Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-04-Speech-2-339"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070904.28.2-339"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I congratulate the rapporteur on this important report. I wish to draw attention to the role that alcohol plays in the incidence of suicide, with studies showing that over 20% of persons committing suicide used alcohol prior to death. Indeed, when the legal age for drinking alcohol was raised from 18 to 21 in the US, the most notable impact was on the reduction of accidents in the home, at work and on the roads, but there was also a 7% reduction in suicides. There are many excellent suggestions in this report that I support. However, I have one slight reservation concerning the part of recital K which states: ‘whereas measures should also be taken to prevent the consumption of alcohol by minors and pregnant women’. I know there are major issues with regard to foetal alcohol syndrome, and I am in favour of information labels, warning labels, curbs on advertising and pre- and post-natal support, but the suggestion that we should prevent pregnant women from taking a drink is a step too far. We are not in the business of prohibition – that does not work – but we need what is proposed in this report, and much more."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, gratuluji panu zpravodaji k této důležité zprávě. Ráda bych věnovala pozornost úloze, jakou hraje alkohol v četnosti sebevražd, a ze studií vyplývá, že 20 % osob, které spáchaly sebevraždu, před smrtí požilo alkohol. Když byl zákonný věk pro konzumaci alkoholu ve Spojených státech zvýšen z 18 na 21 let, projevilo se to nejjasněji na snížení počtu nehod v domácnosti, v práci a na silnicích, rovněž však klesl o 7 % počet sebevražd. Tato zpráva obsahuje mnoho vynikajících návrhů a ty podporuji. Mám však určité výhrady k části bodu odůvodnění K, kde stojí: „vzhledem k tomu, že je rovněž třeba přijmout opatření, aby se zabránilo konzumaci alkoholu mladistvými a těhotnými ženami“. Vím, že fetální alkoholový syndrom představuje závažný problém, a podporuji informace na etiketách, zdravotní upozornění, omezení reklamy a podporu před porodem a po něm, ale návrhy, abychom těhotným ženám zakázali konzumovat alkohol, zachází příliš daleko. Nejde nám o prohibici, ta nám nepomůže, potřebujeme však návrhy této zprávy zrealizovat, a nikoli pouze je."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker ordføreren med denne vigtige betænkning. Jeg vil gøre opmærksom på den rolle, som alkohol spiller i forbindelse med selvmord, for undersøgelser viser, at over 20 % af de mennesker, der begår selvmord, har drukket alkohol forinden. Da aldersgrænsen for alkoholindtagelse blev hævet fra 18 til 21 år i USA, sås det mest på faldet i antallet af ulykker i hjemmet, på arbejdspladsen og på vejene, men der var også et fald på 7 % i antallet af selvmord. Der er mange gode forslag i betænkningen, som jeg støtter. Jeg har dog et lille forbehold over for den del af betragtning K, hvor der står: "og at der ligeledes bør træffes foranstaltninger for at afholde mindreårige og gravide fra at drikke alkohol". Jeg ved, at der er store problemer med føtalt alkoholsyndrom, og jeg går ind for oplysninger, sundhedsadvarsler, begrænsninger på reklamer og støtte før og efter fødslen, men forslaget om, at vi bør forhindre gravide kvinder i at tage et enkelt glas, går for vidt. Vi er ikke i forbudsbranchen - det fungerer ikke - men vi har brug for det, der foreslås i betænkningen, og meget mere."@da2
"Herr Präsident! Ich gratuliere dem Berichterstatter zu diesem eindrucksvollen Bericht. Ich möchte auf die Rolle hinweisen, die Alkohol bei Selbstmorden spielt, da aus entsprechenden Studien hervorgeht, dass mehr als 20 % derjenigen, die Selbstmord begehen, zuvor Alkohol zu sich genommen haben. Als die Altersgrenze für den Alkoholkonsum in den USA von 18 auf 21 Jahre angehoben wurde, wirkte sich dies am meisten auf die Zahl der Unfälle im Haushalt, bei der Arbeit und im Straßenverkehr aus – es kam zu einem Rückgang –, aber auch die Anzahl der Selbstmorde ging um 7 % zurück. Dieser Bericht enthält viele hervorragende Vorschläge, die ich befürworte. Gewisse Bedenken habe ich jedoch bei dem Teil des Erwägungsgrunds K, in dem es heißt: „in der Erwägung, dass auch Maßnahmen getroffen werden sollten, um zu verhindern, dass Minderjährige und Schwangere Alkohol konsumieren“. Ich weiß, dass es große Probleme bezüglich des Fetalen Alkoholsyndroms gibt, und ich bin für entsprechende Informationen auf den Etiketten, für Warnhinweise, für die Beschränkung der Werbung sowie für Unterstützung vor und nach der Geburt, aber der Vorschlag, dass wir verhindern sollen, dass Schwangere Alkohol trinken, der geht etwas zu weit. Wir können Alkohol nicht verbieten – das funktioniert nicht –, aber wir brauchen genau das, was in diesem Bericht vorgeschlagen wird, und noch viel mehr."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον εισηγητή γι’ αυτήν τη σημαντική έκθεση. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στον ρόλο του οινοπνεύματος στα περιστατικά αυτοκτονιών, καθώς υπάρχουν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι πάνω από το 20% των ατόμων που έχουν διαπράξει αυτοκτονία κατανάλωσαν οινόπνευμα πριν από τον θάνατο. Μάλιστα, όταν η νόμιμη ηλικία κατανάλωσης οινοπνεύματος αυξήθηκε από τα 18 στα 21 χρόνια στις ΗΠΑ, το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ήταν η μείωση των ατυχημάτων στο σπίτι, στην εργασία και στους δρόμους, σημειώθηκε όμως επίσης μείωση των αυτοκτονιών σε ποσοστό 7%. Σε αυτήν την έκθεση περιλαμβάνονται πολλές θαυμάσιες συστάσεις με τις οποίες συμφωνώ. Εντούτοις, διατηρώ μια κάποια επιφύλαξη όσον αφορά το σημείο της αιτιολογικής σκέψης ΙΑ στο οποίο αναφέρεται: «ότι θα έπρεπε επίσης να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της κατανάλωσης από ανηλίκους και εγκύους». Γνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα όσον αφορά το σύνδρομο εμβρυικού αλκοολισμού, και τάσσομαι υπέρ των ενημερωτικών ετικετών, των προειδοποιητικών επισημάνσεων, της μείωσης της διαφήμισης και της προγεννητικής και μεταγεννητικής υποστήριξης, όμως η πρόταση να απαγορεύσουμε στις εγκύους να πίνουν έστω και ένα ποτό είναι υπερβολική. Σκοπός μας εδώ δεν είναι η ποτοαπαγόρευση –είναι άλλωστε αναποτελεσματική– χρειαζόμαστε όμως τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση, και πολλά περισσότερα."@el10
"Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por este importante informe. Quiero llamar la atención con respecto a la influencia que tiene el alcohol sobre la incidencia del suicidio, con estudios que demuestran que más del 20 % de las personas que se suicidan ha consumido alcohol antes de morir. En efecto, cuando se incrementó la mayoría de edad para el consumo de alcohol de 18 a 21 años en los Estados Unidos, el impacto más notable fue la reducción de accidentes en el hogar, en el trabajo y en las carreteras, aunque también se produjo una reducción del 7 % en el índice de suicidios. Hay muchas sugerencias excelentes en este informe que cuentan con mi apoyo. No obstante, tengo alguna reserva con respecto a la parte del considerando K que dice: «que, asimismo, deben adoptarse medidas para prevenir el consumo de alcohol por parte de los menores y las mujeres embarazadas». Soy consciente de los graves problemas relacionados con el síndrome del alcoholismo fetal y estoy a favor de las etiquetas informativas, las etiquetas de advertencia, de que se ponga freno a la publicidad y del apoyo antes y después del parto, pero la sugerencia de que deberíamos impedir que las mujeres embarazadas beban supone ir demasiado lejos. No nos dedicamos a la prohibición —eso no funciona—, sino que necesitamos lo que se propone en este informe y mucho más."@es21
"Hr juhataja, ma õnnitlen raportööri selle olulise raporti puhul. Ma soovin juhtida tähelepanu rollile, mida alkohol mängib enesetapujuhtumite juures, uuringutele, mis näitavad, et üle 20% enesetapu sooritanud isikutest on kasutanud enne surma alkoholi. Kahtlemata, kui Ameerika Ühendriikides tõsteti alkoholi joomist lubav seaduslik vanusepiir 18-lt aastalt 21-le, oli selle kõige märgatavamaks mõjuks kodus, töö juures ja teedel toimunud õnnetuste arvu vähenemine, kuid 7% võrra vähenes ka enesetappude hulk. Selles raportis on palju suurepäraseid ettepanekuid, mida ma toetan. Siiski on mul üks kerge reservatsioon, mis puudutab põhjenduse K osa ja milles öeldakse, et „meetmeid tuleks võtta ka alaealiste ja rasedate alkoholitarbimise ärahoidmiseks“. Ma tean, et fetaalne alkoholisündroom on tõsiseks probleemiks, ja ma olen teabesiltide, hoiatussiltide, reklaamipiirangute ja sünnieelse ning -järgse toetuse poolt, kuid ettepanek, et me peaksime takistama rasedaid naisi mõnda napsi võtmast, on liiga äärmuslik. Me ei tegele ärakeelamisega – see ei toimi – kuid me vajame selles raportis toodud ettepanekuid ja palju rohkemgi."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää tästä tärkeästä mietinnöstä. Haluan kiinnittää huomiota siihen, mikä osuus alkoholilla on itsemurhatapauksissa. Tutkimukset osoittavat, että yli 20 prosenttia itsemurhan tehneistä ihmisistä käytti alkoholia ennen kuolemaansa. Kun Yhdysvalloissa nostettiin alkoholin juomisen lakisääteistä aloitusikää 18 vuodesta 21 vuoteen, tuntuvin vaikutus oli se, että kotona, työpaikalla ja liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien määrä väheni, ja sen lisäksi vielä itsemurhat vähenivät seitsemän prosenttia. Mietinnössä on monia erinomaisia ehdotuksia, joita kannatan. Suhtaudun kuitenkin hieman varauksellisesti johdanto-osan K kappaleen siihen kohtaan, jossa todetaan: ”katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin myös alaikäisten ja raskaana olevien alkoholinkäytön ehkäisemiseksi”. Tiedän, että sikiön alkoholioireyhtymään liittyy merkittäviä ongelmia, ja kannatan tietoetikettejä, varoitusetikettejä, mainonnan hillitsemistä sekä ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen tarjottavaa tukea, mutta ehdotus siitä, että meidän pitäisi estää drinkin nauttiminen raskaana olevilta naisilta, menee jo hieman liian pitkälle. Meidän tehtävänämme ei ole laatia kieltoja – ne eivät toimi – vaan tarvitsemme mietinnössä ehdotettuja asioita, ja paljon lisää."@fi7
"Monsieur le Président, je félicite le rapporteur pour ce rapport majeur. Je souhaite attirer votre attention sur le rôle que l’alcool joue dans les cas de suicides, sur la base d’études montrant que plus de 20 % des personnes qui se sont suicidées ont consommé de l’alcool avant de mourir. En effet, lorsque l’âge légal de la consommation d’alcool est passé de 18 à 21 ans aux États-Unis, l’effet le plus notable a été constaté sur la réduction des accidents à domicile, au travail et sur les routes, et le taux de suicide a baissé de 7 %. Ce rapport, que je soutiens, comporte plusieurs propositions excellentes. Cependant, j’émets une légère réserve sur la partie du préambule K qui indique «considérant que des mesures doivent également être prises afin de prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs et les femmes enceintes». Je sais qu’il existe plusieurs problèmes majeurs relatifs au syndrome d’alcoolisme fœtal, et je suis favorable aux étiquettes d’information et de mise en garde, aux restrictions publicitaires et au soutien pré- et post-natal, mais la proposition selon laquelle nous devrions empêcher les femmes enceintes de prendre un verre va trop loin. Il ne s’agit pas d’interdire – cela ne marche pas – mais nous avons besoin de ce qui est proposé dans ce rapport, et de bien plus encore."@fr8
"Elnök úr, gratulálok az előadónak ehhez a fontos jelentéshez. Szeretném felhívni a figyelmet az alkoholnak az öngyilkosságok előfordulásában játszott szerepére; vizsgálatok igazolják, hogy az öngyilkosságot elkövető személyek több mint 20%-a a halála előtt alkoholt fogyasztott. Sőt, amikor az alkoholfogyasztás törvényes korhatárát az Egyesült Államokban 18-ról 21 évre emelték, ennek a leginkább figyelemre méltó hatása az otthoni, munkahelyi és közúti balesetek csökkenésében mutatkozott, ugyanakkor azonban az öngyilkosságok is 7%-kal csökkentek. Sok kiváló javaslat van ebben a jelentésben, amit támogatok. Van azonban egy apróbb fenntartásom, a K preambulumbekezdés azon részével kapcsolatban, amely kimondja: „mivel intézkedéseket kell hozni, a fiatalok és terhes asszonyok alkoholfogyasztásának megakadályozására”. Én tudom, hogy súlyos kérdések vannak a magzati alkoholos tünetegyüttessel kapcsolatban, és támogatom a tájékoztató címkéket, a figyelmeztető címkéket, a reklámok korlátozását, és a szülés előtti és utáni támogatást, de az a javaslat, hogy akadályozzuk meg, hogy a terhes nők egy italt elfogyaszthassanak, már túl messze megy. A mi dolgunk nem a tilalom – az nem működik –, amire szükségünk van, az az, amit e jelentés javasol, és még sokkal többre."@hu11
"Signor Presidente, desidero congratularmi col relatore per l’importante testo. Vorrei richiamare l’attenzione sull’incidenza dell’alcol riguardo ai suicidi, visto che diversi studi mostrano come oltre il 20 per cento dei soggetti che si suicidano aveva fatto uso di alcol in precedenza. Infatti, quando negli Stati Uniti l’età minima per consumare alcol venne alzata da 18 a 21 anni, il risultato più notevole fu, sì, la diminuzione degli incidenti domestici, sul lavoro e sulle strade, ma anche un calo del 7 per cento dei suicidi. La presente relazione contiene molte eccellenti proposte, che accolgo con favore. Tuttavia, ho una leggera riserva per quanto riguarda la parte del punto che recita: “è necessario altresì adottare misure per prevenire il consumo di alcol da parte dei minori e delle donne in stato di gravidanza”. Sono consapevole che esistono problemi di rilievo per quanto concerne la sindrome fetale da alcol, e sono a favore delle etichette informative, di avvertenza, tagli alla pubblicità e sostegno prenatale e postnatale, ma la proposta di impedire alle donne di bere è un provvedimento troppo drastico. Non siamo inclini al proibizionismo, che fra l’altro non funziona, ma abbiamo bisogno delle proposte di questa relazione, e di fare ancora di più."@it12
"Pone pirmininke, sveikinu pranešėją dėl šio svarbaus pranešimo. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip alkoholis veikia savižudybių skaičių; tyrimai rodo, kad daugiau kaip 20 % nusižudžiusių asmenų prieš mirtį vartojo alkoholio. Iš tiesų, kai JAV buvo leidžiama alkoholį vartoti ne nuo 18, o nuo 21 metų, pastebimiausias poveikis buvo nelaimių sumažėjimas namie, darbe ir keliuose, o savižudybių skaičius sumažėjo 7 %. Šiame pranešime yra daug puikių pasiūlymų, kurios aš remiu. Tačiau šiek tiek susilaikau dėl Konstatuojamosios dalies K, kurioje teigiama: „kadangi reikia imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias nepilnamečių ir nėščiųjų alkoholio vartojimui“. Žinau, kad yra svarbių su fetaliniu alkoholio sindromu susijusių svarbių klausimų ir aš už informacines etiketes, perspėjančias etiketes, reklamos pažabojimą, už pagalbą prieš gimdymą ir po jo, bet pasiūlymas, kad reikia uždrausti nėščiosioms kartais išgerti yra per daug. Mes nesame draudžiančioji institucija – tai neveikia – tačiau mums reikia to, kas siūloma pranešime, ir dar daug ko."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu referentu ar šo svarīgo ziņojumu. Es vēlos vērst uzmanību uz alkohola lomu pašnāvības gadījumu biežumā, jo pētījumi rāda, ka vairāk nekā 20% personu, kas izdara pašnāvību, pirms nāves ir lietojuši alkoholu. Patiesi, tad, kad ar likumu atļautais vecums, kad var sākt lietot alkoholu, ASV tika paaugstināts no 18 uz 21 gadu, vispamanāmāk tas ietekmēja mājās, darbā un uz ceļiem notikušo nelaimes gadījumu apjomu, taču arī pašnāvību skaits samazinājās par 7%. Šajā ziņojumā ir daudz lielisku priekšlikumu, kurus es atbalstu. Tomēr, man ir viens neliels iebildums attiecībā uz K apsvēruma daļu, kurā ir teikts: „kā arī jāveic pasākumi, lai atturētu no alkohola lietošanas nepilngadīgas personas un grūtnieces”. Es zinu, ka pastāv būtiski jautājumi attiecībā uz embrionālo alkoholisma sindromu, un es atbalstu informatīvu marķējumu, brīdinājuma marķējumu, reklāmas ierobežošanu un pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpi, taču priekšlikums, ka mums grūtnieces ir jāpasargā no dzērieniem, ir pārmērīgs. Mēs šeit neesam, lai aizliegtu – tas nedarbojas; taču mums ir nepieciešams tas, kas ierosināts šajā ziņojumā, un vēl daudz vairāk."@lv13
"Mr President, I congratulate the rapporteur on this important report. I wish to draw attention to the role that alcohol plays in the incidence of suicide, with studies showing that over 20% of persons committing suicide used alcohol prior to death. Indeed, when the legal age for drinking alcohol was raised from 18 to 21 in the US, the most notable impact was on the reduction of accidents in the home, at work and on the roads, but there was also a 7% reduction in suicides. There are many excellent suggestions in this report that I support. However, I have one slight reservation concerning the part of recital K which states: ‘whereas measures should also be taken to prevent the consumption of alcohol by minors and pregnant women’. I know there are major issues with regard to foetal alcohol syndrome, and I am in favour of information labels, warning labels, curbs on advertising and pre- and post-natal support, but the suggestion that we should prevent pregnant women from taking a drink is a step too far. We are not in the business of prohibition – that does not work – but we need what is proposed in this report, and much more."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag de rapporteur willen complementeren met dit gewichtige verslag. Ik wil graag uw aandacht vestigen op de rol van alcohol bij zelfmoord. Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan 20 procent van de mensen die zelfmoord plegen alcohol tot zich hebben genomen alvorens tot deze daad over te gaan. Welnu, toen de wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol in de Verenigde Staten werd verhoogd van 18 tot 21 jaar had dat met name een vermindering van het aantal ongevallen thuis, op de werkvloer en op de wegen tot gevolg, maar was er eveneens sprake van een vermindering van het aantal zelfmoorden van zeven procent. Dit verslag, dat mijn volledige steun geniet, bevat een groot aantal uitstekende voorstellen. Desalniettemin heb ik toch enige bedenkingen bij het deel van considerans K waarin geschreven staat “overwegende dat er eveneens maatregelen moeten worden genomen om alcoholconsumptie door minderjarigen en zwangere vrouwen te voorkomen”. Ik weet best dat het foetaal alcoholsyndroom niet niks is. Ook ben ik voorstander van informatielabels, van waarschuwingsboodschappen en het opleggen van beperkingen aan reclame voor alcohol, alsook van pre- en postnatale ondersteuning. Maar om te veronderstellen dat we zwangere vrouwen dienen te beletten een glaasje drinken gaat net iets te ver. We moeten hier geen algemene drooglegging gaan zitten propageren, want dat werkt gewoon niet. Wat we wel nodig hebben staat in dit verslag, en nog veel meer dan dat."@nl3
"Panie przewodniczący! Gratuluję sprawozdawcy tego ważnego sprawozdania. Pragnę zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa alkohol w przypadku samobójstw. Badania pokazują, że ponad 20% osób, które popełniły samobójstwo piło alkohol przed śmiercią. Potwierdza to fakt, że gdy w USA podniesiono minimalny wieku osób dla kupujących alkohol z 18 do 21, oprócz zmniejszenia liczby wypadków w domu, pracy i na drogach, odnotowano też spadek liczby samobójstw o 7%. Sprawozdanie zawiera wiele świetnych sugestii, które popieram. Mam jedynie małe zastrzeżenia do części akapitu K, który mówi: „zważywszy, że należy podjąć działania dla zapobieżenia konsumpcji alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży”. Wiem, że sprawa jest poważna w odniesieniu do alkoholowego zespołu płodowego, i jestem za etykietkami informacyjnymi, ostrzegawczymi, ograniczeniu reklam i zapewnieniu pomocy kobietom przed i po urodzeniu dziecka, ale moim zdaniem sugerowanie, że nie powinniśmy pozwalać, by kobieta w ciąży mogła się napić, jest krokiem za daleko. Nie powinniśmy wprowadzać zakazów – bo one nie są skuteczne – potrzebujemy to, co zaproponowano w sprawozdaniu i wiele więcej."@pl16
"Senhor Presidente, felicito o relator por este importante relatório. Gostaria de chamar a atenção para o papel que o álcool pode desempenhar na incidência do suicídio, havendo estudos que mostram que mais de 20% das pessoas que cometem suicídio utilizam álcool antes da morte. Na verdade, quando a idade legal de consumo de álcool foi elevada de 18 para 21, nos EUA, o impacto mais notório foi a redução do número de acidentes no domicílio, no trabalho e nas estradas, mas também uma redução de 7% nas taxas de suicídio. São muitas as excelentes sugestões constantes deste relatório que merecem o meu apoio. No entanto, gostaria de tecer um ligeiro comentário relativamente à parte do considerando K que refere: “considerando que também devem ser tomadas medidas para prevenir o consumo de álcool por menores e grávidas”. Estou ciente de que há importantes temas no que se refere ao síndrome do alcoolismo fetal, e sou favorável ao rótulos informativos, rótulos de aviso, restrições na publicidade e apoio peri e pós natal, mas a sugestão de que deveremos impedir que as grávidas bebam um copo é ir longe demais. A nossa função não é proibir – isso não funciona –, mas precisamos de tudo o que o relatório propõe e de muito mais."@pt17
"Mr President, I congratulate the rapporteur on this important report. I wish to draw attention to the role that alcohol plays in the incidence of suicide, with studies showing that over 20% of persons committing suicide used alcohol prior to death. Indeed, when the legal age for drinking alcohol was raised from 18 to 21 in the US, the most notable impact was on the reduction of accidents in the home, at work and on the roads, but there was also a 7% reduction in suicides. There are many excellent suggestions in this report that I support. However, I have one slight reservation concerning the part of recital K which states: ‘whereas measures should also be taken to prevent the consumption of alcohol by minors and pregnant women’. I know there are major issues with regard to foetal alcohol syndrome, and I am in favour of information labels, warning labels, curbs on advertising and pre- and post-natal support, but the suggestion that we should prevent pregnant women from taking a drink is a step too far. We are not in the business of prohibition – that does not work – but we need what is proposed in this report, and much more."@ro18
"Pán predsedajúci, blahoželám spravodajcovi k tejto dôležitej správe. Chcela by som upozorniť na úlohu, ktorú alkohol zohráva pri výskyte samovrážd; štúdie naznačujú, že viac ako 20 % osôb, ktoré spáchali samovraždu, požilo pred smrťou alkohol. Skutočne, keď sa v USA zákonný vek na požívanie alkoholu zvýšil z 18 na 21 rokov, najvýznamnejším dôsledkom bolo zníženie nehôd v domácnosti, pri práci a na cestách, ale došlo tiež k 7 % zníženiu počtu samovrážd. V tejto správe je veľa vynikajúcich návrhov, ktoré podporujem. Mám však malú výhradu k časti odôvodnenia K, v ktorej sa uvádza: „keďže by sa tiež mali prijať opatrenia na zamedzenie požívania alkoholu neplnoletými osobami a tehotnými ženami“. Viem, že existujú veľké problémy v súvislosti s fetálnym alkoholovým syndrómom a som za informačné nálepky, varovné označenia, obmedzenie reklamy a prenatálnu a postnatálnu podporu, ale návrh, že by sme mali zabrániť tehotným ženám požívať alkoholické nápoje, zachádza priďaleko. Nesnažíme sa alkohol zakázať to nefunguje potrebujeme však to, čo sa navrhuje v tejto správe a ešte omnoho viac."@sk19
"Gospod predsednik, čestitam poročevalcu za to pomembno poročilo. Opozorila bi na vlogo, ki jo ima alkohol pri samomorih, saj študije kažejo, da je 20 % oseb, ki naredijo samomor, pred smrtjo uživalo alkohol. Ko se je zakonsko določena starost za pitje alkohola v ZDA zvišala z 18 na 21 let, je bil najopaznejši učinek zmanjšanje nesreč doma, na delovnem mestu in na cestah, poleg tega pa se je za 7 % zmanjšalo število samomorov. V poročilu je veliko odličnih predlogov, ki jih podpiram. Vendar imam rahle zadržke glede dela uvodne izjave K, ki navaja: „ker je treba sprejeti tudi ukrepe za preprečevanje uživanja alkohola s strani mladoletnikov in nosečnic“. Vem, da obstajajo velike težave v zvezi s fetalnim alkoholnim sindromom in podpiram informativne oznake, opozorila, omejevanje oglaševanja ter predporodno in poporodno podporo, vendar je predlog, da bi nosečnicam prepovedali spiti kozarec alkoholne pijače, korak predaleč. Ne izvajamo prepovedi, ker ta ne deluje, vendar potrebujemo to, kar je predlagano v poročilu, in še več."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera föredraganden till detta viktiga betänkande. Jag vill fästa uppmärksamheten på den roll som alkohol spelar i samband med självmord, där undersökningar visar att mer än 20 procent av de personer som begår självmord druckit alkohol innan de dör. När den lagliga åldern för att dricka alkohol höjdes från 18 till 21 år i USA var den tydligaste effekten en minskning av antalet olyckor i hemmen, på arbetsplatser och på vägarna, men dessutom minskade självmorden med 7 procent. Detta betänkande innehåller många utmärkta förslag, som jag stöder. Jag har dock en liten reservation när det gäller den del av skäl K som lyder ”åtgärder bör också vidtas för att förebygga alkoholkonsumtion bland minderåriga och gravida”. Jag vet att fetalt alkoholsyndrom är en mycket viktig fråga, och jag stöder informationsmärkning, varningsmärkning, begränsning av reklam samt stödåtgärder före och efter förlossningen, men förslaget att vi ska hindra gravida kvinnor från att ta en drink är att gå ett steg för långt. Vi ska inte ägna oss åt förbud – det fungerar inte – utan vi behöver det som föreslås i detta betänkande, och mycket mer än så."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,5,15,1,16,11,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph