Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, if we go back just over 2 000 years, we will recall that in the autumn of 68 bc the world’s only superpower suffered a terrorist attack by a band of loosely organised pirates, and in panic the Roman Senate granted Pompey, at least according to Plutarch, ‘absolute authority and uncontrolled power over everyone’ through the . By the oldest trick in the book, the military subverted liberty, democracy and the constitution with the assent of Rome’s frightened citizens, and it took 1 800 years for mature democracy to resurface in Europe. We are now on to the third and final PNR agreement, for example, an agreement which in perpetuity gives up certain rights for uncertain benefits. My Group questions whether security really demands that the United States Government knows our dietary preferences. Commissioner Frattini, you tell us that 85% of citizens are strongly in favour of European action. Mr Lobo Antunes, you tell us that the Presidency has no doubt that its measures are supported by citizens. Have the two of you not passed through an airport this summer? Have you not heard the young women asking why their lipstick has to be confiscated before they board an aeroplane? Have you not heard the old ladies cry out in frustration when their toenail scissors are taken away? Have you not listened to the people infuriated at how anti-terror laws are being exploited for commercial gain? My local airport now charges people 50 pence for a plastic bag into which travellers have to put their toothpaste. Constituents have written to me about how much is being charged for bottled water air-side of the security controls. The was a classic illustration of the law of unintended consequences because it fatally subverted the institutions it was supposed to protect. I hope that Europe’s anti-terror laws will not end up doing the same. Karl Popper once said, ‘We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than only freedom can make security secure’. Now, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door. I welcome the oral questions that colleagues have tabled today, with their very specific questions to Council and Commission. I do not argue that counter-terrorism laws are unnecessary. The arrest yesterday of three people in Germany and the arrest this morning of another three in Denmark show the continuing threat that terrorists pose to our society. My Group is united in its belief that we need more judicial cooperation to make Europol and Eurojust as effective as possible. We backed the European Arrest Warrant to the hilt, trusting the Council to put minimum procedural guarantees in place. We would support a European FBI. Liberals and Democrats are not soft on crime. Indeed, we are astonished at the failure of Europe’s right-wing-dominated Council to find a coherent approach to a matter of law and order. What we are saying, however, is that laws must be proportionate to threats. And indeed, if the threat is so great, why has the Council not moved to replace its anti-terrorism coordinator since the last one left in March? Mr President-in-Office, you have told us that you are ‘reflecting on the best way of ensuring cooperation’. Well, the terrorists have had six months while you have been reflecting. You tell us that ‘the United States has the leading role in counter-terrorism’. We want the European Union to set its own policy. You tell us that the European Parliament has, and I quote, ‘a primordial role’, but that primordial role turns out to be a courtesy meeting once every six months with the chairman of our committee. I welcome Commissioner Frattini’s agreement today to evaluate with Parliament the effectiveness of European Union policy, and I hope the Council Presidency will come along with him for that debate. Since 9/11, we have had a counter-terrorism strategy, an action plan, a framework decision and several cooperation initiatives. None of these has been thoroughly and openly evaluated, let alone by Europe’s democratic institutions. The Council and the Commission should involve Parliament in a comprehensive review of all the measures adopted thus far. Here in Parliament, we should be insisting on sunset clauses for anti-terror laws so that legislation susceptible to abuse does not remain on the statute books any longer than necessary."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, připomeňme si, že před více než 2 000 lety, na podzim roku 68 př. n. l., se jediná tehdejší světová supervelmoc stala terčem teroristického útoku ze strany volně organizovaných pirátů, v důsledku čehož římský senát, podle Plutarcha v panice, udělil Pompeiovi prostřednictvím zákona „absolutní a neomezenou moc nade všemi“. Armáda pomocí nejstaršího triku v dějinách rozvrátila svobodu, demokracii a ústavu se souhlasem vystrašených občanů Říma a trvalo 1 800 let, než se v Evropě znovu objevila zralá demokracie. Nyní například pracujeme na třetí a závěrečné dohodě o osobních záznamech o cestujících, dohodě, která natrvalo ustupuje od určitých práv výměnou za neurčité výhody. Naše skupina se táže, zda si bezpečnost skutečně žádá, aby vláda Spojených států amerických poznala naše stravovací návyky? Pane komisaři Frattini, tvrdíte nám, že 85 % občanů rozhodně podporuje evropský postup. Pane Lobo Antunes, říkáte nám, že předsednictví nepochybuje o podpoře občanů, pokud jde o opatření. Copak ani jeden z vás letos v létě neprošel letištěm? Neslyšeli jste snad, jak se mladé ženy ptají, proč musí být jejich rtěnky před vstupem do letadla zabaveny? Neslyšeli jste křik zklamaných starších dam, když jim brali nůžtičky na nehty? Neposlouchali jste lidi, rozzlobené tím, jak jsou protiteroristické zákony využívány ke komerčnímu zisku? Naše místní letiště si nyní účtuje 50 pencí za igelitový sáček, do něhož musí cestující vložit svou zubní pastu. Voliči mi psali o tom, kolik se platí za vodu v lahvích v části letiště za bezpečnostní kontrolou. Zákon byl typickou ukázkou zákona, který měl neplánované důsledky, protože neodvratně rozvrátil instituce, které měl chránit. Doufám, že evropské protiteroristické zákony nezpůsobí totéž. Karl Popper kdysi řekl: „Musíme počítat se svobodou, nikoli pouze s bezpečností, byť jen proto, že pouze díky svobodě může být bezpečnost bezpečnou.“ (potlesk) Dnes znovu hrozí, že zákony, které nás připravují o naše svobody, budou nepozorovaně prosazeny. Vítám otázky k ústnímu zodpovězení, které dnes kolegové předložili, a především velmi konkrétní otázky určené Radě a Komisi. Netvrdím, že protiteroristické zákony nejsou potřebné. Včerejší zatčení tří lidí v Německu a dnešní zatčení dalších tří lidí v Dánsku poukazuje na pokračující hrozbu, kterou teroristé pro naši společnost představují. Naše skupina je jednotná v přesvědčení, že potřebujeme lepší soudní spolupráci, aby byly Europol a Eurojust co nejúčinnější. Plně jsme podpořili evropský zatykač, neboť věříme, že Rada zavede minimální procesní záruky. Podpořili bychom evropskou FBI. Liberálové a demokraté před zločinem neustupují. Skutečně nás překvapilo selhání evropské Rady, v níž má většinu pravice, při hledání logického přístupu k záležitostem práva a pořádku. Tvrdíme však, že zákony musí být úměrné hrozbám. Je-li hrozba skutečně tak veliká, proč Rada nejmenovala nového koordinátora pro potírání terorismu, poté co ten poslední v březnu odstoupil? Pane úřadující předsedo, řekl jste nám, že „přemýšlíte o nejlepším způsobu, jak zajistit spolupráci.“ Zatímco vy jste tedy přemýšleli, teroristé získali šest měsíců. Tvrdíte nám, že „Spojené státy americké mají hlavní úlohu v potírání terorismu.“ Chceme, aby Evropská unie měla svou vlastní politiku. Říkáte nám, že Evropský parlament má, cituji, „prvořadou úlohu,“ ale tato prvořadá úloha se projevuje jako zdvořilostní setkání s předsedou našeho výboru jednou za šest měsíců. Vítám dnešní souhlas komisaře Frattiniho s návrhem zhodnotit společně s Parlamentem účinnost politiky Evropské unie a doufám, že předsednictví Rady se s ním zúčastní rozpravy. Od 11. září máme strategii, akční plán, rámcové rozhodnutí a několik iniciativ pro spolupráci při potírání terorismu. Žádné z nich nebyly důkladně a otevřeně vyhodnoceny, dokonce ani evropskými demokratickými orgány. Rada a Komise by měly zapojit Parlament do komplexního průzkumu všech dosud přijatých opatření. My v Parlamentu bychom měli trvat na přechodných ustanoveních o konci platnosti protiteroristických zákonů, aby právní předpisy citlivé na zneužití nezůstaly v úředních sbírkách déle, než je potřeba."@cs1
"Hr. formand! Hvis vi går lidt mere end 2.000 år tilbage, vil vi erindre, at verdens eneste supermagt i efteråret 68 f.Kr. blev udsat for et terrorangreb af en bande løst organiserede pirater, og at det romerske senat, i det mindste ifølge Plutarch, gav Pompejus, absolut myndighed og ubegrænset magt over alle via Lex Gabinia. Ved hjælp af det ældste kendte trick underminerede militæret frihed, demokrati og forfatning med tilslutning fra Roms forskræmte borgere, og der gik 1.800 år, før et modent demokrati atter viste sig i Europa. Vi er f.eks. nu ved at gå i gang med den tredje og endelige PNR-aftale, en aftale, som for bestandigt afskaffer visse rettigheder for at opnå uvisse fordele. Min gruppe stiller spørgsmålstegn ved, om sikkerheden virkelig kræver, at USA's myndigheder kender vores madønsker. Hr. Frattini, De fortæller os, at 85 % af borgerne stærkt går ind for, at EU gør noget. Hr. Lobo Antunes, De fortæller os, at formandskabet ikke nærer nogen tvivl om, at dets foranstaltninger støttes af borgerne. Har De to ikke været gennem en lufthavn denne sommer? Har De ikke hørt unge kvinder spørge, hvorfor deres læbestift skal konfiskeres, før de går om bord i en flyvemaskine? Har De ikke hørt gamle damer råbe frustreret op, når deres neglesaks bliver taget fra dem? Har De ikke hørt folk, som er rasende over, hvordan antiterrorlovene bliver udnyttet til at tjene penge? Min lokale lufthavn tager nu 50 pence for en plastikpose, som de rejsende skal bruge til at komme deres tandpasta i. Vælgere har skrevet til mig om, hvor meget der kræves for kildevand på flaske, når man er kommet igennem sikkerhedskontrollen. Lex Gabinia var en klassisk illustration af en lov med utilsigtede følger, fordi den på fatal vis undergravede de institutioner, den skulle beskytte. Jeg håber, at Europas antiterrorlove ikke vil ende med at gøre det samme. Karl Popper sagde engang: "Vi må planlægge med henblik på frihed, ikke på sikkerhed, om ikke af anden grund, så fordi kun frihed kan betrygge sikkerheden". Nu risikerer love, der fjerner vores frihed, endnu en gang at komme ind ad bagdøren. Jeg glæder mig over den mundtlige forespørgsel, som kolleger har stillet i dag, med deres meget præcise spørgsmål til Rådet og Kommissionen. Jeg siger ikke, at antiterrorlove er unødvendige. Anholdelsen af tre personer i går i Tyskland og her til morgen af andre tre i Danmark viser den fortsatte trussel, som terroristerne frembyder mod samfundet. Min gruppe står sammen i troen på, at vi må have mere juridisk samarbejde for at gøre Europol og Eurojust så effektive som muligt. Vi tilsluttede os hele vejen den europæiske arrestordre og stolede på, at Rådet ville indføre et mindstemål af retlige garantier. Vi ville støtte et europæisk FBI. Den Liberale Gruppe er ikke blødsødne, når det gælder forbrydelser. Faktisk er vi forbløffede over, at Rådet, der domineres af højrefløjen, ikke har været i stand til at finde en sammenhængende holdning i et spørgsmål, der drejer sig om lov og orden. Men det, vi siger, er, at loven skal stå i forhold til truslerne. Og igen, hvis truslen er så stor, hvorfor har Rådet så ikke gjort noget for at erstatte sin antiterrorkoordinater, siden den sidste forlod stillingen i marts? Hr. rådsformand! De har fortalt os, at De overvejer den bedste måde at sikre samarbejdet på. Nuvel, terroristerne har haft et halvt år, mens De har overvejet sagen. De siger til os, at USA har den førende rolle, når det gælder terrorbekæmpelse. Vi ønsker, at EU skal formulere sin egen politik. De siger til os, at Parlamentet har, og jeg citerer, "a primordial role" (en fundamental rolle), men denne rolle viser sig at være et høflighedsmøde hvert halve år med formanden for vores udvalg. Jeg glæder mig over hr. Frattinis aftale i dag om sammen med Parlamentet at evaluere effekten af EU's politik, og jeg håber, at rådsformanden vil gå sammen med ham ved den debat. Siden den 11. september har vi haft en antiterrorstrategi, en handlingsplan, en rammeafgørelse og adskillige samarbejdsinitiativer. Ingen af dem er blevet evalueret ordentligt og åbent, for slet ikke at tale om, at det skulle ske via Europas demokratiske institutioner. Rådet og Kommissionen bør inddrage Parlamentet i en omfattende evaluering af alle de foranstaltninger, der er blevet truffet indtil nu. Her i Parlamentet bør vi insistere på udløbsdato på antiterrorlove, så at lovgivning, der kan misbruges, ikke forbliver i kraft længere end nødvendigt."@da2
". Herr Präsident! Wenn wir etwas mehr als 2000 Jahre zurückgehen, stoßen wir auf den Herbst des Jahres 68 vor Christus, als eine lose organisierte Gruppe von Piraten einen Terroranschlag gegen die damals einzige Supermacht verübte und der in Panik geratene römische Senat durch das Pompeius zumindest laut Plutarch absolute Weisungsbefugnis und unkontrollierte Macht über jeden gewährte. Mit dem ältesten Trick der Geschichte untergrub das Militär mit Zustimmung der verängstigten römischen Bevölkerung Freiheit, Demokratie und die Verfassung, und es dauerte 1800 Jahre, bis in Europa wieder eine reife Demokratie Einzug erhielt. Wir sind nun beispielsweise beim dritten und letzten Abkommen über Fluggastdatensätze, einem Abkommen, mit dem auf Dauer bestimmte Rechte aufgegeben werden, obwohl der Nutzen ungewiss ist. Meine Fraktion bezweifelt, dass Sicherheitsgründe es erforderlich machen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten unsere Ernährungsgewohnheiten kennt. Kommissar Frattini! Sie sagen, dass 85 % der Bürger sich ausdrücklich für europäische Maßnahmen aussprechen. Herr Lobo Antunes! Sie sagen, dass der Vorsitz nicht daran zweifelt, dass seine Maßnahmen bei den Bürgern Zustimmung finden. Sind Sie beide diesen Sommer durch keinen Flughafen gegangen? Haben Sie nicht junge Frauen fragen gehört, weshalb ihr Lippenstift beschlagnahmt werden muss, bevor sie ins Flugzeug einsteigen? Haben Sie nicht ältere Damen sich lautstark darüber beklagen gehört, dass ihnen ihre Nagelschere weggenommen wird? Haben Sie nicht gehört, wie sich die Leute darüber beschweren, dass die Antiterrorgesetze für die Erzielung kommerzieller Gewinne ausgenutzt werden? Mein Heimatflughafen verlangt jetzt 50 Pence für einen Plastikbeutel, in den Reisende ihre Zahnpasta stecken müssen. Wähler haben mir geschrieben, um mir zu berichten, wie viel jenseits der Sicherheitskontrollen für eine Flasche Wasser verlangt wird. Das war ein klassisches Beispiel für ein Gesetz mit unbeabsichtigten Auswirkungen, da es dramatischerweise dieselben Institutionen untergrub, die es eigentlich schützen sollte. Ich hoffe, dass Europas Antiterrorgesetze nicht letzten Endes dieselben Folgen haben werden. Karl Popper sagte einmal: „Wir müssen für die Freiheit planen und nicht nur für die Sicherheit, wenn auch vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann.“ Nun besteht erneut das Risiko, dass durch die Hintertür Gesetze eingeführt werden, die unsere Freiheiten einschränken. Ich begrüße die mündlichen Anfragen, die von unseren Kollegen heute vorgebracht wurden und die darin enthaltenen sehr konkreten Fragen an den Rat und die Kommission. Ich stelle nicht in Frage, dass Antiterrorgesetze nötig sind. Die Tatsache, dass gestern drei Menschen in Deutschland und heute Morgen drei weitere in Dänemark festgenommen wurden, zeigt die anhaltende Bedrohung, der unsere Gesellschaft durch Terroristen ausgesetzt ist. Meine Fraktion ist sich einig, dass wir eine stärkere justizielle Zusammenarbeit benötigen, damit die Arbeit von Europol und Eurojust so wirksam wie möglich gestaltet werden kann. Wir standen hundertprozentig hinter dem Europäischen Haftbefehl, weil wir dem Rat vertrauten, dass er Mindestverfahrensgarantien vorsehen würde. Wir würden ein europäisches FBI unterstützen. Die Liberalen und Demokraten kennen bei Verbrechen keine Nachsicht. Wir sind sogar ziemlich erstaunt, dass Europas vom rechten Flügel beherrschter Rat es nicht vermag, ein kohärentes Konzept für eine Frage von Recht und Ordnung zu finden. Wir meinen jedoch, dass Gesetze in einem vernünftigen Verhältnis zur Bedrohung stehen müssen. Wenn die Bedrohung denn wirklich so groß ist, warum hat der Rat dann keine Schritte unternommen, um einen Nachfolger für seinen Koordinator für die Terrorismusbekämpfung zu finden, der im März sein Amt niedergelegt hat? Herr Ratspräsident! Sie haben uns gesagt, dass Sie darüber nachdenken, wie die Zusammenarbeit am besten gewährleistet werden könnte. Nun ja, jetzt hatten die Terroristen sechs Monate Zeit, während Sie am Nachdenken waren. Sie erklären uns, dass die Vereinigten Staaten die führende Rolle bei der Terrorismusbekämpfung einnehmen. Wir wollen, dass die Europäische Union ihre eigene Politik festlegt. Sie sagen uns, dass das Europäische Parlament, ich zitiere, eine entscheidende Rolle einnimmt, aber diese entscheidende Rolle entpuppt sich als halbjährlicher Höflichkeitsbesuch bei unserem Ausschussvorsitzenden. Ich begrüße die heutige Einverständniserklärung von Kommissar Frattini, gemeinsam mit dem Parlament die Wirksamkeit der Unionspolitik zu bewerten, und ich hoffe, dass der Ratsvorsitz ihn zu dieser Aussprache begleiten wird. Seit den Anschlägen vom 11. September haben wir eine Strategie zur Terrorismusbekämpfung, einen Aktionsplan, einen Rahmenbeschluss und verschiedene Kooperationsinitiativen. Keine dieser Maßnahmen wurde einer gründlichen und offenen Bewertung unterzogen, schon gar nicht seitens der demokratischen Organe Europas. Der Rat und die Kommission sollten das Parlament in eine umfassende Überprüfung sämtlicher bisher angenommener Maßnahmen einbeziehen. Das Parlament sollte auf so genannte Sunset-Klauseln für Antiterrorgesetze bestehen, damit Rechtsvorschriften, die missbraucht werden könnten, nicht länger als nötig in Kraft sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εάν ανατρέξουμε περισσότερα από 2 000 πριν, θα θυμηθούμε ότι το φθινόπωρο του 68 π.Χ. η μόνη υπερδύναμη του κόσμου υπέστη τρομοκρατική επίθεση από μια ομάδα πειρατών με χαλαρή οργάνωση, και όντας σε πανικό η ρωμαϊκή Σύγκλητος παραχώρησε στον Πομπήιο, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Πλούταρχο, «απόλυτη δικαιοδοσία και ανεξέλεγκτη εξουσία πάνω στους πάντες», μέσω του νόμου του Γαβινίου ( ). Χρησιμοποιώντας το προαιώνιο τέχνασμα, ο στρατός υπονόμευσε την ελευθερία, τη δημοκρατία και το σύνταγμα με τη συναίνεση των φοβισμένων πολιτών της Ρώμης, και χρειάστηκαν 1 800 χρόνια προκειμένου να επανέλθει στην Ευρώπη η ώριμη δημοκρατία. Βρισκόμαστε τώρα στην τρίτη και τελική συμφωνία PNR, για παράδειγμα, μια συμφωνία που εγκαταλείπει εις το διηνεκές ορισμένα δικαιώματα για αβέβαια οφέλη. Η Ομάδα μου ερωτά εάν για λόγους ασφαλείας απαιτείται πραγματικά να γνωρίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τις διαιτητικές προτιμήσεις μας. Επίτροπε Frattini, μας λέτε ότι το 85% των πολιτών τάσσονται σθεναρά υπέρ της ανάληψης ευρωπαϊκής δράσης. Κύριε Lobo Antunes, μας λέτε ότι η Προεδρία δεν έχει αμφιβολία ότι τα μέτρα της έχουν τη στήριξη των πολιτών. Δεν περάσατε εσείς οι δύο από κάποιο αεροδρόμιο φέτος το καλοκαίρι; Δεν ακούσατε τις νεαρές γυναίκες να ρωτούν για ποιο λόγο πρέπει να κατασχεθεί το κραγιόν τους πριν από την επιβίβασή τους στο αεροπλάνο; Δεν ακούσατε τις ηλικιωμένες κυρίες να κραυγάζουν με απόγνωση όταν τους παίρνουν το ψαλιδάκι των νυχιών τους; Δεν ακούσατε ανθρώπους εξοργισμένους για τον τρόπο με τον οποίο οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικό όφελος; Το τοπικό μου αεροδρόμιο χρεώνει τώρα 50 πένες για μια πλαστική σακούλα στην οποία οι ταξιδιώτες πρέπει να τοποθετούν την οδοντόπαστά τους. Έχω λάβει επιστολές από πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας σχετικά με το πόσο χρεώνεται το εμφιαλωμένο νερό στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ασφαλείας. Ο ήταν μια κλασική ένδειξη του νόμου που έχει ακούσιες συνέπειες, διότι υπονόμευσε ανεπανόρθωτα τους θεσμούς που υποτίθεται ότι θα προστάτευε. Ελπίζω ότι οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι της Ευρώπης δεν θα καταλήξουν να κάνουν το ίδιο. Ο Karl Popper είπε κάποτε: «Πρέπει να αναζητούμε την ελευθερία και όχι μόνο την ασφάλεια, αν όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά γιατί μόνο η ελευθερία μπορεί να κάνει την ασφάλεια ασφαλή». Τώρα, για μία ακόμη φορά, υπάρχει ο κίνδυνος να θεσπιστούν διά της πλαγίας οδού νόμοι που μας στερούν τις ελευθερίες μας. Χαιρετίζω τις προφορικές ερωτήσεις που κατέθεσαν σήμερα οι συνάδελφοι, με τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματά τους προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δεν υποστηρίζω ότι οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι είναι περιττοί. Η χθεσινή σύλληψη τριών ατόμων στη Γερμανία και η σύλληψη σήμερα το πρωί ακόμη τριών στη Δανία καταδεικνύουν τη συνεχή απειλή που αποτελούν οι τρομοκράτες για την κοινωνία μας. Η Ομάδα μου έχει την κοινή πεποίθηση ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δικαστική συνεργασία, προκειμένου η Europol και η Eurojust να γίνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Στηρίξαμε πλήρως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με την πεποίθηση ότι το Συμβούλιο θα ορίσει ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις. Θα στηρίζαμε ένα ευρωπαϊκό FBI. Οι Φιλελεύθεροι και οι Δημοκρατικοί δεν είμαστε επιεικείς απέναντι στο έγκλημα. Αντιθέτως, μας εκπλήσσει η αποτυχία του Συμβουλίου της Ευρώπης που κυριαρχείται από τη Δεξιά να εξεύρει μια συνεπή προσέγγιση σε ένα θέμα νόμου και τάξης. Αυτό που υποστηρίζουμε, ωστόσο, είναι ότι οι νόμοι πρέπει να είναι ανάλογοι των απειλών. Και μάλιστα, εάν η απειλή είναι τόσο μεγάλη, γιατί το Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης αφότου αποχώρησε ο προηγούμενος τον Μάρτιο; Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, μας είπατε ότι «εξετάζετε τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διασφαλίσετε τη συνεργασία». Λοιπόν, οι τρομοκράτες είχαν στη διάθεσή τους έξι μήνες ενώ εσείς εξετάζετε. Μας λέτε ότι «οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει τη δική της πολιτική. Μας λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει, και αναφέρω επακριβώς, «βασικό ρόλο», αλλά αυτός ο βασικός ρόλος αποδεικνύεται τελικά μια συνάντηση αβροφροσύνης κάθε έξι μήνες με τον πρόεδρο της επιτροπής μας. Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία του Επιτρόπου Frattini να αξιολογήσει με το Κοινοβούλιο την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ελπίζω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα συμφωνήσει μαζί του για αυτήν τη συζήτηση. Από την 11η Σεπτεμβρίου και εξής, έχουμε μια αντιτρομοκρατική στρατηγική, ένα σχέδιο δράσης, μια απόφαση πλαίσιο και αρκετές πρωτοβουλίες συνεργασίας. Τίποτε από αυτά δεν έχει αξιολογηθεί πλήρως και ανοιχτά, πόσο μάλλον από τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να περιλάβουν το Κοινοβούλιο σε έναν πλήρη απολογισμό όλων των μέτρων που έχουν εγκριθεί έως σήμερα. Εδώ στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιμείνουμε στις ρήτρες λήξης ισχύος των αντιτρομοκρατικών νόμων, ούτως ώστε η νομοθεσία που επιδέχεται παραβίασης να μην παραμένει στα καταστατικά κείμενα περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο."@el10
"Señor Presidente, si nos remontamos apenas 2 000 años en el tiempo, recordaremos que en el otoño de 68 a. de JC., la única superpotencia del mundo sufrió un atentado terrorista cometido por una banda de piratas mal organizados y, presa del pánico, el Senado Romano concedió a Pompeyo, al menos según Plutarco, «autoridad absoluta y un poder ilimitado sobre todos» con la promulgación de la . Recurriendo al truco más viejo conocido, los militares acabaron con la libertad, la democracia y la Constitución de los asustados ciudadanos de Roma, con su consentimiento, y tuvieron que transcurrir 1 800 años para que resurgiera una democracia madura en Europa. Ahora vamos a aprobar el tercer y último acuerdo sobre el registro de nombres de pasajeros, acuerdo que concede a perpetuidad ciertos derechos a cambio de unos beneficios inciertos. Mi Grupo pregunta si la seguridad exige realmente que el Gobierno de los Estados Unidos conozca nuestras preferencias dietéticas. Comisario Frattini, nos ha dicho que el 85 % de los ciudadanos está claramente a favor de una acción europea. Señor Lobo Antunes, nos ha dicho usted que la Presidencia no duda de que estas medidas cuentan con el respaldo de los ciudadanos. ¿Es que ninguno de ustedes ha pasado por un aeropuerto este verano? ¿Es que no han oído a las mujeres jóvenes preguntar por qué se les tiene que confiscar la barra de labios antes de subir a un avión? ¿No han oído lamentarse con frustración a las señoras mayores cuando se les confisca el cortauñas? ¿No han oído comentarios irritados sobre cómo se están utilizando las leyes contra el terrorismo para obtener una ganancia comercial? El aeropuerto de mi localidad cobra ahora a cada pasajero 50 peniques por una bolsa de plástico en la que tienen que introducir la pasta de dientes. Algunos electores de mi circunscripción me han escrito contándome lo que les cobran por el agua embotellada en la zona de operaciones de los controles de seguridad. La es un ejemplo clásico de una norma de consecuencias imprevistas, dados el grave perjuicio que causó a las instituciones que se suponía que debía proteger. Espero que las leyes antiterroristas de Europa no terminen haciendo lo mismo. Karl Popper dijo en cierta ocasión: «Tenemos que pensar en la libertad y no sólo en la seguridad, por la sencilla razón de que sólo la libertad puede asegurarnos la seguridad». Ahora, una vez más, corremos el riesgo de que unas leyes que nos quitan nuestras libertades se nos cuelen por la puerta de atrás. Acojo con satisfacción las preguntas orales que han presentado hoy sus Señorías, incluyendo cuestiones muy concretas dirigidas al Consejo y a la Comisión. No sostengo que las leyes contra el terrorismo sean innecesarias. La detención ayer de tres personas en Alemania y la detención esta mañana de otras tres en Dinamarca demuestran la amenaza constante que los terroristas representan para nuestra sociedad. Mi Grupo está unido en la creencia de que necesitamos una mayor cooperación judicial para que Europol y Eurojust sean lo más eficaces posible. Hemos apoyado plenamente la orden de detención europea, confiando en que el Consejo establezca las garantías procesales mínimas. Nosotros somos partidarios de una FBI europea. Los Liberales y Demócratas no son blandos con la delincuencia. De hecho, nos asombra que el Consejo, dominado por el ala derecha, no haya sabido adoptar un enfoque coherente de una cuestión que es de orden público. Lo que nosotros decimos es que las leyes tienen que ser proporcionadas a las amenazas. Y, en efecto, si la amenaza es tan grande, ¿por qué el Consejo no ha nombrado un nuevo Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo desde que el anterior abandonó su puesto en marzo? Señor Presidente en ejercicio, nos ha dicho usted que «está reflexionando sobre la mejor forma de garantizar la cooperación». Pues bien, los terroristas han tenido seis meses mientras usted reflexionaba. Nos ha dicho usted que «los Estados Unidos asumen un papel de liderazgo en la lucha contra el terrorismo». Nosotros queremos que la Unión Europea establezca su propia política. Nos ha dicho usted que el Parlamento Europeo desempeña, y cito textualmente, «un papel primordial», pero ese papel primordial resulta ser una reunión de cortesía celebrada una vez cada seis meses con el presidente de nuestra comisión. Celebro que el Comisario Frattini se haya comprometido hoy a evaluar con el Parlamento la eficacia de la política de la Unión Europea y espero que la Presidencia del Consejo le acompañe en ese debate. Desde el 9/11, hemos tenido una Estrategia de Lucha contra el Terrorismo, un Plan de acción, una Decisión marco y una serie de iniciativas para mejorar la cooperación. Ninguna de ellas han sido evaluadas a fondo y abiertamente, sobre todo por las instituciones democráticas de Europa. El Consejo y la Comisión deben implicar al Parlamento en una evaluación completa de todas las medidas adoptadas hasta la fecha. Aquí, en el Parlamento, debemos insistir en que se introduzcan cláusulas de extinción para las leyes antiterroristas, de manera que la legislación que pueda favorecer los abusos no se mantenga más tiempo del necesario en el Derecho escrito vigente."@es21
"Austatud juhataja, minnes natuke enam kui 2000 aastat tagasi, tuletame meelde, kuidas aasta 68 eKr sügisel tabas maailma ainsat suurvõimu väheorganiseeritud piraatide jõugu terrorirünnak ning paanikas andis Rooma Senat Pompeiusele, vähemalt Plutarchosele tuginedes kaudu „absoluutse autoriteedi ja piiranguteta võimu igaühe üle”. Vanima pettusvõtte abil kukutasid sõjaväevõimud Rooma hirmunud kodanike vastuseisuta vabaduse, demokraatia ja põhiseaduse ning kulus 1 800 aastat, enne kui Euroopas küps demokraatia taas pinnale tõusis. Näiteks on meil nüüd kolmas ja lõplik lennureisijate isikuandmete leping, mis loovutab igaveseks teatavad õigused ebamääraste kasude vastu. Minu fraktsioon esitab küsimuse, kas julgeolek tõepoolest nõuab, et Ameerika Ühendriikide valitsus teaks meie toidueelistusi. Volinik Frattini, te räägite, et 85% kodanikest on tugevalt Euroopa tegevuse poolt. Härra Lobo Antunes, teie ütlete meile, et eesistujariigil pole kahtlustki, et kodanikud toetavad võetud meetmeid. Kas teie kaks ei ole sel suvel ühtegi lennujaama läbinud? Kas te ei ole kuulnud noori naisterahvaid küsimas, miks peab nende huulepulgad enne lennukipardale minekut konfiskeerima? Kas te ei ole kuulnud vanemaid daame pahameelt väljendamas, kui nende varbaküünekäärid ära võetakse? Kas te ei ole kuulnud inimesi, kes on vihased sellepärast, kuidas terrorismivastaseid seadusi kasutatakse ärilistel eesmärkidel? Minu kohalik lennujaam nõuab inimestelt 50 penni plastikaatkoti eest, kuhu reisijad peavad oma hambapasta panema. Valijad on mulle kirjutanud, kui palju nõutakse raha pudelivee eest pärast turvakontrolli. oli klassikaline näide soovimatute tagajärgede seadusest, sest see kukutas lõplikult institutsioonid, mida ta pidi kaitsma. Ma loodan, et Euroopa terrorismivastaseid seadusi ei oota samasugune lõpp samasuguste tagajärgedega. Karl Popper on kunagi öelnud: „Me peame tegema plaane vabaduse, mitte üksnes julgeoleku alal, kui mitte muul põhjusel, siis seetõttu, et vaid vabadus suudab muuta julgeoleku kindlaks”. Nüüd taaskord riskime seaduste kaudu, mis võtavad ära meie vabadusi, valest uksest sisenemisega. Ma tervitan suuliselt vastatavaid küsimusi, mille kolleegid on täna esitanud ning mis kujutavad endast väga konkreetseid küsimusi nõukogule ja komisjonile. Ma ei väida, et terrorismivastased seadused oleksid ebavajalikud. Kolme inimese arreteerimine eile Saksamaal ja veel kolme arreteerimine täna hommikul Taanis tõestavad jätkuvat ohtu, mida terroristid meie ühiskonna jaoks kujutavad. Minu fraktsioon on ühtne veendumuses, et meil on vaja enam õigusalast koostööd muutmaks Europoli ja Eurojusti nii tõhusaks kui võimalik. Me toetasime täielikult Euroopa vahistamismäärust, uskudes, et nõukogu seab sisse minimaalsed menetlustagatised. Me toetaksime Euroopa FBId. Liberaalid ja demokraadid ei ole kuritegevusest sisse võetud. Me oleme tõepoolest hämmastunud selle üle, et parempoolsete suhtes ülekaalus oleval nõukogul ei õnnestunud leida sidusat lähenemist õiguse ja korra küsimusele. Mida me siiski öelda tahame, on see, et seadused peavad olema proportsioonis ohtudega. Ning tõesti, kui oht on nii suur, siis miks ei ole nõukogu veel jõudnud selleni, et täita oma terrorismivastase koordinaatori koht pärast eelmise lahkumist märtsis? Härra eesistuja, te olete meile öelnud, et „arutlete selle üle, kuidas kõige paremini koostööd tagada”. Nojah, terroristidel on olnud kuus kuud sel ajal, kui teie arutlete. Te ütlete meile, et „Ameerika Ühendriikidel on terrorismivastases võitluses juhtiv roll”. Me tahame, et Euroopa Liit paneks paika oma poliitika. Te ütlete meile, et Euroopa Parlamendil on, ma tsiteerin, „igipõline roll”, kuid see igipõline roll osutub iga kuue kuu tagant aset leidvaks viisakuskohtumiseks parlamendikomisjoni esimehega. Ma tervitan volinik Frattini tänast nõusolekut anda koos parlamendiga hinnang Euroopa Liidu poliitika tõhususele ning ma loodan, et nõukogu eesistujariik ühineb temaga selleks aruteluks. Alates 11. septembri terrorirünnakust on meil olnud terrorismivastase võitluse strateegia, tegevuskava, raamotsus ja mitmed koostööalgatused. Ühtegi neist ei ole põhjalikult ja avalikult hinnatud, rääkimata, et seda teeksid Euroopa demokraatlikud institutsioonid. Nõukogu ja komisjon peaksid kaasama parlamendi kõigi siiani võetud meetmete igakülgsesse läbivaatamisse. Siin parlamendis peaksime me kindlalt nõudma terrorismivastaste seaduste lõppklausleid, et õigusaktid, mis on vastuvõtlikud kuritarvitamise suhtes, ei jääks seadusandlikesse kogudesse kauemaks kui vajalik."@et5
". Arvoisa puhemies, jos menemme ajassa taaksepäin vain hieman yli 2000 vuotta, muistamme, että syksyllä 68 eKr. maailman ainoa suurvalta joutui löyhästi järjestäytyneen merirosvojoukkion terrori-iskun kohteeksi, ja jos on Plutarkhosia uskominen, Rooman senaatti antoi hädissään Pompeiukselle absoluuttisen ja rajoittamattoman määräysvallan. Kuten niin monesti ennenkin on nähty, armeija rajoitti vapautta, demokratiaa ja heikensi perustuslakia pelästyneiden roomalaisten suostumuksella, ja kesti 1800 vuotta, ennen kuin todellinen demokratia palasi Eurooppaan. Matkustajarekisteristä tehdään parhaillaan kolmatta ja viimeistä sopimusta, jolla esimerkiksi luovutaan lopullisesti tietyistä oikeuksista epämääräisiä etuja vastaan. Ryhmäni epäilee, edellyttääkö turvallisuus todella, että Yhdysvaltain hallitus tietää mieliruokamme. Arvoisa komission varapuheenjohtaja Frattini, totesitte, että 85 prosenttia kansalaisista kannattaa voimakkaasti EU:n toimia. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Lobo Antunes, totesitte, ettei puheenjohtajavaltiolla ole epäilystäkään siitä, etteivätkö kansalaiset kannattaisi sen toimia. Oletteko käynyt tänä kesänä millään lentokentällä? Ettekö ole kuullut nuorten naisten ihmetelleen, miksi heidän huulipunansa takavarikoidaan ennen koneeseen menoa? Ettekö ole kuullut iäkkäiden naisten huudahtaneen turhautuneina, kun heidän kynsisaksensa otettiin heiltä pois? Ettekö ole kuullut ihmisten olleen tyrmistyneitä tavasta, jolla terrorismin vastaisia lakeja hyödynnetään kaupallisen voiton nimissä? Paikallinen lentokenttäni laskuttaa nykyään 50 penniä muovipussista, johon matkustajien on laitettava hammastahnansa. Valitsijat ovat kirjoittaneet minulle kertoakseen, miten paljon heidän on maksettava lähtöporttialueella myytävistä vesipulloista. on klassinen esimerkki laista, jolla on ei-toivottuja vaikutuksia, sillä se heikensi kohtalokkaalla tavalla elimiä, joita sillä oli tarkoitus suojella. Toivon, etteivät EU:n terrorismin vastaiset lait kokisi samaa kohtaloa. Karl Popper on sanonut kerran, että meidän on tehtävä suunnitelmia vapautta varten, ei pelkästään turvallisuutta varten, jos ei muusta syystä niin siksi, että vain vapaus voi tehdä turvallisuudesta turvallisen. Nykyisin on jälleen vaarana, että vapautemme riistävät lait tulevat kuin varkain takaoven kautta. Suhtaudun myönteisesti kollegoideni tänään käsiteltäväksi jättämiin neuvostolle ja komissiolle osoitettuihin suullisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät hyvin erityistä aihetta. En väitä, että terrorismin vastaiset lait olisivat tarpeettomia. Kolmen henkilön eiliset pidätykset Saksassa ja kolmen muun tämänaamuiset pidätykset Tanskassa osoittavat, että terroristit ovat edelleen uhka yhteiskunnallemme. Ryhmäni on yksimielinen siitä, että oikeudellista yhteistyötä on lisättävä, jotta Europol ja Eurojust voisivat toimia mahdollisimman tehokkaasti. Annoimme eurooppalaiselle pidätysmääräykselle täyden tukemme ja uskoimme neuvoston tehtäväksi laatia menettelyä koskevat vähimmäistakeet. Kannatamme myös mahdollisen eurooppalaisen FBI:n perustamista. Liberaalidemokraatit eivät suhtaudu helläkätisesti rikoksiin. Olemmekin ihmeissämme siitä, ettei oikeistopainotteinen neuvosto löytänyt yhtenäistä lähestymistapaa lakia ja järjestystä koskevaan kysymykseen. Lakien on kuitenkin mielestämme oltava oikeassa suhteessa uhkiin nähden. Jos uhka on todellakin niin suuri, miksei neuvosto ole tehnyt aloitetta maaliskuussa lähteneen terrorismin vastaisen koordinaattorin paikan täyttämiseksi? Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kerroitte meille harkitsevanne parasta tapaa varmistaa yhteistyö. Nyt terroristeilla on ollut puoli vuotta aikaa, kun te vaan harkitsette. Toteatte, että Yhdysvallat ovat johtavassa asemassa terrorismin torjunnassa. Me haluamme Euroopan unionin määrittävän oman toimintamallinsa. Toteatte, että Euroopan parlamentilla on sanojenne mukaan ”keskeinen rooli”, mutta tämä keskeinen rooli on osoittautunut kerran puolessa vuodessa tehtäväksi kohteliaisuuskäynniksi valiokuntamme puheenjohtajan luona. Olen mielissäni komission varapuheenjohtajan Frattinin tänään antamasta suostumuksesta arvioida parlamentin kanssa Euroopan unionin politiikan tehokkuutta, ja toivon, että neuvoston puheenjohtaja osallistuu keskusteluun hänen kanssaan. Meillä on syyskuun 11. päivästä asti ollut terrorismin torjuntastrategia, toimintasuunnitelma, puitepäätös ja useita yhteistyöaloitteita. Mitään näistä ei ole arvioitu perinpohjaisesti ja avoimesti edes Euroopan demokraattisissa toimielimissä. Neuvoston ja komission olisi otettava parlamentti mukaan kaikkien tähän asti toteutettujen toimien kattavaan arviointiin. Meidän olisi täällä parlamentissa vaadittava terrorismin vastaisiin lakeihin raukeamislausekkeet, jotta väärinkäytöksille alttiit lait eivät jäisi voimaan pidempään kuin on tarpeen."@fi7
". – (EN) Monsieur le Président, si nous remontons tout juste à un peu plus de 2000 ans, nous nous souviendrons que, au cours de l’automne 68 av. Jésus Christ, la seule super puissance au monde subissait une attaque terroriste orchestrée par une bande de pirates inorganisés et dans la panique, le Sénat de Rome accordait à Pompée, en tous cas aux dires de Plutarque «l’autorité absolue et le pouvoir illimité sur quiconque» par le biais de la Lex Gabinia. Se basant sur une ruse vieille comme le monde, les militaires renversèrent la liberté, la démocratie et la constitution avec l’aval des citoyens romains apeurés et il fallut 1800 ans pour qu’une démocratie mûre réapparaisse en Europe. Nous arrivons maintenant au troisième et dernier accord PNR, par exemple un accord, qui supprime certains droits à vie sur des bénéfices incertains. Mon groupe se pose la question de savoir si, au nom de la sécurité, il est nécessaire que le gouvernement américain soit informé de nos préférences diététiques. Commissaire Frattini, vous nous indiquez que 85 % des citoyens sont vigoureusement en faveur d’une action européenne. M. Lobo Antunes, vous nous dites que la présidence ne doute nullement que ses mesures sont soutenues par les citoyens. N’avez-vous pas pris l’avion cet été? N’avez-vous pas entendu une jeune femme demander pourquoi le rouge à lèvres doit être confisqué avant de monter à bord d’un avion? N’avez-vous pas entendu les dames âgées pleurer de frustration lorsque leurs coupe-ongles ont été confisqués? N’avez-vous pas entendu les gens furieux de constater comment les lois anti-terroristes sont exploitées à des fins commerciales? Mon aéroport fait maintenant payer 50 pence pour un sac plastique dans lequel les voyageurs peuvent mettre leur dentifrice. Mes électeurs m’ont écrit pour me dire combien coûte une bouteille d’eau dans les zones de sécurité. La Lex Gabinia était une illustration classique d’une loi aux conséquences inattendues parce qu’elle corrompait forcément les institutions qu’elle était supposée protéger. J’espère que les lois anti-terroristes de l’Europe n’en arriveront pas au même résultat. Karl Popper a dit un jour: «Nous devons œuvrer pour la liberté, et pas seulement pour la sécurité, si ce n’est pour l’unique raison que seule la liberté peut assurer la sécurité». (Applaudissements) Maintenant, une fois encore, les lois qui nous privent de nos libertés risquent d’entrer par la petite porte. J’invite mes collègues à poser les questions qu’ils ont préparées aujourd’hui et à poser leurs questions spécifiques au Conseil et à la Commission. Je ne conteste pas que les lois portant sur le contre-terrorisme sont inutiles. L’arrestation hier de trois individus en Allemagne et de trois autres ce matin au Danemark illustrent la menace permanente que posent les terroristes pour notre société. Mon groupe est uni dans ses convictions selon lesquelles nous avons besoin d’une coopération judiciaire renforcée afin d’optimiser l’efficacité d’Europol et d’Eurojust. Nous avons soutenu le mandat d’arrêt européen jusqu’au bout, en pensant que le Conseil mettrait en place un minimum de garanties en termes de procédure. Nous serions prêts à soutenir l’idée d’un FBI européen. Les libéraux et démocrates ne sont pas tendres en matière de crime. En réalité, nous nous étonnons de l’échec du Conseil de l’Europe majoritairement à droite quant à leur capacité d’une approche cohérente en matière de justice et d’ordre. Ce que nous avançons, cependant, c’est le fait que les lois doivent être proportionnelles aux menaces. Et en fait, si la menace est si grande, pourquoi le Conseil n’a-t-il pas œuvré au remplacement du coordinateur anti-terrorisme depuis le départ, en mars, du dernier en poste? M. le Président en exercice, vous nous avez indiqué que vous «réfléchissez actuellement sur la meilleure façon d’assurer la coopération». En réalité, les terroristes ont eu six mois depuis que vous réfléchissez. Vous nous dites que «les États-Unis ont un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme». Nous voulons que l’Union européenne définisse sa propre politique. Vous nous dites que le Parlement européen joue, et je cite, «un rôle primordial», mais ce rôle primordial s’avère être une réunion de courtoisie qui a lieu tous les six mois avec le Président de notre comité. Je me réjouis aujourd’hui de l’accord du commissaire Frattini portant sur l’évaluation, avec le Parlement, de l’efficacité de la politique de l’Union européenne, et j’espère que la présidence du Conseil viendra à ses côtés pour en débattre. Depuis le 11 septembre, nous avons une stratégie de lutte contre le terrorisme, un plan d’action, une décision-cadre ainsi qu’un certain nombre d’initiatives en matière de coopération. Aucune de ces mesures n’a été sérieusement et ouvertement examinée, encore moins par les institutions démocratiques de l’Europe. Le Conseil et la Commission devraient impliquer le Parlement dans une politique de révision complète de toutes les mesures adoptées jusqu’à maintenant. Ici, au Parlement, nous devrions insister sur des clauses de limitation dans le temps applicables aux lois anti-terroristes de manière à ce que la législation susceptible d’être interprétée de manière abusive ne reste pas inscrite dans les journaux officiels pour une trop longue période."@fr8
"Elnök úr! Ha 2000 évvel visszatekintünk, emlékezhetünk arra, hogy Kr. e. 68 őszén a világ egyetlen szuperhatalma egy lazán szervezett kalózbanda által indított terroristatámadást szenvedett el, és a római szenátus kétségbeesésében Pompeinek – legalábbis a Plutarkhosz szerint – „mindenki felett abszolút joghatóságot és feltétel nélküli hatalmat” adott a révén. A legrégibb trükkel a katonaság feldúlta a szabadságot, a demokráciát és az alkotmányt a riadt római polgárok beleegyezésével, és 1800 évbe telt, mire az érett demokrácia újból felütötte fejét Európában. Most tartunk a harmadik és egyben utolsó PNR-megállapodásnál, amely például örökre felad bizonyos jogokat egyes bizonytalan előnyökért cserébe. Képviselőcsoportom megkérdőjelezi, hogy a biztonság tényleg megköveteli-e, hogy az Egyesült Államok kormánya ismerje táplálkozási szokásainkat. Frattini biztos úr, Ön azt mondja, hogy a polgárok 85%-a erőteljesen támogatja az európai fellépést. Lobo Antunes úr, Ön pedig azt mondja, hogy az Elnökségnek nincs kétsége afelől, hogy intézkedéseiket a polgárok támogatják. Nem voltak repülőtéren idén nyáron? Nem hallották, amint fiatal nők azt kérdezik, miért kobozzák el rúzsaikat, mielőtt felszállnak a repülőre? Nem hallották az idős hölgyek hasztalan tiltakozását, amikor lábköröm-ollóikat elvették? Nem hallották, hogy az emberek mennyire dühösek amiatt, hogy a terrorizmusellenes jogszabályokat kereskedelmi haszonszerzésre használják? A mi helyi repülőterünkön 50 pennyt számolnak fel azokért a műanyagzacskókért, amelyekbe az utasoknak a fogkrémjeiket kell beletenniük. A választópolgárok írtak nekem amiatt, hogy mennyibe kerül a biztonsági ellenőrzőpontok repülőgép felőli oldalán a palackozott víz. A klasszikus példája a nem szándékos következményekkel járó törvénynek, mivel örökre felforgatta azokat az intézményeket, amelynek védelmére hivatott volt. Remélem, hogy Európa terrorizmusellenes jogszabályai nem végzik hasonlóan. Karl Popper egyszer azt mondta: „A szabadságot is terveznünk kell, nemcsak a biztonságot, ha másért nem, hát azért, mert csak a szabadság teheti a biztonságot biztossá.” Most ismét ott tartunk, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a hátsó ajtón keresztül gyűrűznek be a szabadságunktól minket megfosztó jogszabályok. Örülök a kollégák által ma előterjesztett, szóbeli választ igénylő kérdéseknek, a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett igen konkrét kérdéseknek. Nem állítom azt, hogy a terrorizmusellenes jogszabályok feleslegesek. Három ember tegnapi, németországi letartóztatása és másik három ember Dániában történt ma reggeli letartóztatása bizonyítja, hogy a terroristák továbbra is veszélyt jelentenek társadalmunk számára. Képviselőcsoportom közös meggyőződése, hogy nagyobb mértékű igazságügyi együttműködésre van szükségünk ahhoz, hogy az Europolt és az Eurojustot a lehető leghatékonyabbá tegyük. A legmesszebb menőkig támogattuk az európai elfogatóparancsot, rábízva a Tanácsra, hogy léptessen életbe minimális eljárási garanciákat. Támogatnánk egy európai FBI-t is. A liberálisok és a demokraták nem bánnak kesztyűs kézzel a bűncselekményekkel. Valójában elhűlve tapasztaljuk Európa jobboldal uralta Tanácsának abbéli kudarcát, hogy egy közrendi ügy tekintetében egységes megközelítést találjon. Viszont mi azt mondjuk, hogy a jogszabályoknak arányosaknak kell lenniük a fenyegetésekkel is. Mert ha a fenyegetés tényleg akkora, akkor a Tanács miért nem tett semmit azért, hogy új terrorizmusellenes koordinátort nevezzen ki, mióta az utolsó márciusban elment? Soros elnök úr! Ön azt mondta, hogy „gondolkodik az együttműködés biztosításának legjobb módján”. Hát, a terroristáknak hat hónapjuk volt addig, míg Ön gondolkodott. Ön azt mondja nekünk, hogy „az Egyesült Államok vezető szerepet játszik a terrorizmusellenességben”. Mi azt akarjuk, hogy az Európai Unió saját maga határozza meg saját politikáját. Ön azt mondja nekünk, hogy az Európai Parlament – idézem – „elsőrendű szereppel bír”, de erről az elsőrendű szerepről kiderül, hogy egy udvarias gesztus, ami abban rejlik, hogy bizottságunk elnökével hathavonta üléseznek. Üdvözlöm Frattini biztos úr azzal kapcsolatos mai egyetértését, hogy a Parlamenttel együtt kell értékelni az uniós politika hatékonyságát, és remélem, hogy a Tanács Elnöksége elkíséri őt erre a vitára. Szeptember 11. óta van már terrorizmusellenes stratégiánk, cselekvési tervünk, kerethatározatunk és jó néhány együttműködési kezdeményezésünk. Ezek közül egyiket sem értékelték alaposan és nyíltan, nemhogy még az európai demokratikus intézmények megtették volna ezt! A Tanácsnak és a Bizottságnak be kellene vonnia a Parlamentet az eleddig elfogadott valamennyi intézkedés átfogó felülvizsgálatába. Nekünk pedig, itt a Parlamentben ragaszkodnunk kell a terrorizmusellenes jogszabályok esetében a megszüntetési záradékokhoz, hogy a visszaélésre alkalmas jogszabályok ne maradjanak a törvénykönyvekben a szükségesnél hosszabb ideig."@hu11
". Signor Presidente, se risaliamo a poco più di 2 000 anni fa, ci verrà in mente che nell’autunno del 68 a.C. l’unica superpotenza esistente fu colpita da un attentato terroristico compiuto da una banda di pirati vagamente organizzati, e il Senato romano, in preda al panico, investì Pompeo, perlomeno in base al racconto di Plutarco, di “una autorità assoluta e di un potere incontrollato su tutti” tramite la . Ricorrendo a un espediente antico come il mondo, i militari sovvertirono la libertà, la democrazia e la costituzione con il consenso dei cittadini romani spaventati, e ci vollero 1 800 anni prima che una forma di democrazia matura facesse di nuovo la sua comparsa in Europa. Ci stiamo avvicinando adesso all’entrata in vigore del terzo e ultimo accordo PNR, ad esempio, un accordo che elimina permanentemente alcuni diritti per ottenere una serie di benefici non chiari. Il mio gruppo si chiede se la sicurezza richieda veramente che il governo degli Stati Uniti sia al corrente delle nostre preferenze alimentari. Commissario Frattini, lei ci dice che l’85 per cento dei cittadini è decisamente favorevole a un’azione dell’Unione europea. Presidente Lobo Antunes, lei afferma che la Presidenza non ha alcun dubbio sul fatto che i cittadini sostengano le sue misure. Vi chiedo se nessuno di voi due sia passato da un aeroporto quest’estate. Non avete sentito le giovani passeggere che chiedevano perché i loro rossetti dovevano essere confiscati prima di imbarcarsi sull’aereo? Non avete sentito le anziane signore gridare con frustrazione quando venivano loro tolti i tagliaunghie? Non avete sentito le persone indignate dal fatto che le leggi antiterrorismo vengono sfruttate per ottenere vantaggi commerciali? L’aeroporto della mia città fa pagare adesso 50 centesimi per una busta di plastica in cui i passeggeri devono mettere il proprio dentifricio. Gli elettori della mia circoscrizione mi hanno scritto quanto costano le bottiglie di acqua al di là dei controlli di sicurezza. La è un classico esempio delle conseguenze che un tale provvedimento può involontariamente avere, poiché sovvertì in modo fatale le istituzioni che era chiamata a tutelare. Spero che le norme antiterrorismo europee non abbiano lo stesso effetto. Karl Popper disse una volta, “Dobbiamo costruire dei piani per la libertà, e non solo per la sicurezza, se non altro perché solo la libertà può rendere la sicurezza sicura”. Ancora una volta, delle leggi che ci privano delle nostre libertà rischiano di rientrare dalla porta di servizio. Accolgo favorevolmente l’interrogazione orale presentata oggi dai colleghi, con le loro domande specifiche al Consiglio e alla Commissione. Con questo non voglio dire che le leggi antiterrorismo non sono necessarie. L’arresto di tre persone oggi in Germania e l’arresto questa mattina di altre tre in Danimarca sono la prova che i terroristi continuano a essere una minaccia per la nostra società. Il mio gruppo è unanime nel ritenere che, per rendere l’Europol e Eurojust quanto più efficaci possibile, vi è bisogno di una maggiore cooperazione. Abbiamo sostenuto il mandato di arresto europeo durante l’intero legislativo, confidando nel fatto che il Consiglio avrebbe introdotto delle garanzie procedurali minime. Sosteniamo inoltre l’idea di un FBI europeo. I democratici e i liberali non sono soffici per quanto riguarda il crimine. A dire il vero, siamo sorpresi dall’incapacità da parte del Consiglio europeo, dominato dai partiti di destra, di trovare un approccio comune nel campo dell’ordine pubblico. Tuttavia, a nostro parere le leggi devono essere proporzionate alle minacce. In effetti, se la minaccia è di tale portata, perché il Consiglio non ha provveduto a sostituire il proprio coordinatore antiterrorismo da quando tale posizione è rimasta vacante a marzo? Signor Presidente in carica del Consiglio, lei ci ha detto che sta “riflettendo sul modo migliore per garantire la cooperazione”. Ebbene, i terroristi hanno avuto sei mesi di tempo, sei mesi nel corso dei quali avete riflettuto. Lei ci ha detto che “gli Stati Uniti hanno il ruolo guida nella lotta al terrorismo”. Noi vogliamo che l’Unione europea delinei la propria politica. Lei ci ha detto che il Parlamento europeo ha, e cito, “un ruolo di primo piano”, ma tale ruolo di primo piano si traduce in una riunione di cortesia una volta ogni sei mesi col presidente della nostra commissione. Accolgo con favore la disponibilità mostrata oggi dal Commissario Frattini di valutare insieme al Parlamento l’efficacia della politica dell’Unione europea, e spero che la Presidenza del Consiglio parteciperà anch’essa a tale discussione. All’indomani dell’11 settembre, abbiamo avuto una strategia antiterrorismo, un piano di azione, una decisione quadro e svariate iniziative di cooperazione. Nessuna di esse è stata valutata in modo approfondito e aperto, men che meno da parte delle istituzioni democratiche europee. Il Consiglio e la Commissione devono coinvolgere il Parlamento in una revisione completa di tutte le misure finora adottate. Noi del Parlamento dobbiamo insistere sulle clausole di cessazione della validità ( ) per le leggi antiterrorismo, in modo che le normative suscettibili di abusi non rimangano in vigore più del necessario."@it12
"Pone Pirmininke, jeigu pažvelgsime į tai, kas buvo prieš daugiau kaip 2 000 metų, prisiminsime, kad 68 m. prieš Kr. tais laikais vienintelė didžioji pasaulio valstybė patyrė teroristų antpuolį, kurį surengė prastai organizuotų piratų gauja, po kurios panikos paimtas Romos senatas, priėmęs suteikė Pompėjui, anot Plutarcho, „absoliučią valdžią ir neribotą galią kiekvieno atžvilgiu“. Panaudoję seniausią gudrybę su formuluotėmis, kariškiai panaikino laisvę, demokratiją ir konstituciją pritariant išsigandusiems Romos piliečiams, o paskui tik po 1 800 metų Europoje subrendo demokratija. Štai dabar rengiame trečią ir paskutinį PNR susitarimą, kuris dėl abejotinos naudos visam laikui panaikina kai kurias teises. Mano frakcija klausia, ar dėl saugumo iš tikro reikia, kad Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė žinotų, kokį maistą mes labiau mėgstame. Komisare Frattini, sakėte mums, kad 85 proc. piliečių tvirtai pritaria Europos veiksmams. Pone Lobo Antunes, jūs sakėte mums, kad Pirmininkaujančioji valstybė narė neabejoja, jog piliečiai remia jos priemones. Ar jūs šią vasarą buvote oro uoste? Ar girdėjote jaunas moteris klausiančias, kodėl prieš joms įlipant į lėktuvą buvo konfiskuoti jų lūpų dažai? Ar matėte senutes, apsiverkusias iš apmaudo, kai iš jų buvo paimtos kojų nagų žirklutės? Ar išklausėte žmones, pasipiktinusius tuo, kaip dėl komercinės naudos buvo pasinaudojama antiteroristiniais įstatymais? Mano vietinis oro uostas dabar ima 50 pensų už plastikinį maišelį, į kurį keleiviai turi susidėti savo dantų pastą. Mano apygardos rinkėjai man parašė, kiek, praėjus saugumo kontrolę, reikia mokėti už butelius vandens. tai klasikinis įstatymo, sukėlusio nenumatytas pasekmes, pavyzdys, nes jis tragiškai sugriovė institucijas, kurias turėjo apsaugoti. Tikiuosi, kad Europos antiteroristiniai įstatymai nepadarys to paties. Karl Popper kartą pasakė: „Mes privalome planuoti, kad būtų laisvė, bet ne tik saugumas, nes tik laisvė gali padaryti saugumą saugų“. Dabar, kai dar kartą įstatymai atima mūsų laisves, pro užpakalines duris įeina pavojus. Aš pritariu žodžiu pateiktiems klausimams, kuriuos kolegos šiandien pateikė, tarp kurių yra specifinių klausimų Tarybai ir Komisijai. Neteigiu, kad kovos su terorizmu įstatymai yra nereikalingi. Tai, kad vakar buvo areštuoti trys žmonės Vokietijoje, o šį rytą kiti trys Danijoje, rodo nuolatinę grėsmę, kurią teroristai kelia mūsų visuomenei. Visi mano frakcijos nariai yra įsitikinę, kad reikalingas geresnis teisminis bendradarbiavimas, kad Europolas ir Eurojustas veiktų kaip įmanoma veiksmingiau. Mes visiškai pritarėme Europos arešto orderiui, patikėdami Tarybai nustatyti minimalias procedūrų garantijas. Mes pritartume Europos FTB. Liberalai ir demokratai nenuolaidžiauja nusikaltimui. Iš tikrųjų mus stebina tai, kad Europos Taryba, kurioje vyrauja dešinieji, nesugebėjo suformuoti nuoseklaus požiūrio į teisėtvarką. Tačiau mes sakome, kad įstatymai turi būti proporcingi grėsmėms. Ir iš tiesų, jeigu grėsmė yra tokia didelė, kodėl Taryba nieko nedarė, kad paskirtų naują kovos su terorizmu koordinatorių, nors ankstesnysis paliko postą kovo mėnesį? Pone Tarybos Pirmininke, jūs mums sakėte, kad „mąstote apie geriausią būdą užtikrinti bendradarbiavimą“. Ką gi, teroristai turėjo šešis mėnesius, kol jūs mąstėte. Sakėte mums, kad „Jungtinės Amerikos Valstijos atlieka vadovaujantį vaidmenį kovoje su terorizmu“. Mes norime, kad Europos Sąjunga vykdytų savo politiką. Sakėte mums, kad Europos Parlamentas atlieka, cituoju „pirmapradį vaidmenį“, bet tas pirmapradis vaidmuo tėra tik mandagumo susitikimas kartą per šešis mėnesius pirmininkaujant mūsų komiteto pirmininkui. Aš sveikinu tai, kad šiandien komisaras Frattini sutiko kartu su Parlamentu įvertinti Europos Sąjungos politikos veiksmingumą ir aš tikiuosi, kad pirmininkaujančioji valstybė narė jam padės šiose diskusijose. Po rugsėjo 11-sios mes priėmėme Kovos su terorizmu strategiją, veiksmų planą, pamatinį sprendimą ir keletą bendradarbiavimo iniciatyvų. Nė viena iš šių priemonių nebuvo išsamiai ir atvirai įvertinta; jų neįvertino net ir Europos demokratinės institucijos. Taryba ir Komisija turėtų įtraukti Parlamentą į išsamią visų iki šiol priimtų priemonių peržiūrą. Čia, Parlamente, mes turėtume reikalauti, kad antiteroristiniuose įstatymuose būtų numatytos pabaigos nuostatos, kurios užtikrintų, jog įstatymai, kuriais galima piktnaudžiauti, negaliotų ilgiau nei būtina."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ja atskatāmies mazliet vairāk kā 2000 gadus senā pagātnē, atcerēsimies, ka 68. gada pirms mūsu ēras rudenī pasaules vienīgā supervara pārcieta terorisma uzbrukumu no vāji organizētu pirātu puses, un, vismaz saskaņā ar Plūtarha rakstīto, panikā Romas senāts ar palīdzību Pompejam piešķīra „absolūtas pilnvaras un nekontrolētu varu pār ikvienu”. Izmantojot veco, labo paņēmienu, militārpersonas ar Romas pārbiedēto pilsoņu piekrišanu gāza brīvību, demokrātiju un konstitūciju, un bija vajadzīgi 1800 gadi, lai Eiropā atkal parādītos nobriedusi demokrātija. Mēs pašlaik strādājam, piemēram, pie trešā un pēdējā PDR nolīguma, kas ilgtermiņā noteiktas tiesības apmaina pret nenoteiktiem labumiem. Mana Grupa apšauba, vai drošībai tiešām ir nepieciešams, lai Amerikas Savienoto Valstu valdība par mums zina visus sīkumus. Komisār jūs mums sakāt, ka 85 % pilsoņu stingri atbalsta Eiropas rīcību. jūs mums sakāt, ka Prezidentūrai nav šaubu, ka pilsoņi atbalsta tās veiktos pasākumus. Vai jūs abi šovasar ne reizi neesat izgājuši caur lidostu drošības pārbaudēm? Vai neesat dzirdējuši, kā jaunas sievietes jautā, kādēļ viņu lūpukrāsa pirms iekāpšanas lidmašīnā ir jākonfiscē? Vai neesat dzirdējuši, kā padzīvojušas lēdijas neapmierināti vaimanā, kad tiek atņemtas viņu kāju nagu šķērītes? Vai neesat dzirdējuši cilvēku sašutumu par to, kā pretterorisma likumi tiek izmantoti komerciāla labuma gūšanai? Mana vietējā lidosta tagad no cilvēkiem iekasē 50 pensus par plastmasas maisiņu, kurā ceļotājiem ir jāieliek sava zobu pasta. Vēlētāji man ir rakstījuši par to, cik daudz par ūdeni pudelēs tiek iekasēts drošības kontroles slēgtajās zonās. bija klasiska likumu, kas rada neparedzētas sekas, ilustrācija, jo pilnībā likvidēja institūcijas, ko it kā bija paredzēts aizsargāt. Ceru, ka Eiropas pretterorisma tiesību akti beigās neizrādīsies tādi paši. Karls Popers reiz ir teicis: „Mums sava brīvība ir jāplāno ne tikai drošības dēļ, jo tikai un vienīgi brīvība drošību var padarīt patiesi drošu”. Tagad atkal riskējam ar to, ka likumi, kas mums atņem mūsu brīvības, ienāks pa sētas durvīm. Es atzinīgi vērtēju mutiskos jautājumus, ko kolēģi šodien ir iesnieguši apspriešanai un kas ietver ļoti specifiskus jautājumus Padomei un Komisijai. Es nesaku, ka pretterorisma tiesību akti nebūtu nepieciešami. Trīs cilvēku arests vakar Vācijā un vēl trīs cilvēku arests šorīt Dānijā parāda nepārtrauktos draudus, ko teroristi rada mūsu sabiedrībai. Mana Grupa ir vienota savā uzskatā, ka mums ir nepieciešama plašāka sadarbība tieslietu jomā, lai Eiropolu un padarītu pēc iespējas efektīvāku. Mēs pilnībā atbalstījām Eiropas apcietināšanas orderi, ļaujot Padomei izveidot minimālas procesuālās garantijas. Mēs atbalstītu arī Eiropas FIB. Liberāļi un demokrāti nav maigi pret noziedzību. Patiesi, mēs esam pārsteigti par Eiropadomes, kurā dominē labā spārna pārstāvji, neveiksmīgajiem saskaņotas pieejas meklējumiem likuma un kārtības jautājumam. Tomēr, mēs sakām, ka tiesību aktiem ir jābūt proporcionāliem draudiem. Un patiesi, ja jau draudi ir tik lieli, tad kādēļ Padome nav iecēlusi jaunu pretterorisma koordinatoru pēc tam, kad pēdējais šis koordinators martā amatu atstāja? Pašreizējais priekšsēdētāja kungs, jūs mums esat teicis, ka „apsverat, kāds būtu vislabākais sadarbības nodrošināšanas veids”. Kamēr jūs to apsverat, teroristiem ir bijuši seši mēneši laika. Jūs mums sakāt, ka „Amerikas Savienotās Valstis pretterorisma darbībās spēlē vadošo lomu”. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība nosaka pati savu politiku. Jūs mums sakāt, ka Eiropas Parlamentam ir, es citēju, „viena no galvenajām lomām”, taču izrādās, ka šī galvenā loma ir pieklājības tikšanās reizi sešos mēnešos ar mūsu komitejas priekšsēdētāju. Es atzinīgi vērtēju komisāra šodien izteikto piekrišanu kopā ar Parlamentu izvērtēt Eiropas Savienības politikas efektivitāti, un es ceru, ka Padomes prezidentūra līdz ar viņu iesaistīsies šajās debatēs. Kopš 11. septembra notikumiem mums ir pretterorisma stratēģija, rīcības plāns, pamatlēmums un vairākas sadarbības iniciatīvas. Neviens no šiem dokumentiem nav ticis rūpīgi un atklāti izvērtēts, un to noteikti nav darījušas Eiropas demokrātiskās institūcijas. Padomei un Komisijai būtu Parlaments jāiesaista visaptverošā visu līdz šim pieņemto pasākumu pārskatīšanā. Šeit Parlamentā mums vajadzētu uzstāt uz darbības izbeigšanas klauzulu ieviešanu pretterorisma tiesību aktos tā, lai tiesību akti, kurus ir iespējams ļaunprātīgi izmantot, vairs nepaliek tiesību sistēmā ne mirkli ilgāk kā nepieciešams."@lv13
"Mr President, if we go back just over 2 000 years, we will recall that in the autumn of 68 bc the world’s only superpower suffered a terrorist attack by a band of loosely organised pirates, and in panic the Roman Senate granted Pompey, at least according to Plutarch, ‘absolute authority and uncontrolled power over everyone’ through the . By the oldest trick in the book, the military subverted liberty, democracy and the constitution with the assent of Rome’s frightened citizens, and it took 1 800 years for mature democracy to resurface in Europe. We are now on to the third and final PNR agreement, for example, an agreement which in perpetuity gives up certain rights for uncertain benefits. My Group questions whether security really demands that the United States Government knows our dietary preferences. Commissioner Frattini, you tell us that 85% of citizens are strongly in favour of European action. Mr Lobo Antunes, you tell us that the Presidency has no doubt that its measures are supported by citizens. Have the two of you not passed through an airport this summer? Have you not heard the young women asking why their lipstick has to be confiscated before they board an aeroplane? Have you not heard the old ladies cry out in frustration when their toenail scissors are taken away? Have you not listened to the people infuriated at how anti-terror laws are being exploited for commercial gain? My local airport now charges people 50 pence for a plastic bag into which travellers have to put their toothpaste. Constituents have written to me about how much is being charged for bottled water air-side of the security controls. The was a classic illustration of the law of unintended consequences because it fatally subverted the institutions it was supposed to protect. I hope that Europe’s anti-terror laws will not end up doing the same. Karl Popper once said, ‘We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than only freedom can make security secure’. Now, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door. I welcome the oral questions that colleagues have tabled today, with their very specific questions to Council and Commission. I do not argue that counter-terrorism laws are unnecessary. The arrest yesterday of three people in Germany and the arrest this morning of another three in Denmark show the continuing threat that terrorists pose to our society. My Group is united in its belief that we need more judicial cooperation to make Europol and Eurojust as effective as possible. We backed the European Arrest Warrant to the hilt, trusting the Council to put minimum procedural guarantees in place. We would support a European FBI. Liberals and Democrats are not soft on crime. Indeed, we are astonished at the failure of Europe’s right-wing-dominated Council to find a coherent approach to a matter of law and order. What we are saying, however, is that laws must be proportionate to threats. And indeed, if the threat is so great, why has the Council not moved to replace its anti-terrorism coordinator since the last one left in March? Mr President-in-Office, you have told us that you are ‘reflecting on the best way of ensuring cooperation’. Well, the terrorists have had six months while you have been reflecting. You tell us that ‘the United States has the leading role in counter-terrorism’. We want the European Union to set its own policy. You tell us that the European Parliament has, and I quote, ‘a primordial role’, but that primordial role turns out to be a courtesy meeting once every six months with the chairman of our committee. I welcome Commissioner Frattini’s agreement today to evaluate with Parliament the effectiveness of European Union policy, and I hope the Council Presidency will come along with him for that debate. Since 9/11, we have had a counter-terrorism strategy, an action plan, a framework decision and several cooperation initiatives. None of these has been thoroughly and openly evaluated, let alone by Europe’s democratic institutions. The Council and the Commission should involve Parliament in a comprehensive review of all the measures adopted thus far. Here in Parliament, we should be insisting on sunset clauses for anti-terror laws so that legislation susceptible to abuse does not remain on the statute books any longer than necessary."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, laten we in gedachte iets meer dan 2 000 jaar teruggaan naar de herfst van 68 v.Chr. toen de enige supermacht ter wereld werd geteisterd door een terroristische aanslag van een bende losjes georganiseerde piraten. In paniek verleende de Romeinse senaat Pompejus, althans volgens Plutarchus, “absolute bevoegdheid en ongebreidelde macht over iedereen” via de . Met behulp van de oudste kunstgreep uit het boek ondermijnden de militairen vrijheid, democratie en de grondwet met instemming van de bange Romeinse burgers. Het duurde 1 800 jaar voordat de volwassen democratie in Europa opnieuw opdook. We zijn bijvoorbeeld nu op weg naar de derde en laatste PNR-overeenkomst, een overeenkomst die tot in der eeuwigheid zekere rechten inruilt voor onzekere voordelen. Mijn Fractie vraagt zich af of veiligheid werkelijk vereist dat de regering van de Verenigde Staten onze voedselvoorkeuren kent. Commissaris Frattini, u meldt ons dat 85 procent van de burgers sterk voorstander is van Europese maatregelen. Mijnheer Lobo Antunes, u meldt ons dat het voorzitterschap er niet aan twijfelt dat zijn maatregelen de steun van burgers genieten. Hebt u beiden de afgelopen zomer niet met het vliegtuig gereisd? Hebt u niet gehoord van de jonge vrouw die vroeg waarom haar lippenstift in beslag moest worden genomen voor het aan boord gaan van het vliegtuig? Hebt u niet gehoord hoe de oude dames het uitschreeuwden van frustratie toen hun teennagelschaartjes werden afgenomen? Hebt u niet geluisterd naar de mensen die verontwaardigd reageerden over de manier waarop de terrorismebestrijdingswetgeving wordt gebruikt voor commercieel gewin? De luchthaven bij mij in de buurt brengt nu aan de mensen vijftig pence in rekening voor een plastic zak waarin reizigers hun tandpasta moeten opbergen. Kiezers hebben me geschreven over hoeveel ze moeten betalen voor gebotteld water aan de airside van de veiligheidscontroles. De was een klassiek voorbeeld van de wet van onbedoelde gevolgen, omdat zij een fataal ontwrichtende werking had op de instellingen die de wet bedoelde te beschermen. Ik hoop dat de terrorismebestrijdingswetten van Europa niet hetzelfde gevolg zullen hebben. Karl Popper zei eens: “We moeten ons voorbereiden op vrijheid, en niet slechts op veiligheid, alleen al om de enkele reden dat alleen vrijheid de veiligheid zeker kan stellen.” Ook nu geldt weer dat wetten die onze vrijheden wegnemen, via de achterdeur binnenkomen. Ik sta positief tegenover de mondelinge, zeer specifieke vragen die onze collega’s vandaag hebben gesteld aan de Raad en de Commissie. Ik stel niet dat wetten inzake terrorismebestrijding onnodig zijn. De arrestatie gisteren van drie mensen in Duitsland en vanmorgen van nog eens drie in Denemarken toont de voortdurende dreiging aan die terroristen voor onze maatschappij betekenen. Mijn Fractie gelooft eendrachtig dat we meer justitiële samenwerking nodig hebben om Europol en Eurojust zo effectief mogelijk te maken. We stonden volkomen achter het Europese aanhoudingsbevel in het vertrouwen dat de Raad garant zou staan voor minimum aan procedurele waarborgen. We zouden een Europese FBI steunen. Liberalen en democraten zijn niet teerhartig als het om misdaad gaat. In feite staan we versteld over het onvermogen van de door de conservatieven gedomineerde Raad om een samenhangende aanpak te vinden voor een kwestie van recht en orde. Wat wij echter zeggen, is dat wetgeving in verhouding moet staan tot de dreiging. Sterker nog, als de dreiging zo groot is, waarom heeft de Raad dan nog geen nieuwe anti-terrorismecoördinator aangesteld na het vertrek van de laatste in maart? Mijnheer de fungerend Voorzitter, u hebt ons gemeld dat u “aan het nadenken bent over de beste manier om samenwerking te verzekeren.” Welnu, de terroristen hebben nu al zes maanden de vrije hand, terwijl u aan het nadenken bent. U vertelt ons dat “de Verenigde Staten de leidende rol hebben bij de terrorismebestrijding.” Wij willen dat de Europese Unie haar eigen beleid bepaalt. U vertelt ons dat het Europese parlement, ik citeer “een hoofdrol” vervult, maar die hoofdrol blijkt te bestaan uit een halfjaarlijkse beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van onze commissie. Ik ben ingenomen met de instemming van commissaris Frattini vandaag om met het Parlement de effectiviteit van het beleid van de Europese Unie te evalueren en ik hoop dat het voorzitterschap van de Raad met hem voor dat debat meekomt. Sinds de aanslagen van 2001 hebben we een terrorismebestrijdingsstrategie, een actieplan, een kaderbesluit en verschillende samenwerkingsinitatieven. Geen daarvan is grondig en openhartig geëvalueerd, laat staan door Europa’s democratische instellingen. De Raad en de Commissie dienen het Parlement te betrekken in een algehele evaluatie van alle tot dusverre getroffen maatregelen. Hier in het Parlement dienen we aan te dringen op vervalbepalingen in terrorismebestrijdingswetten, zodat wetgeving die misbruikgevoelig is niet langer dan noodzakelijk van kracht blijft."@nl3
". Tutaj w Parlamencie powinniśmy nalegać na klauzule wygaśnięcia dla praw antyterrorystycznych, tak by prawa narażone na nadużycie nie pozostawały częścią prawodawstwa dłużej niż to konieczne. Dla przykładu, stoimy obecnie przed trzecim i ostatecznym porozumieniem PNR, porozumieniem które na stałe zrzeka się pewnych praw dla niepewnych korzyści. Moja grupa kwestionuje, czy względy bezpieczeństwa na pewno wymagają, by rząd Stanów Zjednoczonych znał nasze preferencje żywieniowe. Panie komisarzu Frattini! Mówi pan nam, że 85% obywateli europejskich wyraża silne poparcie dla działania na poziomie europejskim. Panie Lobo Antunes! Twierdzi pan, że prezydencja nie ma wątpliwości, iż jej działania znajdują poparcie wśród obywateli. Czy nie byli panowie tego lata na żadnym lotnisku ? Czy nie słyszeli panowie pytań młodych kobiet, dlaczego konfiskuje się ich szminki przed wejściem na pokład samolotu? Czy nie słyszeli panowie okrzyków frustracji starszych pań, którym zabiera się ich nożyczki do paznokci u nóg? Nie słuchali panowie wściekłości ludzi na to, jak prawa antyterrorystyczne są wykorzystywane dla zysku handlowego? Moje lokalne lotnisko liczy obecnie 50 pensów za plastikową torebkę, do której podróżujący muszą chować pastę do zębów. Wyborcy z mojego okręgu pisali do mnie o tym, ile kosztuje butelkowana woda w strefie granicznej po przekroczeniu kontroli bezpieczeństwa. było klasycznym przykładem prawa o niezamierzonych konsekwencjach, ponieważ stanowiło fatalny w skutkach zamach na instytucje, które miało chronić. Mam nadzieję, że europejskie prawa antyterrorystyczne nie spowodują tego samego. Karl Popper powiedział kiedyś: „Musimy planować z myślą o wolności, a nie tylko z myślą o bezpieczeństwie, choćby dlatego, że tylko wolność może uczynić bezpieczeństwo bezpiecznym”. Panie przewodniczący! Jeśli cofniemy się zaledwie o 2000 lat, przypomnimy sobie, że na jesieni roku 68 p.n.e. jedyne światowe supermocarstwo ucierpiało z powodu ataku terrorystycznego luźno zorganizowanej bandy piratów, a senat rzymski w panice nadał Pompejuszowi, a przynajmniej tak twierdzi Plutarch, „absolutną zwierzchność i niekontrolowaną władzę nad każdym” poprzez . Za pomocą starej sztuczki armia dokonała zamachu na wolność, demokrację i konstytucję przy zgodzie przerażonych obywateli rzymskich i minęło 1800 lat, zanim dojrzała demokracja ponownie zawitała w Europie. Dziś znowu istnieje ryzyko, że prawa, które odbierają nam nasze swobody, mogą wrócić tylnymi drzwiami. Z zadowoleniem przyjmuję pytania ustne, które przedłożyli koledzy, w szczególności ich bardzo konkretne pytania do Rady i Komisji. Nie twierdzę, że prawa antyterrorystyczne są niepotrzebne. Dzisiejsze aresztowanie trzech osób w Niemczech i zatrzymanie tego ranka kolejnych trzech w Danii pokazuje trwałość zagrożenia, jakie stwarzają terroryści dla naszego społeczeństwa. Moja grupa jest zjednoczona w przekonaniu, że potrzebujemy więcej współpracy sądowniczej, by doprowadzić do jak największej skuteczności Europolu i Eurojustu. Poparliśmy w pełni europejski nakaz aresztowania, ufając, że Rada ustanowi minimalne gwarancje proceduralne. Udzielilibyśmy poparcia europejskiemu FBI. Liberałowie i Demokraci nie są pobłażliwi wobec przestępczości. W istocie jesteśmy zdumieni faktem, że zdominowanej przez prawicę Radzie nie udało się znaleźć spójnego podejścia do kwestii prawa i porządku. Mówimy jednak, że prawa muszą być proporcjonalne do zagrożeń. Co więcej, jeśli zagrożenie jest tak wielkie, dlaczego Rada nie zadziałała, by zastąpić swojego koordynatora do spraw walki z terroryzmem, odkąd ten ostatni opuścił urząd w marcu? Zwracam się do urzędującego przewodniczącego: powiedział nam pan, że „zastanawia się pan nad najlepszą metodą zapewnienia współpracy”. Cóż, terroryści mieli sześć miesięcy, od kiedy się pan zastanawia. Twierdzi pan, że „Stany Zjednoczone odgrywają wiodącą rolę w walce z terroryzmem”. My chcemy, by Unia Europejska ustanowiła swoją własną politykę. Twierdzi pan, że Parlament Europejski posiada, cytuję, „czołową rolę”, ale ta czołowa rola okazuje się być kurtuazyjnym spotkaniem co pół roku z przewodniczącym naszej komisji. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą zgodę komisarza Frattiniego na wspólną z Parlamentem ewaluację skuteczności polityki Unii Europejskiej i mam nadzieję, że prezydencja Rady przybędzie wraz z nim na tę debatę. Od 11 września mieliśmy strategię do walki z terroryzmem, plan działania, decyzję ramową i kilka inicjatyw na rzecz współpracy. Żadne z nich nie było poddane pełnej i otwartej ocenie, przynajmniej przez demokratyczne instytucje Europy. Rada i Komisja powinny włączyć Parlament w kompleksowy przegląd wszystkich przyjętych do tej pory działań."@pl16
"Senhor Presidente, se quisermos recuar 2000 anos, poderemos recordar que, no Outono de 68 a.C., a única superpotência do mundo foi alvo de um ataque terrorista por parte de um bando de piratas mal organizados e que, em pânico, o Senado romano concedeu a Pompeu, pelo menos segundo relata Plutarco, autoridade absoluta e poderes extraordinários, mediante a Recorrendo a um velho método, o exército acabou com a liberdade, a democracia e a constituição, com o a concordância dos aterrados cidadãos romanos, e desde então foram necessários 1800 anos para que ressurgisse na Europa uma democracia amadurecida. Estamos agora no terceiro e último acordo PNR, por exemplo, um acordo que perpetua direitos certos contra benefícios incertos. O meu Grupo duvida de que a segurança exija, verdadeiramente, que o governo dos Estados Unidos conheça as nossas preferências alimentares. Senhor Comissário Frattini, informou-nos que 85% dos cidadãos aprovam convictamente a acção europeia. Senhor Presidente em exercício Lobo Antunes, diz-nos que a Presidência não duvida de que as suas medidas são apoiadas pelos cidadãos. Por acaso nenhum dos Senhores passou este Verão por um aeroporto? Não ouviram jovens perguntarem por que motivo os seus batons iam ser confiscados antes de entrarem no avião? Não ouviram senhoras de idade a manifestar a sua frustração quando lhes tiravam as tesouras de unhas? Não ouviram as pessoas furiosas com a forma como as leis antiterroristas estão a ser exploradas com fins comerciais? O aeroporto mais perto de onde eu moro cobra agora 50 pence por cada saco de plástico onde os viajantes devem colocar a pasta de dentes. Recebi cartas de constituintes queixando-se contra o preço de uma garrafa de água, no lado ar do aeroporto, depois de passarem os controlos de segurança. A é um exemplo clássico de uma lei com consequências inesperadas porque subverteu fatalmente as instituições que devia proteger. Espero que as leis antiterroristas europeias não acabem por ter o mesmo efeito. Karl Popper afirmou: Temos de pensar na liberdade e não apenas na segurança, pela simples razão de que só a liberdade pode tornar a segurança um dado seguro. Hoje, de novo, corremos o risco de ver serem impostas subrepticiamente leis que visam eliminar as nossas liberdades. Saúdo as perguntas orais que os colegas hoje apresentaram, e que contêm aspectos muito específicos dirigidos ao Conselho e à Comissão. Não digo que as leis antiterroristas não sejam necessárias. A detenção, ontem, de três pessoas na Alemanha, assim como a detenção, esta manhã, de outras três na Dinamarca demonstra que os terroristas constituem uma ameaça constante à nossa sociedade. É opinião unânime do meu Grupo que é necessária mais cooperação judiciária, de modo a que a Europol e a Eurojust sejam o mais eficazes possível. Apoiámos plenamente o Mandado de Detenção Europeu, confiando em que o Conselho trataria de criar um mínimo de garantias processuais. Teríamos apoiado um FBI europeu. Liberais e Democratas não lidam com o crime com tibieza. Na verdade, surpreende-nos o fracasso do Conselho Europeu, dominado pela direita, em adoptar uma abordagem coerente a uma questão de lei e ordem. O que afirmamos, porém, é que as leis devem ser proporcionais às ameaças. E, se a ameaça é assim tão forte, por que motivo o Conselho não substituiu ainda o Coordenador para a Luta contra o Terrorismo, desde que o último deixou o cargo, em Março? Senhor Presidente em exercício, disse-nos que está a "reflectir sobre a melhor forma de assegurar a coordenação". Ora, enquanto os Senhores reflectem, os terroristas dispuseram de seis meses. O Senhor Presidente informa-nos que os Estados Unidos desempenham o papel principal na luta contra o terrorismo. Queremos que a Europa trace a sua própria política. Diz-nos que o Parlamento tem, e cito, um "papel primordial", mas esse papel primordial não passa, afinal, de uma reunião de cortesia, de seis em seis meses, com o presidente da nossa Comissão. Agradeço a disponibilidade que o Comissário Frattini hoje manifestou para avaliar, com o Parlamento, a eficácia da política da União Europeia, e espero que a Presidência do Conselho queira acompanhá-lo nesse debate. Desde o 11 de Setembro dispomos de uma estratégia de luta contra o terrorismo, um plano de acção, uma decisão-quadro e diversas iniciativas de cooperação. Nenhuma delas foi ainda sujeita a uma avaliação cabal e transparente, e muito menos por parte das instituições democráticas da Europa. o Conselho e a Comissão deviam incluir o Parlamento numa avaliação abrangente de todas as medidas até agora adoptadas. Aqui, no Parlamento, devíamos insistir em cláusulas de caducidade para a legislação antiterrorista, de modo a que legislação que possa conduzir a abusos não se mantenha em vigor mais tempo do que o necessário."@pt17
"Mr President, if we go back just over 2 000 years, we will recall that in the autumn of 68 bc the world’s only superpower suffered a terrorist attack by a band of loosely organised pirates, and in panic the Roman Senate granted Pompey, at least according to Plutarch, ‘absolute authority and uncontrolled power over everyone’ through the . By the oldest trick in the book, the military subverted liberty, democracy and the constitution with the assent of Rome’s frightened citizens, and it took 1 800 years for mature democracy to resurface in Europe. We are now on to the third and final PNR agreement, for example, an agreement which in perpetuity gives up certain rights for uncertain benefits. My Group questions whether security really demands that the United States Government knows our dietary preferences. Commissioner Frattini, you tell us that 85% of citizens are strongly in favour of European action. Mr Lobo Antunes, you tell us that the Presidency has no doubt that its measures are supported by citizens. Have the two of you not passed through an airport this summer? Have you not heard the young women asking why their lipstick has to be confiscated before they board an aeroplane? Have you not heard the old ladies cry out in frustration when their toenail scissors are taken away? Have you not listened to the people infuriated at how anti-terror laws are being exploited for commercial gain? My local airport now charges people 50 pence for a plastic bag into which travellers have to put their toothpaste. Constituents have written to me about how much is being charged for bottled water air-side of the security controls. The was a classic illustration of the law of unintended consequences because it fatally subverted the institutions it was supposed to protect. I hope that Europe’s anti-terror laws will not end up doing the same. Karl Popper once said, ‘We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than only freedom can make security secure’. Now, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door. I welcome the oral questions that colleagues have tabled today, with their very specific questions to Council and Commission. I do not argue that counter-terrorism laws are unnecessary. The arrest yesterday of three people in Germany and the arrest this morning of another three in Denmark show the continuing threat that terrorists pose to our society. My Group is united in its belief that we need more judicial cooperation to make Europol and Eurojust as effective as possible. We backed the European Arrest Warrant to the hilt, trusting the Council to put minimum procedural guarantees in place. We would support a European FBI. Liberals and Democrats are not soft on crime. Indeed, we are astonished at the failure of Europe’s right-wing-dominated Council to find a coherent approach to a matter of law and order. What we are saying, however, is that laws must be proportionate to threats. And indeed, if the threat is so great, why has the Council not moved to replace its anti-terrorism coordinator since the last one left in March? Mr President-in-Office, you have told us that you are ‘reflecting on the best way of ensuring cooperation’. Well, the terrorists have had six months while you have been reflecting. You tell us that ‘the United States has the leading role in counter-terrorism’. We want the European Union to set its own policy. You tell us that the European Parliament has, and I quote, ‘a primordial role’, but that primordial role turns out to be a courtesy meeting once every six months with the chairman of our committee. I welcome Commissioner Frattini’s agreement today to evaluate with Parliament the effectiveness of European Union policy, and I hope the Council Presidency will come along with him for that debate. Since 9/11, we have had a counter-terrorism strategy, an action plan, a framework decision and several cooperation initiatives. None of these has been thoroughly and openly evaluated, let alone by Europe’s democratic institutions. The Council and the Commission should involve Parliament in a comprehensive review of all the measures adopted thus far. Here in Parliament, we should be insisting on sunset clauses for anti-terror laws so that legislation susceptible to abuse does not remain on the statute books any longer than necessary."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pripomeňme si, že pred vyše 2 000 rokmi, na jeseň roku 68 pred n. l., sa jediná vtedajšia svetová superveľmoc stala terčom teroristického útoku zo strany voľne organizovaných pirátov, v dôsledku čoho rímsky senát, podľa Plutarcha v panike, udelil Pompeiovi prostredníctvom zákona „absolútnu a neobmedzenú moc nad všetkými“. Armáda pomocou najstaršieho triku v histórii rozvrátila slobodu, demokraciu a ústavu so súhlasom vystrašených občanov Ríma a trvalo 1 800 rokov, kým sa v Európe opäť objavila zrelá demokracia. Teraz napríklad pracujeme na tretej a záverečnej dohode o osobných záznamoch o cestujúcich, dohode, ktorá natrvalo ustupuje od určitých práv výmenou za neurčité výhody. Naša skupina sa pýta, či si bezpečnosť skutočne vyžaduje, aby vláda Spojených štátov amerických poznala naše stravovacie návyky? Pán komisár Frattini, tvrdíte nám, že 85 % občanov dôrazne podporuje európsky postup. Pán Lobo Antunes, hovoríte nám, že predsedníctvo nepochybuje o podpore občanov, čo sa týka opatrení. Vari ani jeden z vás toto leto neprešiel letiskom? Nepočuli ste azda mladé ženy pýtať sa, prečo musia byť ich rúže pred vstupom do lietadla zabavené? Nepočuli ste krik sklamaných starších dám, keď im brali nožnice na nechty? Nepočúvali ste ľudí rozzúrených tým, ako sú protiteroristické zákony využívané na komerčný zisk? Naše miestne letisko si teraz účtuje 50 pencí za igelitové vrecúško, do ktorého musia cestujúci vložiť svoju zubnú pastu. Voliči mi písali o tom, koľko sa platí za vodu vo fľaši v časti letiska za bezpečnostnou kontrolou. Zákon bol klasickou ukážkou zákona, ktorý mal neplánované dôsledky, pretože neodvrátiteľne rozvrátil inštitúcie, ktoré mal chrániť. Dúfam, že európske protiteroristické zákony nespôsobia to isté. Karl Popper raz povedal: „Musíme počítať so slobodou, a nie len s bezpečnosťou, ak už len preto, že len sloboda môže urobiť bezpečnosť bezpečnou.“ (potlesk) Dnes opäť hrozí, že sa zákony, ktoré nás oberajú o naše slobody, nepozorovane uchytia. Vítam otázky na ústne zodpovedanie, ktoré dnes kolegovia predložili, a najmä veľmi konkrétne otázky Rade a Komisii. Netvrdím, že protiteroristické zákony nie sú potrebné. Včerajšie zatknutie troch ľudí v Nemecku a dnešné zatknutie ďalších troch v Dánsku poukazuje na pokračujúcu hrozbu, ktorú teroristi pre našu spoločnosť predstavujú. Naša skupina je jednotná v presvedčení, že potrebujeme väčšiu súdnu spoluprácu, aby bol Europol a Eurojust čo najúčinnejší. Úplne sme podporili európsky zatykač vo viere, že Rada zavedie minimálne procesné záruky. Podporili by sme európsku FBI. Liberáli a demokrati pred zločinom neustupujú. Skutočne nás prekvapilo zlyhanie európskej Rady, v ktorej má väčšinu pravica, pri hľadaní logického prístupu k záležitostiam práva a poriadku. Tvrdíme však, že zákony musia byť primerané hrozbám. Ak je hrozba skutočne taká veľká, prečo Rada nemenovala nového koordinátora na boj proti terorizmu po tom, ako ten posledný v marci odstúpil? Pán úradujúci predseda, povedali ste nám, že „premýšľate o najlepšom spôsobe zabezpečenia spolupráce.“ Nuž, kým ste vy premýšľali, teroristi mali šesť mesiacov. Tvrdíte nám, že „Spojené štáty americké majú hlavnú úlohu v boji proti terorizmu.“ Chceme, aby Európska únia mala vlastnú politiku. Hovoríte nám, že Európsky parlament má, citujem „prvotnú úlohu,“ ale tá prvotná úloha sa ukazuje byť zdvorilostným stretnutím raz za šesť mesiacov s predsedom nášho výboru. Vítam dnešný súhlas komisára Frattiniho zhodnotiť s Parlamentom účinnosť politiky Európskej únie a dúfam, že predsedníctvo Rady sa s ním zúčastní na rozprave. Od 11. septembra máme stratégiu, akčný plán, rámcové rozhodnutie a niekoľko iniciatív pre spoluprácu v boji proti terorizmu. Žiadne z nich neboli dôkladne a otvorene vyhodnotené, dokonca ani európskymi demokratickými inštitúciami. Rada a Komisia by mali zapojiť Parlament do komplexného prieskumu všetkých doteraz prijatých opatrení. My v Parlamente by sme mali trvať na prechodných ustanoveniach o konci platnosti protiteroristických zákonov, aby právne predpisy citlivé na zneužitie nezostali v úradných zbierkach dlhšie, ako je potreba."@sk19
"Gospod predsednik, nekaj več kot pred 2 000 leti, tj. jeseni leta 68 n.št., je bila edina velesila na svetu žrtev terorističnega napada skupine slabo organiziranih kriminalcev in v paniki je rimski senat po besedah Plutarha z zakonom podelil Pompeju „absolutno oblast in neomejeno moč nad vsemi“. S tem najstarejšim trikom v zgodovini je vojska ogrozila svobodo, demokracijo in ustavo s soglasjem prestrašenih rimskih državljanov, pri čemer se je šele po 1 800 letih v Evropi ponovno vzpostavila zrela demokracija. Zdaj smo na poti do sprejetja tretjega in zadnjega sporazuma o evidenci imen letalskih potnikov, tj. sporazuma, s katerim se za vedno odpravljajo nekatere pravice, pri čemer so njegove koristi negotove. Naša skupina dvomi v to, da mora vlada Združenih držav iz varnostnih razlogov poznati naše prehranske navade. Komisar Frattini, pravite, da 85 % državljanov močno podpira ukrepanje na evropski ravni. Gospod Lobo Antunes, pravite, da po mnenju predsedstva državljani nedvomno podpirajo zadevne ukrepe. Ali letos poleti nista bila nikoli na letališču? Ali ne vesta, da so se mlade ženske spraševale, zakaj je bilo njihovo ličilo zaseženo pred vkrcanjem na letalo? Ali ne vesta, da so se starejše ženske razburjale, ker so jim vzeli škarjice za nohte? Ali ne vesta, da so ljudje besni, ker se protiteroristični zakoni izrabljajo zaradi komercialnih koristi? Naše lokalno letališče zdaj zaračunava 50 penijev za plastično vrečko, v katero morajo potniki dati zobno pasto. Volivci so mi pisali, koliko morajo plačati za ustekleničeno vodo, ki jo kupijo pri varnostnih kontrolnih točkah na nadzorovanem delu letališča. je tipičen primer zakona z nenamernimi posledicami, ker je usodno ogrozil institucije, ki naj bi jih varoval. Upam, da se z evropskimi protiterorističnimi zakoni na koncu ne bo zgodilo enako. Karl Popper je nekoč dejal: „Načrtovati moramo svobodo, ne le varnosti, če ne iz drugega razloga zato, ker se lahko le s svobodo zavaruje varnost“. Zdaj spet obstaja tveganje, da bi se prikrito sprejemali zakoni, ki nam odvzemajo svoboščine. Pozdravljam ustna vprašanja, ki so jih danes zastavili kolegi ter ki vsebujejo zelo specifična vprašanja za Svet in Komisijo. Ne trdim, da protiteroristični zakoni niso potrebni. Včerajšnja aretacija treh osumljencev v Nemčiji in aretacija še treh na Danskem danes zjutraj kažeta, da teroristi stalno ogrožajo našo družbo. Naša skupina se v celoti strinja, da je treba okrepiti pravosodno sodelovanje, da bosta Europol in Eurojust čim bolj učinkovita. V celoti smo podprli evropski nalog za prijetje, pri čemer smo Svetu zaupali uvedbo minimalnih postopkovnih jamstev. Podprli bi evropski zvezni preiskovalni urad. Liberalci in demokrati ne popuščamo kaznivim dejanjem. Pravzaprav smo presenečeni, da je bil Evropski svet, v katerem prevladuje desnica, neuspešen pri iskanju skladnega pristopa k zagotavljanju javnega reda in miru. Vendar menimo, da morajo biti zakoni sorazmerni z grožnjami. Če je grožnja res tako velika, zakaj Svet ni nadomestil koordinatorja za boj proti terorizmu, potem ko je zadnji marca odstopil? Spoštovani gospod predsedujoči, povedali ste nam, da „razmišljate o najboljšem načinu za zagotavljanje sodelovanja“. Teroristi so imeli med vašim razmišljanjem na voljo šest mesecev. Pravite, da „imajo Združene države vodilno vlogo pri boju proti terorizmu“. Mi si želimo, da Evropska unija oblikuje svojo politiko. Pravite, da ima Evropski parlament, citiram, „temeljno vlogo“, vendar se je izkazalo, da ta temeljna vloga pomeni vljudnostno srečanje s predsednikom našega odbora na vsaka dva meseca. Pozdravljam današnje strinjanje komisarja Frattinija, da se skupaj s Parlamentom oceni učinkovitost politike Evropske unije, in upam, da se mu bo predsedstvo Sveta pridružilo pri tej razpravi. Po 11. septembru so bili oblikovani strategija boja proti terorizmu, akcijski načrt, okvirni sklep in več pobud o sodelovanju. Nič od tega ni bilo temeljito in pregledno ocenjeno, zlasti s strani evropskih demokratičnih institucij. Svet in Komisija morata vključiti Parlament v obsežen pregled vseh sprejetih ukrepov. V Parlamentu moramo vztrajati pri klavzulah o časovni omejitvi protiterorističnih zakonov, da zakonodaja, pri kateri so mogoče zlorabe, ne bo del pravnega reda dlje, kot je to nujno potrebno."@sl20
"Herr talman! Om vi går tillbaka drygt 2 000 år i tiden påminns vi om att världens enda supermakt under hösten år 68 f. Kr. utsattes för en terroristattack från en skara löst organiserade pirater. I panik beviljade den romerska senaten Pompejus, åtminstone enligt Plutarchos, ”enväldig bestämmanderätt och oinskränkt makt över alla” genom . Genom det äldsta knepet i världen störtade militären friheten, demokratin och konstitutionen med samtycke från Roms skrämda medborgare, och det tog 1 800 år innan en mogen demokrati återuppstod i Europa. Vi är nu till exempel inne på det tredje och slutliga PNR-avtalet, ett avtal där vi för all framtid avstår från vissa rättigheter till förmån för osäkra fördelar. Min grupp ifrågasätter om säkerheten verkligen kräver att USA:s regering känner till våra kostpreferenser. Kommissionsledamot Frattini, ni talar om för oss att 85 procent av medborgarna är mycket positivt inställda till EU-åtgärder på detta område. Lobo Antunes, ni talar om för oss att ordförandeskapet inte tvivlar på att era åtgärder stöds av medborgarna. Var ingen av er på en flygplats i somras? Hörde ni inte de unga kvinnorna fråga varför deras läppstift måste konfiskeras innan de går ombord på ett flygplan? Hörde ni inte hur de äldre damerna maktlöst protesterade när deras tånagelklippare konfiskerades? Har ni inte lyssnat på de personer som är rasande över hur lagstiftningen mot terrorism utnyttjas för kommersiell vinning? Min lokala flygplats tar nu 50 pence för en plastpåse som resenärerna måste lägga sin tandkräm i. Väljare har skrivit till mig om hur mycket man tar betalt för buteljerat vatten när man har passerat säkerhetskontrollerna. var ett klassiskt exempel på lagen om oavsiktliga konsekvenser, eftersom den ledde till att de institutioner som lagen var menad att skydda ofrånkomligen störtades. Jag hoppas att det inte kommer att sluta med att EU:s lagstiftning mot terrorism gör samma sak. Som Karl Popper en gång sa ”måste vi planera för frihet och inte bara för säkerhet, om inte annat för att endast friheten kan göra säkerheten säker”. Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg. Jag välkomnar de muntliga frågor som har lagts fram av kollegerna i dag, med mycket uttryckliga frågor till rådet och kommissionen. Jag hävdar inte att lagstiftningen om bekämpande av terrorism är onödig. Gårdagens arrestering av tre personer i Tyskland och arresteringen i morse av ytterligare tre personer i Danmark visar att terroristerna fortsätter att utgöra ett hot mot vårt samhälle. Min grupp är enig i sin övertygelse om att vi behöver mer rättsligt samarbete för att se till att Europol och Eurojust blir så effektiva som möjligt. Vi stödde den europeiska arresteringsordern till fullo, och litade på att rådet skulle införa ett minimum av rättsliga garantier. Vi skulle stödja ett europeiskt FBI. Liberalerna och demokraterna är inte blödiga när det gäller brott. Vi är faktiskt förvånade över att EU:s högerdominerade råd inte lyckas enas om en sammanhängande strategi i en fråga som rör lag och ordning. Däremot anser vi att lagstiftningen måste vara proportionerlig till hoten. Om hotet verkligen är så stort, varför har inte rådet gjort något för att ersätta samordnaren för kampen mot terrorism sedan den senaste slutade i mars? Herr rådsordförande, ni har talat om för oss att ni ”funderar över det bästa sättet att säkra samarbete”. Nu är det faktiskt så att terroristerna har haft sex månader på sig medan ni har funderat. Ni talar om för oss att ”Förenta staterna har en ledande roll i kampen mot terrorismen”. Vi vill att EU ska utforma en egen politik. Ni säger att Europaparlamentet har, och jag citerar, ”en primär roll”, men denna primära roll visar sig bestå av ett artighetsmöte en gång i halvåret med ordföranden för vårt utskott. Jag välkomnar att kommissionsledamot Franco Frattini i dag har samtyckt till att utvärdera effektiviteten av EU:s politik tillsammans med parlamentet, och jag hoppas att rådets ordförandeskap kommer att ansluta sig till honom i den debatten. Sedan den 11 september har vi haft en strategi för terrorismbekämpning, en handlingsplan, ett rambeslut och ett antal samarbetsinitiativ. Inget av dessa dokument har utvärderats grundligt och öppet, ännu mindre av EU:s demokratiska institutioner. Rådet och kommissionen borde göra parlamentet delaktigt i en omfattande översyn av alla åtgärder som har antagits hittills. Här i parlamentet bör vi insistera på tidsfristklausuler för lagstiftning om terrorismbekämpning, så att bestämmelser som kan missbrukas inte finns kvar i lagstiftningen längre än nödvändigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,14,11,13,21,4,8
"Lex Gabinia"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,3,10,13,21,9,4,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph