Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Po tragicznych doświadczeniach Nowego Jorku, Madrytu i Londynu nasza zdolność współpracy w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi wzrosła, zarówno w kontekście Unii Europejskiej, jak i w kontekście transatlantyckim. Powinniśmy iść dalej tą drogą. Nasza troska o prywatność i prawa obywatelskie nie powinna usprawiedliwiać blokowania skutecznych działań. Nie unikniemy w tej sferze ceny, jaką będziemy musieli zapłacić za bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczeństwa oczekują nasi obywatele. Potrzebne są także zmiany w prawie międzynarodowym. Współczesny terroryzm wykształcił bowiem nieznane dotąd zjawisko bezpaństwowego żołnierza. Jego bezpaństwowość utrudnia stosowanie konwencji genewskich. Jednocześnie powinniśmy się zgodzić, że udzielanie terrorystom praw procesowych, charakterystycznych dla europejskiego procesu karnego, jest działaniem bezsensownym, które pozbawia nas skuteczności w walce z tym zjawiskiem."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v důsledku tragických událostí v New Yorku, Madridu a Londýně se naše schopnost spolupracovat v oblasti potírání terorismu posílila, a to jak v kontextu EU, tak i v transatlantickém kontextu. Měli bychom v tomto směru pokračovat. Naše obavy o soukromí a občanská práva by neměly být využívány jako záminka k blokování výkonu účinných opatření. Za bezpečnost se v této oblasti nevyhnutelně platí. A to, co naši občané očekávají, je především bezpečnost. Změny jsou zapotřebí i v oblasti mezinárodního práva. Moderní terorismus s sebou přinesl dosud neznámý fenomén vojáka bez státní příslušnosti. Právě absence jeho státní příslušnosti komplikuje uplatňování Ženevské úmluvy. Zároveň se však musíme shodnout na tom, že nemá smysl udělit teroristům procesní práva, která jsou typická pro evropská řízení v trestních věcech, a že to oslabuje účinnost boje proti tomuto fenoménu."@cs1
"Hr. formand! I kølvandet på de tragiske begivenheder i New York, Madrid og London er vores muligheder for at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme blevet styrket både i EU og over Atlanten. Vi bør udvide dette samarbejde. Vores bekymringer over privatlivets fred og borgernes rettigheder bør ikke anvendes til at retfærdiggøre blokeringen af effektive tiltag. Vi er nødt til at betale en pris for sikkerhed på dette område. Vores borgere ønsker først og fremmest sikkerhed. Den internationale lovgivning skal også ændres. Den moderne terrorisme har skabt et hidtil ukendt fænomen - den statsløse soldat. Denne statsløshed gør det vanskeligt at anvende Genèvekonventionerne. Vi er samtidig nødt til at blive enige om, at det ikke giver nogen mening at give terrorister de proceduremæssige rettigheder, der kendertegner den europæiske straffeproces, og at dette er til hinder for en effektiv bekæmpelse af dette fænomen."@da2
". Herr Präsident! Als Folge der tragischen Erfahrungen von New York, Madrid und London hat unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung sowohl im Rahmen der EU als auch im transatlantischen Kontext zugenommen. Wir sollten weitere Schritte in dieser Richtung unternehmen. Unsere Sorge um die Rechte der Bürger und um das Recht auf Schutz der Privatsphäre sollte nicht dazu dienen, eine Blockade wirksamer Aktionen zu rechtfertigen. Es ist unvermeidbar, dass für Sicherheit in diesem Bereich ein Preis zu zahlen ist. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen in erster Linie Sicherheit. Erforderlich sind auch Änderungen im Völkerrecht. Der moderne Terrorismus hat ein bislang unbekanntes Phänomen hervorgebracht: den staatenlosen Soldaten. Seine Staatenlosigkeit erschwert die Anwendung der Genfer Konventionen. Gleichzeitig müssen wir einsehen, dass es keinen Sinn ergibt, wollte man Terroristen die für den europäischen Strafprozess charakteristischen Verfahrensrechte gewähren, und dass wir uns damit der Effektivität bei der Bekämpfung dieses Phänomens begeben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μετά τις τραγικές εμπειρίες της Νέας Υόρκης, της Μαδρίτης και του Λονδίνου, αναπτύχθηκε η ικανότητά μας για συνεργασία σε θέματα αντιτρομοκρατίας τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και σε διατλαντικό πλαίσιο. Πρέπει να κάνουμε περαιτέρω βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ανησυχία μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει το μπλοκάρισμα μιας αποτελεσματικής δράσης. Υπάρχει ένα αναπόφευκτο τίμημα, που πρέπει να καταβάλουμε για την ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το οποίο αναζητούν πρωτίστως οι πολίτες μας είναι η ασφάλεια. Απαιτούνται επίσης αλλαγές στο διεθνές δίκαιο. Η σύγχρονη τρομοκρατία ανέδειξε ένα μέχρι τούδε άγνωστο φαινόμενο – αυτό των απατρίδων στρατιωτών. Η ιδιότητα του απάτριδος καθιστά δύσκολη την εφαρμογή των Συνθηκών της Γενεύης. Την ίδια στιγμή, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει νόημα να αναγνωρίζουμε στους τρομοκράτες τα δικονομικά δικαιώματα που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή ποινική δικονομία και ότι αυτό μας αποστερεί αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου."@el10
"Mr President, in the wake of the tragic experiences of New York, Madrid and London, our ability to cooperate in counter-terrorism matters has grown, in both EU and transatlantic contexts. We should take further steps in this direction. Our concern for privacy and citizens’ rights should not be used to justify the blocking of effective action. There is an unavoidable price to pay for safety in this area. What our citizens are looking for above all is safety. Changes to international law are also needed. Modern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon – that of the stateless soldier. His statelessness makes it difficult to apply the Geneva Conventions. At the same time we must agree that it makes no sense to afford terrorists the procedural rights characteristic of the European penal process, and that it deprives us of effectiveness in combating this phenomenon."@en4
"Señor Presidente, tras los trágicos acontecimientos de Nueva York, Madrid y Londres, nuestra capacidad de cooperación en materia de lucha antiterrorista ha aumentado, tanto en el contexto de la UE como en el transatlántico. Deberíamos seguir avanzando en esta dirección. Nuestra preocupación por la intimidad y los derechos de los ciudadanos no debería utilizarse para justificar la paralización de medidas efectivas. Es un precio que hay que pagar por la seguridad en este ámbito. Lo que nuestros ciudadanos desean, por encima de todo, es seguridad. También hace falta modificar el Derecho internacional. El terrorismo moderno ha dado pie a la aparición de un fenómeno desconocido hasta ahora: el del soldado apátrida. Su condición de apátrida dificulta la aplicación de los Convenios de Ginebra. Hemos de reconocer asimismo que no tiene sentido otorgar a los terroristas los derechos procesales propios de los procesos penales europeos y que eso resta eficacia a nuestra lucha contra este fenómeno."@es21
"Austatud juhataja, New Yorgi, Madridi ja Londoni traagiliste kogemuste järel on meie võimekus terrorismivastaste küsimuste alaseks koostööks kasvanud nii ELi kui atlandiüleses kontekstis. Me peaksime sellel suunal astuma edasisi samme. Meie muret seoses privaatsuse ja kodanike õigustega ei tohiks kasutada tõhusa tegevuse tõkestamise õigustamiseks. Turvalisuse eest sellel alal tuleb vältimatult maksta teatavat hinda. Meie kodanikud ootavad eelkõige turvalisust. On vaja ka muudatusi rahvusvahelises õiguses. Nüüdisaegne terrorism on toonud esile senitundmatu nähtuse – kodakondsuseta võitleja. Tema kodakondsusetus muudab keeruliseks Genfi konventsioonide kohaldamise. Samas peame me nõustuma, et pole mingit mõtet anda terroristidele Euroopa karistusmenetlusele iseloomulikke menetlusõigusi, ning et see vähendab meie tõhusust selle nähtuse vastu võitlemisel."@et5
". Arvoisa puhemies, New Yorkin, Madridin ja Lontoon traagisten kokemusten jälkeen valmiutemme harjoittaa yhteistyötä terrorismin torjuntaa koskevissa asioissa on parantunut sekä EU:ssa että Yhdysvaltojen kanssa. On syytä mennä eteenpäin tähän suuntaan. Huoli yksityisyydestä ja kansalaisten oikeuksista ei saisi olla perusteena tehokkaan toiminnan estämiselle. Turvallisuudesta on pakko maksaa. Kansalaisemme haluavat ennen kaikkea turvallisuutta. Myös kansainvälistä lainsäädäntöä on muutettava. Nykyaikainen terrorismi on synnyttänyt tähän asti tuntemattoman ilmiön, nimittäin sotilaat, joilla ei ole kansalaisuutta. Kansalaisuuden puuttumisen vuoksi heihin on vaikea soveltaa Geneven yleissopimuksia. Samalla meidän on kuitenkin tunnustettava, ettei ole järkevää suoda terroristeille Euroopan rikosoikeudenkäynteihin kuuluvia oikeudenkäyntiä koskevia oikeuksia ja että tämä estää meitä taistelemasta tehokkaasti terrorismia vastaan."@fi7
"M. le Président, suite aux événements tragiques de New York, de Madrid et de Londres, notre capacité à coopérer dans le domaine de la lutte contre le terrorisme s’est vue renforcée, tant sur le plan européen que transatlantique. Nous devons poursuivre sur cette voie. Notre inquiétude pour le respect de la vie privée et les droits des citoyens ne doit pas servir de justification pour bloquer la prise de mesures efficaces. Il s’agit là du prix inévitable à payer pour assurer la sécurité dans ce domaine. Nos citoyens sont avant tout concernés par la sécurité. Il faut également amender le droit international. Le terrorisme moderne a donné naissance à un phénomène jusqu'ici inconnu, celui du soldat sans État. En raison de ce statut, les conventions de Genève sont difficiles à appliquer. Nous devons également convenir qu’il n’est pas logique d’accorder aux terroristes les droits procéduraux qui caractérisent la procédure pénale européene, alors que ceux-ci réduisent notre capacité à lutter contre ce phénomène à néant."@fr8
"Elnök úr! A New York-i, madridi és londoni tragikus tapasztalatok után a terrorizmusellenes ügyekben való együttműködési képességünk nőtt, mind uniós, mind pedig transzatlanti összefüggésben. További lépéseket kell tennünk ebbe az irányba. A magánélettel és a polgárok jogaival kapcsolatos aggályainkat nem szabad a hatékony fellépés megszüntetésének indokaként felhasználni. Ezen a területen elkerülhetetlenül árat kell fizetni a biztonságért. Amit polgáraink mindenekelőtt keresnek, az a biztonság. A nemzetközi jogon is változtatni kell. A modern terrorizmus egy eleddig ismeretlen jelenséget szült: az állam nélküli katonáét. Ez az államnélküliség nehézzé teszi a genfi egyezmények alkalmazását. Ugyanakkor egyet kell értenünk abban, hogy nincs értelme az európai büntetőeljárásra jellemző eljárási jogokat biztosítani a terroristák számára, és hogy ez megfoszt minket attól, hogy hatékonyan küzdjünk e jelenség ellen."@hu11
"Signor Presidente, all’indomani dei tragici eventi di New York, Madrid e Londra la nostra capacità di cooperare nell’ambito della lotta al terrorismo è aumentata, sia a livello europeo che transatlantico, e dobbiamo continuare in questa direzione. La nostra preoccupazione per la e i diritti dei cittadini non può essere sfruttata per esonerarci dall’agire con efficacia. Vi è un prezzo che va inevitabilmente pagato in questo campo. Ciò di cui hanno bisogno in primo luogo i nostri cittadini è la sicurezza. E’ inoltre necessario apportare delle modifiche al diritto internazionale. Il moderno terrorismo ha dato luce ad un fenomeno finora sconosciuto, quello del soldato senza Stato. La sua non appartenenza a uno Stato rende difficile l’applicazione delle convenzioni di Ginevra. Allo stesso tempo, dobbiamo concordare che non ha senso riconoscere ai terroristi i diritti procedurali propri del processo penale europeo, e che ciò priva la lotta al terrorismo di efficacia."@it12
"Pone Pirmininke, po tragiškų įvykių Niujorke, Madride ir Londone, pagerėjo mūsų gebėjimas bendradarbiauti kovos su terorizmu reikaluose tiek ES, tiek transatlantiniame kontekste. Turėtume ir toliau žengti šia kryptimi. Susirūpinimo privatumu ir piliečių teisėmis nereikėtų naudoti, kad būtų sustabdytas efektyvus veikimas. Už saugumą šioje srityje tenka neišvengiamai sumokėti tam tikrą kainą. Mūsų piliečiai visų pirma trokšta saugumo. Taip pat reikia taisyti tarptautinius įstatymus. Šiuolaikinis terorizmas pagimdė anksčiau neregėtą reiškinį – kareivį be valstybės. Dėl to, kad jis nepriklauso jokiai valstybei, sunku taikyti Ženevos konvencijas. Tuo pat metu turime sutikti, kad beprasmiška teroristams suteikti Europos baudžiamojo proceso procedūrines teises, nes tai mūsų kovą su šiuo reiškiniu padaro neveiksminga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pēc traģiskās pieredzes Ņujorkā, Madridē un Londonā mūsu spēja sadarboties pretterorisma jautājumos ir palielinājusies gan ES, gan transatlantiskā kontekstā. Mums ir jāveic turpmākas darbības šajā virzienā. Mūsu bažas par privātumu un pilsoņu tiesībām nav jāizmanto, lai attaisnotu efektīvu darbību bloķēšanu. Šajā jomā par drošību tiek maksāta nenovērtējama cena. Tas, ko mūsu pilsoņiem visvairāk vajag, ir drošība. Ir nepieciešamas arī pārmaiņas starptautiskajās tiesībās. Mūsdienu terorisms ir radījis līdz šim nezināmu fenomenu – bezvalsts kareivi. Tas, ka viņš nepieder nevienai valstij, sarežģī Ženēvas konvencijas piemērošanu. Tajā pašā laikā mums ir jāpiekrīt, ka nav jēgas dot teroristiem Eiropas soda procesiem raksturīgās procesuālās tiesības, un ka tas atņem mums šī fenomena apkarošanas efektivitāti."@lv13
"Panie Przewodniczący! Po tragicznych doświadczeniach Nowego Jorku, Madrytu i Londynu nasza zdolność współpracy w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi wzrosła, zarówno w kontekście Unii Europejskiej, jak i w kontekście transatlantyckim. Powinniśmy iść dalej tą drogą. Nasza troska o prywatność i prawa obywatelskie nie powinna usprawiedliwiać blokowania skutecznych działań. Nie unikniemy w tej sferze ceny, jaką będziemy musieli zapłacić za bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczeństwa oczekują nasi obywatele. Potrzebne są także zmiany w prawie międzynarodowym. Współczesny terroryzm wykształcił bowiem nieznane dotąd zjawisko bezpaństwowego żołnierza. Jego bezpaństwowość utrudnia stosowanie konwencji genewskich. Jednocześnie powinniśmy się zgodzić, że udzielanie terrorystom praw procesowych, charakterystycznych dla europejskiego procesu karnego, jest działaniem bezsensownym, które pozbawia nas skuteczności w walce z tym zjawiskiem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in de nasleep van de trage ervaringen van New York, Madrid en Londen is ons vermogen om bij terrorismebestrijding samen te werken gegroeid, zowel binnen de EU als in transatlantisch verband. We zouden verdere stappen in deze richting moeten zetten. Onze zorgen over de privacy en rechten van de burgers moeten niet worden aangewend om het blokkeren van effectieve maatregelen te rechtvaardigen. Er moet een onvermijdelijke prijs voor veiligheid op dit gebied worden betaald. Wat onze burgers bovenal verlangen is veiligheid. Er zijn ook wijzigingen in de internationale wetgeving nodig. Het moderne terrorisme heeft geleid tot een tot dusver onbekend verschijnsel: dat van de staatloze soldaat. Zijn staatloosheid bemoeilijkt de toepassing van de conventies van Genève. Tegelijkertijd moeten we het erover eens worden dat het zinloos is om de procedurele rechten die karakteristiek zijn voor het Europese strafprocesrecht te verlenen aan terroristen, en dat dit ons berooft van effectiviteit in de strijd tegen dit verschijnsel."@nl3
"Senhor Presidente, na sequência dos trágicos acontecimentos de Nova Iorque, Madrid e Londres, a nossa capacidade de cooperar nos assuntos ligados à luta contra o terrorismo desenvolveu-se, tanto no quadro da UE como no quadro transatlântico. Cumpre-nos tomar mais medidas nesse sentido. A nossa preocupação com a privacidade e direitos dos cidadãos não deve ser usada para justificar um bloqueio a uma acção eficaz. Há um preço inevitável a pagar pela segurança nesta área e, em boa verdade, o que os nossos cidadãos querem acima de tudo é segurança. Impõem-se também mudanças na legislação internacional. O terrorismo moderno deu lugar a um fenómeno até à data desconhecido – o do soldado apátrido. A sua condição de apátrido dificulta a aplicação das Convenções de Genebra. Paralelamente, temos de concordar que não faz sentido conceder aos terroristas os direitos processuais característicos do processo penal europeu, e que isso nos retira eficácia no combate a este fenómeno."@pt17
"Panie Przewodniczący! Po tragicznych doświadczeniach Nowego Jorku, Madrytu i Londynu nasza zdolność współpracy w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi wzrosła, zarówno w kontekście Unii Europejskiej, jak i w kontekście transatlantyckim. Powinniśmy iść dalej tą drogą. Nasza troska o prywatność i prawa obywatelskie nie powinna usprawiedliwiać blokowania skutecznych działań. Nie unikniemy w tej sferze ceny, jaką będziemy musieli zapłacić za bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczeństwa oczekują nasi obywatele. Potrzebne są także zmiany w prawie międzynarodowym. Współczesny terroryzm wykształcił bowiem nieznane dotąd zjawisko bezpaństwowego żołnierza. Jego bezpaństwowość utrudnia stosowanie konwencji genewskich. Jednocześnie powinniśmy się zgodzić, że udzielanie terrorystom praw procesowych, charakterystycznych dla europejskiego procesu karnego, jest działaniem bezsensownym, które pozbawia nas skuteczności w walce z tym zjawiskiem."@ro18
"Pán predsedajúci, v dôsledku tragických udalostí v New Yorku, Madride a Londýne sa naša schopnosť spolupracovať v záležitostiach boja proti terorizmu v kontexte EÚ, ako aj v transatlantickom kontexte, posilnila. Mali by sme v tomto smere pokračovať. Naše obavy o súkromie a občianske práva by nemali byť využívané ako zámienka na blokovanie vykonávania účinných opatrení. Za bezpečnosť v tejto oblasti sa nevyhnutne platí. A to, čo naši občania očakávajú, je predovšetkým bezpečnosť. Rovnako sú potrebné zmeny v medzinárodnom práve. Moderný terorizmus so sebou priniesol doteraz neznámy fenomén vojaka bez štátnej príslušnosti. Práve absencia jeho štátnej príslušnosti komplikuje uplatňovanie Ženevského dohovoru. Zároveň sa však musíme zhodnúť na tom, že nemá zmysel udeliť teroristom procesné práva, ktoré sú typické pre európske konanie v trestných veciach a že to uberá z účinnosti boja proti tomuto fenoménu."@sk19
"Gospod predsednik, po tragičnih dogodkih v New Yorku, Madridu in Londonu je naša sposobnost za sodelovanje na področju boja proti terorizmu večja na ravni EU in čezatlantski ravni. Dodatno moramo ukrepati v tej smeri. Naše zavzemanje za zasebnost in državljanske pravice se ne sme uporabiti kot utemeljitev zaustavitve učinkovitega ukrepanja. Na tem področju bomo morali neizogibno plačati določeno ceno za varnost. Naši državljani si želijo zlasti varnosti. Prav tako je treba spremeniti mednarodno pravo. Sodobni terorizem je privedel do še nepoznanega pojava, do vojaka brez države. Ker ni države, je težko izvajati ženevsko konvencijo. Hkrati se moramo strinjati, da nima smisla, bi imeli teroristi postopkovne pravice, ki so značilne za evropski kazenski postopek, in da bi s tem naš boj proti temu pojavu postal neučinkovit."@sl20
"Herr talman! Efter de tragiska händelserna i New York, Madrid och London har vår förmåga till samarbete i frågor som rör terroristbekämpning ökat, både i det europeiska och i det transatlantiska sammanhanget. Vi bör ta fler steg i den riktningen. Vår omsorg om den personliga integriteten och de medborgerliga rättigheterna får inte utnyttjas för att rättfärdiga blockering av effektiva åtgärder. Det pris vi betalar för säkerheten är ofrånkomligt på detta område. Det är framför allt säkerhet våra medborgare vill ha. Förändringar av den internationella rätten är också nödvändiga. Den moderna terrorismen har gett upphov till en hittills okänd företeelse – den statslösa soldaten. Statslösheten försvårar tillämpningen av Genèvekonventionerna. Samtidigt måste vi vara eniga om att det är orimligt att ge terrorister de processuella rättigheter som kännetecknar den europeiska straffprocessrätten, och att det innebär att vi inte kan bekämpa denna företeelse lika effektivt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph