Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, aver rinviato questo dibattito da luglio a settembre e farlo nelle condizioni nelle quali lo stiamo facendo, con l’assenza del Consiglio rispetto alle problematiche che vogliamo sollevare, dimostra di per sé come l’Europa sia impreparata, di fatto, ad affrontare in maniera globale e forte il problema del terrorismo e come questo Parlamento purtroppo rimanga ancora politicamente troppo debole. Un tempo c’erano gruppi terroristici nelle varie nazioni dell’Unione, erano problemi interni, l’Europa era già in gran parte unita e già allora si parlava di una strategia comune che non è mai nata. Siamo arrivati al 2001 che ha dimostrato come il terrorismo sia globale, sia un’organizzazione non piramidale ma a cellule collegate tra loro soprattutto attraverso Internet e i migliori sistemi informatici, radicate in tutto il mondo e in grado di colpire come vogliono e quando vogliono. Ciononostante, non esiste una politica dell’Unione europea per il controllo di Internet e per dare regole certe di sicurezza ai cittadini, i quali non capiscono quali siano le misure adottate dall’Unione e quali si intendono adottare a breve termine. Prima fra tutte rendere responsabili i che danno spazio ai siti che fomentano, spalleggiano, giustificano le azioni terroristiche, per esempio con l’oscuramento obbligatorio di siti riconducibili in maniera diretta o indiretta a persone che predicano, incitano e giustificano la violenza. La Svizzera ha già realizzato tutto ciò da molto tempo, l’Europa ancora vacilla e disquisisce a vuoto. Non esiste una posizione comune per monitorare i falsi luoghi di culto, i falsi imam, che, come avvenuto anche recente in Olanda e in Italia, hanno utilizzato luoghi che sarebbero dovuti essere di preghiera per seminare odio, progettare attentati incitando alla violenza contro l’Occidente, la democrazia, i diritti umani, compresi quelli delle donne, fino ad attuare attentati terroristici nelle nostre città. Non basta più, signor presidente, parlare di una strategia comune contro il terrorismo, è necessario la forza e il coraggio di prendere decisioni, di agire con lo scopo, da un lato, di prevenire futuri attentati e, dall’altro, di rendere inoffensive le cellule terroristiche che si annidano e fanno proseliti utilizzando i nostri valori di libertà, di libertà di culto e di espressione, per agire proprio contro la libertà. Gli arresti effettuati nelle ultime ore in Danimarca di persone sospettate di preparare un attentato con impiego di esplosivi sono la dimostrazione che non è tempo per abbassare la guardia e che le leggi antiterrorismo approvate dalla Danimarca funzionano, ma lanciano anche un allarme per tutta l’Unione: non possiamo più permetterci di affidarci soltanto all’efficacia di leggi nazionali e all’efficienza delle forze investigative dei singoli paesi, occorre più coordinamento. Dietro il politicamente corretto troppe volte si nasconde l’incapacità o la non volontà di prendere decisioni. È a rischio la democrazia, la libertà e il diritto dei singoli a vivere in pace e in libertà! La libertà è garantita dalle regole! Noi dobbiamo fare ciò che è politicamente è giusto per salvaguardare non soltanto i nostri popoli, ma coloro che nel mondo intero hanno il rispetto dei propri diritti e sono consapevoli dei propri doveri. Ogni ritardo ci rende complici! Usciamo da questo dibattito con un impegno comune per realizzazioni immediate e non con presunte posizioni di destra o di sinistra, ma forti e uniti. Sarà questo il migliore omaggio al ricordo delle vite che dall’11 settembre ad oggi nel mondo sono state stroncate dalla barbarie. Per ciascuno di noi il terrorismo sia comunque e sempre un crimine contro l’umanità."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, skutečnost, že jsme tuto rozpravu přesunuli z července na září a že tu dnes o této otázce diskutujeme bez Rady, sama o sobě dokazuje, že Evropa je ve skutečnosti nepřipravená rozhodně a komplexně řešit problém terorismu a že tento Parlament je v politickém ohledu stále příliš slabý. Kdysi existovaly teroristické skupiny uvnitř jednotlivých národů EU, představovaly vnitřní problémy, Evropa byla z velké části sjednocena a již tehdy se diskutovalo o společné strategii, která se nikdy neproměnila ve skutečnost. Nastal rok 2001 a my jsme zjistili, že terorismus je globální fenomén, že nepředstavuje pyramidovou organizaci, ale že sestává z buněk, které jsou navzájem propojeny zejména prostřednictvím internetu a nejlepších systémů informačních technologií, že tyto buňky mají základny po celém světě a jsou schopny zaútočit jakkoliv a kdykoliv. Přesto neexistuje politika Evropské unie, která by byla zaměřena na kontrolu internetu nebo poskytovala konečná bezpečnostní pravidla pro občany, kteří nevědí, jaká opatření EU přijímá nebo zamýšlí přijmout v blízké budoucnosti. Nejdůležitějším opatřením je přinutit k odpovědnosti poskytovatele webhostingu internetových stránek, které prosazují, podporují nebo obhajují teroristickou činnost, například formou zákazu stránek, u nichž je možno vysledovat přímé nebo nepřímé spojení s osobami, které propagují či obhajují násilí nebo k němu vyzývají. Švýcarsko to vše uplatňuje již dlouhou dobu, zatímco Evropa váhá a vede zbytečné diskuse. Neexistuje společný postoj týkající se monitorování falešných prostor určených k setkávání věřících, nebo falešných imámů, kteří, jak bylo nedávno dokázáno v Nizozemsku a v Itálii, využívají prostor, které měly být určeny k modlitbám, pro účely šíření nenávisti, plánování útoků, podněcování násilí proti Západu, demokracii, lidským právům včetně práv žen, ve skutečnosti pro účely útoků na naše města. Už nestačí, pane předsedo, pouze hovořit o společné strategii potírání terorismu. Potřebujeme sílu a odvahu k přijímání rozhodnutí a k cílenému vyvíjení činnosti, abychom tak na jedné straně předešli budoucím útokům a na straně druhé zneškodnili teroristické buňky, které se ukrývají ve stínu a zneužívají našich hodnot svobody, svobody vyznání a projevu k tomu, aby útočili na samotnou podstatu svobody. Zatýkání osob podezřelých z plánování útoků, při nichž jsou používány výbušniny, k nimž v současné době dochází v Dánsku, dokazuje, že není čas na to, abychom polevili v ostražitosti, a že protiteroristické zákony, které přijalo Dánsko, fungují, avšak zároveň jsou jasným signálem pro celou EU. Nemůžeme si již dovolit spoléhat se výlučně na účinnost vnitrostátních zákonů a vyšetřovacích orgánů z jednotlivých zemí, ale potřebujeme užší koordinaci. Politická korektnost v sobě velmi často skrývá neschopnost nebo neochotu přijímat rozhodnutí. Demokracie, svoboda a právo jednotlivce žít v míru a svobodě jsou ohroženy. Svobody lze dosáhnout jen s pomocí pravidel. Musíme udělat to, co je politicky správné, s cílem ochránit nejen naše vlastní občany, ale i lidi na celém světě, kteří uplatňují svá práva a jsou si vědomi svých povinností. Jakékoliv zdržení z nás dělá komplice těchto zločinných skutků. Ukončeme tuto rozpravu společným závazkem přijmout neodkladná opatření, nikoliv s předpokládanými levicovými a pravicovými postoji, ale opatření silná a sjednocená. Bude to nejlepší způsob, jak uctít památku životů, které se od září 2001 staly na celém světě obětí brutality. Přeji si, abychom terorismus navždy považovali za zločin proti lidskosti."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det, at vi har udsat denne forhandling fra juli til september, og at vi afholder den på de betingelser, som vi gør nu, hvor Rådet ikke er til stede til at lytte til de spørgsmål, vi ønsker at tage op, viser i sig selv, at Europa reelt er uforberedt, når det gælder om at tackle problemet med terrorisme på en afgørende og omfattende måde, og at Parlamentet desværre stadig er alt for svagt politisk set. Engang var der terrorgrupper i de forskellige EU-lande, og der var tale om interne problemer. Europa var allerede i vid udstrækning forenet, og allerede dengang talte man om en fælles strategi, som aldrig blev til noget. Først i 2001 opdagede vi, at terrorismen er et globalt fænomen, og at den ikke er en pyramideorganisation, men består af celler, der først og fremmest er forbundet med hinanden via internettet og de bedste it-systemer. Disse celler har rødder over hele verden og er i stand til at angribe når som helst og hvor som helst. Alligevel har vi ikke en europæisk politik for kontrol med internettet eller en politik, som giver borgerne nogle faste sikkerhedsrammer. Borgerne forstår ikke, hvilke foranstaltninger EU har truffet, og hvilke foranstaltninger EU agter at træffe i den nærmeste fremtid. Den vigtigste foranstaltning er at stille de udbydere til ansvar, som giver plads til hjemmesider, der fremmer, støtter eller retfærdiggør terrorhandlinger, f.eks. ved hjælp af en obligatorisk spærring af hjemmesider, som direkte eller indirekte kan spores tilbage til personer, der prædiker, ansporer til eller retfærdiggør vold. Schweiz har allerede gjort dette længe, mens Europa stadig tøver og snakker om det uden at handle. Der er ikke nogen fælles holdning til overvågningen af falske religiøse mødesteder og falske imamer, der - sådan som det var tilfældet for nylig i Nederlandene og Italien - brugte steder, der var beregnet på bønner, til at sprede had og planlægge terrorangreb ved at anspore til vold mod Vesten, demokratiet, menneskerettighederne og kvinders rettigheder, og som faktisk stod for terrorangreb i de europæiske byer. Det er ikke længere tilstrækkeligt at tale om en fælles strategi mod terrorisme. Vi har brug for styrke og mod til at træffe beslutninger og til at gøre en indsats for dels at forebygge kommende attentater og dels at uskadeliggøre de terrorceller, der opererer i det skjulte og får tilhængere ved at bruge vores værdier - frihed, religionsfrihed og ytringsfrihed - til at angribe friheden selv. De anholdelser, der blev foretaget i Danmark her for nylig af personer under mistanke for at planlægge et attentat med sprængstoffer, viser, at vi stadig skal være meget opmærksomme, og at den antiterrorlovgivning, som Danmark har vedtaget, virker efter hensigten. De får dog også alarmklokkerne til at ringe i hele EU, for vi kan ikke længere nøjes med at stole på de nationale bestemmelsers og efterretningstjenesternes effektivitet i de enkelte lande, men har brug for større koordination. Den politiske korrekthed dækker alt for ofte over en manglende evne eller vilje til at træffe beslutninger. Demokratiet, friheden og det enkelte menneskes ret til at leve i fred og frihed er i fare! Friheden sikres ved hjælp af regler. Vi skal gøre det, der er politisk rigtigt, ikke bare for at beskytte vores egne befolkninger, men også for at beskytte alle de befolkninger i hele verden, som respekterer deres rettigheder og er klar over deres pligter. Enhver forsinkelse gør os medskyldige! Lad os afslutte denne forhandling med et fælles løfte om at gøre en indsats med det samme, hvor vi ikke tænker på, om vi tilhører højre- eller venstrefløjen, men hvor vi står sammen og er stærke. Dette vil være bedste måde at ære mindet om de mennesker på, som har været ofre for barbariske attenter fra den 11. september og til i dag. Jeg håber, at vi alle altid vil betragte terrorisme som en forbrydelse mod menneskeheden."@da2
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Verschiebung dieser Aussprache von Juli auf September und die Umstände, unter denen sie abgehalten wird, nämlich in Abwesenheit des Rates angesichts der Probleme, die wir ansprechen wollen, zeigen an sich, wie ungenügend Europa faktisch darauf vorbereitet ist, das Terrorismusproblem global und energisch anzupacken, und wie politisch schwach dieses Parlament leider immer noch ist. Früher gab es terroristische Vereinigungen in den verschiedenen Ländern der Union, die deren innere Angelegenheit waren, Europa war bereits weitgehend geeint, und schon damals wurde von einer gemeinsamen Strategie gesprochen, die nie zustande gekommen ist. Dann kam das Jahr 2001, das gezeigt hat, dass der Terrorismus global operiert, dass er eine Organisation ist, die nicht wie eine Pyramide aufgebaut ist, sondern aus insbesondere über das Internet und die besten Computersysteme miteinander verknüpften Zellen besteht, die weltweit verwurzelt und imstande sind loszuschlagen, wie und wann sie wollen. Nichtsdestotrotz existiert keine Politik der Europäischen Union zur Überwachung des Internet und zur Aufstellung klarer Sicherheitsregeln für die Bürger, die nicht verstehen, welche Maßnahmen die Union erlassen hat und welche sie demnächst zu erlassen gedenkt. In erster Linie müssen die Provider in die Verantwortung genommen werden, die Websites Raum geben, auf denen terroristische Handlungen angestiftet, unterstützt und gerechtfertigt werden, beispielsweise durch das obligatorische Schwärzen von Websites, die direkt oder indirekt auf Personen zurückzuführen sind, die Gewalt verherrlichen, schüren und rechtfertigen. Die Schweiz hat all dies schon vor langer Zeit verwirklicht, während Europa noch schwankt und sinnlos debattiert. Es gibt keinen gemeinsamen Standpunkt, um die falschen Glaubensstätten, die falschen Imame zu überwachen, die, wie vor kurzem in den Niederlanden und in Italien geschehen, Orte, die eigentlich Gebetsstätten sein sollten, für Hasstiraden und für die Planung von Anschlägen nutzten, indem sie zur Gewalt gegen den Westen, die Demokratie und die Menschenrechte, einschließlich der Frauenrechte, aufriefen und sogar Terrorakte in unseren Städten begingen. Herr Präsident, es genügt nicht mehr, von einer gemeinsamen Strategie gegen den Terrorismus zu sprechen, sondern wir müssen die Kraft und den Mut aufbringen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln, um zum einen zukünftige Anschläge zu verhindern und zum anderen die Terrorzellen unschädlich zu machen, die sich einnisten und Anhänger werben, indem sie sich unserer Werte der Freiheit, der Glaubens- und Meinungsfreiheit, bedienen, um eben diese Freiheit zu bekämpfen. Die in den letzten Stunden in Dänemark vorgenommenen Verhaftungen von Personen, die der Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen verdächtigt werden, beweisen, dass unsere Wachsamkeit nicht nachlassen darf und dass die von Dänemark erlassenen Antiterrorgesetze funktionieren, doch sie lassen auch die Alarmglocken für die Union im Ganzen läuten: Wir können es uns nicht mehr leisten, nur auf die Wirksamkeit einzelstaatlicher Gesetze und auf die Effizienz der Ermittlungsteams der einzelnen Länder zu vertrauen, sondern es gilt, die Koordinierung zu verstärken. Hinter politischer Korrektheit verbirgt sich nur allzu oft Entscheidungsunfähigkeit oder mangelnder Entscheidungswille. Die Demokratie, die Freiheit und das Recht des Einzelnen auf ein Leben in Frieden und Freiheit sind in Gefahr! Freiheit wird durch Regeln gewährleistet! Wir müssen tun, was politisch richtig ist, um nicht nur unsere Bevölkerung, sondern auch all jene in der ganzen Welt zu schützen, die ihre Rechte wahren, aber sich auch ihrer Pflichten bewusst sind. Jede Verzögerung macht uns zu Komplizen! Lassen Sie uns aus dieser Aussprache mit einer gemeinsamen Verpflichtung zu sofortigen Maßnahmen gehen, nicht mit unterstellten rechten oder linken, sondern mit starken und geeinten Positionen. Damit können wir das Andenken der Menschen, deren Leben vom 11. September bis heute durch Terrorakte ausgelöscht wurde, am besten ehren. Wir alle müssen den Terrorismus auf jeden Fall immer als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι, αφού την αναβάλαμε από τον Ιούλιο για τον Σεπτέμβριο, διεξάγουμε τώρα αυτήν τη συζήτηση υπό τις παρούσες περιστάσεις, εν τη απουσία του Συμβουλίου, σχετικά με τα θέματα που θέλουμε να θίξουμε, καταδεικνύει από μόνο του ότι η Ευρώπη στην πράξη είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει σθεναρά και συνολικά το πρόβλημα της τρομοκρατίας και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυστυχώς, παραμένει ακόμα εξαιρετικά αδύναμο από πολιτική άποψη. Υπήρχαν κάποτε τρομοκρατικές ομάδες στις διάφορες χώρες της ΕΕ, υπήρχαν εσωτερικά προβλήματα, η Ευρώπη ήταν ήδη ενωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό και γινόταν συζήτηση για μια κοινή στρατηγική που ουδέποτε υλοποιήθηκε. Φθάσαμε στο 2001 και μάθαμε ότι η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ότι δεν έχει οργανωτική δομή πυραμίδας, αλλά συναποτελείται από πυρήνες που συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω του Διαδικτύου και των πλέον προηγμένων συστημάτων ΤΠ, με ρίζες σε ολόκληρο τον κόσμο και τη δυνατότητα να επιφέρουν πλήγμα με όποιον τρόπο και όπου θέλουν. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει καμία πολιτική για τον έλεγχο του Διαδικτύου ή τον ορισμό κανόνων για την ασφάλεια των πολιτών, που δεν κατανοούν ποια μέτρα έχουν εγκριθεί από την ΕΕ ή ποιών δρομολογείται η έγκριση στο προσεχές μέλλον. Το πλέον σημαντικό μέτρο αφορά την υποχρέωση ευθύνης των παρόχων που φιλοξενούν δικτυακούς τόπους, οι οποίοι προωθούν, στηρίζουν ή δικαιολογούν τρομοκρατικές δραστηριότητες, επί παραδείγματι, μέσω της υποχρεωτικής απαγόρευσης δικτυακών τόπων για τους οποίους μπορεί να εντοπιστεί ότι παρέχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε ανθρώπους που εγκωμιάζουν, παρακινούν ή δικαιολογούν τη βία. Η Ελβετία ήδη το πράττει αυτό εδώ και πολύ καιρό, ενώ η Ευρώπη διστάζει ακόμα και ματαιοπονεί. Δεν υπάρχει καμία κοινή θέση για την παρακολούθηση των ψευδεπίγραφων τόπων θρησκευτικών συναθροίσεων ή των ψευδεπίγραφων ιμάμηδων που, όπως συνέβη πρόσφατα στις Κάτω Χώρες και στην Ιταλία, χρησιμοποίησαν χώρους, που θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη στην προσευχή, για να ενσπείρουν το μίσος, να σχεδιάσουν επιθέσεις υποδαυλίζοντας τη βία κατά της Δύσης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, προβαίνοντας μάλιστα σε τρομοκρατικές επιθέσεις στις πόλεις μας. Δεν αρκεί, πλέον, κύριε Πρόεδρε, να μιλάμε για κοινή στρατηγική κατά της τρομοκρατίας• χρειαζόμαστε δύναμη και σθένος για να λάβουμε αποφάσεις, για να δράσουμε με στόχο, αφενός, την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων και, αφετέρου, την εξουδετέρωση των τρομοκρατικών πυρήνων που ελλοχεύουν στη σκιά και προσηλυτίζουν χρησιμοποιώντας τις δικές μας αξίες της ελευθερίας, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης, για να επιτεθούν στην ίδια την ελευθερία. Οι συλλήψεις μόλις τώρα στη Δανία ατόμων που είναι ύποπτα για τον σχεδιασμό επίθεσης με χρήση εκρηκτικών καταδεικνύει ότι δεν είναι τώρα η ώρα να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας και ότι οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι που θέσπισε η Δανία λειτουργούν, κρούουν όμως παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βασίζεται αποκλειστικά στην αποτελεσματικότητα των εθνικών νόμων και στην αποδοτικότητα των ερευνητικών ομάδων ενίων χωρών, αλλά απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός. Υπερβολικά συχνά, το πολιτικώς ορθό συγκαλύπτει ανικανότητα ή δισταγμό στη λήψη αποφάσεων. Αυτό που διακυβεύεται είναι η δημοκρατία, η ελευθερία και το δικαίωμα των ατόμων να ζουν ειρηνικά και ελεύθερα. Η ελευθερία επιτυγχάνεται μέσω κανόνων. Πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι πολιτικώς ορθό για να διαφυλάξουμε όχι μόνο τους δικούς μας πολίτες, αλλά τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, που σέβονται τα δικαιώματά τους και έχουν επίγνωση των καθηκόντων τους. Κάθε καθυστέρηση μας καθιστά συνένοχους στα λάθη. Ας ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση με ένα κοινό εγχείρημα να προβούμε σε άμεσες ενέργειες, όχι με υποτιθέμενες αριστερές ή δεξιές θέσεις, αλλά ισχυροί και ενωμένοι. Αυτό θα αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο απότισης τιμής στη μνήμη των θυμάτων που μετά την 11η Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα έχασαν τη ζωή τους, σε ολόκληρο τον κόσμο, από ωμότητες. Ας θεωρούμε όλοι μας εσαεί την τρομοκρατία ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the fact that, having postponed this debate from July to September, we are now holding it in the present circumstances, with the absence of the Council on the issues that we want to raise, in itself demonstrates that Europe is in fact unprepared to tackle the problem of terrorism firmly and comprehensively and that this Parliament is unfortunately still too weak in political terms. Once there were terrorist groups in the various nations of the EU, there were internal problems, Europe was already largely united and there was already talk of a common strategy that never materialised. We came to 2001 and learned that terrorism is a global phenomenon, that it is not a pyramid organisation but is formed of cells connected together mainly through the Internet and the best IT systems, with roots worldwide and able to strike how they want and when they want. Despite this, there is no European Union policy for control of the Internet or to give definite security rules to citizens, who do not understand what measures have been adopted by the EU or are set to be adopted in the near future. The most important measure is imposing responsibility on providers which host sites that promote, support or justify terrorist activities, for example through the mandatory barring of sites that can be traced directly or indirectly to persons who preach, incite or justify violence. Switzerland has already been doing all this for a long time, while Europe is still hesitating and talking in vain. There is no common position for monitoring sham religious meeting places or sham imams who, as also recently happened in the Netherlands and Italy, have used places that ought to have been devoted to prayers to sow hate, to plan attacks by inciting violence against the West, democracy, human rights, including women’s rights, actually launching terrorist attacks in our cities. It is no longer enough, Mr President, to talk of a common strategy against terrorism; we need strength and the courage to take decisions, to act with the goal, on the one hand, of preventing future attacks and, on the other, of neutralising the terrorist cells that lurk in the shadows and make converts by using our values of freedom, freedom of religion and of expression, to attack freedom itself. The arrests just now in Denmark of persons suspected of planning an attack using explosives, demonstrate that this is no time to lower our guard and that the anti-terrorism laws adopted by Denmark are working, but they also sound the alarm throughout the EU. We can no longer allow ourselves to rely solely on the effectiveness of national laws and the efficiency of investigative forces from individual countries, but we need more coordination. Too often, political correctness conceals an inability or reluctance to take decisions. What is at risk is democracy, freedom and the right of individuals to live in peace and freedom. Freedom is achieved through rules. We must do what is politically right to safeguard not only our own peoples but also those throughout the world who respect their rights and are aware of their duties. Any delay renders us complicit in wrongdoing. Let us leave this debate with a joint undertaking to take immediate steps, not with supposed left-wing or right-wing positions, but strong and united. That will be the best form of homage to the memory of the lives that from September 11 until today have throughout the world been cut short by atrocities. May we each always consider terrorism a crime against humanity."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, el mero hecho de que, después de haber aplazado este debate de julio a septiembre, se esté celebrando en las circunstancias actuales, sin que el Presidente en ejercicio del Consejo esté presente para debatir las cuestiones que deseamos tratar, ya demuestra que Europa no está preparada para abordar el problema del terrorismo con firmeza y en profundidad y que, por desgracia, este Parlamento sigue siendo demasiado débil desde el punto de vista político. Antes había grupos terroristas en las distintas naciones de la UE, había problemas internos; Europa ya estaba en buena parte unida y ya se hablaba de una estrategia común que nunca llegó a materializarse. Llegamos a 2001 y descubrimos que el terrorismo es un fenómeno internacional y que no consiste en una organización piramidal, sino que está formado por células interrelacionadas, fundamentalmente a través de Internet y de los sistemas informáticos más avanzados; unas células establecidas por todo el mundo que pueden actuar como quieran y cuando quieran. A pesar de ello, la Unión Europea no cuenta con ninguna política para controlar Internet ni para garantizar unas normas de seguridad definitivas a unos ciudadanos que no entienden qué medidas ha adoptado la UE ni cuáles tiene previsto adoptar en un futuro próximo. La medida más importante es la de exigir responsabilidades a quienesquiera que suministren espacio en servidores para hospedar sitios web que promuevan, apoyen o justifiquen las actividades terroristas; por ejemplo, mediante la exclusión obligatoria de aquellos sitios web que conduzcan directa o indirectamente a personas que preconicen y justifiquen la violencia o que inciten a ella. Suiza lleva mucho tiempo haciéndolo, mientras que Europa sigue vacilando y hablando de ello sin hacer nada. No hay ninguna posición común relativa al control de falsos lugares de culto e imanes que —como también acaba de suceder en los Países Bajos y en Italia— utilizan templos que deberían estar dedicados a la oración para sembrar el odio y planear atentados, incitando a la violencia contra Occidente, la democracia y los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer; unos atentados que se ejecutarán en nuestras ciudades. Señor Presidente, ya no basta con hablar de una estrategia común contra el terrorismo; necesitamos ser fuertes y lo suficientemente valientes como para tomar decisiones y actuar, por un lado, para impedir futuros atentados y, por otro, para neutralizar esas células ocultas que ganan adeptos sirviéndose de nuestros valores de libertad, libertad de culto y de expresión, para atentar contra la propia libertad. Los arrestos que acaban de efectuarse en Dinamarca por la supuesta maquinación de un atentado con explosivos ponen de manifiesto que no es el momento de bajar la guardia y que la legislación antiterrorista de Dinamarca no sólo está surtiendo efecto, sino que ha sembrado la alarma en toda la Unión Europea. No podemos permitirnos seguir dependiendo exclusivamente de la eficacia de las legislaciones nacionales y de la eficiencia de los cuerpos de investigación de cada país; necesitamos más coordinación. Muchas veces la corrección política no hace sino ocultar una incapacidad o una falta de voluntad para tomar decisiones. La democracia, la libertad y el derecho de las personas a vivir en paz y libertad están en peligro, y la libertad se consigue a fuerza de normas. Debemos hacer cuanto sea oportuno desde el punto de vista político para proteger no sólo a nuestros ciudadanos, sino también a aquellos ciudadanos de todo el mundo que respeten sus derechos y sean conscientes de sus obligaciones. Cuanto más tardemos, más cómplices del mal seremos. Concluyamos el debate de hoy con el compromiso compartido de adoptar medidas inmediatas; no movidos por supuestas posiciones de izquierdas o de derechas, sino fuertes y unidos. Ese sería el mejor homenaje que podríamos rendir al recuerdo de las vidas que, desde el 11 de septiembre hasta la fecha, han sido segadas por la barbarie. Que el terrorismo siempre sea para todos nosotros un crimen contra la humanidad."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, asjaolu, et see arutelu lükati juulist edasi septembrisse ning me peame arutlema küsimuste üle, mida tahame tõstatada praegustes tingimustes, nõukogu puudumisel, näitab iseenesest, et Euroopa ei ole tegelikult valmis terrorismiprobleemi kindlalt ja laiaulatuslikult käsile võtma, ning et see parlament on kahjuks poliitilises mõttes endiselt liiga nõrk. Kunagi kui terrorirühmitused levisid mitmes ELi riigis, olid meil siseprobleemid, Euroopa oli juba suures osas ühinenud ning käis juba jutt ühisest strateegiast, mis kunagi ei teostunud. Jõudis kätte aasta 2001 ja me mõistsime, et terrorism on ülemaailmne nähtus, mis ei ole püramiiditaoline organisatsioon, vaid koosneb rakkudest, mis on omavahel ühenduses peamiselt Interneti ja parimate IT-süsteemide kaudu, ning mis on juurdunud üle maailma ja on võimeline tegutsema kuidas tahab ja millal tahab. Sellele vaatamata ei ole olemas Euroopa Liidu poliitikat Interneti kontrollimiseks või täpsete julgeolekueeskirjade andmiseks kodanikele, kes ei mõista, millised meetmed on EL vastu võtnud või milliseid kavatsetakse lähitulevikus vastu võtta. Kõige tähtsam meede on panna vastutus teenuseosutajatele, kes haldavad saite, kus soodustatakse, toetatakse või õigustatakse terroritegevust, näiteks selliste saitide likvideerimise kaudu, mis on otseselt või kaudselt seotud isikutega, kes levitavad, õhutavad või õigustavad vägivalda. Šveitsis on seda kõike juba pikka aega tehtud, samal ajal kui Euroopa endiselt kõhkleb ja asjatuid kõnelusi peab. Puudub ühine seisukoht petislike usuliste koosolekukohtade või petislike imaamide järelevalveks, kes, nagu on hiljuti juhtunud Hollandis ja Itaalias, on kasutanud kohti, mis peaksid olema mõeldud palvetajatele, et külvata viha, kavandada rünnakuid, õhutades vägivalda Lääne, demokraatia, inimõiguste, sealhulgas naiste õiguste, vastu, algatades tegelikult terrorirünnakuid meie linnades. Härra juhataja, enam ei piisa ühisest terrorismivastasest strateegiast rääkimisest – meil on vaja tugevust ja julgust, et võtta otsuseid, tegutseda ühelt poolt tulevaste rünnakute ärahoidmise nimel ning teiselt poolt eesmärgiga neutraliseerida terrorirakukesi, mis varitsevad pimeduses ja toodavad usuvahetajaid, kasutades meie vabaduse väärtusi, usu- ja sõnavabadust, et rünnata vabadust ennast. Äsjased lõhkeainerünnakute kavandamises kahtlustatavate inimeste arreteerimised Taanis on tõestuseks, et praegu pole sobiv aeg valvsuse vähendamiseks, ning et Taanis vastu võetud terrorismivastased seadused toimivad, samas on arreteerimised ka hoiatussignaaliks kogu ELile. Me ei või enam loota üksnes riigisiseste seaduste või üksikute riikide uurimisjõudude tõhususele, me vajame enam kooskõlalisust. Liiga sageli peitub poliitilise korrektsuse taga suutmatus või vastumeelsus teha otsuseid. Ohtu satub demokraatia, vabadus ning üksikisikute õigus elada rahus ja vabaduses. Vabadus saavutatakse ettekirjutuste kaudu. Me peame tegema seda, mis on poliitiliselt õige mitte üksnes oma rahvaste kindlustamiseks, vaid ka nende kaitsmiseks kogu maailmas, kes austavad oma õigusi ja on teadlikud oma kohustustest. Iga viivitus teeb meid pahateo kaasosaliseks. Olgu käesoleva arutelu lõpptulemuseks ühine kohustus astuda koheseid samme, mitte oletatavate vasak- või parempoolsete seisukohtadega, vaid tugev ja ühtne seisukoht. See on parim austusavaldus nende elude mälestuseks, kes alates 11. septembrist kuni tänaseni on üle kogu maailma julmade tegude läbi katkenud. Mõistku igaüks meist, et terrorism on inimsusevastane kuritegu."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, se, että olemme siirtäneet tätä keskustelua meille tärkeistä asioista heinäkuusta syyskuuhun ja käymme sitä nyt, kun neuvosto ei ole läsnä, osoittaa jo sinänsä, ettei Eurooppa ole tosiasiassa valmistautunut käsittelemään päättäväisesti ja kokonaisvaltaisesti terrorismin ongelmaa ja että parlamentin poliittinen asema on valitettavasti edelleen liian heikko. Yhteisestä terrorisminvastaisesta strategiasta on puhuttu aiemminkin, silloin, kun Euroopan ollessa jo pitkälle yhdistynyt unionin kansakuntien keskuuteen oli pesiytynyt terroristiryhmiä, ja sisäisiä ongelmia ilmeni, mutta siitä huolimatta tuota strategiaa ei koskaan syntynyt. Vuosi 2001 taas osoitti terrorismin maailmanlaajuisen luonteen, sen, etteivät terroristit ole järjestäytyneet pyramidinomaisesti vaan kaikkialle maailmaan levinneisiin soluihin, jotka pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa etenkin Internetin ja muiden kehittyneiden tietoteknisten järjestelmien avulla ja jotka pystyvät iskemään miten ja milloin haluavat. Tästä huolimatta Euroopan unionilla ei ole toimintamallia Internetin valvomiseksi ja luotettavien turvallisuussääntöjen antamiseksi kansalaisille, jotka eivät tiedä, mihin toimiin unionissa on mahdollisesti ryhdytty ja mihin se aikoo lähitulevaisuudessa ryhtyä. Tärkeimpänä toimena on saattaa vastuuseen sellaisten Internet-sivustojen ylläpitäjät, joilla yllytetään terrorismiin, tuetaan sitä tai oikeutetaan siihen turvautuminen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi määräämällä sulkemaan sivustot, joiden voidaan katsoa liittyvän suoraan tai epäsuorasti henkilöihin, jotka lietsovat väkivaltaa, yllyttävät siihen tai oikeuttavat sen käytön. Sveitsissä tämä kaikki on jo tehty aikoja sitten, mutta Eurooppa vaan pähkäilee edelleen ja puhuu kuuroille korville. EU:lla ei ole yhteistä kantaa, joka mahdollistaisi hämäräperäisten kulttipaikkojen ja sellaisten väärien imaamien valvomisen, jotka, kuten tapahtui hiljattain Hollannissa ja Italiassa, ovat käyttäneet rukoilemiseen tarkoitettuja paikkoja vihan kylvämiseen ja suunnitellakseen iskuja, joiden tarkoituksena on yllyttää väkivaltaan länsimaita ja niiden demokratiaa, ihmisoikeuksia ja myös naisten oikeuksia vastaan ja jotka ovat toteuttaneet iskuja kaupungeissamme. Arvoisa puhemies, pelkkä puhe yhteisestä terrorisminvastaisesta strategiasta ei enää riitä, vaan tarvitaan päättäväisyyttä ja rohkeutta tehdä päätöksiä ja toteuttaa toimia uusien iskujen ehkäisemiseksi ja niiden solujen tekemiseksi vaarattomiksi yhteiskunnissamme, jotka pyrkivät käännyttämään ihmisiä käyttämällä hyväkseen vapauksiamme, kuten uskonnon harjoittamisen vapautta ja sananvapautta, toimiakseen juuri tuota vapautta vastaan. Tanskassa on juuri pidätetty henkiöitä epäiltynä sellaisen iskun suunnittelusta, jossa oli tarkoitus käyttää räjähteitä. Tämä osoittaa, ettemme saa päästää valppauttamme herpaantumaan ja että Tanskassa annetut terrorisminvastaiset lait toimivat. Iskut ovat kuitenkin myös herätyshuuto koko unionille siitä, ettemme voi enää tuudittautua yksistään kansallisten lakien tehokkuuteen tai yksittäisten maiden tutkintaresurssien tehokkuuteen, vaan on tiivistettävä yhteistyötä. Poliittisesti korrektin toiminnan taustalla piilee liian usein kyvyttömyys tai haluttomuus päätöksentekoon. Tällöin vaarassa ovat demokratia, vapaus ja yksilöiden oikeus elää rauhassa ja vapaasti. Vapaus taataan säännöillä. Meidän on tehtävä se, mikä on poliittisesti oikein paitsi kansalaistemme myös kaikkien niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka kunnioittavat oikeuksiaan ja ovat tietoisia velvollisuuksistaan. Viivyttely tekee meistä osasyyllisiä. Toivon, että voimme lopettaa tämän keskustelun sitoutuen yhdessä toimimaan välittömästi oletetusta puoluekannasta riippumatta, päättäväisesti ja yhdessä rintamassa. Siten voimme parhaiten kunnioittaa niiden uhrien muistoa, joiden elämän syyskuun 11. päivä ja sen jälkeiset raakalaismaiset teot ovat katkaisseet. Terrorismia on aina syytä pitää rikoksena ihmiskuntaa vastaan."@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, de constater qu’après avoir été reporté de juillet à septembre, nous tenions aujourd'hui ce débat en l’absence du Conseil atteste que l'Europe n'est en réalité pas prête pour s'attaquer au problème du terrorisme avec fermeté et exhaustivité et que le poid politique de ce Parlement n’est malheureusement encore que trop faible. Il y a eu des groupes terroristes dans les différentes nations de l'UE, il y a eu des problèmes internes, l'Europe était déjà largement unifiée et il était déjà été question d'une stratégie commune qui ne s'est jamais matérialisée. En 2001, nous nous sommes rendu compte que le terrorisme était un phénomène mondial, qu'il ne s'agissait pas d'une organisation pyramidale mais plutôt de cellules interconnectées principalement à travers Internet et les meilleurs systèmes informatiques, possédant des racines dans le monde entier, capables de frapper comme elles le désirent et quand elles le désirent. Malgré cela, il n'existe aucune politique européenne visant à contrôler Internet ou à donner des règles de sécurité explicites aux citoyens, qui, pour leur part, ne comprennent pas quelles mesures ont été adoptées par l'UE ou devraient être adoptées dans un avenir proche. La principale mesure consiste à responsabiliser les hébergeurs de sites qui font la promotion, soutiennent ou justifient des activités terroristes, notamment par l’entremise du blocage obligatoire des sites qui peuvent remonter directement ou indirectement à des personnes qui prêchent, incitent ou justifient la violence. La Suisse applique ce genre de mesures depuis longtemps, tandis que l'Europe parle en vain et hésite encore. Il n'y a aucune position commune pour contrôler les faux lieux de culte ou les imams imposteurs qui, tel que ce fut le cas au Pays Bas et en Italie, ont utilisé des lieux qui auraient dû être consacrés à la prière pour semer la haine, pour planifier des attaques en incitant à la violence contre l'Occident, la démocratie, les droits de l'homme, y compris les droits des femmes, pour en réalité perpétrer des attaques terroristes dans nos villes. Nous ne pouvons désormais plus nous contenter, M. le Président, de parler d'une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, nous devons faire preuve de force et courage afin de prendre des décisions, de prendre des mesures visant, d'une part, à prévenir de futures attaques terroristes et, d'autre part, à neutraliser les cellules terroristes qui agissent dans l'ombre et rallient des fidèles à l’aide de nos valeurs de liberté, les libertés de religion et d'expression, pour miner la liberté même. Les récentes arrestations au Danemark de personnes suspectées d'avoir planifié une attaque terroriste à l’aide d’explosifs, attestent non seulement de la nécessité de maintenir notre vigilance et de l’efficacité des lois antiterroristes adoptées au Danemark, mais tirent également la sonnette d’alarme à travers les pays de l’Union. Nous ne pouvons plus nous permettre de compter uniquement sur l'efficacité des législations ou des services d’investigation nationaux, mais devons renforcer la coordination. Le politiquement correct dissimule trop souvent une incapacité ou une réticence à prendre des décisions. Nous mettons ainsi en péril la démocratie, la liberté et le droit des personnes à vivre en paix et en liberté. Toute liberté repose sur des règles. Nous devons faire ce qu'il faut sur le plan politique pour protéger non seulement nos citoyens mais aussi ceux qui à travers le monde respectent leurs droits et sont conscients de leurs devoirs. Toute attente nous rend complice d’exactions. Clôturons ce débat en décidant d'un commun accord de prendre des mesures immédiates, non pas supposément de gauche ou de droite, mais fortes et unies. Ce sera le meilleur hommage que nous puissions rendre à la mémoire des vies prises dans d’atroces circonstances à travers le monde depuis le 11 septembre. Puisse chacun d'entre nous considérer le terrorisme comme un crime contre l'humanité."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az, hogy ezt a vitát júliusról szeptemberre halasztva, a jelenlegi körülmények között – a Tanács nélkül – tartjuk az általunk felvetni kívánt kérdésekről, már önmagában is bizonyítja, hogy Európa tényleg nincs felkészülve arra, hogy a terrorizmus problémáját határozottan és átfogóan kezelje, továbbá arra, hogy ez a Parlament politikailag még mindig túl gyenge. Amikor az EU különböző nemzeteiben léteztek terroristacsoportok, belső problémák voltak, Európa már nagy mértékben egyesült, és szó volt egy olyan közös stratégiáról, amely soha nem valósult meg. Elérkeztünk 2001-hez és megtudtuk, hogy a terrorizmus globális jelenség, hogy ez nem piramisjellegű szervezet, hanem főként az interneten és a legjobb információtechnológiai rendszereken keresztül összekapcsolt sejtekből áll, amelynek gyökerei az egész világot átszövik és amelyek úgy és akkor sújtanak le, ahogyan és amikor akarnak. Ennek ellenére nincs uniós politika az internet ellenőrzésére vagy a polgárok számára határozott biztonsági szabályok biztosítására, akik nem értik, hogy az EU milyen intézkedéseket fogadott el vagy kíván elfogadni a közeljövőben. A legfontosabb intézkedés a terroristacselekményeket elősegítő, támogató vagy igazoló oldalakat biztosító szolgáltatók felelősségének megállapítása, például az olyan oldalak kötelező betiltásán keresztül, amelyek közvetlenül vagy közvetve olyan személykehez vezethetők vissza, akik erőszakot hirdetnek, arra buzdítanak vagy azt igazolják. Svájc már régóta ezt teszi, miközben Európa még mindig hezitál és a levegőbe beszél. Nincs közös álláspont a színlelt vallási gyülekezőhelyek vagy álimámok nyomon követésére, akik – amint az nemrégiben Hollandiában és Olaszországban is történt – az imádságra szánt helyeket arra használták, hogy elhintsék a gyűlölet csíráját, a Nyugat, a demokrácia, az emberi jogok – beleértve a nők jogait – elleni erőszakra való buzdítással támadásokat tervezzenek, ténylegesen terrortámadásokat indítva városainkban. Elnök úr, már nem elég csupán beszélni egy terrorizmus elleni közös stratégiáról; erőre és bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy döntéseket hozzunk és hogy egyrészről a jövőbeli támadások megelőzésének céljával, másrészről pedig hogy az olyan terroristasejtek semlegesítése céljából lépjünk fel, amelyek az árnyékban bújnak meg, és a szabadsággal, vallásszabadsággal és szólásszabadsággal kapcsolatos értékeink felhasználásával arra térítenek, hogy magát a szabadságot támadják meg. Dániában a nemrégiben, robbanóanyagokkal elkövetett támadás tervezésével gyanúsított személyek letartóztatása bizonyítja, hogy ez nem az az idő, amikor éberségünket alábbadhatjuk, és hogy a Dániában elfogadott terrorizmusellenes jogszabályok működnek, de ez ugyanakkor megnyomta a vészcsengőt az egész EU-ban. Többé már nem engedhetjük meg magunknak, hogy kizárólag a nemzeti jogszabályok hatékonyságára és az egyes országok nyomozóhatóságainak eredményességére támaszkodjunk, nagyobb mértékű koordinációra van szükségünk. A politikai korrektség mögött túl gyakran rejtőzik döntésképtelenség vagy vonakodás. Ami veszélyben van, az a demokrácia, a szabadság és az egyének ahhoz való joga, hogy békében és szabadon éljenek. A szabadság szabályokon keresztül érhető el. Meg kell tennünk azt, ami politikailag helyes ahhoz, hogy nemcsak saját népeinket, de a világ azon népeit is megóvjuk, akik tiszteletben tartják jogaikat és tudatában vannak kötelezettségeiknek. A késlekedéssel bűnsegéddé válunk. Zárjuk ezt a vitát egy azonnali lépések megtételére irányuló közös kötelezettségvállalással, amely nem feltételezett bal- vagy jobboldali álláspontokból áll, hanem erőteljes és egységes! Ez lesz a legmegfelelőbb formája annak, hogy lerójuk tiszteletünket azon emberek előtt, akik szeptember 11. óta világszerte életüket vesztették az atrocitásokban. Tartsuk mindannyian és mindenkor emberiség elleni bűncselekménynek a terrorizmust!"@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, vien tas faktas, kad šias diskusijas nukėlę iš liepos mėnesio į rugsėjį mes diskutuojame esant dabartinėms aplinkybėms, kai Taryba nedalyvauja svarstant mums rūpimus klausimus, rodo faktišką Europos nepasirengimą tvirtai ir nuosekliai spręsti terorizmo problemą ir, deja, Parlamento politinį silpnumą. Anksčiau įvairiose ES valstybėse egzistavusios teroristų grupuotės būdavo vidaus problema; Europai labiau susivienijus jau prabilta apie bendrą strategiją, bet tai nebuvo įgyvendinta. Taip mes sulaukėme 2001 m. ir sužinojome, kad terorizmas yra globalus reiškinys, kad tai nėra piramidinė organizacija, kad ją sudaro grupelės, susietos internetu ir geriausiomis IT sistemomis, išsibarsčiusios po visą pasaulį ir galinčios smogti, kaip jos nori ir kada nori. Nepaisant tai, Europos Sąjunga neturi jokios politikos dėl interneto kontrolės, apibrėžtų saugumo taisyklių pateikimo piliečiams, kurie nesupranta kokias priemones ES priėmė ar ketina priimti artimiausioje ateityje. Pati svarbiausia priemonė – numatyti interneto paslaugos teikėjo, kuris priima teroristų veiklą skatinančius, remiančius ar pateisinančius tinklalapius, atsakomybę, pavyzdžiui, nustatant, kad privalu uždrausti tinklalapius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su asmenimis, propaguojančiais, inicijuojančiais ar pateisinančiais smurtą. Šveicarija jau senokai visa tai realizuoja, o Europa vis dar svyruoja ir tuščiai kalba. Nėra bendros pozicijos dėl tariamai religinių susibūrimo vietų ar tariamų imamų, kurie, kaip neseniai įvyko Nyderlanduose ir Italijoje, maldai skirtas vietas naudojo sėti neapykantą, planuoti išpuolius, skatinant neapykantą Vakarams, demokratijai, žmogaus teisėms (įskaitant moterų teises) ir faktiškai organizuojant teroristinius išpuolius mūsų miestuose. Jau nepakanka, Pone Pirmininke, vien tik kalbėti apie bendrą kovos su terorizmu strategiją; mums reikia stiprybės ir drąsos priimti sprendimus, veikti tikslingai, viena vertus, kad būtų išvengta išpuolių, ir, kita vertus, kad būtų neutralizuotos pogrindyje slypinčios ir neofitus verbuojančios teroristų grupelės, kurios, pasinaudodamos mūsų laisvės, religijos ir žodžio laisvės vertybėmis, atakuoja pačią laisvę. Neseniai Danijoje atliktas asmenų, įtariamų išpuolių naudojant sprogmenis planavimu, areštas ne tik rodo, kad dabar ne laikas silpninti budrumą ir kad Danijoje priimti antiteroristiniai įstatymai veikia, bet ir siunčia pavojaus signalą visai ES. Mes negalime ir toliau leisti sau pasikliauti vien tik nacionalinių įstatymų veiksmingumu ir atskirų šalių specialiųjų tarnybų efektyvumu, nes mums būtina labiau koordinuoti veiksmus. Pernelyg dažnai politinis korektiškumas slepia nesugebėjimą ar nenorą priimti sprendimus. Tuo tarpu pavojus kyla demokratijai, laisvei ir žmonių teisei gyventi taikos ir laisvės sąlygomis. Laisvė pasiekiama taikant taisykles. Mes privalome padaryti tai, kas politiškai yra teisinga, kad apsaugotume ne tik savo žmones, bet ir tuos pasaulio gyventojus, kurie žino savo teises ir suvokia savo pareigas. Delsdami mes tampame blogų darbų talkininkais. Užbaikime šias diskusijas bendru įsipareigojimu imtis skubių priemonių, ir ne iš politinės dešinės ar kairės pozicijų, bet būdami stiprūs ir vieningi. Taip būtų geriausiai išreikšta pagarba visiems, kurių gyvenimą smurtas nutraukė įvairiose pasaulio vietose nuo rugsėjo 11 d. iki šios dienos. Kiekvienas mūsų visada turėtume laikyti terorizmą nusikaltimu žmogiškumui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, tas, ka, atliekot šīs debates no jūlija uz septembri, mēs tās veicam pašreizējos apstākļos, kad klāt nav Padomes pārstāvju jautājumos, ko mēs vēlamies risināt, tas vien rāda, ka Eiropa patiesībā nav gatava ar noteiktību un visaptveroši risināt terorisma problēmu, un Parlaments politiskajā ziņā diemžēl ir par vāju. Reiz dažādās ES tautās bija teroristu grupas, bija iekšējas problēmas, Eiropa jau bija lielākoties vienota, un jau tika risinātas sarunas par kopēju stratēģiju, kas tā arī nekad netika īstenota. Pienāca 2001. gads, un mēs iemācījāmies, ka terorisms ir globāls fenomens, kas nav piramīdveida organizācija, bet to veido šūnas, kas savienotas lielākoties ar interneta un labāko IT sistēmu palīdzību un kuras atrodas visā pasaulē, un ir spējīgas veikt uzbrukumus, kā vēlas un kad vēlas. Neskatoties uz to, Eiropas Savienībā nav politikas, kas kontrolētu internetu vai dotu skaidrus drošības noteikumus pilsoņiem, kuri nesaprot, kādus pasākumus ES ir pieņēmusi vai kurus pieņems tuvākajā nākotnē. Vissvarīgākais pasākums ir piemērot atbildību pakalpojumu sniedzējiem, kuri uztur interneta lapas, kas veicina, atbalsta vai attaisno teroristu aktivitātes, piemēram, obligāts to interneta lapu aizliegums, kurās tieši vai netieši var atrast personas, kuras pauž, kūda vai attaisno vardarbību. Šveicē tas jau tiek darīts ilgu laiku, kamēr Eiropa vēl joprojām vilcinās un veltīgi runā. Nav vienotas nostājas par to, lai uzraudzītu viltus reliģiskās sanāksmju vietas vai viltus imamus, kuri, kā tas nesen bija Nīderlandē un Itālijā, izmanto vietas, kuras ir paredzētas lūgšanām, lai paustu naidu, plānotu uzbrukumus, musinot uz vardarbību pret rietumiem, demokrātiju, cilvēktiesībām, tostarp sieviešu tiesībām, patiesībā – lai veiktu teroristu uzbrukumus mūsu pilsētās. Priekšsēdētāja kungs, vairs nepietiek ar runām par kopēju stratēģiju pret terorismu, mums ir vajadzīga stingrība un drosme, lai pieņemtu lēmumus, lai rīkotos saskaņā ar mērķi, no vienas puses novēršot turpmākos uzbrukumus, un no otras – neitralizējot teroristu šūnas, kas uzglūn ēnā un pievērš savai ticībai, izmantojot mūsu brīvības vērtības, ticības un vārda brīvību, lai uzbruktu brīvībai kā tādai. Nesenie aizdomās turamo personu aresti par uzbrukumu plānošanu, izmantojot sprāgstvielas, rāda, ka šis nav laiks, lai zaudētu modrību, un ka Dānijā pieņemtie pretterorisma likumi darbojas, bet tie arī raida trauksmes signālu visā ES. Mēs nevaram atļauties ilgāk paļauties vienīgi uz valstu tiesību aktu iedarbīgumu un atsevišķu valstu izmeklēšanas spēku efektivitāti, bet mums ir vajadzīga lielāka koordinācija. Pārāk bieži politkorektums noslēpj nespēju vai nepatiku pieņemt lēmumus. Mēs riskējam ar demokrātiju, brīvību un pilsoņu tiesībām dzīvot mierā un brīvībā. Brīvību panāk ar noteikumiem. Mums ir jādara tas, kas ir politiski pareizi, lai nosargātu ne tikai mūsu pilsoņus, bet arī tos cilvēkus, kuri visā pasaulē ciena savas tiesības un apzinās savus pienākumus. Jebkura kavēšanās padara mūs līdzvainīgus ļaundarībā. Lai šīs debates beigtos ar kopīgu apņemšanos veikt nekavējošas darbības, nevis ar iedomātām labējām vai kreisām nostājām, bet stipras un vienotas darbības. Tas būtu vislabākais cieņas apliecinājuma veids to dzīvību piemiņai, kuras, sākot no 11. septembra līdz šodienai, ir pārtraukusi nežēlība pasaulē. Lai mēs visi vienmēr terorismu uzskatītu par noziedzību pret cilvēci."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, aver rinviato questo dibattito da luglio a settembre e farlo nelle condizioni nelle quali lo stiamo facendo, con l'assenza del Consiglio rispetto alle problematiche che vogliamo sollevare, dimostra di per sé come l'Europa sia impreparata, di fatto, ad affrontare in maniera globale e forte il problema del terrorismo e come questo Parlamento purtroppo rimanga ancora politicamente troppo debole. Un tempo c'erano gruppi terroristici nelle varie nazioni dell'Unione, erano problemi interni, l'Europa era già in gran parte unita e già allora si parlava di una strategia comune che non è mai nata. Siamo arrivati al 2001 che ha dimostrato come il terrorismo sia globale, sia un'organizzazione non piramidale ma a cellule collegate tra loro soprattutto attraverso Internet e i migliori sistemi informatici, radicate in tutto il mondo e in grado di colpire come vogliono e quando vogliono. Ciononostante, non esiste una politica dell'Unione europea per il controllo di Internet e per dare regole certe di sicurezza ai cittadini, i quali non capiscono quali siano le misure adottate dall'Unione e quali si intendono adottare a breve termine. Prima fra tutte rendere responsabili i che danno spazio ai siti che fomentano, spalleggiano, giustificano le azioni terroristiche, per esempio con l'oscuramento obbligatorio di siti riconducibili in maniera diretta o indiretta a persone che predicano, incitano e giustificano la violenza. La Svizzera ha già realizzato tutto ciò da molto tempo, l'Europa ancora vacilla e disquisisce a vuoto. Non esiste una posizione comune per monitorare i falsi luoghi di culto, i falsi imam, che, come avvenuto anche recente in Olanda e in Italia, hanno utilizzato luoghi che sarebbero dovuti essere di preghiera per seminare odio, progettare attentati incitando alla violenza contro l'Occidente, la democrazia, i diritti umani, compresi quelli delle donne, fino ad attuare attentati terroristici nelle nostre città. Non basta più, signor presidente, parlare di una strategia comune contro il terrorismo, è necessario la forza e il coraggio di prendere decisioni, di agire con lo scopo, da un lato, di prevenire futuri attentati e, dall'altro, di rendere inoffensive le cellule terroristiche che si annidano e fanno proseliti utilizzando i nostri valori di libertà, di libertà di culto e di espressione, per agire proprio contro la libertà. Gli arresti effettuati nelle ultime ore in Danimarca di persone sospettate di preparare un attentato con impiego di esplosivi sono la dimostrazione che non è tempo per abbassare la guardia e che le leggi antiterrorismo approvate dalla Danimarca funzionano, ma lanciano anche un allarme per tutta l'Unione: non possiamo più permetterci di affidarci soltanto all'efficacia di leggi nazionali e all'efficienza delle forze investigative dei singoli paesi, occorre più coordinamento. Dietro il politicamente corretto troppe volte si nasconde l'incapacità o la non volontà di prendere decisioni. È a rischio la democrazia, la libertà e il diritto dei singoli a vivere in pace e in libertà! La libertà è garantita dalle regole! Noi dobbiamo fare ciò che è politicamente è giusto per salvaguardare non soltanto i nostri popoli, ma coloro che nel mondo intero hanno il rispetto dei propri diritti e sono consapevoli dei propri doveri. Ogni ritardo ci rende complici! Usciamo da questo dibattito con un impegno comune per realizzazioni immediate e non con presunte posizioni di destra o di sinistra, ma forti e uniti. Sarà questo il migliore omaggio al ricordo delle vite che dall'11 settembre ad oggi nel mondo sono state stroncate dalla barbarie. Per ciascuno di noi il terrorismo sia comunque e sempre un crimine contro l'umanità."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het feit dat dit debat werd verschoven van juli naar september en dat we dat nu houden in de huidige omstandigheden bij afwezigheid van de Raad over kwesties die wij aan de orde willen stellen, toont op zichzelf reeds aan dat Europa in feite niet voorbereid is op de resolute en uitgebreide aanpak van het terrorismeprobleem en dat dit Parlement in politiek opzicht helaas nog te zwak is. Vanaf het moment dat er terroristische groepen in de verschillende landen van de EU waren, waren er interne problemen. Europa was al grotendeels verenigd en er werd al gesproken over een gemeenschappelijke strategie die nooit werd verwezenlijkt. Het werd 2001 en we ontdekten dat terrorisme een mondiaal verschijnsel is dat geen piramidale organisatie kent, maar uit cellen bestaat die met elkaar via internet en de beste IT-systemen zijn verbonden, en dat wereldwijde wortels heeft en in staat is om toe te slaan wanneer en op een manier waarop de terroristen dat willen. Desondanks heeft de Europese Unie geen beleid inzake de controle van het internet en zij geeft ook geen duidelijke veiligheidsregels aan de burgers, die niet begrijpen welke maatregelen door de EU zijn aangenomen of in de nabije toekomst zullen worden aangenomen. De belangrijkste maatregel is het leggen van verantwoordelijkheid bij providers die onderdak bieden aan websites die terroristische activiteiten bevorderen, steunen en rechtvaardigen, bijvoorbeeld door de providers te verplichten tot verwijdering van sites die direct of indirect leiden naar personen die geweld preken, ertoe aanzetten of rechtvaardigen. Zwitserland doet dit al heel lang terwijl Europa nog steeds aarzelt en vruchteloos debatteert. Er is geen gemeenschappelijk standpunt inzake toezicht op zogenaamde religieuze ontmoetingsplaatsen of zogenaamde imams die, zoals onlangs in Nederland en Italië gebedsplaatsen hebben gebruikt om haat te zaaien, om aanslagen te plannen door het aanzetten van geweld tegen het westen, de democratie, de mensenrechten inclusief de rechten van de vrouw en door het feitelijk plegen van terroristische aanslagen in onze steden. Mijnheer de Voorzitter, het volstaat niet langer om te praten over een gemeenschappelijke strategie tegen terrorisme; we hebben kracht en moed nodig om enerzijds beslissingen te nemen en doelgericht te handelen, en om toekomstige aanslagen te voorkomen en anderzijds om terroristische cellen te neutraliseren die zich schuilhouden en die bekeerlingen maken door onze waarden met betrekking tot vrijheid van godsdienst en van meningsuiting te gebruiken om aanslagen op de vrijheid zelf te plegen. De recente arrestaties in Denemarken van personen die verdacht worden van het plannen van een aanslag met explosieven tonen aan dat we onze waakzaamheid nu niet mogen laten verslappen en dat de anti-terreurwetgeving van Denemarken functioneert, maar zij luiden ook de alarmklok voor de hele EU. We kunnen niet langer uitsluitend vertrouwen op de effectiviteit van nationale wetgeving en de efficiëntie van inlichtingendiensten in de afzonderlijke landen, maar we hebben meer coördinatie nodig. Al te vaak schuilt achter politieke correctheid een onvermogen tot of een weerstand tegen het nemen van beslissingen. Wat gevaar loopt, is de democratie, de vrijheid en het recht van mensen om in vrede en vrijheid te leven. Vrijheid wordt verwezenlijkt met behulp van regels. We moeten doen wat politiek juist is, niet alleen onze eigen mensen te beschermen, maar ook al die mensen over de hele wereld die hun rechten eerbiedigen en zich bewust zijn van hun verplichtingen. Elk uitstel maakt ons medeschuldig aan onrecht. Laten we dit debat besluiten met een gezamenlijke toezegging om onmiddellijk stappen te nemen, niet met zogenaamde linker- of rechtervleugelstandpunten, maar sterk en verenigd. Dat is het beste eerbewijs bij de herdenking van de mensen die vanaf 11 september tot op de dag van vandaag over de hele wereld door gruweldaden om het leven zijn gekomen. Laten wij allemaal het terrorisme beschouwen als een misdrijf tegen de menselijkheid."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Fakt, że przełożywszy tę debatę z lipca na wrzesień, odbywamy ją w obecnych okolicznościach, przy braku Rady, w sprawach, które chcemy omawiać, pokazuje sam z siebie, że Europa jest w rzeczywistości nieprzygotowana do poradzenia sobie z problemem terroryzmu w sposób stanowczy i wyczerpujący oraz że ten parlament jest niestety nadal zbyt słaby pod względem politycznym. Kiedyś istniały grupy terrorystyczne w różnych krajach EU, występowały wewnętrzne problemy, Europa była już w znacznym stopniu zjednoczona i prowadzono rozmowy już o wspólnej strategii, która nigdy się nie zmaterializowała. Dotarliśmy do roku 2001 i dowiedzieliśmy się, że terroryzm jest zjawiskiem globalnym, że nie jest to organizacja o strukturze piramidy, ale że jest złożona z komórek komunikujących się głównie przez Internet i przez najlepsze systemy IT, z korzeniami rozproszonymi na całym świecie i zdolne do zaatakowania, jak chcą i kiedy chcą. Pomimo tego nie istnieje strategia Unii Europejskiej dotycząca kontroli Internetu lub wyznaczająca określone zasady bezpieczeństwa obywatelom, którzy nie rozumieją, jakie środki zostały przyjęte przez EU lub przyjęcie jakich przewiduje się w najbliższej przyszłości. Najważniejszym środkiem jest nałożenie odpowiedzialności na dostawców, którzy udostępniają strony, które promują, wspierają, bądź usprawiedliwiają działania terrorystyczne, na przykład poprzez obowiązkowe blokowanie stron, które mogą prowadzić bezpośrednio bądź pośrednio do osób, które głoszą, usprawiedliwiają bądź wzywają do przemocy. Szwajcaria robi to już od dawna, podczas, gdy Europa nadal się waha i dyskutuje na próżno. Nie ma wspólnego stanowiska w sprawie monitorowania pozornych miejsc spotkania religijnego bądź imamów oszustów, którzy - jak to ostatnio zdarzyło się w Holandii i we Włoszech - wykorzystywali miejsca, które powinny być poświęcone modlitwie, na sianie nienawiści, na planowanie ataków, podjudzając do przemocy przeciw Zachodowi, demokracji, prawom człowieka, włączając w to prawa kobiet, przeprowadzając ataki terrorystyczne w naszych miastach. Nie wystarczy już, panie przewodniczący, mówić o wspólnej strategii przeciw terroryzmowi. Potrzebujemy siły i odwagi do podjęcia decyzji, do działań w celu z jednej strony przeciwdziałania przyszłym atakom, a z drugiej neutralizacji komórek terrorystycznych, które czają się w cieniu i nawracają, korzystając z naszych wartości wolności, wolności religii i wolności słowa, aby atakować wolność samą w sobie. Obecne aresztowania w Danii osób podejrzewanych o planowanie ataków przy użyciu materiałów wybuchowych, pokazują, że nie jest to czas na opuszczanie straży i że prawa antyterrorystyczne przyjęte przez Danię działają, ale aresztowania te wywołują także alarm w Europie. Nie możemy już sobie pozwalać na opieranie się jedynie na efektywności prawa krajowego i efektywności sił śledczych z indywidualnych krajów, lecz potrzebujemy więcej koordynacji. Zbyt często polityczna poprawność przykrywa niemożność bądź niechęć do podejmowania decyzji. To, co jest zagrożone, to demokracja, wolność, prawo poszczególnych osób do życia w pokoju i wolności. Wolność osiąga się poprzez zasady. Musimy robić to, co jest politycznie słuszne dla strzeżenia nie tylko własnych obywateli, ale także tych osób na świecie, które przestrzegają swoich praw i są świadome swoich obowiązków. Jakiekolwiek opóźnienie sprawia, że jesteśmy współwinni przestępstwa. Opuśćmy tę debatę z wspólnym postanowieniem podjęcia natychmiastowych kroków, nie z odrębnymi z stanowiskami z prawego bądź lewego skrzydła, ale silni i zjednoczeni. To będzie najlepsza forma hołdu pamięci tych istnień, które od 11 września do dziś zostały pozbawione życia na świecie poprzez zbrodnie. Niech każdy z nas zawsze uważa terroryzm za zbrodnię przeciwko ludzkości."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o facto de, após o adiamento deste debate de Julho para Setembro, estarmos a realizá-lo nestas circunstâncias, com a ausência do Conselho relativamente às questões que queremos levantar, demonstra, só por si, que a Europa não está, efectivamente, preparada para enfrentar o problema do terrorismo com firmeza e de modo abrangente, e que este Parlamento continua ainda, infelizmente, demasiado fraco em termos políticos. No passado havia grupos terroristas nas várias nações da UE, havia problemas internos, a Europa já estava em grande parte unida e já se falava numa estratégia comum que nunca foi concretizada. Chegámos a 2001 e percebemos que o terrorismo é um fenómeno global, que não é uma organização em pirâmide, mas antes constituída por células interligadas, sobretudo, através da Internet e dos melhores sistemas informáticos, radicadas em todo o mundo e capazes de matar como e quando querem. Apesar disso, não há uma política da União Europeia para o controlo da Internet ou para dar regras efectivas de segurança aos cidadãos, que não compreendem que medidas foram adoptadas pela União ou quais se pensa adoptar no futuro próximo. A medida mais importante é a responsabilização dos fornecedores de serviços de Internet que albergam sítios que promovem, apoiam ou justificam actividades terroristas, por exemplo, com o barramento compulsivo de sítios que, directa ou indirectamente, possam conduzir a pessoas que pregam ou justificam a violência, ou que a ela incitam. A Suíça faz isso já há muito tempo, enquanto a Europa continua a vacilar e a não passar das palavras aos actos. Não há uma posição comum para monitorizar os falsos locais de culto, os falsos imãs que, como aconteceu ainda recentemente nos Países Baixos e em Itália, se serviram de lugares que deveriam ser de oração para semear o ódio, para planear atentados incitando à violência contra o Ocidente, a democracia, os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, e que, efectivamente, promovem ataques terroristas nas nossas cidades. Já não basta, Senhor Presidente, falar de uma estratégia comum contra o terrorismo; precisamos de força e de coragem para tomar decisões, para agir com o objectivo, por um lado, de prevenir futuros atentados e, por outro, de neutralizar as células terroristas que operam na sombra e ganham adeptos usando os nossos valores da liberdade, liberdade de religião e de expressão, para atacar a própria liberdade. As recentes detenções, na Dinamarca, de pessoas suspeitas de planearem um atentado bombista demonstram que não é o momento adequado para baixarmos a guarda e que as leis antiterrorismo adoptadas pela Dinamarca estão a surtir efeito, mas lançam também um sinal de alarme por toda a União. Não podemos continuar a permitir-nos confiar exclusivamente na eficácia das leis nacionais e na eficiência das forças de investigação de cada um dos países: precisamos de mais coordenação. Muitas vezes, por detrás do politicamente correcto, esconde-se a incapacidade ou a relutância em tomar decisões. O que está em risco é a democracia, a liberdade e o direito das pessoas a viverem em paz e em liberdade. A liberdade alcança-se através de regras. Temos de fazer o que é politicamente adequado para salvaguardar não só os nossos próprios povos, mas também aqueles que, em todo o mundo, respeitam os seus direitos e têm consciência dos seus deveres. Todos os atrasos nos tornam cúmplices do mal! Saiamos deste debate com um compromisso comum de começar a agir desde já, não com alegadas posições de esquerda ou de direita, mas fortes e unidos. Será essa a melhor maneira de homenagearmos a memória das vidas que, desde o 11 de Setembro até agora, foram ceifadas, em todo o mundo, pela barbárie. Que todos nós consideremos sempre o terrorismo como um crime contra a humanidade."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, aver rinviato questo dibattito da luglio a settembre e farlo nelle condizioni nelle quali lo stiamo facendo, con l'assenza del Consiglio rispetto alle problematiche che vogliamo sollevare, dimostra di per sé come l'Europa sia impreparata, di fatto, ad affrontare in maniera globale e forte il problema del terrorismo e come questo Parlamento purtroppo rimanga ancora politicamente troppo debole. Un tempo c'erano gruppi terroristici nelle varie nazioni dell'Unione, erano problemi interni, l'Europa era già in gran parte unita e già allora si parlava di una strategia comune che non è mai nata. Siamo arrivati al 2001 che ha dimostrato come il terrorismo sia globale, sia un'organizzazione non piramidale ma a cellule collegate tra loro soprattutto attraverso Internet e i migliori sistemi informatici, radicate in tutto il mondo e in grado di colpire come vogliono e quando vogliono. Ciononostante, non esiste una politica dell'Unione europea per il controllo di Internet e per dare regole certe di sicurezza ai cittadini, i quali non capiscono quali siano le misure adottate dall'Unione e quali si intendono adottare a breve termine. Prima fra tutte rendere responsabili i che danno spazio ai siti che fomentano, spalleggiano, giustificano le azioni terroristiche, per esempio con l'oscuramento obbligatorio di siti riconducibili in maniera diretta o indiretta a persone che predicano, incitano e giustificano la violenza. La Svizzera ha già realizzato tutto ciò da molto tempo, l'Europa ancora vacilla e disquisisce a vuoto. Non esiste una posizione comune per monitorare i falsi luoghi di culto, i falsi imam, che, come avvenuto anche recente in Olanda e in Italia, hanno utilizzato luoghi che sarebbero dovuti essere di preghiera per seminare odio, progettare attentati incitando alla violenza contro l'Occidente, la democrazia, i diritti umani, compresi quelli delle donne, fino ad attuare attentati terroristici nelle nostre città. Non basta più, signor presidente, parlare di una strategia comune contro il terrorismo, è necessario la forza e il coraggio di prendere decisioni, di agire con lo scopo, da un lato, di prevenire futuri attentati e, dall'altro, di rendere inoffensive le cellule terroristiche che si annidano e fanno proseliti utilizzando i nostri valori di libertà, di libertà di culto e di espressione, per agire proprio contro la libertà. Gli arresti effettuati nelle ultime ore in Danimarca di persone sospettate di preparare un attentato con impiego di esplosivi sono la dimostrazione che non è tempo per abbassare la guardia e che le leggi antiterrorismo approvate dalla Danimarca funzionano, ma lanciano anche un allarme per tutta l'Unione: non possiamo più permetterci di affidarci soltanto all'efficacia di leggi nazionali e all'efficienza delle forze investigative dei singoli paesi, occorre più coordinamento. Dietro il politicamente corretto troppe volte si nasconde l'incapacità o la non volontà di prendere decisioni. È a rischio la democrazia, la libertà e il diritto dei singoli a vivere in pace e in libertà! La libertà è garantita dalle regole! Noi dobbiamo fare ciò che è politicamente è giusto per salvaguardare non soltanto i nostri popoli, ma coloro che nel mondo intero hanno il rispetto dei propri diritti e sono consapevoli dei propri doveri. Ogni ritardo ci rende complici! Usciamo da questo dibattito con un impegno comune per realizzazioni immediate e non con presunte posizioni di destra o di sinistra, ma forti e uniti. Sarà questo il migliore omaggio al ricordo delle vite che dall'11 settembre ad oggi nel mondo sono state stroncate dalla barbarie. Per ciascuno di noi il terrorismo sia comunque e sempre un crimine contro l'umanità."@ro18
"Pán predseda, dámy a páni, skutočnosť, že sme túto rozpravu presunuli z júla na september, že tu dnes o tejto otázke diskutujeme bez Rady, sama osebe dokazuje, že Európa je v skutočnosti nepripravená rozhodne a komplexne riešiť problém terorizmu a že tento Parlament je v politickom ohľade stále príliš slabý. Kedysi existovali teroristické skupiny v rámci rôznych národov EÚ, predstavovali vnútorné problémy, Európa bola z veľkej miery zjednotená a už vtedy sa viedli diskusie o spoločnej stratégií, ktorá sa nikdy nestala realitou. Prišiel rok 2001 a my sme zistili, že terorizmus je globálny fenomén, že nepredstavuje pyramídovú organizáciu, ale pozostáva z buniek, ktoré sú prepojené najmä cez internet a najlepšie systémy informačných technológií, ktoré majú základne na celom svete a sú schopné zaútočiť akokoľvek a kedykoľvek. Napriek tomu neexistuje politika Európskej únie zameraná na kontrolu internetu alebo poskytujúca konečné bezpečnostné pravidlá pre občanov, ktorí nechápu, aké opatrenia EÚ prijíma alebo plánuje prijať v blízkej budúcnosti. Najdôležitejším opatrením je postaviť na zodpovednosť poskytovateľov webhostingu stránok, ktoré presadzujú, podporujú alebo ospravedlňujú teroristickú činnosť, napríklad prostredníctvom zákazu stránok, ktorých priame alebo nepriame prepojenie na osoby, ktoré kážu, ospravedlňujú násilie alebo k nemu nabádajú, je možné vystopovať. Švajčiarsko toto všetko už veľmi dlho uplatňuje zatiaľ, čo Európa váha a vedie zbytočné diskusie. Neexistuje spoločné stanovisko týkajúce sa monitorovania falošných priestorov určených na stretnutia veriacich alebo falošných imamov, ktorí, ako sa nedávno dokázalo v Holandsku a Taliansku, využívajú priestory, ktoré mali byť určené na modlitby, na rozsievanie nenávisti, plánovanie útokov, podnecovaním násilia proti Západu, demokracii, ľudským právam vrátane práv žien, v skutočnosti na vykonávanie útokov na naše mestá. Už nestačí, pán predseda, hovoriť o spoločnej stratégii na boj proti terorizmu. Potrebujeme silu a odvahu, aby sme prijali rozhodnutia, cielene vyvíjali činnosť, aby sme na jednej strane predišli budúcim útokom a aby sme na strane druhej zneškodnili teroristické bunky, ktoré sa ukrývajú v tieni a ktoré zneužívajú naše hodnoty slobody, slobody vierovyznania a prejavu na to, aby útočili na slobodu samotnú. Prebiehajúce zatýkanie osôb podozrivých z plánovania útokov, pri ktorých sa využívajú výbušniny, v Dánsku, dokazuje, že nie je čas na to, aby sme poľavili v ostražitosti a že protiteroristické zákony, ktoré prijalo Dánsko, fungujú, avšak zároveň sú jasným signálom pre celú EÚ. Nemôžeme si už dovoliť spoliehať sa výlučne na účinnosť vnútroštátnych zákonov a efektivitu vyšetrovacích orgánov z jednotlivých krajín, ale potrebujeme užšiu koordináciu. Veľmi často politická korektnosť ukrýva neschopnosť alebo neochotu prijať rozhodnutia. Demokracia, sloboda a právo jednotlivca žiť v mieri a slobode sú ohrozené. Sloboda sa dosahuje prostredníctvom pravidiel. Musíme urobiť to, čo je politicky správne, s cieľom ochrániť nielen našich vlastných občanov, ale aj ľudí na celom svete, ktorí dodržiavajú svoje práva a sú si vedomí svojich povinností. Akékoľvek zdržanie z nás robí komplicov v tomto zločineckom konaní. Ukončime túto rozpravu spoločným záväzkom na prijatie bezodkladných opatrení, nie s predpokladanými ľavicovými a pravicovými stanoviskami, ale opatrení, ktoré sú silné a zjednotené. Bude to najlepšia forma úcty pamiatke životov, ktoré sa od septembra 2001 na celom svete stali obeťou brutality. Želám si, aby sme terorizmus navždy považovali za zločin proti ľudskosti."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, dejstvo, da imamo to razpravo v sedanjih okoliščinah, brez navzočnosti Sveta, potem ko smo jo preložili z julija na september, o vprašanjih, ki jih želimo obravnavati, kaže le na to, da Evropa dejansko ni pripravljena, da bi težavo terorizma rešila odločno in celovito ter da je ta parlament še vedno prešibek v političnem smislu. Nekoč so bile teroristične skupine v različnih narodih EU, imeli smo notranje težave, Evropa je bila že večinoma združena in pogovarjali smo se že o skupni strategiji, ki se nikoli ni uresničila. Po letu 2001 smo ugotovili, da je terorizem globalni pojav, da ni organiziran v obliki piramide, ampak da je organiziran v celice, ki so med seboj povezane zlasti prek interneta in najboljših informacijskih sistemov ter imajo korenine po vsem svetu in lahko napadejo kakor želijo in kadar želijo. Kljub temu Evropska unija nima na voljo politike za nadzor nad internetom ali določanje natančnih varnostnih pravil za državljane, ki ne razumejo, katere ukrepe je sprejela EU ali katere ukrepe naj bi sprejela v bližnji prihodnosti. Najpomembnejši ukrep je uvedba odgovornosti ponudnikov spletnih strani za strani, ki spodbujajo, podpirajo ali upravičujejo teroristične dejavnosti, na primer z obvezno prepovedjo strani, ki so neposredno ali posredno povezane z osebami, ki hvalijo, spodbujajo ali upravičujejo nasilje. Švica to dela že dolgo časa, medtem ko Evropa še vedno okleva in razpravlja zaman. Sprejeto ni bilo nobeno skupno stališče za spremljanje lažnih verskih zbirališč ali lažnih imamov, ki so, kot se je nedavno zgodilo na Nizozemskem in v Italiji, uporabljali prostore, ki so namenjeni molitvi, za izkazovanje sovraštva, načrtovanje napadov s spodbujanjem nasilja zoper Zahod, demokracijo, vključno s pravicami žensk, s čimer so dejansko sprožili teroristične napade v naših mestih. Gospod predsednik, pogovori o skupni strategiji boja proti terorizmu ne zadoščajo več; potrebujemo moč in pogum za sprejetje odločitev, za ukrepanje s ciljem preprečiti prihodnje napade na eni strani in ustaviti teroristične celice, ki se skrivajo v senci, na drugi strani, ter spreobrniti ljudi z uporabo naših vrednot svobode, verske svobode in svobode izražanja, da bi preprečili napade na svobodo. Nedavne aretacije oseb, ki so bile osumljene načrtovanja napada z uporabo eksploziva na Danskem, kažejo, da zdaj ne smemo postati manj pozorni in da protiteroristični zakoni, ki jih je sprejela Danska, delujejo, poleg tega pa so tudi opozorilo za celo EU. Ne moremo se več opirati le na učinkovitost naših nacionalnih zakonov in uspešnost preiskovalnih organov iz posameznih držav, ampak potrebujemo več sodelovanja. Vse prepogosto se s politično korektnostjo prikrije nezmožnost sprejemanja odločitev ali nasprotovanje njihovemu sprejemanju. Ogroženi so demokracija, svoboda in pravica posameznikov, da živijo v miru in svobodi. Svobodo je mogoče doseči s pravili. Narediti moramo vse, kar je politično ustrezno, da zaščitimo naše narode in narode po svetu, ki spoštujejo svoje pravice in se zavedajo svojih dolžnosti. Z zamudami smo soodgovorni za krivice. Zaključimo to razpravo s skupnim prizadevanjem za sprejetje takojšnjih ukrepov, ne z domnevnimi levo ali desno usmerjenimi stališči, ampak odločno in združeno. To bo najboljši način za poklon spominu na žrtve hudodelstev po 11. septembru po vsem svetu. Terorizem moramo vedno obravnavati kot zločin zoper človeštvo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Det faktum att vi efter att ha skjutit upp denna debatt från juli till september nu håller den under dessa omständigheter, utan rådets närvaro vid de frågor vi vill ta upp, visar i sig att EU i själva verket inte är berett att ta itu med problemet med terrorismen på ett bestämt och heltäckande sätt, och att parlamentet tyvärr fortfarande är för svagt i politiskt hänseende. Det har även tidigare funnits terroristgrupper i EU:s olika länder, och det har funnits inhemska problem. Europa var redan i stort sett enat och redan talades det om en gemensam strategi som aldrig blev verklighet. Det blev 2001 och vi insåg att terrorismen är en global företeelse. Den är inte en pyramidorganisation utan utgörs av celler som är förbundna med varandra främst via Internet och de bästa IT-systemen. Den har rötter över hela världen och kan slå till hur som helst och när som helst. Trots detta finns det ingen EU-strategi för att kontrollera Internet eller för att fastställa tydliga säkerhetsregler för medborgarna, som inte förstår vilka åtgärder EU har antagit eller kommer att anta under den närmaste framtiden. Den viktigaste åtgärden är att införa ett ansvar för Internetleverantörer som är värdar för webbplatser som främjar, stöder eller försvarar terrorverksamhet, t.ex. genom obligatorisk spärrning av webbplatser som direkt eller indirekt kan spåras till personer som predikar, uppmuntrar till eller försvarar våld. Schweiz har länge gjort allt detta, medan EU fortfarande tvekar och kommer med tomma ord. Det finns ingen gemensam ståndpunkt om övervakning av falska religiösa mötesplatser eller falska imamer som, vilket nyligen inträffade i Nederländerna och Italien, utnyttjat platser avsedda för bön för att i stället så hat, planera attacker genom att uppmuntra till våld mot väst, demokratin, de mänskliga rättigheterna inklusive kvinnors rättigheter och faktiskt genomföra terrorattacker i våra städer. Det är inte längre tillräckligt att tala om en gemensam strategi mot terrorism. Vi behöver styrkan och modet att fatta beslut och agera med målsättningen att å ena sidan förhindra framtida attacker och å andra sidan neutralisera de terroristceller som döljer sig i skuggorna och vinner anhängare genom att utnyttja våra värden – vår frihet, religionsfrihet och yttrandefrihet – för att angripa själva friheten. Gripandena i Danmark alldeles nyligen av personer som misstänks för att ha planerat en attack med sprängämnen visar att vi inte får sänka garden nu och att de antiterrorlagar som införts i Danmark fungerar, men de är också en varning för hela EU. Vi kan inte längre tillåta oss att enbart förlita oss på att de nationella lagarna är effektiva och att utredningsgrupper från enskilda länder gör vad de ska, utan vi behöver mer samordning. Politisk korrekthet döljer alltför ofta en oförmåga eller ovilja att fatta beslut. Det som står på spel är demokratin, friheten och enskildas rätt att leva i fred och frihet. Frihet kräver regler. Vi måste göra det som är politiskt riktigt för att skydda inte bara våra egna folk utan även de folk i hela världen som respekterar sina rättigheter och är medvetna om sina skyldigheter. Om vi dröjer blir vi medskyldiga till missgärningarna. Låt oss avsluta denna debatt med ett gemensamt åtagande att vidta omedelbara åtgärder, inte med förmenta vänster- eller högerpositioner utan starka och enade. Det är det bästa sättet att hylla minnet av alla de liv som släckts i förtid över hela världen till följd av illdåd, från den 11 september 2001 och fram till i dag. Vi måste alla alltid se terrorism som ett brott mot mänskligheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"provider"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph