Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-010"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, de nombreux instruments européens de lutte contre le terrorisme ont été mis en place par les États membres. Plusieurs pays européens continuent cependant de faire face à une menace terroriste importante et il convient donc, après quelques années de pratique, d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre de la législation européenne en la matière. Ainsi, malgré des mesures pour favoriser le partage des informations entre les autorités nationales responsables de la lutte antiterroriste, il est évident qu'une plus grande confiance mutuelle est nécessaire. Afin de permettre une réelle efficacité dans la lutte contre le terrorisme, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la législation existante, mais il convient de s'assurer que les États membres l'appliquent correctement. Je pense que nous devons en particulier nous concentrer sur une véritable amélioration de la coopération entre les États membres. L'évaluation nous permettra également de réviser les règlements concernés. Il me semble ainsi nécessaire de rétablir, dans ce processus, l'équilibre entre le besoin de sécurité de nos concitoyens et la sauvegarde de leur droit à la protection de la vie privée. En effet, certaines mesures très contraignantes pour nos concitoyens ont été adoptées et nous pouvons maintenant voir, avec le recul, que plusieurs d'entre elles n'ont pas eu les résultats escomptés et peuvent donner au contraire une fausse impression de sécurité. La lutte contre le terrorisme impose par ailleurs de renforcer la coopération de l'Union européenne avec ses partenaires à travers le monde. Dans le cadre de nos relations transatlantiques par exemple, nous devons insister pour définir une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, dans le respect des droits fondamentaux et de la vie privée. L'Union européenne doit avoir une approche globale de ces questions, afin de fixer des principes généraux pour l'échange d'informations avec nos partenaires américains et la protection des données dans le cadre de ces échanges. Enfin, le Parlement européen a souvent été tenu à l'écart des débats du Conseil concernant le terrorisme. Il me semble maintenant important d'avoir un véritable débat qui permette un meilleur contrôle démocratique par le Parlement européen et par les parlements nationaux."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, členské státy zavádějí mnohé evropské nástroje zaměřené na boj proti terorismu. Naproti tomu mnoho evropských zemí stále čelí výrazné teroristické hrozbě, a protože tyto nástroje jsou platné několik let, je vhodné, aby byla přezkoumána účinnost výkonu evropských právních předpisů v této oblasti. Navzdory uplatnění opatření určených na podporu vnitrostátních orgánů zodpovědných za výměnu informací o potírání terorismu je zřejmé, že je zapotřebí vyšší míra vzájemné důvěry. Aby mohlo být potírání terorismu skutečně účinné, není nutno přidávat ke stávajícím právním předpisům předpisy nové, ale je potřeba ověřit, zda je členské státy správně uplatňují. Domnívám se, že bychom se měli zaměřit zejména na skutečné zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Hodnocení by nám umožnilo rovněž přezkoumat příslušná nařízení. Pokládám za nevyhnutelné obnovit v rámci tohoto procesu rovnováhu mezi potřebou bezpečnosti naších spoluobčanů a zachováním jejich práva na ochranu soukromí. Byla přijata určitá opatření, která jsou pro naše spoluobčany velmi omezující, a podíváme-li se do minulosti, uvidíme, že některá z nich nepřinesla očekávané výsledky a právě naopak vzbuzují mylný dojem bezpečnosti. Potírání terorismu vyžaduje zlepšení spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery ve světě. Například v našich transatlantických vztazích bychom měli naléhat na vypracování společné strategie potírání terorismu, která by dodržovala základní práva a právo na soukromí. Evropská unie by měla v těchto záležitostech přijmout obecný postoj s cílem stanovit všeobecné zásady výměny informací s našimi partnery v USA a na ochranu údajů, které jsou předmětem těchto výměn. A závěrem, Evropský parlament byl často vynechán z diskusí Rady o terorismu. Domnívám se, že v současnosti je pro nás důležité, abychom vedli skutečnou diskusi, která vede ke zlepšení demokratické kontroly vykonávané Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær! Medlemsstaterne har indført mange EU-instrumenter til bekæmpelse af terrorisme. Flere europæiske lande står imidlertid fortsat over for en væsentlig terrortrussel, og det er derfor passende at evaluere virkningen af gennemførelsen af EU-lovgivning på dette område, nu hvor disse instrumenter har været i kraft i flere år. Trods foranstaltninger, der skal tilskynde de nationale myndigheder med ansvar for terrorbekæmpelse til at dele oplysninger, er der tydeligvis behov for større gensidig tillid. Med henblik på at gøre bekæmpelsen af terrorisme virkelig effektiv, er det ikke nødvendigt at indføre yderligere lovgivning, men vi skal kontrollere, at medlemsstaterne anvender den eksisterende lovgivning korrekt. Jeg mener, at vi især bør fokusere på en reel forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaterne. En evaluering vil også give os mulighed for at revidere lovgivningen på området. I den forbindelse forekommer det mig at være nødvendigt at genskabe balancen mellem vores medborgeres sikkerhedsbehov og beskyttelsen af privatlivets fred. Der er indført visse meget restriktive foranstaltninger for vores medborgere, og i bagklogskabens lys kan vi nu se, at nogle af dem ikke har haft den tilsigtede virkning og tværtimod kan give en falsk tryghed. Bekæmpelsen af terrorisme kræver også et bedre samarbejde mellem EU og dets partnere rundt om i verden. I vores transatlantiske forbindelser bør vi eksempelvis insistere på, at der udarbejdes en fælles strategi til bekæmpelse af terrorisme, som respekterer grundlæggende rettigheder og privatlivets fred. EU bør have en fælles tilgang til disse spørgsmål og fastsætte generelle principper for udveksling af oplysninger med vores amerikanske partnere og for beskyttelse af data i forbindelse med sådanne udvekslinger. Endelig har Europa-Parlamentet ofte måtte stå uden for døren, når Rådet drøftede terrorisme. Jeg mener, at det er vigtigt for os nu at få en reel debat, der kan føre til en bedre demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters side."@da2
". Herr Präsident, Herr amtierender Ratspräsident, Herr Kommissar! Von den Mitgliedstaaten sind zahlreiche europäische Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus eingeführt worden. Mehrere europäische Länder sind jedoch immer noch mit einer bedeutenden terroristischen Bedrohung konfrontiert, und daher ist es angebracht, nach einigen Jahren der Praxis die Wirksamkeit der Anwendung der einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften zu bewerten. So ist trotz der Maßnahmen zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen den für die Terrorismusbekämpfung zuständigen einzelstaatlichen Behörden offensichtlich, dass ein größeres gegenseitiges Vertrauen notwendig ist. Um den Antiterrorkampf wirklich effizient führen zu können, ist es nicht notwendig, die bestehenden Rechtsvorschriften zu erweitern, sondern es muss dafür gesorgt werden, dass die Mitgliedstaaten sie ordnungsgemäß anwenden. Meiner Meinung nach müssen wir uns insbesondere auf eine wirkliche Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten konzentrieren. Die Bewertung wird es ebenfalls ermöglichen, die betreffenden Verordnungen zu revidieren. Mir scheint es erforderlich, in diesem Prozess die Ausgewogenheit zwischen dem Sicherheitsbedürfnis unserer Mitbürger und der Gewährleistung ihres Rechts auf Privatsphäre wieder herzustellen. So sind einige für unsere Mitbürger sehr belastende Maßnahmen getroffen worden, und wir können jetzt mit dem zeitlichen Abstand feststellen, dass einige von ihnen nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht haben, sondern im Gegenteil einen falschen Eindruck von Sicherheit hervorrufen können. Die Bekämpfung des Terrorismus erfordert des Weiteren eine verstärkte Zusammenarbeit der Europäischen Union mit ihren Partnern in der Welt. Im Rahmen unserer transatlantischen Beziehungen müssen wir beispielsweise darauf bestehen, dass eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus unter Achtung der Grundrechte und der Privatsphäre festgelegt wird. Die Europäische Union muss ein Gesamtkonzept für diese Fragen haben, um die allgemeinen Grundsätze für den Informationsaustausch mit unseren amerikanischen Partnern und den Datenschutz im Rahmen dieses Austauschs festzulegen. Zudem ist das Europäische Parlament oft aus den Diskussionen des Rates zum Terrorismus herausgehalten worden. Es scheint mir jetzt angebracht zu sein, eine wirkliche Debatte einzuleiten, die eine bessere demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente ermöglicht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θεσπίστηκαν πολλά ευρωπαϊκά μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από κράτη μέλη. Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές τρομοκρατικές απειλές και, επομένως, ενδείκνυται, μετά από αρκετά χρόνια ενεργοποίησης αυτών των μέσων, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Παρά τα μέτρα για την ενθάρρυνση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχει σαφής ανάγκη για μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για να μπορέσει η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να είναι πραγματικά αποτελεσματική, δεν χρειαζόμαστε προσθήκες στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά όντως επιβάλλεται να ελέγξουμε ότι τα κράτη μέλη την εφαρμόζουν σωστά. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ιδίως στην πραγματική βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Μια αξιολόγηση θα μας επιτρέψει, επίσης, να αναθεωρήσουμε τους σχετικούς κανονισμούς. Θεωρώ αναγκαίο να αποκαταστήσουμε, στην πορεία, την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης των συμπολιτών μας για ασφάλεια και της διαφύλαξης του δικαιώματός τους για προστασία της ιδιωτικότητας. Εγκρίθηκαν ορισμένα μέτρα που είναι λίαν περιοριστικά για τους συμπολίτες μας και τώρα μπορούμε να δούμε, με το πλεονέκτημα της ύστερης γνώσης, ότι ορισμένα εξ αυτών δεν είχαν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε και ενδέχεται, τουναντίον, να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ασφάλειας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας επιτάσσει επίσης καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις διατλαντικές σχέσεις μας, λόγου χάρη, πρέπει να επιμείνουμε στην εκπόνηση κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει μια παγκόσμια προσέγγιση σε αυτά τα θέματα προκειμένου να θεσπίσει τις γενικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ και για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά δεν προσκλήθηκε στις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με την τρομοκρατία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα να διεξαγάγουμε μια πραγματική συζήτηση, που να οδηγήσει σε καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων."@el10
"Mr President, President-in-Office of the Council, Commissioner, many European instruments to fight terrorism have been introduced by Member States. Yet a number of European countries are continuing to face a significant terrorist threat and it is therefore appropriate, after several years of those instruments being in force, to evaluate the effectiveness of the implementation of European legislation in this area. Despite measures to encourage the national authorities responsible for fighting terrorism to share information, there is clearly a need for greater mutual trust. To enable the fight against terrorism to be really effective, we do not need to add to existing legislation, but we do need to check that Member States are applying it correctly. I think that we should be focusing particularly on genuinely improving cooperation between Member States. An evaluation would also enable us to review the regulations concerned. It seems necessary to me, in the process, to restore the balance between our fellow citizens’ need for security and the safeguarding of their right to protection of privacy. Certain measures have been adopted that are very restrictive for our fellow citizens and we can see now, with the benefit of hindsight, that some of them have not had the results we anticipated and may, on the contrary, give a false impression of security. The fight against terrorism also demands better cooperation between the European Union and its partners throughout the world. In our transatlantic relations, for example, we should insist on drawing up a common strategy to fight terrorism, which respects fundamental rights and privacy. The European Union should take a global approach to these issues in order to set the general principles for exchanging information with our US partners and for protecting data under these exchanges. Finally, the European Parliament has often been kept out of the Council’s debates on terrorism. I think it is important for us now to have a genuine debate leading to better democratic control by the European Parliament and by national parliaments."@en4
". Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, los Estados miembros han introducido muchos instrumentos europeos para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, muchos países europeos siguen afrontando una amenaza terrorista importante y, por consiguiente, es adecuado que, tras varios años de vigencia de dichos instrumentos, se evalúe la eficacia de la aplicación de la legislación europea en esta área. A pesar de las medidas de fomento del intercambio de información entre las autoridades nacionales responsables de la lucha contra el terrorismo, es patente la necesidad de que haya una mayor confianza mutua. Para permitir que la lucha contra el terrorismo sea realmente eficaz, no debemos seguir añadiendo más legislación, sino que debemos comprobar si los Estados miembros aplican la legislación existente correctamente. Opino que deberíamos centrarnos, particularmente, en la mejora real de la cooperación entre los Estados miembros. La realización de una evaluación también nos permitiría revisar los reglamentos pertinentes. Me parece necesario que, en dicho proceso, se restaure el equilibrio entre las necesidades de nuestros ciudadanos en materia de seguridad y la garantía de su derecho a la protección de la vida privada. Se han adoptado ciertas medidas que restringen mucho las libertades de nuestros ciudadanos y ahora podemos comprobar, con cierta perspectiva, que algunas de tales medidas no han producido los resultados que esperábamos y que, por el contrario, podrían dar una falsa impresión de seguridad. La lucha contra el terrorismo exige, asimismo, una mayor cooperación entre la Unión Europea y sus socios de todo el mundo. En el ámbito de nuestras relaciones transatlánticas, por ejemplo, deberíamos insistir en la importancia de diseñar una estrategia común de lucha contra el terrorismo que respete los derechos fundamentales y la vida privada. La Unión Europea debería adoptar un enfoque mundial de dichas cuestiones, con objeto de establecer los principios generales del intercambio de información con nuestros socios estadounidenses y de la protección de los datos intercambiados. Por último, cabe señalar que, a menudo, se ha apartado al Parlamento Europeo de los debates del Consejo en materia de terrorismo. Opino que es importante que celebremos un verdadero debate que propicie el mejor control democrático por parte del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales."@es21
"Härra juhataja, nõukogu eesistuja, volinik, liikmesriigid on sisse seadnud mitmeid vahendeid terrorismi vastu võitlemiseks Euroopas. Ometi seisavad mitmed Euroopa riigid jätkuvalt silmitsi märkimisväärse terrorismiohuga ning seepärast on aastaid pärast nende vahendite jõustumist vajalik hinnata Euroopa õigusaktide rakendamise tõhusust sellel alal. Vaatamata meetmetele julgustada terrorismi vastu võitlemise eest vastutavaid asutusi teavet jagama, on selge vajadus vastastikuse usalduse järele. Et võimalda terrorismivastase võitluse tõelist tõhusust, ei ole meil vaja teha täiendusi kehtivatesse õigusaktidesse, vaid jälgida, et liikmesriigid neid korralikult kohaldavad. Ma arvan, et me peaksime keskenduma eelkõige liikmesriikide vahelise koostöö olulisele parandamisele. Hindamine võimaldaks meil ka asjaomased määrused uuesti läbi vaadata. Protsessi käigus on minu arvates vaja taastada tasakaal kaaskodanike julgeolekuvajaduse ning eraelu kaitse õiguste säilitamise vahel. On vastu võetud teatavad meetmed, mis on meie kaaskodanikele väga piiravad ning me võime nüüd tagantjärele näha, et mõned neist ei ole andnud selliseid tulemusi nagu me ootasime ning võivad vastupidi luua julgeolekust vale ettekujutuse. Terrorismivastane võitlus nõuab ka paremat koostööd Euroopa Liidu ja selle partnerite vahel üle kogu maailma. Oma atlandiülestes suhetes näiteks peaksime me nõudma ühise terrorismivastase võitluse strateegia koostamist, mis austab põhiõigusi ja privaatsust. Euroopa Liit peaks nendes küsimustes võtma ülemaailmse lähenemise ning kehtestama üldpõhimõtted USA partneritega peetavaks teabevahetuseks ning selle teabevahetuse raames andmete kaitsmiseks. Lõpuks, Euroopa Parlament on sageli jäänud eemale nõukogu terrorismialastest aruteludest. Ma arvan, et meile on tähtis pidada tõelist arutelu, mis viib parema Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide demokraatliku kontrollini."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jäsenvaltiot ovat kehittäneet lukuisia eurooppalaisia terrorismin torjunnan välineitä. Siitä huolimatta terrorismin uhka on edelleen suuri monissa Euroopan maissa. Näin ollen on tarpeen arvioida asiaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkuutta, koska meillä on kokemusta täytäntöönpanosta muutaman vuoden ajalta. Huolimatta niistä toimista, joilla on pyritty edistämään terrorismin torjunnasta vastaavien kansallisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, on selvää, että keskinäisen luottamuksen lisääminen on välttämätöntä. Todellinen tehokkuus terrorismin torjunnassa ei edellytä lisää lainsäädäntöä, vaan on varmistuttava siitä, että jäsenvaltiot soveltavat nykyistä lainsäädäntöä oikein. Meidän on mielestäni keskityttävä ennen kaikkea parantamaan toden teolla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Lainsäädäntöä arvioimalla voimme tarkistaa myös asiaa koskevia asetuksia. Näin ollen arviointiprosessissa on minusta tarpeen tasapainottaa kaksi asiaa keskenään: kansalaistemme turvallisuudentarve ja se, että turvataan heidän oikeutensa yksityiselämän suojaan. Osa toteutetuista toimista nimittäin sitoo kansalaisia melkoisesti, ja voimmekin nyt jälkikäteen todeta, että monet niistä eivät ole toimineet halutulla tavalla ja voivat antaa jopa vääränlaisen turvallisuuskuvan. Terrorismin torjunta edellyttää lisäksi Euroopan unionin ja sen kumppanien välisen yhteistyön lujittamista. Meidän on esimerkiksi transatlanttisissa suhteistamme pyrittävä märittämään yhteinen terrorismin torjuntastrategia, jossa kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia ja yksityiselämää. Euroopan unionilla on oltava yhtenäinen näkemys näistä kysymyksistä, jotta voimme luoda yleisperiaatteet EU:n ja sen amerikkalaisten kumppanien väliselle tietojenvaihdolle sekä vaihdettavien tietojen suojelulle. Euroopan parlamentti on usein jätetty syrjään neuvostossa käydyistä terrorismia käsitelleistä keskusteluista. Siksi minusta on nyt tärkeää käydä todellista keskustelua, sellaista, joka mahdollistaa, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit voivat aiempaa paremmin harjoittaa demokraattista valvontaa."@fi7
"Elnök úr, soros tanácsi elnök úr, biztos úr! A tagállamok számos európai eszközt vezettek be a terrorizmus elleni küzdelem terén. Mégis sok európai ország szembesül továbbra is jelentős a terrorista fenyegetéssel, és ennélfogva – az említett eszközök hatálybalépése után jó néhány évvel – célszerű értékelni az e területen meglévő európai jogszabályok hatékonyságát. A terrorizmus elleni küzdelemért felelős nemzeti hatóságokat az információk megosztására ösztönző intézkedések ellenére egyértelmű, hogy nagyobb mértékű kölcsönös bizalomra van szükség. Ahhoz, hogy a terrorizmus elleni küzdelem valóban hatékony legyen, nem a meglévő jogszabályokat kell kiegészítenünk, hanem azt kell ellenőriznünk, hogy a tagállamok helyesen alkalmazzák-e azokat. Véleményem szerint a tagállamok közötti együttműködés tényleges javítására kellene különösen összpontosítanunk. Egy ilyen értékelés lehetővé tenné számunkra az érintett rendeletek felülvizsgálatát is. Szerintem szükséges az, hogy a folyamatban helyreállítsuk polgártársaink biztonság iránti igénye és a magánélet védelméhez való joguk közötti egyensúlyt. Elfogadtak egypár olyan intézkedést, amelyek igencsak korlátozzák polgártársainkat és – utólagos bölcsességgel – már láthatjuk, hogy egyik-másik intézkedést nem a várt eredményeket hozta, sőt, éppen ellenkezőleg, akár hamis képet is festhet a biztonságról. A terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unió és világszerte meglévő partnerei közötti jobb együttműködést is igényli. Transzatlanti kapcsolatainkban például ragaszkodnunk kellene egy, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló olyan közös stratégia kidolgozásához, amely tiszteletben tartja az alapvető jogokat és a magánéletet. Az Európai Uniónak e kérdésekkel kapcsolatban globális megközelítést kellene alkalmaznia annak érdekében, hogy meghatározza az információk egyesült államokbeli partnereinkkel való cseréjére, valamint e cserék keretében az adatvédelemre vonatkozó általános elveket. Végül pedig, az Európai Parlamentet gyakran kihagyták a Tanácsban a terrorizmusról folyó tárgyalásokból. Szerintem fontos, hogy egy, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által megvalósított jobb demokratikus ellenőrzéshez vezető, valódi vitát folytassunk."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, signor Presidente in carica, gli Stati membri hanno applicato numerosi strumenti europei per la lotta contro il terrorismo. Diversi paesi europei si trovano tuttora sotto una minaccia terroristica concreta e sarà quindi necessario, dopo aver accumulato qualche anno di esperienza, valutare l’efficacia dell’applicazione della normativa europea in materia. Nonostante le misure finalizzate a facilitare lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti nel campo della lotta contro il terrorismo, è senz’altro necessaria una maggiore fiducia reciproca. Al fine di far sì che la lotta contro il terrorismo sia veramente efficace, non è necessario introdurre nuove norme, bensì controllare che gli Stati membri applichino correttamente quelle esistenti. A mio parere dobbiamo concentrarci soprattutto su un vero miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri. La valutazione ci permetterà inoltre di rivedere le norme in questione. E’ a mio avviso necessario ristabilire, nel corso di tale processo, l’equilibrio fra il bisogno di sicurezza dei nostri concittadini e la salvaguardia del loro diritto alla tutela della loro . In effetti, sono state adottate misure molto restrittive per i nostri concittadini e adesso, col senno di poi, possiamo vedere che diverse di queste misure non hanno dato i risultati attesi e possono dare al contrario una falsa impressione di sicurezza. La lotta contro il terrorismo richiede inoltre di consolidare la cooperazione dell’Unione europea con i suoi internazionali. Nell’ambito delle nostre relazioni transatlantiche, ad esempio, dobbiamo insistere sulla necessità di definire una strategia comune di lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto alla . L’Unione europea deve adottare un approccio globale a tali questioni, al fine di fissare dei principi generali per lo scambio di informazioni con i nostri americani e la protezione dei dati nel quadro di questi scambi. Infine, il Parlamento europeo è spesso stato escluso dalle discussioni del Consiglio sul terrorismo. Penso che sia importante che si svolga un dibattito reale che consenta un miglior controllo democratico da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali."@it12
"Pone Pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisare, valstybės narės įgyvendino daug europinių priemonių kovai su terorizmu. Tačiau dalis Europos valstybių vis dar patiria didelį terorizmo pavojų, todėl, praėjus keleriems metams nuo šių priemonių įtvirtinimo, verta įvertinti šiai sričiai taikomas Europos teisės nuostatas. Nors imtasi priemonių skatinti nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už kovą su terorizmu, keistis informacija, akivaizdžiai reikia didesnio tarpusavio pasitikėjimo. Tam, kad kova su terorizmu būtų tikrai efektyvi, mums nereikia papildomų teisės aktų, bet privalome patikrinti, ar valstybės narės juos teisingai taiko. Manau, kad turime ypatingą dėmesį skirti tikram valstybių narių bendradarbiavimo pagerinimui. Šis įvertinimas mums taip pat sudarys galimybę peržiūrėti atitinkamus reglamentus. Man atrodo, kad šio proceso metu reikia atkurti pusiausvyrą tarp bendrapiliečių poreikio gyventi saugiai ir jų teisės į privatumo apsaugą užtikrinimo. Kai kurios priimtos priemonės labai suvaržo mūsų bendrapiliečius ir dabar atsigręžę atgal matome, kad dalis jų nedavė lauktų rezultatų ir gali netgi sudaryti klaidingą saugumo įspūdį. Kova su terorizmu taip pat reikalauja geresnio Europos Sąjungos ir jos partnerių visame pasaulyje bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, transatlantinių santykių srityje turėtume reikalauti, kad būtų parengta bendra kovos su terorizmu strategija, kuri gerbtų pagrindines teises ir privatumą. Šiais klausimais Europos Sąjunga turėtų išreikšti globalų požiūrį, kad būtų nustatyti bendrieji principai dėl keitimosi informacija su mūsų partneriais JAV ir dėl duomenų mainų saugos. Užbaigiant pasakytina, kad Tarybos diskusijos dėl terorizmo dažnai vykdavo nedalyvaujant Europos Parlamentui. Mano nuomone, labai svarbu, kad dabar įvyktų tikri debatai, kurie leistų Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams sustiprinti demokratinę kontrolę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, daudzus Eiropas instrumentus cīņai pret terorismu ir ieviesušas dalībvalstis. Vēl joprojām daudzas Eiropas valstis saskaras ar nopietniem terorisma draudiem, un vairākus gadus pēc šo instrumentu spēkā stāšanās ir jānovērtē Eiropas tiesību aktu īstenošanas efektivitāte šajā jomā. Neskatoties uz pasākumiem informācijas apmaiņā, ko veic par cīņu pret terorismu atbildīgās valstu iestādes, ir nepārprotama vajadzība pēc lielākas savstarpējās uzticēšanās. Lai cīņa pret terorismu būtu patiesi efektīva, mums nav nepieciešami jauni tiesību akti, bet mums ir jāpārliecinās, ka dalībvalstis tos piemēro pareizi. Manuprāt, mums jo īpaši ir jākoncentrējas uz dalībvalstu sadarbības patiesu uzlabošanu. Novērtēšana ļaus mums arī pārbaudīt esošos noteikumus. Manuprāt, ir svarīgi procesā atjaunot līdzsvaru starp mūsu līdzpilsoņu drošības vajadzībām un viņu tiesību uz privātuma aizsardzību nodrošināšanu. Ir pieņemti noteikti pasākumi, kas mūsu līdzpilsoņiem ir ļoti ierobežojoši, un šobrīd, atskatoties atpakaļ, mēs varam redzēt, ka daži no tiem nav devuši gaidītos rezultātus, gluži otrādi – radījuši nepareizu iespaidu par drošību. Cīņa pret terorismu prasa arī labāku sadarbību starp Eiropas Savienību un tās partneriem visā pasaulē. Mūsu transatlantiskās attiecībās, piemēram, mums ir jāuzstāj, lai tiktu izstrādāta kopēja stratēģija cīņā pret terorismu, kurā ievērotas pamattiesības un privātums. Eiropas Savienībai šie jautājumi ir jārisina ar globālu pieeju, lai noteiktu vispārējus principus informācijas apmaiņai ar mūsu ASV partneriem un datu aizsardzībai, veicot šo apmaiņu. Visbeidzot Eiropas Parlaments bieži vien nav aicināts piedalīties Padomes debatēs par terorismu. Manuprāt, šobrīd mums ļoti svarīgi ir risināt patiesas debates, kuru rezultātā būtu labāka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu demokrātiskā kontrole."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, de nombreux instruments européens de lutte contre le terrorisme ont été mis en place par les États membres. Plusieurs pays européens continuent cependant de faire face à une menace terroriste importante et il convient donc, après quelques années de pratique, d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre de la législation européenne en la matière. Ainsi, malgré des mesures pour favoriser le partage des informations entre les autorités nationales responsables de la lutte antiterroriste, il est évident qu'une plus grande confiance mutuelle est nécessaire. Afin de permettre une réelle efficacité dans la lutte contre le terrorisme, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la législation existante, mais il convient de s'assurer que les États membres l'appliquent correctement. Je pense que nous devons en particulier nous concentrer sur une véritable amélioration de la coopération entre les États membres. L'évaluation nous permettra également de réviser les règlements concernés. Il me semble ainsi nécessaire de rétablir, dans ce processus, l'équilibre entre le besoin de sécurité de nos concitoyens et la sauvegarde de leur droit à la protection de la vie privée. En effet, certaines mesures très contraignantes pour nos concitoyens ont été adoptées et nous pouvons maintenant voir, avec le recul, que plusieurs d'entre elles n'ont pas eu les résultats escomptés et peuvent donner au contraire une fausse impression de sécurité. La lutte contre le terrorisme impose par ailleurs de renforcer la coopération de l'Union européenne avec ses partenaires dans le monde. Dans le cadre de nos relations transatlantiques par exemple, nous devons insister pour définir une stratégie commune de lute contre le terrorisme, dans le respect des droits fondamentaux et de la vie privée. L'Union européenne doit avoir une approche globale de ces questions, afin de fixer des principes généraux pour l'échange d'informations avec nos partenaires américains et la protection des données dans le cadre de ces échanges. Enfin, le Parlement européen a souvent été tenu à l'écart des débats du Conseil concernant le terrorisme. Il me semble maintenant important d'avoir un véritable débat qui permette un meilleur contrôle démocratique par le Parlement européen et par les parlements nationaux."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, veel Europese instrumenten voor terrorismebestrijding zijn door lidstaten geïntroduceerd. Toch wordt een aantal Europese landen nog steeds geconfronteerd met een belangrijke terroristische dreiging en het lijkt daarom aangewezen, na verschillende jaren van gebruik van deze instrumenten, de effectiviteit van de uitvoering van Europese wetgeving op dit gebied te evalueren. Ondanks maatregelen ter aanmoediging van nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor terrorismebestrijding, bestaat er voor informatie-uitwisseling onmiskenbaar behoefte aan meer wederzijds vertrouwen. Om de bestrijding van terrorisme werkelijk effectief te doen zijn, hoeven we de bestaande wetgeving niet aan te vullen, maar moeten we controleren of de lidstaten deze wetgeving correct toepassen. Ik vind dat we ons vooral moeten richten op het werkelijk verbeteren van de samenwerking tussen lidstaten. Een evaluatie zou ons ook in staat stellen de desbetreffende regelgeving te herzien. Het lijkt mij noodzakelijk om hierbij de balans te herstellen tussen de behoefte aan veiligheid van onze medeburgers en het bewaken van hun recht op bescherming van hun privacy. Bepaalde ingevoerde maatregelen zijn zeer restrictief voor onze medeburgers en met het voordeel van wijsheid achteraf zien we nu dat sommige maatregelen niet de resultaten opleverden die we hadden verwacht en die misschien juist een vals gevoel van veiligheid geven. De terrorismebestrijding vraagt ook betere samenwerking tussen de Europese Unie en haar partners in de hele wereld. Zo moeten we in onze transatlantische betrekkingen aandringen op het opstellen van een gemeenschappelijke strategie voor terrorismebestrijding die de grondrechten en de privacy eerbiedigt. De Europese Unie zou deze kwesties mondiaal moeten aanpakken om algemene beginselen vast te stellen voor de uitwisseling van informatie met onze VS-partners en voor de gegevensbescherming bij deze uitwisseling. Tot slot, het Europees Parlement is vaak buiten de beraadslagingen van de Raad over terrorisme gehouden. Ik vind het belangrijk dat wij nu een werkelijk debat voeren dat leidt tot een betere democratische controle door het Europees Parlement en door de nationale parlementen.."@nl3
"Panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady, panie komisarzu! Państwa członkowskie wdrożyły wiele instrumentów do walki z terroryzmem. Mimo tego, wiele krajów europejskich ciągle jest narażonych na znaczne ryzyko terroryzmu i jest rzeczą słuszną po kilku latach obowiązywania tych instrumentów, aby ocenić efektywność wdrożenia europejskiego prawodawstwa w tym obszarze. Mimo środków zachęcających krajowe organy odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu do współdzielenia informacji, potrzeba większego wzajemnego zaufania jest wyraźnie widoczna. Aby sprawić, by walka z terroryzmem była naprawdę skuteczna, nie musimy rozszerzać obecnej legislacji, ale musimy sprawdzić, czy państwa członkowskie stosują ją poprawnie. Myślę, że powinniśmy się skupić szczególnie na autentycznej poprawie współpracy między państwami członkowskimi. Przeprowadzenie oceny pozwoliłoby nam na rewizję omawianych regulacji. Wydaje mi się konieczne, by w trakcie tego procesu przywrócić równowagę między potrzebą bezpieczeństwa naszych obywateli a zabezpieczeniem ich prawa do ochrony prywatności. Niektóre przyjęte środki są bardzo restrykcyjne dla naszych obywateli i możemy teraz zobaczyć z perspektywy czasu, że nie wszystkie przyniosły oczekiwane rezultaty i mogą, przeciwnie niż zamierzono, dawać jedynie fałszywe wrażenie bezpieczeństwa. Walka z terroryzmem wymaga także lepszej współpracy między Unią Europejską i jej partnerami na całym świecie. W naszych stosunkach transatlantyckich, dla przykładu, musimy nalegać na opracowanie wspólnej strategii walki z terroryzmem, która szanować będzie podstawowe prawa i prywatność. Unia Europejska powinna przyjąć podejście globalne do tych problemów, aby ustalić generalne reguły wymiany informacji z naszymi amerykańskimi partnerami oraz reguły ochrony danych w ramach tych wymian. Parlament Europejski często też pozostawał poza debatami Rady na temat terroryzmu. Myślę, że teraz ważnym jest dla nas, aby odbyć autentyczną debatę prowadzącą do lepszej kontroli demokratycznej przez Parlament Europejski i przez parlamenty krajowe."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício do Conselho, os Estados-Membros já puseram em prática inúmeros instrumentos europeus de luta contra o terrorismo. Diversos países europeus continuam no entanto a enfrentar uma ameaça terrorista importante, pelo que convém, após alguns anos de prática, avaliar a eficácia da aplicação da legislação europeia na matéria. Assim, apesar das medidas destinadas a favorecer a partilha de informações entre as autoridades nacionais responsáveis pela luta antiterrorista, é evidente que é necessária uma maior confiança mútua. Para permitir uma real eficácia na luta contra o terrorismo, não é preciso acrescentar a legislação existente, mas há sim que verificar se os Estados-Membros a aplicam correctamente. Penso que devemos sobretudo concentrar-nos numa verdadeira melhoria da cooperação entre Estados-Membros. A avaliação permitir-nos-á também rever os regulamentos pertinentes. Assim, parece-me necessário restabelecer, neste processo, o equilíbrio entre a necessidade de segurança dos nossos concidadãos e a salvaguarda do seu direito à protecção da vida privada. Com efeito, foram adoptadas algumas medidas muito limitativas para os nossos concidadãos e podemos agora verificar, com o recuo, que algumas delas não conduziram aos resultados previstos e podem, pelo contrário, transmitir uma falsa sensação de segurança. A luta contra o terrorismo impõe, por outro lado, que se reforce a cooperação da União Europeia com os seus parceiros mundiais. No âmbito das nossas relações transatlânticas, por exemplo, devemos insistir para que seja definida uma estratégia comum de luta contra o terrorismo, no respeito dos direitos fundamentais e da vida privada. A União Europeia deve dispor de uma abordagem global destas questões, a fim de estabelecer os princípios gerais para o intercâmbio de informações com os nossos parceiros americanos e a protecção dos dados no âmbito desses intercâmbios. Por fim, o Parlamento Europeu foi muitas vezes mantido à parte dos debates no Conselho relativos ao terrorismo. Parece-me agora importante desenvolvermos um verdadeiro debate que permita um melhor controlo democrático por parte do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, de nombreux instruments européens de lutte contre le terrorisme ont été mis en place par les États membres. Plusieurs pays européens continuent cependant de faire face à une menace terroriste importante et il convient donc, après quelques années de pratique, d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre de la législation européenne en la matière. Ainsi, malgré des mesures pour favoriser le partage des informations entre les autorités nationales responsables de la lutte antiterroriste, il est évident qu'une plus grande confiance mutuelle est nécessaire. Afin de permettre une réelle efficacité dans la lutte contre le terrorisme, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la législation existante, mais il convient de s'assurer que les États membres l'appliquent correctement. Je pense que nous devons en particulier nous concentrer sur une véritable amélioration de la coopération entre les États membres. L'évaluation nous permettra également de réviser les règlements concernés. Il me semble ainsi nécessaire de rétablir, dans ce processus, l'équilibre entre le besoin de sécurité de nos concitoyens et la sauvegarde de leur droit à la protection de la vie privée. En effet, certaines mesures très contraignantes pour nos concitoyens ont été adoptées et nous pouvons maintenant voir, avec le recul, que plusieurs d'entre elles n'ont pas eu les résultats escomptés et peuvent donner au contraire une fausse impression de sécurité. La lutte contre le terrorisme impose par ailleurs de renforcer la coopération de l'Union européenne avec ses partenaires dans le monde. Dans le cadre de nos relations transatlantiques par exemple, nous devons insister pour définir une stratégie commune de lute contre le terrorisme, dans le respect des droits fondamentaux et de la vie privée. L'Union européenne doit avoir une approche globale de ces questions, afin de fixer des principes généraux pour l'échange d'informations avec nos partenaires américains et la protection des données dans le cadre de ces échanges. Enfin, le Parlement européen a souvent été tenu à l'écart des débats du Conseil concernant le terrorisme. Il me semble maintenant important d'avoir un véritable débat qui permette un meilleur contrôle démocratique par le Parlement européen et par les parlements nationaux."@ro18
"Pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, členské štáty zavádzajú množstvo európskych nástrojov zameraných na boj proti terorizmu. Napriek tomu množstvo európskych krajín stále čelí výraznej teroristickej hrozbe, a preto je vhodné, keďže tieto nástroje sú platné niekoľko rokov, aby bola preskúmaná efektívnosť vykonávania európskych právnych predpisov v tejto oblasti. Napriek opatreniam určeným na podporu vnútroštátnych orgánov zodpovedných za boj proti terorizmu k výmene informácií, je evidentnou potreba väčšej miery vzájomnej dôvery. Aby boj proti terorizmu mohol byť skutočne efektívny, nemusíme pridávať nové právne predpisy k tým existujúcim, ale musíme skontrolovať, či ich členské štáty správne uplatňujú. Domnievam sa, že by sme sa mali zamerať najmä na skutočné zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi. Hodnotenie by nám tiež umožnilo preskúmať príslušné nariadenia. Pokladám za nevyhnutné v rámci procesu obnoviť rovnováhu medzi potrebou bezpečnosti našich spoluobčanov a zachovaním ich práva na ochranu súkromia. Boli prijaté určité opatrenia, ktoré sú pre našich spoluobčanov veľmi obmedzujúce a môžeme vidieť, keď sa obzrieme do minulosti, že niektoré z nich nepriniesli očakávané výsledky a práve naopak vzbudzujú mylný dojem bezpečnosti. Boj proti terorizmu si tiež vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a jej partnermi vo svete. Napríklad v našich transatlantických vzťahoch by sme mali naliehať na vypracovanie spoločnej stratégie na boj proti terorizmu, v ktorej by sa dodržiavali základné práva a právo na súkromie. Európska únia by mala prijať vo veci týchto záležitostí globálny postoj, s cieľom stanoviť všeobecné zásady na výmenu informácií s našimi partnermi v USA a na ochranu údajov, ktoré sú predmetom týchto výmen. A na záver Európsky parlament bol často vynechaný z diskusií Rady o terorizme. Domnievam sa, že v súčasnosti je pre nás dôležité, aby sme viedli skutočnú diskusiu, ktorá vedie k lepšej demokratickej kontrole vykonávanej Európskym parlamentom a národnými parlamentmi."@sk19
". Gospod predsednik, predsedujoči Svetu, komisar, države članice so sprejele veliko predpisov za boj proti terorizmu. Vendar se veliko evropskih držav še naprej spopada z veliko nevarnostjo terorizma, zato je treba po več letih izvajanja teh predpisov oceniti učinkovitost izvajanja evropske zakonodaje na tem področju. Kljub ukrepom za spodbujanje nacionalnih organov, ki so pristojni za boj proti terorizmu, da si izmenjujejo informacije, je očitno potrebno večje medsebojno zaupanje. Za zagotavljanje učinkovitega boja proti terorizmu ne potrebujemo dodatne zakonodaje, ampak moramo preveriti, ali države članice ustrezno izvajajo veljavno zakonodajo. Menim, da bi se morali osredotočiti zlasti na dejansko izboljšanje sodelovanja med državami članicami. Z oceno bi lahko prav tako naredili revizijo zadevnih uredb. Zdi se mi, da je treba medtem vzpostaviti ponovno ravnovesje med potrebo naših državljanov po varnosti in ohranitvijo njihove pravice do zaščite zasebnosti. Sprejeti so bili nekateri ukrepi, ki močno omejujejo naše državljane, zdaj pa lahko vidimo, da nekateri izmed njih niso imeli pričakovanih rezultatov in da lahko dajejo lažen vtis varnosti. Boj proti terorizmu prav tako zahteva boljše sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi partnericami po svetu. Pri naših čezatlantskih odnosih moramo na primer vztrajati pri pripravi skupne strategije za boj proti terorizmu, pri čemer se spoštujejo temeljne pravice in zasebnost. Evropska unija mora sprejeti globalni pristop k tem vprašanjem, da bo določila splošna načela za izmenjavo informacij z našimi partnerji v ZDA in za varstvo podatkov pri teh izmenjavah. Končno, Evropski parlament je bil pogosto izključen iz razprav Sveta o terorizmu. Menim, da je pomembno, da imamo pravo razpravo, ki bo omogočila boljši demokratični nadzor s strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov."@sl20
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot! Många EU-instrument för terroristbekämpning har införts av medlemsstaterna. Ändå står ett antal europeiska länder fortfarande inför ett betydande terroristhot, och det är därför lämpligt att nu när dessa instrument tillämpats i flera år utvärdera hur effektivt EU-lagstiftningen på detta område har genomförts. Trots åtgärder för att uppmuntra informationsutbyte mellan de nationella myndigheter som ansvarar för terroristbekämpning finns det ett tydligt behov av större ömsesidigt förtroende. För att kampen mot terrorismen ska kunna bli verkligt effektiv behöver vi inte ny lagstiftning; i stället måste vi kontrollera att medlemsstaterna tillämpar den gällande lagstiftningen på rätt sätt. Jag anser att vi framför allt bör inrikta oss på att verkligen förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna. En utvärdering skulle också ge oss möjlighet att se över de berörda förordningarna. Jag anser att det samtidigt är nödvändigt att återställa balansen mellan våra medborgares behov av säkerhet och försvaret av deras rätt till integritetsskydd. Vissa åtgärder som antagits innebär stora restriktioner för våra medborgare, och nu i efterhand ser vi att en del av dem inte gett de resultat vi förväntade oss utan kanske tvärtom ger ett falskt intryck av trygghet. Terroristbekämpningen kräver också bättre samarbete mellan EU och dess partner i hela världen. I våra transatlantiska förbindelser bör vi till exempel kräva att det upprättas en gemensam strategi för terroristbekämpning, med respekt för de grundläggande friheterna och den personliga integriteten. EU bör tillämpa ett övergripande synsätt för dessa frågor så att vi kan fastställa allmänna principer för informationsutbytet med våra amerikanska partner och för uppgiftsskydd i samband med det utbytet. Till sist vill jag påpeka att Europaparlamentet ofta har hållits utanför rådets debatter om terrorism. Jag anser att det nu är viktigt med en verklig debatt, som leder till att Europaparlamentet och de nationella parlamenten får bättre demokratisk kontroll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"autor. - FR"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph