Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! 2001-2007 sind sechs Jahre, in denen die Terrorismusbekämpfung politisch motiviert auf den Weg gebracht worden ist. Das einzige, was man in diesen sechs Jahren sehen konnte, ist, dass auf jede Maßnahme, die geschah, politisch eine Antwort gesucht worden ist. Was ich aber vermisse, ist der Ansatz: Wie entwickelt sich die europäische Politik zur Bekämpfung des Terrorismus im globalen Zusammenhang? Welche Rolle nehmen wir ein? Welche Rolle wollen wir weltweit einnehmen? Haben wir ein Konzept dahinter? Ich habe bis jetzt noch kein Konzept und auch noch kein Papier, weder der Kommission noch des Rates noch — im Übrigen — von einem der Mitgliedstaaten gesehen, in denen eine kurzfristige, eine mittelfristige und langfristige Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus vorgeschlagen wird. Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, die kurzfristige Wirkungen haben, Finanzströme einzudämmen. Das war hervorragend! Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, mittelfristig Terrorismus zu bekämpfen, indem man versucht, durch biometrische Daten in Ausweisdokumenten — was ich persönlich nicht für zielführend halte, aber es war die politische Mehrheit — den Terrorismus zu bekämpfen. Auf langfristiger Ebene, im Bereich der Entwicklungshilfe, die als Sicherheitspolitik verstanden werden kann, sehe ich keine Fortschritte, sehe ich keine Bewegung. Ich sehe auch keine Bewegung, Respekt vor den Kulturen zu haben, aus denen vermeintlich Terrorismus entstehen kann, dass wir also nicht in die Welt hinausgehen und versuchen, unsere Gesellschaft anderen zu vermitteln, sondern dass wir versuchen, ineinander globalisiert, in einer globalisierten Welt vernünftig zusammenzuleben. Die Frage ist also: Welche Rolle wird Europa einnehmen? Die Antworten seit dem 11. September 2001 waren vielfältiger Aktionismus: Jedes Mal haben die Regierungen versucht, nach Anschlägen ihre Bevölkerung zu beruhigen, indem kurzfristig Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind, sei es unmittelbar nach den tragischen Anschlägen in London die britische Vehemenz, mit der die Vorratsdatenspeicherung durchgedrückt worden ist, sei es anderswo — wenn z. B. in der Bundesrepublik Deutschland versucht wird, Online-Durchsuchungen durchzusetzen. Es fehlt das Konzept dahinter. Und Grundrechtseingriffe, ähnlich wie damals zu Zeiten der Notstandsgesetze, alleine werden das Problem nicht lösen. Wenn wir den Terrorismus erfolgreich bekämpfen wollen, dann müssen wir definieren, welche Rolle Europa in der Welt in diesem Kampf einnimmt, und nicht den nationalen Aktionismus verfolgen, der dann in Europa nur exekutiert wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, období let 2001 – až 2007 představuje šest let politicky motivovaného boje proti terorismu. Jediná skutečnost, kterou jsme během těchto šesti let zaznamenali, je hledání politické reakce na každé přijaté opatření. To, co však postrádám, je přístup s ohledem na rozvoj evropské politiky potírání terorismu ve světovém měřítku. Jakou úlohu zde hrajeme? A jakou úlohu chceme v celosvětovém měřítku hrát? Máme nosný plán? Dodnes se mi nedostal do rukou žádný plán ani dokument, ať již ze strany Komise nebo Rady, případně ze strany některého členského státu, v němž by byla navržena krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá strategie boje proti terorismu. Přijali jsme opatření s krátkodobým účinkem, která zastavila finanční toky, což je vynikající. Přijali jsme opatření, jejichž cílem je potírání terorismu ve střednědobém výhledu, a to začleněním biometrických údajů do identifikačních dokumentů, které osobně nepovažuji za správný přístup, rozhodla o něm však politická většina. Pokud jde o dlouhodobý horizont, nevidím žádný pokrok ani vývoj v oblasti rozvojové pomoci, kterou je možno vnímat také jako bezpečnostní politiku. Rovněž si nejsem vědom žádného vývoje, pokud jde o respektování kultur, v rámci nichž se terorismus může pravděpodobně vyvinout, což ve smyslu našeho úsilí o globální život znamená slušné vzájemné soužití, spíše než vyjet do světa a snažit se vnutit náš společenský model ostatním. Otázkou tedy je, jako úlohu přijme Evropa? Reakce spočívají od 11. září 2001 v různých druzích akcí. Vždy, když dojde k nějakému útoku, příslušné vlády se snaží uchlácholit obyvatelstvo přijetím krátkodobých opatření, ať již je to razance, s níž Velká Británie bezprostředně po tragických útocích na Londýn prosazovala uchovávání osobních údajů, nebo snaha Německa o kontrolu nad vyhledáváním na internetu. Chybí nám nosný plán. Samotné omezování základních práv, tak jako v době uplatňování předpisů pro mimořádný stav, tento problém nevyřeší. Přejeme-li si úspěšně bojovat proti terorismu, musíme určit úlohu, kterou hraje v tomto boji Evropa ve světě, spíše než se držet vnitrostátního akcionismu, který je pak uplatňován pouze v Evropě."@cs1
"Hr. formand! 2001-2007 er en periode på seks år, hvor bekæmpelse af terrorisme blev lanceret med et politisk motiv. Det eneste, man har kunnet se i disse seks år, er, at der i forbindelse med hvert tiltag, der har været iværksat, politisk er blevet søgt et svar. Men hvad jeg savner, er følgende: Hvordan udvikler den europæiske politik om bekæmpelse af terrorisme sig i global sammenhæng? Hvilken rolle indtager vi? Hvilken rolle ønsker vi at indtage globalt? Har vi et koncept bag? Jeg har ikke hidtil set noget koncept og heller ikke noget dokument, hverken fra Kommissionen eller Rådet eller - i øvrigt - fra nogen af medlemsstaterne, hvor der foreslås en kortsigtet, en mellemlang og en langsigtet strategi til bekæmpelse af terrorisme. Vi har iværksat foranstaltninger, som har virket kortsigtet med henblik på at bremse finansielle strømme. Det var fremragende! Vi har iværksat tiltag med henblik på at bekæmpe terrorisme på mellemlang sigt, idet man forsøger at bekæmpe terrorisme ved hjælp af biometriske data i identifikationspapirer - hvilket jeg personligt ikke mener er målbevidst, men sådan ville det politiske flertal det. På lang sigt og i forbindelse med udviklingsbistand, som kan opfattes som sikkerhedspolitik, ser jeg ikke nogen fremskridt, ser jeg ikke nogen bevægelse. Jeg ser heller ikke nogen bevægelse hen imod at have respekt for kulturer, hvorfra der formentlig kan opstå terrorisme, at vi altså ikke går ud i verden og forsøger at præsentere vores samfund over for andre, men at vi forsøger at leve fornuftigt sammen i en globaliseret verden globaliseret i hinanden. Spørgsmålet er således: Hvilken rolle ønsker Europa at indtage? Svarene siden den 11. september 2001 har været mangfoldig handling: Hver gang har regeringerne forsøgt at berolige deres befolkninger efter angreb, idet der er blevet iværksat kortsigtede foranstaltninger, hvad enten det har været den britiske voldsomhed umiddelbart efter de tragiske angreb i London, hvormed dataopbevaring blev presset igennem, eller andre steder - når der f.eks. i Tyskland er gjort forsøg på at gennemføre onlinegennemsøgninger. Der mangler et koncept bag. Og indgreb i de grundlæggende rettigheder alene, ligesom dengang med nødlovene, løser ikke problemet. Hvis vi ønsker at bekæmpe terrorisme med succes, skal vi definere, hvilken rolle Europa indtager i verden i denne kamp, og ikke følge den nationale handling, som så kun gennemføres i Europa."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, το διάστημα 2001-2007 είναι μια εξαετία καταπολέμησης της τρομοκρατίας με πολιτικά κίνητρα. Το μόνο που μπορούσε κανείς να δει τα έξι αυτά χρόνια ήταν πως για κάθε μέτρο που λαμβανόταν επιδιωκόταν να δοθεί μια πολιτική απάντηση. Αυτό, όμως, που θεωρώ ότι λείπει είναι μια προσέγγιση που θα αφορά την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε διεθνές πλαίσιο. Ποιον ρόλο διαδραματίζουμε; Ποιον ρόλο θέλουμε να διαδραματίσουμε παγκοσμίως; Έχουμε ένα σχέδιο γι’ αυτό; Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα ούτε σχέδιο ούτε κάποιο έγγραφο, είτε από την Επιτροπή είτε από το Συμβούλιο –ή, παρεμπιπτόντως, από κάποιο κράτος μέλος– όπου θα προτεινόταν μια βραχυπρόθεσμη, μια μεσοπρόθεσμη και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δρομολογήσαμε μέτρα που έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, περιορίζοντας τη ροή χρημάτων – κάτι που ήταν εξαίρετο. Δρομολογήσαμε μέτρα για τη μεσοπρόθεσμη καταπολέμηση της τρομοκρατίας περιλαμβάνοντας βιομετρικά στοιχεία σε έγγραφα ταυτότητας – κάτι που προσωπικά δεν θεωρώ ότι αποτελεί σωστή προσέγγιση, αυτό όμως αποφάσισε η πολιτική πλειοψηφία. Μακροπρόθεσμα, δεν βλέπω καμία πρόοδο ή κινητικότητα στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, που μπορεί να λάβει κανείς ως πολιτική ασφαλείας. Επίσης, δεν βλέπω καμία κίνηση όσον αφορά τον σεβασμό των πολιτισμών από τους οποίους υποτίθεται ότι μπορεί να προκύψει η τρομοκρατία· δηλαδή να προσπαθήσουμε να συμβιώσουμε, να συνυπάρξουμε αξιοπρεπώς σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, αντί να βγαίνουμε προς τα έξω και να προσπαθούμε να κάνουμε γνωστή την κοινωνία μας στον υπόλοιπο κόσμο. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιον ρόλο θα αναλάβει η Ευρώπη. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι απαντήσεις ήταν μια πολύμορφη δραστηριότητα: κάθε φορά που σημειωνόταν επίθεση, οι αντίστοιχες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τον πληθυσμό τους επιβάλλοντας βραχυπρόθεσμα μέτρα, είτε πρόκειται για τη σφοδρότητα με την οποία οι Βρετανοί επέβαλαν τη διατήρηση δεδομένων αμέσως μετά τις τραγικές επιθέσεις στο Λονδίνο, είτε για τις προσπάθειες που έγιναν στη Γερμανία για να επιβληθούν οι διαδικτυακές έρευνες. Δεν υπάρχει σχέδιο πίσω από όλα αυτά. Το πρόβλημα δεν πρόκειται να το λύσουν μόνο παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε με επιτυχία την τρομοκρατία, πρέπει να ορίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγώνα αυτόν, και όχι να λαμβάνουμε εθνικά μέτρα που μετά εκτελούνται μόνο στην Ευρώπη."@el10
"Mr President, 2001-2007 has been six years of a politically motivated fight against terrorism. The only thing we have seen in these six years is the quest for a policy response to every measure taken. What I cannot make out, however, is an approach with regard to the development of European counter-terrorism policy in a global context. What role are we playing? What role do we want to play worldwide? Do we have an underlying plan? To date, I have seen no plan or paper, either from the Commission or the Council – or, incidentally, from any Member State – proposing a short-, medium- and long-term counter-terrorism strategy. We have launched measures with short-term effect, stemming financial flows – which has been excellent. We have launched measures aiming to combat terrorism in the medium term by including biometric data in identity documents – which I, personally, do not consider to be the right approach, but was decided by a political majority. With regard to the long term, I cannot see any progress or movement in the field of development assistance, which can be understood in the sense of security policy. Nor do I see any movement in terms of respect for those cultures in which terrorism can supposedly originate; that is, in terms of our making efforts to live a globalised existence, to coexist decently with each other in a globalised world, rather than going out and trying to communicate our society to the rest of the world. The question, therefore, is: what role will Europe adopt? The response since 11 September 2001 has consisted of manifold actionism: each time there is an attack, the respective governments have endeavoured to reassure the population by launching short-term measures, be it the British vehemence in pushing through data retention in the immediate aftermath of the tragic attacks in London, or Germany’s endeavours to push through online searches. There is a lack of an underlying plan. Infringements of fundamental rights, as in the times of the emergency laws, will not solve the problem alone. If we wish to combat terrorism successfully we must define Europe’s worldwide role in this fight, rather than pursuing national actionism, which is then carried out only in Europe."@en4
"Señor Presidente, de 2001 a 2007 han transcurrido seis años de lucha política contra el terrorismo. Lo único que hemos visto en esos seis años ha sido la búsqueda de una respuesta política a cada una de las medidas adoptadas. Lo que no parece vislumbrarse, en cambio, es ninguna estrategia relativa al desarrollo de la política antiterrorista europea en un contexto mundial. ¿Qué papel estamos desempeñando? ¿Qué papel queremos desempeñar a escala mundial? ¿Tenemos algún plan estratégico? Hasta la fecha, no he visto ningún plan ni ningún documento de la Comisión ni del Consejo —ni tampoco de ningún Estado miembro— en el que se proponga una estrategia de lucha contra el terrorismo a corto, a medio y a largo plazo. Hemos puesto en marcha medidas efectivas a corto plazo para frenar los flujos financieros, y ha sido magnífico. Hemos adoptado medidas para luchar contra el terrorismo a corto plazo mediante la incorporación de datos biométricos en los documentos de identidad; un método que, si bien fue aprobado por una mayoría política, en mi opinión, no es el adecuado. En cuanto al futuro a largo plazo, no se aprecia ningún progreso ni ningún movimiento en el ámbito de la ayuda al desarrollo, que se puede entender en el sentido de la política de seguridad. Tampoco se observa ningún movimiento desde el punto de vista del respeto por las culturas en que se supone que puede surgir el terrorismo; es decir, en lo que respecta a nuestros esfuerzos por adaptarnos a una existencia globalizada y convivir todos respetuosamente en un mundo globalizado, en lugar de tratar de trasladar nuestra sociedad al resto del mundo. La cuestión es, por tanto, la siguiente: ¿qué papel asumirá Europa? Desde el 11 de septiembre de 2001, la respuesta ha sido emprender múltiples acciones: cada vez que ha habido un atentado, los Gobiernos han tratado de tranquilizar a la población poniendo en marcha medidas a corto plazo; como en el caso de Gran Bretaña y su vehemencia a la hora de hacer aprobar la conservación de datos tras los trágicos atentados de Londres o en el de Alemania y sus esfuerzos por hacer que se aprobaran los registros en línea. Carecemos de un plan estratégico. El problema no se resolverá a fuerza de vulnerar los derechos fundamentales, como en los tiempos de las leyes de excepción. Si queremos tener éxito en la lucha contra el terrorismo, debemos definir el papel internacional que le corresponde asumir a Europa en esa lucha, en lugar de reivindicar unas acciones nacionales que sólo se acaban poniendo en práctica en Europa."@es21
"Härra juhataja, aastatel 2001–2007 on kuus aastat olnud poliitiliselt motiveeritud terrorismivastast võitlust. Ainus, mida oleme selle kuue aasta jooksul näinud, on igale võetud meetmele poliitilise vastuse otsimine. Ma ei oska siiski välja tuua lähenemist Euroopa terrorismivastase poliitika suhtes globaalses kontekstis. Millist rolli me etendame? Millist rolli me tahame ülemaailmselt etendada? Kas meil on olemas üldplaan? Tänini ei ole ma näinud ühtegi komisjoni ega nõukogu – ega muuseas ühegi liikmesriigi – plaani või dokumenti, mis pakuks välja lühiajalise, keskmise pikkusega või pikaajalise terrorismivastase strateegia. Me oleme käivitanud lühiajalise toimega meetmeid rahavoogude tõkestamiseks – mis on olnud suurepärased. Me oleme lasknud käiku meetmeid, mille eesmärk on võidelda terrorismiga mõõduka aja jooksul, tuues isikutuvastusdokumentidesse sisse biomeetrilised andmed – mida ma isiklikult ei pea õigeks lähenemiseks, kuid mille otsustas poliitiline enamus. Pikemas perspektiivis ei näe ma arengutoetuse valdkonnas, julgeolekupoliitika mõttes, mingit arengut ega liikumist. Samuti ei näe ma mingit muutust nende kultuuride austamises, kust terrorism võib oletuslikult pärineda; see tähendab muutust jõupingutuste näol, et pigem aktsepteerida ülemaailmastunud olelust, rahulikult üksteisega üleilmastunud maailmas koos eksisteerida, kui välja minna ja püüda oma ühiskonda ülejäänud maailmale edasi anda. Seepärast on küsimuseks: millise rolli Euroopa võtab? Alates 11. septembrist 2001 on vastus sellele küsimusele koosnenud mitmesugusest tegevuslusest: iga kord, kui toimub rünnak, püüavad vastavad valitsused rahvale kindlustunde tagasi anda, käivitades lühiajalisi meetmeid, olgu selleks brittide ägedus andmete säilitamise läbisurumisel vahetult pärast traagilisi rünnakuid Londonis või Saksamaa püüdlus suruda läbi otsingud. Puudu on põhiplaan. Põhiõiguste rikkumised üksi, mis kaasnevad hädaolukorra seadustega, ei lahenda probleemi. Kui soovime edukalt terrorismi vastu võidelda, peame me pigem määratlema Euroopa ülemaailmse rolli selles võitluses, mitte jätkama riigisisest tegevuslust, mida viiakse läbi üksnes Euroopas."@et5
". Arvoisa puhemies, terrorismin vastaista taistelua on käyty nyt kuusi vuotta, vuosina 2001–2007, mikä on ollut poliittisesti motivoitunutta aikaa. Ainoa asia, jonka olemme tänä aikana nähneet, on se, että jokaiseen toteutettuun toimeen on haettu poliittista vastausta. En kuitenkaan näe, että meillä olisi jokin näkemys terrorismin vastaisen EU:n politiikan kehittämisestä maailmanlaajuisesti. Mikä on meidän roolimme? Minkä kansainvälisen roolin haluamme ottaa? Onko meillä jokin perimmäinen suunnitelma? En ole toistaiseksi nähnyt yhtään sellaista komission tai neuvoston – enkä muuten jäsenvaltioidenkaan – laatimaa suunnitelmaa tai asiakirjaa, jossa ehdotettaisiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin terrorismin torjuntastrategiaa. Olemme käynnistäneet lyhytaikaisia toimia, jotka ovat johtaneet rahavirtojen tyrehtymiseen. Olemme käynnistäneet keskipitkän aikavälin torjuntatoimia, esimerkiksi lisänneet henkilötodistuksiin biometriset tiedot, mikä ei kyllä minusta ole oikea ratkaisu, mutta jonka poliittinen enemmistö päätti. Sitä vastoin pitkäaikaisissa toimissa en näe edistystä tai liikettä kehitysavussa, joka voidaan mieltää osaksi turvallisuuspolitiikkaa. En myöskään näe edistystä niiden kulttuurien kunnioittamisessa, joista terrorismin oletetaan sikiävän. Toisin sanoen emme ole ponnistelleet tarpeeksi opetellaksemme elämään rauhanomaisesti toistemme rinnalla globaalissa ja monikulttuurisessa maailmassa. Sen sijaan olemme halunneet tuputtaa omaa yhteiskuntamalliamme muulle maailmalle. Kysymys siis kuuluu: minkä roolin Eurooppa aikoo ottaa? Toimet 11. syyskuuta 2001 jälkeen ovat olleet moninaiset: aina, kun hyökkäys on tapahtunut, hallitukset ovat kiirehtineet rauhoittamaan kansalaisia käynnistämällä lyhytaikaisia toimia. Yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi kiirehti välittömästi Lontoon traagisten tapahtumien jälkeen ajamaan läpi tietojen säilyttämistä, ja Saksa ajaa läpi online-etsintöjä. Yhteistä suunnitelmaa ei ole. Perusoikeuksien loukkaukset esimerkiksi hätälakeja sovellettaessa eivät yksistään ole ratkaisu. Terrorismin onnistunut torjunta edellyttää Euroopan maailmanlaajuisen roolin määrittelyä sen sijaan, että pyritään kansallisiin toimiin, jotka toteutetaan vain Euroopassa."@fi7
"M. le Président, la période 2001-2007 a été marquée par une lutte politiquement motivée contre le terrorisme. Au cours de ces six dernières années, nous n’avons été témoins que de la recherche d’une réponse politique à chaque mesure prise. Je ne parviens cela dit pas à distinguer une approche en matière de développement d’une politique européenne de lutte contre le terrorisme dans un contexte global. Quel rôle jouons-nous? Quel rôle voulons-nous jouer à l’échelle mondiale? Avons-nous un plan sous-jacent? À ce jour, je n'ai vu ni plan ni document, que ce soit de la Commission ou du Conseil – ou d'aucun État membre, d'ailleurs – proposant une stratégie contre-terroriste à court, moyen ou long terme. Nous avons lancé des mesures avec des impacts à court terme, générant des flux financiers, qui ont produit d'excellents résultats. Nous avons lancé des mesures antiterroristes à moyen terme en incluant des données biométriques dans les documents d’identité. Quoique décidée par une majorité politique, je ne considère personnellement pas cette mesure comme la bonne approche. Quant au long terme, je ne constate aucun progrès ou mouvement en matière d’aide au développement, qui peut être compris dans le sens de politique de sécurité. Je ne vois non plus pas de mouvement en faveur du respect des cultures desquelles le terrorisme peut supposément émerger; à savoir, d'efforts de notre part pour vivre une existence mondialisée, pour coexister décemment les uns avec les autres dans un contexte de mondialisation, au lieu d’essayer de communiquer notre culture au reste du monde. La question est dès lors la suivante: quel rôle l’Europe adoptera-t-elle? La réponse apportée depuis le 11 septembre a consisté en un actionnisme varié: à chaque attaque, les gouvernements respectifs se sont efforcés de rassurer les populations par l'entremise de mesures à court terme, qu'il s'agisse de la véhémence des Britanniques pour faire adopter la conservation des données au lendemain des tragiques attaques à Londres ou des efforts de l’Allemagne en faveur de l'adoption des recherches en ligne. Un plan sous-jacent fait défaut. Les violations des droits fondamentaux, telles que celles de l’époque des lois d'urgence, ne suffiront pas à elles seules à résoudre le problème. Si nous souhaitons que la lutte contre le terrorisme soit fructueuse, nous devons définir le rôle que l'Europe doit y jouer à l'échelle internationale, plutôt que de poursuivre des politiques nationales d'actionnisme, qui ne sont alors menées qu’en Europe."@fr8
"Elnök úr! A 2001–2007-es időszak a terrorizmus elleni, politikailag motivált küzdelem hat éve volt. Az egyetlen dolog, amit e hat év során tapasztaltunk, az a minden egyes meghozott intézkedésre adott politikai reakció utáni kutakodás volt. Amit azonban képtelen vagyok megérteni, az az európai terrorizmusellenes politika globális összefüggésben való kialakítására irányuló megközelítés. Mi a szerepünk? Milyen szerepet kívánunk játszani világszerte? Van erre vonatkozó tervünk? Eleddig nem láttam sem tervet, sem dokumentumot, sem a Bizottságtól, sem pedig a Tanácstól – vagy épp bármelyik tagállamtól –, amely rövid, közép- és hosszú távú terrorizmusellenes stratégiát javasolt volna. Rövid távú hatással rendelkező, a pénzügyi tranzakciókat leállító intézkedéseket indítottunk el – ami nagyszerű. A terrorizmus elleni küzdelmet középtávon megcélzó intézkedéseket indítottunk, beleértve a személyazonossági okmányokban a biometrikus adatokat is – amit én személy szerint nem tartok megfelelő megközelítésnek, de a politikai többség megszavazta. Ami a hosszútávot illeti, nem látok semmiféle előrehaladást vagy elmozdulást a fejlesztési támogatás terén, ami biztonságpolitikai értelemben is felfogható. Nem látok továbbá elmozdulást az olyan kultúrák tekintetében sem, amelyekből állítólag a terrorizmus ered; mármint azon erőfeszítéseink megtételében, hogy globalizált keretek között létezzünk, tisztességesen éljünk egymás mellett egy globalizált világban, ahelyett, hogy megpróbáljuk átültetni társadalmunkat a világ többi részében. A kérdés tehát a következő: milyen szerepet vállal Európa? 2001. szeptember 11. óta a válasz sokrétű intézkedésekből állt: minden támadás alkalmával az adott kormányok arra törekedtek, hogy rövid távú intézkedések megindításával nyugtassák meg a lakosságot – legyen szó az a tekintetben tanúsított brit vehemenciáról, hogy keresztülvigyék az adatvisszatartást a londoni tragikus támadások közvetlen utóhatásaiban, vagy Németország azon törekvéseiről, hogy keresztülvigyék az online kereséseket. Nincs mögöttes terv. Hiányzik azonban az alapul szolgáló terv. Az alapvető jogok megsértése – például a szükséghelyzeti jogszabályok idején – nem fogják megoldani a problémákat. Ha sikeresen kívánunk küzdeni a terrorizmus ellen, meg kell határoznunk Európának e küzdelemben a világszíntéren játszott szerepét, ahelyett, hogy a nemzeti fellépések politikáját folytatnánk, amelyet azután csak Európában hajtanánk végre."@hu11
"Signor Presidente, gli anni dal 2001 al 2007 sono stati sei anni di lotta politica contro il terrorismo. L’unica cosa che si è vista in questi sei anni è che a ogni provvedimento si cercava di dare una risposta politica. Quello che manca però è un approccio allo sviluppo della politica europea di lotta contro il terrorismo nel contesto globale. Qual è il nostro ruolo? Quale vogliamo sia il nostro ruolo a livello globale? Esiste un piano di fondo? Finora non ho ancora visto un piano, un documento della Commissione o del Consiglio, né un documento redatto da uno degli Stati membri in cui si proponga una strategia a breve, medio o lungo termine per la lotta al terrorismo. Abbiamo avviato misure con effetto a breve termine per limitare i flussi finanziari che hanno avuto risultati eccellenti. Abbiamo lanciato misure a medio termine per combattere il terrorismo tramite l’indicazione dei dati biometrici nei documenti di identità, cosa che io non ritengo opportuna, ma che la maggioranza politica ha sostenuto. A lungo termine, nel campo degli aiuti allo sviluppo, che possono essere intesi come politica di sicurezza, non vedo alcun progresso, non vedo alcun movimento. Non vedo neanche alcun movimento per quanto riguarda il rispetto nei confronti delle culture nelle quali può nascere il terrorismo, per quanto riguarda il tentativo di vivere e convivere ragionevolmente in un mondo globalizzato, anziché proporre i valori della nostra società agli altri. La domanda è: qual è il ruolo che l’Europa intende assumere? All’indomani dell’11 settembre 2001 la risposta fornita è stata quella di agire su più fronti: ogniqualvolta si è verificato un attentato i governi hanno cercato di tranquillizzare i propri cittadini, adottando misure a breve termine, come nel caso della veemenza con cui il governo britannico, subito dopo i tragici attentati di Londra, ha spinto per l’immagazzinamento di dati, o come quando in Germania si è tentato di far approvare le ricerche . Tutto questo manca di una strategia, e le ingerenze nei diritti fondamentali, così come accadde ai tempi delle leggi straordinarie per lo stato di emergenza, non basteranno da sole a risolvere il problema. Se vogliamo combattere il terrorismo con successo, allora dobbiamo definire quale ruolo l’Europa vuole assumere a livello internazionale in questa lotta, e non seguire la strada delle azioni intraprese a livello nazionale, che vengono attuate solo in Europa."@it12
"Pone Pirmininke, 2001–2007 laikotarpis – tai šešeri politiškai motyvuotos kovos su terorizmu metai. Per tuos šešerius metus matėme tik vieną dalyką – pastangas kiekvienos priemonės atveju rasti politinį atsaką. Tačiau aš nemačiau, kad būtų mėginta sukurti Europos kovos su terorizmu politiką, atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą. Kokį vaidmenį mes atliekame? Kokį vaidmenį mes norėtume atlikti pasauliniu mastu? Ar tam mes turime parengtą planą? Iki šiol aš nemačiau, kad Komisija ar Taryba – ar, beje, kuri nors valstybė narė – būtų parengusi kokį nors planą ar dokumentą, siūlantį artimiausio laikotarpio, vidutinės trukmės laikotarpio ar ilgalaikę antiteroristinę strategiją. Mes ne kartą įgyvendinome trumpalaikio poveikio priemones, nukreipėme finansinius srautus – ir tai buvo puiku. Mes ėmėmės priemonių, skirtų per vidutinės trukmės laikotarpį kovoti su terorizmu; tarp jų buvo ir biometriniai duomenys tapatybės dokumentuose – aš, asmeniškai, nemanau, kad tai teisinga priemonė, bet ją priėmė politinė dauguma. Kalbant apie ilgą laikotarpį, aš nematau jokių teigiamų pokyčių ar veiksmų vystomojo bendradarbiavimo srityje, kurie atitiktų saugumo politikos kriterijus. Taip pat nematau, kad rastųsi daugiau pagarbos toms kultūroms, kuriose galimai formuojasi terorizmas; tai reiškia, kad mes kur kas labiau stengiamės gyventi globaliai, garbingai sugyventi globaliame pasaulyje nei mėginame, kad mūsų visuomenė atsivertų ir komunikuotų su likusiu pasauliu. Taigi klausimas yra toks: kokį vaidmenį Europa prisiims? Nuo 2001 m. rugsėjo 11 d. atsaką sudarė įvairialypės akcijos: kiekvieną kartą po atakos atitinkama vyriausybė stengdavosi nuraminti gyventojus taikydama trumpalaikes priemones: tai ir griežta duomenų kontrolė, kurią Britanija taikė tuoj po tragiškų išpuolių Londone, ir Vokietijos mėginimas tikrinti interneto paieškas. Bet veiksmams trūksta plano. Vien tik pagrindinių teisių pažeidimai, tarsi veikiant nepaprastosios padėties įstatymams, problemos neišspręs. Jeigu mes norime sėkmingai kovoti su terorizmu, turime apibrėžti Europos vaidmenį visame pasaulyje vykdant šią kovą, o ne rengti nacionalines akcijas, kurios įgyvendinamos tik Europoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, no 2001. līdz 2007. gadam ir bijuši seši politiski motivēti gadi cīņai pret terorismu. Vienīgais, ko mēs šajos sešos gados esam redzējuši, ir mēģinājumi politiski reaģēt uz katru pieņemto pasākumu. Tomēr es nevaru saskatīt pieeju Eiropas pretterorisma politikas attīstībai globālajā kontekstā. Kāda ir mūsu loma? Kādā lomā mēs vēlamies būt pasaulē? Vai mums ir pamatplāns? Šobrīd neesmu redzējis nekādu plānu vai dokumentu ne no Komisijas, ne Padomes, vai gadījuma pēc no kādas dalībvalsts, kurā būtu ierosināta īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa pretterorisma stratēģija. Mēs esam uzsākuši pasākumus ar īstermiņa efektu, aizkavējot finanšu plūsmas – tie ir bijuši teicami. Mēs esam uzsākuši pasākumus, kuru mērķis ir apkarot terorismu vidējā termiņā, iekļaujot biometrijas datus identitātes dokumentos – manuprāt, tā nav pareizā pieeja, taču to izlēma politiskais vairākums. Saistībā ar ilgtermiņa pasākumiem es neredzu nekādu progresu vai virzību palīdzības attīstības jomā, kuru var saprast drošības politikas nozīmē. Tāpat es neredzu jebkādu virzību saistībā ar cieņu pret kultūrām, kurās terorisms, domājams, varētu rasties; respektīvi, censties dzīvot globalizētā pasaulē, pienācīgi pastāvēt līdzās citiem globalizētā pasaulē, nevis mēģināt likt izprast mūsu sabiedrību pārējai pasaulei. Tādēļ jautājums ir: kādu lomu Eiropa vēlas pieņemt? Kopš 2001. gada 11. septembra reakcija ir bijusi dažādu akciju veidā: katru reizi, kā noticis uzbrukums, attiecīgās valdības ir centušās nomierināt sabiedrību, veicot īstermiņa pasākumus, piemēram, britu apņēmība ātri veikt datu saglabāšanu tūliņ pēc traģiskajiem sprādzieniem Londonā, vai Vācijas centieni veikt tiešsaistes meklēšanas. Trūkst pamatplāna. Pamattiesību pārkāpumi, kas notiek kā ārkārtas likumu, laikos problēmu neatrisinās. Ja mēs vēlamies veiksmīgi apkarot terorismu, mums šajā cīņā ir jādefinē Eiropas loma pasaulē, nevis jāveic valstu akcijas, kas tādējādi tiek veiktas vienīgi Eiropā."@lv13
"Herr Präsident! 2001-2007 sind sechs Jahre, in denen die Terrorismusbekämpfung politisch motiviert auf den Weg gebracht worden ist. Das einzige, was man in diesen sechs Jahren sehen konnte, ist, dass auf jede Maßnahme, die geschah, politisch eine Antwort gesucht worden ist. Was ich aber vermisse, ist der Ansatz: Wie entwickelt sich die europäische Politik zur Bekämpfung des Terrorismus im globalen Zusammenhang? Welche Rolle nehmen wir ein? Welche Rolle wollen wir weltweit einnehmen? Haben wir ein Konzept dahinter? Ich habe bis jetzt noch kein Konzept und auch noch kein Papier, weder der Kommission noch des Rates noch — im Übrigen — von einem der Mitgliedstaaten gesehen, in denen eine kurzfristige, eine mittelfristige und langfristige Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus vorgeschlagen wird. Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, die kurzfristige Wirkungen haben, Finanzströme einzudämmen. Das war hervorragend! Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, mittelfristig Terrorismus zu bekämpfen, indem man versucht, durch biometrische Daten in Ausweisdokumenten — was ich persönlich nicht für zielführend halte, aber es war die politische Mehrheit — den Terrorismus zu bekämpfen. Auf langfristiger Ebene, im Bereich der Entwicklungshilfe, die als Sicherheitspolitik verstanden werden kann, sehe ich keine Fortschritte, sehe ich keine Bewegung. Ich sehe auch keine Bewegung, Respekt vor den Kulturen zu haben, aus denen vermeintlich Terrorismus entstehen kann, dass wir also nicht in die Welt hinausgehen und versuchen, unsere Gesellschaft anderen zu vermitteln, sondern dass wir versuchen, ineinander globalisiert, in einer globalisierten Welt vernünftig zusammenzuleben. Die Frage ist also: Welche Rolle wird Europa einnehmen? Die Antworten seit dem 11. September 2001 waren vielfältiger Aktionismus: Jedes Mal haben die Regierungen versucht, nach Anschlägen ihre Bevölkerung zu beruhigen, indem kurzfristig Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind, sei es unmittelbar nach den tragischen Anschlägen in London die britische Vehemenz, mit der die Vorratsdatenspeicherung durchgedrückt worden ist, sei es anderswo — wenn z. B. in der Bundesrepublik Deutschland versucht wird, Online-Durchsuchungen durchzusetzen. Es fehlt das Konzept dahinter. Und Grundrechtseingriffe, ähnlich wie damals zu Zeiten der Notstandsgesetze, alleine werden das Problem nicht lösen. Wenn wir den Terrorismus erfolgreich bekämpfen wollen, dann müssen wir definieren, welche Rolle Europa in der Welt in diesem Kampf einnimmt, und nicht den nationalen Aktionismus verfolgen, der dann in Europa nur exekutiert wird."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de periode 2001-2007 omvat zes jaar van politieke initiatieven op het gebied van terrorismebestrijding. Het enige wat we in die zes jaar hebben kunnen zien is dat er na iedere gebeurtenis vanuit de politiek naar een antwoord is gezocht. Wat ik echter mis, is deze benadering: hoe ontwikkelt zich het Europees beleid inzake terrorismebestrijding in mondiaal perspectief? Welke rol nemen wij op ons? Welke rol willen wij mondiaal gezien spelen? Zit daar een visie achter? Ik heb tot op heden nog geen plan of document van de Commissie of de Raad gezien – overigens ook niet van een van de lidstaten – met een kortetermijn-, middellangetermijn- en langetermijnstrategie voor terrorismebestrijding. Er zijn maatregelen genomen met effecten op de korte termijn, zoals het indammen van geldstromen. Uitstekend! Het opnemen van biometrische gegevens in identiteitsdocumenten is een voorbeeld van een maatregel die in de strijd tegen het terrorisme op de middellange termijn effect kan sorteren. Zelf verwacht ik daar overigens niet veel van, maar er was een politieke meerderheid voor. Waar het gaat om de lange termijn zie ik geen vooruitgang of beweging. Dat geldt voor de ontwikkelingshulp, die men kan opvatten als een vorm van veiligheidsbeleid. Dat geldt voor het respect voor de culturen waaruit naar men meent terrorisme kan voortkomen. We moeten niet de wereld in trekken om te proberen onze samenleving aan anderen op te dringen, maar we moeten proberen om in een geglobaliseerde wereld op een verstandige manier met elkaar samen te leven. De vraag is dus: welke rol wil Europa spelen? De reacties sinds 11 september 2001 waren vooral uitingen van dadendrang. Telkens na een aanslag probeerden de regeringen de bevolking gerust te stellen door op korte termijn maatregelen te nemen. Men kan daarbij denken aan het fanatisme waarmee de Britten direct na de vreselijke aanslagen in Londen het bewaren van communicatiegegevens doordrukten, maar bijvoorbeeld ook aan de pogingen in Duitsland om online huiszoekingen mogelijk te maken. De visie erachter ontbreekt. Men zal het probleem niet oplossen door alleen maar inbreuk te plegen op de grondrechten, zoals destijds in de periode van de noodwetgeving. Wanneer we het terrorisme succesvol willen bestrijden, moeten we formuleren welke rol Europa mondiaal gezien in deze strijd wil vervullen in plaats van allerlei nationale maatregelen na te jagen die vervolgens alleen in Europa worden uitgevoerd."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Lata 2001-2007 były sześcioma latami politycznie umotywowanej walki przeciw terroryzmowi. Jedyną rzeczą, którą widzieliśmy w przeciągu tych sześciu lat jest dążenie do odpowiedzi na każdy podjęty środek przez właściwe działanie. Nie mogę jednak zrozumieć podejścia do rozwoju polityki antyterrorystycznej w kontekście globalnym. Jaką rolę odgrywamy? Jaką rolę chcemy odgrywać w świecie? Czy mamy jakiś plan, który pozwoli nam to osiągnąć? Do dziś nie zobaczyłem żadnego planu bądź dokumentu pochodzącego z Komisji lub Rady - lub nawiasem mówiąc, z któregokolwiek państwa członkowskiego - który by proponował krótko-, średnio- i długoterminową strategię antyterrorystyczną. Uruchomiliśmy środki krótkoterminowe, blokując przepływy finansowe, co było doskonałym posunięciem. Uruchomiliśmy środki do walki z terroryzmem w średnim terminie, włączając w to dane biometryczne w dokumentach identyfikacyjnych, czego ja osobiście nie uważam za właściwe podejście, lecz zostało to przyjęte przez polityczną większość. Jeśli chodzi o długi termin, nie widziałem żadnego postępu bądź ruchu w obszarze wsparcia rozwoju, który mógłby być zrozumiały w kontekście bezpieczeństwa politycznego. Nie widzę też żadnych działań w odniesieniu do kultur, w których terroryzm może się przypuszczalnie rodzić, tj. naszych wysiłków, aby żyć globalnym życiem, aby przyzwoicie współistnieć ze sobą w zglobalizowanym świecie, zamiast jedynie próbować przekazać informacje o naszym społeczeństwie reszcie świata. Dlatego pytanie brzmi: jaką rolę przyjmie Europa? Odpowiedź od 11 września 2001 roku składała się z różnorakich działań: przy okazji każdego ataku właściwe rządy usiłowały uspokajać ludzi, uruchamiając krótkoterminowe środki, czy była to brytyjska popędliwość do wdrażania prawa obowiązku przechowywania danych jako bezpośredniej odpowiedzi na tragiczne ataki w Londynie, czy niemieckie zabiegi dotyczące przeforsować poszukiwania on-line. Brak jest pod tym wszystkim planu. Naruszenia podstawowych praw, tak jak w przypadku praw dotyczących sytuacji nadzwyczajnych, same nie rozwiążą problemu. Jeżeli chcemy walczyć z terroryzmem z sukcesem, musimy zdefiniować światową rolę Europy w tej potyczce, zamiast zdawać się na działania krajowe, które przeprowadzane są jedynie w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, de 2001 a 2007 passaram-se seis anos durante os quais a luta contra o terrorismo foi politicamente motivada. A única coisa que vimos nestes seis anos foi a procura de uma resposta política para qualquer medida tomada. O que não consigo divisar, no entanto, é uma abordagem no que diz respeito ao desenvolvimento da política europeia de luta contra o terrorismo num contexto global. Que papel desempenhamos? Que papel queremos desempenhar a nível mundial? Temos algum plano subjacente? Até à data, não vi qualquer plano ou documento, seja da Comissão ou do Conselho – ou, de resto, de qualquer dos Estados-Membros –, que proponha uma estratégia de luta contra o terrorismo a curto, médio e longo prazo. Lançámos medidas com efeitos de curto prazo para restringir os fluxos financeiros – o que foi excelente. Lançámos medidas destinadas a combater o terrorismo a médio prazo, mediante a inclusão de dados biométricos nos documentos identidade – que, pessoalmente, não considero ser a abordagem certa, mas que foi decidida por uma maioria política. No que se refere ao longo prazo, não vejo qualquer progresso ou evolução no domínio da ajuda ao desenvolvimento, que pode ser entendida como política de segurança. Também não vejo qualquer evolução em termos de respeito pelas culturas onde, alegadamente, o terrorismo pode ter origem; isto é, em termos de envidarmos esforços para viver uma existência globalizada, coexistir de forma sensata uns com os outros num mundo globalizado, em vez de tentarmos ditar a nossa forma de sociedade ao resto do mundo. A questão, portanto, é esta: que papel vai a Europa adoptar? As respostas, desde 11 de Setembro de 2001, têm consistido em múltiplos exemplos de activismo: de cada vez que houve um atentado, os respectivos governos esforçaram-se por tranquilizar a população, lançando medidas de curto prazo – seja a veemência britânica em impor a retenção de dados na sequência dos trágicos atentados em Londres, ou as tentativas da Alemanha de fazer prevalecer as buscas on-line. Falta um plano subjacente. Violações dos direitos fundamentais, tal como nos tempos das legislações de emergência, não resolverão o problema. Se quisermos combater com êxito o terrorismo, temos de definir o papel da Europa no mundo no quadro desta luta, em vez de prosseguirmos o activismo nacional, que depois apenas será executado na Europa."@pt17
"Herr Präsident! 2001-2007 sind sechs Jahre, in denen die Terrorismusbekämpfung politisch motiviert auf den Weg gebracht worden ist. Das einzige, was man in diesen sechs Jahren sehen konnte, ist, dass auf jede Maßnahme, die geschah, politisch eine Antwort gesucht worden ist. Was ich aber vermisse, ist der Ansatz: Wie entwickelt sich die europäische Politik zur Bekämpfung des Terrorismus im globalen Zusammenhang? Welche Rolle nehmen wir ein? Welche Rolle wollen wir weltweit einnehmen? Haben wir ein Konzept dahinter? Ich habe bis jetzt noch kein Konzept und auch noch kein Papier, weder der Kommission noch des Rates noch — im Übrigen — von einem der Mitgliedstaaten gesehen, in denen eine kurzfristige, eine mittelfristige und langfristige Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus vorgeschlagen wird. Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, die kurzfristige Wirkungen haben, Finanzströme einzudämmen. Das war hervorragend! Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, mittelfristig Terrorismus zu bekämpfen, indem man versucht, durch biometrische Daten in Ausweisdokumenten — was ich persönlich nicht für zielführend halte, aber es war die politische Mehrheit — den Terrorismus zu bekämpfen. Auf langfristiger Ebene, im Bereich der Entwicklungshilfe, die als Sicherheitspolitik verstanden werden kann, sehe ich keine Fortschritte, sehe ich keine Bewegung. Ich sehe auch keine Bewegung, Respekt vor den Kulturen zu haben, aus denen vermeintlich Terrorismus entstehen kann, dass wir also nicht in die Welt hinausgehen und versuchen, unsere Gesellschaft anderen zu vermitteln, sondern dass wir versuchen, ineinander globalisiert, in einer globalisierten Welt vernünftig zusammenzuleben. Die Frage ist also: Welche Rolle wird Europa einnehmen? Die Antworten seit dem 11. September 2001 waren vielfältiger Aktionismus: Jedes Mal haben die Regierungen versucht, nach Anschlägen ihre Bevölkerung zu beruhigen, indem kurzfristig Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind, sei es unmittelbar nach den tragischen Anschlägen in London die britische Vehemenz, mit der die Vorratsdatenspeicherung durchgedrückt worden ist, sei es anderswo — wenn z. B. in der Bundesrepublik Deutschland versucht wird, Online-Durchsuchungen durchzusetzen. Es fehlt das Konzept dahinter. Und Grundrechtseingriffe, ähnlich wie damals zu Zeiten der Notstandsgesetze, alleine werden das Problem nicht lösen. Wenn wir den Terrorismus erfolgreich bekämpfen wollen, dann müssen wir definieren, welche Rolle Europa in der Welt in diesem Kampf einnimmt, und nicht den nationalen Aktionismus verfolgen, der dann in Europa nur exekutiert wird."@ro18
"Pán predseda, roky 2001 až 2007 sú šiestimi rokmi politicky motivovaného boja proti terorizmu. Jediná skutočnosť, ktorú sme za týchto šesť rokov zaznamenali je hľadanie politickej reakcie na každé prijaté opatrenie. Čo mi však chýba je prístup s ohľadom na rozvoj európskej politiky boja proti terorizmu v globálnom kontexte. Akú tu zohrávame úlohu? Akú úlohu chceme v celosvetovom meradle zohrávať? Máme nosný plán? Do dnešného dňa sa mi do rúk nedostal žiaden plán alebo dokument či už od Komisie, alebo Rady, alebo prípadne od nejakého členského štátu, v ktorom by sa navrhovala krátkodobá, strednodobá a dlhodobá stratégia boja proti terorizmu. Prijali sme opatrenia s krátkodobým účinkom, ktorými sa zastavili finančné toky, čo je vynikajúce. Prijali sme opatrenia, ktorých cieľom je boj proti terorizmu v strednodobom horizonte prostredníctvom začlenenia biometrických údajov do identifikačných dokumentov, ktoré osobne nepovažujem za správny prístup, rozhodla o ňom však politická väčšina. Pokiaľ ide o dlhodobý horizont, nevidím žiadny pokrok alebo pohyb v oblasti rozvojovej pomoci, ktorú je možné vnímať aj ako bezpečnostnú politiku. Rovnako nevidím žiadny pohyb pokiaľ ide o rešpektovanie kultúr, v rámci ktorých sa môže terorizmus pravdepodobne vyvinúť, čo v zmysle nášho úsilia žiť globálne, znamená slušne spolunažívať jeden vedľa druhého, skôr ako vyjsť do sveta a snažiť sa presadiť náš model spoločnosti ostatným. Otázkou preto je, akú úlohu prijme Európa? Reakcia od 11. septembra 2001 pozostáva z rôznych druhov akcionizmu. Vždy, keď dôjde k nejakému útoku, príslušné vlády sa snažia uchlácholiť obyvateľstvo prijatím krátkodobých opatrení, či už je to vehementnosť, s ktorou Británia hneď po tragických útokoch na Londýn presadzovala uchovávanie osobných údajov, alebo snaha Nemecka o kontrolu nad vyhľadávaním na internete. Chýba nám nosný plán. Obmedzovanie základných práv, ako v čase uplatňovania predpisov pre mimoriadny stav, samotné tento problém nevyrieši. Ak si želáme úspešne bojovať proti terorizmu, musíme určiť úlohu, ktorú zohráva v tomto boji Európa vo svete, skôr ako sa držať vnútroštátneho akcionizmu, ktorý sa potom uplatňuje len v Európe."@sk19
". Gospod predsednik, obdobje 2001–2007 je bilo obdobje šestih let politično motiviranega boja proti terorizmu. Vse, kar se je zgodilo v teh šestih letih, je bilo prizadevanje za politični odziv na vsak sprejet ukrep. Vendar ne morem razumeti pristopa v zvezi z razvojem evropske politike boja proti terorizmu v globalnem smislu. Kakšno vlogo imamo? Kakšno vlogo želimo imeti v svetu? Ali imamo osnovni načrt? Do zdaj Komisija, Svet ali države članice še niso pripravili nobenega načrta ali dokumenta, v katerem bi bila predlagana kratko-, srednje- in dolgoročna strategija za boj proti terorizmu. Sprejeli smo ukrepe s kratkoročnim vplivom, ki zadržujejo finančne tokove, kar je bilo odlično. Sprejeli smo ukrepe, katerih cilj je srednjeročni boj proti terorizmu z vključitvijo biometričnih podatkov v osebne dokumente, za kar osebno menim, da ni pravi pristop, vendar je bilo to sprejeto s politično večino. Kar zadeva dolgoročno obdobje, menim, da na področju razvojne pomoči ni bilo nobenega napredka ali spremembe, ki bi se lahko razumela v smislu varnostne politike. Prav tako ni bilo nobenega napredka v zvezi s spoštovanjem kultur, iz katerih domnevno izvira terorizem; tj. v zvezi z našim prizadevanjem za življenje v globalnem svetu in dostojnim sobivanjem v globalnem svetu, namesto da našo družbo vsiljujemo ostalemu svetu. Zato je vprašanje, kakšno vlogo bo sprejela Evropa. Odziv po 11. septembru 2001 je vključeval različne ukrepe: po vsakem napadu so si zadevne vlade prizadevale za pomiritev prebivalstva s sprejetjem kratkoročnih ukrepov, npr. Združeno kraljestvo se je odločno prizadevalo za uveljavitev hrambe podatkov takoj po tragičnih napadih v Londonu, Nemčija pa si je prizadevala za uveljavitev spletnega iskanja. Manjka osnovni načrt. S kršitvijo temeljnih pravic, tako kot v primeru zakonov o izrednih primerih, se ta težava ne bo rešila. Če se želimo uspešno boriti proti terorizmu, moramo opredeliti, kakšna je vloga Evrope v svetu pri tem boju, ne pa da sprejemamo ukrepe na nacionalni ravni, ki se nato izvajajo le v Evropi."@sl20
"Herr talman! Under åren 2001–2007 har terroristbekämpningen varit politiskt motiverad. Det enda vi har sett under dessa sex år är ett sökande efter ett politiskt gensvar på varje åtgärd som vidtagits. Jag kan däremot inte urskilja någon hållning när det gäller utvecklingen av EU:s politik för terroristbekämpning i ett globalt sammanhang. Vilken roll spelar vi? Vilken roll vill vi spela i världen? Har vi någon bakomliggande plan? Hittills har jag inte sett någon plan eller något dokument, vare sig från kommissionen eller rådet – eller från någon medlemsstat, för den delen – med förslag till en strategi för terroristbekämpning på kort, medellång och lång sikt. Vi har vidtagit åtgärder med kortsiktig effekt och hejdat finansiella flöden – det är utmärkt. Vi har vidtagit åtgärder för att bekämpa terrorism på medellång sikt genom att införa biometriska uppgifter i identitetshandlingar. Det anser jag inte personligen är rätt metod, men det beslutades av en politisk majoritet. När det gäller långsiktiga åtgärder kan jag inte se några framsteg eller någon utveckling på utvecklingsbiståndets område, vilket kan ses ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Inte heller ser jag någon utveckling när det gäller respekten för de kulturer där terrorismen kan antas ha sitt ursprung, dvs. insatser för att vi ska kunna leva tillsammans på ett anständigt sätt, med en global utgångspunkt i en globaliserad värld, i stället för att gå ut och försöka överföra vårt samhälle till övriga världen. Frågan är därför vilken roll EU ska ta på sig. Responsen sedan den 11 september 2001 har utgjorts av en mångfasetterad aktionism: varje gång en attack sker har respektive regering försökt lugna befolkningen genom att införa kortsiktiga åtgärder. Vi har sett den brittiska ivern att driva igenom datalagring omedelbart efter de tragiska attackerna i London och Tysklands försök att införa Internetsökningar. Det saknas en bakomliggande plan. Brott mot de grundläggande rättigheterna, som under undantagstillståndets dagar, kommer inte att lösa problemet. Om vi vill bekämpa terrorismen framgångsrikt måste vi definiera EU:s globala roll i denna kamp i stället för att ägna oss åt nationell aktionism, som då bara bedrivs inom EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph