Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich glaube, wir führen eine ziemlich zentrale Debatte für die demokratische Verfasstheit innerhalb der Europäischen Union. Wir sollten einmal zurückblicken. Seit dem 12. September 2001 wird ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt. Die NATO hat damals den Bündnisfall ausgerufen, weil sie die Anschläge in New York und Washington fälschlicherweise als militärischen Angriff gewertet hat. Wie dieser Bündnisfall zurückgenommen werden kann, weiß kein Mensch. Inzwischen wird weltweit ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt, zum Beispiel in Afghanistan. Dort gibt es Stück für Stück eine zunehmende Irakisierung, und im Inneren werden immer mehr Grund- und Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Man könnte das Ganze als einen permanenten Ausnahmezustand beschreiben. Es gibt den EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung. Innerhalb dieses EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung wird eine ganze Reihe von Punkten benannt, die die EU-Mitgliedstaaten und die EU selbst umsetzen oder umsetzen sollen. Wir erleben im Moment einen umfangreichen Aktionismus, insbesondere des deutschen Innenministers Wolfgang Schäuble. Er nennt inzwischen alles Mögliche Terrorismus und geht deutlich über das Ziel dessen hinaus, was tatsächlich notwendig wäre. Nach London hat die Schriftstellerin A. L. Kennedy eine sehr interessante Äußerung gemacht, die ich hier zitieren will: „Niemand erwähnt, dass die Zahl der Opfer, so schrecklich sie war, in Bagdad an den meisten Tagen als recht gemäßigt gelten würde. Niemand erwähnt, dass Blair mit seinem Entschluss, unsere Soldaten für Profite in den Krieg zu schicken, auch sein Land in Gefahr gebracht hat. Niemand erwähnt, dass unsere Aktionen die Häufigkeit und Intensität der Terroranschläge nur erhöht haben. Niemand erwähnt, dass wir selbst das Foltern von Gefangenen mit der Behauptung gerechtfertigt haben, dadurch könnten Anschläge wie diese verhindert werden. Niemand erwähnt, dass für weite Teile der Welt wir die Terroristen sind.“ Genau das muss vermieden werden. Deshalb dürfen Grund- und Bürgerrechte nicht weiter außer Kraft gesetzt werden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podle mého názoru je tato diskuse pro demokracii v Evropské unii dosti zásadní. Je vhodné ohlédnout se do minulosti. Od 12. září 2001 se proti terorismu vede válka. Toho dne se NATO odvolala na doložku o vzájemné obraně, neboť mylně považovala útoky na New York a Washington za vojenské. Nikdo neví, jak uplatňování této doložky odvolat. Válka proti teroru se dnes vede na celém světě, například v Afghánistánu, kde postupně sílí irakizace, zatímco na vnitrostátní úrovni se ruší stále více a více základních a občanských práv. Celou situaci lze popsat jako trvalý výjimečný stav. EU přijala rámcové rozhodnutí týkající se potírání terorismu. Stanoví se v něm velké množství bodů, které mají realizovat členské státy EU i samotná EU. V současnosti jsme svědky rozsáhlého „akcionismu“, zejména ze strany německého ministra vnitra Wolfganga Schäubleho, který vše označuje za terorismus a zjevně překračuje rámec toho, co je skutečně nevyhnutelné. Po útocích na Londýn spisovatel A.L. Kennedy velmi zajímavě poznamenal, cituji: „Nikdo nehovoří o tom, že počet obětí, který byl strašlivý, by byl v Bagdádu většinou považován za průměrný. Nikdo nehovoří o tom, že Tony Blair rozhodnutím poslat vojáky do války kvůli zisku ohrozil svou zemi [...]. Nikdo neuvádí skutečnost, že naše opatření jen zvyšují počet a intenzitu teroristických útoků. Nikdo nepoukazuje na skutečnost, že jsme dokonce odůvodnili mučení vězňů tvrzením, že tímto způsobem lze předejít teroristickým útokům. Nikdo o tom nehovoří, protože ve velkých částech světa jsme teroristy my.“ Právě tomuto se musíme vyhnout, a proto nelze pokračovat v porušování základních a občanských práv."@cs1
"Hr. formand! Vi fører efter min mening en meget central forhandling for den demokratiske sammenknytning inden for EU. Vi bør kigge tilbage. Siden den 12. september 2001 har der været ført en såkaldt krig mod terrorisme. NATO forkyndte dengang, at det var et NATO-anliggende, fordi det fejlagtigt betragtede angrebene i New York og Washington som militære angreb. Hvordan dette NATO-anliggende kan trækkes tilbage, er der ingen, der ved. I mellemtiden føres der en såkaldt krig mod terrorisme på globalt plan, f.eks. i Afghanistan. Dér finder der stykke for stykke en tiltagende irakisering sted, og internt sættes flere og flere grundlæggende rettigheder og borgerrettigheder ud af kraft. Man kunne beskrive det hele som en permanent undtagelsestilstand. Der er EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. I forbindelse med EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme nævnes en hel række punkter, som EU-medlemsstaterne og EU selv gennemfører eller skal gennemføre. Vi oplever for øjeblikket en omfattende aktivitet, især fra den tyske indenrigsminister Wolfgang Schäubles side. Han kalder imidlertid alt muligt for terrorisme og går tydeligt langt over målet for det, som i virkeligheden er nødvendigt. Efter angrebene i London kom forfatteren A.L. Kennedy med en meget interessant udtalelse, som jeg vil citere her: "Ingen nævner, at antallet af ofre, hvor frygteligt det end var, de fleste dage anses for at være ret moderat i Baghdad. Ingen nævner, at Blair med sin beslutning om at sende vores soldater i krig i profitøjemed også har bragt sit land i fare. Ingen nævner, at vores handlinger blot har øget hyppigheden og intensiteten af terrorangrebene. Ingen nævner, at vi selv har retfærdiggjort mishandling af fanger med påstanden om, at angreb som disse dermed kan undgås. Ingen nævner, at vi for store dele af verden er terroristerne." Præcis det skal undgås. Derfor må de grundlæggende rettigheder og borgerrettighederne ikke fortsat sættes ud af kraft."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η συζήτησή μας είναι καίρια για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση. Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2001, διεξάγεται ο λεγόμενος «πόλεμος» κατά της τρομοκρατίας. Την ημέρα εκείνη, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε τη διάταξη περί αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης, γιατί είχε θεωρήσει εσφαλμένα τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ως στρατιωτικές επιθέσεις. Κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να ανακληθεί αυτή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Στο μεταξύ διεξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο ο λεγόμενος «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», π.χ. στο Αφγανιστάν, όπου σημειώνεται βαθμιαία και προοδευτική ιρακοποίηση, ενώ στο εσωτερικό καταργούνται ολοένα περισσότερα θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα των πολιτών. Θα μπορούσε κανείς να πει πως πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕ έχει εγκρίνει μια απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά σημείων που τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ίδια η ΕΕ υλοποιούν ή πρέπει να υλοποιήσουν. Αυτό το διάστημα παρατηρούμε μια εκτεταμένη δραστηριότητα, ιδίως εκ μέρους του γερμανού υπουργού Εσωτερικών Wolfgang Schäuble, ο οποίος χαρακτηρίζει τώρα τα πάντα ως τρομοκρατία και ξεπερνά σαφώς τα όρια ως προς αυτό που θα ήταν πραγματικά αναγκαίο. Μετά το Λονδίνο, η συγγραφέας A.L. Kennedy έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που θέλω να παραθέσω εδώ: «Κανείς δεν αναφέρει ότι ο αριθμός των θυμάτων, όσο τρομερός και αν ήταν, θα θεωρείτο τις περισσότερες ημέρες μάλλον μέτριος στη Βαγδάτη. Κανείς δεν αναφέρει ότι, με την απόφασή του να στείλει στρατιώτες μας στον πόλεμο για να έχει οφέλη, ο Τόνι Μπλερ έθεσε σε κίνδυνο και τη χώρα του. […] Κανείς δεν αναφέρει ότι οι ενέργειές μας απλά αύξησαν τον αριθμό και την ένταση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Κανείς δεν αναφέρει ότι ακόμα και εμείς οι ίδιοι δικαιολογήσαμε τα βασανιστήρια κρατουμένων με τον ισχυρισμό ότι έτσι θα μπορούσαν να αποτραπούν τέτοιες επιθέσεις. Κανείς δεν αναφέρει ότι, σε πολλά μέρη του κόσμου, εμείς είμαστε οι τρομοκράτες». Ακριβώς αυτό πρέπει να αποφευχθεί, και γι’ αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί η ακύρωση θεμελιωδών και πολιτικών δικαιωμάτων."@el10
"Mr President, in my opinion, this debate is fairly fundamental to democracy in the European Union. It is good to take a look back. Since 12 September 2001, a ‘war’ has been waged on terrorism. On that day, NATO invoked the mutual defence clause, having wrongly judged the attacks in New York and Washington to be military attacks. How this mutual defence clause can be revoked is anyone’s guess. Now the ‘war on terror’ is being waged worldwide, for example in Afghanistan, where Iraqisation is increasing progressively, whilst at domestic level more and more fundamental and civil rights are being invalidated. The whole situation could be described as a permanent state of emergency. The EU has adopted a framework decision on combating terrorism. This sets out a large number of points being implemented or to be implemented by the EU Member States and the EU itself. We are currently seeing widespread ‘actionism’, especially by the German Minister of the Interior, Wolfgang Schäuble, who is now describing everything as terrorism and is clearly overstepping the bounds of what is actually necessary. After London, the author A.L. Kennedy made a very interesting comment, which I should like to quote here: ‘Nobody mentions that the number of victims, as horrendous as it was, would be considered only moderate in Baghdad on most days. Nobody says that, in deciding to send our soldiers to war for profit, Tony Blair also put his country in danger [...] Nobody mentions that our actions have only increased the number and the intensity of terrorist acts. Nobody notes that even we have justified the torturing of prisoners by saying that attacks could be prevented by this means. Nobody mentions that, for vast parts of the world, we are the terrorists.’ That is exactly what must be avoided, which is why the invalidation of fundamental and civil rights cannot continue."@en4
"Señor Presidente, en mi opinión, este debate es sumamente importante para democracia en la Unión Europea. Merece la pena mirar atrás. Desde el 12 de septiembre de 2001, se está librando una «batalla» contra el terrorismo. Aquel día, la OTAN invocó la cláusula de defensa mutua, después de haber concluido erróneamente que los atentados de Nueva York y de Washington habían sido ataques militares. Quién sabe cómo se revoca ahora esa cláusula de defensa mutua. Ahora la «batalla contra el terrorismo» se está librando por todo el mundo, por ejemplo, en Afganistán, donde la situación cada vez se parece más a la de Iraq; y, entretanto, cada vez se invalidan más derechos fundamentales y civiles a escala nacional. En general, la situación podría describirse como un estado de excepción permanente. La UE ha adoptado una Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. En ella, se establece toda una serie de puntos que los Estados miembros de la UE y la propia UE están poniendo o van a poner en práctica. Actualmente se observa una predisposición generalizada a la acción, sobre todo por parte del Ministro del Interior de Alemania, Wolfgang Schäuble, quien ahora todo lo califica de «terrorismo» y quien, a todas luces, está rebasando los límites de lo realmente necesario. Después de lo sucedido en Londres, el escritor A.L. Kennedy hizo una observación sumamente interesante, que desearía repetir a continuación: «Nadie señala el hecho de que, por muy terrible que fuera el número de víctimas, en Bagdad se consideraría una cifra moderada la mayoría de los días. Nadie dice que, al decidir mandar a nuestros soldados a la guerra por intereses económicos, Tony Blair también puso en peligro a su país [...] Nadie hace notar que nuestros actos no han hecho sino incrementar el número y la intensidad de los atentados terroristas. Nadie advierte que incluso nosotros hemos justificado la tortura de presos alegando que es una forma de impedir atentados. Nadie señala que, para gran parte del mundo, nosotros somos los terroristas.» Eso es exactamente lo que se debe evitar; y, por eso, no se pueden seguir invalidando los derechos fundamentales y civiles."@es21
"Austatud juhataja, minu arvates on käesolev arutelu täiesti asendamatu demokraatia jaoks Euroopa Liidus. On hea vaadata hetkeks tagasi. Alates 12. septembrist 2001 on peetud „sõda” terrorismi vastu. Sel päeval laskis NATO käiku vastastikuse kaitse klausli, olles ekslikult hinnanud rünnakuid New Yorgis ja Washingtonis sõjalisteks rünnakuteks. Kuidas seda vastastikuse kaitse klauslit saab tühistada, võib igaüks ise oletada. Nüüdseks on „sõda terrorismi vastu” peetud üle kogu maailma, näiteks Afganistanis, kus pidevalt kasvab iraagistumine, samas kui kohalikul tasandil on kehtetuks muutunud järjest enam põhi- ja kodanikuõigusi. Kogu olukorda võib kirjeldada kui pidevat hädaolukorda. EL on vastu võtnud terrorismi vastu võitlemise raamotsuse. Selles on sätestatud suur hulk punkte, mille liikmesriigid ja EL ise on rakendanud või mida kavatsetakse rakendada. Me näeme praegu laiaulatuslikku „tegevuslikkust”, eelkõige Saksamaa siseministri Wolfgang Schäuble` puhul, kes nüüdseks kujutab kõike terrorismina ning astub seejuures ilmselgelt üle piiridest, mis tähistavad tegelikku vajadust. Pärast Londoni sündmusi avaldas kirjanik A.L. Kennedy väga huvitava kommentaari, mida tahaksin siinkohal tsiteerida: „Keegi ei maini asjaolu, et sellist hulka ohvreid, nii kohutav kui see oli, peetaks Baghdadis enamasti üksnes keskpäraseks. Keegi ei ütle, et otsustades saata meie sõjaväelased kasu nimel sõtta, seadis Tony Blair ka meie riigi ohtu [...] Keegi ei maini seda, et meie tegevus on üksnes suurendanud terroriaktide hulka ja intensiivsust. Keegi ei märka, et ka meie ise oleme õigustanud vangide piinamist, öeldes, et rünnakuid on võimalik seeläbi ennetada. Keegi ei maini, et suure osa maailma jaoks oleme just meie terroristid”. Täpselt seda tuleb vältida, mistõttu ei või jätkuda põhi- ja kodanikuõiguste kehtetuks muutumine."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on mielestäni kovin tärkeä Euroopan unionin demokratian kannalta. On hyvä tarkastella menneitä tapahtumia. Terrorismia vastaan on käyty ”sotaa” 12. syyskuuta 2001 lähtien. Tuolloin NATO vetosi keskinäiseen puolustuslausekkeeseen pidettyään ensin erheellisesti New Yorkin ja Washingtonin iskuja sotilaallisina iskuina. Nyt voidaan vain arvailla, miten tuo lauseke voitaisiin kumota. Nyt ”sotaa” terrorismia vastaan käydään kaikkialla maailmassa, kuten esimerkiksi Afganistanissa, jossa ”irakilaistuminen” lisääntyy jatkuvasti, kun taas kotimaissa mitätöidään yhä enemmän perus- ja kansalaisoikeuksia. Koko tilannetta voidaankin kuvailla pysyväksi hätätilaksi. EU on tehnyt puitepäätöksen terrorismin torjunnasta. Päätöksessä esitetään joukko toteutettuja toimia tai toimia, jotka EU:n jäsenvaltiot ja EU aikovat panna täytäntöön. Nykyään harjoitetaan laajalle levinnyttä ”toimintaa”, johon on mieltynyt erityisesti Saksan sisäministeri Wolfgang Schäuble, joka pitää nykyään kaikkea terrorismina ja joka ylittää siten selvästi välttämättömyyden rajat. Kirjailija A. L. Kennedy antoi Lontoon iskun jälkeen hyvin mielenkiintoisen lausunnon, jota haluan nyt lainata: ”Kukaan ei sano, että uhrien lukumäärää, niin kauhea kuin se olikin, voitaisiin Irakissa pitää suurimmaksi osaksi vain keskinkertaisena. Kukaan ei sano, että päättäessään lähettää sotilaitamme sotimaan Irakiin hyötytarkoituksessa, Tony Blair asetti myös maansa vaaraan. [...] Kukaan ei sano, että toimemme ovat vain lisänneet terroristien iskuja ja tehoa. Kukaan ei huomaa, että mekin olemme oikeuttaneet vankien kiduttamisen väittämällä, että iskut voitaisiin siten estää. Kukaan ei sano, että suurelle osalle maailmaa me olemme terroristeja.” Juuri tätä on vältettävä, minkä vuoksi perus- ja kansalaisoikeuksien mitätöinti ei saa jatkua."@fi7
"M. le Président, ce débat revêt pour ma part une importance relativement fondamentale pour la démocratie dans l’Union européenne. Il convient de revenir un peu en arrière. Depuis le 12 septembre 2001, une «guerre» a été engagée contre le terrorisme. Ce jour-là, l’OTAN a invoqué la clause de défense mutuelle, après avoir estimé à tort que les attaques à New York et Washigton étaient d’ordre militaire. À chacun de deviner comment cette clause de défense mutuelle peut être révoquée. Cette «guerre contre le terrorisme» est à présent engagée dans le monde entier, par exemple en Afghanistan, où l’iraquisation s’accentue progressivement, tandis qu’au niveau national, de plus en plus de droits fondamentaux et civils sont violés. La situation actuelle pourrait être décrite comme un état d’urgence permanent. L’UE a adopté une décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme. Elle fixe un grand nombre de mesures mises en œuvre ou à mettre en œuvre par les États membres de l’UE et l’UE même. Actuellement, nous assistons à un vaste actionnisme, en particulier de la part du ministre allemand de l’intérieur, Wolfgang Schäuble, qui décrit à présent tout comme étant du terrorisme. Il est évident qu’il dépasse les limites du réellement nécessaire. Après les événements de Londres, l’auteur A.L. Kennedy a fait un commentaire très intéressant, que je souhaite citer: «Personne ne dit que le nombre de victimes, aussi affreux fut-il, serait considéré comme modéré la plupart des jours à Bagdad. Personne ne dit qu’en décidant d’envoyer nos soldats à la guerre par profit, Tony Blair a aussi mis son pays en danger [...] Nul ne mentionne que nos actions n’ont fait qu’accroître le nombre et l’intensité des actes terroristes. Personne ne fait remarquer cela alors que nous avons justifié la torture de prisonniers en disant que celle-ci pourrait prévenir des attaques. Personne ne mentionne que pour des vastes parties du monde, nous sommes les terroristes.» Il s’agit là de ce que nous devons précisément éviter, la raison pour laquelle l’invalidation des droits fondamentaux et civils ne peut continuer."@fr8
"Elnök úr! Szerintem ez a vita igencsak alapvető jelentőségű az Európai Unióban a demokrácia kérdésével kapcsolatban. Jó dolog egy kicsit visszatekinteni. 2001. szeptember 12. óta „háború” folyik a terrorizmus ellen. A NATO aznap a kölcsönös védelmi záradékhoz folyamodott, a New York-i és washingtoni támadásokat – helytelenül – katonai támadásként értékelve. Mindenki kitalálhatja, hogy ehhez a kölcsönös védelmi záradékhoz hogyan lehet ismét folyamodni. Most világmérteket ölt a „terrorizmus elleni háború”, például Afganisztánban, ahol az „irakiasítás” fokozatosan tért hódít, miközben hazai szinten egyre több alapvető és polgári jog veszti érvényét. Az egész helyzetet állandó szükségállapotként lehet jellemezni. Az EU elfogadott egy, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározatot. Ez számos, az uniós tagállamok és maga az EU által végrehajtott vagy végrehajtandó kérdést határoz meg. Jelenleg széles körű aktív fellépést tapasztalhatunk, különösen a német belügyminiszter Wolfgang Schäuble részéről, aki most mindent terrorizmusként ír le, és egyértelműen túllép a ténylegesen szükséges mértéken. London után egy publicista, A.L. Kennedy igen érdekes megjegyzést tett, amit szeretnék most idézni: „Arról senki nem beszél, hogy Bagdadban az áldozatok számát – bármilyen hatalmas is volt – csak méréskeltnek tekintenék a legtöbb nap. Senki sem mondja ki azt, hogy azzal, hogy Tony Blair katonáinkat a profitért háborúba küldte, a saját országát is veszélybe sodorta [...] Senki nem szól arról, hogy intézkedéseink csak növelték a terroristacselekmények számát és intenzitását. Senki nem jegyzi meg, hogy még mi is igazoltuk a fogva tartottak kínzását azzal, hogy azt mondtuk, a támadások ezzel megelőzhetők. Senki nem említi meg, hogy a világ nagy részének szemében mi magunk vagyunk a terroristák.” Pont ezt kell elkerülni, és épp emiatt nem folytatódhat az alapvető és polgári jogok semmibe vétele."@hu11
"Signor Presidente, a mio parere la presente discussione è essenziale per la democrazia all’interno dell’Unione europea. E’ utile volgere lo sguardo al passato. Dal 12 settembre 2001 è in corso una cosiddetta guerra al terrorismo. In quel giorno, la NATO invocò la clausola di reciproca difesa, qualificando erroneamente gli attacchi di New York e Washington come attacchi militari. Nessuno sa come revocare tale clausola. Nel frattempo in tutto il mondo, ad esempio in Afghanistan, viene condotta una cosiddetta guerra al terrorismo, dove si assiste ad una graduale “iraqizzazione”, mentre sul fronte interno si assiste a un sempre maggiore attacco ai diritti fondamentali e civili. Il tutto potrebbe essere descritto come uno stato di emergenza permanente. L’Unione europea ha adottato una decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo, la quale cita tutta una serie di punti che gli Stati membri e la stessa Unione europea stanno già attuando o devono attuare. Attualmente stiamo assistendo ad un certo iperattivismo, soprattutto da parte del ministro degli Interni tedesco Wolfgang Schäuble, il quale etichetta tutto come terrorismo, andando così ben al di là di ciò che occorrerebbe fare. Dopo i fatti di Londra, la scrittrice A. L. Kennedy ha rilasciato una dichiarazione molto interessante, che voglio qui citare: “Nessuno menziona il fatto che il numero di vittime, per quanto sia stato orribile, sarebbe considerato a Baghdad come abbastanza basso nella maggior parte dei giorni. Nessuno menziona il fatto che, con la sua decisione di inviare in guerra i nostri soldati in virtù di una logica del profitto, Tony Blair ha messo in pericolo anche il suo stesso paese. Nessuno menziona il fatto che le nostre azioni non hanno fatto altro che intensificare e rendere più frequenti gli attentati terroristici. Nessuno menziona il fatto che perfino noi abbiamo giustificato la tortura dei prigionieri sostenendo che in tale modo gli attentati possono essere impediti. Nessuno menziona il fatto che, per molte parti del mondo, i terroristi siamo noi.” Questo è proprio quello che vogliamo evitare. Pertanto gli attacchi ai diritti fondamentali e civili devono cessare."@it12
"Pone Pirmininke, mano nuomone, šios diskusijos yra gana svarbios Europos Sąjungos demokratijai. Naudinga pažvelgti į praeitį. Nuo 2001 m. rugsėjo 12 d. buvo pradėtas „karas“ su terorizmu. Tą dieną NATO pasitelkė tarpusavio gynybos nuostatą, klaidingai traktavusi išpuolius Niujorke ir Vašingtone kaip karines atakas. Kaip ši tarpusavio gynybos nuostata gali būti pasitelkiama, galima tik spėlioti. Dabar „karas su terorizmu“ vyksta pasauliniu mastu, pavyzdžiui Afganistane, kur sparčiai vyksta „irakizacija“, šalyje vis labiau ir labiau pažeidžiamos pagrindinės ir pilietinės teisės, tuo tarpu visą situaciją galima apibūdinti kaip nuolatinę nepaprastąją padėtį. ES priėmė Pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu. Jis nustato didelį skaičių priemonių, kurias įgyvendina ar turi įgyvendinti ES valstybės narės ir pati ES. Šiuo metu matome plintantį „vajų“; ypač tuo pasižymi Vokietijos Vidaus reikalų ministras Wolfgang Schäuble, kuris dabar viską vadina terorizmu ir akivaizdžiai peržengia būtinybės ribas. Po Londono įvykių autorius A. L. Kennedy paskelbė įdomų komentarą, kurį čia norėčiau pacituoti: „Niekas neprimena, kad aukų skaičius, nors ir baisus, Bagdade dažniausiai atrodo visai nedidelis. Niekas nesako, kad pasiųsdamas mūsų karius į karą dėl naudos Tony Blair taip pat įstūmė šalį į pavojų [...] Niekas neprimena, kad dėl mūsų veiksmų teroristinių išpuolių pagausėjo ir jie pasidarė intensyvesni. Niekas nepastebi, kad netgi mes pateisinome kalinių kankinimus, sakydami, kad išpuoliams reikia užkirsti kelią visais būdais. Niekas neprimena, kad didelėse pasaulio teritorijose mus laiko teroristais“. Kaip tik to būtina išvengti, tad negali tęstis pagrindinių ir pilietinių teisių naikinimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, šīs debates ir ļoti svarīgas Eiropas Savienības demokrātijai. Ir vērts palūkoties atpakaļ. Kopš 2001. gada 12. septembra „karš” tiek vērsts pret terorismu. Šajā dienā NATO atsaucās uz savstarpēju aizsardzības klauzulu, uzbrukumus Ņujorkai un Vašingtonai nepareizi novērtējot kā militārus uzbrukumus. Kā šo savstarpējo aizsardzības klauzulu var atsaukt, nav zināms. Šobrīd „karš pret terorismu” tiek īstenots visā pasaulē, piemēram, Afganistānā, kur Irākas ietekme pakāpeniski palielinās, kamēr vietējā līmenī arvien vairāk un vairāk pamattiesības un pilsoņu tiesības tiek padarītas par spēkā neesošām. Vispārējo situāciju var raksturot kā pastāvīgu ārkārtas stāvokli. ES ir pieņēmusi pamatlēmumu par terorisma apkarošanu. Tajā ir noteikts liels daudzums punktu, kuri tiek īstenoti vai jāīsteno ES dalībvalstīm vai ES. Pašreiz mēs redzam pēc plaši izplatīto „akcionismu”, īpaši tas sakāms par Vācijas iekšlietu ministru kurš visu raksturo kā terorismu un ir skaidri pārkāpis robežas tam, kas patiesi ir nepieciešams. Pēc Londonas terora akta, rakstnieks izteica ļoti interesantu komentāru, kuru es vēlētos šeit citēt: „Neviens nemin, ka briesmīgi lielais upuru skaits Bagdādē lielākajā daļā dienu tiktu uzskatīts vien par pieticīgu. Neviens nesaka, ka, izlemjot sūtīt mūsu kareivjus karā mūsu labuma dēļ ir pakļāvis arī savu valsti briesmām [...] Neviens nepiemin, ka mūsu darbības ir tikai palielinājušas terora aktu skaitu un biežumu. Neviens nenorāda, ka pat mēs esam attaisnojuši cietumnieku spīdzināšanu, sakot, ka terora aktus var novērst šādā veidā. Neviens nepiemin, ka lielākajai pasaules daļai arī mēs esam teroristi.” Tas ir tieši tas, no kā vajadzētu izvairīties un kādēļ pamattiesību un pilsoņu tiesību pārkāpumi ir jāpārtrauc."@lv13
"Herr Präsident! Ich glaube, wir führen eine ziemlich zentrale Debatte für die demokratische Verfasstheit innerhalb der Europäischen Union. Wir sollten einmal zurückblicken. Seit dem 12. September 2001 wird ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt. Die NATO hat damals den Bündnisfall ausgerufen, weil sie die Anschläge in New York und Washington fälschlicherweise als militärischen Angriff gewertet hat. Wie dieser Bündnisfall zurückgenommen werden kann, weiß kein Mensch. Inzwischen wird weltweit ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt, zum Beispiel in Afghanistan. Dort gibt es Stück für Stück eine zunehmende Irakisierung, und im Inneren werden immer mehr Grund- und Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Man könnte das Ganze als einen permanenten Ausnahmezustand beschreiben. Es gibt den EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung. Innerhalb dieses EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung wird eine ganze Reihe von Punkten benannt, die die EU-Mitgliedstaaten und die EU selbst umsetzen oder umsetzen sollen. Wir erleben im Moment einen umfangreichen Aktionismus, insbesondere des deutschen Innenministers Wolfgang Schäuble. Er nennt inzwischen alles Mögliche Terrorismus und geht deutlich über das Ziel dessen hinaus, was tatsächlich notwendig wäre. Nach London hat die Schriftstellerin A. L. Kennedy eine sehr interessante Äußerung gemacht, die ich hier zitieren will: „Niemand erwähnt, dass die Zahl der Opfer, so schrecklich sie war, in Bagdad an den meisten Tagen als recht gemäßigt gelten würde. Niemand erwähnt, dass Blair mit seinem Entschluss, unsere Soldaten für Profite in den Krieg zu schicken, auch sein Land in Gefahr gebracht hat. Niemand erwähnt, dass unsere Aktionen die Häufigkeit und Intensität der Terroranschläge nur erhöht haben. Niemand erwähnt, dass wir selbst das Foltern von Gefangenen mit der Behauptung gerechtfertigt haben, dadurch könnten Anschläge wie diese verhindert werden. Niemand erwähnt, dass für weite Teile der Welt wir die Terroristen sind.“ Genau das muss vermieden werden. Deshalb dürfen Grund- und Bürgerrechte nicht weiter außer Kraft gesetzt werden."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is dit debat tamelijk essentieel voor de staat van de democratie binnen de Europese Unie. Laten we eens even terugblikken. Sinds 12 september 2001 is er een zogenaamde oorlog tegen het terrorisme aan de gang. De NAVO verklaarde destijds artikel 5 van het NAVO-verdrag van toepassing, omdat ze de aanslagen in New York ten onrechte beschouwde als een militaire aanval. Niemand weet hoe de geldigheid van dit artikel weer kan worden ingetrokken. Intussen wordt er wereldwijd een zogenaamde oorlog tegen het terrorisme gevoerd, bijvoorbeeld in Afghanistan. De situatie daar begint steeds meer op die in Irak te lijken. In de EU worden steeds meer grondrechten en burgerrechten buiten werking gesteld. Men zou het geheel als een permanente uitzonderingstoestand kunnen typeren. We kennen het EU-kaderbesluit inzake terrorismebestrijding. In dit kaderbesluit wordt een groot aantal punten genoemd die de lidstaten en de EU zelf uitvoeren of moeten uitvoeren. We zien op dit moment een grote drang om actie te ondernemen, vooral bij Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Binnenlandse zaken. Hij noemt inmiddels alles en nog wat terrorisme en gaat duidelijk verder dan wat vanuit het oogpunt van effectiviteit noodzakelijk is. Na de aanslagen in Londen deed de schrijfster A. L. Kennedy een zeer interessante uitspraak, die ik hier wil citeren: „Niemand wijst erop dat het aantal slachtoffers, hoe verschrikkelijk ook, eigenlijk beperkt is in vergelijking met de slachtoffers die op de meeste dagen in Bagdad vallen. Niemand wijst erop dat Blair met zijn besluit om onze soldaten voor materieel gewin de oorlog in te sturen, ook zijn eigen land in gevaar heeft gebracht. Niemand wijst erop dat door onze maatregelen de frequentie en intensiteit van terreuraanslagen slechts is toegenomen. Niemand wijst erop dat wijzelf het martelen van gevangenen rechtvaardigden met de bewering dat daardoor aanslagen als deze zouden kunnen worden voorkomen. Niemand wijst erop dat voor grote delen van de wereld wij de terroristen zijn.” Juist dat moeten we zien te voorkomen. Daarom mogen grondrechten en burgerrechten niet verder buiten werking worden gesteld."@nl3
"Panie przewodniczący, moim zdaniem ta debata ma nieomal zasadnicze znaczenie dla demokracji w Unii Europejskiej. Czasem dobrze jest spojrzeć wstecz. Od 12 września 2001 r. wypowiedziano „wojnę” terroryzmowi. Tego dnia NATO powołało się na klauzulę wzajemnej obrony, niesłusznie uznając ataki na Nowy Jork i Waszyngton za ataki wojskowe. Nikt nie wie, w jaki sposób można odwołać tę klauzulę wzajemnej obrony. Obecnie „wojna z terroryzmem” prowadzona jest na całym świecie, na przykład w Afganistanie, gdzie stopniowo postępuje irakizacja, podczas gdy na szczeblu krajowym narusza się coraz więcej praw podstawowych i obywatelskich. Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy. UE przyjęła decyzję ramową w sprawie zwalczania terroryzmu. Określa ona wiele spraw, które zostały bądź powinny zostać wdrożone przez państwa członkowskie UE oraz samą Unię Europejską. Obecnie jesteśmy świadkami powszechnego „akcjonizmu”, w szczególności w wykonaniu niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, pana Wolfganga Schäuble, który wszystko określa mianem terroryzmu, przez co w jaskrawy sposób przekracza granice faktycznych potrzeb. Po wydarzeniach w Londynie pisarka A.L. Kennedy poczyniła bardzo interesujące spostrzeżenie, które chciałbym tu zacytować: „Nikt nie mówi o tym, że liczba ofiar, która była horrendalna, w większość dni w Bagdadzie byłaby uznana zaledwie za przeciętną. Nikt nie mówi, że decydując się wysłać naszych żołnierzy na wojnę o zyski, Tony Blair naraził swój kraj na niebezpieczeństwo [...] Nikt nie wspomina, że nasze działania jedynie zwiększyły liczbę i natężenie aktów terroru. Nikt nie zauważa, że nawet my usprawiedliwiliśmy torturowanie więźniów mówiąc, że w ten sposób można zapobiec atakom. Nikt nie mówi o tym, że dla dużej części świata to my jesteśmy terrorystami.” Tego właśnie musimy uniknąć, i z tego względu konieczne jest zaprzestanie łamania praw podstawowych i obywatelskich."@pl16
"Senhor Presidente, em minha opinião, este debate é crucial para a democracia na União Europeia. Seria bom olharmos retrospectivamente. Desde 12 de Setembro de 2001, tem sido travada uma "guerra" contra o terrorismo. Nesse dia, a NATO invocou a cláusula de defesa mútua, porque avaliou erroneamente os atentados em Nova Iorque e Washington como sendo ataques militares. Como poderá esta cláusula de defesa mútua ser revogada é algo que ninguém sabe. Agora, a denominada "guerra contra o terror" está a ser travada em todo o mundo, por exemplo no Afeganistão, onde "iraquização" está a aumentar progressivamente, ao mesmo tempo que, a nível nacional, cada vez mais os direitos fundamentais e cívicos estão a ser invalidados. Toda a situação poderia ser descrita como um estado permanente de emergência. A UE adoptou uma decisão-quadro relativa à luta contra o terrorismo, a qual estabelece um grande número de pontos actualmente implementados ou a serem implementados pelos Estados-Membros da UE e pela própria UE. Estamos, actualmente, a assistir a um "activismo" generalizado, em especial por parte do Ministro alemão do Interior, Wolfgang Schäuble, que agora define tudo como terrorismo, estando claramente a exceder os limites do que realmente seria necessário. Depois do atentado de Londres, a escritora A. L. Kennedy fez um comentário muito interessante, que gostaria de citar aqui: "Ninguém menciona que o número de vítimas, por muito terrível que tenha sido, seria considerado apenas como moderado em Bagdad, na maior parte dos dias. Ninguém diz que, ao decidir enviar os nossos soldados para a guerra com uma finalidade lucrativa, Tony Blair também colocou o seu país em perigo [...] Ninguém menciona que as nossas acções apenas fizeram aumentar o número e a intensidade dos actos terroristas. Ninguém refere que nós próprios justificámos a tortura de prisioneiros, dizendo que os atentados poderiam ser evitados por esse meio. Ninguém menciona que, para uma grande parte do mundo, somos nós os terroristas." É exactamente o que tem de ser evitado, razão pela qual a invalidação dos direitos fundamentais e cívicos não pode continuar."@pt17
"Herr Präsident! Ich glaube, wir führen eine ziemlich zentrale Debatte für die demokratische Verfasstheit innerhalb der Europäischen Union. Wir sollten einmal zurückblicken. Seit dem 12. September 2001 wird ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt. Die NATO hat damals den Bündnisfall ausgerufen, weil sie die Anschläge in New York und Washington fälschlicherweise als militärischen Angriff gewertet hat. Wie dieser Bündnisfall zurückgenommen werden kann, weiß kein Mensch. Inzwischen wird weltweit ein so genannter Krieg gegen den Terror geführt, zum Beispiel in Afghanistan. Dort gibt es Stück für Stück eine zunehmende Irakisierung, und im Inneren werden immer mehr Grund- und Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Man könnte das Ganze als einen permanenten Ausnahmezustand beschreiben. Es gibt den EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung. Innerhalb dieses EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung wird eine ganze Reihe von Punkten benannt, die die EU-Mitgliedstaaten und die EU selbst umsetzen oder umsetzen sollen. Wir erleben im Moment einen umfangreichen Aktionismus, insbesondere des deutschen Innenministers Wolfgang Schäuble. Er nennt inzwischen alles Mögliche Terrorismus und geht deutlich über das Ziel dessen hinaus, was tatsächlich notwendig wäre. Nach London hat die Schriftstellerin A. L. Kennedy eine sehr interessante Äußerung gemacht, die ich hier zitieren will: „Niemand erwähnt, dass die Zahl der Opfer, so schrecklich sie war, in Bagdad an den meisten Tagen als recht gemäßigt gelten würde. Niemand erwähnt, dass Blair mit seinem Entschluss, unsere Soldaten für Profite in den Krieg zu schicken, auch sein Land in Gefahr gebracht hat. Niemand erwähnt, dass unsere Aktionen die Häufigkeit und Intensität der Terroranschläge nur erhöht haben. Niemand erwähnt, dass wir selbst das Foltern von Gefangenen mit der Behauptung gerechtfertigt haben, dadurch könnten Anschläge wie diese verhindert werden. Niemand erwähnt, dass für weite Teile der Welt wir die Terroristen sind.“ Genau das muss vermieden werden. Deshalb dürfen Grund- und Bürgerrechte nicht weiter außer Kraft gesetzt werden."@ro18
"Pán predsedajúci, podľa môjho názoru je táto diskusia dosť zásadná pre demokraciu v Európskej únii. Je dobré obzrieť sa do minulosti. Od 12. septembra 2001 sa proti terorizmu vedie vojna. V ten deň sa NATO odvolalo na klauzulu o vzájomnej obrane, keďže mylne považovala útoky na New York a Washington za vojenské útoky. Ako uplatňovanie tejto klauzuly odvolať, nevie nikto. Dnes sa vojna proti teroru vedie na celom svete, napríklad v Afganistane, kde postupne silnie irakizácia, zatiaľ čo na vnútornej úrovni sa zrušuje viac a viac základných a občianskych práv. Celú situáciu možno opísať ako permanentný mimoriadny stav. EÚ prijala rámcové rozhodnutie týkajúce sa boja proti terorizmu. Stanovuje sa v ňom veľké množstvo bodov, ktoré majú realizovať členské štáty EÚ a samotná EÚ. V súčasnosti sme svedkami rozsiahleho „akcionizmu“, najmä zo strany nemeckého ministra vnútra Wolfganga Schäubleho, ktorý všetko označuje za terorizmus a zjavne prekračuje rámec skutočne nevyhnutného. Po útokoch na Londýn spisovateľ A.L. Kennedy veľmi zaujímavo poznamenal, citujem: „Nikto nehovorí o tom, že počet obetí, ktorý bol strašný, by bol v Bagdade väčšinu času považovaný za priemerný. Nikto nehovorí o tom, že rozhodnutím poslať vojakov do vojny kvôli zisku, Tony Blair ohrozil svoju krajinu [...] Nikto nespomína skutočnosť, že naše opatrenia len zvyšujú počet a intenzitu teroristických útokov. Nikto nepoukazuje na skutočnosť, že sme dokonca ospravedlnili mučenie väzňov tvrdením, že týmto spôsobom sa dá predchádzať teroristickým útokom. Nikto o tom nehovorí, pretože vo veľkých častiach sveta sme teroristami my.“ Práve tomuto sa musíme vyhnúť, a preto nemôže pokračovať porušovanie základných a občianskych práv."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da je ta razprava ključna za demokracijo v Evropski uniji. Dobro je pogledati v preteklost. Vojna proti terorizmu poteka od 12. septembra 2001. NATO je takrat zahteval uveljavljanje klavzule o vzajemni obrambi, pri čemer je napačno ocenil, da so napadi v New Yorku in Washingtonu vojaški. Na kakšen način se lahko klavzula o vzajemni obrambi prekliče, lahko le ugibamo. Zdaj se „vojna proti terorizmu“ razširja po vsem svetu, na primer v Afganistan, za katerega je vedno bolj značilna irakizacija, medtem ko se na domači ravni krši vedno več temeljnih in državljanskih pravic. Celoten položaj lahko opišemo kot izredno stanje. EU je sprejela okvirni sklep o boju proti terorizmu. Ta sklep določa veliko točk, ki jih izvajajo ali naj bi jih izvajale države članice EU ali EU sama. Zdaj smo priča široko razširjenemu sprejemanju ukrepov, zlasti s strani nemškega ministra za notranje zadeve Wolfganga Schäubleja, ki zdaj vse imenuje terorizem in je očitno prestopil mejo tega, kar je nujno potrebno. Po dogodkih v Londonu je pisatelj A. L. Kennedy imel zelo zanimivo pripombo, zato bom citiral njegove besede: „Nihče ne omenja, da je število žrtev v Bagdadu večinoma ocenjeno kot srednje veliko, ne glede na to, kako grozno je bilo. Nihče ni omenil, da je Tony Blair s svojo odločitvijo, da bo poslal naše vojake v vojno za dobiček, ogrozil celo državo [...] Nihče ni omenil, da sta se z našimi dejanji le povečala število in moč terorističnih dejanj. Nihče ni ugotovil, da smo celo mi upravičevali mučenje zapornikov, ker smo rekli, da bi lahko na tak način preprečili napade. Nihče ni omenil, da nas imajo v veliko delih sveta za teroriste.“ Točno to je treba preprečiti, zato se kršenje temeljnih in državljanskih pravic ne sme nadaljevati."@sl20
"Herr talman! Som jag ser det är denna debatt grundläggande för demokratin i EU. Det är bra att titta bakåt. Sedan den 12 september 2001 har ett ”krig” förts mot terrorismen. Den dagen åberopade Nato klausulen om ömsesidigt försvar, sedan man felaktigt gjort bedömningen att attackerna i New York och Washington var militära attacker. Hur denna klausul om ömsesidigt försvar kan upphävas är det ingen som riktigt vet. Nu förs ”kriget mot terrorn” över hela världen, t.ex. i Afghanistan där ”irakiseringen” tilltar, medan allt fler grundläggande och medborgerliga rättigheter upphävs på nationell nivå. Hela situationen skulle kunna beskrivas som ett permanent undantagstillstånd. EU har antagit ett rambeslut om terroristbekämpning. I detta redogörs för ett stort antal punkter som är under genomförande eller ska genomföras av EU:s medlemsstater och på EU-nivå. Vi ser i dag en utbredd ”aktionism”, särskilt från den tyske inrikesministern Wolfgang Schäuble, som nu betecknar allt som terrorism och tydligt överskrider gränserna för vad som faktiskt är nödvändigt. Efter London gjorde författaren A.L. Kennedy en mycket intressant kommentar, som jag skulle vilja citera här: ”Ingen nämner att antalet offer, fasansfullt som det var, bara skulle betraktas som måttligt de flesta dagar i Bagdad. Ingen säger att Tony Blair, när han beslutade att skicka våra soldater i krig för vinnings skull, också utsatte sitt land för fara […] Ingen talar om att våra insatser bara har lett till fler och värre terrorhandlingar. Ingen noterar att också vi har rättfärdigat tortyr av fångar genom att säga att det är ett sätt att förhindra attacker. Ingen säger att det för stora delar av världen är vi som är terroristerna.” Det är just det vi måste undvika, och det är därför upphävandet av de grundläggande och de medborgerliga rättigheterna inte får fortsätta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A. L. Kennedy"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph