazione, ovvero e informazioni. Pertanto, è innanzi tutto necessario un modello europeo per combattere questa organizzazione terroristica, perché altrimenti, nell’Europa del 2025, se l’Unione europea non darà il suo contributo, se non sarà né utile né riconosciuta come un’organizzazione al servizio dei cittadini europei in questa lotta contro il terrorismo, ci si chiederà qual è lo scopo dell’Unione europea.."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau pradėti pažymėdamas, kad kovojama ne prieš terorizmą kaip reiškinį. Kiekvienu atveju kovojama prieš konkrečią organizaciją, kuri turi tam tikrą politinę darbotvarkę ir ypatingus politinius tikslus. Taigi turime pirmiausiai paskelbti teroristinių organizacijų, su kuriomis kovojame, pavadinimus, o šiuo metu didžiausią pavojų Europos Sąjungai kelia džihadistų teroristinė organizacija, kuri nėra reiškinys, bet veikiau organizacija, nebebijanti rengti išpuolius mūsų žemyne. Ši organizacija nuo kitų, atakavusių ir atakuojančių Europos Sąjungą, skiriasi tuo, kad vis dar yra labai mažai žinomas darinys, kadangi mes nesuprantame išpuolių ritmo ar šalių pasirinkimo motyvų ir kadangi jų laiko tinkamumo pojūtis iš esmės skiriasi nuo mūsų jausenos. Ponas Watson taikliai suformulavo, kad dėl šių priežasčių EU institucijų užduotis yra ne parengti išsamų priemonių sąrašą, bet sukurti pamatus, atramas ir net veiklos sritis, kad Europos institucijos galėtų atlikti vaidmenį kovoje su terorizmu. Mes turime siekti kryptingumo. Vis naujų priemonių skelbimas šioje srityje nėra svarbiausias dalykas. Mums reikia suvokti, kad Europos Sąjungos institucijos turėtų pasirūpinti tuo, ko mums labiausiai reikia kovojant su šia organizacija – tai yra žvalgybos duomenimis ir informacija. Taigi visų pirma ir labiausiai mums reikia Europos modelio kovai su šia teroristine organizacija, nes jeigu Europos Sąjunga nepasieks sėkmės, nepadarys nieko gero ir nebus naudinga europiečiams ar pripažinta kaip veiksmingai veikianti šioje kovoje, tai 2025 metais europiečiai stebėsis, o kam ta Europos Sąjunga yra reikalinga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt, sakot, ka cīņa nav pret terorisma fenomenu. Katrā gadījumā cīņa ir pret noteiktu organizāciju, kurai ir noteikta politiskā darba kārtība un īpaši politiskie mērķi. Tādēļ mums ir jāsāk, nosaucot tās teroristu organizācijas, ar kurām mēs saskaramies, un šobrīd lielākais risks, ar ko Eiropas Savienībai būs jāsaskaras, ir džihāda teroristu organizācija, kura nav parādība, bet drīzāk organizācija, kas jau ir pārvarējusi bailes veikt uzbrukumus mūsu kontinentā. Atšķirība starp šo organizāciju un citām tradicionālajām organizācijām, kuras ir pārsteigušas Eiropas Savienību un uzbrūk tai, ir tāda, ka ļoti daudz no tās vēl nav apzināta, jo mēs neizprotam uzbrukumu ritmu vai iemeslus valstu izvēlē, un tāpēc, ka viņu izjūta piemērota laika izvēlē ievērojami atšķiras no mūsu izpratnes. Šī iemesla dēļ, kā kungs ļoti labi teica, ES iestāžu uzdevums ir nevis izveidot izsmeļošu pasākumu sarakstu, bet drīzāk ir laiks izveidot Eiropas iestādes, pīlārus un noteikt pat darbības jomas Eiropas iestādēm cīņā pret terorismu. Mums ir jāmeklē virziens. Šajā jomā nav jāizsludina arvien vairāk pasākumu. Mums ir jāizprot, ka ES iestādēm ir jākonstatē, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, lai cīnītos pret šo organizāciju, un tā ir izlūkošana un informācija. Tādēļ vispirms un galvenokārt mums ir nepieciešams Eiropas modelis cīņai pret šo teroristu organizāciju, citādi Eiropā 2025. gadā, ja Eiropas Savienība neveiks uzlabojumus, ja tā nenesīs nekādu labumu, kā arī nebūs nedz lietderīga, nedz palīdzēs eiropiešiem cīņā pret terorismu, radīsies jautājums, kāda ir jēga no Eiropas Savienības."@lv13
"Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que no se combate un fenómeno, el terrorismo. Se combate, en cada caso, una organización determinada, que tiene un proyecto político determinado y que tiene unos objetivos políticos concretos. Por eso, hay que empezar sabiendo denominar la organización terrorista que uno tiene enfrente, y hoy la Unión Europea, fundamentalmente, como riesgo del futuro, tiene delante una organización terrorista yihadista, que no es un fenómeno, sino una organización que ya ha superado el temor y el miedo de realizar ataques y atentados en el seno de nuestro continente. La diferencia entre esta organización y otras tradicionales que han golpeado, y golpean, la Unión Europea es que ésta sigue siendo una gran desconocida, porque desconocemos el ritmo de atentados y las razones de elección de los países, y porque tienen un sentido del tiempo marcadamente diferente del nuestro. Por todo ello, y lo decía muy bien el Sr. Watson, la tarea de las instituciones de la Unión no es elaborar una relación exhaustiva de medidas, sino que es el momento de buscar los cimientos, los pilares e incluso el terreno de las instituciones europeas para desempeñar un papel en la lucha antiterrorista. Hay que buscar la dirección. No se trata de enunciar medidas y más medidas en esta materia. Debemos entender que ese papel de las Instituciones de la Unión debe estar en lo que fundamentalmente necesitamos para combatir esta organización, que es inteligencia e información. Por eso, antes que cualquier otra cosa, necesitamos un modelo europeo para combatir esta organización terrorista porque, de otra manera, en esa Europa de 2025, si la Unión Europea no es un valor añadido, no sirve y no es útil ni reconocible en su servicio a los europeos en esta lucha contra el terrorismo, éstos se preguntarán para qué sirve la Unión Europea."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag eerst zeggen dat het niet gaat om de strijd tegen het verschijnsel terrorisme. In elk geval gaat de strijd tegen een bepaalde organisatie die een bepaalde politieke agenda en specifieke politieke doelstellingen heeft. We moeten daarom beginnen met het noemen van de naam van de terroristische organisatie waarmee we worden geconfronteerd, en op dit moment is het fundamentele toekomstige gevaar waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd een jihadistische terroristische organisatie, die eerder een organisatie dan een verschijnsel is en die het niet gelaten heeft bij de vrees tot van het plegen van aanslagen op ons continent. Het verschil tussen deze organisatie en andere traditionele organisaties die hebben toegeslagen of bezig zijn toe te slaan in de Europese Unie, is dat zij nog grotendeels onbekend is qua omvang, omdat we geen inzicht hebben in de golven van de aanslagen of de reden achter de keuze van landen, en omdat hun gevoel voor timing significant verschilt van die van ons. Daarom is, zoals de heer Watson het zo goed formuleerde, het niet de taak van de EU-instellingen om een uitputtende lijst met maatregelen op te stellen, maar is het eerder tijd om de funderingen te leggen, de pijlers op te trekken en zelfs de werkterreinen voor de Europese instellingen aan te wijzen om een rol te spelen bij terrorismebestrijding. We moeten proberen de richting te vinden. Op dit gebied gaat het niet om steeds meer maatregelen aan te kondigen. We moeten weten dat het de rol is van de EU-instellingen om vast te stellen wat we fundamenteel nodig hebben om deze organisatie te bestrijden, namelijk inlichtingen en informatie. We hebben daarom eerst en vooral een Europees model voor bestrijding van deze terroristische organisatie nodig, omdat men zich anders in het Europa van 2025 zal afvragen wat zin is de Europese Unie, als zij geen voordelen biedt, als zij niet nuttig is en evenmin erkenning krijgt als van dienst aan de Europeanen in deze strijd tegen het terrorisme."@nl3
"Panie przewodniczący, na początku chciałbym stwierdzić, że walki nie prowadzi się ze zjawiskiem terroryzmu. W każdym przypadku jest to walka z konkretną organizacją, która ma konkretny program polityczny i szczególne cele polityczne. Na początku powinniśmy zatem określić, z jakimi organizacjami terrorystycznymi mamy do czynienia, a w obecnej chwili zasadniczym niebezpieczeństwem grożącym Unii Europejskiej jest prowadząca świętą wojnę organizacja terrorystyczna, która nie jest zjawiskiem, lecz raczej organizacją, która już przełamała obawy przed prowadzeniem ataków na naszym kontynencie. Różnica między tą organizacją a innymi tradycyjnymi organizacjami, które atakują bądź atakowały Unię Europejską polega na tym, że wciąż jest to siła nieznana, ponieważ nie rozumiemy rytmu przeprowadzania ataków i przesłanek wyboru krajów, oraz dlatego, że ich poczucie czasu jest zdecydowanie odmienne od naszego. Z tego względu, jak słusznie stwierdził pan Watson, zadaniem instytucji UE nie jest stworzenie obszernej listy działań, ale obecnie konieczne jest raczej ustanowienie fundamentów, filarów, a nawet obszarów działania instytucji europejskich, aby mogły one odegrać rolę w zwalczaniu terroryzmu. Musimy znaleźć kierunek. W tej dziedzinie nie chodzi o ogłaszanie coraz większej liczby działań. Musimy zrozumieć, że rolą instytucji UE powinno być ustanowienie tego, co jest zasadniczo potrzebne do zwalczania tej organizacji, czyli wywiadu i informacji. Z tego względu przede wszystkim potrzebujemy europejskiego modelu walki z tą organizacją terrorystyczną, ponieważ w przeciwnym razie w 2025 roku w Europie, jeżeli Unia Europejska nie wniesie wartości dodanej, jeżeli nie będzie dobrze działać i nie będzie przydatna bądź postrzegana jako pomoc dla Europejczyków w tej walce z terroryzmem, będą się oni zastanawiać, jaki sens ma istnienie Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer que a luta não é contra o fenómeno do terrorismo, mas sim, caso a caso, contra organizações terroristas específicas que têm as suas próprias agendas políticas e os seus próprios objectivos políticos. Por isso mesmo, temos de começar a dar nome à organização terrorista que enfrentamos e, neste momento, o principal risco futuro que a União Europeia enfrenta é uma organização terrorista que não é um fenómeno, mas uma organização que já superou o medo de cometer atentados no nosso continente. A diferença entre esta organização e outras organizações tradicionais que atacaram e continuam a atacar a União Europeia reside no facto de ela ser ainda uma grande desconhecida, na medida em que não compreendemos o ritmo dos atentados ou os motivos que estão por detrás da escolha dos países onde os cometem, e porque o seu sentido de tempo e oportunidade é significativamente diferente do nosso. Por esta razão, como o senhor deputado Watson tão bem disse, a missão das Instituições da UE não consiste em produzir uma lista exaustiva de medidas, mas é realmente chegada a hora de estabelecer os alicerces, os pilares e até mesmo os campos de acção das Instituições europeias para desempenhar um papel na luta contra o terrorismo. Temos que procurar uma direcção. O que é preciso fazer nesta área não é anunciar medidas e mais medidas. Temos de compreender que o papel das Instituições europeias deve consistir em estabelecer aquilo de que fundamentalmente precisamos para combater esta organização: inteligência e informação. Por conseguinte, antes de mais nada, precisamos de um modelo europeu para combater esta organização terrorista, pois, de contrário, na Europa de 2025, se a Europa não acrescentar valor, se não mostrar o que vale e não for útil nem reconhecida pelos serviços que presta aos seus cidadãos nesta luta contra o terrorismo, eles interrogar-se-ão sobre qual é, afinal, a finalidade da União Europeia."@pt17
"Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que no se combate un fenómeno, el terrorismo. Se combate, en cada caso, una organización determinada, que tiene un proyecto político determinado y que tiene unos objetivos políticos concretos. Por eso, hay que empezar sabiendo denominar la organización terrorista que uno tiene enfrente, y hoy la Unión Europea, fundamentalmente, como riesgo del futuro, tiene delante una organización terrorista yihadista, que no es un fenómeno, sino una organización que ya ha superado el temor y el miedo de realizar ataques y atentados en el seno de nuestro continente. La diferencia entre esta organización y otras tradicionales que han golpeado, y golpean, la Unión Europea es que ésta sigue siendo una gran desconocida, porque desconocemos el ritmo de atentados y las razones de elección de los países, y porque tienen un sentido del tiempo marcadamente diferente del nuestro. Por todo ello, y lo decía muy bien el Sr. Watson, la tarea de las instituciones de la Unión no es elaborar una relación exhaustiva de medidas, sino que es el momento de buscar los cimientos, los pilares e incluso el terreno de las instituciones europeas para desempeñar un papel en la lucha antiterrorista. Hay que buscar la dirección. No se trata de enunciar medidas y más medidas en esta materia. Debemos entender que ese papel de las Instituciones de la Unión debe estar en lo que fundamentalmente necesitamos para combatir esta organización, que es inteligencia e información. Por eso, antes que cualquier otra cosa, necesitamos un modelo europeo para combatir esta organización terrorista porque, de otra manera, en esa Europa de 2025, si la Unión Europea no es un valor añadido, no sirve y no es útil ni reconocible en su servicio a los europeos en esta lucha contra el terrorismo, éstos se preguntarán para qué sirve la Unión Europea."@ro18
"Pán predsedajúci, chcel by som začať tvrdením, že nebojujeme proti fenoménu terorizmu. V každom prípade ide o boj proti určitej organizácii, ktorá má určitý politický program a konkrétne politické ciele. Preto potrebujeme začať pomenovaním teroristickej organizácie, proti ktorej stojíme a v tej chvíli zistíme, že základnou hrozbou do budúcnosti, ktorej čelí Európska únia, je džihádistická teroristická organizácia, ktorá nie je fenoménom, ale organizáciou, ktorá prekonala strach z organizovania útokov na našom kontinente. Rozdiel medzi touto organizáciou a inými tradičnými organizáciami, ktoré zaútočili a útočia na Európsku úniu je, že je pre nás ešte stále veľkou neznámou, pretože nerozumieme rytmu útokov alebo dôvodom výberu krajín a pretože jej zmysel pre načasovanie sa odlišuje od toho nášho. Z týchto dôvodov, ako veľmi správne povedal pán Watson, nie je úlohou inštitúcií EÚ prijímať vyčerpávajúce zoznamy opatrení, ale skôr je čas na vytvorenie základní, pilierov a dokonca aj operačných priestorov pre európske inštitúcie, aby mohli zohrávať úlohu v boji proti terorizmu. Potrebujeme nájsť smer. V tejto oblasti nejde o schvaľovanie čoraz väčšieho množstva opatrení. Musíme pochopiť, že úlohou inštitúcií EÚ by malo byť vytvorenie toho, čo v zásade potrebujeme na boj s touto organizáciou, čím sú tajné správy a informácie. Preto v prvom rade a predovšetkým potrebujeme európsky model boja proti tejto teroristickej organizácii, pretože inak sa obyvatelia v Európe roku 2025, ak Európska únia nie je pridanou hodnotou, ak nemá zmysel a nie je ani užitočná, či uznaná ako nástroj pre Európanov v tomto boji proti terorizmu, budú zamýšľať, aký má vôbec Európska únia zmysel."@sk19
"Gospod predsednik, najprej izpostavljam, da pri tem boju ne gre za boj proti pojavu terorizma. V vsakem primeru gre za boj proti posebni organizaciji, ki ima poseben politični program in posebne politične cilje. Zato moramo poimenovati teroristične organizacije, zoper katere se borimo, pri čemer je zdaj glavno tveganje, s katerim se bo v prihodnosti spopadla Evropska unija, džihadistična teroristična organizacija, ki ni pojav, ampak organizacija, ki je že premagala strah pred izvajanjem terorističnih napadov na naši celini. Razlika med temi organizacijami in drugimi tradicionalnimi organizacijami, ki so napadle ali napadajo Evropsko unijo, je, da še vedno ne poznamo njihovega obsega, ker ne razumemo načina napadov ali razlogov za izbiro držav, in ker se njihovo dojemanje časa močno razlikuje od našega. Kot je dobro povedal gospod Watson, naloga institucij EU ni oblikovati izčrpen seznam ukrepov, ampak oblikovati temelje, stebre in področja sodelovanja, da bodo imele evropske institucije svojo vlogo v boju proti terorizmu. Najti moramo usmeritev. Na tem področju to ne pomeni sprejemanja vedno več ukrepov. Razumeti moramo, da mora biti vloga institucij EU ugotavljanje, kaj je nujno potrebno za boj proti tej organizaciji, to so obveščevalni in drugi podatki. Zato zlasti potrebujemo evropski model za boj proti tej teroristični organizaciji, sicer se bodo v Evropi leta 2025 spraševali, kakšen je sploh smisel Evropske unije, če ne bo zagotovila dodane vrednosti ter če ne bo uspešna, uporabna in priznana kot koristna za Evropejce v boju proti terorizmu."@sl20
"Herr talman! Först och främst vill jag säga att det inte är företeelsen terrorism vi bekämpar. I varje enskilt fall förs kampen mot en viss organisation med en viss politisk agenda och specifika politiska mål. Vi måste därför börja med att namnge de terroristorganisationer vi har att göra med, och för tillfället kommer det största framtida hotet mot EU från en jihadistisk terroristorganisation som inte är en företeelse utan en organisation som redan övervunnit rädslan för att genomföra attacker på vår kontinent. Skillnaden mellan denna organisation och andra traditionella organisationer som har angripit och angriper EU är att dess omfattning fortfarande till stor del är okänd, eftersom vi inte förstår attackernas frekvens eller orsakerna bakom valet av länder, och eftersom deras känsla för val av tidpunkt avsevärt skiljer sig från vår. Som Brian Watson så tydligt förklarade är EU-institutionernas uppgift därför inte att upprätta en uttömmande förteckning över åtgärder, utan i stället är det dags att lägga grunderna och definiera pelarna och även verksamhetsområdena, så att EU-institutionerna kan spela en roll i kampen mot terrorismen. Vi måste finna en riktning. På det här området handlar det inte om att tillkännage fler och fler åtgärder. Vi måste inse att rollen för EU:s institutioner bör vara att slå fast vad vi i grund och botten behöver för att kunna bekämpa denna organisation, nämligen underrättelser och information. Först och främst behöver vi därför en europeisk modell för kampen mot denna terroristorganisation, för i annat fall, om inte EU tillför något mervärde, om det inte gör någon nytta och varken bidrar till eller anses tjäna européerna i kampen mot terrorismen, kommer man i 2025 års EU att undra vad det är för mening med Europeiska unionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph