Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-04-Speech-2-303"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070904.25.2-303"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I should like to thank the Commissioner for his flexibility. A number of us who are active in the Disability Intergroup of Parliament have chosen to table these questions to mark the presence in Strasbourg of some 200 people with severe and multiple disabilities, who are living in institutions throughout Europe and are part of what is called the European Network on Independent Living. I know they will be very proud that this Parliament is addressing their concerns and needs in this Question Time. I wonder if the Commissioner could join me and if you, Madam President, could join me in welcoming their representatives to the Chamber. I wonder if, Commissioner, you could confirm that the European Network on Independent Living, as a user-led organisation run for and by disabled people, represents a very important interest group for disabled people in Europe and that you would join me in hoping that they could benefit from the support for coordination of disability organisations Europe-wide currently benefiting organisations such as the European Blind Union and the European Union of the Deaf in the future. Secondly and finally, Commissioner, you said some very good words, which I thank you for, about independent living and community care for disabled people. The point in my question about a European strategy for personal assistance, enabling professional workers who are managed by and employed by disabled people to meet their care needs, is a very important objective of this freedom ride of the European Network on Independent Living, and I hope you will commit yourself to advancing their cause in this respect."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci panu komisaři poděkovat za pružnost. Mnoho z nás, kdo působí v meziskupině Parlamentu pro otázky postižení, se rozhodlo tyto otázky předložit, abychom upozornili na to, že Štrasburk navštívilo přibližně 200 lidí s vážným a několikanásobným postižením, kteří žijí v ústavech po celé Evropě a jsou členy takzvané Evropské sítě pro nezávislý život. Jsem přesvědčen, že velice ocení, že se tento Parlament v čase vyhrazeném pro otázky jejich obavami a potřebami zabývá. Zajímá mě, jestli se ke mně pan komisař a paní předsedající připojí, abychom společně přivítali jejich zástupce v této sněmovně. Zajímá mě, pane komisaři, zda potvrdíte, že Evropská síť pro nezávislý život, evropská organizace zaměřená na uživatele, která je řízena lidmi s postižením a těmto lidem slouží, představuje velice důležitou zájmovou skupinu postižených lidí, a zda sdílíte moji naději, že by tito lidé mohli mít v budoucnu prospěch z podpory koordinace organizací lidí s postižením v celé Evropě, např. Evropské unie nevidomých a Evropské unie neslyšících. Zadruhé a na závěr, pane komisaři, pronesl jste několik velmi pozitivních vět o nezávislém životě a komunitní péči o lidi s postižením a za tyto poznámky děkuji. Otázkou k evropské strategii pro osobní pomoc, jež profesionálním pracovníkům, kteří jsou řízeni a zaměstnáváni lidmi s postižením, umožňuje, aby jim pomáhali uspokojovat jejich základní potřeby, chci zdůraznit, jak je toto úsilí Evropské sítě pro nezávislý život o dosažení svobody významné, a doufám, že jejich věc v tomto ohledu rozhodně podpoříte."@cs1
"Fru formand! Jeg takker kommissæren for hans fleksibilitet. En række af os, der er aktive i den tværpolitiske gruppe vedrørende handicap, har valgt at stille disse spørgsmål for at markere, at der i Strasbourg befinder sig ca. 200 alvorligt handicappede og multihandicappede mennesker, som bor på institutioner rundt omkring i Europa og er medlemmer af noget, der hedder European Network on Independent Living. Jeg ved, at de vil være meget stolte over, at Parlamentet behandler deres problemer og behov under denne spørgetid. Mon ikke kommissæren og De, fru formand, sammen med mig vil byde deres repræsentanter velkommen i Parlamentet. Jeg spekulerer på, om kommissæren kan bekræfte, at European Network on Independent Living som en brugerorganisation, der drives for og af handicappede, repræsenterer en meget betydningsfuld interessegruppe for handicappede i Europa, og at De ligesom jeg håber, at de i fremtiden kan benytte sig af den støtte til samordning af handicaporganisationer over hele Europa, som organisationer såsom Den Europæiske Blindeunion og European Union of the Deaf for øjeblikket benytter sig af. For det andet sagde De noget meget fint om uafhængig tilværelse og lokal pleje for handicappede, og det takker jeg Dem for. Den del af mit spørgsmål, der drejer sig om en europæisk strategi for personlig støtte, der giver personale, som handicappede har ansat og sætter i arbejde, mulighed for at dække deres plejebehov, er et meget vigtigt mål med European Network on Independent Livings "freedom ride", og jeg håber, at De vil love, at De vil tale deres sag på dette område."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Kommissar für seine Flexibilität danken. Einige von uns, die in der Interfraktionellen Arbeitsgruppe Behinderte des Parlaments aktiv sind, haben beschlossen, diese Anfragen einzureichen, um darauf hinzuweisen, dass in Straßburg heute rund 200 schwer und mehrfach behinderte Menschen anwesend sind, die in Einrichtungen in ganz Europa leben und dem Europäischen Netz für Selbstbestimmtes Leben angehören. Ich weiß, dass sie sehr stolz darauf sein werden, dass dieses Hohe Haus sich in dieser Fragestunde mit ihren Bedürfnissen und Belangen befasst. Ich frage mich, ob der Kommissar und auch Sie, Frau Präsidentin, sich mir anschließen und die Vertreter hier willkommen heißen können. Könnten Sie, Herr Kommissar, bestätigen, dass das Europäische Netz für Selbstbestimmtes Leben als für und von behinderten Menschen geleitete Organisation eine äußerst wichtige Interessengruppe für Behinderte in Europa darstellt, und könnten Sie sich meiner Hoffnung anschließen, dass die Betroffenen künftig von der Unterstützung der Koordinierung von Behindertenorganisationen europaweit profitieren können, wie sie momentan Organisationen wie die Europäische Blindenunion und die Europäische Union der Gehörlosen genießen. Zweitens und letztens haben Sie, Herr Kommissar, sehr gute Worte gefunden, was das selbstbestimmte Leben Behinderter und ihre Betreuung in der Gemeinschaft betrifft, wofür ich Ihnen danken möchte. Der Punkt in meiner Anfrage bezüglich einer europäischen Strategie für persönliche Betreuung, mit der Fachkräfte, die von behinderten Menschen vermittelt und angestellt werden, deren Pflegebedarf decken, stellt ein sehr wichtiges Ziel auf diesem Weg in die Freiheit des Europäischen Netzes für Selbstbestimmtes Leben dar. Ich hoffe, Sie werden sich dieser Angelegenheit annehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο για την ευελιξία του. Ορισμένοι βουλευτές που δραστηριοποιούμαστε στη διακομματική ομάδα για τις αναπηρίες στο Κοινοβούλιο επιλέξαμε να καταθέσουμε αυτές τις ερωτήσεις με την ευκαιρία της παρουσίας στο Στρασβούργο 200 ατόμων με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες, που ζουν σε ιδρύματα ανά την Ευρώπη και δραστηριοποιούνται στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αυτόνομης Διαβίωσης. Γνωρίζω ότι θα είναι πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι το Σώμα ασχολείται με τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους σε αυτήν την ώρα των ερωτήσεων. Παρακαλώ τον κ. Επίτροπο και εσάς, κυρία Πρόεδρε, να καλωσορίσετε μαζί μου τους εκπροσώπους τους στο Σώμα. Αν έχει τη δυνατότητα, θα ήθελα ο κ. Επίτροπος να επιβεβαιώσει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αυτόνομης Διαβίωσης, ως οργάνωση που διοικείται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και λειτουργεί από και υπέρ ατόμων με αναπηρίες, εκπροσωπεί μια πολύ σημαντική ομάδα συμφερόντων για τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη και να εκφράσει μαζί μου την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επωφεληθούν στο μέλλον από τις ενισχύσεις για τον συντονισμό οργανώσεων που ασχολούνται με τις αναπηρίες πανευρωπαϊκά τις οποίες λαμβάνουν επί του παρόντος οργανώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών. Δεύτερον και τελευταίο, κύριε Επίτροπε, είπατε ορισμένα πολύ θετικά πράγματα, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό, σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση και τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες σε επίπεδο κοινότητας. Το στοιχείο της ερώτησής μου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσωπική βοήθεια, η οποία θα επιτρέπει σε επαγγελματικό προσωπικό υπό τη διοίκηση και στην υπηρεσία ατόμων με αναπηρίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για την παροχή φροντίδας, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος αυτού του αγώνα για ελευθερία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αυτόνομης Διαβίωσης, ευελπιστώ δε ότι θα δεσμευτείτε και εσείς υπέρ της προώθησης αυτού του αγώνα τους."@el10
"Señora Presidenta, quiero agradecer al señor Comisario su flexibilidad. Algunos de los que participamos en el Grupo interservicios sobre discapacidad del Parlamento Europeo hemos decidido formular estas preguntas para poner de manifiesto la presencia en Estrasburgo de unas 200 personas con graves y múltiples discapacidades, que viven en instituciones de toda Europa y forman parte de la denominada Red Europea por una Vida Independiente. Sé que estarán muy orgullosos de que este Parlamento esté debatiendo sus preocupaciones y necesidades en este turno de preguntas. Me pregunto si el señor Comisario podría unirse a mí y si usted, señora Presidenta, podría unirse a mí para dar la bienvenida a sus representantes a la Cámara. Me pregunto, señor Comisario, si podría confirmar que la Red Europea para una Vida Independiente, como organización gestionada por los usuarios, dirigida para y por personas con discapacidad, representa un grupo de interés muy importante para las personas con discapacidad en Europa y si coincide conmigo en mi esperanza de que puedan beneficiarse en el futuro de la ayuda a la coordinación para organizaciones de personas con discapacidad de toda Europa de la que actualmente se benefician organizaciones como la Unión Europea de Ciegos (EBU) y la Unión Europea de Sordos (EUD). En segundo lugar y para terminar, señor Comisario, quiero darle las gracias por haber pronunciado algunas palabras muy positivas acerca de la vida independiente y la asistencia comunitaria para las personas con discapacidad. El tema de mi pregunta relativa a una estrategia europea para la asistencia personal, que permita a los trabajadores profesionales dirigidos y contratados por personas con discapacidad satisfacer sus necesidades asistenciales, es un objetivo muy importante de esta lucha por la libertad de la Red Europea para una Vida Independiente y espero que se comprometa a promover esta causa en este sentido."@es21
"Proua juhataja, ma tahaksin tänada volinikku paindlikkuse eest. Osad meist, kes kuuluvad parlamendi fraktsioonidevahelisse puuetealasesse töörühma, on otsustanud esitada need küsimused, et ära märkida umbes 200 raske ja liitpuudega inimese viibimine Strasbourgis, kes elavad Euroopa hoolekandeasutustes ja on osa sellest, mida nimetatakse Euroopa iseseisva elu võrgustikuks. Ma tean, et nad tunnevad suurt uhkust selle üle, et see parlament tegeleb infotunni ajal nende murede ja vajadustega. Tahaksin küsida, kas volinik saaks minuga ühineda, ja kas teie, proua juhataja, saaksite minuga ühineda, kui me tervitame nende esindajaid, kes külastavad parlamenti. Kas ehk teie, volinik, saaksite kinnitada, et Euroopa iseseisva elu võrgustik kui kasutajate juhitud organisatsioon, mille tegevust korraldavad puuetega inimesed enda jaoks, esindab puuetega inimeste väga tähtsat huvirühma Euroopas ja et te ühineksite minuga, lootes, et nad saavad kasutada kogu Euroopa puuetega inimeste organisatsioonidele mõeldud koordineerimistoetust, nagu praegu kasutab Euroopa Pimedate Liit ja tulevikus Euroopa Kurtide Liit. Teiseks ja viimaseks, volinik, te ütlesite mõned väga head sõnad puuetega inimeste iseseisva elu ja ühenduse hoolitsuse kohta, mille eest ma tänan teid. Minu küsimuse mõte Euroopa kõrvalabi strateegia kohta, mis võimaldab hõivata professionaale, keda juhivad ja palkavad puuetega inimesed oma hooldevajaduste rahuldamiseks, on Euroopa iseseisva elu võrgustiku jaoks väga oluline, vabadusele suunatud eesmärk, ja ma loodan, et te pühendute selles osas nende eesmärgi edasiviimisele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä hänen joustavuudestaan. Useat meistä parlamentin laajennetun vammaisasioiden työryhmän aktiivijäsenistä ovat halunneet esittää näitä kysymyksiä tuodakseen esiin sen, että Strasbourgissa vierailee parhaillaan noin 200 vaikea- ja monivammaista ihmistä, jotka asuvat laitoksissa eri puolilla Eurooppaa ja ovat osa niin kutsuttua European Network for Independent Living -verkostoa. Tiedän heidän olevan hyvin ylpeitä siitä, että parlamentti käsittelee heidän huolenaiheitaan ja tarpeitaan tällä kyselytunnilla. Voisiko komission jäsen ja voisitteko te, arvoisa puhemies, toivottaa minun kanssani heidän edustajansa tervetulleiksi istuntosaliin? Arvoisa komission jäsen, voisitteko te vahvistaa, että European Network on Independent Living, joka on vammaisten johtama ja heidän asioitaan ajava käyttäjälähtöinen organisaatio, on erittäin merkittävä vammaisten etujärjestö Euroopassa ja että toivotte kanssani heidän saavan koordinointitukea Euroopan laajuisilta vammaisjärjestöiltä, jotka edistävät tällä hetkellä Euroopan sokeain unionin (European Blind Union), Euroopan kuurojen unionin (European Union of the Deaf) ja muiden samankaltaisten organisaatioiden tulevaa toimintaa? Toiseksi ja viimeiseksi, arvoisa komission jäsen, lausuitte muutamia viisaita sanoja vammaisten itsenäisestä elämästä ja lähihoidosta – ja olen siitä kiitollinen. Kysymykselläni henkilökohtaista avustamista koskevasta EU:n strategiasta, joka auttaa vammaisten johtamia ja palkkaamia ammattityöntekijöitä täyttämään vammaisten tarpeita, tarkoitin sitä, että se on hyvin tärkeä tavoite tällä European Network on Independent Living -verkoston vapausmarssilla, ja toivon, että sitoudutte edistämään heidän asiaansa tältä osin."@fi7
"Madame la Présidente, j’aimerais remercier le commissaire pour sa flexibilité. Plusieurs d’entre nous qui sommes actifs dans l’Intergroupe «Personnes handicapées» du Parlement avons choisi de soumettre ces questions afin de marquer la présence à Strasbourg d’environ 200 personnes atteintes d’incapacités graves et multiples, qui vivent dans des établissements à travers l’Europe, et font partie du réseau européen dénommé «European Network on Independent Living». Je sais qu’elles seront très fières que ce Parlement se penchent sur leurs préoccupations et besoins dans cette heure des questions. Je me demande si le Commissaire pourrait se joindre à moi et si vous, Madame la Présidente, pourrait également se joindre à moi afin d’accueillir leurs représentants à la Chambre. Je me demande si, Monsieur le Commissaire, vous pourriez confirmer que l’ENIL, en tant qu’établissement géré pour et par des personnes handicapées, représente un groupe d’intérêt très important pour les personnes handicapées en Europe, et que vous vous associeriez avec moi dans l’espoir qu’elles puissent bénéficier du soutien de coordination des établissements pour personnes handicapées à travers l’Europe telles que l’Union européenne des aveugles et l’Union européenne des sourds à l’avenir. Deuxièmement, et dernier point, Monsieur le Commissaire, vous avez eu de très belles paroles, pour lesquelles je vous remercie, sur la vie autonome et les soins de proximité pour les personnes handicapées. Le point de ma question se rapportant à une stratégie européenne d’assistance personnelle, permettant aux travailleurs professionnels qui sont dirigés et employés par des personnes handicapées afin de répondre à leurs besoins en soins, est un objectif très important de cette chevauchée de liberté de l’ENIL, et j’espère que vous vous engagerez à faire avancer leur cause à cet égard."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a rugalmasságért. Többen közülünk, akik aktívak vagyunk a Parlament fogyatékossággal foglalkozó frakcióközi csoportjában, úgy döntöttünk, együtt tesszük fel ezeket a kérdéseket, hogy jelezzük annak a 200 embernek a jelenlétét, akik súlyos fogyatékkal élnek szerte Európában, és az Európai Hálózat a Független Életért részesei. Tudom, hogy nagyon büszkék lesznek arra, hogy a Parlament napirendjére tűzi az ügyüket a kérdések idejében. Kíváncsi vagyok, a biztos úr és az elnök asszony beleegyezne-e abba, hogy fogadjuk a képviselőiket a teremben. Érdekel, hogy a biztos úr egyetért-e azzal, hogy az Európai Hálózat a Független Életért, ez a felhasználók által vezetett szervezet, fontos érdekképviseleti csoport Európában, és hogy együtt reméli-e velem, hogy részesülhetnek majd a jövőben az olyan európai fogyatékos szervezetek támogatásából, mint amilyen az EBU és az EUD. Másodszor és végezetül, biztos úr, ön mondott néhány igen jó szót a független életről és a fogyatékkal élők közösségi gondozásáról, és ezt köszönöm önnek. Az egyéni gondozást illető európai stratégiával kapcsolatos kérdésem lényege, amely lehetővé teszi, hogy szakképzett gondozók fogyatékkal élők irányítása alatt és alkalmazásában kielégítsék gondozási szükségleteiket az Európai Hálózat a Független Életért egyik nagyon fontos célja, és reméljem, hogy önök is elkötelezik magukat az ügyük mellett."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare il Commissario per la sua flessibilità. Diversi fra noi dell’intergruppo del Parlamento europeo sulle tematiche connesse ai disabili hanno scelto di presentare queste interrogazioni per segnare la presenza a Strasburgo di circa 200 persone con disabilità gravi o multiple che vivono in istituzioni sparse in tutta Europa e fanno parte di quella che è chiamata la rete europea per una vita autonoma. Sono certo che andranno fieri del fatto che questa Assemblea affronta i loro problemi e le loro esigenze durante il tempo delle interrogazioni. Vorrei chiedere al Commissario e a lei, signora Presidente, di unirvi a me nel porgere il benvenuto ai loro rappresentanti. Vorrei che lei, signor Commissario, dichiarasse che la rete europea per una vita autonoma, in qualità di organizzazione gestita da persone disabili per persone disabili, rappresenta un gruppo d’interesse per persone disabili molto importante in Europa, e spero che condividiate la mia speranza che possano godere in futuro dello stesso sostegno in termini di coordinamento di cui già godono altre organizzazioni per persone disabili a livello europeo, come l’Unione europea dei ciechi e l’Unione europea dei sordi. In secondo e ultimo luogo, lei ha pronunciato, signor Commissario, parole molto positive, per le quali le sono grato, in merito a una vita autonoma e all’assistenza a domicilio per le persone disabili. Il punto della mia interrogazione concernente una strategia europea per l’assistenza personale, che permetta a lavoratori qualificati alle dipendenze e sotto la responsabilità di persone disabili di far fronte alle loro esigenze in materia di assistenza, rappresenta un importante obiettivo sulla strada dell’emancipazione perseguita dalla rete per una vita autonoma, e spero che si impegnerà ad appoggiare la loro causa in questo campo."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui už jo lankstumą. Daugelis mūsų, kurie aktyviai veikia Parlamento neįgalumo vidaus grupėje nutarė pateikti šiuos klausimus, kad atkreiptų dėmesį, jog Strasbūre dalyvavo maždaug 200 žmonių su rimtomis ir įvairiomis neįgalumo formomis, kurie gyvena visos Europos prieglaudose ir yra vadinamojo Europos savarankiško gyvenimo tinklo dalis. Žinau, kad jie labai didžiuosius šiuo Parlamentu, kuris sprendžia jų poreikius ir rūpesčius per šią klausimų valandą. Gal Komisijos narys galėtų prie manęs prisijungti ir gal jūs, pone pirmininke, galėtumėte kartu su manimi priimti jų atstovus šiuos rūmuose. Svarstau, Komisijos nary, ar galėtumėte patvirtinti, kad Europos savarankiško gyvenimo tinklas, kaip vartotojų vadovaujama organizacija, kuri veikia dėl neįgaliųjų ir yra jų vadovaujama, atstovauja labai svarbiai neįgaliųjų interesų grupei Europoje ir kad jūs kartu su manimi vilsitės, kad jie taip pat galės ateityje pasinaudoti šia parama, skirta visos Europos neįgaliųjų organizacijų koordinavimui, kuria šiuo metu naudojasi pvz., Europos aklųjų sąjunga ir Europos kurčiųjų sąjunga. Antras ir paskutinis dalykas, Komisijos nary, pasakėte labai gerus žodžius, už kuriuos jums dėkoju, apie žmonių su negalia savarankišką gyvenimą ir Bendrijos rūpestį jais. Mano klausime išsakyta mintis dėl Europos strategijos asmeninei pagalbai, kuri užtikrintų, kad būtų patenkinti profesionalių darbuotojų, kuriems vadovauja ir kuriuos yra įdarbinę neįgalieji, rūpybos poreikiai, yra labai svarbus šios Europos savarankiško gyvenimo tinklo laisvės kelionės tikslas, ir tikiu, kad pasiryšite siekti pažangos šioje srityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties komisāram par viņa elastīgumu. Vairāki no mums, kas esam aktīvi iesaistīti Parlamenta Invaliditātes starpdienestu grupas darbā, esam izvēlējušies iesniegt šos jautājumus apspriešanai, lai atzīmētu to, ka pašlaik Strasbūrā ir apmēram 200 cilvēku ar smagu invaliditāti, kuri dzīvo aprūpes iestādēs visā Eiropā un ir tā saucamā Eiropas Neatkarīgas dzīves tīkla biedri. Es zinu, ka viņi būs ļoti lepni, ka šis Parlaments šajā jautājumu laikā pievēršas viņu problēmām un vajadzībām. Es vēlos uzzināt, vai komisārs un jūs, priekšsēdētājas kundze, man varētu pievienoties, lai viņu pārstāvjus uzņemtu plenārsēžu zālē. Es vēlos uzzināt, vai jūs, komisāra kungs, varētu apstiprināt, ka Eiropas Neatkarīgas dzīves tīkls kā organizācija, ko savām vajadzībām vada paši invalīdi, ir Eiropā ļoti nozīmīga invalīdu interešu grupa un ka jūs pievienojaties manām cerībām, ka viņi nākotnē varētu saņemt atbalstu invalīdu organizāciju koordinēšanai visā Eiropā no tādām pašlaik šādu atbalstu saņemošajām organizācijām kā Eiropas Neredzīgo savienība un Eiropas Nedzirdīgo savienība. Otrkārt un visbeidzot, komisāra kungs, jūs teicāt dažus ļoti labus vārdus par neatkarīgu dzīvi un invalīdu sabiedrisko aprūpi, par kuriem es jums pateicos. Mana jautājuma aspekts par Eiropas personiskās palīdzības stratēģiju, kas ļautu invalīdu nodarbinātiem un vadītiem profesionāliem darbiniekiem apmierināt invalīdu nepieciešamību pēc aprūpes, ir ļoti svarīgs mērķis Eiropas Neatkarīgas dzīves tīkla ceļā uz brīvību, un es ceru, ka jūs šo jautājumu virzīsiet uz priekšu."@lv13
"Madam President, I should like to thank the Commissioner for his flexibility. A number of us who are active in the Disability Intergroup of Parliament have chosen to table these questions to mark the presence in Strasbourg of some 200 people with severe and multiple disabilities, who are living in institutions throughout Europe and are part of what is called the European Network on Independent Living. I know they will be very proud that this Parliament is addressing their concerns and needs in this Question Time. I wonder if the Commissioner could join me and if you, Madam President, could join me in welcoming their representatives to the Chamber. I wonder if, Commissioner, you could confirm that the European Network on Independent Living, as a user-led organisation run for and by disabled people, represents a very important interest group for disabled people in Europe and that you would join me in hoping that they could benefit from the support for coordination of disability organisations Europe-wide currently benefiting organisations such as the European Blind Union and the European Union of the Deaf in the future. Secondly and finally, Commissioner, you said some very good words, which I thank you for, about independent living and community care for disabled people. The point in my question about a European strategy for personal assistance, enabling professional workers who are managed by and employed by disabled people to meet their care needs, is a very important objective of this freedom ride of the European Network on Independent Living, and I hope you will commit yourself to advancing their cause in this respect."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris hartelijk bedanken voor zijn flexibele opstelling. Een aantal onder ons die zitting hebben in de Interwerkgroep gehandicapten van het Europees Parlement hebben besloten deze vragen te stellen om de aandacht te vestigen op het feit dat er hier in Straatsburg zo’n 200 mensen aanwezig zijn met ernstige en meervoudige handicaps. Zij leven in instellingen in heel Europa en maken deel uit van het zogeheten European Network on Independent Living. Ik weet dat zij er buitengewoon trots op zijn dat het Parlement tijdens dit vragenuur aandacht besteedt aan hun zorgen en behoeften. Ik zou de commissaris en u, mevrouw de Voorzitter, willen vragen om samen met mij hun vertegenwoordigers te verwelkomen in dit Parlement. Zou u, mijnheer de commissaris, zich bij mij aan willen sluiten met te zeggen dat deze organisatie, European Network on Independent Living, van voor en door mensen met een handicap een uitermate belangrijke belangengroepering is voor mensen met een handicap in Europa? En zou u samen met mij de hoop willen uitspreken dat zij in de toekomst, net zoals de European Blind Union en the European Union of the Deaf nu reeds, steun zal mogen ontvangen uit het potje voor de coördinatie van organisaties voor gehandicapten in heel Europa? Ten tweede en tot slot, mijnheer de commissaris, wil ik mijn dank uitspreken voor uw zeer wijze woorden over zelfstandig wonen en gemeenschapszorg voor de mens met een handicap. In mijn vraag over een Europese strategie voor persoonlijke hulpverlening - waardoor professionele krachten onder leiding en in dienst van gehandicapte personen kunnen voorzien in hun zorgbehoefte - gaat het om een uitermate belangrijke doelstelling van deze door het European Network on Independent Living georganiseerde vrijheidstocht. Ik hoop dan ook van harte dat u zich wat dat betreft zult willen inzetten voor hun zaak."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować komisarzowi za jego elastyczność. Znaczna część z nas, którzy działamy w ramach parlamentarnej intergrupy ds. niepełnosprawności, zadecydowaliśmy skierować te pytania, aby zaznaczyć obecność około 200 osób o poważnym stopniu niepełnosprawności w Strasburgu, którzy mieszkają w ośrodkach w całej Europie i są częścią tego, co zwiemy Europejską siecią na rzecz niezależnego życia. Wiem, że będą bardzo dumni, że ten Parlament rozpatruje ich sprawy i potrzeby podczas tej tury pytań. Zastanawiam się, czy komisarz mógłby do mnie dołączyć i czy pani, pani przewodnicząca, mogłaby także dołączyć do podjęcia ich przedstawicieli w Izbie. Zastanawiam się czy pan, panie komisarzu, mógłby potwierdzić, że Europejska sieć na rzecz niezależnego życia, jako organizacja kierowana przez i dla niepełnosprawnych, reprezentuje bardzo ważną grupę interesu osób niepełnosprawnych w Europie, oraz czy wraz ze mną mógłby pan liczyć na to, że mogliby odnieść w przyszłości korzyści z poparcia dla koordynacji organizacji na rzecz niepełnosprawności działających w całej Europie, takich jak Europejski Związek Niewidomych i Europejski Związek Głuchoniemych. Po drugie i ostatnie, komisarzu, powiedział pan kilka ważnych słów o niezależnym życiu i opiece społecznej dla osób niepełnosprawnych, za które dziękuję. Istotą mojego pytania o europejską strategię dla opieki osobistej, umożliwiającej zawodowym pracownikom zarządzanym i zatrudnianym przez osoby niepełnosprawne zapewnianie ich potrzeb w zakresie opieki, jest bardzo ważny cel tej pogoni za wolnością w wykonaniu Europejskiej sieci na rzecz niezależnego życia, i mam nadzieję, że zobowiąże się pan w tym kontekście do jego wspierania."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário a sua flexibilidade. Alguns de nós, com participação activa no Intergrupo “Pessoas com Deficiência” do Parlamento, optaram por apresentar estas perguntas para assinalar a presença, em Estrasburgo, de cerca de 200 pessoas portadoras de deficiência grave ou múltipla, que vivem em instituições por toda a Europa e fazem parte da denominada Rede Europeia de Vida Independente. Sei que sentirão enorme orgulho pelo facto de este Parlamento estar se deter sobre as suas preocupações e necessidades neste Período de Perguntas. Pergunto-me se o Senhor Comissário poderá associar-se a mim e se V. Exa., Senhora Presidente, me poderá acompanhar num voto de boas-vindas aos seus representantes aqui a esta Câmara. Pergunto-me, Senhor Comissário, se poderá confirmar que a Rede Europeia de Vida Autónoma, na qualidade de organização orientada pelos utilizadores e gerida por e para pessoas portadoras de deficiência, representa um grupo de interesses muito importante para os portadores de deficiência na Europa e se poderá associar-se a mim, manifestando a esperança de que possam beneficiar de futuro do nosso apoio para a coordenação das organizações de pessoas com deficiência de toda a Europa, que beneficia actualmente organizações como a (União Europeia dos Invisuais) e a União Europeia de Surdos. Em segundo e último lugar, Senhor Comissário, trouxe-nos aqui palavras muito animadoras, que lhe agradeço, sobre a vida autónoma e a prestação de cuidados comunitários às pessoas portadoras de deficiência. A questão que levanto na minha pergunta acerca de uma estratégia europeia para a assistência pessoal, permitindo aos profissionais que sejam geridos ou empregados por pessoas portadoras de deficiência responder às suas necessidades em matéria de cuidados, é um importante objectivo desta luta pela liberdade da Rede Europeia de Vida Autónoma, e espero que se empenhe pessoalmente na promoção desta causa neste domínio."@pt17
"Madam President, I should like to thank the Commissioner for his flexibility. A number of us who are active in the Disability Intergroup of Parliament have chosen to table these questions to mark the presence in Strasbourg of some 200 people with severe and multiple disabilities, who are living in institutions throughout Europe and are part of what is called the European Network on Independent Living. I know they will be very proud that this Parliament is addressing their concerns and needs in this Question Time. I wonder if the Commissioner could join me and if you, Madam President, could join me in welcoming their representatives to the Chamber. I wonder if, Commissioner, you could confirm that the European Network on Independent Living, as a user-led organisation run for and by disabled people, represents a very important interest group for disabled people in Europe and that you would join me in hoping that they could benefit from the support for coordination of disability organisations Europe-wide currently benefiting organisations such as the European Blind Union and the European Union of the Deaf in the future. Secondly and finally, Commissioner, you said some very good words, which I thank you for, about independent living and community care for disabled people. The point in my question about a European strategy for personal assistance, enabling professional workers who are managed by and employed by disabled people to meet their care needs, is a very important objective of this freedom ride of the European Network on Independent Living, and I hope you will commit yourself to advancing their cause in this respect."@ro18
"Pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pánovi komisárovi za jeho pružnosť. Niekoľkí z nás, ktorí sme aktívni v medziparlamentnej skupine pre zdravotne postihnutých sme sa rozhodli tieto otázky predložiť pri príležitosti účasti približne 200 ľudí s vážnym a viacnásobným zdravotným postihnutím v Štrasburgu, títo ľudia žijú v ústavoch po celej Európe a sú súčasťou toho, čo sa nazýva Európska sieť pre nezávislý život. Viem, že budú veľmi hrdí, že v tejto hodine otázok sa Parlament zaoberá ich starosťami a potrebami. Rád by som vedel, či by ste sa vy, pani predsedajúc a pán komisár mohli ku mne pripojiť a privítať ich zástupcov v rokovacej sále. Zaujímalo by ma, pán komisár, či by ste mohli potvrdiť, že Európska sieť pre nezávislý život ako organizácia spravovaná ľuďmi so zdravotným postihnutím a pre nich, predstavuje veľmi dôležitú záujmovú skupinu pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe a či zdieľate so mnou nádej, že by títo ľudia mohli mať v budúcnosti prospech z podpory koordinácie organizácií pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej Európe, v súčasnosti prosperujúcimi organizáciami, ako sú Európska únia nevidiacich a Európska únia hluchonemých. Po druhé a na záver, pán komisár, povedali ste niekoľko veľmi dobrých slov o nezávislom živote a opatrovateľskej službe pre ľudí so zdravotným postihnutím, za ktoré vám ďakujem. Veľmi dôležitým cieľom tejto jazdy slobody Európskej siete pre nezávislý život je téma mojej otázky o európskej stratégii zameranej na personálnu pomoc, ktorá umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím zamestnávať a riadiť na splnenie svojich opatrovateľských potrieb profesionálnych pracovníkov a dúfam, že sa zaviažete túto vec presadzovať."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se gospodu komisarju za prilagodljivost. Nekateri med nami, ki smo dejavni v medskupini Parlamenta za invalidnost smo vložili ta vprašanja, da zaznamujemo prisotnost v Strasbourgu okoli 200 ljudi s hudo in večkratno invalidnostjo, ki živijo v ustanovah po vsej Evropi in so člani tako imenovane Evropske mreže za neodvisno življenje. Vem, da bodo zelo ponosni, da ta Parlament obravnava njihova vprašanja in potrebe v času za vprašanja. Zanima me, če bi se mi gospod komisar in vi, gospa predsednica, lahko pridružili pri sprejetju njihovih predstavnikov v sejni dvorani. Gospod komisar, zanima me, če lahko potrdite, da Evropska mreža za neodvisno življenje kot organizacija, ki deluje za invalide in jo vodijo invalidi, predstavlja zelo pomembno interesno skupino za invalide v Evropi in da bi se mi pridružili v upanju, da bi lahko v prihodnosti imela koristi od podpore za usklajevanje invalidskih organizacij po vsej Evropi, kot sta Evropska zveza slepih in Evropska zveza gluhih. Drugič in za konec, gospod komisar, izrekli ste nekaj zelo dobrih besed o neodvisnem življenju in skrbi skupnosti za invalide, za katere se zahvaljujem. Bistvo mojega vprašanja o evropski strategiji za osebno pomoč, ki omogoča poklicnim delavcem, ki jih vodijo in zaposlujejo invalidi, da zadovoljijo svoje potrebe po negi, je zelo pomemben cilj prizadevanja Evropske mreže za neodvisno življenje in upam, da se boste zavezali za doseganje napredka v zvezi z njim."@sl20
". Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans flexibilitet. Några av oss som är aktiva inom parlamentets tvärpolitiska grupp om funktionshinder har valt att lägga fram dessa frågor för att markera närvaron i Strasbourg av ungefär 200 personer med svåra och flera funktionsnedsättningar. De bor på institutioner på olika platser i Europa och är medlemmar i den organisation som kallas European Network on Independent Living (det europeiska nätverket för ett oberoende liv). Jag vet att de kommer att uppskatta mycket att parlamentet tar upp deras problem och behov under den här frågestunden. Jag skulle vara tacksam om kommissionsledamoten och ni, fru talman, tillsammans med mig kunde välkomna deras företrädare i här i kammaren. Jag skulle också önska att kommissionsledamoten bekräftade att European Network on Independent Living – en organisation som leds av och arbetar för funktionshindrade personer – representerar en mycket viktig intressegrupp för funktionshindrade i Europa och att ni kunde förena er med mig i förhoppningen att de kan dra nytta av stödet till en framtida samordning av de nuvarande välgörenhetsorganisationerna för funktionshindrade i hela Europa, t.ex. European Blind Union (europeiska sammanslutningen för synskadade) och European Union of the Deaf (europeiska sammanslutningen för döva). För det andra vill jag till sist tacka kommissionsledamoten för de mycket väl valda ord ni sa om oberoende liv och samhällstjänster för funktionshindrade personer. Huvudpunkten i min fråga om en europeisk strategi för att möjliggöra professionell personlig assistens av yrkesverksamma som arbetar för och är anställda av funktionshindrade för att uppfylla deras vårdbehov är mycket viktig för det frihetsmål European Network on Independent Living strävar efter, och jag hoppas att ni kommer att engagera er för att stödja deras sak i detta avseende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"18,5,15,1,14,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph