Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la lutte contre le terrorisme est un domaine dans lequel l'Europe doit passer du virtuel au réel. La dimension globale du terrorisme appelle une réponse globale. L'Europe politique passe par sa capacité à éradiquer le fléau du terrorisme; or, nous sommes encore loin du compte. Notre groupe a pris l'initiative de ce débat parce que nous sommes convaincus que l'Europe n'a pas encore pris la pleine mesure des dangers qui la guettent. La première menace très immédiate est celle que font peser sur notre sécurité quotidienne les groupes terroristes islamistes et d'autres, comme l'ETA en Espagne. Et nous le voyons tous les jours, Monsieur le Commissaire. La seconde menace, tout aussi inquiétante, est que ces puissants réseaux détournent la culture politique des démocraties européennes pour miner nos valeurs essentielles et pour faire prévaloir leurs postulats religieux. Nous devons nous assurer que nos États coopèrent davantage dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international. La démission, en mars dernier, du coordinateur européen antiterrorisme, M. de Vries, sans qu'il ait encore été remplacé, montre la quantité de travail qu'il reste à accomplir. Certes, M. de Vries a démissionné pour des raisons personnelles, mais chacun sait que l'insuffisance des ressources mises à sa disposition ne lui ont pas permis de mener à terme la lourde tâche dont il avait la charge. Nous demandons au Conseil, qui est absent, à son Président, et aussi au Haut Représentant pour la PESC, M. Solana, au Président de la Commission, M. Barroso, de prendre leurs responsabilités et de désigner dans les meilleurs délais un nouveau Monsieur ou Madame antiterroriste européen doté des moyens adéquats. Chers collègues, la lutte contre les organisations terroristes suppose la plus grande fermeté et ne saurait donner lieu à des négociations ou à des concessions. Les organisations terroristes ne sont pas des formations centralisées de type classique qui pourraient être vaincues par des opérations militaires conventionnelles. Elles agissent en réseaux et recourent aux technologies les plus sophistiquées pour mener à bien leurs opérations criminelles. Ce n'est qu'en persévérant à mettre en commun des moyens importants en intelligence et en ressources financières et humaines que nous aurons la chance de neutraliser ces réseaux. En nous respectant nous-mêmes, en garantissant la mise en œuvre des lois et des libertés publiques, en réaffirmant notre conception de l'homme et de la vie en société, en agissant ensemble, nous viendrons à bout d'un terrorisme qui, tout en utilisant les moyens du XXIe siècle, s'inspire de préjugés et fait appel aux méthodes des pires heures de l'humanité. Il ne s'agit pas, comme on le dit souvent, d'un de civilisations mais d'un affrontement entre ceux qui placent au-dessus de tout le respect de l'être humain et le pluralisme, et ceux qui, en application du djihad, prétendent éliminer tous ceux qui ne penseraient pas comme eux ou auraient d'autres croyances. Les victimes du 11 septembre, que nous honorerons dans quelques jours, cinq ans après les tragiques événements de Manhattan, mais aussi celles du 11 mars à Madrid ou des attentats de Londres nous appellent à une action résolue. Les Européens ont besoin de sécurité, sécurité dans leur vie professionnelle, sécurité dans leur approvisionnement énergétique et sécurité alimentaire. Le moins qu'on puisse faire pour l'Europe, après avoir garanti la paix, c'est de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité la plus élémentaire, celle des personnes."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane předsedo Komise, dámy a pánové, potírání terorismu je oblastí, v níž musí Evropa přejít od virtuálních kroků k reálným. Světový rozměr terorismu si vyžaduje reakci světového rozměru. Vytváření politické Evropy zahrnuje i schopnost zničit hrozbu terorismu, a to jsme v této oblasti dosud velmi daleko od cíle. Naše skupina přišla s iniciativou zahájit tuto diskusi, protože se domníváme, že Evropa si stále ještě plně neuvědomila rozměr rizik, kterým čelí. V prvé řadě jde o přímé ohrožení naší každodenní bezpečnosti islamisty a jinými teroristickými skupinami, jako je ETA ve Španělsku. Setkáváme se s tím dennodenně, pane komisaři. Druhou hrozbou, stejně znepokojivou, je skutečnost, že tyto mocné sítě by se mohly zmocnit politické kultury evropských demokracií s cílem narušit naše základní hodnoty a nahradit je vlastními náboženskými zásadami. Musíme zabezpečit, aby naše členské státy užším způsobem spolupracovaly v oblasti potírání mezinárodního terorismu. Březnové odstoupení koordinátora EU pro potírání terorismu, pana de Vriese, a neschopnost nahradit jej dokazuje obrovské množství úkolů, které je potřeba v této oblasti vykonat. Je pravda, že pan de Vries odstoupil z funkce z osobních důvodů, je však dobře známou skutečností, že náročný úkol, který mu byl svěřen, nebyl schopen dokončit z důvodu nedostatečných finančních prostředků, které pro něj byly vyčleněny. Žádáme Radu, která zde není přítomna, jejího předsedu, stejně jako Vysokého zástupce pro SZBP, pana Solanu, a předsedu Komise, pana Barrosa, aby splnili úkoly, za něž jsou zodpovědni, a aby co nejdříve jmenovali nového koordinátora EU pro potírání terorismu, jemuž poskytnou přiměřené zdroje. Dámy a pánové, boj proti teroristickým organizacím vyžaduje nejvyšší míru neústupnosti a nemá v něm co dělat ani vyjednávání ani ústupky. Teroristické organizace nepatří mezi tradiční centralizované formace, které lze přemoci tradičními vojenskými operacemi. Pracují jako sítě, přičemž využívají nejsofistikovanější technologie za účelem vykonávání svých zločinných operací. Pouze shromáždíme-li velký objem finančních, lidských a informačních zdrojů, máme šanci tyto sítě zneškodnit. Vzájemným respektováním, zajištěním uplatnění zákonů a základních svobod, opětovným potvrzením našeho pojetí člověka a života ve společnosti a společným úsilím můžeme vymýtit terorismus, který se inspiruje předsudky, přičemž využívá prostředky 21. století a uplatňuje metody z nejtemnějších období dějin lidstva. Nejde o střet civilizací, jak se často hovoří, ale o konfrontaci mezi těmi, kdo si nadevše váží hodnoty lidské bytosti a pluralismu, a těch, kdo by ve jménu Džihádu zneškodnili kohokoliv, kdo nesmýšlí stejně jako oni a vyznává jiné náboženství. Oběti útoků z 11. září, které si za několik dní připomeneme při pátém výročí tragických událostí na Manhattanu, ale i oběti útoků z 11. března v Madridu a bombových útoků z Londýna nás nutí k tomu, abychom začali rozhodně jednat. Evropané potřebují bezpečnost – bezpečnost ve svém pracovním životě, bezpečnost svých dodávek energie a bezpečnost potravin. To nejmenší, co můžeme pro Evropu udělat kromě zajištění míru, je to, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabezpečili tu nejzákladnější z bezpečností – osobní bezpečnost."@cs1
"Hr. formand! Hr. formand for Kommissionen! Mine damer og herrer! Bekæmpelse af terrorisme er et område, hvor Europa er nødt til at bevæge sig fra tanke til handling. Terrorismens globale dimension kræver en global indsats. Opbygningen af et politisk Europa giver os mulighed for at udrydde terroren, men vi er stadig meget langt fra målet. Vores gruppe har taget initiativet til denne forhandling, fordi vi mener, at Europa endnu ikke fuldt ud har indset omfanget af de farer, som vi står over for. Den første meget umiddelbare trussel er truslen mod vores daglige sikkerhed, som kommer fra islamiske grupper og andre terrorgrupper som f.eks. ETA i Spanien. Vi ser den hver dag, hr. kommissær. En anden trussel, som er lige så bekymrende, er, at disse magtfulde netværk kunne forvanske de europæiske demokratiers politiske kultur, underminere vores grundlæggende værdier og erstatte dem med deres religiøse principper. Vi er nødt til at sørge for, at vores medlemsstater arbejder tættere sammen i bekæmpelsen af international terrorisme. EU-antiterrorkoordinator hr. de Vries' tilbagetrædelse i marts og den udeblevne udnævnelse af hans efterfølger viser, hvor meget arbejde der endnu skal gøres. Hr. de Vries valgte godt nok at træde tilbage af personlige årsager, men det er velkendt, at de utilstrækkelige ressourcer, som han havde til rådighed, betød, at han ikke var i stand til at fuldføre den vanskelige opgave, som han var blevet pålagt. Vi anmoder Rådet, som ikke er til stede, og dets formand samt den højtstående repræsentant for FUSP, hr. Solana, og formanden for Kommissionen, hr. Barroso, til at påtage sig deres ansvar og hurtigst muligt udnævne en ny EU-antiterrorkoordinator, som tildeles tilstrækkelige ressourcer. Mine damer og herrer! Bekæmpelsen af terrororganisationer kræver den største viljestyrke og kan hverken omfatte forhandlinger eller indrømmelser. Terrororganisationerne er ikke traditionelle centraliserede organisationer, som kan nedkæmpes ved hjælp af konventionelle militære operationer. De opererer i netværk og anvender højt avanceret teknologi til at udføre deres kriminelle handlinger. Det er kun ved fortsat at samle betydelige finansielle, menneskelige og efterretningsmæssige ressourcer, at vi vil have en mulighed for at uskadeliggøre disse netværk. Ved at respektere hinanden, ved at sikre gennemførelsen af love og forfatningsmæssige frihedsrettigheder, ved at bekræfte vores menneske- og livsopfattelse og ved at handle samlet kan vi gøre op med en terrorisme, der bygger på fordomme, og som anvender midler fra det 21. århundrede, men metoder fra menneskehedens værste tider. Der er ikke, som folk ofte siger, tale om et sammenstød mellem civilisationer, men i stedet om et sammenstød mellem dem, som sætter respekt for mennesker og pluralisme højest, og dem, som ønsker at føre jihad mod enhver, der ikke tænker som dem eller har en anden tro. Ofrene for 11. september, som vi vil mindes om nogle få dage, fem år efter de tragiske hændelser på Manhattan, men også hændelserne den 11. marts i Madrid og attentaterne i London tilskynder os til at gå resolut til værks. De europæiske borgere har behov for sikkerhed, sikkerhed i deres arbejdsliv, energiforsyningssikkerhed og fødevaresikkerhed. Det mindste, vi kan gøre for Europa - efter at have garanteret freden - er at gøre alt, hvad vi kan, for at garantere den mest grundlæggende sikkerhed, nemlig den personlige sikkerhed."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Bekämpfung des Terrorismus ist ein Bereich, in dem Europa den Übergang vom Virtuellen zum Konkreten vollziehen muss. Die globale Dimension des Terrorismus erfordert eine globale Antwort. Zu einem politischen Europa gehört die Fähigkeit zur Ausmerzung des Terrorismus; doch hier sind wir noch weit vom Ziel entfernt. Unsere Fraktion hat die Initiative zu dieser Aussprache ergriffen, denn wir sind überzeugt, dass Europa das wahre Ausmaß der Gefahren, die es bedrohen, noch nicht begriffen hat. Die erste, ganz unmittelbare Bedrohung unserer täglichen Sicherheit geht von islamistischen und anderen Terrorgruppen wie der ETA in Spanien aus. Sie ist täglich sichtbar, Herr Kommissar. Die zweite, ebenso beunruhigende Gefahr besteht darin, dass diese mächtigen Netzwerke die politische Kultur unserer europäischen Demokratien aushöhlen, um unsere Grundwerte zu untergraben und ihre religiösen Prinzipien durchzusetzen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus stärker zusammenarbeiten. Der Rücktritt des EU-Koordinators für Terrorismusbekämpfung Gijs de Vries im März 2007, dessen Posten bis jetzt noch nicht wieder besetzt wurde, macht deutlich, wie viel Arbeit noch zu tun bleibt. Herr de Vries ist zwar aus persönlichen Gründen zurückgetreten, doch jedermann weiß, dass die ihm zur Verfügung gestellten unzureichenden Mittel es ihm nicht ermöglicht haben, die schwierige Aufgabe, mit der er betraut war, zu Ende zu bringen. Wir fordern vom Rat, der heute nicht anwesend ist, von seinem Präsidenten sowie von dem Hohen Vertreter für die GASP, Herrn Solana, und dem Kommissionspräsidenten Barroso, ihrer Verantwortung nachzukommen und unverzüglich einen oder eine neue Anti-Terror-Beauftragte zu ernennen und mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Kampf gegen die terroristischen Organisationen erfordert höchste Entschlossenheit und lässt keine Verhandlungen oder Konzessionen zu. Die terroristischen Organisationen sind keine zentralisierten Formationen klassischer Art, die mit herkömmlichen militärischen Operationen besiegt werden könnten. Sie handeln vernetzt und nutzen hoch entwickelte Techniken, um ihre kriminellen Taten durchzuführen. Nur wenn wir konsequent bedeutende Aufklärungsmittel sowie Finanz- und Humanressourcen gemeinsam einsetzen, haben wir eine Chance, diese Netze unschädlich machen zu können. Indem wir uns gegenseitig achten, die Anwendung der Gesetze und politischen Freiheiten gewährleisten, unsere Auffassung vom Menschen und dem gesellschaftlichen Zusammenleben bekräftigen und gemeinsam handeln, werden wir einen Terrorismus besiegen, der zwar die Mittel des 21. Jahrhunderts nutzt, doch sich von Vorurteilen leiten lässt und Methoden anwendet, die aus den finstersten Zeiten der Menschheit stammen. Es handelt sich nicht, wie oft behauptet wird, um einen Zusammenprall unterschiedlicher Zivilisationen, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen denen, für die die Achtung des Menschen und der Pluralismus an erster Stelle stehen, und denen, die im Rahmen des Dschihad alle die beseitigen wollen, die nicht wie sie denken oder einen anderen Glauben haben. Die Opfer des 11. September, derer wir in einigen Tagen gedenken werden, fünf Jahre nach den tragischen Ereignissen von Manhattan, aber auch die des 11. März in Madrid und der Anschläge von London rufen uns zu entschlossenem Handeln auf. Die Europäer brauchen Sicherheit – Sicherheit in ihrem beruflichen Leben, Sicherheit in ihrer Energieversorgung, Nahrungsmittelsicherheit. Das Mindeste, was wir für Europa nach der Gewährleistung des Friedens tun können, ist alles zu unternehmen zur Gewährleistung der elementarsten Sicherheit, der der Menschen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να μεταβεί από το εικονικό στο πραγματικό. Η παγκόσμια διάσταση της τρομοκρατίας επιτάσσει παγκόσμια απάντηση. Η οικοδόμηση μιας πολιτικής Ευρώπης συνεπάγεται την ικανότητα να εκριζώσουμε τη μάστιγα της τρομοκρατίας• ακόμα απέχουμε παρασάγγες από τον στόχο. Η Ομάδα μας έλαβε την πρωτοβουλία διεξαγωγής αυτής της συζήτησης, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως την έκταση του κινδύνου που αντιμετωπίζει. • · Η πρώτη, πολύ άμεση απειλή είναι η απειλή στην καθημερινή μας ασφάλεια από ισλαμικές και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως είναι η ETA στην Ισπανία. Το βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Επίτροπε. Η δεύτερη απειλή, το ίδιο ανησυχητική, είναι ότι αυτά τα ισχυρά δίκτυα θα μπορούσαν να διαστρέψουν την πολιτική κουλτούρα των ευρωπαϊκών δημοκρατιών για να υπονομεύσουν τις ουσιαστικές αξίες μας και να τις αντικαταστήσουν με τις θρησκευτικές αρχές τους. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη μέλη μας συνεργάζονται περισσότερο για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Η παραίτηση, τον Μάρτιο, του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ, του κ. de Vries, και η αποτυχία πλήρωσης της θέσης του μέχρι τώρα, δείχνει πόση δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα. Είναι γεγονός ότι ο κ. de Vries παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, είναι όμως ευρέως γνωστό ότι η ανεπάρκεια των πόρων που του δόθηκαν συνεπαγόταν ότι αδυνατούσε να εκπληρώσει τη δύσκολη αποστολή που του ανατέθηκε. Ζητάμε από το Συμβούλιο, που απουσιάζει, από τον Προεδρεύοντά του, καθώς και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, τον κ. Σολάνα, και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Barroso, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να ορίσουν νέο συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ με επαρκείς πόρους, το συντομότερο δυνατόν. Κυρίες και κύριοι, η καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων απαιτεί τη μέγιστη προσήλωση και δεν μπορεί να περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις ή παραχωρήσεις. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν είναι οι παραδοσιακοί κεντρικά ελεγχόμενοι σχηματισμοί που μπορούν να υπερνικηθούν με συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επιχειρούν ως δίκτυα, χρησιμοποιώντας τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες για να διεξαγάγουν τις εγκληματικές επιχειρήσεις τους. Μόνο αν συνεχίσουμε να διαθέτουμε σημαντικούς χρηματοδοτικούς, ανθρώπινους και πληροφοριακούς πόρους θα έχουμε την τύχη να εξουδετερώσουμε αυτά τα δίκτυα. Επιδεικνύοντας αλληλοσεβασμό, κατοχυρώνοντας την εφαρμογή των νόμων και των δημόσιων ελευθεριών, επαναβεβαιώνοντας την αντίληψή μας για τον άνθρωπο και τον κοινωνικό βίο, και δρώντας από κοινού, θα δώσουμε ένα τέλος σε μια τρομοκρατία που, μολονότι χρησιμοποιεί μέσα του 21ου αιώνα, αντλεί την έμπνευσή της από προκαταλήψεις και χρησιμοποιεί μεθόδους από τις χειρότερες ώρες της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι, όπως λένε συχνά οι άνθρωποι, σύγκρουση πολιτισμών, αλλά σύγκρουση μεταξύ αυτών που προτάσσουν τον σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και της πολυφωνίας έναντι οτιδήποτε άλλου, και αυτών που, εν ονόματι της Τζιχάντ, θα εξολόθρευαν όποιον δεν είναι ομοϊδεάτης τους ή πρεσβεύει άλλο δόγμα. Τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, που θα τα μνημονεύσουμε σε λίγες ημέρες, πέντε χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μανχάταν, αλλά και τα θύματα της 11ης Μαρτίου στη Μαδρίτη και των βομβιστικών επιθέσεων στο Λονδίνο, μας υπαγορεύουν να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ασφάλεια, ασφάλεια στον εργασιακό τους βίο, ασφάλεια στον ενεργειακό ανεφοδιασμό τους, καθώς και επισιτιστική ασφάλεια. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την Ευρώπη, αφού κατοχυρώσουμε την ειρήνη, είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κατοχυρώσουμε την πλέον βασική ασφάλεια, την προσωπική ασφάλεια."@el10
"Mr President, President of the Commission, ladies and gentlemen, the fight against terrorism is an area in which Europe has to switch from the virtual to the real. The global dimension of terrorism calls for a global response. Building a political Europe involves the ability to eradicate the scourge of terrorism; we are still very wide of the mark. Our group has taken the initiative of having this debate because we believe that Europe has not yet fully realised the extent of the dangers facing it. The first, very immediate threat is the threat to our day-to-day security from Islamist and other terrorist groups, such as ETA in Spain. We see it every day, Commissioner. The second threat, just as worrying, is that these powerful networks could hijack the political culture of European democracies to undermine our essential values and replace them with their religious principles. We need to make sure that our Member States cooperate more in the fight against international terrorism. The resignation in March of the EU Counter-Terrorism Coordinator, Mr de Vries, and the failure to replace him as yet, shows how much work there is still to be done. It is true that Mr de Vries resigned for personal reasons, but it is well known that the inadequacy of the resources he was given meant that he was unable to complete the difficult task given to him. We are asking the Council, which is not present, its President, and also the High Representative for the CFSP, Mr Solana, and the President of the Commission, Mr Barroso, to fulfil their responsibilities and appoint a new EU Counter-Terrorism Coordinator with adequate resources, as soon as possible. Ladies and gentlemen, the fight against terrorist organisations requires the greatest firmness and cannot include negotiations or concessions. Terrorist organisations are not the traditional centralised formations that can be overcome by conventional military operations. They operate as networks, using the most sophisticated technologies to carry out their criminal operations. It is only by continuing to pool substantial financial, human and intelligence resources that we will have a chance of neutralising those networks. By respecting each other, guaranteeing the implementation of laws and public freedoms, reaffirming our idea of what it is to be human and of life in society, and acting together, we will put an end to a terrorism that, while using 21st century means, is inspired by prejudices and makes use of methods from humanity’s worst hours. This is not, as people often say, a clash of civilisations but a confrontation between those who put respect for human beings and pluralism above everything, and those who, in the name of Jihad, would eliminate anyone who does not think like them or who holds other beliefs. The victims of September 11, whom we will be remembering in a few days’ time, five years after the tragic events in Manhattan, but also those of March 11 in Madrid and of the London bombings, impel us to take resolute action. Europeans need security, security in their working lives, security in their supply of energy, and food security. The least we can do for Europe, after guaranteeing peace, is to do all we can to guarantee the most basic security, personal security."@en4
"Señor Presidente, Presidente de la Comisión, señoras y señores, la lucha contra el terrorismo es un área en la que Europa debe pasar de lo virtual a lo real. La dimensión mundial del terrorismo exige una respuesta mundial. La construcción de una Europa política requiere la capacidad de erradicar el terrorismo; todavía estamos lejos de dar en el blanco. Nuestro Grupo ha tomado la iniciativa de debatirlo porque creemos que Europa todavía no se ha dado cuenta completamente de la magnitud de los peligros que la acechan. En primer lugar, existe la amenaza inmediata a nuestra seguridad cotidiana que imponen los islamistas y otros grupos terroristas, como ETA en España. Lo vemos cada día, Comisario. La segunda amenaza, que es igualmente preocupante, es la de las redes potentes que podrían secuestrar la cultura política de las democracias europeas y menoscabar nuestros valores básicos y reemplazarlos por sus principios religiosos. Debemos asegurarnos de que nuestros Estados miembros cooperen en la lucha contra el terrorismo internacional. La dimisión del señor de Vries, Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, y la imposibilidad de reemplazarlo hasta la fecha muestran cuánto trabajo queda por hacer. Es cierto que el señor de Vries dimitió por razones personales, pero es bien sabido que la falta de adecuación de los recursos que se le habían asignado le impidieron concluir la difícil tarea que le había sido asignada. Solicitamos al Consejo, que no está presente, a su Presidente y también al Alto Representante de la PESC, el señor Solana, y al Presidente de la Comisión, el señor Barroso, que cumplan sus obligaciones y nombren a un nuevo Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE a quien se dote de los recursos apropiados, tan pronto como sea posible. Señoras y señores, la lucha contra las organizaciones terroristas exige la mayor firmeza y no se puede permitir que se produzcan negociaciones o se hagan concesiones. Las organizaciones terroristas no son grupos centralizados tradicionales que se puedan vencer mediante operaciones militares convencionales. Funcionan como redes y emplean las tecnologías más sofisticadas para llevar a cabo sus acciones criminales. Únicamente tendremos una oportunidad de neutralizar dichas redes si seguimos uniendo nuestros recursos financieros, humanos y de información. Si nos respetamos mutuamente, garantizamos la aplicación de las leyes y las libertades públicas, reafirmamos nuestro concepto de lo humano y la vida en la sociedad, si actuamos juntos, pondremos fin al terrorismo que, si bien emplea los medios del siglo XXI, está inspirado por prejuicios y emplea métodos de los peores momentos de la humanidad. No se trata, como dice la gente a menudo, de un choque de civilizaciones, sino de una confrontación entre aquéllos que dan el valor máximo al respeto de los seres humanos y el pluralismo y aquéllos que, en nombre de la Jihad, eliminarían a todos los que no piensan como ellos o tienen otras creencias. Las víctimas del 11 de septiembre, a quienes se recordará dentro de unos días, seis años después de los horribles acontecimientos de Manhattan, así como las víctimas del 11 de marzo en Madrid y las de los ataques en Londres, exigen que tomemos medidas decididas. Los europeos necesitan seguridad laboral, seguridad de suministro energético y seguridad alimentaria. Lo mínimo que podemos hacer por Europa, tras haber garantizado la paz, es hacer todo lo posible por asegurar la más básica de las seguridades: la seguridad personal."@es21
"Härra juhataja, komisjoni president, daamid ja härrad, terrorismivastane võitlus on ala, kus Euroopal tuleb lülituda ümber virtuaalsusest tegelikkusesse. Terrorismi ülemaailmne mõõde nõuab ülemaailmset reaktsiooni. Poliitilise Euroopa ülesehitamine hõlmab suutlikkust terrorismi lõplikult välja juurida – me oleme sellest veel väga kaugel. Meie fraktsioon on käesoleva arutelu algatanud, sest usume, et Euroopa ei ole siiani veel täielikult teadvustanud eesseisvate ohtude tõsidust. Esimene väga otsene oht on terroristlikest islamistlikest ja rühmitistest nagu ETA Hispaanias tulenev oht meie igapäevasele julgeolekule. Volinik, me näeme seda iga päev. Teine sama murettekitav oht seisneb selles, et need jõulised võrgustikud võivad üle võtta Euroopa demokraatiate poliitilise kultuuri, et õõnestada meie põhiväärtusi ning asendada need oma usuliste põhimõtetega. Meil on vaja kindlustada, et liikmesriigid teevad rahvusvahelise terrorismi vastases võitluses enam koostööd. ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori härra de Vries`i ameti mahapanek märtsis ning suutmatus teda siiani asendada, näitab kui palju tööd siin on vaja veel teha. On tõsi, et härra de Vries loobus ametist isiklikel põhjustel, kuid on hästi teada, et talle antud puudulikud ressursid muutsid võimatuks talle pandud ülesannete täideviimise. Me palume nõukogul, mis ei ole kohal, tema eesistujal ning samuti ÜVJP kõrgel esindajal härra Solanal ja komisjoni presidendil härra Barrosol täita oma kohustusi ning nimetada nii kiiresti kui võimalik ametisse uus ELi terrorismivastase võitluse koordinaator koos piisavate ressurssidega. Daamid ja härrad, terroriorganisatsioonide vastane võitlus nõuab suurt püsivust ning ei tohi sisaldada läbirääkimisi või järeleandmisi. Terroriorganisatsioonid ei ole tavapärased tsentraliseeritud vormis ühendused, millest võib tavaliste sõjaliste operatsioonidega jagu saada. Nad tegutsevad võrgustikena, kasutades väga keerukaid tehnoloogiaid oma kuritegelike operatsioonide läbiviimiseks. Meil on võimalik neid võrgustikke neutraliseerida üksnes kindlate rahaliste, inimressursside ja luureallikate jätkuval ühisjõul. Üksteist austades, tagades seaduste ja üldiste vabaduste elluviimise, kinnitades uuesti oma nägemust sellest, mis on inimlik ja milline peaks olema elu ühiskonnas, ning ühiselt tegutsedes, teeme me lõpu terrorismile, mis küll kasutab 21. sajandi vahendeid, kuid lähtub eelarvamustest ja kasutab kõige ebainimlikumaid meetodeid. See ei ole, nagu sageli öeldakse, tsivilisatsioonide kokkupõrge, vaid vastasseis nende vahel, kes seavad kõige kõrgemale üksikisikute austamise ja pluralismi, ning nende vahel, kes džihaadi nimel kõrvaldaksid igaühe, kes ei mõtle samamoodi nagu nemad või kellel on teised tõekspidamised. 11. septembri ohvrid, keda me mõne päeva pärast, viie aasta möödumisel traagilistest sündmustest Manhattanil, mälestame, kuid ka 11. märtsi Madridi ja Londoni pommiplahvatuste ohvrid sunnivad meid otsustavalt tegutsema. Eurooplased vajavad julgeolekut, kindlustatust oma tööelus, energiavarustuse ja toiduga varustatuse kindlust. Vähim, mida me saame Euroopa jaoks teha, peale rahu tagamise, on teha kõik võimalik, et tagada kõige põhilisem julgeolek, isiklik julgeolek."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, terrorismin torjunta on ala, jolla Euroopan on siirryttävä sanoista tekoihin. Terrorismin maailmanlaajuinen luonne edellyttää maailmanlaajuista ratkaisua. Poliittinen Eurooppa todentuu sen kyvyssä kitkeä terrorismi, mutta olemme vielä kaukana tavoitteesta. Ryhmämme teki aloitteen tämän keskustelun käymiseksi, koska olemme varmoja siitä, ettei Eurooppa ole vielä ottanut mittaa kaikista sitä uhkaavista vaaroista. Ensimmäinen hyvin välitön uhka arkiturvallisuudellemme ovat islamistiset terroristiryhmät ja muut vastaavat ryhmät, kuten espanjalainen ETA. Ne näkyvät arjessamme, arvoisa komission puheenjohtaja. Toinen yhtä huolestuttava uhka on se, että nämä vaikutusvaltaiset verkostot jäytävät eurooppalaisten demokratioiden poliittista kulttuuria tavoitteenaan horjuttaa perusarvojamme ja saada jalansijaa omille uskonnollisille periaatteilleen. Meidän on varmistuttava sitä, että valtiot tiivistävät yhteistyötään kansainvälisen terrorismin torjumiseksi. EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorin De Vriesin viime maaliskuinen eroaminen ilman, että hänen paikkaansa on vieläkään täytetty, osoittaa tarvittavan työn määrän. De Vries erosi tosin henkilökohtaisista syistä, mutta kaikki tietävät, että hänen käyttöönsä myönnetyt resurssit eivät riittäneet siihen, että hän olisi voinut viedä päätökseen hänelle osoitetun vaativan tehtävän. Pyydämmekin neuvoston puheenjohtajaa, joka ei ole läsnä, YUTP:n korkeaa edustajaa Solanaa sekä komission puheenjohtajaa Barrosoa kantamaan vastuunsa ja nimeämään mahdollisimman pian uuden EU:n terrorismin torjunnan koordinaattorin, jolle myönnetään riittävä rahoitus. Hyvät kollegat, terroristijärjestöjen vastainen taistelu vaatii entistä suurempaa päättäväisyyttä, eikä siinä voida käydä mahdollisia neuvotteluja tai tehdä myönnytyksiä. Terroristijärjestöt eivät ole perinteisesti keskittyneitä ryhmittymiä, jotka voitaisiin kukistaa perinteisin sotilaallisin operaatioin. Ne toimivat verkostoissa ja käyttävät huipputekniikkaa rikolliseen toimintaansa. Terroristiverkostojen kitkeminen onnistuu ainoastaan yhdistämällä tärkeät tiedusteluvälineet sekä taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit. Kun kunnioitamme itseämme, varmistamme lakien ja kansalaisvapauksien täytäntöönpanon ja vahvistamme käsityksemme ihmisestä ja yhteiskuntaelämästä, ja kun toimimme yhteistyössä, tuloksena on terrorismi, joka 2000-luvun keinoja käyttämällä saa innoitteensa ennakkoluuloista ja turvautuu ihmiskunnan synkimpien aikojen menetelmiin. Kyse ei ole kulttuurien välisestä kuten asia usein ilmaistaan, vaan vastakkainasettelusta, jossa osapuolina ovat ne, joille ihmisen kunnioitus ja moniarvoisuus ovat kaikkein tärkein asia, ja ne, jotka pyhän sodan nimissä pyrkivät eliminoimaan kaikki ne, jotka ajattelevat tai uskovat toisin. Syyskuun 11 päivän uhrit, joita muistelemme muutaman päivän kuluttua kuusi vuotta Manhattanin traagisten tapahtumien jälkeen, mutta myös Madridissa 11. maaliskuuta tapahtuneen pommi-iskun ja Lontoon pommi-iskujen uhrit ovat meille muistutuksena siitä, että meidän on toimittava päättäväisesti. Eurooppalaiset kaipaavat turvallisuutta: turvallisuutta työssä, energiansaannissa sekä turvallisia elintarvikkeita. Vähin, mitä voimme Euroopan hyväksi tehdä rauhan takaamisen jälkeen on se, että teemme kaikkemme ihmisten perusturvallisuuden takaamiseksi."@fi7
"Elnök úr, bizottsági elnök úr, hölgyeim és uraim! A terrorizmus elleni küzdelem olyan terület, ahol Európának az elméletről a gyakorlatra kell váltania. A terrorizmus globális dimenziója globális választ igényel. Egy politikai Európa kiépítése feltételezi azt a képességet, hogy meg tudjuk szüntetni a terrorizmus veszedelmét; még mindig gyakran melléfogunk. Képviselőcsoportunk azért kezdeményezte ezt a vitát, mert úgy véljük, hogy Európa még nem fogta fel teljesen az előtte álló veszélyek mértékét. Az első, leginkább közvetlen fenyegetés a mindennapi biztonságunknak az iszlám és más terroristacsoportok – mint például a spanyolországi ETA – általi fenyegetettsége. Ezzel mindennap találkozunk, biztos úr. A második, éppolyan aggasztó fenyegetés az, hogy ezek az erőteljes hálózatok eltéríthetik az európai demokráciák politikai kultúráját, hogy aláássák alapvető értékeinket és azokat saját vallási elveikkel váltják fel. Biztosítanunk kell, hogy tagállamaink jobban együttműködjenek a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. Az EU terrorizmusellenes koordinátora, de Vries úr márciusi lemondása és az, hogy még mindig senki nincs helyette, rámutat arra, hogy még mindig mennyi munka van hátra. Igaz, hogy de Vries úr személyes okokból mondott le, de közismert, hogy a rendelkezésére bocsátott források elégtelensége miatt képtelen volt a rábízott nehéz feladat elvégzésére. Arra kérjük a jelen nem lévő Tanácsot, annak elnökét, valamint a KKBP főképviselőjét, Solana urat, és a Bizottság elnökét, Barroso urat, hogy tegyenek eleget feladataiknak, és a lehető leghamarabb nevezzék ki az EU új, megfelelő forrássokkal rendelkező terrorizmusellenes koordinátorát. Hölgyeim és uraim! A terroristaszervezetek elleni küzdelem a lehető legnagyobb határozottságot igényli, és nem terjedhet ki tárgyalásokra vagy engedményekre. A terroristaszervezetek nem olyan hagyományos, központosított alakulatok, amelyek hagyományos katonai műveletekkel leküzdhetők. Hálózatként működnek, bűncselekményeikhez pedig a legkifinomultabb technológiákat alkalmazzák. Csak akkor lesz esélyünk e hálózatok semlegesítésére, ha továbbra is jelentős pénzügyi, emberi és hírszerzési forrásokat vonunk össze. Azzal, ha tiszteletben tartjuk egymást, garantáljuk a jogszabályok végrehajtását és a nyilvánosság szabadságát, megerősítjük azt az elgondolásunkat, hogy a társadalomban mi tekinthető emberinek és az élethez szükségesnek, véget vetünk annak a terrorizmusnak, amelyet – jóllehet XXI. századi eszközöket használ – az emberiség legrosszabb időszakaiból származó előítéletek inspirálnak, és amely az akkori idők módszereit használja. Ez nem a civilizációk összecsapása – ahogyan azt az emberek gyakran mondják –, hanem azok szembenállása, akik az emberek és a pluralizmus tiszteletben tartását mindenek fölé helyezik, és azoké, akik a dzsihád nevében megsemmisítenének mindenkit, aki tőlük eltérően gondolkodik vagy más meggyőződéseket vall magáénak. A szeptember 11-i támadás áldozatai, akikre a manhattani tragikus események után öt évvel egypár napon belül emlékezni fogunk, és a március 11-i madridi, valamint a londoni bombamerényletek áldozatai is arra buzdítanak minket, hogy tegyünk határozott lépést. Az európaiaknak biztonságra van szükségük, biztonságra a karrierjükben, biztonságra az energiaellátásuk terén és az élelmiszerellátásban is. A minimum, amit megtehetünk Európa számára – a béke garantálásán túl –, az az, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a legalapvetőbb, személyes biztonság garantálása érdekében."@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, la lotta contro il terrorismo è un campo in cui l’Europa deve passare dalle parole ai fatti. La dimensione globale del terrorismo richiede una risposta globale. La costruzione dell’Europa politica dipende dalla sua capacità di sradicare la piaga del terrorismo. Purtroppo siamo ancora molto lontani da questo obiettivo. Il nostro gruppo ha lanciato l’iniziativa della presente discussione perché siamo convinti che l’Europa non abbia ancora compreso appieno l’entità del pericolo che si trova a fronteggiare. La prima minaccia, la più immediata, è quella che viene mossa quotidianamente alla nostra sicurezza dai gruppi terroristici islamisti e di altra matrice, come l’ETA in Spagna. E lo vediamo tutti i giorni, signor Commissario. La seconda minaccia, anch’essa preoccupante, è che queste potenti reti si impadroniscano della cultura politica delle democrazie europee per minare i nostri valori fondamentali e per fare prevalere i loro dogmi religiosi. Dobbiamo far sì che i nostri Stati cooperino maggiormente nel campo della lotta contro il terrorismo internazionale. Le dimissioni, nello scorso marzo, del coordinatore UE per la lotta contro il terrorismo de Vries, senza che questi sia ancora stato sostituito, mostra quanta strada ci sia ancora da fare. Certo, il signor de Vries si è dimesso per motivi personali, ma tutti sanno che l’insufficienza degli strumenti a sua disposizione non gli hanno permesso di portare a termine il difficile compito assegnatoli. Chiediamo al Consiglio, che è assente, al suo Presidente, nonché all’Alto rappresentante per la PESC Javier Solana, al Presidente della Commissione Barroso, di assumersi le proprie responsabilità e di designare quanto prima un nuovo responsabile europeo per la lotta contro il terrorismo che disponga di mezzi adeguati. Onorevoli colleghi, la lotta alle organizzazioni terroristiche presuppone la massima fermezza e non deve lasciare spazio a trattative o concessioni. Le organizzazioni terroristiche non sono formazioni centralizzate di tipo classico che possono essere sconfitte tramite operazioni militari convenzionali. Funzionano come reti e si avvalgono delle tecnologie più sofisticate per compiere i loro atti criminali. Solo continuando a unire risorse importanti nel campo dell’ e delle risorse finanziarie e umane potremo riuscire a neutralizzare tali reti. Attraverso il rispetto reciproco, nonché l’attuazione delle leggi e delle libertà pubbliche, riaffermando la nostra concezione dell’uomo e della vita sociale, agendo unitamente, solo così riusciremo ad avere la meglio sul terrorismo che, utilizzando i mezzi del XXI secolo, s’ispira ai pregiudizi e ricorre ai metodi utilizzati nei periodi più bui dell’umanità. Non si tratta, come spesso si dice, di uno scontro di civiltà, bensì di uno scontro fra chi si rifà al rispetto del prossimo e al pluralismo e chi, attuando la vuole eliminare tutti coloro che non la pensano come loro o che hanno un altro credo. Le vittime dell’11 settembre, che onoreremo fra qualche giorno, a cinque anni dai tragici avvenimenti di Manhattan, ma anche quelle dell’11 marzo a Madrid o quelle degli attentati di Londra ci impongono un’azione risoluta. Gli europei hanno bisogno di sicurezza, sicurezza nella loro vita lavorativa, sicurezza nell’approvvigionamento energetico e sicurezza alimentare. Il minimo che si possa fare per l’Europa, dopo aver garantito la pace, è fare di tutto per garantire la sicurezza più elementare, quella delle persone."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos Pirmininke, ponios ir ponai, kova su terorizmu yra sritis, kur Europa nuo virtualių dalykų turi pereiti prie realių. Į globalų terorizmą reikia globalaus atsako. Kuriant politinę Europą reikia gebėjimo pašalinti terorizmo rykštę, bet mes dar toli nuo šio tikslo. Mūsų frakcija pasiūlė surengti šias diskusijas, nes manome, kad Europa dar nepakankamai suvokė jos laukiančių pavojų mastą. Pirmasis ir betarpiškas pavojus yra islamistų ir kitų teroristų (tokių kaip ETA Ispanijoje) grupuočių keliama grėsmė mūsų kasdieniam saugumui. Mes tai pastebime kiekvieną dieną, Komisare. Antrasis pavojus, keliantis ne mažesnį susirūpinimą, yra tai, kad galingi tinklai gali pagrobti Europos demokratijų politinę kultūrą, siekdami mūsų esmines vertybes pakeisti savo religiniais principais. Mes privalome užtikrinti glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su tarptautiniu terorizmu. Kiek daug dar reikia padaryti rodo tai, kad kovo mėnesį atsistatydino ES kovos su terorizmu koordinatorius ponas de Vries ir iki šiol nepavyko jo pakeisti. Tiesa, kad ponas de Vries atsistatydino dėl asmeninių priežasčių, bet gerai žinoma, jog sunkios jam pavestos užduoties jis negalėjo įvykdyti dėl nepakankamų jam suteiktų išteklių. Mes prašome Tarybos, kurios čia nėra, jos Pirmininko, vyriausiojo atstovo BUSP pono Solanos ir Komisijos Pirmininko pono Barroso atlikti savo pareigas ir kiek įmanoma greičiau paskirti naują ES kovos su terorizmu koordinatorių, suteikiant jam atitinkamų išteklių. Ponios ir ponai, kovojant su teroristų organizacijomis reikia didesnio tvirtumo ir negalima leistis į derybas ar nuolaidžiauti. Teroristų organizacijos nėra tradiciniai centralizuoti dariniai, kuriuos galima būtų įveikti įprastomis karinėmis operacijomis. Jos veikia kaip tinklai, o nusikalstamoms operacijoms naudoja pačias naujausias technologijas. Tik sutelkę didelius finansinius, žmogiškuosius ir informacinius išteklius turėsime galimybę neutralizuoti šiuos tinklus. Gerbdami vienas kitą, užtikrindami įstatymų ir pilietinių laisvių įgyvendinimą, dar kartą patvirtindami mūsų sampratą, kas yra žmogus ir gyvenimas visuomenėje, ir veikdami kartu mes išnaikinsime terorizmą, kuris, nors panaudodamas XXI amžiaus priemones, vadovaujasi prietarais ir pasitelkia su blogiausia žmonijos patirtimi susijusius metodus. Tai ne civilizacijų susidūrimas, kaip dažnai sakoma, bet konfrontacija tarp tų, kas labiausiai vertina pagarbą žmogui ir pliuralizmą ir tų, kurie džihado vardan pasirengę sunaikinti kiekvieną, kas galvoja kitaip nei jie arba išpažįsta kitą religiją. Rugsėjo 11-osios aukos, kurių žūties Manhetene penktąsias metines švęsime po kelių dienų bei žuvusieji kovo 11-ąją Madride ir per bombų sprogdinimus Londone skatina mus imtis ryžtingų veiksmų. Europiečiams reikia saugumo: saugos darbe, saugaus energijos tiekimo, saugaus maisto. Europoje užtikrinę taiką mažiausia, ką galime padaryti – tai užtikrinti esmingiausią saugumą – asmens saugumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, cīņa pret terorismu ir joma, kurā Eiropai no faktiskā ir jāpievēršas reālajam. Terorisma globālā dimensija prasa globālu reakciju. Veidojot politiku Eiropā, rodas iespēja izskaust terorisma postu; mēs vēl joprojām esam ļoti tālu no tā. Mūsu grupa ir uzņēmusies iniciatīvu veikt šīs debates, jo mēs uzskatām, ka Eiropa nav vēl pilnībā aptvērusi to draudu apmēru, ar ko tā saskaras. Pirmkārt, islāmisti un citas teroristu grupas ļoti tieši apdraud mūsu ikdienas drošību, piemēram, ETA Spānijā. Mēs redzam to katru dienu, komisār. Otrkārt, tikpat biedējoši ir draudi, ka šie spēcīgie tīkli varētu atņemt Eiropas demokrātijas politisko kultūru, lai iedragātu mūsu pamatvērtības un aizstātu tās ar viņu reliģiskajiem principiem. Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu dalībvalstis vairāk sadarbojas cīņā pret starptautisko terorismu. Tas, ka ES Pretterorisma koordinators martā atkāpās un vēl līdz šim nav atrasts viņa aizvietotājs, parāda, cik daudz darba vēl ir jāizdara. Tas ir tiesa, ka atkāpās personīgu iemeslu dēļ, taču ir arī labi zināms, ka viņa rīcībā esošie nepietiekamie resursi nozīmēja to, ka viņš nebija spējīgs pabeigt viņam uzticēto sarežģīto uzdevumu. Mēs lūdzam Padomi, kuras pārstāvju šobrīd nav klāt, tās priekšsēdētāju, kā arī Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augsto pārstāvi un Komisijas priekšsēdētāju pildīt savas saistības un cik vien ātri iespējams iecelt jaunu ES pretterorisma koordinatoru, piešķirot tam atbilstošus resursus. Dāmas un kungi, cīņa pret teroristu organizācijām prasa lielāku noteiktību, un to nevar veikt ar sarunām vai piekāpšanos. Teroristu organizācijas nav tradicionāli centralizēti veidojumi, ko var uzveikt ar tradicionālām militārām operācijām. Tās darbojas kā tīkli un, lai veiktu noziedzīgās darbības, izmanto vismūsdienīgākās tehnoloģijas. Vienīgi turpinot apvienot būtiskus finanšu, cilvēku un informācijas resursus, mums ir iespēja šos tīklus neitralizēt. Respektējot vienam otru, nodrošinot tiesību aktu īstenošanu un sabiedrības brīvības, no jauna apstiprinot mūsu ideju par to, kas ir būt cilvēkam un kāda ir dzīve sabiedrībā, un darbojoties kopā, mēs pieliksim punktu terorismam, kas, izmantojot 21. gadsimta līdzekļus, ir aizspriedumu iedvesmots un izmanto cilvēces ļaunāko stundu metodes. Tā nav civilizāciju sadursme, kā bieži tiek teikts, bet gan konfrontācija starp tiem, kuri respektē cilvēkus un plurālismu visupirms, un tiem, kuri džihada vārdā iznīcinās ikvienu, kurš nedomā tāpat, kā viņi, vai kuram ir citāda ticība. 11. septembra upuri, kurus mēs atcerēsimies pēc dažām dienām, piecus gadus pēc traģiskā notikuma Manhetenā, kā arī tie, kuri 11. martā cieta sprādzienos Madridē, kā arī Londonā, mudina mūs rīkoties apņēmīgi. Eiropiešiem ir vajadzīga drošība – drošība viņu darba dzīvē, drošība enerģijas piegādē un pārtikas drošība. Mazākais, ko mēs varam darīt Eiropas labā pēc miera nodrošināšanas, ir darīt visu, lai garantētu visvairāk vajadzīgo drošību – personīgo drošību. BRK>"@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la lutte contre le terrorisme est un domaine dans lequel l'Europe doit passer du virtuel au réel. La dimension globale du terrorisme appelle une réponse globale. L'Europe politique passe par sa capacité à éradiquer le fléau du terrorisme; or, nous sommes encore loin du compte. Notre groupe a pris l'initiative de ce débat parce que nous sommes convaincus que l'Europe n'a pas encore pris la pleine mesure des dangers qui la guettent. La première menace très immédiate est celle que font peser sur notre sécurité quotidienne les groupes terroristes islamistes et d'autres, comme l'ETA en Espagne. Et nous le voyons tous les jours, Monsieur le Commissaire. La seconde menace, tout aussi inquiétante, est que ces puissants réseaux détournent la culture politique des démocraties européennes pour miner nos valeurs essentielles et pour faire prévaloir leurs postulats religieux. Nous devons nous assurer que nos États coopèrent davantage dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international. La démission, en mars dernier, du coordinateur européen antiterrorisme, M. de Vries, sans qu'il ait encore été remplacé, montre la quantité de travail qu'il reste à accomplir. Certes, M. de Vries a démissionné pour des raisons personnelles, mais chacun sait que l'insuffisance des ressources mises à sa disposition ne lui ont pas permis de mener à terme la lourde tâche dont il avait la charge. Nous demandons au Conseil, qui est absent, à son Président, et aussi au Haut Représentant pour la PESC, M. Solana, au Président de la Commission, M. Barroso, de prendre leurs responsabilités et de désigner dans les meilleurs délais un nouveau Monsieur ou Madame antiterroriste européen doté des moyens adéquats. Chers collègues, la lutte contre les organisations terroristes suppose la plus grande fermeté et ne saurait donner lieu à des négociations ou à des concessions. Les organisations terroristes ne sont pas des formations centralisées de type classique qui pourraient être vaincues par des opérations militaires conventionnelles. Elles agissent en réseaux et recourent aux technologies les plus sophistiquées pour mener à bien leurs opérations criminelles. Ce n'est qu'en persévérant à mettre en commun des moyens importants en intelligence et en ressources financières et humaines que nous aurons la chance de neutraliser ces réseaux. En nous respectant nous-mêmes, en garantissant la mise en œuvre des lois et des libertés publiques, en réaffirmant notre conception de l'homme et de la vie en société, en agissant ensemble, nous viendrons à bout d'un terrorisme qui, tout en utilisant les moyens du XXIe siècle, s'inspire de préjugés et fait appel aux méthodes des pires heures de l'humanité. Il ne s'agit pas, comme on le dit souvent, d'un de civilisations mais d'un affrontement entre ceux qui placent au-dessus de tout le respect de l'être humain et le pluralisme, et ceux qui, en application du djihad, prétendent éliminer tous ceux qui ne penseraient pas comme eux ou auraient d'autres croyances. Les victimes du 11 septembre, que nous honorerons dans quelques jours, cinq ans après les tragiques événements de Manhattan, mais aussi celles du 11 mars à Madrid ou des attentats de Londres nous appellent à une action résolue. Les Européens ont besoin de sécurité, sécurité dans leur vie professionnelle, sécurité dans leur approvisionnement énergétique et sécurité alimentaire. Le moins qu'on puisse faire pour l'Europe, après avoir garanti la paix, c'est de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité la plus élémentaire, celle des personnes."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Voorzitter van de Commissie, dames en heren, terrorismebestrijding is een gebied waarin Europa moet overschakelen van de virtualiteit naar de werkelijkheid. De mondiale dimensie van het terrorisme vraagt om een mondiale respons. Het bouwen aan een politiek Europa houdt het vermogen in de gesel van het terrorisme met wortel en al uit te roeien; we zijn daar nog erg ver van verwijderd. Onze Fractie heeft het initiatief voor dit debat genomen, omdat we vinden dat Europa zich nog niet volledig bewust is van de omvang van de gevaren waarmee het wordt geconfronteerd. De eerste onmiddellijke bedreiging is die van onze dagelijkse veiligheid door islamitische en andere terroristische groeperingen zoals de ETA in Spanje. Commissaris, we zien het elke dag. De tweede, evenzo verontrustende bedreiging is dat deze machtige netwerken de politieke cultuur van Europese democratieën kunnen gijzelen om onze essentiële normen en waarden te ondergraven en door hun religieuze beginselen te vervangen. We moeten ervoor zorgen dat onze lidstaten meer samenwerken bij de bestrijding van het internationale terrorisme. De ontslagneming in maart van de heer De Vries, de EU-coördinator voor terrorismebestrijding, en het onvermogen tot nu toe om hem te vervangen, laat zien dat er nog veel werk moet worden verricht. De heer De Vries nam weliswaar om persoonlijke redenen ontslag, maar het is algemeen bekend dat de ontoereikende middelen waarover hij beschikte met zich meebrachten dat hij niet in staat was de hem toebedachte moeilijke taak te vervullen. We vragen de Raad, die niet aanwezig is, zijn voorzitter en ook de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de heer Solana, en de voorzitter van de Commissie, de heer Barroso, om hun verantwoordelijkheid te nemen en zo spoedig mogelijk een nieuwe EU-coördinator voor terrorismebestrijding te benoemen en van toereikende middelen te voorzien. Dames en heren, de bestrijding van terroristische organisaties vergt de grootste vastberadenheid en sluit onderhandelingen en concessies uit. Terroristische organisaties zijn geen traditionele gecentraliseerde structuren die met conventionele militaire operaties kunnen worden overwonnen. Ze opereren in netwerken en gebruiken de meest geavanceerde technologieën om hun criminele activiteiten uit te voeren. Alleen door voortdurend substantiële financiële middelen, menselijke hulpbronnen en inlichtingen te bundelen, hebben we een mogelijkheid om deze netwerken te neutraliseren. Met respect voor elkaar en door in te staan voor de uitvoering van wetten en openbare vrijheden, door onze gedachte over wat humaan is en over wat leven in een samenleving betekent, te herbevestigen, en door gezamenlijk op te treden, zullen we met gebruikmaking van de middelen van de 21e eeuw een eind maken aan een terrorisme dat wordt geïnspireerd door vooroordelen en dat gebruik maakt van methoden uit de donkerste tijden van de mensheid. Dit is niet, zoals mensen vaak zeggen, een botsing van beschavingen maar een confrontatie tussen hen die respect voor mensen en pluralisme boven alles stellen, en hen die in naam van de jihad iedereen zou elimineren die niet denkt zoals zij of die andere overtuigingen erop nahoudt. De slachtoffers van 11 september, die we over enkele dagen, vijf jaar na de tragische gebeurtenissen in Manhattan, zullen herdenken, maar ook de slachtoffers van 11 maart in Madrid en van de Londense bomaanslagen, dwingen ons resolute maatregelen te treffen. Europeanen hebben behoefte aan zekerheden, zekerheid in hun beroepsuitoefening, zekerheid van energie en van voedsel. Het minste wat we voor Europa kunnen doen, nadat we de vrede hebben gewaarborgd, is dat we de meest fundamentele zekerheid gaan waarborgen, die van persoonlijke veiligheid."@nl3
"Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! Walka z terroryzmem jest obszarem, w którym Europa musi przełączyć się ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego. Globalny wymiar terroryzmu wymaga globalnych działań. Integracja polityczna Europy wiąże się z możliwością wykorzenienia plagi terroryzmu; ciągle nam daleko do tego celu. Nasza grupa podjęła inicjatywę w tej debacie, ponieważ uważamy, że Europa jeszcze nie w pełni uświadomiła sobie skalę niebezpieczeństwa, wobec którego stoimy. Pierwszym, najbardziej bezpośrednim zagrożeniem jest zagrożenie naszego codziennego bezpieczeństwa ze strony islamskich i innych grup terrorystycznych, takich jak ETA w Hiszpanii. Widzimy to codziennie, panie komisarzu. Drugim zagrożeniem, równie niepokojącym, jest możliwość, że te potężne sieci mogłyby przejąć kulturę polityczną europejskich demokracji dla podważenia naszych podstawowych wartości i zastąpienia ich swoimi religijnymi zasadami. Musimy dążyć do tego, by nasze państwa członkowskie bardziej współpracowały w walce z międzynarodowym terroryzmem. Rezygnacja w marcu Koordynatora Antyterrorystycznego UE, Hugo de Vriesa, i niemożność zastąpienia go do tej pory pokazuje, ile wciąż pracy przed nami. Prawdą jest, że pan de Vries zrezygnował z powodów osobistych, ale dobrze wiemy, że niedostatek zasobów, jakimi dysponował oznaczało, że nie był w stanie zakończyć trudnego zadania, które mu przypisano. Prosimy Radę, nieobecną w tej chwili, oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, pana Solanę, i przewodniczącego Komisji, José Manuela Barroso, do spełnienia swojego obowiązku i jak najszybszego powołania nowego Koordynatora Antyterrorystycznego UE z wystarczającymi środkami. Panie i panowie! Walka z organizacjami terrorystycznymi wymaga wielkiej stanowczości i nie może dopuszczać negocjacji czy ustępstw. Organizacje terrorystyczne nie są tradycyjnymi scentralizowanymi formacjami, które można pokonać poprzez konwencjonalne działania militarne. Działają w formie sieci, używając najnowocześniejszej technologii dla wykonania swoich kryminalnych działań. Tylko poprzez zebranie znacznych środków finansowych, ludzkich i wywiadowczych będziemy mieli szansę zneutralizowania tych sieci. Szanując się nawzajem, respektując przepisy prawa i swobody publiczne, potwierdzając nasze ideały dotyczące człowieka i życia w społeczeństwie i działając razem, położymy kres terroryzmowi, który, dysponując techniką XXI wieku, jest inspirowany uprzedzeniami i wykorzystuje metody z najgorszych okresów ludzkości. Nie jest to, jak się często uważa, konflikt cywilizacji, lecz konfrontacja pomiędzy tymi, którzy szanują życie ludzkie i pluralizm ponad wszystko, a tymi, którzy w imieniu dżihadu eliminują każdego, kto nie myśli tak jak oni czy posiada inny system wartości. Pamięć ofiar 11 września, których będziemy wspominać za kilka dni, sześć lat po tragicznych wydarzeniach na Manhattanie, oraz ofiar zamachów w Madrycie i Londynie, zobowiązuje nas do podjęcia zdecydowanych działań. Mieszkańcy Europy potrzebują bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w życiu zawodowym, bezpieczeństwa w dostawach energii i bezpieczeństwa żywności. To, co musimy zrobić dla Europy, po zagwarantowaniu pokoju, to zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zagwarantować podstawowe bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo osobiste."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, caros colegas, a luta contra o terrorismo é um domínio em que a Europa deve passar do virtual para a o real. A dimensão global do terrorismo exige uma resposta global. A Europa política passa pela sua capacidade de erradicar o flagelo do terrorismo; ora, ainda estamos longe de o conseguir. O nosso grupo tomou a iniciativa deste debate porque estamos convencidos de que a Europa ainda não tomou verdadeiramente consciência dos perigos que a espreitam. A primeira ameaça muito imediata é a que fazem pesar sobre a nossa segurança quotidiana os grupos terroristas islamistas e outros, como a ETA em Espanha. E assistimos a isso todos os dias, Senhor Comissário. A segunda ameaça, não menos preocupante, é a de que essas poderosas redes desviem a cultura política das democracias europeias para minar os nossos valores essenciais e para fazer prevalecer os seus postulados religiosos. Temos de garantir que os nossos Estados cooperam mais no domínio da luta contra o terrorismo internacional. A demissão, no passado mês de Março, do coordenador europeu antiterrorismo, o senhor de Vries, sem que ainda tenha sido substituído, mostra a quantidade de trabalho que falta desenvolver. Evidentemente que o senhor de Vries pediu a demissão por razões pessoais, mas todos sabemos que a insuficiência dos recursos postos à sua disposição não lhe permitiram levar a bom porto a pesada tarefa que tinha sobre os ombros. Pedimos ao Conselho, que não está presente, e ao seu Presidente, bem como ao Senhor Alto Representante para a PESC, Javier Solana, ao Presidente da Comissão, José Manuel Barroso, que assumam as suas responsabilidades e designem o mais rapidamente possível um novo coordenador antiterrorista europeu dotado de meios adequados. Caros colegas, a luta contra as organizações terroristas pressupõe a maior firmeza e não pode dar lugar a negociações ou concessões. As organizações terroristas não são formações centralizadas de tipo clássico que poderiam ser vencidas por operações militares convencionais. Actuam em rede e recorrem às tecnologias mais sofisticadas para levar a cabo as suas operações criminosas. Só continuando a juntar meios importantes em inteligência e em recursos financeiros e humanos teremos possibilidade de neutralizar essas redes. Ao respeitarmo-nos a nós próprios, ao garantirmos a aplicação das leis e das liberdades públicas, ao reafirmarmos a nossa concepção do Homem e da vida em sociedade, ao agirmos em conjunto, conseguiremos vencer um terrorismo que, embora utilizando os meios do século XXI, se inspira em preconceitos e apela para métodos das piores eras da humanidade. Não está em causa, como se afirma muitas vezes, um embate civilizacional, mas sim um confronto entre aqueles que colocam acima de tudo o respeito do ser humano e o pluralismo, e aqueles que, aplicando o djihad, pretendem eliminar todos os que não pensam como eles ou possuem outras crenças. As vítimas do 11 de Setembro, que honraremos dentro de alguns dias, cinco anos após os trágicos acontecimentos ocorridos em Manhattan, mas também os de 11 de Março em Madrid ou os atentados de Londres apelam para uma acção resoluta da nossa parte. Os Europeus precisam de segurança, segurança na sua vida profissional, segurança no seu aprovisionamento energético e segurança alimentar. O mínimo que podemos fazer pela Europa, após termos garantido a paz, é fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantirmos a segurança mais elementar, a segurança das pessoas."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la lutte contre le terrorisme est un domaine dans lequel l'Europe doit passer du virtuel au réel. La dimension globale du terrorisme appelle une réponse globale. L'Europe politique passe par sa capacité à éradiquer le fléau du terrorisme; or, nous sommes encore loin du compte. Notre groupe a pris l'initiative de ce débat parce que nous sommes convaincus que l'Europe n'a pas encore pris la pleine mesure des dangers qui la guettent. La première menace très immédiate est celle que font peser sur notre sécurité quotidienne les groupes terroristes islamistes et d'autres, comme l'ETA en Espagne. Et nous le voyons tous les jours, Monsieur le Commissaire. La seconde menace, tout aussi inquiétante, est que ces puissants réseaux détournent la culture politique des démocraties européennes pour miner nos valeurs essentielles et pour faire prévaloir leurs postulats religieux. Nous devons nous assurer que nos États coopèrent davantage dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international. La démission, en mars dernier, du coordinateur européen antiterrorisme, M. de Vries, sans qu'il ait encore été remplacé, montre la quantité de travail qu'il reste à accomplir. Certes, M. de Vries a démissionné pour des raisons personnelles, mais chacun sait que l'insuffisance des ressources mises à sa disposition ne lui ont pas permis de mener à terme la lourde tâche dont il avait la charge. Nous demandons au Conseil, qui est absent, à son Président, et aussi au Haut Représentant pour la PESC, M. Solana, au Président de la Commission, M. Barroso, de prendre leurs responsabilités et de désigner dans les meilleurs délais un nouveau Monsieur ou Madame antiterroriste européen doté des moyens adéquats. Chers collègues, la lutte contre les organisations terroristes suppose la plus grande fermeté et ne saurait donner lieu à des négociations ou à des concessions. Les organisations terroristes ne sont pas des formations centralisées de type classique qui pourraient être vaincues par des opérations militaires conventionnelles. Elles agissent en réseaux et recourent aux technologies les plus sophistiquées pour mener à bien leurs opérations criminelles. Ce n'est qu'en persévérant à mettre en commun des moyens importants en intelligence et en ressources financières et humaines que nous aurons la chance de neutraliser ces réseaux. En nous respectant nous-mêmes, en garantissant la mise en œuvre des lois et des libertés publiques, en réaffirmant notre conception de l'homme et de la vie en société, en agissant ensemble, nous viendrons à bout d'un terrorisme qui, tout en utilisant les moyens du XXIe siècle, s'inspire de préjugés et fait appel aux méthodes des pires heures de l'humanité. Il ne s'agit pas, comme on le dit souvent, d'un de civilisations mais d'un affrontement entre ceux qui placent au-dessus de tout le respect de l'être humain et le pluralisme, et ceux qui, en application du djihad, prétendent éliminer tous ceux qui ne penseraient pas comme eux ou auraient d'autres croyances. Les victimes du 11 septembre, que nous honorerons dans quelques jours, cinq ans après les tragiques événements de Manhattan, mais aussi celles du 11 mars à Madrid ou des attentats de Londres nous appellent à une action résolue. Les Européens ont besoin de sécurité, sécurité dans leur vie professionnelle, sécurité dans leur approvisionnement énergétique et sécurité alimentaire. Le moins qu'on puisse faire pour l'Europe, après avoir garanti la paix, c'est de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité la plus élémentaire, celle des personnes."@ro18
"Pán predseda, pán predseda Komisie, dámy a páni, boj proti terorizmu je oblasťou, v ktorej Európa musí prejsť od virtuálnych k reálnym krokom. Svetový rozmer terorizmu si vyžaduje reakciu svetového rozmeru. Vytváranie politickej Európy zahŕňa schopnosť zničiť hrozbu terorizmu, a to sme v tejto oblasti ešte stále veľmi ďaleko od cieľa. Naša skupina prišla s iniciatívou otvoriť túto diskusiu, pretože sa domnievame, že Európa si ešte stále plne neuvedomila rozmer rizík, ktorým čelí. V prvom rade ide o priame ohrozenie našej každodennej bezpečnosti zo strany islamistov a iných teroristických skupín, akou je ETA v Španielsku. Stretávame sa s tým každý deň, pán komisár. Druhou hrozbou, ktorá je rovnako znepokojujúca, je skutočnosť, že tieto mocné siete by sa mohli zmocniť politickej kultúry európskych demokracií, s cieľom narušiť naše základné hodnoty a nahradiť ich vlastnými náboženskými zásadami. Musíme zabezpečiť, aby naše členské štáty užšie spolupracovali v oblasti boja proti medzinárodnému terorizmu. Marcové odstúpenie koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, pána de Vriesa, a neschopnosť nahradiť ho, dokazuje obrovské množstvo úloh, ktoré je potrebné v tejto oblasti splniť. Je pravda, že pán de Vries odstúpil z funkcie z osobných dôvodov, avšak je dobre známou skutočnosťou, že neprimeranosť zdrojov, ktoré boli pre neho vyčlenené, znamenala, že nebol schopný dokončiť náročnú úlohu, ktorá mu bola zverená. Žiadame Radu, ktorá tu nie je zastúpená, jej predsedu, ako aj Vysokého zástupcu pre SZBP, pána Solanu, a predsedu Komisie, pána Barrosa, aby splnili úlohy, za ktoré sú zodpovední a čo najskôr vymenovali nového koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, ktorému poskytnú primerané zdroje. Dámy a páni, boj proti teroristickým organizáciám si vyžaduje najvyššiu mieru neústupnosti a nemôžu byť do neho začlenené rokovania alebo ústupky. Teroristické organizácie nepatria ku tradičným centralizovaným formáciám, ktoré možno premôcť tradičnými vojenskými operáciami. Pracujú ako siete, pričom využívajú najsofistikovanejšie technológie na účely vykonávania svojich zločineckých operácií. Jedine prostredníctvom zhromažďovania výrazného objemu finančných, ľudských a informačných zdrojov máme šancu tieto siete zneškodniť. Prostredníctvom vzájomného rešpektovania, zabezpečenia vykonávania zákonov a verejných slobôd, opätovného potvrdenia nášho konceptu človeka a života v spoločnosti a prostredníctvom spoločného úsilia môžeme odstrániť terorizmu, ktorého zdrojom inšpirácie sú predsudky, pričom využíva prostriedky 21. storočia, a využíva metódy z najtemnejších období ľudstva. Nejde o stret civilizácií, ako sa často hovorí, ale o konfrontáciu medzi tými, ktorí si nadovšetko vážia hodnotu ľudskej bytosti a pluralizmu a tých, ktorí by v mene Džihádu zneškodnili kohokoľvek, kto nezmýšľa rovnako ako oni a vyznáva iné vierovyznanie. Obete útokov z 11. septembra, ktoré si o niekoľko dní pripomenieme pri piatom výročí tragických udalostí, ktoré zasiahli Manhattan, ale aj obete útokov z 11. marca v Madride a bombových útokov z Londýna nás nútia k tomu, aby sme začali rozhodne konať. Európania potrebujú bezpečnosť, bezpečnosť vo svojom pracovnom živote, bezpečnosť svojich dodávok energií a potravinovú bezpečnosť. Najmenej, čo môžeme pre Európu urobiť, po zaručení mieru, je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili najzákladnejšiu z bezpečností – osobnú bezpečnosť."@sk19
". Gospod predsednik, predsednik Komisije, gospe in gospodje, boj proti terorizmu je področje, na katerem se mora Evropa premakniti od virtualnosti k realnosti. Zaradi globalne razsežnosti terorizma je potreben globalni odziv. Vzpostavitev politične Evrope vključuje sposobnost odpraviti nadlogo terorizma; vendar smo še vedno daleč od cilja. Naša skupina je sprejela pobudo za to razpravo, ker menimo, da se Evropa še ne zaveda v celoti obsega nevarnosti, s katerimi se srečuje. Glavna in zelo neposredna grožnja je ogrožanje naše vsakodnevne varnosti s strani islamističnih in drugih terorističnih skupin, kot je ETA v Španiji. To se dogaja vsak dan, gospod komisar. Druga grožnja, ki je enako zaskrbljujoča, je, da bi lahko te vplivne mreže prevzele nadzor nad politično kulturo evropskih demokracij, da bi ogrozile naše bistvene vrednote in jih nadomestile s svojimi verskimi načeli. Poskrbeti moramo, da naše države članice bolj sodelujejo v boju proti mednarodnemu terorizmu. Marčevski odstop koordinatorja za boj proti terorizmu gospoda de Vriesa in njegova neuspešna nadomestitev kažeta, koliko je treba še narediti. Res je, da je gospod de Vries odstopil iz osebnih razlogov, vendar je bilo jasno, da zaradi nezadostnih sredstev, ki so mu bila dodeljena, ni mogel izpolniti svoje težke naloge. Pozivamo Svet, ki je odsoten, njegovega predsednika in tudi visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko EU gospoda Solano ter predsednika Komisije gospoda Barrosa, da izpolnijo svoje obveznosti in čim prej imenujejo novega koordinatorja EU za boj proti terorizmu ter mu dodelijo ustrezna sredstva. Gospe in gospodje, boj proti terorističnim organizacijam zahteva veliko odločenost in ne more vključevati pogajanj ali popuščanja. Teroristične organizacije niso tradicionalne centralizirane skupine, ki jih je mogoče premagati s tradicionalnimi vojaškimi operacijami. Delujejo v obliki mrež in pri izvajanju svojih kriminalnih dejavnosti uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo. Le z nadaljnjim zagotavljanjem finančnih, človeških in obveščevalnih virov bomo imeli možnost za ustavitev teh mrež. Z medsebojnim spoštovanjem, zagotavljanjem uveljavljanja zakonov in javnih svoboščin, ponovnim potrjevanjem naše zamisli o tem, kaj je človeško, in o življenju v družbi ter sodelovanjem bomo ustavili terorizem, ki, čeprav se pri njem uporabljajo sredstva 21. stoletja, temelji na predsodkih in metodah iz najmračnejših obdobij človeštva. Ne gre, kot ljudje pogosto pravijo, za razkol civilizacij, ampak za spopad med ljudmi, ki dajejo prednost spoštovanju človeških bitij in pluralizmu pred vsem, in ljudmi, ki bi v imenu džihada uničili vse ljudi, ki ne mislijo enako in imajo drugačna prepričanja. Žrtve z dne 11. septembra, na katere se bomo spomnili čez nekaj dni, tj. pet let po tragičnih dogodkih na Manhattnu, ter žrtve z dne 11. marca v Madridu in bombnih napadov v Londonu nas spodbujajo k odločnemu ukrepanju. Evropejci potrebujejo varnost; varnost pri delu, varnost oskrbe z energijo in varnost preskrbe s hrano. Najmanj, kar lahko naredimo za Evropo poleg zagotavljanja miru, je, da naredimo vse za zagotovitev najosnovnejše varnosti, tj. osebne varnosti."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar! Terroristbekämpning är ett område där EU måste gå från det virtuella till det verkliga. Terrorismens globala dimension kräver global respons. För att kunna bygga ett politiskt Europa måste vi utrota terrorismens gissel, och vi är inte alls där ännu. Vår grupp har tagit initiativet till denna debatt eftersom att vi anser att EU ännu inte till fullo insett vidden av de faror som unionen står inför. Det första mycket omedelbara hotet mot vår dagliga säkerhet kommer från islamistiska och andra terroristgrupper, t.ex. ETA i Spanien. Vi ser det varje dag, herr kommissionsledamot. Den andra faran, som oroar lika mycket, är att dessa mäktiga nätverk skulle kunna ta över de europeiska demokratiernas politiska kultur för att underminera våra grundläggande värden och ersätta dem med sina religiösa principer. Vi måste se till att våra medlemsstater samarbetar mer i kampen mot internationell terrorism. Gijs de Vries, EU:s samordnare mot terrorismen, avgick i mars och har ännu inte kunnat ersättas, och det visar hur mycket arbete som fortfarande återstår. Det stämmer att Gijs de Vries avgick av personliga skäl, men det är allmänt känt att de otillräckliga resurser han fick innebar att han inte kunde fullgöra sin svåra uppgift. Vi vill be rådet, som inte är närvarande, dess ordförande och även den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Javier Solana, samt kommissionens ordförande José Manuel Barroso att ta sitt ansvar och snarast möjligt utse en ny EU-samordnare mot terrorismen, som ges tillräckliga resurser. Kampen mot terroristorganisationer kräver oerhörd fasthet och det finns inget utrymme för förhandlingar eller eftergifter. Terroristorganisationer är inte traditionella centraliserade grupperingar som kan besegras genom konventionella militära insatser. De arbetar som nätverk och använder den mest sofistikerade tekniken för att genomföra sina brottsliga operationer. Endast genom fortsatt samordning av avsevärda ekonomiska och mänskliga resurser och underrättelseinsatser har vi en chans att neutralisera de här nätverken. Genom att respektera varandra, garantera tillämpningen av lagar och allmänna friheter, på nytt bekräfta vår uppfattning om vad mänskligheten och samhällslivet handlar om och agera tillsammans kommer vi att göra slut på en terrorism som utnyttjar 2000-talets resurser men inspireras av fördomar och använder metoder från mänsklighetens mörkaste tider. Detta är inte, som man ofta säger, en krock mellan civilisationer utan en sammandrabbning mellan dem som sätter respekten för människor och mångfald över allt annat och dem som, i jihads namn, vill utrota alla som inte tänker som de eller som har andra övertygelser. Med tanke på offren från den 11 september, som vi kommer att minnas om några dagar, fem år efter de tragiska händelserna på Manhattan, men även offren från Madrid den 11 mars och offren för bombningarna i London, måste vi vidta beslutsamma åtgärder. Européerna behöver trygghet – trygghet i arbetslivet, trygg energiförsörjning och livsmedelsförsörjning. Det minsta vi kan göra för EU när freden har säkrats är att göra allt vi kan för att garantera den mest grundläggande tryggheten, nämligen den personliga tryggheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"G. de Vries"13
"auteur"18,15,8
"clash"18,15,8
"yhteentörmäyksestä"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph