Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wir haben heute die Nachrichten gehört, die vielfach aus Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland zitiert worden sind, was die Festnahme von Terrorverdächtigen angeht. Das macht deutlich, dass wir nicht über ein theoretisches Problem, sondern über ein reales Problem reden. Wenn dem so ist, dann kann auch nicht das Motto „viel hilft viel“ gelten, sondern dann brauchen wir zielgerichtete Maßnahmen, die europaweit koordiniert und abgestimmt werden und sich vor allem in der Praxis bewähren sowie den Nachweis führen müssen, dass sie tatsächlich helfen. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt, nämlich der Frage, dass wir dringend eine Übersicht darüber brauchen, was bislang an Maßnahmen durch die Nationalstaaten getroffen wurde. Ich begrüße die Äußerungen des EU-Kommissars, dass ein Fragebogen erstellt werden soll. Wir brauchen diese Evaluation, gerade weil wir unsere Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen wollen, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung notwendig sind. Dann müssen wir aber auch belegen, dass sie tatsächlich greifen. Schließlich wollen wir wissen, was im Kampf gegen den Terrorismus bislang geleistet wurde. Auch da interessiert uns, dass die Stellungnahmen zu illegalen Entführungen in Europa bislang durch die CIA leider verweigert worden sind. Auch hier brauchen wir Antworten. Ich möchte eines deutlich machen: Geheimgefängnisse, Überstellungen an Drittstaaten, die foltern; auch das hat etwas mit dem Kampf gegen Terrorismus zu tun, nämlich mit der moralischen Seite des Kampfes gegen Terrorismus. Wir dürfen auch die moralische Seite im Kampf gegen den Terrorismus nicht vernachlässigen, denn auch diesen Kampf müssen wir gewinnen, wenn wir Erfolg haben wollen. Es wurde darüber gesprochen, dass das Europäische Parlament an dieser Debatte beteiligt werden muss. Ich glaube, dass die Ratspräsidentschaft verstehen muss, dass, wenn wir Akzeptanz wollen, die Einbeziehung von frei gewählten Volksvertretern unabdingbar ist. Ich würde mir wünschen, dass die Ratspräsidentschaft dies in der Auseinandersetzung stärkt. Sie wissen, dass der Europäische Gerichtshof mehrfach entschieden hat, dass die EU-Terrorliste sowohl gegen Gemeinschaftsrecht als auch gegen internationales Recht verstößt. Ich begrüße die Äußerungen, die die Ratspräsidentschaft heute in dieser Frage gemacht hat. Mich interessiert aber auch, ob die jährlichen Evaluationen, von denen Sie gesprochen haben, dem Parlament und dem LIBE-Ausschuss zugänglich gemacht werden, denn das brauchen wir für unsere Arbeit, damit wir tatsächlich beurteilen können, was mit dieser Terrorliste geschieht, inwiefern eine rechtsstaatliche Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern gewährleistet werden kann, dass Menschen, die zu Unrecht auf dieser Liste stehen, so schnell wie möglich wieder von dieser Liste verschwinden. Die Frage des EU-Koordinators für Terrorismusbekämpfung wurde bereits angesprochen. Wir wollen wissen, was künftig mit dieser Stelle passieren soll. Meine Fraktion ist nicht grundsätzlich gegen eine solche europäische Koordination. Sie kann Sinn haben, wenn wir dort Kompetenzen bündeln, wenn wir versuchen, zusammenzubringen, was auf nationaler Ebene an Erfahrungen da ist. Aber uns interessiert auch, was die Ratspräsidentschaft zur bisherigen Arbeit der Terrorismusbekämpfungsstelle auf europäischer Ebene zu sagen hat. Wie sind die Erfahrungen damit? Deshalb die Frage an die Ratspräsidentschaft: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der bisherigen Arbeit von Herrn De Vries?"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes se k nám dostaly zprávy o zatýkání podezřelých z terorismu v Dánsku a Německu, které jsme již mnohokrát uváděli. Dokazuje to, že problém, o kterém diskutujeme, není hypotetický, ale skutečný. V tomto případě nemůže být naším heslem – čím více, tím lépe; místo toho potřebujeme cílená opatření, jejichž uplatňování je v celé Evropě koordinováno, a především opatření, která mají praktický význam a jsou skutečně nápomocná. Tím se dostávám k prvnímu bodu, jímž je naléhavá potřeba přehledu opatření, která do dnešního dne přijaly jednotlivé státy. Vítám oznámení pana komisaře, že na dotaznících se pracuje. Toto hodnocení potřebujeme právě proto, že hodláme přesvědčit naše občany o potřebě protiteroristických opatření. Avšak, abychom to dokázali, musíme prokázat, že jsou tato opatření skutečně účinná. V konečném důsledku si všichni přejeme vědět, co se do dnešního dne v oblasti potírání terorismu dosáhlo. V této souvislosti by nás zajímalo politováníhodné odmítnutí přijmout stanovisko k nelegálním únosům v Evropě, za které je odpovědna americká CIA. V tomto ohledu potřebujeme rovněž odpovědi. Rád bych objasnil jednu skutečnost. Tajné věznice a vydávání osob do třetích zemí, v nichž je vykonáváno mučení, jsou rovněž propojeny s potíráním terorismu, zejména s jeho morálním rozměrem. Nemůžeme zanedbávat morální rozměr boje proti terorismu, neboť pokud chceme uspět, musíme v této oblasti zvítězit. Někteří z řečníků uvedli význam účasti Evropského parlamentu v této diskusi. Domnívám se, že předsednictví Rady potřebuje pochopit, že účast svobodně zvolených zástupců občanů je nevyhnutelná, chceme-li být uznáváni. Chtěl bych, aby předsednictví Rady toto hledisko diskuse posílilo. Jak úřadující předseda Rady ví, Evropský soudní dvůr opakovaně prohlásil, že seznam teroristických organizací EU porušuje právo Společenství i mezinárodní právo. Vítám jeho dnešní vyjádření k této záležitosti. Rád bych však také slyšel, zda jsou výroční hodnocení, o nichž hovořil, dostupná pro Parlament a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. V konečném důsledku je potřebujeme k práci, aby nám umožnila skutečně zhodnotit, co se děje s těmito seznamy teroristů, do jaké míry je zajištěn právní stát i parlamentní kontrola, a do jaké míry je zabezpečeno, že ti, jejichž jména a názvy se na těchto seznamech ocitly neprávem, z nich budou co nejdříve vyškrtnuti. Záležitost související s koordinátorem EU pro potírání terorismu byla již nastíněna. Zajímají nás plány do budoucna, týkající se této funkce. Má skupina v zásadě nenamítá proti takovéto evropské koordinaci nic. Teoreticky je smysluplné, aby byly v této oblasti konsolidovány pravomoci, aby bylo usilováno o shromáždění zkušeností nabytých na vnitrostátní úrovni. Stejnou měrou nás zajímá stanovisko předsednictví Rady k činnosti, kterou do dnešního dne vykonala protiteroristická jednotka na evropské úrovni. Jaké zkušenosti s ní máme? Má otázka pro úřadujícího předsedu Rady tedy je, jaké ponaučení jste si vzal z dosavadní činnosti pana de Vriese?"@cs1
"Hr. formand! Vi har hørt nyhederne i dag, som er blevet citeret mange gange fra Danmark og Tyskland, hvad angår anholdelsen af terrormistænkte. Det gør det tydeligt, at vi ikke taler om et teoretisk problem, men om et reelt problem. Når det nu er sådan, kan mottoet "meget hjælper meget" heller ikke være gældende, men så har vi brug for målrettede foranstaltninger, som skal koordineres og afstemmes i hele Europa og især stå deres prøve i praksis samt føre bevis for, at de rent faktisk hjælper. Hermed er jeg ved mit første punkt, nemlig spørgsmålet om, at vi virkelig har brug for en oversigt over, hvad der hidtil er truffet af foranstaltninger fra nationalstaternes side. Jeg bifalder kommissærens udtalelser om, at der bør udarbejdes et spørgeskema. Vi har brug for denne evaluering, netop fordi vi ønsker at overbevise borgerne om, at foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme er nødvendige. Men så skal vi også dokumentere, at de rent faktisk batter noget. Endelig vil vi gerne vide, hvad der hidtil er gjort i kampen mod terrorisme. Også her interesserer det os, at holdningerne til illegale bortførelser i Europa desværre hidtil er blevet benægtet af CIA. Også her har vi brug for svar. Jeg vil gerne gøre én ting klart: Hemmelige fængsler, udlevering til tredjelande, som torterer - også det har noget med kampen mod terrorisme, nemlig den moralske side af kampen mod terrorisme, at gøre. Vi må heller ikke svigte den moralske side i kampen mod terrorisme, for vi skal også vinde denne kamp, hvis vi ønsker at få succes. Der blev talt om, at Europa-Parlamentet skal deltage i denne debat. Jeg mener, at rådsformandskabet må forstå, at hvis vi ønsker accept, er inddragelsen af frit valgte folkerepræsentanter uomgængelig. Jeg ville ønske, at rådsformandskabet styrkede dette i diskussionen. De ved, at EF-Domstolen flere gange har afgjort, at EU-terrorlisten både krænker fællesskabsretten og international ret. Jeg bifalder de udtalelser, som rådsformandskabet er kommet med i dag i dette spørgsmål. Jeg er dog også interesseret i at vide, om de årlige evalueringer, som De har talt om, gøres tilgængelige for Parlamentet og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, for vi har brug for dem til vores arbejde, således at vi rent faktisk kan vurdere, hvad der sker med denne terrorliste, hvorvidt der sikres en retsstatslig kontrol, hvorvidt der sikres en parlamentarisk kontrol, hvorvidt det kan sikres, at mennesker, der med urette står på denne liste, så hurtigt som muligt fjernes igen fra denne liste. Det spørgsmål, som EU's antiterrorkoordinator har stillet, er allerede blevet omtalt. Vi vil gerne vide, hvad der skal ske med denne stilling fremover. Min gruppe er principielt imod en sådan europæisk koordination. Den kan være fornuftig, hvis vi samler kompetencer dér, hvis vi forsøger at samle det, der er af erfaringer på nationalt plan. Men vi er også interesseret i at vide, hvad rådsformandskabet har at sige til det hidtidige arbejde, som har været udført i antiterrorkoordinatorstillingen på europæisk plan. Hvordan er erfaringerne hermed? Derfor stiller jeg følgende spørgsmål til rådsformandskabet: Hvilke konsekvenser drager De af hr. De Vries' hidtidige arbejde?"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ακούσαμε να αναφέρονται πολλές φορές οι ειδήσεις σχετικά με τη σύλληψη υπόπτων για τρομοκρατία στη Δανία και τη Γερμανία. Αυτό καθιστά σαφές ότι δεν μιλάμε για θεωρητικό αλλά για πραγματικό πρόβλημα. Εάν είναι έτσι, τότε δεν μπορεί να ισχύει το σύνθημα «όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερα», αλλά χρειαζόμαστε στοχοθετημένα μέτρα που θα είναι συντονισμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ιδίως, θα αποδεικνύουν την αξία τους στην πράξη και θα βοηθούν πραγματικά. Και με αυτό περνάω στο πρώτο μου σημείο, συγκεκριμένα το θέμα της επείγουσας ανάγκης για μια συνοπτική εικόνα των μέτρων που έχουν λάβει μέχρι τώρα τα εθνικά κράτη. Επικροτώ την ανακοίνωση του Επιτρόπου ότι θα συνταχθεί ερωτηματολόγιο. Χρειαζόμαστε αυτήν την αξιολόγηση, ακριβώς επειδή θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες μας ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τότε, όμως, πρέπει και να αποδείξουμε ότι έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Εξάλλου, θέλουμε να γνωρίζουμε τι έχει επιτευχθεί ως τώρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μας ενδιαφέρει ότι δυστυχώς μέχρι τώρα η CIA αρνείται να λάβει θέση για τις παράνομες απαγωγές στην Ευρώπη. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε απαντήσεις. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι μυστικές φυλακές, οι εκδόσεις υποδίκων σε τρίτες χώρες που διεξάγουν βασανιστήρια έχουν και αυτές να κάνουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και συγκεκριμένα με την ηθική της διάσταση. Δεν πρέπει να παραμελήσουμε την ηθική πλευρά της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, γιατί πρέπει να κερδίσουμε και αυτόν τον αγώνα αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία. Κάποιοι ομιλητές ανέφεραν πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτήν τη συζήτηση. Πιστεύω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλουμε αποδοχή, είναι απαραίτητη η συμπερίληψη των ελεύθερα εκλεγέντων λαϊκών εκπροσώπων. Θα ευχόμουν να ενισχύσει αυτήν την πλευρά της συζήτησης η Προεδρία του Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί αρκετές φορές ότι ο κατάλογος τρομοκρατών της ΕΕ παραβιάζει και το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Επικροτώ τις σημερινές δηλώσεις του για το ζήτημα αυτό. Όμως, με ενδιαφέρει επίσης εάν οι ετήσιες αξιολογήσεις που αναφέρατε θα παρουσιάζονται και στο Σώμα και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εξάλλου, αυτό μας χρειάζεται για την εργασία μας, προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να κρίνουμε τι γίνεται με αυτόν τον «τρομοκρατικό κατάλογο», κατά πόσον είναι εξασφαλισμένο το κράτος δικαίου και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, κατά πόσον μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται αδίκως στον εν λόγω κατάλογο θα διαγράφονται από αυτόν το συντομότερο δυνατό. Το θέμα του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ εθίγη ήδη. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει μελλοντικά με το αξίωμα αυτό. Η Ομάδα μου δεν είναι καταρχήν ενάντια σε έναν τέτοιο ευρωπαϊκό συντονισμό. Μπορεί να έχει νόημα θεωρητικά να παγιωθούν οι αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τις εμπειρίες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Μας ενδιαφέρει, όμως, επίσης τι έχει να πει η Προεδρία του Συμβουλίου για το μέχρι τώρα έργο της μονάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιες εμπειρίες υπάρχουν; Γι’ αυτό ερωτώ την Προεδρία του Συμβουλίου: ποια είναι τα συμπεράσματά σας από το μέχρι τώρα έργο του κ. De Vries;"@el10
"Mr President, today we received news of the arrest of suspected terrorists in Denmark and Germany that has been mentioned many times. This demonstrates that the problem in question is not theoretical, but real. This being the case, the motto ‘the more, the better’ cannot be the order of the day; instead, we need targeted measures that are coordinated throughout Europe and, above all, prove to be worthwhile in practice and to indeed be helpful. This brings me to my first point, namely the urgent need for an overview of the measures that have been taken to date by the nation states. I welcome the Commissioner’s announcement that a questionnaire is to be drawn up. We need this evaluation, precisely because we wish to convince our citizens of the necessity of counter-terrorism measures. However, to do so, we must prove that they are indeed effective. After all, we wish to know what has been achieved to date in the fight against terrorism. In this connection, we are also interested in the regrettable refusal to take a position on the illegal kidnappings in Europe by the CIA thus far. We need answers on this score, too. I should like to make one thing clear: secret prisons and extraditions to third countries where torture is carried out are also connected with the fight against terrorism, namely its moral dimension. The moral dimension of the fight against terrorism must not be neglected, as we must prevail there, too, if we want to succeed. Some speakers have mentioned the importance of involving the European Parliament in this debate. I believe that the Council Presidency needs to understand that the involvement of freely elected people’s representatives is indispensable for the purposes of acceptance. I should like the Council Presidency to strengthen this aspect of the discussion. As the President-in-Office knows, the European Court of Justice has decided repeatedly that the EU list of terrorist organisations infringes both Community and international law. I welcome his comments on this issue today. I am also interested to hear, however, whether the annual evaluations of which he spoke are to be made available to Parliament and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. After all, we need these for our work, to enable us to really assess what happens with this ‘terror list’, the extent to which the rule of law and parliamentary control are ensured, and to what extent it can be guaranteed that those appearing wrongfully on this list will be removed from it as soon as possible. The issue of the EU Counter-Terrorism Coordinator has already been raised. We want to know the future plans for this post. My group is not against such European coordination in principle. It makes sense in theory to consolidate competences in this field, to endeavour to bring together the experiences gathered at national level. We are also interested to hear, however, what the Council Presidency has to say about the work done to date by the counter-terrorism unit at European level. What kind of experiences have there been with it? Hence my question to the President-in-Office: what lessons have you learned from the work done to date by Mr de Vries?"@en4
"Señor Presidente, como ya se ha señalado repetidas veces, hoy hemos recibido la noticia del arresto de unos presuntos terroristas en Dinamarca y en Alemania. Esta noticia demuestra que la cuestión que nos ocupa no es un problema teórico, sino real. Por lo tanto, nuestro lema en este ámbito no puede seguir siendo «cuanto más, mejor», sino que debemos sustituirlo por medidas específicas coordinadas por toda Europa que, ante todo, den resultados y resulten útiles. Esto me lleva al primer punto; a saber: la urgencia de un análisis global de las medidas que los Estados miembros han adoptado hasta la fecha. Celebro que, tal como ha anunciado el Comisario, se vaya a elaborar un cuestionario. Necesitamos esta evaluación, precisamente porque queremos convencer a los ciudadanos de la necesidad de adoptar medidas para luchar contra el terrorismo. No obstante, para poder hacerlo, tenemos que demostrar que son realmente eficaces. Después de todo, queremos saber qué se ha conseguido hasta ahora en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, nos interesa asimismo la lamentable negativa —mantenida hasta ahora— a adoptar una posición con respecto a los secuestros ilegales perpetrados por la CIA en Europa. También necesitamos respuestas al respecto. Me gustaría que quedase clara una cosa: las cárceles y extradiciones secretas a terceros países en los que se infligen torturas también están relacionadas con la lucha contra el terrorismo, concretamente, con su dimensión ética. No se debe descuidar la dimensión ética de la lucha contra el terrorismo, puesto que también debemos imponer ese aspecto si queremos tener éxito. Algunos oradores han señalado la importancia de la participación del Parlamento Europeo en este debate. En mi opinión, la Presidencia del Consejo debe entender que la participación de los representantes del pueblo, libremente elegidos, es indispensable a efectos de aceptación. Desearía que la Presidencia del Consejo hiciera hincapié en este punto del debate. Como bien sabe el Presidente en ejercicio del Consejo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha fallado en repetidas ocasiones que la lista de organizaciones terroristas de la UE viola tanto el Derecho comunitario como el internacional. Celebro los comentarios que hoy ha hecho al respecto. Sin embargo, también desearía saber si las evaluaciones anuales de las que ha hablado se facilitarán al Parlamento y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Al fin y al cabo, son necesarias para nuestro trabajo, para que podamos juzgar con rigor qué sucede con esta «lista de terroristas», en qué medida están garantizados el Estado de Derecho y el control parlamentario y hasta qué punto se puede garantizar que quienes figuren injustamente en la lista sean retirados de ella lo antes posible. La cuestión del Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo ya ha sido planteada. Queremos saber qué se pretende hacer con esta figura en el futuro. En principio, mi Grupo no está en contra de este tipo de coordinación europea. En teoría, tiene sentido consolidar las competencias en este ámbito y tratar de recopilar las experiencias adquiridas a escala nacional. No obstante, también queremos saber qué opina la Presidencia del Consejo sobre el trabajo realizado hasta la fecha por la unidad antiterrorista a escala europea. ¿Qué tipo de experiencias se han tenido? Mi pregunta para el Presidente en ejercicio del Consejo es, por tanto, la siguiente: ¿qué conclusiones ha sacado del trabajo realizado por el señor de Vries?"@es21
"Härra juhataja, täna saime me uudised terrorismis kahtlustatavate vahistamiste kohta Taanis ja Saksamaal, mida on mitmeid kordi mainitud. See tõestab, et kõnealune küsimus ei ole teoreetiline, vaid reaalne. Antud juhul ei saa olla päevakorral moto „mida rohkem, seda parem”; selle asemel on meil vaja eesmärgiks seatud meetmeid, mis on kooskõlastatud kogu Euroopas ning, mis peamine, tõestavad oma tasuvust praktikas ja on tõepoolest kasulikud. Siinkohal jõuan ma oma esimese punktini, täpsemalt kohese vajaduseni vaadata läbi meetmed, mille riigid on kuni tänaseni vastu võtnud. Ma tervitan voliniku teadannet küsimustiku koostamise kohta. Meil on seda hindamist vaja, just seepärast, et me tahame veenda oma kodanikke vajaduses terrorismivastaste meetmete järele. Ometi peame me selleks tõestama, et need on tõesti tõhusad. Lõppude lõpuks soovime me teada, mida on terrorismivastases võitluses tänaseks saavutatud. Seoses sellega oleme me huvitatud ka kahetsusväärsest keeldumisest võtta seisukohta CIA ebaseaduslike inimröövide suhtes Euroopas. Me vajame ka selles punktis vastuseid. Ma tahaksin teha ühe asja selgeks: salavanglad ja väljaandmised kolmandatele riikidele, kus toimub piinamisi, on samuti seotud terrorismivastase võitlusega, täpsemalt selle moraalse mõõtmega. Terrorismivastase võitluse moraalset mõõdet ei tohi unustada, kuna me peame edu saavutamiseks ka selles osas eeskuju andma. Mõned kõnelejad on maininud Euroopa Parlamendi käesolevasse arutelusse kaasamise tähtsust. Ma usun, et nõukogu eesistujal on vaja mõista, et vabalt valitud rahvaesindajate kaasamine on heakskiidu saamiseks hädavajalik. Ma tahaksin, et nõukogu eesistuja rõhutaks käesoleva arutelu seda aspekti. Nagu eesistuja teab, on Euroopa Kohus teinud korduvalt otsuse, et ELi terroriorganisatsioonide nimekirjad rikuvad nii ühenduse kui rahvusvahelist õigust. Ma tervitan tema tänaseid kommentaare selles küsimuses. Ma olen huvitatud ka sellest, et kuulda siiski, kas iga-aastased hindamised, millest ta rääkis, tehakse kättesaadavaks ka parlamendile ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile. Lõppude lõpuks on meil neid oma tööks vaja, et võimaldada meil tõepoolest hinnata, mis juhtub nende „terroristide nimekirjadega”, millises ulatuses on tagatud õigusriik ja parlamentaarne järelevalve ning mil määral saab tagada, et need, kes on nimekirja sattunud ekslikult, eemaldatakse sealt võimalikult kiiresti. ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori küsimus on juba tõstatatud. Me tahame teada, mida on seoses selle ametikohaga tulevikuks kavandatud. Minu fraktsioon ei ole põhimõtteliselt sellise Euroopa koordineerimise vastu. Teoreetiliselt tundub mõistlik ühendada pädevused selles valdkonnas, et püüda koondada kokku riigi tasandil omandatud kogemused. Samuti oleme huvitatud sellest, et siiski kuulda, mida on nõukogu eesistujal öelda terrorismivastase üksuse Euroopa tasandil siiani tehtud töö kohta. Mis laadi kogemusi on selles osas saadud? Seega minu küsimus eesistujale: millised õppetunnid olete te saanud härra de Vries`i siiani tehtud tööst?"@et5
". Arvoisa puhemies, olemme tänään kuulleet uutisista Tanskassa ja Saksassa tehdyistä terroristeiksi epäiltyjen pidätyksistä, jotka on mainittu useaan otteeseen. Tämä osoittaa, ettei ongelma ole teoreettinen vaan todellinen. Näin ollen motto ”mitä enemmän, sen parempi” ei sovi tähän päivään. Sitä vastoin tarvitaan kohdennettuja kaikkialla Euroopassa koordinoituja toimia, jotka osoittautuvat ennen kaikkea kannattaviksi käytännössä ja ovat oikeasti hyödyllisiä. Tästä pääsenkin ensimmäiseen huomiooni, nimittäin kiireelliseen tarpeeseen laatia yleiskatsaus jäsenvaltioissa tähän asti toteutetuista toimista. Kannatan komission jäsenen aikomusta laatia kyselylomake aiheesta. Arviointi on tarpeellinen juuri siksi, että haluamme vakuuttaa kansalaiset terrorismin vastaisten toimien tarpeellisuudesta. Tätä varten meidän on kuitenkin voitava osoittaa, että toimet todella purevat. Haluammehan toki olla perillä tähänastisista saavutuksista taistelussa terrorismia vastaan. Tältä osin meitä kiinnostaa myös neuvoston valitettava kieltäytyminen ottaa kantaa CIA:n lainvastaisiin kidnappauksiin Euroopassa. Myös tähän kaivataan vastauksia. Haluan tehdä yhden asian selväksi: salaiset vankilat ja luovutukset kidutusta harjoittaviin kolmansiin maihin liittyvät myös terrorismin torjuntaan moraalisessa mielessä. Terrorismin torjunnan moraalista ulottuvuutta ei pidä unohtaa, sillä onnistuaksemme meidän on päästävä myös siinä voitolle. Jotkut puhujat mainitsivat, että on tärkeää saada Euroopan parlamentti mukaan tähän keskusteluun. Neuvoston puheenjohtajavaltion on mielestäni ymmärrettävä, että vapailla vaaleilla valittujen kansanedustajien osallistuminen keskusteluun on välttämätöntä luottamuksen kannalta. Toivonkin, että neuvoston puheenjohtajavaltio painottaisi tätä keskustelun näkökohtaa. Kuten neuvoston puheenjohtaja hyvin tietää, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt useita päätöksiä siitä, että EU:n luettelot terroristijärjestöistä ovat sekä yhteisön että kansainvälisen lainsäädännön vastaisia. Yhdyn hänen huomioihinsa tältä osin. Olen kiinnostunut kuitenkin myös kuulemaan, toimitetaanko hänen mainitsemansa vuosittaiset arviot parlamentille ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle. Mehän tarvitsemme arvioita työssämme, jotta voimme oikeasti arvioida näiden luettelojen tilaa ja sitä, missä määrin oikeusvaltion periaatteet ja parlamentaarinen valvonta on taattu ja missä määrin voidaan taata, että luetteloihin väärin perustein joutuneet poistetaan niistä mahdollisimman pian. EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorin nimittäminen on jo otettu täällä esiin. Haluamme tietää, mitä tämän paikan osalle on suunniteltu. Ryhmäni ei periaatteessa vastusta sitä. Teoriassa on järkevää vahvistaa toimivaltuuksia tällä alalla, jotta jäsenvaltioiden kokemukset voitaisiin koota yhteen. Haluaisimme kuitenkin kuulla myös, mitä neuvoston puheenjohtajavaltiolla on sanottavanaan terrorismin vastaisen yksikön tähänastisista saavutuksista Euroopassa. Mitä kokemuksia on saatu? Kysymykseni neuvoston puheenjohtajalle kuuluu siis seuraavasti: Mitä te olette oppinut De Vriesin tähänastisesta työstä?"@fi7
". Monsieur le Président, nous avons reçu aujourd’hui des nouvelles de l’arrestation au Danemark et en Allemagne, de terroristes présumés qui ont été mentionnées à maintes occasions. C’est la preuve que le problème en question n'est pas théorique mais bien réel. Dans ce contexte, l’adage «plus on est de fous, plus on rit» ne peut être de mise; il faut des mesures ciblées coordonnées dans l’Europe entière et, par dessus tout, dont l'application vaille la peine et soit réellement utile. Cela m’amène à mon premier point: le besoin urgent de dresser un aperçu des mesures prises par les États membres à ce jour. Je salue l’annonce de l’établissement d’un questionnaire faite par le Commissaire. Cette évaluation est nécessaire, notamment pour convaincre nos citoyens de la nécessité de mesures antiterroristes. Cependant, pour ce faire, nous devons apporter la preuve de leur réelle efficacité. Après tout, nous souhaiterions savoir quelles sont à ce jour nos avancées en matière de lutte antiterroriste. À ce propos, nous nous posons également des questions par rapport au regrettable refus d’adopter une position quant aux enlèvements illégaux perpétrés à ce jour par la CIA en Europe. Nous avons aussi besoin de réponses à ce sujet. Je souhaite tirer les choses au clair: les prisons secrètes et les extraditions vers des pays tiers où on pratique la torture relève également de la lutte contre le terrorisme, à savoir de sa dimension morale. Nous ne devons pas faire abstraction de la dimension morale de la lutte antiterroriste. Si nous voulons être couronnés de succès, nous devons prévaloir également à cet égard. Certains intervenants ont fait allusion à l’importance de l’implication du Parlement européen dans ce débat. Je pense qu'il faut que la présidence du Conseil comprenne que l’implication de représentants élus librement par les citoyens est indispensable pour que ceux-ci approuvent le projet. Je souhaite que la présidence du Conseil mette davantage l’accent sur cet aspect de la discussion. Le président en exercice n’est pas sans le savoir: la Cour de justice a statué à plusieurs reprises que la liste des organisations terroristes de l’UE enfreignait à la fois le droit communautaire et le droit international. Je salue aujourd’hui ses commentaires sur cette question. Je souhaite aussi cependant savoir si les évaluations annuelles dont il a été fait mention seront mises à la disposition du Parlement et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Après tout, nous avons besoin de ces évaluations pour accomplir notre travail, pour nous permettre de véritablement évaluer les événements relatifs à cette «liste de terroristes», la mesure dans laquelle l’État de droit et le contrôle parlementaire sont exercés et dans laquelle on peut garantir que les personnes incluses à tort dans cette liste en seront retirées dans les plus brefs délais. Nous avons déjà évoqué la question du coordinateur antiterrorisme. Nous souhaitons être informés de ce qui a été planifié pour ce poste. Par principe, mon groupe n’est pas opposé à une telle coordination au niveau européen. En théorie, il est judicieux de consolider les compétences dans ce domaine, de s’efforcer de mettre en commun les expériences acquises au niveau national. Cependant, nous souhaitons également savoir ce que la présidence du Conseil pense du travail effectué à ce jour par l’unité de lutte contre le terrorisme au niveau européen. Quelles en ont été les expériences? En conséquence, ma question au président en exercice est la suivante: quelles leçons avez-vous tirées du travail réalisé à ce jour par M. de Vries?"@fr8
"Elnök úr! Amint azt már sokszor emlegettük, ma híreket kaptunk terroristagyanús személyek dániai és németországi letartóztatásáról. Ez azt bizonyítja, hogy a probléma nem elméleti, hanem valóságos. Mivel ez a helyzet, a mottó nem lehet az, hogy „a több jobb”; ehelyett célzott intézkedésekre van szükségünk, amelyek Európa-szerte koordináltak, és amelyek – mindenekelőtt – értékesnek és valóban hasznosnak bizonyulnak a gyakorlatban. Ezzel elérkeztünk az első témámhoz, nevezetesen az eddig az államok által hozott intézkedések felülvizsgálatának sürgős szükségességéhez. Örülök neki, hogy a biztos úr bejelentette, hogy ki fognak dolgozni egy kérdőívet. Pont azért van szükségünk erre az értékelésre, mert meg akarjuk győzni polgárainkat a terrorizmusellenes intézkedések szükségességéről. Ennek érdekében azonban bizonyítanunk kell, hogy azok tényleg hatékonyak. Végül is azt szeretnénk tudni, hogy mit értünk el eddig a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ezzel kapcsolatban az is érdekel minket, hogy eddig sajnálatos módon miért utasították vissza azt, hogy álláspontot fogadjanak el a CIA által Európában végzett jogellenes emberrablásokról. Ezzel kapcsolatban is válaszokra van szükségünk. Egyet szeretnék egyértelművé tenni: a titkos börtönök és az olyan harmadik országok számára teljesített kiadatások, ahol kínzásnak vetik alá az embereket, szintén kapcsolódik a terrorizmus elleni küzdelemhez, jelesül annak erkölcsi vetületéhez. A terrorizmus elleni küzdelem erkölcsi dimenziója nem hanyagolható el, mivel itt is érvényesíteni kell elveinket, ha sikert akarunk elérni. Néhány felszólaló említette az Európai Parlament e vitába való bevonásának fontosságát. Én úgy vélem, hogy a Tanács elnökségének meg kell értenie, hogy az emberek szabadon választott képviselőinek részvétele elengedhetetlen az elfogadottsághoz. Szeretném, ha a Tanács elnöksége megerősítené a tárgyalás ezen aspektusát. Amint azt a soros elnök úr is tudja, az Európai Bíróság több alkalommal döntött úgy, hogy a terroristaszervezetek uniós listája a közösségi és a nemzetközi jogot is sérti. Üdvözlöm az e kérdéssel kapcsolatos mai megjegyzéseit. Azonban azt is szeretném hallani, hogy azokat az éves értékeléseket, amelyekről beszélt, a Parlament és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság rendelkezésére fogják-e bocsátani. Végül is ezekre szükségünk van a munkánkhoz, hogy valóban fel tudjuk mérni, hogy mi történik ezekkel a „terroristákkal”, azt, hogy a jogállamiság és a parlamenti ellenőrzés milyen mértékben biztosított, és hogy milyen mértékben garantálható az, hogy az e listákon tévesen szereplőket onnan a lehető leghamarabb eltávolítják. Az EU terrorizmusellenes koordinátorának kérdését már felvetették. Szeretnénk tudni, hogy mik a jövőbeli tervek e pozíciót illetően. Képviselőcsoportom elméletileg nem ellenzi az ilyen jellegű európai koordinációt. Elvileg van értelme ezen a területen a hatásköröket összevonni, törekedni arra, hogy a nemzeti szinten szerzett tapasztalatokat egyesítsük. Az is érdekel azonban minket, hogy a Tanács elnökségének mi mondanivalója van a terrorizmusellenes egység által európai szinten eddig végzett munkáról. Milyen tapasztalatokat szereztek ezzel kapcsolatban? Kérdésem tehát a soros elnök úrhoz: milyen tanulság vonható le az eddig de Vries úr által végzett munkából?"@hu11
"Signor Presidente, oggi sono state citate a più riprese le notizie provenienti dalla Danimarca e dalla Germania sugli arresti di persone sospettate di terrorismo. Ciò evidenzia il fatto che non stiamo parlando di un problema teorico, bensì reale. Detto questo, non ci si può semplicemente attenere al principio “tanto più, tanto meglio”, bensì sono necessarie misure mirate che siano coordinate a livello europeo e che si dimostrino valide e utili in pratica. Ciò mi porta al mio primo punto, ovvero al fatto che vi è urgente bisogno di una visione di insieme di quali misure sono state adottate finora a livello nazionale. Accolgo con favore le dichiarazioni del Commissario relative alla necessità di un questionario. Tale valutazione è necessaria proprio perché vogliamo convincere i nostri cittadini della necessità di adottare misure antiterrorismo. Dobbiamo tuttavia anche dimostrare che sono efficaci. Dopotutto, vogliamo sapere quali risultati sono stati ottenuti fino a oggi nella lotta al terrorismo. A tale riguardo, ci interessa anche il rifiuto, fonte di rammarico, da parte della CIA di prendere posizione finora in merito ai sequestri illegali in Europa. Anche su questo punto abbiamo bisogno di risposte. Vorrei precisare una cosa: le prigioni segrete e le estradizioni verso paesi terzi dove viene praticata la tortura sono anch’esse legate alla lotta al terrorismo, ovvero alla sua dimensione morale. Non dobbiamo tralasciare il lato morale della lotta al terrorismo, poiché anche in questo campo dobbiamo avere la meglio, se vogliamo prevalere. Alcuni oratori hanno affermato che il Parlamento europeo deve essere coinvolto in questa discussione. A mio parere la Presidenza del Consiglio deve comprendere che, se aspiriamo ad ottenere un consenso, allora il coinvolgimento dei rappresentanti liberamente eletti dal popolo è indispensabile. Mi auguro che la Presidenza del Consiglio sottolinei con forza tale aspetto durante la discussione. Come il Presidente del Consiglio saprà, la Corte di giustizia si è pronunciata più volte riguardo al fatto che l’elenco di organizzazioni terroristiche stilato dall’Unione europea viola sia il diritto comunitario che quello internazionale. Accolgo con favore le dichiarazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio in merito quest’oggi. Sono anche ansioso di sapere se le valutazioni annuali di cui ha parlato saranno rese accessibili al Parlamento e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, poiché ne abbiamo bisogno per il nostro lavoro, in modo da poter valutare effettivamente che utilizzo viene fatto di questo elenco di organizzazioni terroristiche, in quale misura sono garantiti lo Stato di diritto e il controllo parlamentare, nonché in quale misura è possibile far sì che le persone che figurano erroneamente in questo elenco ne vengano tolte quanto prima. La questione del coordinatore antiterrorismo dell’Unione europea è già stata affrontata. Vogliamo sapere cosa accadrà a questa carica nel futuro. Il mio gruppo fondamentalmente non è contrario ad un coordinamento di questo genere a livello europeo, il quale avrebbe senso se vi facessimo confluire le nostre competenze, se cercassimo di condividere l’esperienza accumulata a livello nazionale. Vorremmo anche sapere qual è la posizione della Presidenza del Consiglio in relazione al lavoro finora condotto dall’unità per la lotta al terrorismo a livello europeo. Qual è l’esperienza scaturitane? Da cui consegue la mia domanda alla Presidenza del Consiglio: quali sono le lezioni che ha tratto dal lavoro fatto fino ad oggi da De Vries?"@it12
"Pone Pirmininke, šiandien mes sužinojome apie įtariamųjų teroristų areštą Danijoje ir Vokietijoje, kuris čia ne kartą buvo minėtas. Tai rodo, kad ši problema nėra teorinė – ji yra reali. Esant tokiai padėčiai negalima veikti pagal moto: „kuo daugiau, tuo geriau“; priešingai, mums reikia tikslingų priemonių, kurios būtų įgyvendinamos koordinuotai visoje Europoje ir, svarbiausia, pasiteisintų praktikoje ir iš tikro būtų naudingos. Taigi pirmiausiai noriu kalbėti apie tai, kad reikia skubiai peržiūrėti visas priemones, kurias valstybės narės iki šiol taikė. Džiaugiuosi komisaro pareiškimu, kad bus parengtas klausimynas. Mums reikalingas šis įvertinimas būtent dėl to, kad mes norime įtikinti savo piliečius, jog kovos su terorizmu priemonės yra būtinos. Tačiau dėl to reikia įrodyti, kad jos iš tikro yra veiksmingos. Vis tik mes norėtume žinoti, kas iki šiol buvo pasiekta kovos su terorizmu srityje. Šiuo atžvilgiu taip pat mus domina apgailėtinas atsisakymas pareikšti poziciją dėl CŽV įvykdytų neteisėtų pagrobimų Europoje. Dėl šių dalykų mums taip pat reikia atsakymų. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką: slapti kalėjimai ir ekstradicijos į trečiąsias šalis, kur galimi kankinimai, taip pat yra susiję su kova su terorizmu, konkrečiai – su jos moraliniu aspektu. Moralinis kovos su terorizmu aspektas neturi būti pamirštas, nes jį būtina išsaugoti, jeigu norime laimėti. Kai kurie kalbėtojai minėjo Europos Parlamento dalyvavimo šiose diskusijose svarbą. Esu įsitikinęs, kad Pirmininkaujančioji valstybė narė turi suprasti, jog piliečių laisvai išrinktų atstovų dalyvavimas yra būtinas, kad priemonės būtų priimtos. Norėčiau, kad Pirmininkaujančioji valstybė narė pagilintų šį diskusijų aspektą. Kaip Tarybos pirmininkas žino, Europos Teisingumo Teismas ne kartą pasisakė, kad ES sudaromas teroristinių organizacijų sąrašas pažeidžia ir Bendrijos, ir tarptautinę teisę. Aš sveikinu jo komentarus dėl šios problemos. Tačiau norėčiau išgirsti, ar su metiniais įvertinimais, apie kuriuos jis kalbėjo, galės susipažinti Parlamentas ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Visgi jų mums reikia darbui; tai leistų mums iš tikro įvertinti, kas atsitinka su šiuo „teroro sąrašu“, kokiu mastu yra užtikrinamas teisinės valstybės funkcionavimas ir parlamentinė kontrolė ir kokiu mastu garantuojama, kad per klaidą patekusieji į šį sąrašą bus kaip įmanoma greičiau bus iš jo išbraukti. Jau buvo iškelta ES kovos su terorizmu koordinatoriaus problema. Mes norėtume žinoti apie ateities planus dėl šio posto. Mano frakcija iš principo neprieštarauja tokiam Europos koordinavimui. Teoriškai yra prasminga konsoliduoti kompetencijas šioje srityje, siekti sutelkti patirtį, sukauptą nacionaliniu lygmeniu. Tačiau mes taip pat norėtume išgirsti, ką Pirmininkaujančioji valstybė narė gali pasakyti apie Kovos su terorizmu padalinio iki šiol atliktą darbą Europos lygmeniu. Kokio tipo patirtis sukaupta? Taigi klausiu Tarybos pirmininko: kokias pamokas išmokote iš darbo, kurį iki šiol atliko ponas de Vries?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šodien mēs uzzinām jaunumus par aizdomās turēto teroristu arestiem Dānijā un Vācijā, kas jau ir pieminēti vairākkārt. Tas apliecina, ka šī problēma nav teorētiska, bet gan reāla. Šajā gadījumā moto „jo vairāk, jo labāk” nevar būt dienas kārtībā; tā vietā mums ir vajadzīgi mērķtiecīgi pasākumi, kas ir koordinēti visā Eiropā un kuri pirmkārt pierāda, ka praksē ir lietderīgi un patiesi noderīgi. Tas noved pie mana pirmā punkta, proti, steidzamas vajadzības pēc pasākumu, ko līdz šim veikušas dalībvalstis, pārskata. Es atzinīgi vērtēju komisāra paziņojumu, ka tiks sastādīta anketa. Mums ir vajadzīgs šis novērtējums tieši tāpēc, ka mēs vēlamies pārliecināt mūsu pilsoņus par pretterorisma pasākumu nepieciešamību. Tomēr, to veicot, mums ir jāpierāda, ka tie ir arī patiesi efektīvi. Visbeidzot mēs vēlamies zināt, kas līdz šim ir sasniegts cīņā pret terorismu. Saistībā ar to mēs esam ieinteresēti arī atteikumā paust nostāju par līdz šim CIP veiktajiem nelikumīgajiem cilvēku nolaupīšanas gadījumiem Eiropā. Arī šajā jautājumā mums ir vajadzīgas atbildes. Es vēlos izskaidrot vienu lietu: slepenie cietumi un personu izdošana trešām valstīm, kurās tiek veikta spīdzināšana, arī ir saistīta ar cīņu pret terorismu, proti, tā morālo dimensiju. Cīņā pret terorismu morālo dimensiju nedrīkst atstāt novārtā, jo arī šai ziņā ir jāgūst virsroka, ja vēlamies uzvarēt. Daži runātāji šajās debatēs minēja, ka svarīga ir Eiropas Parlamenta iesaistīšanās. Es uzskatu, ka Padomes prezidentūrai ir jāsaprot, ka brīvi ievēlētu tautas pārstāvju iesaistīšanās ir obligāta sekmīgas darbības nolūkā. Es vēlos, lai Padomes prezidentūra stiprinātu šo diskusiju aspektu. Kā priekšsēdētājam ir zināms, Eiropas Tiesa ir atkārtoti nolēmusi, ka ar ES teroristu organizāciju sarakstiem tiek pārkāptas gan Kopienas, gan starptautiskās tiesības. Es atzinīgi vērtēju viņa šodien paustos komentārus šajā jautājumā. Tomēr esmu ieinteresēts arī dzirdēt, vai ikgadējais novērtējums, par kuru viņš stāstīja, būs pieejams Parlamentam un Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komitejai. Galu galā mums tas ir vajadzīgs darbam, lai nodrošinātu, ka mēs patiesi apzināmies, kas notiek ar „teroristu sarakstu” tādā mērā, lai tiktu nodrošināts tiesiskums un parlamentārā kontrole, kā arī, lai varētu nodrošināt, ka tie, kuri sarakstā iekļauti nepareizi, tiek no tā izņemti cik ātri vien iespējams. ES pretterorisma koordinatora jautājums jau tika pieminēts. Mēs vēlamies zināt turpmākos plānus saistībā ar šo amatu. Principā mana grupa nav pret šādu Eiropas koordinatoru. Teorētiski tā būtība ir apvienot kompetences šajā jomā, censties apkopot pieredzes valstu līmenī. Tomēr esam ieinteresēti arī dzirdēt, kas Padomes prezidentūrai ir sakāms par darbu, ko Eiropas līmenī līdz šim brīdim ir paveikusi pretterorisma vienība. Kādu pieredzi tā ir devusi? Tādēļ mans jautājums priekšsēdētājam ir šāds: kādu mācību jūs esat guvuši no līdzšinējā darba?"@lv13
"Herr Präsident! Wir haben heute die Nachrichten gehört, die vielfach aus Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland zitiert worden sind, was die Festnahme von Terrorverdächtigen angeht. Das macht deutlich, dass wir nicht über ein theoretisches Problem, sondern über ein reales Problem reden. Wenn dem so ist, dann kann auch nicht das Motto „viel hilft viel“ gelten, sondern dann brauchen wir zielgerichtete Maßnahmen, die europaweit koordiniert und abgestimmt werden und sich vor allem in der Praxis bewähren sowie den Nachweis führen müssen, dass sie tatsächlich helfen. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt, nämlich der Frage, dass wir dringend eine Übersicht darüber brauchen, was bislang an Maßnahmen durch die Nationalstaaten getroffen wurde. Ich begrüße die Äußerungen des EU-Kommissars, dass ein Fragebogen erstellt werden soll. Wir brauchen diese Evaluation, gerade weil wir unsere Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen wollen, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung notwendig sind. Dann müssen wir aber auch belegen, dass sie tatsächlich greifen. Schließlich wollen wir wissen, was im Kampf gegen den Terrorismus bislang geleistet wurde. Auch da interessiert uns, dass die Stellungnahmen zu illegalen Entführungen in Europa bislang durch die CIA leider verweigert worden sind. Auch hier brauchen wir Antworten. Ich möchte eines deutlich machen: Geheimgefängnisse, Überstellungen an Drittstaaten, die foltern; auch das hat etwas mit dem Kampf gegen Terrorismus zu tun, nämlich mit der moralischen Seite des Kampfes gegen Terrorismus. Wir dürfen auch die moralische Seite im Kampf gegen den Terrorismus nicht vernachlässigen, denn auch diesen Kampf müssen wir gewinnen, wenn wir Erfolg haben wollen. Es wurde darüber gesprochen, dass das Europäische Parlament an dieser Debatte beteiligt werden muss. Ich glaube, dass die Ratspräsidentschaft verstehen muss, dass, wenn wir Akzeptanz wollen, die Einbeziehung von frei gewählten Volksvertretern unabdingbar ist. Ich würde mir wünschen, dass die Ratspräsidentschaft dies in der Auseinandersetzung stärkt. Sie wissen, dass der Europäische Gerichtshof mehrfach entschieden hat, dass die EU-Terrorliste sowohl gegen Gemeinschaftsrecht als auch gegen internationales Recht verstößt. Ich begrüße die Äußerungen, die die Ratspräsidentschaft heute in dieser Frage gemacht hat. Mich interessiert aber auch, ob die jährlichen Evaluationen, von denen Sie gesprochen haben, dem Parlament und dem LIBE-Ausschuss zugänglich gemacht werden, denn das brauchen wir für unsere Arbeit, damit wir tatsächlich beurteilen können, was mit dieser Terrorliste geschieht, inwiefern eine rechtsstaatliche Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern gewährleistet werden kann, dass Menschen, die zu Unrecht auf dieser Liste stehen, so schnell wie möglich wieder von dieser Liste verschwinden. Die Frage des EU-Koordinators für Terrorismusbekämpfung wurde bereits angesprochen. Wir wollen wissen, was künftig mit dieser Stelle passieren soll. Meine Fraktion ist nicht grundsätzlich gegen eine solche europäische Koordination. Sie kann Sinn haben, wenn wir dort Kompetenzen bündeln, wenn wir versuchen, zusammenzubringen, was auf nationaler Ebene an Erfahrungen da ist. Aber uns interessiert auch, was die Ratspräsidentschaft zur bisherigen Arbeit der Terrorismusbekämpfungsstelle auf europäischer Ebene zu sagen hat. Wie sind die Erfahrungen damit? Deshalb die Frage an die Ratspräsidentschaft: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der bisherigen Arbeit von Herrn De Vries?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vandaag hoorden we het al vaak aangehaalde nieuws uit Denemarken en Duitsland over de arrestaties van terreurverdachten. Dat bewijst dat we het niet over een theoretisch, maar over een reëel probleem hebben. Als dat waar is, kan het motto „als het maar veel is” niet van toepassing zijn. Dan hebben we doelgerichte maatregelen nodig die op Europees niveau gecoördineerd en afgestemd worden. Zulke maatregelen zullen vooral in de praktijk hun waarde moeten bewijzen en moeten aantonen dat ze daadwerkelijk helpen. Daarmee kom ik bij mijn eerste punt, namelijk dat we dringend behoefte hebben aan een overzicht van maatregelen die tot nu toe door de nationale staten zijn genomen. Ik juich de mededeling van de commissaris toe dat er een vragenlijst wordt opgesteld. We hebben die evaluatie nodig, juist omdat wij de burgers ervan willen overtuigen dat maatregelen ter bestrijding van het terrorisme nodig zijn. Dan moeten we echter ook aantonen dat ze echt effect sorteren. Tenslotte willen we weten wat er tot nu toe in de strijd tegen het terrorisme is bereikt. Van belang is daarbij ook dat de CIA tot nu toe helaas weigert te reageren op de illegale deportaties in Europa. Ook hierop moeten antwoorden komen. Wat ik duidelijk wil maken is dit: geheime detentiecentra en de uitlevering van verdachten aan derde landen die martelen heeft ook iets te maken met de strijd tegen het terrorisme, namelijk met de morele kant ervan. We mogen ook de morele kant van terrorismebestrijding niet veronachtzamen, want ook die strijd moeten we winnen wanneer we succesvol willen zijn. Er is gezegd dat het Europees Parlement bij deze discussie moet worden betrokken. Ik vind dat het Raadsvoorzitterschap moet begrijpen dat participatie van vrij gekozen volksvertegenwoordigers een absolute voorwaarde is voor het verkrijgen van draagvlak. Ik zou willen dat het Raadsvoorzitterschap dit in de discussie stimuleert. U weet dat het Hof van Justitie herhaaldelijk heeft beslist dat de EU-lijst van terreurverdachten in strijd is met zowel het Gemeenschapsrecht als het internationaal recht. Ik ben blij met de mededelingen die de fungerend voorzitter van de Raad vandaag op dit punt heeft gedaan. Wat mij echter interesseert is of de jaarlijkse evaluaties waarover u sprak, ook ter beschikking worden gesteld van het Parlement en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Die hebben wij immers nodig voor ons werk zodat we ook werkelijk kunnen beoordelen wat er met de lijst van terreurverdachten gebeurt, in hoeverre controle volgens de beginselen van de rechtsstaat is gewaarborgd, in hoeverre parlementaire controle is gegarandeerd en in hoeverre kan worden gegarandeerd dat mensen die ten onrechte op die lijst staan, zo snel mogelijk van die lijst worden geschrapt. De kwestie van de EU-coördinator voor terrorismebestrijding kwam al even ter sprake. We willen weten wat er in de toekomst met deze functie gebeurt. Mijn fractie is niet principieel tegen Europese coördinatie. Die kan nuttig zijn wanneer we bevoegdheden bundelen, wanneer we proberen ervaringen die op nationaal niveau zijn opgedaan, bij elkaar te brengen. We zijn echter ook benieuwd wat het Raadsvoorzitterschap te melden heeft over het werk dat de coördinator terrorismebestrijding tot nu toe op Europees niveau heeft verricht. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Daarom wil ik de fungerend voorzitter van de Raad deze vraag stellen: welke consequenties trekt u uit de werkzaamheden die de heer De Vries heeft verricht?"@nl3
"Panie przewodniczący, otrzymaliśmy dziś wiadomość o aresztowaniu podejrzanych terrorystów w Danii i w Niemczech, o czym wielokrotnie wspominano. To pokazuje, że omawiany problem to rzeczywistość, a nie teoria. Skoro tak jest, motto „im więcej, tym lepiej” nie może być naszym hasłem dnia; przeciwnie, potrzebujemy ukierunkowanych działań, które są koordynowane w całej Europie, a przede wszystkim dowodzą, że sprawdzają się w praktyce i faktycznie pomagają. Dochodzę w tym miejscu do mojej pierwszej uwagi, mianowicie pilnej potrzeby przeglądu środków, które zostały dotychczas podjęte przez państwa członkowskie. Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszony przez pana komisarza zamiar sporządzenia kwestionariusza. Potrzebujemy takiej oceny właśnie dlatego, że chcemy przekonać naszych obywateli o konieczności przyjęcia środków antyterrorystycznych. Jednakże aby to zrobić musimy dowieść, że są one faktycznie skuteczne. Przecież chcemy się dowiedzieć, co jak dotąd uczyniono w dziedzinie walce z terroryzmem. W tym kontekście jesteśmy również zainteresowani godną ubolewania odmową zajęcia przez CIA jak dotąd stanowiska w sprawie nielegalnych uprowadzeń w Europie. Potrzebujemy odpowiedzi również w tej sprawie. Chciałbym podkreślić jedną rzecz: tajne więzienia i wydalenia do krajów trzecich, w których tortury są dozwolone, również wiążą się z walką z terroryzmem, mianowicie w jej wymiarze moralnym. Nie można pominąć wymiaru moralnego walki z terroryzmem, ponieważ jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy wygrać również to starcie. Niektórzy mówcy podkreślili znaczenie uwzględnienia Parlamentu Europejskiego w tej debacie. Uważam, że prezydencja musi zrozumieć, że włączenie swobodnie wybranych przedstawicieli społeczeństwa jest nieodzowne dla uzyskania akceptacji. Chciałbym, aby prezydencja w Radzie wzmocniła ten aspekt dyskusji. Jak pan urzędujący przewodniczący wie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie orzekał, że sporządzona przez UE lista organizacji terrorystycznych stanowi naruszenie zarówno wspólnotowego, jak i międzynarodowego prawa. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze głosy w tej sprawie. Chciałbym również dowiedzieć się, czy wspomniana przez pana ocena roczna zostanie udostępniona Parlamentowi oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Przecież potrzebujemy ich w naszej pracy, aby móc faktycznie ocenić, co dzieje się z tą „listą terroru”, której objęcie rządami prawa i kontrolą parlamentarną jest zagwarantowane, i w jakim stopniu możliwe jest zapewnienie jak najszybszego usunięcia z tej listy osób, które omyłkowo się na niej znalazły. Kwestia antyterrorystycznego koordynatora UE została już poruszona. Chcielibyśmy znać przyszłe plany odnoszące się do tego stanowiska. Moja grupa zasadniczo nie jest przeciwna takiej koordynacji europejskiej. W teorii konsolidacja kompetencji w tej dziedzinie jest słuszna, aby postarać się zebrać doświadczenia uzyskane na szczeblu krajowym. Jednakże chcielibyśmy również dowiedzieć się, co prezydencja w Radzie może powiedzieć o dotychczasowych działaniach jednostki antyterrorystycznej na szczeblu europejskim. Jakie doświadczenia zebrano w tym kontekście? Stąd moje pytanie do urzędującego przewodniczącego: czego udało się jak dotąd nauczyć dzięki działaniom pana de Vriesa?"@pl16
"Senhor Presidente, hoje recebemos a notícia da detenção de suspeitos de terrorismo na Dinamarca e na Alemanha, uma notícia muitas vezes mencionada. Isto demonstra que o problema em causa não é teórico, mas real. Sendo assim, o lema "quanto mais, melhor" não pode ser o lema a aplicar; em vez disso, precisamos de medidas específicas coordenadas em toda a Europa e que, acima de tudo, dêem provas na prática e se revelem úteis. Isto leva-me à minha primeira observação, a saber, a urgente necessidade de uma visão global das medidas que foram tomadas até à data pelos Estados nacionais. Congratulo-me com o anúncio feito pelo Senhor Comissário de que se irá proceder à elaboração de um questionário. Precisamos desta avaliação, justamente porque queremos convencer os nossos cidadãos da necessidade de adoptar medidas de luta contra o terrorismo. No entanto, para tal, temos de provar que essas medidas são realmente eficazes. Queremos saber, afinal de contas, o que foi conseguido até à data no âmbito da luta contra o terrorismo. Neste contexto, interessa-nos igualmente a lamentável recusa de tomar uma posição sobre os sequestros ilegais realizados pela CIA na Europa até agora. Precisamos de respostas também neste ponto. Gostaria de deixar clara uma coisa: prisões secretas e extradições para países terceiros onde se pratica a tortura estão igualmente em conexão com a luta contra o terrorismo, nomeadamente com a sua dimensão moral. A dimensão moral da luta contra o terrorismo não deve ser negligenciada, pois também temos de vencer este combate se quisermos ser bem sucedidos. Alguns oradores referiram a importância de envolver o Parlamento Europeu neste debate. Creio que a Presidência do Conselho tem de compreender que a participação dos representantes do povo livremente eleitos é indispensável para efeitos de aceitação. Gostaria que a Presidência do Conselho reforçasse este aspecto do debate. Como o Presidente em exercício sabe, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu em várias ocasiões que a lista europeia das organizações terroristas viola o direito comunitário e o direito internacional. Congratulo-me com os comentários que teceu hoje sobre esta questão. Estou, no entanto, igualmente interessado em saber se as avaliações anuais que mencionou vão ser colocadas à disposição do Parlamento e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. Afinal de contas, precisamos destas avaliações para o nosso trabalho, para que realmente possamos avaliar o que se passa com esta "lista de organizações terroristas", em que medida o primado do direito e o controlo parlamentar são assegurados e até que ponto é possível garantir que aqueles que figuram abusivamente nesta lista dela sejam retirados o mais rapidamente possível. A questão do Coordenador da UE para a Luta contra o Terrorismo já foi aqui abordada. Queremos saber quais são os futuros planos para este cargo. O meu grupo não é, em princípio, contra essa coordenação europeia. Faz sentido, em teoria, consolidar as competências neste domínio, a fim de tentar reunir as experiências adquiridas a nível nacional. Interessa-nos igualmente ouvir, no entanto, aquilo que a Presidência do Conselho tem a dizer sobre o trabalho realizado até à data pela unidade de luta contra o terrorismo a nível europeu. Que tipo de experiências têm sido feitas com esta unidade? Daí a minha pergunta ao Senhor Presidente em exercício: que lições retirou do trabalho realizado pelo Sr. de Vries?"@pt17
"Herr Präsident! Wir haben heute die Nachrichten gehört, die vielfach aus Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland zitiert worden sind, was die Festnahme von Terrorverdächtigen angeht. Das macht deutlich, dass wir nicht über ein theoretisches Problem, sondern über ein reales Problem reden. Wenn dem so ist, dann kann auch nicht das Motto „viel hilft viel“ gelten, sondern dann brauchen wir zielgerichtete Maßnahmen, die europaweit koordiniert und abgestimmt werden und sich vor allem in der Praxis bewähren sowie den Nachweis führen müssen, dass sie tatsächlich helfen. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt, nämlich der Frage, dass wir dringend eine Übersicht darüber brauchen, was bislang an Maßnahmen durch die Nationalstaaten getroffen wurde. Ich begrüße die Äußerungen des EU-Kommissars, dass ein Fragebogen erstellt werden soll. Wir brauchen diese Evaluation, gerade weil wir unsere Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen wollen, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung notwendig sind. Dann müssen wir aber auch belegen, dass sie tatsächlich greifen. Schließlich wollen wir wissen, was im Kampf gegen den Terrorismus bislang geleistet wurde. Auch da interessiert uns, dass die Stellungnahmen zu illegalen Entführungen in Europa bislang durch die CIA leider verweigert worden sind. Auch hier brauchen wir Antworten. Ich möchte eines deutlich machen: Geheimgefängnisse, Überstellungen an Drittstaaten, die foltern; auch das hat etwas mit dem Kampf gegen Terrorismus zu tun, nämlich mit der moralischen Seite des Kampfes gegen Terrorismus. Wir dürfen auch die moralische Seite im Kampf gegen den Terrorismus nicht vernachlässigen, denn auch diesen Kampf müssen wir gewinnen, wenn wir Erfolg haben wollen. Es wurde darüber gesprochen, dass das Europäische Parlament an dieser Debatte beteiligt werden muss. Ich glaube, dass die Ratspräsidentschaft verstehen muss, dass, wenn wir Akzeptanz wollen, die Einbeziehung von frei gewählten Volksvertretern unabdingbar ist. Ich würde mir wünschen, dass die Ratspräsidentschaft dies in der Auseinandersetzung stärkt. Sie wissen, dass der Europäische Gerichtshof mehrfach entschieden hat, dass die EU-Terrorliste sowohl gegen Gemeinschaftsrecht als auch gegen internationales Recht verstößt. Ich begrüße die Äußerungen, die die Ratspräsidentschaft heute in dieser Frage gemacht hat. Mich interessiert aber auch, ob die jährlichen Evaluationen, von denen Sie gesprochen haben, dem Parlament und dem LIBE-Ausschuss zugänglich gemacht werden, denn das brauchen wir für unsere Arbeit, damit wir tatsächlich beurteilen können, was mit dieser Terrorliste geschieht, inwiefern eine rechtsstaatliche Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet ist, inwiefern gewährleistet werden kann, dass Menschen, die zu Unrecht auf dieser Liste stehen, so schnell wie möglich wieder von dieser Liste verschwinden. Die Frage des EU-Koordinators für Terrorismusbekämpfung wurde bereits angesprochen. Wir wollen wissen, was künftig mit dieser Stelle passieren soll. Meine Fraktion ist nicht grundsätzlich gegen eine solche europäische Koordination. Sie kann Sinn haben, wenn wir dort Kompetenzen bündeln, wenn wir versuchen, zusammenzubringen, was auf nationaler Ebene an Erfahrungen da ist. Aber uns interessiert auch, was die Ratspräsidentschaft zur bisherigen Arbeit der Terrorismusbekämpfungsstelle auf europäischer Ebene zu sagen hat. Wie sind die Erfahrungen damit? Deshalb die Frage an die Ratspräsidentschaft: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der bisherigen Arbeit von Herrn De Vries?"@ro18
"Pán predsedajúci, dnes sa k nám dostali správy o zatýkaní podozrivých z terorizmu v Dánsku a Nemecku, ktoré sme už viackrát spomínali. Dokazuje to, že problém, o ktorom diskutujeme, nie je hypotetický, ale skutočný. V tomto prípade nemôže byť naším heslom – čím viac, tým lepšie, namiesto toho potrebujeme zacielené opatrenia, ktorých vykonávanie je koordinované v celej Európe a predovšetkým opatrenia, ktoré majú praktický význam a sú skutočne nápomocné. Týmto sa dostávam k prvému bodu, ktorým je naliehavá potreba prehľadu opatrení, ktoré do dnešného dňa prijali jednotlivé štáty. Vítam oznámenie pána komisára o tom, že na dotazníkoch sa pracuje. Toto hodnotenie potrebujeme presne preto, že hodláme presvedčiť našich občanov o potrebe protiteroristických opatrení. Avšak, aby sme to dokázali, musíme preukázať, že tieto opatrenia sú naozaj účinné. V konečnom dôsledku si všetci prajeme vedieť, čo sa do dnešného dňa v oblasti boja proti terorizmu dosiahlo. V tejto súvislosti by nás zaujímalo poľutovaniahodné odmietnutie prijať stanovisko k nelegálnym únosom v Európe, za ktoré je zodpovedná americká CIA. V tomto ohľade tiež potrebujeme odpovede. Rád by som objasnil jednu skutočnosť. Tajné väznice a vydávania osôb do tretích krajín, kde je vykonávané mučenie sú tiež prepojené s bojom proti terorizmu, najmä jeho morálnym rozmerom. Nemôžeme zanedbávať morálny rozmer boja proti terorizmu, keďže v tejto oblasti musíme zvíťaziť, ak chceme uspieť. Niektorí z rečníkov spomenuli význam účasti Európskeho parlamentu v tejto diskusii. Domnievam sa, že predsedníctvo Rady potrebuje pochopiť, že účasť slobodne zvolených zástupcov občanov je nevyhnutná, ak chceme byť prijatí. Chcel by som, aby predsedníctvo Rady posilnilo tento aspekt diskusie. Ako úradujúci predseda Rady vie, Európsky súdny dvor opakovane judikoval, že zoznam teroristických organizácií EÚ porušuje právo Spoločenstva, ako aj medzinárodné právo. Vítam jeho dnešné vyjadrenie o tejto záležitosti. Rád by som tiež však počul, či sú výročné hodnotenia, o ktorých hovoril, dostupné pre Parlament a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. V konečnom dôsledku ich potrebujeme k práci, aby nám umožnili skutočne zhodnotiť, čo sa deje s týmito zoznamami teroristov, do tej miery, ktorú zabezpečuje právny štát a parlamentná kontrola a do tej miery, že môže byť zabezpečené pre tých, ktorých mená a názvy sa na týchto zoznamoch ocitli neprávom z nich budú čo najskôr vyškrtnuté. Záležitosť súvisiaca s koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu už bola načrtnutá. Zaujímajú nás plány do budúcnosti súvisiace s týmto postom. Moja skupina v zásade nenamieta voči takejto európskej koordinácii. Teoreticky dáva zmysel konsolidovať zodpovednosti v tejto oblasti, usilovať sa o zhromaždenie skúseností nadobudnutých na vnútroštátnej úrovni. Rovnako nás však zaujíma stanovisko predsedníctva Rady k činnosti vykonanej k dnešnému dňu protiteroristickou jednotkou na európskej úrovni. Aké skúsenosti s ňou máme? A teda moja otázka na úradujúceho predsedu Rady je, aké ponaučenie ste si zobrali z doterajšej činnosti pána de Vriesa?"@sk19
"Gospod predsednik, danes je bila že večkrat izpostavljena novica o aretaciji osumljenih teroristov na Danskem in v Nemčiji To kaže, da ta težava ni teoretična, ampak resnična Torej ne moremo več govoriti o geslu „več je boljše“; potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, ki bi bili usklajeni po vsej Evropi ter za katere se zlasti izkaže, da so smiselni v praksi in da so dejansko koristni To je povezano z mojim prvim predlogom, tj. nujno potrebo po pregledu ukrepov, ki so jih do zdaj sprejele nacionalne države. Pozdravljam namen komisarja, da je treba pripraviti vprašalnik. Ta ocena je potrebna, ker želimo prepričati državljane, da so protiteroristični ukrepi potrebni. Hkrati pa moramo dokazati, da so učinkoviti. Zlasti bi radi vedeli, kaj je bilo do zdaj storjenega v boju proti terorizmu. V zvezi s tem nas prav tako zanima, zakaj ni bilo sprejeto stališče o nezakonitih ugrabitvah v Evropi, za katere je odgovorna CIA, kar je vredno obžalovanja. Tudi v zvezi s tem potrebujemo odgovore. Še nekaj bi rad pojasnil: tajni zapori in izgoni v tretje države, kjer se izvaja mučenje, so prav tako povezani z bojem proti terorizmu, zlasti z njegovo moralno razsežnostjo. Moralnega boja proti terorizmu ne smemo zanemariti, ker moramo tudi pri tem imeti vodilno vlogo, če želimo uspeti. Nekateri govorniki so govorili o pomenu sodelovanja evropskega parlamenta v tej razpravi. Menim, da se mora predsedstvo Sveta zavedati, da je sodelovanje svobodno izvoljenih predstavnikov ljudstva nujno potrebno za namene sprejetja. Želim si, da bi predsedstvo Sveta okrepilo ta vidik razprav. Predsedujoči se zaveda, da je Sodišče Evropskih skupnosti večkrat odločilo, da je seznam EU o terorističnih organizacijah v nasprotju s pravom Skupnosti in mednarodnim pravom. Pozdravljam njegove današnje pripombe o tem vprašanju. Vendar me zanima, ali bodo letne ocene, o katerih je govoril, na voljo Parlamentu ter Odboru za civilne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Navsezadnje jih potrebujemo za svoje delo, da bomo lahko resnično ocenili, kaj se dogaja s tem „seznamom terorističnih organizacij“, v kakšnem obsegu se zagotavljata pravna država in parlamentarni nadzor ter v kakšnem obsegu je mogoče zagotoviti, da so tisti, ki so krivično vključeni na ta seznam, čim prej črtani z njega. Vprašanje o koordinatorju EU za boj proti terorizmu je bilo že zastavljeno. Radi bi vedeli, kakšni so načrti za to delovno mesto. Naša skupina načeloma ne nasprotuje takemu evropskemu usklajevanju. Teoretično je smiselno uskladiti pristojnosti na tem področju in si prizadevati za združitev pridobljenih izkušenj na nacionalni ravni. Vendar bi prav tako radi vedeli, kaj meni predsedstvo Sveta o dosedanjem delu enote za boj proti terorizmu na evropski ravni. Kakšne so izkušnje v zvezi s tem? Zato sprašujem predsedujočega, kaj ste se naučili iz dosedanjega dela gospoda de Vriesa?"@sl20
"Herr talman! Som nämnts många gånger fick vi i dag vi nyheter om gripandet av misstänkta terrorister i Danmark och Tyskland. Det visar att problemet i fråga inte är teoretiskt utan verkligt. Mot den bakgrunden kan vi inte låta mottot ”ju mer, desto bättre” vara vägledande; i stället behöver vi målinriktade åtgärder som är samordnade i hela Europa och framför allt visar sig vara värda besväret i praktiken och faktiskt är till hjälp. Det leder mig in på min första punkt, nämligen det trängande behovet av att se över de åtgärder som hittills vidtagits av nationalstaterna. Jag välkomnar kommissionsledamotens tillkännagivande om att ett frågeformulär ska utarbetas. Vi behöver denna utvärdering, just därför att vi vill övertyga våra medborgare om att terroristbekämpningsåtgärder är nödvändiga. För att kunna göra det måste vi emellertid visa att de verkligen är effektiva. Vi vill ju faktiskt veta vad som åstadkommits så här långt i kampen mot terrorismen. I det sammanhanget intresserar vi oss också för den beklagliga vägran hittills att inta en ståndpunkt när det gäller CIA:s olagliga kidnappningar i Europa. Vi behöver svar på de här frågorna också. Jag vill klargöra en sak: hemliga fängelser och utlämningar till tredjeländer där tortyr förekommer har också anknytning till kampen mot terrorismen, nämligen till dess moraliska dimension. Den moraliska dimensionen av kampen mot terrorismen får inte försummas – för att lyckas måste vi vinna även på det området. Vissa talare har nämnt vikten av att Europaparlamentet deltar i denna debatt. Jag menar att rådets ordförandeskap måste inse att medverkan av folkvalda som utsetts i fria val är absolut nödvändigt för att få folkets godkännande. Jag skulle vilja att rådets ordförandeskap i större utsträckning framhöll denna aspekt av diskussionen. Som rådets ordförande vet har EG-domstolen upprepade gånger slagit fast att EU:s förteckning över terroristorganisationer strider mot både EU-rätten och internationell rätt. Jag välkomnar hans kommentarer i frågan i dag. Det skulle emellertid också vara intressant att veta om de årliga utvärderingar som han talade om kommer att göras tillgängliga för parlamentet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Vi behöver dem faktiskt för vårt arbete, för att vi verkligen ska kunna avgöra vad som händer med denna ”terrorlista”, i vilken utsträckning rättsstatsprincipen och den parlamentariska kontrollen säkras och i vilken mån det kan garanteras att de som felaktigt hamnar på listan stryks från den snarast möjligt. Frågan om EU:s samordnare mot terrorismen har redan tagits upp. Vi vill veta vad det finns för planer för denna post. Min grupp är inte i princip motståndare till sådan EU-samordning. Det är teoretiskt sett rimligt att konsolidera kompetensen på detta område och försöka samla de erfarenheter som gjorts på nationell nivå. Vi vill emellertid också gärna veta vad rådets ordförandeskap har att säga om det arbete som hittills uträttats på EU-nivå av antiterroristenheten. Vilka slags erfarenheter har gjorts? Härav min fråga till rådets ordförande: Vilka lärdomar har ni dragit av det arbete som hittills uträttats av Gijs de Vries?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"G. de Vries"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph