Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die jüngsten Meldungen aus Dänemark und Frankfurt, Deutschland, belegen, dass es die islamistische Terrorbedrohung tatsächlich bis zum heutigen Tag gibt. Neueste Studien aber belegen, dass diese Gefahr weniger von außen — also durch Al Quaida — droht, sondern durch junge, innerhalb der Europäischen Union lebende Muslime, die anfällig für Radikalisierung sind und irgendwann zu Terroristen mutieren. Terroristen fallen also nicht plötzlich vom Himmel, vielmehr wachsen potenzielle Täter in unseren islamistischen Parallelgesellschaften auf, wobei vor allem Koranschulen und Hassprediger eine große und eine unheilvolle Rolle spielen. Während die Angehörigen der autochthonen Völker Europas, wenn sie auf ihre Leitkultur bestehen, dank der allzu leicht als rechtsradikal oder gar rassistisch abgestempelt werden, kennt der Migrant dieses Problem häufig nicht und die islamistische Parallelgesellschaft, die es inzwischen quer durch Europa gibt, wird oftmals unterschätzt. Der Terror fängt häufig schon in den Schulen an. Er setzt sich in Jugendbanden fort und gipfelt nach einer solchen Radikalisierung dann möglicherweise in Anschlägen. Wir müssen die aus falsch verstandener Toleranz erwachsenen Lücken in unserer Gesellschaft, in denen Terror gedeihen kann, wieder schließen. Wir müssen Grenzen aufzeigen und wir brauchen wahrlich nicht alles zu dulden. Wenn wir unsere traditionelle Lebensweise ändern und unsere eigene Kultur verleugnen, bereiten wir dem Terrorismus den besten Nährboden. Es ist also höchste Zeit, dass auch Brüssel das Zerplatzen der Multikulti-Vision akzeptiert und endlich wieder die autochthone Bevölkerung in Europa unterstützt, anstatt diese unter dem Antirassismus-Vorwand ständig zu diskreditieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejnovější zprávy z Dánska a Frankfurtu nad Mohanem jsou důkazem toho, že hrozba islamistického terorismu nezmizela. Nejnovější studie přesto dokazují, že tato hrozba nepřichází ani tak zvenčí, tedy ze strany organizace Al-Káida, jako ze strany mladých muslimů, kteří žijí přímo v Evropské unii, mají sklony k radikalizaci a následně se z nich stávají teroristé. Teroristé nepřicházejí jen tak zničehonic, proto potenciální narušitelé vyrůstají v našich islamistických paralelních společnostech se zavedenými islámskými školami – madrasami – a zejména kazateli nenávisti, kteří hrají hlavní úlohu s katastrofálními následky. Díky politické korektnosti lze velmi snadno obvinit původní národy Evropy z pravicového extrémismu nebo dokonce rasismu za to, že trvají na své základní kultuře, přičemž migranti se s tímto problémem setkávají jen zřídka. Islamistické paralelní společnosti, které v současnosti existují v celé Evropě, jsou často podceňovány. Terorismus má často kořeny ve školách. Pak se rozvíjí v mládežnických ganzích a v důsledku takové radikalizace může přejít k útokům. Je nutno zrušit prostor, v němž se v rámci našich společností může dařit terorismu, prostor vytvořený nemístnou tolerancí. Je nutno určit hranice. Určitě nemusíme tolerovat vše. Změna našeho tradičního způsobu života a popření naší vlastní kultury poskytuje terorismu nejlepší podmínky k růstu. Je proto nejvyšší čas, aby i Brusel uznal skutečnost, že vize multikulturality se rozpadla a aby znovu a natrvalo podpořil původní obyvatelstvo Evropy, namísto toho, aby jej neustále diskreditoval pod záminkou odstraňování rasismu."@cs1
"Hr. formand! De seneste meldinger fra Danmark og Frankfurt i Tyskland viser, at der fortsat er tale om den islamiske terrrortrussel. De seneste undersøgelser viser imidlertid, at denne fare truer mindre udefra - altså via al-Qaeda - end fra unge muslimer, der lever i EU, og som er modtagelige over for radikalisering og på et eller andet tidspunkt muterer til terrorister. Terrorister falder altså ikke pludselig ned fra himmelen, men der vokser snarere potentielle gerningsmænd op i vores islamiske parallelsamfund, hvor især koranskoler og hadeprædikanter spiller en stor og skadelig rolle. Mens statsborgere fra de autoktone befolkninger i Europa, når de står fast på deres ledende kultur, takket være politisk korrekthed alt for let stemples som højreradikale eller endda racistiske, kender indvandreren ofte ikke dette problem, og det islamiske parallelsamfund, som eksisterer gennemgående i Europa, undervurderes ofte. Terrorismen begynder ofte allerede i skolerne. Den fortsætter i ungdomsbander og topper efter en sådan radikalisering så muligvis i angreb. Vi skal lukke de huller i vores samfund igen, som er vokset på grund af misforstået tolerance, og hvor terrorisme kan trives. Vi skal markere grænser, og vi behøver virkelig ikke at tolerere alt. Hvis vi ændrer vores traditionelle levemåde og fornægter vores egen kultur, giver vi god næring til terrorisme. Det er altså på høje tid, at Bruxelles også accepterer, at den multikulturelle vision brister, og igen støtter den autoktone befolkning i Europa i stedet for konstant at diskreditere den under påskud om antiracisme."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, οι πρόσφατες ειδήσεις από τη Δανία και τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας αποδεικνύουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει η απειλή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν, όμως, ότι ο κίνδυνος αυτός δεν έρχεται τόσο από έξω –δηλαδή από την Αλ Κάιντα- όσο από νέους μουσουλμάνους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια στιγμή γίνονται τρομοκράτες. Επομένως, οι τρομοκράτες δεν εμφανίζονται από το πουθενά· οι εν δυνάμει δράστες μεγαλώνουν στις ισλαμιστικές παράλληλες κοινωνίες μας, και σε αυτό διαδραματίζουν σημαντικό και καταστροφικό ρόλο κυρίως τα σχολεία Μαντράσας και οι κήρυκες του μίσους. Χάρη στο πολιτικώς ορθό, οι αυτόχθονες λαοί της Ευρώπης στιγματίζονται πολύ εύκολα ως ακροδεξιοί ή και ρατσιστές όταν εμμένουν στον βασικό τους πολιτισμό, ενώ οι μετανάστες σπάνια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Συχνά οι ισλαμιστικές παράλληλες κοινωνίες, που τώρα υπάρχουν παντού στην Ευρώπη, συχνά υποτιμούνται. Πολλές φορές η τρομοκρατία αρχίζει ήδη από το σχολείο. Συνεχίζεται σε συμμορίες ανηλίκων και, μετά από αυτήν τη ριζοσπαστικοποίηση, κορυφώνεται ενδεχομένως σε επιθέσεις. Πρέπει να κλείσουμε τα κενά που προέκυψαν στην κοινωνία μας εξαιτίας της παρερμηνευμένης ανεκτικότητας, όπου μπορεί να αναπτυχθεί η τρομοκρατία. Πρέπει να χαράξουμε όρια και ασφαλώς δεν είναι ανάγκη να ανεχόμαστε τα πάντα. Όταν αλλάζουμε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μας και απαρνιόμαστε τον ίδιο μας τον πολιτισμό, προσφέρουμε στην τρομοκρατία την καλύτερη βάση για να αναπτυχθεί. Είναι, επομένως, πια καιρός να δεχτούν και οι Βρυξέλλες ότι διαλύθηκε το πολυπολιτισμικό όραμα και να υποστηρίξουν επιτέλους και πάλι τον αυτόχθονα πληθυσμό της Ευρώπης, αντί να τον δυσφημούν διαρκώς με το πρόσχημα της απάλειψης του ρατσισμού."@el10
"Mr President, the latest reports from Denmark and Frankfurt am Main in Germany are proof that the threat of Islamist terrorism has not gone away. Yet the most recent studies demonstrate that this threat comes less from outside – that is, from Al-Qaida – than from young Muslims living in the European Union itself who are susceptible to radicalisation and subsequently turn into terrorists. Terrorists do not just appear out of the blue, therefore; potential perpetrators grow up in our Islamist parallel societies, with madrasahs and preachers of hate, in particular, playing a major, a disastrous, role. Thanks to political correctness, the indigenous peoples of Europe are all too easily labelled right-wing extremist or even racist for insisting on their basic culture, whilst migrants seldom face this problem. The Islamist parallel societies now existing throughout Europe are often underestimated. Terrorism often has its roots in schools. It then continues in juvenile gangs and, following this radicalisation, may then culminate in attacks. We must close the gaps in our society in which terrorism can thrive, gaps that have arisen from misplaced tolerance. We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything. Changing our traditional lifestyles and denying our own culture provides the best breeding ground for terrorism. It is high time, therefore, that Brussels, too, accepted that the multicultural vision is in tatters and supported Europe’s indigenous population again at long last, instead of constantly discrediting it under the pretext of stamping out racism."@en4
"Señor Presidente, los últimos informes de Dinamarca y Fráncfort del Meno en Alemania demuestran que la amenaza del terrorismo islamista no ha desaparecido. Sin embargo, estudios más recientes desvelan que tal amenaza viene menos de fuera —es decir, de Al Qaeda— que de jóvenes islamistas que viven en la propia Unión Europea y que son sensibles a la radicalización y, por consiguiente, susceptibles de convertirse en terroristas. Los terroristas no aparecen de la nada; por eso, los potenciales perpetradores crecen en nuestras sociedades islamistas paralelas, con madrazas y predicadores que inculcan el odio, en particular, desempeñando un papel trascendental y catastrófico. Debido a la a los pueblos indígenas de Europa se les etiqueta muy fácilmente de simpatizantes de la extrema derecha o incluso de racistas por el hecho de insistir en su cultura básica, mientras que los inmigrantes raramente se enfrentan a este problema. Con frecuencia se subestima a las sociedades islamistas paralelas que existen ahora en Europa. El terrorismo suele tener sus raíces en los centros educativos. Luego continua en bandas juveniles y, tras esta radicalización, puede desembocar en ataques. Debemos limar las diferencias —diferencias provocadas por una tolerancia depositada en el lugar equivocado— en una sociedad como la nuestra en la que el terrorismo puede prosperar. Hemos de imponer límites; ciertamente no hay ninguna necesidad de que toleremos todo. Al cambiar nuestro estilo de vida tradicional y rechazar nuestra propia cultura, creamos el mejor caldo de cultivo para el terrorismo. Por consiguiente, es hora de que también Bruselas acepte que la visión multicultural está destruida y de que por fin vuelva a respaldar a la población indígena de Europa, en vez de desacreditarla constantemente bajo el pretexto de erradicar el racismo."@es21
"Austatud juhataja, viimased kuuldused Taanist ja Frankfurt am Mainist Saksamaal on tõestuseks, et islamistide terrorismist tulenev oht ei ole kadunud. Ometi näitavad kõige hiljutisemad uuringud, et see oht on väiksem väljastpoolt – see tähendab Al-Qaidast – kui Euroopa Liidus elavate noorte moslemite poolt, kes on vastuvõtlikud radikaliseerumise suhtes ning muutuvad hiljem terroristideks. Järelikult ei ilmu terroristid lihtsalt nagu välk selgest taevast; potentsiaalsed pahategijad kasvavad üles meie islamistide paralleelühiskondades, kus olulist, kohutavat, osa etendavad medresed ja eelkõige vihajutlustajad. Tänu poliitilisele korrektsusele sildistatakse pärismaiseid Euroopa inimesi liiga kergelt paremäärmuslasteks või isegi rassistideks oma aluskultuuri nõudmise eest, samas kui sisserännanud seisavad sellise probleemiga harva silmitsi. Nüüdseks kogu Euroopas eksisteerivaid islamistide paralleelühiskondi sageli alahinnatakse. Terrorismi juured peituvad sageli koolis. Sealt areneb see edasi noortekampadesse, millele järgneb radikaliseerumine, ning võib seejärel jõuda haripunkti rünnakute näol. Me peame oma ühiskonnas täitma valesti suunatud sallivusest tekkinud tühimikud, milles terrorism saab jõudsalt kasvada. Me peame tõmbama piirid, kindlasti ei ole meil vaja olla tolerantne kõige suhtes. Oma traditsioonilise elustiili muutmine ja omaenda kultuuri salgamine loob terrorismile parima kasvulava. On seega ülim aeg, et ka Brüssel tunnistaks, et multikultuurne nägemus on kokku kukkunud, ning toetaks üle pika aja taas Euroopa põlisrahvastest elanikke, selle asemel, et neid rassismi väljajuurimise ettekäändel pidevalt diskrediteerida."@et5
"Arvoisa puhemies, Tanskaa ja Saksan Frankfurt am Mainin kenttää koskevat tuoreet uutiset osoittavat, ettei islamilaisen terrorismin uhka ole ohi. Silti tuoreista tutkimuksista ilmenee, että uhka tulee harvemmin ulkoapäin, toisin sanoen Al-Qaidasta, kuin Euroopan unionin alueella asuvien nuorten muslimien taholta, jotka ovat alttiita radikalisoitumiselle ja saattavat olla tulevia terroristeja. Terroristit eivät ilmaannu tyhjästä, vaan mahdolliset rikolliset varttuvat yhteiskunnissamme pesivissä islamilaisissa yhteisöissä, joilla on omat koulunsa, vihan lietsojansa, joilla erityisesti on suuri, tuhoisa rooli. Poliittisen korrektiuden takia Euroopan alkuperäisväestöt leimataan aivan liian helposti oikeistolaisiksi äärimmäisyysliikkeiden kannattajiksi tai jopa rasisteiksi sen takia, että he puolustavat kulttuuriaan, kun taas maahanmuuttajat törmäävät harvoin tähän ongelmaan. Islamilaisten yhteisöjen, joita löytyy nykyään kaikkialta Euroopasta, roolia vähätellään usein. Terrorismin juuret ovat usein kouluissa, joista ne leviävät nuorisojengeihin, ja radikalisoitumisen seurauksena ne saattavat johtaa iskuihin. Meidän on kurottava umpeen yhteiskuntiemme kuilut, joista terrorismi sikiää ja jotka ovat syntyneet väärin kohdistuneesta suvaitsevaisuudesta. On asetettava rajat – kaikkea ei tarvitse sallia. Perinteisten elintapojemme muuttaminen ja kulttuurimme kieltäminen tarjoavat parhaan kasvualustan terrorismille. Nyt onkin korkea aika, että myös Brysselissä tunnustetaan, että monikulttuurinen näkemys on hajalla, ja on korkea aika tukea vihdoin ja viimein Euroopan alkuperäisväestöjä sen sijaan, että alkuperäisväestöt sivuutetaan jatkuvasti rasismin tukahduttamiseen vedoten."@fi7
"M. le Président, les récents événements au Danemark et à Francfort-sur-Main en Allemagne sont la preuve que la menace terroriste islamiste n'est pas écartée. Les études les plus récentes ont même démontré que cette menace vient moins de l’extérieur – à savoir d’Al-Qaida – que de jeunes musulmans qui vivent dans l’Union européenne même et qui sont enclins à la radicalisation et par la suite à devenir des terroristes. Par conséquent, les terroristes n’apparaissent pas à l’improviste; des criminels grandissent dans nos sociétés islamistes parallèles, avec des prêcheurs de haine et des madrasahs qui jouent un rôle particulièrement important et désastreux. Grâce au politiquement correct, les peuples indigènes d’Europe sont trop facilement taxés d'extrêmistes de droite ou même de racistes car ils défendent leur culture de base, alors que les migrants ne rencontrent quant à eux que rarement ce problème. Les sociétés parallèles qui existent aujourd’hui à travers toute l’Europe, sont souvent sous-estimées. Le terrorisme trouve fréquemment ses racines dans les écoles. Cela se poursuit au sein des bandes d’adolescents et, suite à cette radicalisation, peut aboutir à des attaques. Nous devons fermer la brèche dans nos sociétés dans laquelle le terrorisme s’engouffre; cette brèche a grandi à cause d’une tolérance déplacée. Nous devons poser des limites; il n’est absolument pas nécessaire de tout tolérer. Le changement de nos coutumes traditionnelles et le deni de notre propre culture offrent au terrorisme le plus fertile des terreaux. Par conséquent, il est grand temps que Bruxelles aussi accepte que la vision multiculturelle est en lambeaux et qu’elle soutienne enfin de nouveau les populations indigènes d’Europe, au lieu de les discréditer sous prétexte d’éradiquer le racisme."@fr8
"Elnök úr! A Dániából és a németországi Frankfurt am Main-ból érkező legfrissebb hírek a bizonyítékai annak, hogy az iszlám terrorizmus veszélye nem múlt el. A legújabb tanulmányok mégis azt mutatják, hogy ez a veszély egyre kevésbé érkezik kívülről – azaz az Al-Káidától –, hanem inkább itt, az Európai Unióban élő fiatal muzulmánoktól, akik fogékonyak a radikalizmusra, és ezt követően terroristává válnak. A terroristák tehát nem derült égből pottyannak le; a potenciális elkövetők a mieinkkel párhuzamosan létező iszlám társadalmakban, madrasahokban és különösen a gyűlöletre uszító prédikátorok mellett nőnek fel, akik óriási és katasztrofális szerepet játszanak. A politikai korrektségnek hála, az európai népeket túlságosan könnyedén bélyegzik meg azzal, hogy jobboldali szélsőségesek, sőt, hogy rasszisták, pusztán azért, mert ragaszkodnak alapvető kultúrájukhoz, miközben a migránsok alig-alig szembesülnek ezzel a problémával. A jelenleg Európában létező párhozamos iszlám társadalmakat túl gyakran becsülik alá. A terrorizmus gyökerei gyakran az iskolákban vannak. Ezek a fiatalkorúak bandáivá növik ki magukat, majd e radikalizálódást követve támadásokban csúcsosodhatnak ki. Be kell zárnunk társadalmunk azon réseit, amelyeken keresztül a terrorizmus virágozhat, azokat a réseket, amelyek egy rosszul értelmezett tolerancia eredményei. Meg kell húznunk a határvonalakat; természetesen nem kell mindent eltűrnünk. Hagyományos életstílusunk megváltoztatása és saját kultúránk megtagadása kínálja a legjobb táptalajt a terrorizmus számára. Épp itt az ideje tehát annak, hogy Brüsszel is elfogadja azt, hogy a multikulturalizmus víziója romjaiban hever, továbbá hogy végre újra támogassa az európai őslakos népeket, ahelyett, hogy állandóan hitelüket veszik a rasszizmus megszüntetésének ürügyével."@hu11
"Signor Presidente, le ultime notizie che giungono dalla Danimarca e da Francoforte, in Germania, testimoniano il fatto che la minaccia terroristica di stampo islamista è tuttora reale. Tuttavia, gli studi più recenti sostengono che tale minaccia proviene non tanto dall’esterno, ovvero da bensì dai giovani musulmani che vivono all’interno dell’Unione europea che sono facile preda della radicalizzazione e diventano quindi terroristi. I terroristi non compaiono quindi all’improvviso, al contrario, i potenziali attentatori crescono nelle nostre società parallele islamiste, dove in particolare le scuole coraniche e i predicatori dell’odio esercitano una forte, nonché infausta, influenza. A causa della i popoli originari dell’Europa vengono etichettati troppo facilmente come estremisti di destra o perfino tacciati di razzismo per il solo fatto di insistere sulla propria cultura di base, mentre gli immigrati raramente devono fronteggiare tale problema. Le società islamiste parallele ormai esistenti in tutta Europa sono spesso sottovalutate. Il terrorismo spesso comincia già nelle scuole, per poi continuare e raggiungere un culmine nelle bande giovanili e, dopo una radicalizzazione di questo genere, eventualmente tradursi in attacchi terroristici. Dobbiamo eliminare le falle createsi nella nostra società a causa di una fraintesa tolleranza, falle in cui può fiorire il terrorismo. Dobbiamo tracciare dei confini, non vi è alcun motivo di tollerare qualsiasi cosa. Se cambiamo il nostro stile di vita tradizionale e rinneghiamo la nostra stessa cultura, allora mettiamo il terrorismo nelle condizioni di svilupparsi. E’ quindi ora che anche Bruxelles accetti il fatto che il progetto multiculturale è fallito e che sostenga nuovamente la popolazione autoctona dell’Europa, invece di non fare altro che screditarla col pretesto di combattere il razzismo."@it12
"Pone Pirmininke, nauji pranešimai iš Danijos ir Frankfurto prie Maino Vokietijoje įrodo, kad islamistų terorizmo grėsmė nepranyko. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad ši grėsmė yra ne tiek išorinė – tai yra, Al-Qaidos keliama –, kiek susijusi su Europos Sąjungoje gyvenančiais jaunais musulmonais, kurie yra linkę radikalėti ir po to tampa teroristais. Taigi teroristai neatsiranda iš niekur; potencialūs nusikaltėliai auga mūsų paraleliose musulmonų bendruomenėse, kur medresės ir neapykantos pamokslautojai atlieka svarbiausią ir grėsmingą vaidmenį. Dėl politinio korektiškumo vietiniams europiečiams pernelyg lengvai klijuojama dešiniųjų ekstremistų ir netgi rasistų etiketė dėl to, kad jie siekia išsaugoti savo kultūrą, tuo tarpu imigrantai retai susiduria su tokia problema. Į šiuo metu Europoje egzistuojančių paralelinių musulmonų bendruomenių reikšmę dažnai nepakankamai atsižvelgiama. Terorizmas dažnai užgimsta mokyklose. Vėliau jis tęsiasi jaunimo gaujose, o vykstant radikalėjimui gali baigtis išpuoliais. Turėtume panaikinti mūsų visuomenėje esančias spragas, kuriose gali klestėti terorizmas, spragas, atsiradusias dėl iškreiptos tolerancijos. Privalome nubrėžti ribas; tikrai nėra reikalo viską toleruoti. Keisdami savo tradicinį gyvenimo būdą ir neigdami savo kultūrą sudarome palankią terpę terorizmui. Tikrai laikas, kad ir Briuselis pripažintų, jog multikultūrinė vizija žlugo, suteiktų ilgalaikę paramą vietiniams europiečiams ir nustotų juos nuolat diskredituoti, pasitelkdamas rasizmo smerkimo pretekstą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, jaunākie ziņojumi no Dānijas un Frankfurtes pie Mainas Vācijā ir pierādījums, ka islāmistu terorisma draudi nav pazuduši. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka šie draudi arvien retāk nāk no ārpuses – t. i. no nekā tos rada jaunie musulmaņi, kas dzīvo Eiropas Savienībā un kurus ir uzņēmīgi pret radikalizāciju un vēlāk var kļūt par teroristiem. Teroristi nenokrīt vienkārši no gaisa, tāpēc potenciālie teroristi izaug mūsu paralēlajās islāmistu sabiedrībās, kurās liela un postoša loma ir medresēm un naida kurinātājiem. Pateicoties Eiropas pamatiedzīvotājus viegli var nodēvēt par labējiem ekstrēmistiem vai pat rasistiem, kuri pastāv uz savu pamatkultūru, savukārt migranti reti saskaras ar šo problēmu. Islāmistu paralēlās sabiedrības, kas šobrīd pastāv visā Eiropā, bieži vien ir nepietiekami novērtētas. Terorisma saknes bieži vien ir jau skolās. Pēc tam tās turpinās jauniešu bandās un pēc šīs radikalizēšanās var turpināties uzbrukumos. Mūsu sabiedrībā ir jāpārvar plaisas, kurās var zelt terorisms, plaisas, kas radušās nepiemērotas tolerances dēļ. Mums ir jānosaka robežas; pavisam noteikti nav vajadzība paciest pilnīgi visu. Pārmainot mūsu tradicionālo dzīvesveidu un noliedzot savu kultūru, tiek radīta labāka augsne terorismam. Tādēļ šis ir pēdējais brīdis, lai arī Brisele pieņemtu, ka multikulturālais redzējums ir sagruvis, un visbeidzot atkal atbalstītu Eiropas pamattautas tā vietā, lai pastāvīgi tās diskreditētu, aizbildinoties ar rasisma apspiešanu."@lv13
"Herr Präsident! Die jüngsten Meldungen aus Dänemark und Frankfurt, Deutschland, belegen, dass es die islamistische Terrorbedrohung tatsächlich bis zum heutigen Tag gibt. Neueste Studien aber belegen, dass diese Gefahr weniger von außen — also durch Al Quaida — droht, sondern durch junge, innerhalb der Europäischen Union lebende Muslime, die anfällig für Radikalisierung sind und irgendwann zu Terroristen mutieren. Terroristen fallen also nicht plötzlich vom Himmel, vielmehr wachsen potenzielle Täter in unseren islamistischen Parallelgesellschaften auf, wobei vor allem Koranschulen und Hassprediger eine große und eine unheilvolle Rolle spielen. Während die Angehörigen der autochthonen Völker Europas, wenn sie auf ihre Leitkultur bestehen, dank der allzu leicht als rechtsradikal oder gar rassistisch abgestempelt werden, kennt der Migrant dieses Problem häufig nicht und die islamistische Parallelgesellschaft, die es inzwischen quer durch Europa gibt, wird oftmals unterschätzt. Der Terror fängt häufig schon in den Schulen an. Er setzt sich in Jugendbanden fort und gipfelt nach einer solchen Radikalisierung dann möglicherweise in Anschlägen. Wir müssen die aus falsch verstandener Toleranz erwachsenen Lücken in unserer Gesellschaft, in denen Terror gedeihen kann, wieder schließen. Wir müssen Grenzen aufzeigen und wir brauchen wahrlich nicht alles zu dulden. Wenn wir unsere traditionelle Lebensweise ändern und unsere eigene Kultur verleugnen, bereiten wir dem Terrorismus den besten Nährboden. Es ist also höchste Zeit, dass auch Brüssel das Zerplatzen der Multikulti-Vision akzeptiert und endlich wieder die autochthone Bevölkerung in Europa unterstützt, anstatt diese unter dem Antirassismus-Vorwand ständig zu diskreditieren."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het nieuws uit Denemarken en Frankfurt bewijst dat de dreiging van terreur door moslimfundamentalisten tot op de dag van vandaag reëel is. Uit recent onderzoek blijkt echter dat die dreiging niet zozeer van buitenaf komt, dus van Al Qaida, als wel van in de Europese Unie woonachtige jonge moslims die vatbaar zijn voor radicalisering en op een gegeven moment in terroristen veranderen. Terroristen komen dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het is veeleer zo dat binnen de islamitisch-fundamentalistische gemeenschappen in onze samenleving potentiële daders opgroeien, waarbij vooral koranscholen en haatpredikers een kwalijke rol spelen. Wanneer leden van autochtone bevolkingsgroepen in Europa willen vasthouden aan hun dominerende cultuur, worden ze dankzij de al te gemakkelijk als rechtsradicaal of zelfs als racistisch bestempeld. Migranten kennen dit probleem meestal niet. De islamitisch-fundamentalistische parallelle samenleving die we intussen overal in Europa zien, wordt daarbij vaak onderschat. De terreur begint vaak al op school, wordt in jeugdbendes voortgezet en kan dan na een dergelijke radicalisering culmineren in aanslagen. De lacunes in onze samenleving waarin terrorisme kan gedijen en die zijn ontstaan door een verkeerd begrepen tolerantie, moeten weer worden gedicht. We moeten grenzen stellen en hoeven werkelijk niet alles te tolereren. Door onze traditionele manier van leven te veranderen en onze eigen cultuur te verloochenen, creëren we de beste voedingsbodem voor terrorisme. Het wordt dus hoog tijd dat ook Brussel het failliet van het multiculti-visioen erkent en de autochtone bevolking in Europa eindelijk weer eens steunt in plaats van haar onder het mom van antiracisme doorlopend in diskrediet te brengen."@nl3
"Panie przewodniczący, ostatnie sprawozdania z Danii i Frankfurtu nad Menem w Niemczech dowodzą, że zagrożenie terroryzmem islamskim nie zniknęło. Ale najnowsze analizy pokazują, że to zagrożenie w mniejszym stopniu pochodzi z zewnątrz, czyli ze strony Al Kaidy, a bardziej ze strony samych młodych muzułmanów żyjących w Unii Europejskiej, którzy są podatni na radykalizację, a następnie stają się terrorystami. Z tego względu terroryści nie pojawiają się znikąd; potencjalni przestępcy wzrastają w naszych równoległych społeczeństwach islamskich, w których w szczególności medresy i kaznodzieje nienawiści mają duże, niszczące znaczenie. Wskutek poprawności politycznej rodowitym mieszkańcom Europy wciąż zbyt łatwo przyczepia się metkę prawicowych ekstremistów czy nawet rasistów, ponieważ opowiadają się za swoją pierwotną kulturą, podczas gdy emigranci rzadko stykają się z tym problemem. Istniejące obecnie w Europie równoległe społeczeństwa islamskie są często niedoceniane. Korzenie terroryzmu często wyrastają ze szkół. Następnie kontynuowane są w gangach młodocianych, a po takiej radykalizacji może nastąpić kulminacja w postaci ataków. Musimy zapełnić te luki w naszym społeczeństwie, w których terroryzm może rozkwitać, luki, które powstały wskutek źle rozumianej tolerancji. Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego. Zmiana naszego tradycyjnego sposobu życia i wyrzekanie się swojej własnej kultury stanowi najlepszy grunt krzewienia się terroryzmu. Z tego względu najwyższy czas, aby również Bruksela zaakceptowała, że wizja multikulturalna jest w strzępach i wsparła wreszcie rodzimych mieszkańców Europy, zamiast stale oczerniać ich pod pretekstem wykorzeniania rasizmu."@pl16
"Senhor Presidente, os últimos relatos vindos a Dinamarca e de Frankfurt am Main, na Alemanha, são a prova de que a ameaça do terrorismo islâmico não desapareceu. No entanto, os estudos mais recentes mostram que essa ameaça vem menos do exterior – ou seja, da Al-Qaeda – do que de jovens muçulmanos que vivem na própria União Europeia e que são susceptíveis de se voltarem para a radicalização e, posteriormente, de se tornarem terroristas. Os terroristas, portanto, não surgem do nada; os potenciais agressores crescem nas nossas sociedades islamistas paralelas, sendo que as "madrassas" (escolas corânicas) e os instigadores de ódio, em particular, desempenham um importante e desastroso papel. Graças ao politicamente correcto, os povos autóctones da Europa são muito facilmente rotulados de extremistas de direita ou mesmo racistas pelo facto de insistirem na sua cultura de base, ao passo que os migrantes raramente enfrentam este problema. As sociedades islamistas paralelas, que já existem em toda a Europa, são frequentemente subestimadas. O terrorismo tem frequentemente as suas raízes nas escolas. Prossegue em seguida nos juvenis, podendo eventualmente, na sequência desta radicalização, culminar em atentados. Temos de colmatar as lacunas existentes na nossa sociedade onde o terrorismo pode prosperar, as lacunas que têm surgido a partir de uma tolerância descabida. Temos de estabelecer limites; não precisamos certamente de tolerar tudo. Alterar os nossos modos de vida tradicionais e negar a nossa própria cultura proporciona um terreno fértil para o terrorismo. É tempo, portanto, de Bruxelas aceitar igualmente que a visão multicultural está em estilhaços e de voltar novamente a apoiar a população autóctone da Europa, em vez de a desacreditar constantemente sob o pretexto de erradicar o racismo."@pt17
"Herr Präsident! Die jüngsten Meldungen aus Dänemark und Frankfurt, Deutschland, belegen, dass es die islamistische Terrorbedrohung tatsächlich bis zum heutigen Tag gibt. Neueste Studien aber belegen, dass diese Gefahr weniger von außen — also durch Al Quaida — droht, sondern durch junge, innerhalb der Europäischen Union lebende Muslime, die anfällig für Radikalisierung sind und irgendwann zu Terroristen mutieren. Terroristen fallen also nicht plötzlich vom Himmel, vielmehr wachsen potenzielle Täter in unseren islamistischen Parallelgesellschaften auf, wobei vor allem Koranschulen und Hassprediger eine große und eine unheilvolle Rolle spielen. Während die Angehörigen der autochthonen Völker Europas, wenn sie auf ihre Leitkultur bestehen, dank der allzu leicht als rechtsradikal oder gar rassistisch abgestempelt werden, kennt der Migrant dieses Problem häufig nicht und die islamistische Parallelgesellschaft, die es inzwischen quer durch Europa gibt, wird oftmals unterschätzt. Der Terror fängt häufig schon in den Schulen an. Er setzt sich in Jugendbanden fort und gipfelt nach einer solchen Radikalisierung dann möglicherweise in Anschlägen. Wir müssen die aus falsch verstandener Toleranz erwachsenen Lücken in unserer Gesellschaft, in denen Terror gedeihen kann, wieder schließen. Wir müssen Grenzen aufzeigen und wir brauchen wahrlich nicht alles zu dulden. Wenn wir unsere traditionelle Lebensweise ändern und unsere eigene Kultur verleugnen, bereiten wir dem Terrorismus den besten Nährboden. Es ist also höchste Zeit, dass auch Brüssel das Zerplatzen der Multikulti-Vision akzeptiert und endlich wieder die autochthone Bevölkerung in Europa unterstützt, anstatt diese unter dem Antirassismus-Vorwand ständig zu diskreditieren."@ro18
"Pán predsedajúci, najnovšie správy z Dánska a Frankfurtu nad Mohanom sú dôkazom toho, že hrozba islamistického terorizmu nezmizla. Napriek tomu najnovšie štúdie dokazujú, že táto hrozba neprichádza ani tak zvonku, teda zo strany organizácie al-Káida, ako zo strany mladých moslimov, ktorí žijú v samotnej Európskej únii, ktorí majú slon na radikalizáciu a následne sa z nich stávajú teroristi. Teroristi neprichádzajú len tak z ničoho nič, preto potenciálni narušitelia vyrastajú v našich islamistických paralelných spoločnostiach so zavedenými islamskými školami – madrasami, a najmä kazateľmi nenávisti, ktorí zohrávajú hlavnú úlohu s katastrofálnymi následkami. Vďaka politickej korektnosti sú pôvodné národy Európy veľmi ľahko obviniteľné z pravicového extrémizmu, či dokonca rasizmu za to, že nástoja na svojej základnej kultúre, pričom migranti sa s týmto problémom stretávajú len zriedka. Islamistické paralelné spoločnosti, ktoré v súčasnosti existujú v celej Európe sú často podceňované. Terorizmus má často korene v školách. Neskôr pokračuje v mládežníckych gangoch a následkom takejto radikalizácie môže kulminovať do útokov. Musíme zamedziť priestor v našich spoločnostiach, v ktorom sa môže dariť terorizmu, priestor, ktorý bol vytvorený nemiestnou toleranciou. Musíme stanoviť hranice. Určite nemusíme tolerovať všetko. Zmena nášho tradičného životného štýlu a popretie našej vlastnej kultúry poskytuje terorizmu najlepšiu pôdu na rast. Preto je najvyšší čas, aby aj Brusel akceptoval skutočnosť, že multikultúrna vízia sa rozpadla a podporil opäť a natrvalo pôvodné obyvateľstvo Európy, namiesto toho, aby ho neustále diskreditoval pod zámienkou odstraňovania rasizmu."@sk19
"Gospod predsednik, najnovejša poročila z Danske in Frankfurta na Majni v Nemčiji so dokaz, da nevarnost islamističnega terorizma še ni minila. Vendar najnovejše študije kažejo, da ta nevarnost ne prihaja toliko od zunaj, tj. od Al-Kaide, ampak bolj od mladih muslimanov, ki živijo v Evropski uniji ter so dovzetni za radikalizacijo in nato postanejo teroristi. Teroristi se zato ne pojavijo nepričakovano; potencialni storilci odraščajo v naših islamističnih vzporednih družbah, z madrasami in pridigarji sovraštva, ki imajo zlasti pomembno in katastrofalno vlogo. Zaradi je avtohtono prebivalstvo v Evropi prehitro označeno za desničarsko ekstremistično ali celo rasistično, ker vztraja pri svoji osnovni kulturi, medtem ko se priseljenci redko srečajo s to težavo. Islamistične vzporedne družbe v Evropi so pogosto podcenjene. Terorizem se pogosto začne v šolah. Nato se nadaljuje v tolpah mladoletnikov, nadaljuje z radikalizacijo in pozneje tudi z napadi. V naši družbi moramo zatreti možnosti za razcvet terorizma, to so možnosti, ki so nastale zaradi napačnega razlaganja strpnosti. Določiti moramo meje; ni treba, da dopuščamo prav vse. Sprememba lastnega načina življenja in zanikanje lastne kulture sta najboljši podlagi za razvoj terorizma. Zato je skrajni čas, da tudi Bruselj dojame, da se je multikulturni vidik razblinil, in spet dolgoročno podpre avtohtono evropsko prebivalstvo, namesto da ga stalno diskreditira pod pretvezo izkoreninjenja rasizma."@sl20
"Herr talman! De senaste rapporterna från Danmark och Frankfurt am Main i Tyskland visar att hotet från den islamistiska terrorismen inte har försvunnit. Ändå visar de senaste undersökningarna att detta hot i mindre utsträckning kommer utifrån – dvs. från Al-Qaida – än från unga muslimer i EU som är benägna att radikaliseras och så småningom bli terrorister. Terrorister dyker inte bara upp ur tomma intet. Potentiella gärningsmän växer upp i våra islamistiska parallellsamhällen, där framför allt madrasah-skolor och hatpredikanter spelar en stor och förödande roll. Den politiska korrektheten gör att Europas infödda folk alltför lättvindigt stämplas som högerextremister eller till och med rasister för att de håller fast vid sin ursprungskultur, medan migranterna sällan möter detta problem. De islamistiska parallellsamhällen som nu finns i hela Europa underskattas ofta. Terrorismen har ofta sina rötter i skolorna. Den fortsätter sedan i ungdomsgäng, och kan till följd av radikaliseringen sedan kulminera i attacker. Vi måste täppa till de luckor i vårt samhälle där terrorismen kan utvecklas, luckor som uppstått till följd av missriktad tolerans. Vi måste sätta gränser; vi behöver definitivt inte tolerera allt. Om vi ändrar vår sedvanliga livsstil och förnekar vår egen kultur ger vi terrorismen bästa möjliga grogrund. Det är därför hög tid att även Bryssel accepterar att den mångkulturella visionen slagits i spillror och äntligen börjar stödja Europas infödda befolkning, i stället för att ständigt misskreditera den under förevändning att utrota rasismen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"corrección política"21
"politične korektnosti"20
"politkorektumam, visus"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph